Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004"

Transkript

1 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København V. Omkring afholdelsen af generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne bemærke, at der er lagt et stort arbejde i forberedelsen af denne. Bestyrelsen vil derfor bede ejerforeningens medlemmer gennemlæse nærværende indkaldelse grundigt, og herunder gerne forberede konkrete spørgsmål til de enkelte punkter. Bestyrelsen vil bede medlemmerne fokusere på en kort, saglig debat, så den givne tidsramme kan overholdes. Såfremt et medlem måtte være forhindret i personligt fremmøde, vil bestyrelsen bede vedkommende fremsende underskrevet fuldmagt i vedlagte frankerede svarkuvert. Side 1 af 12

2 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 2 Dagsorden 1 VALG AF DIRIGENT VALG AF REFERENT BESTYRELSENS BERETNING FOR GENNEMGANG AF PROJEKTER AFSLUTTEDE PROJEKTER Reparation af murværk over porten til skralderummet Svampeskade og utæt stigestreng Salg af loftlokalet Krusågade 35, 5.sal Omfangsdræn / forsikring Restaurering af nedre facade Renovering af trappeopgange IGANGVÆRENDE PROJEKTER Forbedret trappevask Udskiftning af låse og nøgler til ejendommens hoveddøre Overdragelse af affaldsrum NYE PROJEKTER Projekt A : Installation af fælles adgang til Internet Projekt B : Restaurering af øvre facade Afstemning om igangsættelse af projekt A og B Maling af bagtrapperne / opgangene Opsætning af altaner, Krusågade 35, tv FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REGNSKAB FOR FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF BUDGET FOR EVENTUEL REDUKTION AF FÆLLESBIDRAGET VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN EVENTUELT FULDMAGT / STEMMESEDDEL Side 2 af 12

3 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 3 Generalforsamlingen indkaldes i henhold til Normalvedtægtens bestemmelser. 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Michael Wichmann Pedersen som dirigent. 2 Valg af referent Bestyrelsen foreslår Ole Mortensen, Vest Administrationen A/S, som referent. 3 Bestyrelsens beretning for 2003 Det forgangne år har været knap så hektisk som det foregående, dermed ikke sagt, at der ikke har været noget at se til. Bestyrelsen har sagt farvel til bestyrelsesformand Peter Christiansen og bestyrelsesmedlem Ole Gert Vangsgaard Nielsen. Begge har udført et stort stykke arbejde for foreningen, som den nuværende bestyrelse hermed gerne vil sige mange tak for. Mikkel Veis Feld og Michael Wichmann Pedersen blevet valgt på sidste ordinære generalforsamling, og dette må siges at være et godt valg. Begge har tidligere været engageret i bestyrelsesarbejde, og er ikke bange for at yde en indsats. Bestyrelsesarbejdet i efteråret har primært drejet sig om at få afsluttet handlen med salg af tagetagen. Det har rent juridisk være ret kringlet, da de arealer som vi havde købt af Sortex, ikke nåede at blive tinglyst i foreningens navn, inden disse blev videre solgt til Thomas Smedegaard. Han prøvede efterfølgende, at få tinglyst de nye skøder, hvilket jo ikke kunne lade sig gøre, da Sortex jo stadig stod som ejer af arealerne osv. Dog er der nu kommet styr på tingene. Alt i alt mener bestyrelsen, at der er endnu engang er opnået gode resultater i det forgangne år. Side 3 af 12

4 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 4 4 Gennemgang af projekter De enkelte projekter vil her blive kort beskrevet. 4.1 Afsluttede projekter Reparation af murværk over porten til skralderummet I forbindelse med beboernes udskiftning af vinduer på 2. og 4. sal i Krusågade 35 var der opsat stillads. I den forbindelse bemærkede Ejerforeningens rådgivende ingeniør, Kurt Nicolaisen, at murværket i facaden mod gården mellem Krusågade 35 1.tv og 2.tv var i meget dårlig stand. Problemet har været noteret tidligere, men først efter, at der er blevet opsat stillads, har det været muligt, at inspicere skaden nøjere. Det viste sig, at revnerne var så dybe og sætningerne så store, at muren krævede forstærkning. Skaden menes at stamme fra sætningsskader omkring 1990, hvilket vil sige før pælefunderingen. Under udbedringen blev der også udskiftet 6 defekte sålbænke samt repareret en skade under taget. Projektet blev finansieret over det almindelige vedligeholdelsesbudget, og har således ikke krævet ekstraordinære indbetalinger fra beboerne. Det er selvfølgelig ærgerlige penge at miste men på den anden side er det godt, at skaden blev opdaget, mens reparationen endnu var overskuelig Svampeskade og utæt stigestreng Ole Holm Præst har I forbindelse med renovering af kælderlejligheden bemærket at der i etageadskillelsen mellem kælder og stueetagen i det gamle badeværelse var noget der mindede om trænedbrydende svampe. Hvorefter bestyrelsen straks kontaktede Goritas Bygningsundersøgelser som kunne konstatere at der var tale om Gul Tømmersvamp. Iflg. Goritas var tale om ældre angreb, hvor der oprindeligt har været tale om kraftig og hurtig nedbrydning. Da Gul Tømmersvamp er afhængig af en konstant fugttilførsel for at kunne forårsage en hurtig nedbrydning, var det endnu engang tale om at handle hurtigt, idet bestyrelsen og Ole Holm Præst blev gjort bekendt med, at der gennem nogen tid var kommet fugt fra et utæt koldtvandsstigerør i lejlighederne ovenfor, netop der hvor svampeskaden var opstået. Side 4 af 12

5 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 5 Derfor iværksatte bestyrelsen en reparation af røret så hurtigt som overhovedet muligt (med assistance fra Østberg VVS og Ole Holm Præst). Det er selvfølgelig også ærgerlige penge at miste men også her er det godt, at skaden er opdaget, mens reparationen endnu var overskuelig Salg af loftlokalet Krusågade 35, 5.sal Som nævnt tidligere er der blevet arbejdet intenst på, at gennemføre et salg af loftlokalet gennem det meste af efteråret. Det er nu med glæde, at vi kan meddele, at salget også juridisk snart er færdigt. Vi siger velkommen til de nye beboere Omfangsdræn / forsikring Som tidligere nævnt er der blevet etableret omfangsdræn omkring hele matriklen. Projektet er afsluttet til bestyrelsens tilfredshed, og vi er glade og stolte over resultatet. Ejerforeningen har nu en velholdt og knastør bygning, og dette til trods for, at kælderen tidligere var så fugtig, at fugtmåling ikke var mulig. Foreningens rådgivende ingeniør, Kurt Nicolaisen, har derfor indstillet overfor vort forsikringsselskab, at forbehold for svamp skal ophæves. Denne henstilling har forsikringsselskabet taget til efterretning, og vi kan derfor med glæde meddele, at skader fra alle bygningsdele under niveau, der dannes af stueetagens gulv / gulvbjælkelag og skade på bygningsdele under terrænniveau nu dækkes af vores forsikring. Det eneste forbehold vi nu har tilbage er et generelt forbehold som alle forsikringsselskaber benytter, nemlig: at forsikringen ikke dækker svampeskader på gulve og paneler i kældre. Dette er helt fint i forhold til vores kælder, idet vi ingen paneler har, og gulvet kun er af beton e.l Billigere forsikring / Merværdikunde Generelt set har forsikringsselskaber og forsikringsmæglere i mange år forsømt, at yde merværdi til sine kunder. Dette er dog ikke tilfældet med vores forsikringsmægler, Aon, der nemlig efter sigende er en af dem der gør mest på dette område. For at yde merværdi til sine ejendomskunder har Aon indført et merværdiprogram, som vi er blevet tilmeldt i forbindelse med renoveringen af kælderen. For at holde styr på tingene indplacerer Aon ejendommene i et trinsystem i relation til forsikringen. Dette bevirker, at når særlige faktorer er opfyldt, og risikoen for forsikringsselskabet derved falder (f.eks. ved etablering af omfangsdræn), så falder forsikringspræmien til et lavere trin der passer til den nye risiko. Side 5 af 12

6 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 6 I forbindelse med den kommende gennemgang af vores ejendommens vedligeholdelsesstand, vil der ske en vurdering af ejendommens bygningsdele og en vurdering af nødvendige tiltag / renoveringsarbejder. Herunder forhold vedr. ejendommens tag, kælder, facader, vinduer, døre, trapper, indvendige VVSinstallationer samt fælles elforsyning. Arbejderne bliver prioriteret efter en fagmæssig vurdering, der udover at vægte ejendommens værdi og niveau for vedligeholdsomkostninger, også indeholder vurdering af risiko for forsikringsskader. Ovennævnte skulle gerne resultere i en billigere forsikring, og at ejendommen forbliver i god stand Restaurering af nedre facade Foreningen er færdig med restaureringen af den nedre facade. Arbejdet bestod i en del pudsreparationer, samt malerarbejde. Langs facaden er der etableret 9 blomsterbede, hvorover der er monteret espalier af stål med efeu og clematis beplantning. Der er ligeledes monteret 3 cykelstativer, således at facaden nu fremstår ordentlig, mondæn og velholdt Renovering af trappeopgange I januar 2003 blev alle vinduer i trappeopgangene udskiftet, hvilket har givet bygningen et løft. Endvidere fik vi i løbet af sensommeren malet de to hovedtrapper / opgange, og disse fremtræder nu lyse og imødekommende. Malerarbejdet er blevet udført af FJ Malerservice fra Tureby, til bestyrelsens fulde tilfredshed. Farverne er valgt af bestyrelsen, efter besigtigelse af en række farveprøver på vægge og træværk. Bestyrelsen valgte at lægge vægt på, at opgangene skulle fremtræde lyse, og at farverne kunne være pæne og acceptable i mange år frem. 4.2 Igangværende projekter Forbedret trappevask Da der gennem nogen tid har været udtrykt utilfredshed med trappevasken besluttede bestyrelsen at opsige samarbejdet med Ray Kenny med udgangen af januar 2004 og i stedet ansætte privat trappevask. Side 6 af 12

7 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 7 Denne aftale måtte desværre annulleres pga. sygdom, hvorfor bestyrelsen har indhentet forskellige tilbud på arbejdet. Det er med glæde, at vi kan meddele, at ejerforeningen for ganske nylig har indgået kontrakt med firmaet Gentofte Ejendoms Service ApS, som fremtræder yderst professionelt og konkurrencedygtigt. Udover vask af trapperne, vil Gentofte Ejendoms Service ApS sørge for, at vinduerne i opgangene bliver pudset halvårligt og at trappernes linoleum bliver behandlet med polish årligt Udskiftning af låse og nøgler til ejendommens hoveddøre Der er gennem tiden taget et ukendt antal mere eller mindre præcise kopier af ejendommens hoveddørsnøgler, som er udleveret til et ukendt (stort) antal personer. Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre en udskiftning af i alt 9 låse til - døre i ejendommen. Låsene bliver af høj standard, og de tilhørende nøgler kan ikke umiddelbart kopieres. Hver lejlighed får udleveret 3 nøgler. Beboerne får dog forinden mulighed for at bestille yderligere kopier for en pris på omkring kr. 75,- pr. stk. Nøglerne vil blive udleveret ca. 2 uger før låsene bliver skiftet. Den samlede udgift for ejerforeningen bliver af størrelsesordenen kr , Overdragelse af affaldsrum På et bestyrelsesmøde blev det bestemt at kontakte gårdlavet Yrsaro med hensyn til vores skralderum. Skralderummet ligger så at sige i vores ejerforening, og vi stiller os undrende over hvorfor hele karreens beboere kan benytte en del af vores fællesareal uden at betale nogen form for leje. Sagen er ikke kommet meget længere end, at vi har afsendt et brev til gårdlavet. Om vi skal leje ud eller sælge er således uklart, men bestyrelsen vil gerne have en godkendelse til at udleje eller sælge på denne generalforsamling Afstemning Der stemmes om hvorvidt bestyrelsen kan bemyndiges til at udleje eller evt. sælge skralderummet til gårdlavet Yrsaro. Bestyrelsen bemyndiges ved forslagets vedtagelse til, på vegne af ejerforeningen, at underskrive alle de for projektets gennemførelse nødvendige papirer mm. Bestyrelsen anbefaler at der stemmes ja til forslaget. Side 7 af 12

8 1386 Udenbys Vester Kvarter Side Nye projekter Projekt A: Installation af fælles adgang til Internet Bestyrelsen har indhentet to forskellige tilbud på installation af bredbånd i ejendommen. Det ene er et trådløst netværk, mens det andet omfatter kabling til hver enkelt lejlighed. Priserne på de to tilbud er næsten identiske, omkring kr ,- excl. moms for enkleste konfiguration. Begge tilbud omfatter valgfri leverandør af bredbåndsforbindelse og begge tilbud kan udvides med eventuel server til bruger-administration og/eller fælles firewall. Bestyrelsen anbefaler installation af trådløst netværk. Bestyrelsen anbefaler at projektet gennemføres efter den model, som blev fremlagt på sidste års generalforsamling; at ejerforeningen betaler for opsætning af basisstationer og etablering af internetadgang mv., og at hver enkelt lejlighed, som ønsker at benytte anlægget, betaler for anskaffelse af de nødvendige netkort til den eller de tilsluttede PC er. Se vedlagte bilag Projekt B: Restaurering af øvre facade Arbejdet vil i grove træk bestå af: Udkradsning af alle fuger til en dybde på mellem 20 og 22 mm. Fugerne renses og vandes, herefter udfuges til færdig skrabefuge. Udskiftning af ca. 200 sten. Defekte murerstik over vinduer ommures. Reparation af pudsede overflader, facadebånd og andre udsmykninger på facade fra 1 sal og op. Restaureringen forventes at koste foreningen ca ,- inkl. moms. Se vedlagte bilag Afstemning om igangsættelse af projekt A og B Ejerforeningens midler rækker ikke til at gennemføre projekt B uden ekstra låne-baseret finansiering, slet ikke hvis også projekt A ønskes gennemført. Bestyrelsen foreslår imidlertid begge projekter gennemført alligevel; Projekt A finansieres over driften via foreningens opsparede kapital, mens projekt B kan finansieres på 2 forskellige måder: 1. Finansiering via drift og fælles lån; så meget som muligt tages fra driften og resten finansieres via fælles lån. Lånet afdrages ved tilbageholdelse af for Side 8 af 12

9 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 9 meget betalt vandafgift, således at det nuværende ejerforeningsbidrag ikke forøges. 2. Finansiering via individuelle lån; der optages et fælles lån til finansiering af hele projektet efter samme model, som ved finansieringen af tidligere, større projekter (fjernvarme og omfangsdræn), hvor hver ejer frit kan indbetale sin andel eller lade opkrævning ske løbende via ejerforeningsbidraget. I denne situation skal der ske reduktion af fællesbidraget for for meget indbetalt vandafgift Afstemning A. Der stemmes om hvorvidt projekt A ønskes igangsat snarest mulig (i indeværende foreningsår / senest inden april 2005) B. Der stemmes om hvorvidt projekt B ønskes igangsat snarest mulig (i indeværende foreningsår / senest inden april 2005) a) Hvis pkt. B bliver vedtaget: Der stemmes om hvorvidt projekt B skal finansieres over driften ved tilbageholdelse af for meget betalt vandafgift (alternativet er individuelle lån jf. ovenstående pkt. 2) Maling af bagtrapperne / opgangene Bagtrapperne trænger til en renovering. Dette arbejde bør kunne udføres af beboerne selv. Bestyrelsen ønsker hermed at nedsætte et aktivitetsudvalgt som skal tage aktion på denne opgave Opsætning af altaner, Krusågade 35, tv. Flere beboere i Krusågade 35, tv. har henvendt sig til bestyrelsesformanden med en forespørgsel om montering af altaner mod gaden. Et sådant projekt skal dog godkendes af ejerforeningens generalforsamling. Bestyrelsen vil ikke stå i vejen for dette ønske, men vil dog kræve følgende: Udseende på altanerne / den fremtidige facade skal godkendes af ejerforeningens bestyrelse og af Københavns Kommune v/ Plan og Arkitektur. Altanerne skal opsættes sammenhængende (der må ikke mangle en eller flere etager i lodret række). Al fremtidig vedligeholdelse af altanerne af enhver art skal varetages af de enkelte lejligheder og for deres regning. Sagkyndig vurdering af om facaden kan bære denne ekstra belastning skal betales af de berørte lejligheder og godkendelse forevises bestyrelsen og Københavns Kommune inden arbejdet igangsættes. Side 9 af 12

10 1386 Udenbys Vester Kvarter Side Afstemning Der stemmes om hvorvidt generalforsamlingen kan give tilladelse til, at beboerne i Krusågade 35, tv. kan etablere altaner såfremt øvrige nødvendige tilladelser hertil foreligger. Bestyrelsen anbefaler at der stemmes ja til forslaget. 5 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2003 Årsregnskabet vil blive gennemgået af foreningens revisor Jørn Idziak. 6 Fremlæggelse og godkendelse af budget for Eventuel reduktion af fællesbidraget Betaling for koldt vand har hidtil været inkluderet i fællesbidraget, men vil i fremtiden blive opkrævet efter det faktiske forbrug for hver enkelt lejlighed. Beløbet udgør pt. ca. 250,-/måned for en lejlighed med fordelingstal 12. Generalforsamlingen kan vedtage at fællesbidraget skal reduceres med forholdsmæssig andel af budgetteret vandafgift, se ovenstående forslag. 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen Michael Brun Halfter Er ikke på valg Mikkel Veis Feld Michael Wichmann Pedersen Er ikke på valg Ønsker genvalg 8 Valg af suppleanter til bestyrelsen Ronnie Gryberg På valg 9 Eventuelt Såfremt et medlem måtte være forhindret i personligt fremmøde, vil bestyrelsen bede vedkommende fremsende underskrevet fuldmagt i vedlagte svarkuvert, da det er vigtigt, at så mange som muligt får afgivet deres stemme. Eventuelle spørgsmål kan stilles til bestyrelsen ved fremsendelse af elektronisk post til Side 10 af 12

11 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 11 Med venlig hilsen f/ Bestyrelsen Thomas Sørensen PS. Referater fra tidligere afholdte generalforsamlinger kan findes på ejerforeningens hjemmeside Side 11 af 12

12 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 12 Fuldmagt / stemmeseddel Undertegnede fulde navn Som er indehaver af ejerlejlighed nr. Giver hermed bestyrelsen for Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevsgade 108, bemyndigelse til på mine vegne at afgive stemme som følger: Dagsordenens punkt FOR IMOD BLANK Overdragelse af affaldsrum A Igangsættelse af projekt A B Igangsættelse af projekt B B.a Finansiering af projekt B over driften Tilladelse til opsætning af altaner Dato: Underskrift: Fuldmagten / stemmeseddelen skal være Vest Administrationen i hænde senest 14. april 2004 kl. 12:00 Side 12 af 12

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere