DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER"

Transkript

1 Boligsocialt Serviceeftersyn Tverskov Kommunikation & Udvikling Udviklingsnotat september 2015 DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Flytter der flere ressourcestærke borgere ind? Har I nok fokus på uddannelses og læring? Samarbejder I nok på tværs i boligområdet? Er styregruppen klædt på til strategisk ledelse? Skaber I formidling via beboernes egne medier? Har I nok fokus på social kapital og forankring? Er helhedsplanen et styringsværktøj med en god målstyring? Laver I selvkritiske evalueringer der udvikler jeres projekt? Er I i gang med at udvikle en ny frivilligkultur? Har beboerdemokratiet tilstrækkelig indflydelse? Har I et godt og tæt samarbejde med kommunen? Arbejder I med at forbedre jeres image? BEBOERHØJSKOLEN TVERSKOV KOMMUNIKATION & UDVIKLING 1

2 Boligsocial læring Boligsocial udvikling Boligsocial inspiration DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER 1. FLYTTER DER FLERE RESSOURCESTÆRKE BORGERE IND? Dilemma 1: Boligområdet kan fremvise mange aktiviteter, men de påvirker stort set ikke boligområdets sociale kapital, f.eks. i form af en ændret beboersammensætning med flere ressourcestærke beboere. Boligområdet er ikke på vej ud af den negative spiral. Hvis målet er, at middelklassen skal have lyst til at blive boende eller at flytte til de almene boligområder, så der løbende tyndes ud i de sociale problemer og tilføres nye menneskelige ressourcer og social kapital, der kan løfte beboerdemokratiet og det frivillige arbejde, er det ikke nok at lave en masse nye tilbud for beboerne. Der skal være fokus på, om aktiviteterne reelt påvirker boligområdets sociale kapital ellers er projekterne blot kortsigtede lappeløsninger. Hvis procentdelen af indvandrere og efterkommere bliver ved med at stige, vil middelklassen vælge boligområdet fra. Dermed vil boligområdet gradvist blive tappet for social kapital og for frivillige til at forny beboerdemokratiet. Hvis ikke de boligsociale medarbejdere og styregruppen har klare mål og nøje følger udviklingen på dette område, har det boligsociale kun en begrænset værdi. Man kan dokumentere, at der foregår en masse aktiviteter, men de rokker ikke ved de grundlæggende problemer og årsager til at boligområdet er blevet en ghetto. Hvor tit tjekker I nøgletallene for beboersammensætningen? Hvem flytter ind og hvem flytter ud? Hvad gør I for at påvirke bosætningen på kort og på lang sigt? 2. HAR I NOK FOKUS PÅ UDDANNELSE OG LÆRING? Dilemma: Der udvikles igennem flere år et utal af lokale projekter og tiltag. Men afdelingsbestyrelserne og beboerdemokratiet får for lidt støtte, og der skabes for få nye kompetencer og værktøjskasser, som styrker beboerdemokratiets arbejde og evne til at fungere som et nyt lederskab. Det er i sidste ende de beboervalgte, de frivillige og beboerne med støtte fra boligselskab og kommune - der skal lære at håndtere de boligsociale udfordringer. Men de frivillige og beboerdemokraterne har et stort uddannelsesunderskud. Mange bestyrelsesmedlemmer i de udsatte boligområder har viljen, men ikke evnerne, kompetencerne og værktøjerne. Det boligsociale arbejdes succes afhænger af, om de frivillige og beboerdemokraterne kommer i gang med en lærings- og udviklingsproces. De har brug for relevant viden om kulturforskelle, om projektarbejde, om inddragelsesstrategier- og inddragelsesformer og om udvikling af beboerdemokratiets møde- og arbejdsformer. De enkelte bestyrelsesmedlemmer og ildsjæle har brug for individuelle kompetencer, såsom viden om, hvordan man skaber en effektiv mødekultur og færdigheder inden for referatskrivning, mødeindkaldelser, mødeledelse og formidling. 2

3 Er der i boligområdet flere afdelingsbestyrelser, er det også opgaven at udvikle samarbejdet, så bestyrelserne på sigt kan fungere som fælles ledelse for hele boligområdet. Det kræver konfliktløsning, professionel sparring og udvikling af et partnerskab, der bygger på tillid og et tæt samarbejde. Er I i gang med et beboerdemokratisk lærings- og udviklingsforløb? Hvilke nye metoder bruger I til at mobilisere og engagere frivillige? Arbejder I for at udvikle et partnerskab imellem de lokale afdelingsbestyrelser? 3. SAMARBEJDER I NOK PÅ TVÆRS I BOLIGOMRÅDET? Dilemma: De boligsociale problemer og den socialt og etnisk skæve beboersammensætning skaber et utal af udfordringer for ejendomskontoret, bestyrelseskontoret og det boligsociale kontor. Men alligevel lever disse i tre adskilte verdener. Der er for lidt samarbejde. De boligsociale udfordringer, som især er skabt på baggrund af en flerkulturel beboersammensætning, er en stor udfordring for varmemester, bestyrelse og boligsociale medarbejdere. Hver part forsøger at tackle udfordringerne, men der er i nogle boligområder for lidt konkret samarbejde om den daglige drift, om skabelse af fælles adfærdsnormer, løsning af affaldsproblemer, vedligeholdelse af boliger og udeområder, naboskab og netværk, en bedre husorden og forebyggelse af konflikter og hærværk. De boligsociale medarbejdere kan støtte op med information, formidling, projektarbejde og udvikling af boligområdets netværk. Bestyrelserne kan byde ind med f.eks. økonomi til ændringer af driften, mens ejendomskontoret kan byde ind med en viden om beboernes liv og hverdag i boligområdet. Sammen skal de finde nye løsninger. Hvor tit mødes parterne og skabes der nok synergi imellem parterne? Formår I at integrere erfaringerne og projekterne til gavn for alle beboergrupper? Arbejder I nok med at gå fra projekt til drift for at skabe forankring? 4. ER STYREGRUPPEN KLÆDT PÅ TIL STRATEGISK LEDELSE? Dilemma: Styregrupper er blevet hverdag og en administrativ størrelse, der beskæftiger sig meget med detaljer og konkrete problemstillinger. Men der er behov for strategisk ledelse og at følge projekterne i et helikopterperspektiv, så de boligsociale muskler prioriteres rigtigt. Styregrupper har til opgave at holde snor i det boligsociale projekt og at se projektet lidt fra oven i et helikopterperspektiv med et særligt fokus på de strategiske mål. Det kan gøres ud fra nogle centrale nøgletal, der hele tiden ajourføres, samtidig med at de boligsociale prioriteringer tilpasses udviklingen på disse nøgleområder. Er styregruppen sammensat af de rigtige personer? Har de hver for sig og samlet de netværk, der skal til for at få tingene til at ske? Hvordan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling imellem afdelingsbestyrelsen, boligorganisationen, kommunen og de boligsociale medarbejdere? Er der behov for en ny forretningsorden? Beboerdemokraterne spiller ofte en for passiv rolle i styregrupperne, og skal på sigt være aktive medspillere, der tager ansvar for udvikling af samarbejdet og for de centrale beslutninger. Mange styregrupper har brug for at udvikle deres mødeformer, samarbejdskultur og funktion. Hvornår har styregruppen sidst diskuteret sin mødeform og samarbejdskultur? 3

4 Er samarbejdet effektivt, og er de kommunale repræsentanter aktivt tilstede? Arbejder styregruppen med strategisk ledelse (milepæle, fremdrift og evaluering)? 5. SKABER I FORMIDLING VIA BEBOERNES EGNE MEDIER? Dilemma: De boligsociale medarbejdere har mange ressourcer, der bl.a. bruges til at formidle information om projektets arbejde (projektformidling). Men der er for lidt fokus på læring og kompetenceudvikling af frivillige og at opbygge boligområdets egne medier og kompetencer. Det er nemt for en projektmedarbejder at sætte sig bag en computer og lave projektets egen hjemmeside og nyhedsbrev. Men kun få beskæftiger sig med at udvikle kommunikationskompetencer i boligområderne på trods af, at bedre information og kommunikation er en afgørende kompetence, hvis de lokale ildsjæle på sigt skal overtager kommunikationsansvaret. Arbejdet med bedre kommunikation og at påvirke boligområdets image er en central del af den boligsociale strategi. Det er svært at tiltrække ressourcestærke, hvis et boligområde fastholdes i et meget negativt image. Det er urealistisk at påvirke det eksterne image, hvis det interne image er negativt. Derfor skal boligområderne opbygge sine egne lokale medier, som påvirker beboernes selvopfattelse og giver dem lyst og mulighed for til at fortælle historier fra deres egen verden. På den måde klædes boligområdet på til at kommunikere med omverdenen og vil kunne tiltrække ressourcestærke borgere. Arbejder I med at udvikle en kommunikationsstrategi? Hvordan udvikler I kommunikationen og kompetencerne i boligområdet? Er boligområdet i gang med at udvikle beboerstyrede medier? 6. HAR I NOK FOKUS PÅ SOCIAL KAPITAL OG FORANKRING? Dilemma: Der bliver formuleret mange mål, milepæle og succeskriterier i helhedsplanerne. Men de bygger ikke på en egentlig forankringsstrategi, der bør integreres som en del af projektdesignet, udviklingsprocessen og forankringen af de enkelte projekter. Forankring det at udvikle et projekt til at blive en del af boligområdets drift bliver i dag opfattet som en opgave, der skal løftes i det sidste projektår. Det betyder, at mange projekter aldrig forankres, og det skaber et projektcirkus, hvor de lokale aktører beder om endnu en projektrunde, så arbejdet kan gøres færdigt. Hvordan og hvornår skal forankring sættes på dagsordenen? Hvem har opgaven, og hvad kræver det af læringsprojekter, kurser og kompetenceudvikling i forhold til de lokale ildsjæle? En forankringsstrategi bør være den røde tråd igennem hele projektet og i alle projektfaser. Hvis forankring betyder, at lokale ressourcer på sigt skal overtage projektet, er det afgørende at forankring tænkes ind i projektdesignet, i alle projektfaser og i sidste projektår udmøntes i form af en konkret og lokal forankringsplan. Alle boligområder gennemfører i dag evalueringer, men de fleste handler om kvantitative evalueringer (f.eks. hvor mange deltog), og ikke kvalitative evalueringer, der relaterer sig til de overordnede strategiske mål. Når der ikke evalueres i forhold til strategiske mål, ses aktiviteterne som en succes i sig selv og ikke som en del af de tiltag, der skal/kan løfte boligområdet ud af den særlige situation det befinder sig i. Bygger jeres helhedsplan på en overordnet forankringsstrategi? 4

5 Bruger I jeres midtvejsevaluering til at udarbejde konkrete forankringsplaner? Er forankring det væsentligste succeskriterium i jeres projekter? 7. ER HELHEDSPLANEN ET STYRINGSVÆRKTØJ MED EN GOD MÅLSTYRING? Dilemma. Helhedsplanen indeholder mange fornuftige ideer og tiltag, som kan føre til bedre trivsel. Men helhedsplanen er et kludetæppe frem for et styringsværktøj til at afvikle ghettoen. Den mangler en klar forbindelse imellem de overordnede visioner og de enkelte indsatsområder. Når de boligsociale aktører går i gang med at udvikle en ny helhedsplan er der mange faldgruber, som kan føre til, at man ikke får skabt den optimale plan. I udviklingen af helhedsplanen bør man se på både det strategiske niveau og på det konkrete niveau. Der skal være en sammenhæng imellem de overordnede mål og projektets indsatsområder. De erfarne boligsociale aktører bør blive enige om det strategiske, om kursen og om hovedprioriteringerne. Beboerne skal derefter inddrages i den konkrete idé- og projektudvikling i forhold til de relevante indsatsområder. Socialforskningsinstituttet og Rambølls midtvejsevaluering af Landsbyggefondens pulje , viser, at helhedsplanerne ofte er et kludetæppe som et resultat af en ret tilfældig proces, hvor forskellige parter byder ind med enkeltstående projekter. Processen gør, at helhedsplanerne ofte kommer til at mangle målstyring i udmøntningen af indsatsen. Der mangler en kobling imellem helhedsplanens overordnede målsætninger og de valgte indsatsområder. De boligsociale aktører forholder sig derfor primært til kortsigtede resultater. Hvordan bruger I jeres helhedsplan er det et idékatalog eller et værktøj til målstyring? Er der klar sammenhæng imellem jeres vision og mål og jeres indsatsområder? Hvordan vil I udvikle jeres næste helhedsplan så der er en rød tråd mellem vision, værdier og mål? 8. LAVER I SELVKRITISKE EVALUERINGER DER UDVIKLER JERES PROJEKT? Dilemma. De boligsociale projekter sender hvert år stribevis af positive evalueringer til Landsbyggefonden. Der er tale om selvevalueringer og kvantitative evalueringer. Evalueringerne fokuserer stort set kun på aktiviteter og antallet af aktive, men ikke på de grundlæggende årsager til ghettodannelsen. Der er blandt forskere og sociale entreprenører en vis usikkerhed med hensyn til, om det overhovedet er muligt at evaluere sociale- og boligsociale indsatser, da de udspiller sig i et omgivende samfund og påvirkes af den økonomiske situation, lovgivningen og prisudviklingen på boligmarkedet. Mange af de boligsociale evalueringer foretages som en afrapportering af indsatsen til Landsbyggefonden, således at man efter bedste evne dokumenterer om indsatsen har opfyldt en række mål og succeskriterier. Forskerne peger bl.a. på at der er for lidt fokus på teori om, hvilke problemer der skal løses og med hvilke indsatser? Evalueringsdesignet er ofte indskrænket til effektmålinger. Forskningen viser, at de boligsociale projekter kun har effekt på individniveau, men ikke på afdelingsniveau. Målingerne viser, at de boligsociale projekter har en ringe virkning på beboersammensætningen. Forskerne ser de boligsociale tiltag må som kompenserende tiltag og ikke som problemløsende tiltag. Hvordan er jeres evalueringskultur hvad bruger I jeres evalueringer til? Evaluerer I jeres samarbejde, jeres relationer, styregruppen og afdelingsbestyrelsens funktion? Supplerer I selvevalueringer med strategiske evalueringer foretaget af eksterne konsulenter? 5

6 9. ER BOLIGOMRÅDET I GANG MED AT UDVIKLE EN NY FRIVILLIGKULTUR? Dilemma. De boligsociale projektmedarbejdere igangsætter mange aktiviteter, der bygger på ansattes arbejdskraft og projektpenge. Men der bliver ofte stillet for få krav til de nye frivillige, og aktiviteterne bliver svære at forankre, fordi de bygger på en frivilligkultur med for meget servicering af frivillige. De ansatte i de boligsociale projekter møder i boligområderne den gamle frivilligkultur med beboerklubber og ildsjæle, der har bygget alt op fra grunden. Der foregår et kultursammenstød imellem en ny frivilligkultur og de gamle beboerdrevne aktiviteter. Afdelingsbestyrelser og de etablerede beboerklubber kan ofte føle at der foregår en konkurrence om de frivilliges gunst. Udfordringen består bl.a. i, at forbinde det bedste ved de to frivilligkulturer. Men hvordan kan man integrere de forskellige tilgange til frivillighed og forbinde nye frivilligkrav med de beboerdrevne aktiviteter, der bygger på selvforvaltning, gensidig hjælp, og gensidige krav til hinanden? Giver det mening at skelne imellem ildsjæle og frivillige? Hvordan skabes en frivilligkultur, hvor nydanskere føler sig hjemme? Kan det nye frivilligbegreb beskrives i en lokal frivilligpolitik? 10. HAR BEBOERDEMOKRATIET TILSTRÆKKELIG INDFLYDELSE? Dilemma. Det boligsociale projekt tilfører boligområdet professionelle ressourcer, men der er ikke altid enighed om, hvordan de professionelle ressourcer skal bruges. Når beboerdemokratiets repræsentanter ønsker at prioritere ressourcerne og pengene, får de ofte at vide, at de ikke skal blande sig. Har de enkelte parter i det boligsociale samarbejde den indflydelse og rolle, som de bør have? Hvis ikke der skabes et rigtigt snit, vil nogle af parterne trække sig og overlade ansvaret til de andre. Hvis beboere og afdelingsbestyrelse ikke har et godt ejerskab til helhedsplanen, vil det ofte føre til tovtrækkeri, indbyrdes stridigheder, misforståelser og magtkampe imellem projektets centrale aktører. I så fald er der en fare for, at det boligsociale projekt udvikler sig til et parallelprojekt, der fører sit eget liv med projektmedarbejdere, projektets egne aktiviteter og frivillige. De frivillige og afdelingsbestyrelsen har ofte svært ved at følge med i det tempo, de professionelle lægger op til. De møder derfor uforberedte til møderne, og det opfattes ofte som et manglende engagement, som forsinker den boligsociale proces. Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen skal føle, at de er fuldt med i det boligsociale projekt, ellers udvikler de en fodslæbende attitude. Er der magtkampe, kan det være et tegn på, at indflydelsen er forkert fordelt. Har beboerne og afdelingsbestyrelsen den rette indflydelse på det boligsociale projekt? Hvordan kan afdelingsbestyrelsen udvikle sig til at blive en professionel samarbejdspartner? Hvordan kan dialogen og informationsniveauet i det boligsociale projekt forbedres? 6

7 11. HAR I ET GODT OG TÆT SAMARBEJDE MED KOMMUNEN? Dilemma. Det boligsociale projekt ejes af boligorganisationen og finansieres i hovedsagen af Landsbyggefonden. Det manglende kommunale ejerskab betyder, at kommunen ofte er enten fraværende eller har en meget lav prioritering af det boligsociale arbejde. Et boligsocialt projekt er meget afhængigt af, at den kommunale samarbejdspartner deltager med den rette vægt og de rette kommunale ressourcer. Har politikerne på rådhuset en ambition om, at kommunen skal gå aktivt ind i kampen for at skabe et velfærdssamfund uden ghettoer? Hvis ikke den kommunale part er på banen og anviser boliger efter de rette kriterier, vil det være umuligt for boligområdet at skabe de nødvendige forandringer i beboersammensætningen. Derfor skal kommunen være aktivt med i styregrupperne, og den skal løbende forligtes til at udfylde den rolle, der er nødvendig, hvis ghettotendenserne skal afvikles. Kommunen har brug for at arbejde på tværs af sine forvaltninger/afdelinger og at se indsatsen som en helhedsorienteret indsats. Hvordan forholder kommunen sig aktuelt til den boligsociale indsats? Hvordan styrker i samarbejdet med jeres kommune om den boligsociale indsats? Hvordan kan kommunen bedst støtte jeres arbejde med at skabe et værdsat boligområde? 12. ARBEJDER I MED AT FORBEDRE JERES IMAGE? Dilemma. Der er gennemført en fysisk renovering, og der er skabt mange nye beboeraktiviteter i boligområdet. Men alt dette har ikke slået igennem i medieoffentligheden, hvor medierne fortsætter med at skrive de negative historier. Et konkurrencedygtigt boligområde kan ikke have byens laveste husleje, men er nødt til at lade en højere husleje afspejle at man renoverer, udvikler en bedre service og nye beboertilbud. Det er et sejt træk, at få skabt et nyt image. De nye tiltag kan i sig selv danne udgangspunkt for lokale mediehistorier. Men det er afgørende at skabe et kommunikerende boligområde, bestående af beboere, der hver dag i deres familie og netværk fortæller de gode historier. Måske har I behov for nyt præsentationsmateriale, en image- og udlejningskampagne og at kommunikere mere visuelt på jeres hjemmeside? Måske skal I gøre en indsats for at tiltrække bestemte beboergrupper, f.eks. unge eller nystiftede børnefamilier? Måske skal der gøres en særlig indsats i samarbejde med politi og kommune, så I kan formindske hash-handelen og kriminaliteten? Udvikling af et nyt image handler bl.a. om at boligområdet udvikler sin egne medier og skaber en bedre relation til offentligheden og de lokale medier. Hvordan er jeres image og har I nogle værdier og budskaber som skal formidles? Har I udviklet jeres egne medier så I kan fortælle de gode historier Arbejder I bevidst med at få en bedre medieomtale i lokalområdet? 7

Boligsocialt Nyhedsbrev

Boligsocialt Nyhedsbrev Tema Inddragelse og social kapital September 2012 Boligsocialt Nyhedsbrev Udgives af Tverskov Kommunikation & Udvikling c/o Huset Mandag Morgen Valkendorfsgade 13 1009 København K Strategi for beboerinddragelse

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN DECEMBER - KURSER I KØBENHAVN - ODENSE - AARHUS

BEBOERHØJSKOLEN DECEMBER - KURSER I KØBENHAVN - ODENSE - AARHUS Beboerdemokrater Bestyrelser Frivillige ildsjæle Boligsociale projektmedarbejdere Projektledere Styregruppemedlemmer Tag på kursus- og inspirationsdag med dine boligsociale samarbejdspartnere i december

Læs mere

ARRANGÉR JERES EGNE FYRAFTENSKURSER

ARRANGÉR JERES EGNE FYRAFTENSKURSER 1 INSPIRATIONSKURSUS FOR AFDELINGSBESTYRELSER I LOKALOMRÅDET AKTIV I BEBOERDEMOKRATIET Ny inspiration Nye kompetencer Vidensdeling Nytænkning Refleksion ARRANGÉR JERES EGNE FYRAFTENSKURSER Hvordan engagerer

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BESTYRELSESKURSER. (for afdelingsbestyrelser) BESTYRELSEN SOM ARBEJDSTEAM FORNY DIT BEBOERDEMOKRATI

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BESTYRELSESKURSER. (for afdelingsbestyrelser) BESTYRELSEN SOM ARBEJDSTEAM FORNY DIT BEBOERDEMOKRATI BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BESTYRELSESKURSER (for afdelingsbestyrelser) FORNY DIT BEBOERDEMOKRATI LEDELSE AF FRIVILLIGE ILDSJÆLE LAV EN PARTNERSKABSAFTALE VIDEN OG VÆRKTØJER DER GØR EN BOLIGSOCIAL

Læs mere

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE SMID DEN KOMMUNALE KITTEL Når embedsmænd spiller på udebane i lokalsamfund BORGERDIALOG I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati GHETTOSTRATEGI

Læs mere

Tverskov Kommunikation & Udvikling

Tverskov Kommunikation & Udvikling Tverskov Kommunikation & Udvikling En stærk samarbejdspartner, når I skal udvikle beboerdemokratiet Der skal gøres op med forældede begreber og tankegange, formuleres en ny almen vision og skabes nye samarbejdsformer

Læs mere

Almene Boligdage 2014: FRA PROJEKT TIL DRIFT

Almene Boligdage 2014: FRA PROJEKT TIL DRIFT Almene Boligdage 2014: FRA PROJEKT TIL DRIFT Hugo Thuge Kim Tverskov Helene Zitawi Et boligsocialt serviceeftersyn - på vej mod forankring Workshop fra projekt til drift Velkomst og indledning Oplægsholdere

Læs mere

Boligsocialt Nyhedsbrev. Beboerhøjskole i udsatte boligområder

Boligsocialt Nyhedsbrev. Beboerhøjskole i udsatte boligområder Tema Forankring og uddannelse af frivillige Januar 2013 Boligsocialt Nyhedsbrev Udgives af Tverskov Kommunikation & Udvikling c/o Huset Mandag Morgen Valkendorfsgade 13 1009 København K Boligsocial læringsstrategi:

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGSOCIAL DRIFT (for ansatte og ledere i driften) BÆREDYGTIG BOLIGSOCIAL DRIFT FRA SKRALD TIL RESSOURCE FRA SERVICE TIL MEDSKABELSE BOLIGDRIFT OG KOMMUNIKATION HJÆLP

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BLAD MED DEBAT & HOLDNINGER TVÆRKULTUREL INTEGRATION LAV EN

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Bydelskonference Greve Nord Louise Aner Institut for Socialt Arbejde Profil Adjunkt på Institut for Socialt Arbejde på Metropol Indgår i evalueringen

Læs mere

BEBOERINDDRAGELSE. Hvordan inddrager man bedst muligt beboerne i helhedsplanens organisation og aktiviteter. Indhold

BEBOERINDDRAGELSE. Hvordan inddrager man bedst muligt beboerne i helhedsplanens organisation og aktiviteter. Indhold Indhold Hvordan inddrager man bedst muligt beboerne i helhedsplanens organisation og aktiviteter... 1 Lav en strategi for beboerinddragelsen... 2 Beboerinddragelse på strategisk og praktisk niveau... 2

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds Vilkårene for de almene boligorganisationer ændrer sig. Det samme gør bestyrelsens opgaver. Bliv klar til at håndtere udviklingen igennem målrettet og visionært bestyrelsesarbejde. BESTYRELSE FOR FREMTIDEN

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Boligsocialt Nyhedsbrev

Boligsocialt Nyhedsbrev Tema Udvikling af beboerdemokratiet februar 2012 Boligsocialt Nyhedsbrev Udgives af Tverskov Kommunikation & Udvikling c/o Huset Mandag Morgen Valkendorfsgade 13 1009 København K Beboerpaneler på vej Kan

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT FORMIDLINGSKURSER (for valgte, ildsjæle og ansatte) KVALITETSLØFT AF BEBOERBLAD BRUG AF SOCIALE MEDIER BLIV EN BEDRE BEBOERFOTOGRAF FORTÆL DE GODE HISTORIER LAV EN

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013. Tema: Co-creation

Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013. Tema: Co-creation Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013 Tema: Co-creation Uden co-creation/samskabelse mellem kommuner og boligorganisationer, ingen effekt af indsatsen - VI SKAL LØFTE I FLOK Det handler om fælles

Læs mere

15 teser om den gode boligsociale frivilligleder

15 teser om den gode boligsociale frivilligleder 1 Boligsocial frivilligleder: Inkluderende og anerkendende Forstå og respektere beboerkulturen Italesætte det unikke Tage afsæt i behov Time og nyttiggøre Have gode sociale kompetencer Kunne improvisere

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen Notat DIR 2015/05 #6.01 Notat til: Direktionen Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 33 63 10 11 @kab bolig.dk KAB s trivselsstrategi 2015 2018 Baggrund I KAB s målsætningsprogram

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen 04-11-2016 2 Indhold/disposition Effekterne af de boligsociale indsatser på - beboersammensætningen

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia

Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia 2018-2022 Indledning Fredericia Kommune indsender på vegne af kommunen og boligorganisationerne Boligkontoret Fredericia og boli.nu

Læs mere

Kulturbærere i Munkebo Et projekt- og kursusforløb for frivillige i Munkebo

Kulturbærere i Munkebo Et projekt- og kursusforløb for frivillige i Munkebo 1 Kulturbærere i Munkebo Et projekt- og kursusforløb for frivillige i Munkebo Har du lyst til at gøre en indsats i dit boligområde og at realisere nogle af dine drømme, så tilmeld dig kurset Kulturbærere

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed, trivsel

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Boligsocial profil for AKB, København

Boligsocial profil for AKB, København Boligsocial profil for AKB, København 2015-2020 Vision Formål Vores vision som boligselskab er ikke kun at sikre gode og sunde boliger til rimelige priser. Det er også at være med til at skabe gode rammer

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger fra SFI og Rambøll Management Consultings evaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Marts 2014

Erfaringer og anbefalinger fra SFI og Rambøll Management Consultings evaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Marts 2014 RUNDT OM BOLIGSOCIALE INDSATSER Erfaringer og anbefalinger fra SFI og Rambøll Management Consultings evaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Marts 2014 Hvad er en boligsocial indsats? En boligsocial

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

VELFÆRD UDEN GHETTOER 2015 2025

VELFÆRD UDEN GHETTOER 2015 2025 1 Udkast til politisk udspil: En ny dansk ghettostrategi VELFÆRD UDEN GHETTOER 2015 2025 Skitse til en national ghetto-strategi, der skal afvikle de danske ghettoer i 2025 Efter 20 års arbejde med at afvikle

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:

Læs mere

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv 1/6 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab 1 Direktør Samarbejdsrådet/ Beboerdemokratiet 3 Beboerdemokrater Eksterne 1 Vollsmoses

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Tibberupparken Journal nr.: Jnr: 100884 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 2014 2015 2016 2017 Landsbyggefonden Medfinans.

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Det boligsociale arbejde før og nu. Der var engang. hvor der ikke blev snakket om boligsocialt arbejde

Det boligsociale arbejde før og nu. Der var engang. hvor der ikke blev snakket om boligsocialt arbejde Det boligsociale arbejde før og nu Der var engang hvor der ikke blev snakket om boligsocialt arbejde Og det var noget værre noget fordi som vi fandt ud af i 1980 erne så kan sociale problemer ikke alene

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN 2013-2014 5 december 2012 Kuben Management A/S www.kubenman.dk BOLIGSELSSKABET BALDERSBO Indhold 1 Baggrund 3 1.1 Gode resultater men langt fra færdig 3

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Samarbejde om sundhed og borgernes arbejdsmarkedsparathed i udsatte boligområder

Samarbejde om sundhed og borgernes arbejdsmarkedsparathed i udsatte boligområder Samarbejde om sundhed og borgernes arbejdsmarkedsparathed i udsatte boligområder Ved Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL og Kathrine Bek Nyboe, boligsocial konsulent

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Beboerdemokratiet. på vej ind i vidensamfundet. Konsulentrapport om barrierer, udfordringer og muligheder for at udvikle beboerdemokratiet.

Beboerdemokratiet. på vej ind i vidensamfundet. Konsulentrapport om barrierer, udfordringer og muligheder for at udvikle beboerdemokratiet. Vidensamfundets nye udfordringer Den inkluderende boligorganisation Hvervning af frivillige Fornyelse af afdelingsmødet Udvikling af bestyrelsesnetværk Aktivering af de unge Udvikling af frivillige ledere

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk HANDLEPLAN 2016-2018 Indsatser på baggrund af Målsætnings- og Handleplan godkendt af Repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. november 2015 Vesterbrogade

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Guide til organisationsbestyrelsen Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN 1 INTRODUKTION SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Kerneopgaven i den almene sektor er, at stille gode og

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016-2020 Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO INDHOLD Mission - Vision - Værdier Mission.... 3 Vision... 3 Værdier.... 3 VIBOs værdier Rummelighed.... 4 Tryghed.... 4

Læs mere

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Københavns Kommune DAB mrk. 1810.12 Center for Bydesign LFJ/mr Njalsgade 13 Direkte tlf. 77 32 02 59 1505 København V. Dato 5. oktober 2007 Projektansøgning

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 Hvor skal vi hen? Strategisk Overblik, vision, værdier, retning Taktisk Fokusområder, styring,

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Aftale om boligpartnerskab

Aftale om boligpartnerskab Bilag 3: Aftale om boligpartnerskab Side 1 af 6 Aftale om boligpartnerskab Historie De almene boligafdelinger i Brøndby Strand har i flere år haft samarbejde omkring en række forhold. Oprindelig var samarbejdet

Læs mere

Beboerdemokratiet og styringsdialogen mellem kommuner og boligorganisationer.

Beboerdemokratiet og styringsdialogen mellem kommuner og boligorganisationer. Beboerdemokratiet og styringsdialogen mellem kommuner og boligorganisationer. Lotte Jensen. CBS, Kort om styringsreformen og tænkningen bag Den 1. Januar 2010 trådte den såkaldte styringsreform i kraft

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

forbedringer Udvikle områdets profil/identitet Forbedret omdømme Omdanne boliger til ejerboliger Helhedsorienteret familieindsats

forbedringer Udvikle områdets profil/identitet Forbedret omdømme Omdanne boliger til ejerboliger Helhedsorienteret familieindsats Rådgivende politisk udvalg ( 17.4) Økonomiudvalget og Socialudvalgsformanden Politiske repræsentanter fra AKB, DFB og VIBO Programstyregruppe Direktion i HTK Direktører i KAB, DOMEA og VIBO Programsekretariat

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere