Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14"

Transkript

1 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI Godkendt i Byrådet den 16. april 2012

2 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag... 7 Erfaringer... 8 Målsætninger... 9 Indsatser Alle borgere...10 Borgere i udvalgte bydele...12 Sundhed med børn og unge Data...14 Lovgrundlag...15 Erfaringer...16 Målsætninger...17 Indsatser Alle børn og unge...18 Børn 0-9 år...21 Børn og unge år Sundhed med voksne borgere...24 Data Lovgrundlag Erfaringer Målsætninger...27 Indsatser Voksne på arbejdspladser Voksne på sygedagpengeområdet...29 Voksne på voksenområdet Voksne med kroniske sygdomme...31 Voksne på plejeområdet...33 Links til referencer...35

3 4 5 Indledning Opbygning Denne sundhedsstrategi er anden del af den samlede sundhedspolitik for Fredericia Kommune. Den første del består af selve sundhedspolitikken, der dels indeholder en beskrivelse af den vision og de grundlæggende værdier og principper, der skal gennemsyre sundhedsarbejdet, og dels en beskrivelse af de overordnede indsatsområder og mål, der skal være trædesten frem imod realiseringen af visionen. Denne sundhedsstrategi skal fungere som konkret værktøj til implementering af Fredericia Kommunes sundhedspolitik. Den indeholder beskrivelser af for det første de sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne, der allerede eksisterer, og for det andet de rammer, der understøtter tilbuddene. For det tredje beskrives en række udviklingsprojekter, som igangsættes over de kommende år. Med sundhedspolitikken og denne sundhedsstrategi i hånden bliver det således muligt at tydeliggøre retning og ambitionsniveau for de kommende års folkesundhedsarbejde, at synliggøre kommunale sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne og at igangsætte en række udviklingstiltag med afsæt i udvalgte sundhedsområder. Sundhedspolitikken og den sundhedspolitiske strategi udgør derved grundlaget for en langsigtet og ambitiøs sundhedspolitik for Fredericia Kommune. På de følgende sider findes beskrivelser af indsatser, der målretter sig til: ALLE BORGERE Alle borgere i hele kommunen Borgere i udvalgte bydele BØRN OG UNGE Alle børn og unge Børn 0-9 år og deres forældre Børn og unge år VOKSNE Voksne på arbejdspladser Voksne på sygedagpengeområdet Voksne brugere i socialpsykiatri og på misbrugsområdet Voksne med kroniske sygdomme Voksne på plejeområdet Hvert af disse afsnit indeholder følgende: Data fra sundhedsprofiler Lovgrundlaget for en indsats, bl.a. fra Sundhedsstyrelsens Sundhed på tværs Erfaringer med indsatser på området Tilbud til borgerne Rammer, der understøtter tilbuddene Udviklingsopgaver Målepunkter Tilbud og rammer eksisterer fra dag 1, dvs , mens udviklingsprojekterne igangsættes (og afsluttes) løbende i hele perioden frem til udgangen af Foto: Ole Olsen Foto: Ole Olsen

4 6 7 Sundhed med alle borgere DATA Data fra Fredericia i sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2010 viser, at 83 % af de voksne borgere oplever at have et fremragende, vældigt godt eller godt selvvurderet helbred. I Fredericias børneprofil 2009 for børn i klasse er der spurgt lidt anderledes, men her er der 80 % som oplever, at deres sundhed er meget god eller god. I Fredericias ungeprofil 2009 er denne andel falder til 67 % blandt de ældre elever fra 7. klasse og til og med ungdomsuddannelserne. 35 % af Fredericias voksne har været meget generet af smerter og ubehag indenfor en 14-dags periode. 33 % har langvarig sygdom eller kronisk sygdom. Splittes disse tal yderligere op (se figuren nedenfor), viser det sig, at 20 % har et godt helbred samtidig med, at de angiver, at de har en kronisk sygdom. Det kan tolkes således, at man godt kan opleve sig som sund, samtidig med at man egentlig er syg eller have det dårligt uden at være syg. Således oplever 3 %, at de har det mindre godt eller dårligt uden at have kronisk sygdom. Blandt de voksne er der en tydelig sammenhæng mellem uddannelsesniveau og det enkelte helbredsmål, fx andelen af rygere eller svært overvægtige, hvor højere uddannelsesniveau generelt betyder bedre sundhed målt i forhold til helbredsmålet. Blandt børn og unge ses der en tilsvarende sammenhæng i forhold til helbredsfaktorer og oplevelsen af familiens økonomiske råderum. Uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning er således en væsentlig determinant for sundheden, hos den enkelte og i familien, hvilket understøttes af rapporten fra Anvendt Kommunalt Forskning Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune fra Rapporten viser, at der er flest ledige, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister blandt borgere, som højest har en folkeskoleuddannelse. Fredericia har ifølge rapporten forholdsvis mange borgere på overførselsindkomster, og flere i denne gruppe køber oftere receptpligtig medicin og har flere lægebesøg end beskæftigede. Fredericia Kommune har desuden flere nedslidende brancher end landsgennemsnittet, hvilket kan have stor betydning for medarbejdernes sundhedstilstand. LOVGRUNDLAG Sundhedslovens 119 tildeler kommunen myndighedsansvaret for den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse. Det hedder i loven, at kommunen skal etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne, og for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til at skabe rammer for en sund levevis. Foruden ovenstående ligger der i anden sektorlovgivning bestemmelser, der vedrører sundhed. I forhold til alle borgere skal først og fremmest nævnes følgende: Planlovens 33a Redegørelse for strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling: Miljøområdet har stor betydning for befolkningens sundhedstilstand, fx planlægning af anvendelsen af kommunale arealer til leg og bevægelse. Planlovens kapitel 4 og kapitel 5: Gennem kommune- og lokalplanlægningen kan der fastlægges bestemmelser om etablering af cykel- og gangstier samt om etablering af parker og lignende tæt på boligområder. Dette kan lette adgangen til oplevelser i naturen eller fysisk aktivitet. Har ikke kronisk sygdom Har det godt, vældigt godt eller fremragende 63 % 3% 20% 14% Har det mindre godt eller dårligt Har kronisk sygdom Naturbeskyttelseslovens kapitel 4 og Miljøbeskyttelsesloven: Ved forbedring af borgernes adgang til og muligheder for at færdes i naturen, er der større sandsynlighed for, at de bliver fysisk aktive ved friluftsliv, leg og bevægelse. Ved at beskytte borgerne mod forurening og støj tages der både hensyn til sundheden og miljøet. Folkeoplysningsloven 6, 16 og 18-19: Sundhedsperspektivet ligger implicit i loven, idet kommunen skal sikre rammer for at yde tilskud til aktiviteter, herunder idræt, der fremmer folkeoplysning. Fotos: Ole Olsen Fotos: Ole Olsen

5 8 9 ERFARINGER MÅLSÆTNINGER Kun få sundhedsfremmende og forebyggende tilbud i Fredericia Kommune har alle borgere som målgruppe. De fleste aktiviteter henvender sig til specifikke målgrupper. Dog har kommunen i en årrække tilbud om hjælp til at stoppe med at ryge via apotekerne. Desuden har kommunen sammen med Sund By Netværket og Kræftens Bekæmpelse deltaget i udviklingen af et tilbud til de målgrupper, der er svære at nå med de almindelige gruppetilbud. Tilbuddet kaldes for Kom & Kvit. Imidlertid er der flere kommunale indsatser, der kommer alle borgere til gode, som har til formål at skabe sunde rammer. Miljøhensyn og bæredygtig byplanlægning har betydning for bl.a. forurenings- og støjniveau, men også for sundheden generelt. Eksempelvis tjener tiltag indenfor fysisk planlægning, fx cykelstier, ikke kun trafiksikkerhedsmæssige formål, men har også store sundhedsmæssige sidegevinster. Med Kommuneplanen og planerne for Fredericia C er der basis for at tænke i bæredygtige, sunde rammer for Fredericias borgere. Med en hensigt om at undgå sundhedsmæssigt uheldige konsekvenser af beslutninger, afprøver Natur & Miljø, Plan & Byg, Vej & Park samt Sundhedssekretariatet et udviklet screeningsværktøj til sundhedskonsekvensvurdering af projekter og planer på teknisk område. Kultur- og fritidsområdet har fx via støtte til den foreningsbaserede idræt på lignende måde en lang række gunstige sundhedsmæssige konsekvenser. På fritidsområde har Elbohallen arbejdet med at finde frem til, hvordan et halcafeterie kan omdannes til en sundere sportscafé og hermed være medvirkende til at fremme sunde kostvaner og forebygge fedme. Projektet blev støttet økonomisk af Sundhedsudvalget, mens Sundhedssekretariatet har bistået Elbohallen med bl.a. at gennemføre en undersøgelse af kundernes ønsker og præferancer til køb i cafeteriet. Kultur- og fritidsområdet bidrager desuden til at udvikle den kulturelle kapital. Dvs. at biblioteker, museer, kulturelle tilbud mv. medvirker til udvikling af lokalsamfundets identitet, og kan dermed bidrage til at øge lokalsamfundets sociale og kulturelle sammenhængskraft. Sundhedsprojekterne i Korskærparken og i Sønderparken er tiltag, der er målrettet udvalgte bydele, men som retter sig mod alle borgere i disse bydele. Projekterne har et meget bredt fokus på sundhed og trivsel og er opstartet i henholdsvis 2008 og I dag samarbejder projekterne med Biblioteksprojektet, der er forankret i Kultur & Fritid og ungeprojekterne, der er forankret i Ungdomsskoleregi, Dagtilbud, Klubber og med Jobcentret samt med boligforeningernes Helhedsplaner. Det er vigtigt, at fremme alle borgeres sundhed og livskvalitet i et langt liv, og at fremme borgerens lige muligheder for sundhedsmæssig effekt af de kommunale indsatser, uanset forskelle i levevilkår og ressourcer. Det er vigtigt, at involvere borgerne i udviklingen af de kommunale løsninger og tilbud. Det kan være med til at sikre, at borgerne også vil anvende de kommunale tilbud og selv tage ansvar for egen sundhed. Derfor arbejder Fredericia Kommune for: Mål 1 At motivere borgerne til at være fysisk aktive og til at tage vare på egen sundhed. Mål 2 At tilbyde rygestop og til stadighed udvikle tilbud, der matcher de forskellige målgruppers behov. Mål 3 At sundhed tænkes ind i den overordnede kommunale planlægning. Mål 4 At fremme borgernes sundhed og livskvalitet i udvalgte bydele.

6 10 11 ALLE BORGERE TILBUD RAMMER BORGERRETTEDE RYGESTOPKURSER Sundhedssekretariatet arrangerer i samarbejde med apotekerne forskellige rygestopaktiviteter. Der er tilbud om (i gennemsnit fire årlige) gruppekurser, ligesom borgere direkte fra gaden kan få hjælp individuelt til at stoppe med at ryge. Desuden findes endelig et tilbud om afklaring af motivationen for at stoppe. FORENINGSIDRÆT Foreningerne tilbyder, støttet via Idrætssekretariatet, idræt og fysisk aktivitet til alle målgrupper. Tilbuddene er brede. GASVÆRKSGRUNDEN Gasværksgrunden og aktiviteterne dér, er Institutionsafdelingens tilbud til alle borgere år om deltagelse i uorganiserede fysiske aktiviteter. Dog er de typiske brugere af grunden børn og unge fra 0 til 18 år. GÅTURSFOLDERE Natur & Miljø, Kultur & Fritid og Sundhedssekretariatet har udviklet fem foldere omhandlende gåtursruter, der varer 30 minutter og giver mulighed for at opleve natur og/eller kultur undervejs. Disse foldere distribueres bl.a. via bibliotekerne og turistbureauet. SUNDHEDSGUIDES Sundhedssekretariatet har udviklet en række sundhedsguider om ændring af vaner, fx om rygning, kost, stress og fysisk aktivitet. Disse distribueres bredt og udleveres fx af forebyggerne i Den forebyggende afdeling. IDRÆTSLEDERAKADEMI Idrætssekretariatet tilbyder via Fredericia Idrætsleder Akademi generelle kurser og uddannelser til at arbejde med idræt, leg og sundhed til den foreningsbaserede idræt. Desuden er der indgået en aftale med Syddansk Idrætsleder Akademi, som giver kommunen mulighed for bl.a. netværksmøder og udvikling af instruktørkurser, der også matcher kommunale behov. CYKELBYPROJEKTET Som led i projekt Cykelby er der etableret flere cykelstier og cykelparkering på udvalgte områder i byen. Projektet skal således få flere borgere i Fredericia til at cykle ved hjælp af kampagner (fx CykelScore), cykeltællere ved portene, cykelstier, cykelparkering og service. Cykelprojektet er også koblet til tiltag omkring offentlig transport. Således er der en særlig indsats omkring banegården fx med tilbud om pendlercykler, bycykler og mere og bedre cykelparkering. Ѻ Målepunkt 1: Deltagerantal og -profil ved rygestopkurser samt effekten heraf registreres såvel som fremdriften i omlægningen af rygestoptilbud. Målemetode: Opgøre data fra apotekerne. Ѻ Målepunkt 2: Statistik og profiler på brugerne af foreningsidrætten. Målemetode: Opgørelse af medlemmer fordelt på alder. Ѻ Målepunkt 3. Vej & Park laver faste tællestationer for cyklister og følger borgerens transportvaner via borgerpanel og nationale data. Målemetode: Optællinger og undersøgelser. UDVIKLINGSOPGAVER VÆGTSTOPTILBUD Sundhedssekretariatet etablerer et vægtstoptilbud til voksne borgere. Tilbuddet er bredt, men kan fx henvende sig til sygedagpengemodtagere eller borgere, der er henvist fra de praktiserende læger. OMLÆGNING AF RYGESTOPTILBUD Mulighederne undersøges for at omlægge rygestoptilbuddene med henblik på at have et kontinuert tilbud, evt. efter Kom & Kvit-konceptet, som læger og forskellige kommunale fagafdelinger kan henvise borgere til. Led i denne omlægning er også at fokusere på fødekanaler til de kommunale tilbud og snitflader til tilbud i almen praksis og sygehusene. RYGEPOLITIK I HALLER M.V. Udvikling af retningslinjer, så der ikke ryges på hallernes matrikler. MODELLER FOR FORDELING AF HALRESSOURCER. Undersøgelse af den samlede økonomi omkring haller og idrætsfaciliteter med henblik på at opstille andre modeller for fordeling af halressourcer m.m., herunder en model, hvor hallerne gøres gratis for skoler, foreninger m.fl. SUNDERE MADTILBUD I HALLER Udvikling af sundere madtilbud i haller mv. Erfaringer med at tilbyde sund mad som led i at lave en sportscafé i Elbohallen kan anvendes i dette, ligesom erfaringer fra Vejen Idrætscenter, hvor man har fordoblet omsætningen ved en total omlægning til kun at tilbyde sund mad, kan inddrages. SUNDHEDSKONSEKVENSVURDERINGER PÅ TEKNISK OMRÅDE Planer og projekter på teknisk område screenes for sundhedsmæssige konsekvenser, når det vurderes, at der kan være en væsentlig sundhedsmæssig påvirkning. Afhængigt af screeningens resultat gennemføres sundhedskonsekvensvurderinger. SUNDHED I EKSISTERENDE KULTURTILBUD Undersøgelse af mulighederne for at indtænke sundhed i flere af de eksisterende kulturtilbud. LØBETURSFOLDERE Udvikling af foldere à la gåtursfolderne til løbere, såfremt disse ikke findes i forvejen. Ѻ Målepunkt 4. Fremdriften Ѻ Målepunkt 5. Fremdriften Ѻ Målepunkt 6. Fremdriften Ѻ Målepunkt 7. Fremdriften Ѻ Målepunkt 8. Fremdriften Ѻ Målepunkt 9. Fremdriften Ѻ Målepunkt 10. Fremdriften Ѻ Målepunkt 11. Fremdriften

7 12 13 BORGERE I UDVALGTE BYDELE TILBUD RAMMER UDVIKLINGSOPGAVER BYDELSSUNDHED - AKTIVITETER Sundhedssekretariatet planlægger og gennemfører, i samarbejde med borgere i Korskærparken og Sønderparken og øvrige tiltag i områderne, aktiviteter, der skal fremme sundheden og øge livskvaliteten. Beboerne inddrages som frivillige og deltager i planlægningen af aktiviteter så som sundhedstjek, forskellige rygestops- og motionsaktiviteter og aktiviteter af social og netværksopbyggende karakter, fx væresteder. Der er desuden aktiviteter gennem en motionsforening, der har et par hundrede medlemmer. BYDELSSUNDHED - SAMARBEJDE Der samarbejdes på tværs af de kommunale projekter i Korskærparken og Sønderparken og med boligforeningernes helhedsplaner, samt med kommunale fagafdelinger. BYDELSSUNDHED - FORSKNINGSSAMARBEJDE Gennem en samarbejdsaftale med Syddansk Universitet følges bydelssundhedsprojekterne og deres resultater forskningsmæssigt. FLERSTRENGETHED I BYDELSSUNDHEDSPROJEKTERNE Der sigtes mod at gøre indsatserne i bydelssundhedsprojekterne mere flerstrengede i et samarbejde med andre fagprofessionelle. METODEFORFINELSE Borgerinddragelse som metode i bydelssundhedsprojekterne udvikles yderligere. Ѻ Målepunkt 12. Bydelssundhedsprojekterne evalueres kvantitativt (fx antal deltagere, målbare effekter) og kvalitativt (oplevede effekter). Der gives desuden jævnligt en status på bydelssundhedsprojekterne til Sundhedsudvalget, særligt med fokus på gennemførte aktiviteter og disses effekter. Ѻ Målepunkt 12. Som øverst. Ѻ Målepunkt 12. Som øverst. Ѻ Målepunkt 12. Som øverst. Ѻ Målepunkt 12. Som øverst. Fotos: Ole Olsen Fotos: Ole Olsen

8 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Sundhed med børn og unge DATA Data fra Børneprofilen 2009 viser bl.a., at 80 % af børn i klasse synes, at deres sundhed er god eller meget god. 75 % går til sport/idræt mindst en gang om ugen, lidt flere drenge end piger. Andelen af inaktive stiger med alderen. Dobbelt så mange børn, hvor der tales et andet sprog end dansk i hjemmet går ikke regelmæssigt til noget i fritiden. Der sker et markant fald i andelen, der kan lide at røre sig så meget, at de får varmen af det, fra 5. til 6. klasse især blandt pigerne. 11 % er overvægtige. De overvægtige børn oplever en række andre problemer: med forældrene, flere smerter/ ubehag, og dyrker mindre motion. Hvert fjerde barn har været på slankekur, især pigerne. Forældrene er vigtige rollemodeller og børnene spiser mest usundt derhjemme. Drenge spiser mere usundt end piger. Hvert femte barn spiser ikke morgenmad alle hverdage. Hvert fjerde barn spiser ikke frokost alle hverdage. Især børn med anden etnisk baggrund end dansk skipper måltiderne. Der er en klar sammenhæng mellem søvn og trivsel og hvordan man klarer sig i skolen. Desuden er der sammenhænge mellem ikke at være udhvilet og dyrke mindre sport, spise usundt, overvægt og hyppig hovedpine. Nogle børn har søvnproblemer men det er ligeledes tydeligt, at rigtig mange børn er online efter sengetid (mobilen er tændt, de svarer på sms og opkald, har fjernsynet og pc tændt) % har haft ondt i ryg, skuldre eller nakke og 58 % af pigerne og 47 % af drengene har haft hovedpine indenfor de seneste to uger. 13 % af børn i 4.-6.klasse har prøvet at ryge en hel cigaret. Børn der har prøvet at ryge vur-derer deres sundhed dårligere, har flere psykiske og fysiske ubehag eller smerter og dårligere forældrerelationer. Sandsynligheden for at ryge stiger, hvis en af forældrene eller en nærmeste ven ryger. 1/3 af børn i klasse har prøvet at drikke en hel genstand alkohol. Andelen stiger fra 23 % i 4. klasse til 45 % i 6. klasse. Det er især drengene der har en tidlig alkoholdebut. Langt de fleste børn i klasse trives (90 % har et meget godt eller godt liv lige nu). Andelen falder med alderen. 11 % har flere gange indenfor de seneste to uger været meget kede af det. Pigerne giver udtryk for at trives mindre end drengene. De er bl.a. oftere kede af det og har oftere hovedpine og tager oftere medicin. Børn med gode forældrerelationer trives bedre generelt, i skolen og i fritiden og har færre usunde vaner på en lang række områder (rygning, alkohol, kost, måltider, søvn, overvægt, smerter og medicinforbrug). Ofte er der sammenfald mellem mindre gode forældrerelationer og socioøkonomisk baggrund. 8 % er ensomme og 15 % er blevet mobbet. Børn der mobbes, oplever ofte en ophobning af problemer og er generelt mindre trygge. Børn, der ikke trives, oplever, at de ikke har mulighed for at tale med hverken forældre, venner, skolelærere eller andre voksne (fx klubmedarbejdere). Data fra Ungeprofilen 2009 viser bl.a., at 67 % af de unge oplever, at deres sundhedstilstand er meget god eller god, andelen falder med alderen. 13 % af de unge er inaktive i fritiden og hver fjerde går slet ikke til noget i fritiden. De som er aktive i skolen er også dem som benytter sig mest af fritidstilbuddene. I Fredericia ligger andelen af overvægtige drenge særlig højt. 17 % mod % i landsdækkende undersøgelser. Blandt pigerne er det omkring hver tiende, hvilket svarer til landsdækkende tal. Det er derhjemme, at flest unge i Fredericia spiser slik, chips og lignende (omkring hver ottende gør det hver dag) og drikker sodavand eller saftevand (hver fjerde gør det hver dag). Under halvdelen af de unge i Fredericia får sovet nok i hverdagene og føler sig ikke udhvilede, når de vågner. Dette kan skyldes problemer med at falde i søvn, men det er mere reglen end undtagelsen, at de unge har mobiltelefonen tændt - mange besvarer både sms er og opkald efter sengetid, ligesom fjernsyn eller computer ofte også er tændt. Ca. halvdelen af de unge oplever at have ondt i ryg, skuldre eller nakke, og 64 % af pigerne og 39 % af drengene har haft hovedpine indenfor de seneste to uger. De unges alkoholforbrug ser ikke ud til at være usædvanligt i Fredericia i forhold til andre danske unge, men danske unge har generelt et meget højt forbrug. 56 % af de 14 årige og 76 % af de 15 årige i Fredericia har flere gange prøvet at drikke en hel genstand. Andelen af rygere blandt Fredericias unge er relativ høj i forhold til danske unge i øvrigt. Samlet har næsten hver fjerde ung i Fredericia brugt illegale stoffer (herunder hash og anabolske steroider), og lidt mere end hver trettende har taget hårdere rusmidler end hash. Omkring en ud af halvtreds tager ryger mindst en gang om ugen. Der er sammenhæng mellem sundhed og den socioøkonomiske baggrund. De unge, der oplever at forældrene har økonomiske problemer dyrker mindre motion, ryger mere, drikker mere alkohol og går oftere i solarium. LOVGRUNDLAG Sundhedslovens kapitel 36: Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge har sigte på både en generel indsats målrettet alle børn og unge i den hensigt at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse, og at målrette indsatser mod børn og unge med særlige behov. Endelig bistår Sundhedsplejen dagpleje, skoler og daginstitutioner for børn og unge med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger. Sundhedslovens kapitel 37: Kommunen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år. De unge oplever ikke nødvendigvis sig som usunde fordi de undgår motion, spiser og drikker usundt, ryger dagligt eller drikker meget alkohol. 84 % fortæller, at deres liv er meget godt eller godt. 8 % er ensomme, og 14 % har flere gange indenfor de to seneste uger været meget triste. De unge, hvis forældre bor sammen, har det generelt bedre end de unge, hvis forældre ikke bor sammen. Men der er vel at mærke en endnu større risiko for, at de unge mistrives, hvis de oplever økonomiske problemer i hjemmet. Pigerne giver typisk udtryk for at have det værre end drengene. Det gælder både, når man spørger til følelser som ensomhed, at være ked af det eller ulykkelig, men det gælder også, når man spørger til indadvendte reaktioner som fx cutting, selvmordsovervejelser og spiseproblemer. Unge der ikke trives, oplever, at de ikke har mulighed for at tale med hverken forældre, venner, skolelærere eller andre voksne (fx klubmedarbejdere). Folkeskolelovens 40 og 44, stk. 2: Kommunen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, fx frivillige madordninger. En sund og nærende kost forbedrer elevernes indlæringsevne og forbedrer deres trivsel, der også er forudsætninger for at kunne udvikle sig positivt. Skolebestyrelserne fastlægger principper for skolens virksomhed, herunder vedtagelse af en sundhedsfremmende mad- og måltidspolitik. Dagtilbudslovens 8-10, 12, 17 og 51: Børnemiljøvurderingen vil også kunne sætte fokus på sundhedsmæssige aspekter i form af dagtilbuddets fysiske og psykiske miljø. Pædagogiske læreplaner kan sætte fokus på fysisk og psykisk sundhed, som kan bidrage til stimulering af børnenes indlæring. Beslutter kommunen at indføre en madordning kan der stilles krav om, at kosten skal være nærende og sund og øge børnenes trivsel.

9 16 17 ERFARINGER Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg til alle familier i det første leveår for at sikre, at barnet får en god start på livet og for at støtte forældrene i opgaven. Sundhedsplejerskernes indsats har stor betydning for barnets sundhed og trivsel ikke bare i det første leveår. Sundhedsplejerskerne taler med familierne om kost, og det er muligt for forældre at rekvirere kostvejledning, ligesom der er fokus på forældrenes rygning og alkoholvaner, hvor dette er relevant. Sundhedsplejen differentierer hjemmebesøgene således, at behovsfamilier kan tildeles ekstra hjemmebesøg. Fra 2011 gennemføres et projekt, Tryg start på livet, hvor en metode til at sikre tryghed og samspillet mellem barnet og forældrene afprøves. Projektet har særligt fokus på de socialt og psykisk mindre ressourcestærke familier. Sundhedsplejen har endelig uddannet to vægtstoprådgivere. Tre børnehaver er idrætscertificerede og med afsæt i erfaringer herfra tilbydes motorikkurser til pædagogisk personale. Daginstitutionerne bidrager til, at børnene udvikler sig til alsidige og sociale personligheder, som kan handle og tænke ud fra et demokratisk og ligeværdigt menneskesyn. Det har en positiv effekt på sundheden, at der er kvalitet i daginstitutionerne og at de fysiske og psykiske vilkår, i børnemiljøet er i top. Der er særlig fokus på indsatsområdet leg, idræt og sundhed. I daginstitutionerne og dagplejen udmøntes dette i fokus på motorisk udvikling og bevægelse via projekt Krop på det pædagogiske arbejde. Hensigten er bl.a. at overføre erfaringer fra idrætsbørnehaverne i forhold til at sikre motorisk stærke og bevægelsesglade børn. Desuden er der i 2008 udarbejdet kostpolitikker i tæt samarbejde med forældrebestyrelserne. Folkeskolens betydning er helt central i og med at uddannelse er en selvstændig sundhedsdeterminant. Jo højere uddannelsesniveau desto bedre sundhed. Uddannelse har stor betydning for, hvilket job, den enkelte får senere i livet, og dermed den sociale og økonomiske position, hvilket ligeledes har en dokumenteret betydning for sundheden. I skolen gennemfører Sundhedsplejen indskolings- og udskolingsundersøgelser af børnene. Undersøgelsen foretages på henholdsvis 0. og klassetrin og har til formål at vurdere børnenes helbred, trivsel og sundhedsmæssige forhold med henblik på at vejlede i relevante emner i forbindelse med skolestart og afslutning. Sidstnævnte har til formål at give en samlet vurdering af unges helbred og sundhed inden de unge forlader skolen. Herunder drøftes risikoadfærd. Desuden foretages motorisk undersøgelse af alle børn i 0. klasse. For de børn, der har motoriske vanskeligheder, udvikles i samarbejde med pædagogerne i indskolingen individuelle aktivitetsplaner. I alle folkeskoler er der nedsat sundheds- og trivselsråd. De har bl.a. modtaget egne data fra børne- og ungeprofilerne, og har på forskellig vis udviklet en trivsels- og sundhedspolitik for skolen. Desuden er der i idrætstimerne især, men også i andre fag og i frikvartererne blevet sat ind med mere fysisk aktivitet, ligesom hjemkundskab giver mulighed for at sætte fokus på at lave sund mad. To skoler i Fredericia er idrætsskoler, og tilbyder seks idrætstimer om ugen mod to timer i de øvrige skoler. God trivsel gennem opvæksten er afgørende for et godt og sundt voksenliv. I Fredericia gennemføres et inklusionsprojekt, der sigter på at inddrage alle elever. Bakkeskolen har desuden gode erfaringer i indskolingen med at involvere klassernes forældre omkring alle elevers trivsel. Det sker gennem trivsels-/legegrupper, som forældrene er ansvarlige for. SFO erne, fritidsklubberne og Ungdomsskolen danner rammer om mange børn og unges fritid. Mulighederne for at integrere sundhedsorienterede aktiviteter er store og en række gode erfaringer er også allerede høstet. Fx har Klub7000 uddannet instruktører i rygestop for unge (X-hale) og faciliteret uorganiseret idræt på Gasværksgrunden. SFO erne har udviklet deres profiler i forhold til at prioritere fysiske aktivitet med børnene og de unge højt. På ungdomsuddannelserne er der foretaget en undersøgelse af kostudbuddet, samt afholdt en temadag hvor ud- dannelserne har haft mulighed for at blive inspireret til at tilbyde sundere mad samt opstille egne mål herfor. Familie- og Ungdomscenteret på Vejlevej tilbyder rådgivning mm. til familier og unge med trivselsproblemer, bl.a. har de et visiteret tilbud til unge, hvor der anvendes ung-til-ung rollemodeller, og der er fokus på fastholdelse i ungdomsuddannelse. MÅLSÆTNINGER Det er vigtigt, at børn og unge er sunde, trives og er glade. Sundheden grundlægges i barndommen og de ressourcer, der opbygges i den periode, er fundamentale for den enkeltes helbred og livskvalitet senere i livet. Det er desuden vigtigt, at være i dialog med og involvere børn, unge og deres forældre, ligesom det er vigtigt med opmærksomhed på de voksne som rollemodeller. Misbrugscenteret tilbyder anonym rådgivning til unge, der har problemer med at håndtere deres liv på grund af et tidligt misbrug af alkohol eller andre rusmidler. Endelig skal nævnes Ungebyrådet, som arbejder for, at det bliver endnu bedre at være ung i Fredericia. Rådet samarbejder med byens voksen byråd, og det bliver taget med på råd ved sager, der handler om byens unge. Derfor arbejder Fredericia Kommune for: Mål 5 At fremme børns og unges fysiske aktivitet og fremme gode mad- og måltidsvaner samt forebygge at børn og unge er overvægtige. Mål 6 At forebygge børn og unges rygestart samt tilbyde rygestopkurser til unge. Mål 7 At udsætte børn og unges alkoholdebut og at begrænse forbruget af alkohol, samt forebygge brug af andre rusmidler. Mål 8 At fremme børn og unges trivsel.

10 18 19 ALLE BØRN OG UNGE TILBUD RAMMER BØRNETANDPLEJEN Tandplejen er for børn og unge fra 0-18 år. Målet er at fremme og fastholde sundhed, og det gøres ved, at barnet allerede omkring 20 måneders alderen indkaldes første gang. Tandplejen indgår i det sundhedspædagogiske arbejde på skolen og taler med elever om rygning og kost- og drikkevaner, hvor dette er særlig relevant. IND- OG UDSKOLINGSUNDERSØGELSER I skolen gennemfører Sundhedsplejen indskolingsundersøgelser og udskolingsundersøgelser af børnene. Undersøgelsen i indskolingen foretages på 0. klassetrin og har til formål at vurdere børnenes helbred, trivsel og sundhedsmæssige forhold med henblik på at drøfte relevante sundhedspædagogiske fokusområder med dagtilbud og indskoling. Undersøgelsen i udskolingen foretages på klassetrin og har til formål at give en samlet vurdering af unges helbred og sundhed inden de unge forlader skolen. Herunder drøftes risikoadfærd i forhold til bl.a. alkohol og prævention. SUNDHEDSVÆRKSTEDER Sundhedsplejerskerne tilbyder sundhedsværksteder i folkeskolen på en række forskellige årgange. Værkstederne skal udvikles og kobles med de øvrige sundhedspædagogiske tiltag for folkeskolens elever. SUNDHEDSPLEJENS KONSULENTBISTAND Sundhedsplejen yder konsulentbistand til dagpleje, daginstitutioner og skoler, dvs. generel rådgivning både på institutionsniveau, gruppeniveau og individniveau. Indsatsen drejer sig om hygiejne generelt, fysiske rammer, kostpolitik, sundhed og livsstil, medicin og forebyggelse af ulykker i daginstitutioner og skoler. SUNDHEDS- OG TRIVSELSRÅD På alle folkeskoler er der nedsat sundheds- og trivselsråd, der arbejder med opfølgning på implementeringen af skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse. Ѻ Målepunkt 13. Monitorering af overvægt og motorisk kunnen via Indskolingsundersøgelsen. Målemetode: Data fra Novax. Ѻ Målepunkt 14: Opfølgning på skolernes årsplaner for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse, som sundheds- og trivselsrådene skal evaluere, samt elevernes repræsentation i sundheds- og trivselsrådene. RAMMER UDVIKLINGSOPGAVER på elevernes vægt allerede efter få måneders intervention. Desuden skal årsplanerne have fokus på antimobbestrategier, herunder træning i sociale færdigheder og problemløsning og tidlig opsporing og håndtering af trivselsproblemer. Størst effekt opnås hvis hele skolen inddrages, og der opbygges et samarbejde mellem skole og forældre. Årsplanerne kan også rumme indsatser, der har fokus på at løfte lærere og pædagoger i forhold til sundhedspædagogiske metoder. TRAFIKSIKKERHED Børns aktive transport til og fra skole og fritidsaktiviteter understøttes af trafiksikkerhedspolitikker på alle folkeskolerne, cykelstier, skolepatruljer og færdselsundervisning. Der arbejdes for, at flere børn kan tilbydes en sikker skolevej til fods og på cykel. TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE OMKRING DEN ENKELTE SKOLE Der etableres et tværfagligt samarbejde omkring den enkelte skole, men på tværs af sundhedsplejen, daginstitution og skole (indskoling, SFO og sundhedsråd) samt klubtilbud, som skal sikre øget videndeling og bedre overgange, der bl.a. tager afsæt i det sundhedspædagogiske arbejde. Det skal ske med udgangspunkt i indskolingsundersøgelsen på den enkelte skole, og kan udmøntes i lokale planer for de 0-18 årige. FÆLLES FORSTÅELSESRAMME OM TRIVSEL Der udvikles en fælles forståelsesramme omkring trivsel på tværs af sundhedspleje, dagtilbud, skole og klub. SUNDHEDSSPOR Der etableres et projektet om en bevægelsesrute ved to skoler, der skal få børn til at bevæge sig mere til og fra skole og i fritiden. OPFØLGNING PÅ IDRÆTSSKOLERNE Der skal følges op på erfaringerne fra Skjoldborgvejens Skole og Bakkeskolen, som frem til og med skoleåret 2011/2012 er idrætsskoler, hvor der arbejdes med at børn kan være mere aktive i hverdagen og med udvikling af idrætstalenter. Skoleafdeling og Idrætssekretariatet skal vurdere, om og hvordan erfaringerne fra idrætsskolerne skal videreføres. evaluere, samt elevernes repræsentation i sundheds- og trivselsrådene. Ѻ Målepunkt 15. Fremdriften i udviklingsprojektet Ѻ Målepunkt 16. Fremdriften i udviklingsprojektet Ѻ Målepunkt 17. Der følges op på brugen af bevægelsesruten. Ѻ Målepunkt 18. Fremdriften i udviklingsprojektet ÅRSPLANER FOR TRIVSEL OG SUNDHED Skolerne implementerer årsplaner for trivsel, sundhed, og kriminalitetsforebyggelse. Årsplanerne skal bl.a. rumme indsatser, der fremmer elevernes muligheder for mere fysisk aktivitet i skoletiden. Der er dokumentation for, at sådanne tiltag i kombination med servering af sund mad har effekt Ѻ Målepunkt 14: Opfølgning på skolernes årsplaner for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse som sundheds- og trivselsrådene skal

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det Nationale Forebyggelsesråd Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Udgivet af: Det Nationale Forebyggelsesråd Grafisk

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet FOREBYGGELSESPAKKE fysisk aktivitet INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 5 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF fysisk inaktivitet 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med fysisk inaktivitet 7 TAL PÅ

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

4 december 2000. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Store børn og unge

4 december 2000. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Store børn og unge 4 december 2000 Tema: Store børn og unge Tidsskrift om forebyggelse 6 12 18 8 14 20 Tema: Store børn og unge Leder...s. 3 Tema: Store børn og unge Den sundhedsfremmede skole? Børns sundhedsadfærd er ikke

Læs mere