DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER"

Transkript

1 Boligsocialt Serviceeftersyn Tverskov Kommunikation & Udvikling Udviklingsnotat september 2015 DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Flytter der flere ressourcestærke borgere ind? Har I nok fokus på uddannelses og læring? Samarbejder I nok på tværs i boligområdet? Er styregruppen klædt på til strategisk ledelse? Skaber I formidling via beboernes egne medier? Har I nok fokus på social kapital og forankring? Er helhedsplanen et styringsværktøj med en god målstyring? Laver I selvkritiske evalueringer der udvikler jeres projekt? Er I i gang med at udvikle en ny frivilligkultur? Har beboerdemokratiet tilstrækkelig indflydelse? Har I et godt og tæt samarbejde med kommunen? Arbejder I med at forbedre jeres image? BEBOERHØJSKOLEN TVERSKOV KOMMUNIKATION & UDVIKLING 1

2 Boligsocial læring Boligsocial udvikling Boligsocial inspiration DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER 1. FLYTTER DER FLERE RESSOURCESTÆRKE BORGERE IND? Dilemma 1: Boligområdet kan fremvise mange aktiviteter, men de påvirker stort set ikke boligområdets sociale kapital, f.eks. i form af en ændret beboersammensætning med flere ressourcestærke beboere. Boligområdet er ikke på vej ud af den negative spiral. Hvis målet er, at middelklassen skal have lyst til at blive boende eller at flytte til de almene boligområder, så der løbende tyndes ud i de sociale problemer og tilføres nye menneskelige ressourcer og social kapital, der kan løfte beboerdemokratiet og det frivillige arbejde, er det ikke nok at lave en masse nye tilbud for beboerne. Der skal være fokus på, om aktiviteterne reelt påvirker boligområdets sociale kapital ellers er projekterne blot kortsigtede lappeløsninger. Hvis procentdelen af indvandrere og efterkommere bliver ved med at stige, vil middelklassen vælge boligområdet fra. Dermed vil boligområdet gradvist blive tappet for social kapital og for frivillige til at forny beboerdemokratiet. Hvis ikke de boligsociale medarbejdere og styregruppen har klare mål og nøje følger udviklingen på dette område, har det boligsociale kun en begrænset værdi. Man kan dokumentere, at der foregår en masse aktiviteter, men de rokker ikke ved de grundlæggende problemer og årsager til at boligområdet er blevet en ghetto. Hvor tit tjekker I nøgletallene for beboersammensætningen? Hvem flytter ind og hvem flytter ud? Hvad gør I for at påvirke bosætningen på kort og på lang sigt? 2. HAR I NOK FOKUS PÅ UDDANNELSE OG LÆRING? Dilemma: Der udvikles igennem flere år et utal af lokale projekter og tiltag. Men afdelingsbestyrelserne og beboerdemokratiet får for lidt støtte, og der skabes for få nye kompetencer og værktøjskasser, som styrker beboerdemokratiets arbejde og evne til at fungere som et nyt lederskab. Det er i sidste ende de beboervalgte, de frivillige og beboerne med støtte fra boligselskab og kommune - der skal lære at håndtere de boligsociale udfordringer. Men de frivillige og beboerdemokraterne har et stort uddannelsesunderskud. Mange bestyrelsesmedlemmer i de udsatte boligområder har viljen, men ikke evnerne, kompetencerne og værktøjerne. Det boligsociale arbejdes succes afhænger af, om de frivillige og beboerdemokraterne kommer i gang med en lærings- og udviklingsproces. De har brug for relevant viden om kulturforskelle, om projektarbejde, om inddragelsesstrategier- og inddragelsesformer og om udvikling af beboerdemokratiets møde- og arbejdsformer. De enkelte bestyrelsesmedlemmer og ildsjæle har brug for individuelle kompetencer, såsom viden om, hvordan man skaber en effektiv mødekultur og færdigheder inden for referatskrivning, mødeindkaldelser, mødeledelse og formidling. 2

3 Er der i boligområdet flere afdelingsbestyrelser, er det også opgaven at udvikle samarbejdet, så bestyrelserne på sigt kan fungere som fælles ledelse for hele boligområdet. Det kræver konfliktløsning, professionel sparring og udvikling af et partnerskab, der bygger på tillid og et tæt samarbejde. Er I i gang med et beboerdemokratisk lærings- og udviklingsforløb? Hvilke nye metoder bruger I til at mobilisere og engagere frivillige? Arbejder I for at udvikle et partnerskab imellem de lokale afdelingsbestyrelser? 3. SAMARBEJDER I NOK PÅ TVÆRS I BOLIGOMRÅDET? Dilemma: De boligsociale problemer og den socialt og etnisk skæve beboersammensætning skaber et utal af udfordringer for ejendomskontoret, bestyrelseskontoret og det boligsociale kontor. Men alligevel lever disse i tre adskilte verdener. Der er for lidt samarbejde. De boligsociale udfordringer, som især er skabt på baggrund af en flerkulturel beboersammensætning, er en stor udfordring for varmemester, bestyrelse og boligsociale medarbejdere. Hver part forsøger at tackle udfordringerne, men der er i nogle boligområder for lidt konkret samarbejde om den daglige drift, om skabelse af fælles adfærdsnormer, løsning af affaldsproblemer, vedligeholdelse af boliger og udeområder, naboskab og netværk, en bedre husorden og forebyggelse af konflikter og hærværk. De boligsociale medarbejdere kan støtte op med information, formidling, projektarbejde og udvikling af boligområdets netværk. Bestyrelserne kan byde ind med f.eks. økonomi til ændringer af driften, mens ejendomskontoret kan byde ind med en viden om beboernes liv og hverdag i boligområdet. Sammen skal de finde nye løsninger. Hvor tit mødes parterne og skabes der nok synergi imellem parterne? Formår I at integrere erfaringerne og projekterne til gavn for alle beboergrupper? Arbejder I nok med at gå fra projekt til drift for at skabe forankring? 4. ER STYREGRUPPEN KLÆDT PÅ TIL STRATEGISK LEDELSE? Dilemma: Styregrupper er blevet hverdag og en administrativ størrelse, der beskæftiger sig meget med detaljer og konkrete problemstillinger. Men der er behov for strategisk ledelse og at følge projekterne i et helikopterperspektiv, så de boligsociale muskler prioriteres rigtigt. Styregrupper har til opgave at holde snor i det boligsociale projekt og at se projektet lidt fra oven i et helikopterperspektiv med et særligt fokus på de strategiske mål. Det kan gøres ud fra nogle centrale nøgletal, der hele tiden ajourføres, samtidig med at de boligsociale prioriteringer tilpasses udviklingen på disse nøgleområder. Er styregruppen sammensat af de rigtige personer? Har de hver for sig og samlet de netværk, der skal til for at få tingene til at ske? Hvordan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling imellem afdelingsbestyrelsen, boligorganisationen, kommunen og de boligsociale medarbejdere? Er der behov for en ny forretningsorden? Beboerdemokraterne spiller ofte en for passiv rolle i styregrupperne, og skal på sigt være aktive medspillere, der tager ansvar for udvikling af samarbejdet og for de centrale beslutninger. Mange styregrupper har brug for at udvikle deres mødeformer, samarbejdskultur og funktion. Hvornår har styregruppen sidst diskuteret sin mødeform og samarbejdskultur? 3

4 Er samarbejdet effektivt, og er de kommunale repræsentanter aktivt tilstede? Arbejder styregruppen med strategisk ledelse (milepæle, fremdrift og evaluering)? 5. SKABER I FORMIDLING VIA BEBOERNES EGNE MEDIER? Dilemma: De boligsociale medarbejdere har mange ressourcer, der bl.a. bruges til at formidle information om projektets arbejde (projektformidling). Men der er for lidt fokus på læring og kompetenceudvikling af frivillige og at opbygge boligområdets egne medier og kompetencer. Det er nemt for en projektmedarbejder at sætte sig bag en computer og lave projektets egen hjemmeside og nyhedsbrev. Men kun få beskæftiger sig med at udvikle kommunikationskompetencer i boligområderne på trods af, at bedre information og kommunikation er en afgørende kompetence, hvis de lokale ildsjæle på sigt skal overtager kommunikationsansvaret. Arbejdet med bedre kommunikation og at påvirke boligområdets image er en central del af den boligsociale strategi. Det er svært at tiltrække ressourcestærke, hvis et boligområde fastholdes i et meget negativt image. Det er urealistisk at påvirke det eksterne image, hvis det interne image er negativt. Derfor skal boligområderne opbygge sine egne lokale medier, som påvirker beboernes selvopfattelse og giver dem lyst og mulighed for til at fortælle historier fra deres egen verden. På den måde klædes boligområdet på til at kommunikere med omverdenen og vil kunne tiltrække ressourcestærke borgere. Arbejder I med at udvikle en kommunikationsstrategi? Hvordan udvikler I kommunikationen og kompetencerne i boligområdet? Er boligområdet i gang med at udvikle beboerstyrede medier? 6. HAR I NOK FOKUS PÅ SOCIAL KAPITAL OG FORANKRING? Dilemma: Der bliver formuleret mange mål, milepæle og succeskriterier i helhedsplanerne. Men de bygger ikke på en egentlig forankringsstrategi, der bør integreres som en del af projektdesignet, udviklingsprocessen og forankringen af de enkelte projekter. Forankring det at udvikle et projekt til at blive en del af boligområdets drift bliver i dag opfattet som en opgave, der skal løftes i det sidste projektår. Det betyder, at mange projekter aldrig forankres, og det skaber et projektcirkus, hvor de lokale aktører beder om endnu en projektrunde, så arbejdet kan gøres færdigt. Hvordan og hvornår skal forankring sættes på dagsordenen? Hvem har opgaven, og hvad kræver det af læringsprojekter, kurser og kompetenceudvikling i forhold til de lokale ildsjæle? En forankringsstrategi bør være den røde tråd igennem hele projektet og i alle projektfaser. Hvis forankring betyder, at lokale ressourcer på sigt skal overtage projektet, er det afgørende at forankring tænkes ind i projektdesignet, i alle projektfaser og i sidste projektår udmøntes i form af en konkret og lokal forankringsplan. Alle boligområder gennemfører i dag evalueringer, men de fleste handler om kvantitative evalueringer (f.eks. hvor mange deltog), og ikke kvalitative evalueringer, der relaterer sig til de overordnede strategiske mål. Når der ikke evalueres i forhold til strategiske mål, ses aktiviteterne som en succes i sig selv og ikke som en del af de tiltag, der skal/kan løfte boligområdet ud af den særlige situation det befinder sig i. Bygger jeres helhedsplan på en overordnet forankringsstrategi? 4

5 Bruger I jeres midtvejsevaluering til at udarbejde konkrete forankringsplaner? Er forankring det væsentligste succeskriterium i jeres projekter? 7. ER HELHEDSPLANEN ET STYRINGSVÆRKTØJ MED EN GOD MÅLSTYRING? Dilemma. Helhedsplanen indeholder mange fornuftige ideer og tiltag, som kan føre til bedre trivsel. Men helhedsplanen er et kludetæppe frem for et styringsværktøj til at afvikle ghettoen. Den mangler en klar forbindelse imellem de overordnede visioner og de enkelte indsatsområder. Når de boligsociale aktører går i gang med at udvikle en ny helhedsplan er der mange faldgruber, som kan føre til, at man ikke får skabt den optimale plan. I udviklingen af helhedsplanen bør man se på både det strategiske niveau og på det konkrete niveau. Der skal være en sammenhæng imellem de overordnede mål og projektets indsatsområder. De erfarne boligsociale aktører bør blive enige om det strategiske, om kursen og om hovedprioriteringerne. Beboerne skal derefter inddrages i den konkrete idé- og projektudvikling i forhold til de relevante indsatsområder. Socialforskningsinstituttet og Rambølls midtvejsevaluering af Landsbyggefondens pulje , viser, at helhedsplanerne ofte er et kludetæppe som et resultat af en ret tilfældig proces, hvor forskellige parter byder ind med enkeltstående projekter. Processen gør, at helhedsplanerne ofte kommer til at mangle målstyring i udmøntningen af indsatsen. Der mangler en kobling imellem helhedsplanens overordnede målsætninger og de valgte indsatsområder. De boligsociale aktører forholder sig derfor primært til kortsigtede resultater. Hvordan bruger I jeres helhedsplan er det et idékatalog eller et værktøj til målstyring? Er der klar sammenhæng imellem jeres vision og mål og jeres indsatsområder? Hvordan vil I udvikle jeres næste helhedsplan så der er en rød tråd mellem vision, værdier og mål? 8. LAVER I SELVKRITISKE EVALUERINGER DER UDVIKLER JERES PROJEKT? Dilemma. De boligsociale projekter sender hvert år stribevis af positive evalueringer til Landsbyggefonden. Der er tale om selvevalueringer og kvantitative evalueringer. Evalueringerne fokuserer stort set kun på aktiviteter og antallet af aktive, men ikke på de grundlæggende årsager til ghettodannelsen. Der er blandt forskere og sociale entreprenører en vis usikkerhed med hensyn til, om det overhovedet er muligt at evaluere sociale- og boligsociale indsatser, da de udspiller sig i et omgivende samfund og påvirkes af den økonomiske situation, lovgivningen og prisudviklingen på boligmarkedet. Mange af de boligsociale evalueringer foretages som en afrapportering af indsatsen til Landsbyggefonden, således at man efter bedste evne dokumenterer om indsatsen har opfyldt en række mål og succeskriterier. Forskerne peger bl.a. på at der er for lidt fokus på teori om, hvilke problemer der skal løses og med hvilke indsatser? Evalueringsdesignet er ofte indskrænket til effektmålinger. Forskningen viser, at de boligsociale projekter kun har effekt på individniveau, men ikke på afdelingsniveau. Målingerne viser, at de boligsociale projekter har en ringe virkning på beboersammensætningen. Forskerne ser de boligsociale tiltag må som kompenserende tiltag og ikke som problemløsende tiltag. Hvordan er jeres evalueringskultur hvad bruger I jeres evalueringer til? Evaluerer I jeres samarbejde, jeres relationer, styregruppen og afdelingsbestyrelsens funktion? Supplerer I selvevalueringer med strategiske evalueringer foretaget af eksterne konsulenter? 5

6 9. ER BOLIGOMRÅDET I GANG MED AT UDVIKLE EN NY FRIVILLIGKULTUR? Dilemma. De boligsociale projektmedarbejdere igangsætter mange aktiviteter, der bygger på ansattes arbejdskraft og projektpenge. Men der bliver ofte stillet for få krav til de nye frivillige, og aktiviteterne bliver svære at forankre, fordi de bygger på en frivilligkultur med for meget servicering af frivillige. De ansatte i de boligsociale projekter møder i boligområderne den gamle frivilligkultur med beboerklubber og ildsjæle, der har bygget alt op fra grunden. Der foregår et kultursammenstød imellem en ny frivilligkultur og de gamle beboerdrevne aktiviteter. Afdelingsbestyrelser og de etablerede beboerklubber kan ofte føle at der foregår en konkurrence om de frivilliges gunst. Udfordringen består bl.a. i, at forbinde det bedste ved de to frivilligkulturer. Men hvordan kan man integrere de forskellige tilgange til frivillighed og forbinde nye frivilligkrav med de beboerdrevne aktiviteter, der bygger på selvforvaltning, gensidig hjælp, og gensidige krav til hinanden? Giver det mening at skelne imellem ildsjæle og frivillige? Hvordan skabes en frivilligkultur, hvor nydanskere føler sig hjemme? Kan det nye frivilligbegreb beskrives i en lokal frivilligpolitik? 10. HAR BEBOERDEMOKRATIET TILSTRÆKKELIG INDFLYDELSE? Dilemma. Det boligsociale projekt tilfører boligområdet professionelle ressourcer, men der er ikke altid enighed om, hvordan de professionelle ressourcer skal bruges. Når beboerdemokratiets repræsentanter ønsker at prioritere ressourcerne og pengene, får de ofte at vide, at de ikke skal blande sig. Har de enkelte parter i det boligsociale samarbejde den indflydelse og rolle, som de bør have? Hvis ikke der skabes et rigtigt snit, vil nogle af parterne trække sig og overlade ansvaret til de andre. Hvis beboere og afdelingsbestyrelse ikke har et godt ejerskab til helhedsplanen, vil det ofte føre til tovtrækkeri, indbyrdes stridigheder, misforståelser og magtkampe imellem projektets centrale aktører. I så fald er der en fare for, at det boligsociale projekt udvikler sig til et parallelprojekt, der fører sit eget liv med projektmedarbejdere, projektets egne aktiviteter og frivillige. De frivillige og afdelingsbestyrelsen har ofte svært ved at følge med i det tempo, de professionelle lægger op til. De møder derfor uforberedte til møderne, og det opfattes ofte som et manglende engagement, som forsinker den boligsociale proces. Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen skal føle, at de er fuldt med i det boligsociale projekt, ellers udvikler de en fodslæbende attitude. Er der magtkampe, kan det være et tegn på, at indflydelsen er forkert fordelt. Har beboerne og afdelingsbestyrelsen den rette indflydelse på det boligsociale projekt? Hvordan kan afdelingsbestyrelsen udvikle sig til at blive en professionel samarbejdspartner? Hvordan kan dialogen og informationsniveauet i det boligsociale projekt forbedres? 6

7 11. HAR I ET GODT OG TÆT SAMARBEJDE MED KOMMUNEN? Dilemma. Det boligsociale projekt ejes af boligorganisationen og finansieres i hovedsagen af Landsbyggefonden. Det manglende kommunale ejerskab betyder, at kommunen ofte er enten fraværende eller har en meget lav prioritering af det boligsociale arbejde. Et boligsocialt projekt er meget afhængigt af, at den kommunale samarbejdspartner deltager med den rette vægt og de rette kommunale ressourcer. Har politikerne på rådhuset en ambition om, at kommunen skal gå aktivt ind i kampen for at skabe et velfærdssamfund uden ghettoer? Hvis ikke den kommunale part er på banen og anviser boliger efter de rette kriterier, vil det være umuligt for boligområdet at skabe de nødvendige forandringer i beboersammensætningen. Derfor skal kommunen være aktivt med i styregrupperne, og den skal løbende forligtes til at udfylde den rolle, der er nødvendig, hvis ghettotendenserne skal afvikles. Kommunen har brug for at arbejde på tværs af sine forvaltninger/afdelinger og at se indsatsen som en helhedsorienteret indsats. Hvordan forholder kommunen sig aktuelt til den boligsociale indsats? Hvordan styrker i samarbejdet med jeres kommune om den boligsociale indsats? Hvordan kan kommunen bedst støtte jeres arbejde med at skabe et værdsat boligområde? 12. ARBEJDER I MED AT FORBEDRE JERES IMAGE? Dilemma. Der er gennemført en fysisk renovering, og der er skabt mange nye beboeraktiviteter i boligområdet. Men alt dette har ikke slået igennem i medieoffentligheden, hvor medierne fortsætter med at skrive de negative historier. Et konkurrencedygtigt boligområde kan ikke have byens laveste husleje, men er nødt til at lade en højere husleje afspejle at man renoverer, udvikler en bedre service og nye beboertilbud. Det er et sejt træk, at få skabt et nyt image. De nye tiltag kan i sig selv danne udgangspunkt for lokale mediehistorier. Men det er afgørende at skabe et kommunikerende boligområde, bestående af beboere, der hver dag i deres familie og netværk fortæller de gode historier. Måske har I behov for nyt præsentationsmateriale, en image- og udlejningskampagne og at kommunikere mere visuelt på jeres hjemmeside? Måske skal I gøre en indsats for at tiltrække bestemte beboergrupper, f.eks. unge eller nystiftede børnefamilier? Måske skal der gøres en særlig indsats i samarbejde med politi og kommune, så I kan formindske hash-handelen og kriminaliteten? Udvikling af et nyt image handler bl.a. om at boligområdet udvikler sin egne medier og skaber en bedre relation til offentligheden og de lokale medier. Hvordan er jeres image og har I nogle værdier og budskaber som skal formidles? Har I udviklet jeres egne medier så I kan fortælle de gode historier Arbejder I bevidst med at få en bedre medieomtale i lokalområdet? 7

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2014 2015 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode

Læs mere

Tverskov Kommunikation & Udvikling

Tverskov Kommunikation & Udvikling Tverskov Kommunikation & Udvikling En stærk samarbejdspartner, når I skal udvikle beboerdemokratiet Der skal gøres op med forældede begreber og tankegange, formuleres en ny almen vision og skabes nye samarbejdsformer

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015

Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015 OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN OG SCHACKENBORGVÆNGE 2014 2017 ALLONGE TIL BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN 2013-2017 1 ALLONGE Denne allonge er et tillæg til Oasen Boligsocial Helhedsplan

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE SMID DEN KOMMUNALE KITTEL Når embedsmænd spiller på udebane i lokalsamfund BORGERDIALOG I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati GHETTOSTRATEGI

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGSOCIAL DRIFT (for ansatte og ledere i driften) BÆREDYGTIG BOLIGSOCIAL DRIFT FRA SKRALD TIL RESSOURCE FRA SERVICE TIL MEDSKABELSE BOLIGDRIFT OG KOMMUNIKATION HJÆLP

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg

Læs mere

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015 - af helhedsplanen del. 2 Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne evaluering? Baggrund for og formål med evalueringen... 4 Læsevejledning 4 Udgangspunkt for helhedsplanen og de faktuelle resultater...

Læs mere