Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386"

Transkript

1 Side 1 af 1 København V d. Februar 2002 Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386 Sted: Navernes lokaler, Ingerslevsgade 108, kld, tv. Dato: Den 6. marts 2002 Kl.: 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for år Fremlæggelse og godkendelse af budget for år Køb og salg af 5. sal Hvad får ejerforeningen ud af det? a. Fremlæggelse og godkendelse af salgstilbud til Sortex. Se bilag?? b. Fremlæggelse og godkendelse af salgstilbud vedr. Krusågade 35, 5. sal. Se bilag?? 6. Restaureringsprojekter a. Karnappen på hjørnet b. Kælderen c. Facaden, herunder opstilling af stillads og udskiftning af vinduer 7. Beboerinformation via hjemmeside og e-post v. Michael Halfter 8. Valg af formand for bestyrelsen, Peter Christiansen (ikke på valg) 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består af: a. Ole Gert Vangsgaard Nielsen (ikke på valg) b. Michael Halfter (ikke på valg) c. Thomas Sørensen d. Andre kræfter 10. Valg af 1 eller 2 suppleant(er) til bestyrelsen 11. Valg af revisor 12. Valg af administrator 13. Eventuelt Ad 1) Bestyrelsen foreslår Kent Friis Petersen, Vest Administrationen, som referent og Thomas Sørensen som dirigent. Ad 2) Bestyrelsens beretning for 2001 Det har været et hektisk år, da der har været nok projekter at tage fat på. De mange forskellige projekter har været meget arbejdskrævende, og det var derfor ærgerligt, at både Annemette Wolff og Henrik Garde valgte at forlade bestyrelsen i løbet af efteråret. Vi skylder dog en tak til Annemette for hendes deltagelse, da hun allerede fra starten havde bemærket, at hendes lejlighed var til salg, og at hun derfor ville stoppe arbejdet i bestyrelsen, når handelen var faldet på plads.

2 Side 2 af 2 København V d. Februar 2002 Heldigvis har vi fået god hjælp fra Thomas Sørensen, som for nylig er flyttet ind i Krusågade 35, og som har indvilliget i at indtræde i bestyrelsen. Thomas har deltaget meget engageret, og har ydet et stort bidrag med sit indgående kendskab til byggetekniske emner. Tak for det, Thomas, og velkommen til. Desuden har bestyrelsen naturligvis kunnet trække på professionel assistance fra vores administrator, Kent Petersen, fra Ole Holm Præst og fra vores nyvalgte revisor, Jørn Idziak, som fra første færd har vist grundighed og brug af moderne edb-værktøjer. Bestyrelsens projekter i det forgangne år har været at færdiggøre installation af koldtvandsmålere, brandsikring, almindeligt vedligehold, fremfinding af priser med henblik på salg af gangareal hos Sortex og overvejelser om pris ved eventuelt salg af Krusågade 35. Sidst, men ikke mindst, har det voldt nogle kvaler at finde en egnet efterfølger til vores perfekte vicevært Wencke. Koldtvandsmålerne er blevet installeret i alle lejligheder i løbet af det forgangne efterår. Arbejdet blev på tilfredsstillende vis udført af firmaet Østberg VVS. Der er foretaget brandsikring af de sidste ledningskasser. Dvs. at ledningskasserne er blevet fyldt med skum, så en eventuel brand ikke kan brede sig gennem disse. Den store opgave har ligget i vedligehold af ejendommen. Den nuværende bestyrelse startede med at nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg, som havde illusoriske planer, om at få restaureret facaden i løbet af august 2001, men vi er desværre endnu kun i gang med at udarbejde udbudsmaterialet. På grund af manglende udskiftning / vedligeholdelse af vinduer har vi vidst, at vi ikke kunne få en svampeforsikring. Derfor valgte vi, inden vi udarbejdede det endelige udbudsmateriale, at kontakte forsikringsselskabets ingeniør for at få klarhed over, om der skulle være andre ting, som skulle udbedres, inden ejerforeningen ville være i stand til at optage en fuldt dækkende svampeforsikring. Udtalelsen fra forsikringsselskabets ingeniør, Kurt Nicolaisen, har resulteret i at vi har opsplittet restaureringsprojektet i 3 dele. Den første del omhandler facaden, anden del omhandler kælderen, og tredje del omhandler karnappen. Ifølge Kurt Nicolaisen er kælderen og karnappen de mest presserende sager.

3 Side 3 af 3 København V d. Februar Kælderen fordi, at den en blevet behandlet med et ikke gennemtrængeligt materiale, hvilket har resulteret i, at væggene ikke kan komme af med fugt fra omgivelserne. Når væggene ikke kan komme af med fugten dannes grobund for svampe og andre ubehageligheder. Der arbejdes ihærdigt på kælderprojektet, og i skrivende stund forventer vi at modtage et tilbud ultimo februar, hvorefter projektet gerne skulle starte primo marts hvis prisen er rigtig. 2. Karnappen på hjørnet af Ingerslevsgade/Krusågade er revnet, og der er en risiko for at små stykker af den kan falde ned. Da vi ved mødet med Kurt Nicolaisen er blevet opmærksomme på dette, handler bestyrelsen i princippet i ond tro, hvis vi ikke straks iværksætter et reparationsarbejde. Dette projekt forvente ligeledes færdiggjort primo marts. 3. Restaurering af facaden er ikke sat mere i bero end, at der stadig udarbejdes et udbudsmateriale, og bestyrelsen har udarbejdet en forventet pris, som er medtaget i budgettet. Udbudsmaterialet forventes færdiggjort i år. Ingeniøren Kurt Nicolaisen anser kælderproblemet mere akut end facaden, og vi har derfor valgt, at udskyde facadeprojektet indtil videre, dog senest primo Kurt Nicolaisen har desuden gjort opmærksom på sætningsskader, dårlige vinduer og eftersyn af kloakker, hvor han anbefaler, at der sker en udbedring. Dette bliver en af den nye bestyrelses primære opgaver, så vi kan få svampeforsikringen på plads. Efter konsultation med en ejendomsmægler er bestyrelsen kommet frem til en pris på gangarealet hos Sortex på kr /m2 for de i alt ca. 15 m2. Sortex skal selv afholde eventulle udgifter til ændring af skøde mv. Desuden skal Sortex stå for udskiftning af sikringer til el-installationer i opgangene eller betale for en eventuel flytning af sikringsboksen. Dette punkt vil blive behandlet senere. Endvidere er vi kommet frem til en overslagsmæssig salgspris for loftet over Krusågade 35 på kr /m2. Loftet sælges råt det vil sige, at køberen køber loftet, som det fremstår lige nu, ejerforeningen skal ikke fjerne rumopdeling eller lignende. Køber skal bekoste udgifter til tilslutning af diverse installationer, herunder el, vand, varme og afløb. Køber skal desuden bekoste udfærdigelse af skøde og forlængelse af trappeopgang(e). Der er i alt ca. 150 m2 loft. Dette punkt vil blive behandlet senere. Wencke, vores gennem lang tid påskønnede vicevært, valgte at sige op ultimo 2001, og vi har derfor ledt med lys og lygte efter en egnet kandidat til at løfte den tunge arv. Vores valg er efter anbefaling faldet på Ray Kenny, som allerede nu har vist sit værd på trapperne. Indtil videre tager Ray sig udelukkende af trappevask og eftersyn af fjernvarmeanlæg, men efterhånden skal han overtage alle Wenckes poster. Det bliver den nye bestyrelses arbejde at efterse dette.

4 Side 4 af 4 København V d. Februar 2002 Sidst, men ikke mindst, har vi i bestyrelsen forsøgt at finde ud af, hvad vores penge i gårdlauget går til. Ole Nielsen har haft kontakt til Dennis Pedersen, og i det foregående år skulle bidraget til gårdlauget udelukkende være gået til fejning af fortov. Vi har i bestyrelsen udtrykt overfor gårdlauget, at vi mener at timeprisen er urimeligt højt sat også fordi vi kan risikere at træde i den samme hundelort i 14 dage! (og så skal den såkaldte snerydning oven i købet betales via særskilt ekstrabetaling). Da vi desværre ikke alene står for ansættelsen af gadefejer, vil vi i første omgang ikke gøre andet end at udtrykke vores harme i udvalget. Ad 5) Køb og salg af 5 sal Hvad får ejerforeningen ud af det? Ved sidste generalforsamling stillede Sortex v/ Preben Korsmann forslag om sammenlægning af klubværelserne til ét matrikelnummer. Sortex ville betale kr øremærket til indretning af kælderrum for de 8 beboere i Ingerslevsgade 108, som har loftsrum. Sortex ville desuden betale kr ,- til hver lejlighed i 108, som kompensation for ulempen ved at have pulterrum i kælderen. Det vil sige, at Sortex v./preben Korsmann i alt skulle betale i alt kr ,- til ejerforeningen, med betydelig økonomisk gevinst til enkelte medlemmer. Principielt mener bestyrelsen, at der foreligger nogle uheldige omstændigheder i denne sag. Det er rigtigt, at vi alle har ret til et pulterrum. Dette rum kan være noteret i skødet som enten loftsrum eller kælderrum, men den faktiske placering af rummet er juridisk set ligegyldig uanset formuleringen i skøde (eller i slutseddel ved handel). Enkelte, udvalgte beboere kan ikke få tildelt en kompensation i form af kr Endvidere mener bestyrelsen ikke, at købesummen skal afhænge af udgiften til indretning af alternative kælderrum. Købesummen bør derimod afspejle markedsværdien. Bestyrelsen ønsker at hjælpe Sortex v./preben Korsmann, men vi vil naturligvis primært forsvare ejerforeningens interesser. Med en standardpris for beboeligt areal på Vesterbro på mindst kr /m2 er Sortex s tilbud simpelthen for ringe. Vi vil derfor foreslå, at sælge gangarealet (i alt ca. 15 m2), så Sortex kan lave én samlet lejlighed, til en pris på mellem kr /m2 og kr /m2. Samlet set er dette et hæderligt kompromis, som begge parter bør kunne acceptere *). Beløb som udelukkende kommer enkelte ejere i 108 til gavn Beløb som kommer ejerforeningen til gode Tilbud fra Sortex Tilbud fra ejerforeningen kr 0 kr kr kr. I alt kr kr

5 Side 5 af 5 København V d. Februar 2002 *) Endvidere skal Sortex betale eventuelle udgifter i forbindelse med udfærdigelse af skøder, og Sortex skal stå for afregning af målerskab og skiftning af sikringer. Hvis Sortex ikke ønsker at påtage sig opgaverne vedrørende måler- og sikringsskab og få opgaven tinglyst, skal Sortex bekoste en flytning af sikringsboks og målerskab. Sortex skal i øvrigt også bekoste opsætning af en stige og en lem på bagtrappen til øverste loft. Hvis Sortex accepterer tilbudet, opstår der en situation, hvor 8 ejere ikke har adgang til deres pulterrum. Deres pulterrum skal derfor indrettes i kælderen. De 8 pulterrum svarer til ca. halvdelen af loftsarealet over Krusågade 35. Den anden halvdel er loftsrum for beboerne i Krusågade 35. Bestyrelsen har undersøgt, hvad salgsværdien er pr. lofts kvadratmeter, og prisen ligger mellem og kr./m2, Bestyrelsen anbefaler, at alle lejligheder får pulterrum i kælderen. At loftet bliver inddraget til beboelse. Ejerforeningen får derigennem frigivet nogle midler, som vi har behov for i forbindelse med restaurering af facade. Køberen /ene af loftet over Krusågade 35 skal endvidere selv bekoste alle udgifter i forbindelse med overdragelsen. Køber skal selv sørge for lovlig tilslutning til el, gas og kloak. Salg til Sortex og salg af Krusågade 35, 5. sal vil have en indflydelse på de enkelte lejligheders fordelingstal. De nuværende lejligheders fordelingstal vil falde, da der bliver frigjort fællesarealer til boligareal. Det vil betyde, at fællesomkostninger vil falde for de nuværende ejere. Dog på nær Sortex.

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Andelsboligforeningen Vanløsegaard indkalder hermed til den årlige Generalforsamling Torsdag 30. april 2015 kl. 19.00 23.00 Dagsorden Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal,

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere