Notat om forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til byformål og øvrig ændret anvendelse i landzonen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til byformål og øvrig ændret anvendelse i landzonen."

Transkript

1 Forslag til Kommuneplan 2017 offentlig høring Bilag 12 Rev. 22. marts 2017 Side 1 af 11 Notat om forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til byformål og øvrig ændret anvendelse i landzonen. Konklusion Dette notat indeholder bemærkninger og anbefalinger vedrørende de konkrete forslag fra ejere, rådgivere og øvrige magistratsafdelinger, om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til byformål, samt fire forslag om skovrejsning og et forslag om udvidelse af en golfbane, som er indkommet forud for udarbejdelsen af forslag til Planstrategi 2015, under den offentlige høring om forslag til Planstrategi 2015 og i perioden efter høringen frem til medio januar Indhold Forud for udarbejdelsen af forslag til Planstrategi 2015, under den offentlige høring om forslag til Planstrategi 2015 og i perioden efter høringen frem til medio januar 2017 er indkommet i alt 72 konkrete forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til byformål (et af forslagene til kolonihaver) fra ejere, deres rådgivere og øvrige magistratsafdelinger. Herudover er der fire forslag om skovrejsning, samt et forslag til udvidelse af en golfbane (Mollerup). På de følgende sider er de konkrete forslag kommenteret og der er anført en anbefaling om, hvorvidt det enkelte forslag medtages i kommuneplanforslaget eller ej. De originale forslag fremgår af bilag 13. BORGMESTERENS AFDELING OG TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen Rådhuset 8100 Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Sidst i notatet er indsat to kort, det første, hvor de konkrete arealforslag er indtegnet og det andet, hvor alle imødekommelser er indtegnet sammen med de arealforslag til byudviklingsformål som Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø derudover foreslår medtaget, jf. indstillingens bilag 7 m.v. En samlet redegørelse for ændret anvendelse i det åbne land som følge af kommuneplanforslaget, fremgår af indstillingens bilag 1-4.

2 1 x Solbjerg 10,3 ha 2 x Mundelstrup - Sabro Ja (boliger). 38,5 ha. Landområde uden for perspektivarealer. Ingen naturlig afgrænsning for Solbjerg By. Ingen eksisterende boliger i området. Konflikter: Drikkevandsinteresser, herunder følsomt indvindingsområde og indsatsområde. Evt. konflikt med ny toglinje ml. Horsens og Aarhus. Landområde delvist inden for perspektivarealer. Der er udlagt perspektivarealer i Mundelstrup hhv. nord og syd for Gammel Viborgvej. Mundelstrup er et mindre bosamfund i landzone, som med fordel kan lokalplan-lægges, når der ligger en samlet disponering af udviklingen i og omkring Mundelstrup. Inddragelse af perspektiv-arealer nord for Gammel Viborgvej kan på baggrund af ovenstående, inddrages i denne planperiode. Konflikter: Drikkevandsinteresser i en lille del af området, herunder følsomt indvindingsområde og indsatsområde for en lille del af området mod øst, samt indvindingsopland uden for OSD umiddelbart øst og nord for Sabro. Anbefaling: muliggøres for den af arealet som ligger i perspektivområdet nord for Gammel Viborgvej. Den resterende del af arealet fastholdes som landområde, og byudvikling er dermed ikke mulig. 3 x Lisbjerg Ja 4,3 ha 4 x Skæring (vest for Grenåvej) (boliger) på areal med gartneri. 2,7 ha. Landområde inden for perspektivarealer. Ejer har tidligere fået oplyst at arealet vil kunne indgå i disponeringen af Lisbjergs etape 2. Ophævelse af skovbyggelinje er en forudsætning for byudvikling. Konflikter: Drikkevandsinteresser dog hverken følsomt indvindingsområde, ej heller indsatsområde. Skovbyggelinje inden for hele arealet. Skal ophæves, som forudsætning for byudvikling. og byudvikling er dermed ikke mulig på nuværende tidspunkt. Arealet kan indgå i disponeringen af Lisbjergs etape 2 (arealerne øst for Randersvej). Landområde uden for perspektivarealer. En Tidligere byrådsbeslutning om afgrænsning af Skæring og at der ikke skal inddrages yderligere arealer til byvækst i Skæring. I den nordlige del af Skæring er der - i Kommuneplan udlagt arealer (ca. 5½ ha) til boligformål, som endnu ikke er lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til knap 55 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger). Konflikter: Kystnærhedszone. Grønt Danmarkskort og Økologiske forbindelser jf. KP17-forslag. Drikkevandsinteresser (OD) 6.1 x Solbjerg (syd) 1,5 ha (boliger). Landområde uden for perspektivarealer. I fortætningszone men også drikkevandsbeskyttede område (boringsnært beskyttelsesområde). Har hidtil ikke indgået pga naturinteresser. Konflikter: Fortætningszone, Drikkevandsinteresser (OSD, boringsnært beskyttelsesområde mod vest, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde), skovbyggelinje mod vest, nyt skovrejsningsområde iht. KP17- forslag, områder med god landskabskarakter. Areal mod øst uden for den klare byafgrænsning. 6.2 x Solbjerg (syd) 3,9 ha (boliger). Landområde uden for perspektivarealer. I fortætningszone men også drikkevandsbeskyttede område (boringsnært beskyttelsesområde). Har hidtil ikke indgået pga naturinteresser. Området danner ingen naturlig grænse til den øvrige byzone. Konflikter: Fortætningszone, Drikkevandsinteresser (OSD, Boringsnært beskyttelsesområde mod vest, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde), skovbyggelinje mod vest, nyt skovrejsningsområde iht. KP17-forslag, områder med god landskabskarakter. 7 x Tranbjerg (nord) 21,4 ha (boliger). Landområde uden for perspektivarealer. En interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD, nitratfølsomt indvindingsområde), beskyttede naturtyper (sø), skovbyggelinje, skovrejsningsområde, område med god landskabskarakter, bynært landskab. 8 x Stavtrup (nord) 5,6 ha (boliger - tæt/lav). Landområde uden for perspektivarealer. Perspektivareal i Kommuneplanen fra Udtaget som perspektivareal pga. landskabelige og naturmæssige hensyn, bl.a. fastholdelse af rimelig afstand til Storskoven mod vest. I 2001 blev det markeret, at Kommuneplanens afgrænsning af Stavtrup mod vest afslutter byen. Naboer og Stavtrup Fællesråd er imod forslaget. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD), skovbyggelinje (for Klokkeskoven mod øst), Beskyttelseslinje fredede fortidsminde for den syd/vestlige del af arealet, bynært landskab iht KP17-forslag. 9 x Skødstrup (vest) Ja 5,2 ha Landområde inden for perspektivarealer. Inddragelse af perspektivarealer, der samlet set rummer et meget stort yderligere byvækstpotentiale, vil bero på en udbygning af den offentlige service i Skødstrup- Løgten, herunder skole. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD), kystnærhedszone, umiddelbart udenfor fortætningszone til nærbane. og byudvikling er dermed ikke mulig, da der ikke er yderligere behov for byvækstarealer på nuværende tidspunkt. 11 x (syd/øst) arealer hhv. nord og syd for banen. 9,6 ha Anbefaling: Pånær en mindre del mod vest, fastholdes arealet som landområde. er dermed ikke mulig. Det anbefales dog, at den Landområde uden for perspektivarealer. En interessen vestlige del af arealet (vestlige del af matr. 6a, i, at byudviklingen sker inde fra og ud. En udbygning i det ansøgte område vil begrænse den grønne kile, eksisterende landejendom med tilhørende have som går ind gennem by langs Giber Å. En lille del af arealet ligger indenfor fortætningszonen i et som afgrænses af Giber Å), muliggøres til område med særlig landskabelig interesse. I den nordlige del af er der arealer (knap 13 ha), som i byudvikling omkring den eksisterende Kommuneplan 2013 er udlagt til boligformål og endnu ikke lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til 128 landejendom. Dog med respekt for Giber Å og den fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger end 128). grønne kile ind til byen. Afgørende for anbefalingen På den baggrund anbefales, at de ansøgte arealer fastholdes som landzone. Der er arbejdet på en er, at ejendommen er eksisterende og danner en helhedsplan for og det har ikke været muligt at løse de trafikale problemstillinger ift. en eventuel naturlig afgrænsning til eksisterende by, samtidig byafrunding af. En eventuel afrunding af afhænger af etablering af Bering-Beder vejen, med, at arealet ligger inden for fortætningszonen samt en evt. ny tilslutningsvej ml. og den fremtidige Bering-Beder vej. Konflikter: og at der er god vejadgang fra eksisterende by. En Drikkevandsinteresser (OSD), Skovbyggelinje (mindre del mod øst). Åbeskyttelseslinje (ca. halvdelen af yderligere afrunding af kan evt. overvejes arealet primært mod vest). Bynært og bevaringsværdigt landskab. efter afklaring af de trafikale problemstillinger i og når der vurderes at være et planlægningsmæssigt behov. 12 x Skødstrup (nord) Ja 14,8 ha Landområde inden for perspektivarealer pånær en lille del mod vest. Inddragelse af perspektivarealer, der samlet set rummer et meget stort yderligere byvækstpotentiale, vil bero på en udbygning af den offentlige service i Skødstrup-Løgten, herunder skole. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD, samt kildepladszone for del mod nord/vest), bynært og bevaringsværdigt landskab (lille del mod nord/vest), 2/3 af arealet ligger inden for kystnærhedzonen. og byudvikling er dermed ikke mulig, da der ikke er yderligere behov for byvækstarealer på nuværende tidspunkt. 13 x Hjortshøj (nord/vest) 31,2 Landområde uden for perspektivarealer. Areal tidligere behandlet i forbindelse med indstilling om endelig vedtagelse af Planstrategi 2008 samt i forslag til Kommuneplan Byvækst som lag på eksisterende by som bærende princip blev fravalgt ifm. planstrategi 2008 og Kommuneplan Hjortshøj er afsluttet i retning mod Kankbølle med en klar naturgiven afgrænsning mod det åbne land. Arealerne udgør del af bynært landskab iht. KP 17-forslag, som afgrænser Hjortshøj og Skødstrup. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD), beskyttede vandløb (ml. matr. 5a og 7m (uden beskyttelseslinjer), skovbyggelinje mod syd, bynært landskab iht KP17-forslag, kystnærhedszone for størstedelen af arealet, og byudvikling er dermed ikke mulig, da en 16 x Tilst (sydvest), vest for Todderup. 3,6 ha Landområde uden for perspektivarealer (rammebelagt som Grøn Kile). Da arealet er særligt følsomt og udlagt til skovrejsning anbefales at fastholde af arealet i landzone. Konflikter: Drikkevandsinteresser for og byudvikling er dermed ikke mulig. I 2011 blev stor del af området mod vest (OSD, sårbart grundvandsområde, følsomt indvindingsområde, sagen behandlet i Teknisk Udvalg. Det blev indsatsområde), skovrejsningsområder, beskyttede vandløb i skel mod nord, skovbyggelinje for hele dengang nævnt at eksisterende erhvervsbygninger området (True Skov mod syd/vest), bynært landskab iht KP17-forslag (mellem True og Tilst), for 1/4 af eventuelt kunne inddrages ifb. med arealet mod nord: Grønt Danmarkskort, naturnetværk, økologisk forbindelse (iht KP17-forslag), område lokalplanlægning for naboareal. med god landskabskarakter, Side 2

3 17 x Tranbjerg (vest) 1,8 18 x Lystrup 3,4 ha Landområde uden for perspektivarealer. Der er for nuværende ledig jord til byudvikling inden for den eksisterende byzone i Tranbjerg. Tranbjergs grænse mod vest udgør allerede en naturlig grænse for Tranbjerg. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD), to beskyttede små søer, skovbyggelinje (fredskov hhv. nord og syd for arealet), skovrejsning for den nordlige del af arealet, skovrejsning iht. KP17-forslag for den vestlige del af arealet. bynært landskab iht KP17-forslag, som omkranser hele Tranbjerg, god landskabskarakter, Landområde uden for perspektivarealer (rammebelagt som Grøn Kile). Arealet ligger i forlængelse af et areal med offentlige institutioner, herunder Elsted Skole, samt arealer udlagt til rekreative formål. I forslag til KP17 udlægges arealet til bynært landskab og skovrejsning. Den sydligste del af det foreslåede areal var tidligere byzone, men blev tilbageført til landzone i Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD), værdifulde kulturmiljøer umiddelbart vest for arealet, kirkebyggelinje, beskyttede sten- og jorddige (i syd/østlig del), område med god landskabskarakter, bynært landskab iht KP17-forslag, og udlægges til skovrejsningsområde (imødekommelse af Grundejerforeningen Ved Gadekæret, Elsted, Grundejerfoeningen Elstedgårde, Elsted og Elsted Landsbylaug). 19 x (nord/vest) 36,3 ha Landområde uden for perspektivarealer. En udbygning i det ansøgte område vil begrænse den grønne kile, mellem de to bysamfund og Tranbjerg. En byudvikling i det ansøgte område vil samtidig stride mod I den nordlige del af er der arealer (knap 13 ha), som i Kommuneplan 2013 er udlagt til boligformål og endnu ikke lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til 128 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger end 128). På den baggrund anbefales, at de ansøgte arealer fastholdes som landområde. Der er En yderligere afrunding af kan evt. arbejdet på en helhedsplan for og det har ikke været muligt at løse de trafikale problemstillinger ift. en eventuel byafrunding af. En eventuel afrunding af afhænger af etablering af Beringproblemstillinger i og når der vurderes at Beder vejen, samt en evt. ny tilslutningsvej ml. og den fremtidige Bering-Beder vej. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD), område med god landskabskarakter, bynært landskab iht KP17-forslag, skovrejsning i sydlig del iht. KP17-forslag. Beskyttede jord- og stendige i nordligt skel. 20 x Hasselager- Kolt (nordvest) 21,6 ha Landområde uden for perspektivarealer (rammerbelagt som grøn kile). En byudvikling i det ansøgte område vil stride mod I den nordøstlige del af Kolt er der - i Kommuneplan udlagt arealer (godt 22 ha) til boligformål, som endnu ikke er lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til over 220 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger). En mindre del af arealet (ca. 1/4 ha) mod øst, ligger inden for fortætningszonen. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD, nitratfølsom indvindingsområde, indsatsområde), kirkebyggelinje i østlig del, område med god landskabskarakter, skovrejsning i vestlig del og lille del mod øst, værdifuldt kulturmiljø (ca. 2/3 af arealet), 21 x Skæring (vest for Grenåvej) 3,8 ha Landområde uden for perspektivarealer. En interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. Byrådet har tidligere truffet beslutning om afgrænsning af Skæring og at der ikke skal inddrages yderligere arealer til byvækst i Skæring. I den nordlige del af Skæring er der - i Kommuneplan udlagt arealer (ca. 5½ ha) til boligformål, som endnu ikke er lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til knap 55 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger). Konflikter: Kystnærhedszone. Drikkevandsinteresser (OD). God landskabskarakter. Bynært landskab (jf. KP17-forslag. Grønt Danmarkskort og Økologiske forbindelser jf. KP17-forslag (mod vest). 22 x (nord/øst) 11,1 ha Landområde uden for perspektivarealer. En interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. I den nordlige del af er der arealer (knap 13 ha), som i Kommuneplan 2013 er udlagt til boligformål og endnu ikke lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til 128 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger end 128). På den baggrund anbefales, at de ansøgte arealer fastholdes som landområde. Der er arbejdet på en En yderligere afrunding af kan evt. helhedsplan for og det har ikke været muligt at løse de trafikale problemstillinger ift. en eventuel byafrunding af. En eventuel afrunding af afhænger af etablering af Bering-Beder vejen, problemstillinger i og når der vurderes at samt en evt. ny tilslutningsvej ml. og den fremtidige Bering-Beder vej. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD). Beskyttede sø. Beskyttede jord- og stendige. Særlig god landskabskarakter. 23 x Hasselager- Kolt (nord) 18,2 ha Landområde uden for perspektivarealer (rammerbelagt som grøn kile). En byudvikling i det ansøgte område vil stride mod Hele arealet er et sårbart indvindingsområde for grundvand og er udlaqt til skovrejsning. En mindre del af arealet (ca. 1 ha) mod syd, ligger inden for fortætningszonen. I den nordøstlige del af Kolt er der - i Kommuneplan udlagt arealer (godt 22 ha) til boligformål, som endnu ikke er lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til over 220 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger). Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD, nitratfølsom indvindingsområde, indsatsområde), fredskov samt beskyttelseslinje for en mindre del mod syd/øst, område med god landskabskarakter, skovrejsning i vestlig del, samt forslag om yderligere skovrejsning i vestlig del jf. KP17-forslag x Viby (vest, syd for E-45 og nord for banen) 4,1 ha Landområde uden for perspektivarealer (rammerbelagt som grøn kile). En byudvikling i det ansøgte område vil stride mod Arealet ligger syd for 'Aarhus Syd Motorvejen' og nord for jernbanen. Området er - i kommuneplan udlagt som grøn kile mellem et erhvervsområde mod vest og et boligområde mod øst, som stadig er under udbygning. Den grønne kile munder ud i et rekreativt område mod syd/øst. Vest for det ansøgte areal ligger Kolt, hvor der i den nordøstlige del af Kolt - i Kommuneplan er udlagt arealer (godt 22 ha) til boligformål, der endnu ikke er lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til over 220 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger). Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD). Skovbyggelinje (nord/øst). Beskyttede vandløb (nord/øst) x Årslev (vest for E-45 og syd for Herningmotorvejen) samt øst for Harlev. 20,5 ha Landområde uden for perspektivarealer. Arealet afgrænses af motorvej mod hhv. nord og øst. Den del af arealet som ligger syd for Silkeborgvej er udlagt til skovrejsning i tilknytning til eksisterende fredskov syd for arealet ned mod Lyngbygård Å. En interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. Konflikter: Skovrejsning jf.(for sydlige del). Drikkevandsinteresser (OSD i hele området, følsomt indvindingsområde, indsatsområde (for meget lille del mod øst). Åbeskyttelseslinje + Naturnetveærk (syd-vestlig del). Økologisk forbindelse iht. KP17-forslag (lmindre del mod syd/vest) Skovbyggelinje mod vest. Beskyttede sten- og jorddige (nord/syd). God landskabskarakter. Bevaringsværdigt landskab (lille del mod syd/vest). 25 x Skæring (vest for Grenåvej) 23,5 ha Landområde uden for perspektivarealer. (Rammebelagt som grøn kile). En byudvikling i det ansøgte område vil stride mod Tidligere byrådsbeslutning om afgrænsning af Skæring og at der ikke skal inddrages yderligere arealer til byvækst i Skæring. I den nordlige del af Skæring er der - i Kommuneplan udlagt arealer (ca. 5½ ha) til boligformål, som endnu ikke er lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til ca. 55 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger). Konflikter: Kystnærhedszone. Drikkevandsinteresser (OD, vandboring). God landskabskarakter. Beskyttede sten- og jordige langs skel mod hhv nord og syd. Bynært landskab i østlig del (jf. KP17-forslag.) Grønt Danmarkskort og Økologiske forbindelser jf. KP17-forslag (mod øst). Side 3

4 26 x x (revid eret projek t) Lyngby (mellem Lyngby og Årslev ved motorvejskry dset). 4,7 ha (erhvervsbygning ) og energiprojekt. Landområde uden for perspektivarealer. Arealet afgrænses af motorvej e-45 mod øst. Projektet imødekommer kommunens mål om at blive CO2-neutral i 2030 og den nærliggende landsby. Projektet vil kunne opføres i landzone, pånær den ønskede erhvervsbygning i form af et hoveddomicil. Et arealudlæg til et hoveddomicil i dette område strider imod kommuneplanlægningens prioncipper om, at byudvikle inden for eksisterende byområde. Området grænser op til eksisterende erhvervsområde, dog på den anden side af motorvejen, som danner den naturlige grænse for byzonen. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD, følsomt indvindingsområde, indsatsområde). Kommende jernbanestrækning mellem Brabrand og Silkeborg planlagt umiddelbart syd for matriklen). og byudvikling (herunder erhvervsbygninger) er dermed ikke mulig, da en byudvikling i det ansøgte område vil stride mod interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. Forslaget med hhv. jordvarme og solcelleanlæg med tilhørende teknikbygninger vil blive behandlet i forbindelse med en temaplan om vedvarende energianlæg. Disse anlæg kan opstilles i landzone, under hensyntagen til grundvandsbeskyttelse. 27 x x Tilst (nordøst) Ja, delvist (sydlig e del) 127,6 ha Landområde delvist inden for perspektivarealer (sydlig del). Grøn kile for nordlig del. Grøn kile udlægges iht. KP17-forslag til skovrejsning og bynært landskab. Vedr. arealerne i den nordlige del af området - nord for Marienlystvej - så har byrådet tidligere besluttet at fastholde arealerne som grøn kile. Den sydlige del af området er i perspektivområde med grundvandsmæssige interesser og kan kun anvendes til boliger eller let erhverv. Der er for nuværende ledig jord til byudvikling inden for den eksisterende og byudvikling er dermed ikke mulig, da der ikke byzone i Aarhus, ligesom der ved den nordøstlige grænse for Tilst er udlagte arealer til boliger (knap 9 ha), er yderligere behov for byvækstarealer på som endnu ikke er lokalplanlagt. Det anbefales, at hele området fastholdes som landområde. Konflikter: nuværende tidspunkt. En byudvikling på arealerne Drikkevandsinteresser for stor del af området mod nord/vest (OSD, sårbart grundvandsområde, uden for perspektivområdet vil stride mod indsatsområde ), riciko for jordforurening (Vidensniveau 1) på lille del af område mod syd (krav om analyser om jordforurening på sydlig del af arealet), beskyttede naturtyper (små søer), skovbyggelinje for del mod øst, bynært landskab og skovrejsning iht KP17-forslag for del uden for perspektivarealerne, område med god landskabskarakter. 28 x Hasselager- Kolt (vest) 32,1 ha Landområde uden for perspektivarealer (bynært landsskab jf. Kp17-forslag). Dele af arealet er blevet behandlet ad flere omgange: Planstrategi 2008 samt kommuneplan 2009 og kommuneplan Naturstyrelsen har i marts 2013 afvist, at arealerne kan medtages i byudviklingen, da arealudlægget strider mod de statslige interesser om: at der fortsat skal være store åbne landskaber mellem byerne indenfor det østjyske bybånd og at al byvækst skal placeres i byzone i eksisterende byer eller i direkte tilknytning til eksisterende byer eller bysamfund. En interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. Derudover vil en byudvikling i det ansøgte område stride mod interessen i, at der fortsat skal være åbne landskaber mellem de enkelte bysamfund. På den baggrund anbefales det, interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud at arealet fasholdes som landzone også selvom arealet ligger lidt tættere på Kolt, end det tidligere ansøgte og da det ansøgte areal i øvrigt ikke ligger i direkte areal. Se i øvrigt svar ved nr. 20 og 23, som også handler om arealer i Kolt. Konflikter: tilknytning til Drikkevandsinteresser (OSD, nitratfølsom indvindingsområde og indsatsområde for den sydlige del). Beskyttede vandløb + naturnetværkn + økologisk forbindelse og bevaringsværdigt landskab i den nordlige del. Øvrigt areal er med god landskabskarakter. Kirkebyggelinje i sydlig del. Beskyttede sten- og jordige mod hhv. syd og nord. Skovrejsning. 30 x (syd/øst) arealer syd for banen. 2,9 ha Landområde uden for perspektivarealer. En interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. En udbygning i det ansøgte område vil i øvrigt begrænse den grønne kile, som går ind gennem by langs Giber Å, som er område udpeget til skovrejsning. I den nordlige del af er der arealer (knap 13 ha), som i Kommuneplan 2013 er udlagt til boligformål og endnu ikke lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til 128 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger end 128). På den baggrund anbefales, at de ansøgte arealer En yderligere afrunding af kan evt. fastholdes som landområde. Der er arbejdet på en helhedsplan for og det har ikke været muligt at løse de trafikale problemstillinger ift. en eventuel byafrunding af. En eventuel afrunding af problemstillinger i og når der vurderes at afhænger af etablering af Bering-Beder vejen, samt en evt. ny tilslutningsvej ml. og den fremtidige Bering-Beder vej. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD, kildepladszone). Skovrejsning. Åbeskyttelseslinje (på nordlig del). God landskabskarakter. 31 x Skåde syd - øst for storhøj og nord for Hørret Skov, vest for Oddervej) 17,3 ha Landområde uden for perspektivarealer. Det ansøgte areal ligger løsrevet fra det egentlige byområde SKåde. Udstykningen umiddelbart mod vest er landzone, dog med en kommuneplanramme, som udlægger arealet til boligområde. En byudvikling i det ansøgte område strider mod interessen i, at der dels fortsat skal være åbne landskaber mellem de enkelte bysamfund og at byudviklingen sker inde fra og ud. Herudover er der væsentlige drikkevandsinteresser på en stor del af arealet. På den baggrund anbefales, at de ansøgte arealer fastholdes som landzone. Konflikter: Kystnærhedszone. Drikkevandsinteresser (OSD + nitratfølsom indvindingsområde + indsatsområde for den sydlige del). Skovbyggelinje for sydlig del. Bevaringsværdigt landskab. Beskyttede sten- og jorddiger langs matrikelskel. Beskyttede sø (nordlig del). Geologiske bevaringsværdier. 32 x Skæring (øst for Grenåvej) 1,6 ha Landområde uden for perspektivarealer. Eksisterende plantecenter ønskes omdannet til boliger. Tidligere byrådsbeslutning om afgrænsning af Skæring og at der ikke skal inddrages yderligere arealer til byvækst i Skæring. Plantecenteret indgår ikke i Kommuneplanrammerne, men er i realiteten en del af byområdet i overgangen mellem Skæring og Egå. Derfor anbefales det, at arealet overføres til byzone også selvom der i den nordlige del af Skæring - i Kommuneplan er udlagt arealer (ca. 5½ ha) til boligformål, som endnu ikke er lokalplanlagt. Konflikter: Kystnærhedszone. Drikkevandsinteresser (OD). God landskabskarakter. Anbefaling: Arealet medtages i KP-17 til boligformål, da det ansøgte areal i realiteten er en del af byområdet i overgangen mellem Skæring og Egå. 34 x (nord/øst) 2,3 ha Landområde uden for perspektivarealer. En interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. I den nordlige del af er der arealer (knap 13 ha), som i og byudvikling er dermed ikke mulig, en Kommuneplan 2013 er udlagt til boligformål og endnu ikke lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til 128 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger end 128). På den baggrund anbefales, at de ansøgte arealer fastholdes som landområde. Der er arbejdet på en En yderligere afrunding af kan evt. helhedsplan for og det har ikke været muligt at løse de trafikale problemstillinger ift. en eventuel byafrunding af. En eventuel afrunding af afhænger af etablering af Bering-Beder vejen, problemstillinger i og når der vurderes at samt en evt. ny tilslutningsvej ml. og den fremtidige Bering-Beder vej. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD). Særlig god landskabskarakter (mod øst). God landskabskarakter (mod vest). 35 x Skæring (vest for Grenåvej) 3,5 ha Landområde uden for perspektivarealer. En interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. Tidligere byrådsbeslutning om afgrænsning af Skæring og at der ikke skal inddrages yderligere arealer til byvækst i Skæring. I den nordlige del af Skæring er der - i Kommuneplan udlagt arealer (ca. 5½ ha) til boligformål, som endnu ikke er lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til knap 55 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger). Konflikter: Kystnærhedszone. Drikkevandsinteresser (OD, del af areal i OSD og nitratfølsom indvindingsområde. God landskabskarakter. 36 x Skæring - nord (øst for Grenåvej) 19,1 ha Landområde uden for perspektivarealer. En interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. Tidligere byrådsbeslutning om afgrænsning af Skæring og at der ikke skal inddrages yderligere arealer til byvækst i Skæring. I den nordlige del af Skæring er der - i Kommuneplan udlagt arealer (ca. 5½ ha) til boligformål, som endnu ikke er lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til knap 55 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger). Konflikter: Kystnærhedszone. Drikkevandsinteresser (OD). Bevaringsværdigt landsskab (størstedelen af arealet), god landskabskarakter (mindre del mod vest). Beskyttede sten- og jordige langs skel mod hhv syd/øst. Potentiel natur mod nord/øst (jf KP17-forslag). Side 4

5 37 x (vest) 3,8 ha Landområde uden for perspektivarealer. Arealet ligger i den grønne kile langs Giber å og er i princippet løsrevet fra det øvrige byområde i (adskilt af et område udlagt til rekreative formål). En byudvikling i det ansøgte område vil stride mod I den nordlige del af er der arealer (knap 13 ha), som i Kommuneplan 2013 er udlagt til boligformål og endnu ikke lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til 128 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger end 128). På den baggrund anbefales, at de ansøgte arealer fastholdes som landområde. Der er arbejdet på en helhedsplan for og det har ikke været muligt at løse de trafikale problemstillinger ift. en eventuel byafrunding af. En eventuel afrunding af afhænger af etablering af Bering-Beder vejen, samt en evt. ny tilslutningsvej ml. og den fremtidige Bering-Beder vej. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD). Beskyttede vandløb (Giber Å) + beskyttelseslinjier (for næsten hele arealet). Naturnetværk. Potentiel natur for den nordlige del (jf. KP17- forslag). Bevaringsværdigt landskab. Bynære landskaber (jf. KP17-forslag). En yderligere afrunding af kan evt. problemstillinger i og når der vurderes at 39 x Årslev (vest) Ja (for næsten hele 81,7 ha arealet. Landområde inden for perspektivarealer. En eventuel udvikling af arealet bør afvente til der er planlægningsmæssigt er behov for yderligere arealer. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD, samt og byudvikling er dermed ikke mulig, da der ikke følsomt indvindingsområde og indsatsområde for den nordlige del). God landskabskarakter. Beskyttede hhv. er yderligere behov for byvækstarealer på sø og sten- og jordige (mod nord). Åbeskyttelseslinje (lille del mod syd). Jordforurening V2 (matr. 3e mod nuværende tidspunkt. syd). 40 x Egå (syd) 5,6 ha Landområde uden for perspektivarealer. En interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. I forbindelse med Planstrategi hvor der indkom mange synspunkter på Gl. Egås fremtidige udvikling - besluttede byrådet, at der skulle foretages en samlet disponering af udbygningspotentialet i en lokalplan omfattende hele landsbyen Gl. Egå, en lokalplan der fastlægger de samlede potentialer for byudvikling og omdannelse. På den baggrund vedtog byrådet den 12. oktober 2016 lokalplan nr. 985, som gælder for største del af byzonelandsbyen Gl. Egå. Herudover gælder gælder fire andre lokalplaner af nyere tid. Landsbyen ligger som et fritliggende byområde på kanten af Egå Engdal, tæt på kysten med udsigt over Aarhus Bugt. Konflikter: Kystnærhedszone. Område med god landskabskarakter. Bevaringsværdigt landskab og potentielt naturområde (for sydlige del). Grønt Danmarkskort (for sydlig del). Bynært landskab iht. KP17-forslag. og byudvikling er dermed ikke mulig, da ansøgte areal ligger uden for lokalplanlagt område for Egå. Lokalplanen er en videreførelse af den overordnede planlægnings-beslutning om at fastholde Gl. Egå som et permanent fritliggende byområde placeret i landskabet. 41 x Skødstrup (syd/vest) 7,1 ha Landområde uden for perspektivarealer. Det ansøgte areal ligger løsrevet fra det egentlige byområde Skødstrup, også selvom arealernes østlige del hægter sig på det eksisterende byområde. Arealet ligger i øvrigt uden for eksisterende perspektivarealer i Skødstrup. Eksisterende perspektivarealer, rummer samlet set et meget stort yderligere byvækstpotentiale. Inddragelse af disse arealer vil bero på en udbygning af den offentlige service i Skødstrup-Løgten, herunder skole. Selvom de ansøgte arealer hører til naboområdets skoledistrikt, vurderes arealet alligevel at være uegnet som byvækstareal af pga. landskabsmæssige interesser. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD). Geologiske bevaringsværdier. Bevaringsværdigt landskab. Skovrejsning iht. KP17-forslag. Beskyttede jord- og stendige (i skel mod øst). Beskyttede sø (hhv. i vestlig del og østlig del). byudvikling i det ansøgte område dels vil stride mod interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud og da det ansøgte areal i øvrigt ikke ligger i naturlig tilknytning til 42 x Skæring (nord) 4,3 ha (boliger) Landområde uden for perspektivarealer. Udlagt til grøn kile. Arealet ligger i grøn kile mellem Kaløvig Bådehavn og sommerhusområdet i Skæring. Arealet er omfattet af strandbeskyttelse iht.'naturbeskyttelseslovens 8 og 15. Det indebærer et forbud mod tilstandsændringer, dvs. byggeri, ændret anvendelse, terrænændringer m.v., på arealer inden for strandbeskyttelseslinjen, såfremt arealerne ikke allerede er lokalplanlagt. Konflikter: Srandbeskyttelse. Kystnærhedszone. Jordforurening (V1). Bevaringsværdigt landskab. Bynært landskab iht. KP17-forslag. byudvikling i det ansøgte område, strider imod kommunale landskabsinteresser, ligesom det strider imod statslige interesser ift. strandbeskyttelse. 43 x Mundelstrup - Sabro Ja 4,5 ha Landområde inden for perspektivarealer. Der er udlagt perspektivarealer i Mundelstrup hhv. nord og syd for Gammel Viborgvej. Mundelstrup er et mindre bosamfund i landzone, som med fordel kan og byudvikling er dermed ikke mulig, da lokalplanlægges når der ligger en samlet disponering af udviklingen i og omkring Mundelstrup. Inddragelse perspektivarealer syd for Gammel Viborgvej bør af perspektivarealer nord for Gammel Viborgvej kan på baggrund af ovenstående, inddrages i denne afvente endeligt vejprojekt for den planlagte planperiode. Muligheden for at inddrage arealerne syd for Gammel Viborgvej afventer endeligt vejprojekt for motorvej mellem Aarhus og Viborg (udvidelse af den planlagte motorvej mellem Aarhus og Viborg (udvidelse af rute 26). Herefter kan det genovervejes, når rute 26). der vurderes at Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD) 44 x Mundelstrup - Sabro Ja (for en lille del af områd et) 8,5 ha Landområde delvist inden for perspektivarealer. Der er udlagt perspektivarealer i Mundelstrup hhv. nord og syd for Gammel Viborgvej. Mundelstrup er et mindre bosamfund i landzone, som med fordel kan lokalplanlægges når der ligger en samlet disponering af udviklingen i og omkring Mundelstrup. Inddragelse af perspektivarealer nord for Gammel Viborgvej kan på baggrund af ovenstående, inddrages i denne planperiode. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD, indvindingsopland uden for OSD). Beskyttet sø. Anbefaling: Den del af arealet som ligger inden for perspektivområdet nord for Gammel Viborgvej medtages i KP-17 til boligformål. Den resterende del af arealet fastholdes som landområde, og byudvikling er dermed ikke mulig. 45 x Beder (syd) (eksistende per- 10,7 ha spek- tivarea l udgår) Landområde delvist inden for perspektivarealer ift. Kommuneplan Perspektivarealet udgår i Kommuneplan 2017 pga. Bering-Beder vejens forlængelse mod Beder Landevej. Mellem den sydlige bebyggelsesgrænse i Beder og Bering-Beder vejen reserveres et ca. 15 m bredt bælte, til evt. støjvold eller støjskærm. På den bagrund forsvinder grundlaget for hele det nuværende perspektivareal. En byudvikling i det ansøgte område strider mod interessen i, at der fortsat skal være åbne landskaber mellem de enkelte bysamfund. Herudover er der særlige grundvandsinteresser på arealet. Konflikter: Kystnærhedszone. Drikkevandsinteresser (OSD, samt følsomt indvindingsområde og indsatsområde). Skovbyggelinje (syd/østlig del). Skovrejsningsområde. og byudvikling er dermed ikke mulig, da perspektivarealet udgår i Kommuneplan 2017 pga. Bering-Beder vejens forlængelse mod Beder Landevej. 47 x Lystrup (syd/vest) 48 x Ormslev (øst og vest og syd) 0,7 ha 33,9 ha Landejendom Landområde uden for perspektivarealer udlagt til Grøn Kile. Arealet ligger umiddelbart uden for (Ørvadgård), hvor bygrænsen, og har ikke en naturlig direkte vejadgang fra den eksisterende by. Den grønne kile mellem tilhørende jorde Lystrup og den nye by Nye ønskes friholdt for byudvikling og er med KP-17 udlagt til bynært landskab. er frasolgt. Konflikter: Udelukkende almindelige drikkevandsinteresser (ingen OSD). Bevaringsværdigt landskab. Ønskes Økologisk forbindelse, naturnetværk og potentiel naturbeskyttelse (mod nord). Bynær natur iht. KP17- overflyttet til forslag. Grønt Danmarkskort. byzone, mhp. (parcelhusudstykning) Derudover ønskes det at friholde den grønne kile mellem Lystrup og den nye by Nye. Landområde uden for perspektivarealer, udlagt til Grøn Kile (mod øst, nord og vest). Ormslev er i kommuneplanen udpeget som en afgrænset landsby. De ansøgte arealer ligger uden for landsbygrænsen. Byrådet har i forbindelse med Kommuneplan 2013 behandlet forslag om byudvikling uden for landsbygrænsen, hvor byrådet besluttede, ikke at udvidde rammen for Ormslev's landsbyafgrænsning. og byudvikling er dermed ikke mulig, da de Dermed er omdannelse til parcelhuse ikke muligt. Herudover er der væsentlige drikkevandsinteresser på en ansøgte arealer ligger uden for landbyafgrænsning, stor del af arealet. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD, samt følsomt indvindingsområde og og da Byrådet med Kommuneplan 2013 netop indsatsområde). Bevaringsværdigt landskab, geologiske bevaringsværdier, bynært landskab iht. KP17- besluttede ikke at udvidde landsbyafgrænsningen forslag (mod øst, nord og vest). Værdifulde kulturmiljøer og skovrejsning uønsket (mod syd). for Ormslev Landsby. Naturbeskyttelsesinteresser mod nord/øst). Kirkebyggelinje fra Ormslev Kirke. Skov (mod nord/øst). Arealer mod syd er omfattet af lokalplan 334, som udlægger arealerne til jordbrugsarealer. Side 5

6 49 x Mejlby (vest) 0,7 ha (udstykning af 4 parceller) Landområde uden for perspektivarealer. En interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. Umiddelbart syd for arealet er der arealer (knap 10 ha), som i Kommuneplan 2013 er udlagt til boligformål og endnu ikke lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til ca. 100 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger end ca. 100). Konflikter: Udelukkende almindelige drikkevandsinteresser (ingen OSD). Kirkebyggelinje på østlig del af arealet. Område med god landskabskarakter. og byudvikling er dermed ikke mulig,da en 50 x Holme / Skåde vest (syd for Ringvej Syd og vest for Karensminde) 14,5 ha (udstykning til parcelhuse) Landområde uden for perspektivarealer, udlagt til Grøn Kile. En byudvikling i det ansøgte område vil stride mod Arealet ligger desuden inden for en udpegning med bevaringsværdigt landskab. Konflikter: Kystnærhedszone. Drikkevandsinteresser (OSD mod nord og syd, samt følsomt indvindingsområde og indsatsområde, mod syd). Bevaringsværdigt landskab. Geologiske bevaringsværdier. Skovbyggelinje ((lille del mod hhv. Nord og syd). Beskyttede sø (mod nord). Beskyttede sten- ogh jorddiger langs flere skel). Fredning umiddelbart syd/vest for arealerne (fund af fortidminder i fredningen). Skovrejsningsområde uønsket for (mod vest). 51 x (nord) 28 ha Landområde uden for perspektivarealer. En byudvikling i det ansøgte område strider mod interessen i, at der fortsat skal være åbne landskaber mellem de enkelte bysamfund. I den nordlige del af er der og byudvikling er dermed ikke mulig. En arealer (knap 13 ha), som i Kommuneplan 2013 er udlagt til boligformål og endnu ikke lokalplanlagt. Det byudvikling i det ansøgte område strider mod vurderes at give plads til 128 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads interessen i, at der fortsat skal være åbne til yderligere boliger end 128). På den baggrund anbefales, at de ansøgte arealer fastholdes som landskaber mellem de enkelte bysamfund, samt at landområde. Der er arbejdet på en helhedsplan for og det har ikke været muligt at løse de trafikale byudviklingen sker inde fra og ud. En yderligere problemstillinger ift. en eventuel byafrunding af. En eventuel afrunding af afhænger af afrunding af kan evt. overvejes efter etablering af Bering-Beder vejen, samt en evt. ny tilslutningsvej ml. og den fremtidige Bering-Beder afklaring af de trafikale problemstillinger i vej. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD), område med god landskabskarakter, bynært landskab iht og når der vurderes at være et KP17-forslag. Beskyttede jord- og stendige i nordligt skel. planlægningsmæssigt behov. 52 x Tranbjerg syd (mellem Tingskoven og Ingerslev). 2,5 ha (boliger) Landområde uden for perspektivarealer.de ansøgte arealer ligger umiddelbart syd for planlagt Bering- Beder vej og uden tilknytning Tranbjerg. En byudvikling i det ansøgte område strider mod interessen i, at der fortsat skal være åbne landskaber mellem de enkelte bysamfund og at byudviklingen sker inde fra og ud. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD). God landskabskarakter. 53 x Mundelstrup - Sabro 54 x 4,6 ha Stavtrup 8,2 ha. Landområde uden for perspektivarealer. En byudvikling i det ansøgte område i Sabro vil stride mod Vestlig del af Der er allerede udlagt perspektivarealer i Mundelstrup, matr. er overført som kan tages i brug når der er planlægningsmæssigt behov for det. Inddragelse af yderligere arealer end til byzone. perspektivarealerne nord for Gammel Viborgvej fastholdes. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD, Resterende del indvindingsopland uden for OSD).Område med god landskabskarakter. Kirkebyggelinje (vestlig del). ønskes overført til byzone. Landområde uden for perspektivarealer. En interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. Arealet indgik som muligt byvækstområde i debatoplæg forud for Kommuneplan Med vedtagelsen af Kommuneplan 2001 blev det markeret, at Kommuneplanens afgrænsning af Stavtrup mod vest afslutter byen. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD, samt følsomt indvindingsområde og indsatsområde, for del af arealet). Bynært landskab iht KP17-forslag. God landskabskarakter. 55 x Skåde syd (øst for Storhøj og nord for Hørret Skov, vest for Oddervej) 7,5 ha Landområde uden for perspektivarealer. Det ansøgte areal ligger løsrevet fra det egentlige byområde SKåde. En interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. Herudover er der væsentlige drikkevandsinteresser på en stor del af arealet. På den baggrund anbefales, at de ansøgte arealer fastholdes som landområde. Konflikter: Kystnærhedszone. Drikkevandsinteresser (OSD + nitratfølsomt indvindingsområde + indsatsområde for den sydlige del). Bevaringsværdigt landskab. Geologiske bevaringsværdier.bynært landskab iht KP17-forslag. 56 x Holme / Skåde vest (syd for Ringvej Syd og vest for Karensminde ) 3,7 ha i form af boliger for udsatte og hjemløse. Landområde uden for perspektivarealer, udlagt til Grøn Kile.Anmodning fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) om, at Nordlige Bjergevej 3 (matr.nr. 40c, Holme By, Skåde) med kommuneplan 2017 overføres til kommuneplanrammerne mhp etablering af "boliger for udsatte og hjemløse". Arealet vurderes af MSB at være en god beliggenhed til denne type boliger, med passende afstand til helårsboliger, men med en nærhed til de bymæssige tilbud, som også for disse beboere er af stor betydning. Det ansøgte areal ligger løsrevet fra det egentlige byområde. En byudvikling i det ansøgte område vil stride mod Boliger til udsatte og hjemløse kan være problematiske i forhold til den øvrige boligmasse med helårsboliger. Derfor vurderes dette projekt at have en særlig planlægningsmæssig begrundelse, som kan muliggøre overførsel af arealet til kommuneplanens rammer mhp efterfølgende overførsel til byzone, netop fordi der er afstand til den øvrige boligmasse med helårsboliger. Konflikter: Kystnærhedszonen. Drikkevandsinteresser (OSD mod vest). Bevaringsværdigt landskab. Geologiske bevaringsværdier. Beskyttede sten- og jorddiger (skel mod vest). Anbefaling: Det anbefales at overføre arealet til rammeområde for boliger (BO), der vil muliggøre overførsel til byzone ved udarbejdelse af en lokalplan, der udlægger arealet til 'boliger for udsatte og hjemløse'. Da området netop er løsrevet fra øvrige bysamfund vurderes dette areal egnet til formålet. 57 x Hjortshøj (syd for) 1,9 ha (overførsel til byzone mhp at udbygge eksisterende ejendom med erhvervslokaler) Landområde uden for perspektivarealer, udlagt til Grøn Kile. Ejendommen grænser op til Djurslandmotorvejen mellem Lystrup og Hjortshøj. En byudvikling i det ansøgte område strider mod interessen i, at der fortsat skal være åbne landskaber mellem de enkelte bysamfund. Konflikter: Kystnærhedszonen. Drikkevandsinteresser (OSD). God landskabskarakter. Bynært landskab iht. KP17-forslag. 58 x Hårup (øst) 0,5 ha Landområde uden for perspektivarealer.en interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. I den vestlige del af Hårup er der arealer (over 14 ha), som i Kommuneplan 2013 er udlagt til boligformål og endnu ikke lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til ca. 140 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger end ca. 140). Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD). Særligt værdifuldt landbrugsområde. God landskabskarakter. Jordforurening (V1, på nordlig matrikel). Side 6

7 59 x 60 x 61 x (nord/øst) 62 x Egå (syd) 5,8 ha Beder (øst) 0,9 ha Skåde syd (øst for Storhøj og nord/øst for Hørret Skov, vest for Oddervej) (eksiterende boligfællesskab - på gammel skole - ønskes overført til byzone 1,8 ha 2 ha Landområde uden for perspektivarealer. En interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. I forbindelse med Planstrategi 2008, hvor der indkom mange synspunkter på Gl. Egås fremtidige udvikling besluttede byrådet, at der skulle foretages en samlet disponering af udbygningspotentialet i en lokalplan omfattende hele landsbyen Gl. Egå, en lokalplan der fastlægger de samlede potentialer for byudvikling og omdannelse. På den baggrund vedtog byrådet den 12. oktober 2016 lokalplan nr. 985, som gælder for største del af byzonelandsbyen Gl. Egå. Herudover gælder gælder fire andre lokalplaner af nyere tid. Landsbyen ligger som et fritliggende byområde på kanten af Egå Engdal, tæt på kysten med udsigt over Aarhus Bugt. Lokalplanen er en videreførelse af den overordnede planlægnings beslutning om at fastholde Gl. Egå som et permanent fritliggende byområde placeret i landskabet. Det ansøgte areal ligger uden for det lokalplanlagte område pånær en lille del mod nord/vest som udlagt til centerformål og iht. lokalpan 985 og ved omdannelse af eksiterende landbrugsbygninger gælder eksisterende fundament som byggefelt. Det anbefales derfor at fastholde arealet i landzone. Konflikter: Kystnærhedszone. Værdifuldt kulturmiljø.. Kirkebyggelinje (for nordlige del). Område med god landskabskarakter. Bynært landskab iht. KP17-forslag. Landområde uden for perspektivarealer. Arealet grænser op til eksisterende byzone har en naturlig vejadgang fra Beder by, der ligger klods op af bygrænsen og som bebos af et boligfællesskab med ca. 20 beboere. Konflikter: Kystnærhedszone. Drikkevandsinteresser (OSD og følsomt indvindingsområde. Beskyttede sten- og jordiger langs vestligt skel. interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud.samtidig vil en byudvikling af arealet stride mod en bevarende lokalplan for Egå. Anbefaling: Arealet medtages i KP-17, da arealet er en teknisk inddragelse af en lille ejendom. Overførsel til byzone kan herefter ske ved lokalplanlægning af området. Landområde uden for perspektivarealer. Sammen med øvrige ansøgte arealer i samme område, vil en byudvikling i det ansøgte område stride mod I den nordlige del af er der arealer (knap 13 ha), som i Kommuneplan 2013 er udlagt til boligformål og endnu ikke lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til 128 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger end 128). På den baggrund anbefales, at det ansøgte areal fastholdes som landområde. Der er arbejdet på en helhedsplan for og det har ikke været En yderligere afrunding af kan evt. muligt at løse de trafikale problemstillinger ift. en eventuel byafrunding af. En eventuel afrunding af afhænger af etablering af Bering-Beder vejen, samt en evt. ny tilslutningsvej ml. og den problemstillinger i og når der vurderes at fremtidige Bering-Beder vej. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD). Bevaringsværdigt landskab. Bynært landskab iht. KP17-forslag. Landområde uden for perspektivarealer. Det ansøgte areal ligger løsrevet fra det egentlige byområde Skåde. En interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. På den baggrund anbefales, at de ansøgte arealer fastholdes som landområde. Konflikter: Kystnærhedszone. Særlige drikkevandsinteresser umiddelbart syd for arealet. Bevaringsværdigt landskab. Geologiske bevaringsværdier.bynært landskab iht KP17-forslag. 63 x Studstrup (syd/vest) 15,8 ha (boliger) Landområde uden for perspektivarealer. Det ansøgte areal ligger nærmest løsrevet fra det egentlige byområde i studstrup (pånær mod nord). Arealet mod ødt er udlagt til tekniske anlæg. En byudvikling i det ansøgte område vil stride mod På den baggrund anbefales, at de ansøgte arealer fastholdes som landområde. Konflikter: Kystnærhedszone. Drikkevandsinteresser for størstedelen af arealet. Beskyttede naturtyper (overdrev mod øst og vandløb mod syd). Skovbyggelinje mod vest. Beskyttede sten- og jorddiger mod øst. Bevaringsværdigt landskab (syd). God landskabskarakter (nord). interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud og da det ansøgte areal ikke ligger direkte i tilknytning til 64 x Rugholm (nord for Åhavevej, hvor Aarhus Å møder Brabrandsøen ) 4,8 ha Ønsker:Tilladelse til etablering af kolonihaveforenin g. Landområde uden for perspektivarealer (rammebelagt som grøn kile). Der kan generelt planlægges for kolonihaver både i byzone og landzone. Der er i den nuværende kommunneplan 2013 afsat arealer til yderligere kolonihaveområder i hhv. Brabrand, Lystrup og Tranbjerg. I nuværende kommunneplan 2013 er afsat arealer til yderligere kolonihaveområder i hhv. Brabrand, Lystrup og Tranbjerg. Konflikter:Drikkevandsinteresser (OSD). Åbeskyttelselinje for Århus Å mod nord. Beskyttede naturtyper (NATURA 2000 samt mose i nordlig del), Skovbyggelinje (for mindre del mod syd). Fredede område i den nordligste del. Bevaringsværdigt landskab (nordligste del). God landskabskarakter for øvrig del. Bynært landskab iht. KP17-forslag. Anbefaling: Arealet fastholdes som eksisternde anvendelse og anvendelse til kolonihaver er dermed ikke mulig. Overordnet bør de områder der allerede er planlagt til kolonihaver udnyttes, før Aarhus Kommune indgår i en planlægning for nye kolonihaveområder. 65 x Tilst (nordvest) 14,6 ha Landområde delvist uden for perspektivarealer (rammebelagt som grøn kile). Arealet ligger i en grøn kile, nord for Marienlystvej som iht. KP17-forslag udlægges til skovrejsning og bynært landskab. Anbefaling: Arealet fastholdes for nuværende som Byrådet har tidligere besluttet at fastholde den grønne kile. På den baggrund anbefales det, at arealerne landområde, og byudvikling er dermed ikke mulig, fastholdes som landområde. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD, nordvestlig del), beskyttede da byrådet tidligere har besluttet at fastholde den naturtyper (små søer mod vest), skovbyggelinje for del mod øst, bynært landskab og skovrejsning iht KP17- grønne kile nord for Marienlystvej. forslag, område med god landskabskarakter. 66 x Harlev syd 4,9 ha (boliger) Landområde delvist uden for perspektivarealer.selvom der er perspektivarealer hhv. øst for Harlev og nord for Harlev (nord for Herningmotorvejen), anbefales det at udlægge et mindre i den sydlige del af Harlev - se i øvrigt indstillingens bilag 7. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD). beskyttede naturtyper (sø i nordlige del). Beskyttede sten- og jordiger (i både østlig- og vestlig del). Bevaringsværdigt landskab. Anbefaling: Arealet er en del af større nyt rammeareal, som anbefales overført til kommuneplanens rammer, som boligområde, jf. indstillingens bilag x (for del mod syd) x Skødstrup (øst). 15 ha. Boliger (syd), blandet boligområde (nord) - (alt. Jordbrugsparceller). Østlige arealer friholdes. Landområde uden for perspektivarealer. Inddragelse af perspektivarealerne i Skødstrup - der samlet set rummer et meget stort yderligere byvækstpotentiale - vil bero på en udbygning af den offentlige service i Skødstrup-Løgten, herunder skole. Derudover ligger aeralet i et område med landskabsmæssige interesser. Konflikter: Kystnærhedszone. Evt. støj (ca. 600 m til Djurslandsmotorvejen). Drikkevandsinteresser (OSD). Bevaringsværdigt landskab. Naturbeskyttelses interesser + potentielle naturbeskyttelsesinteresser + vådområde (mod øst). Beskyttede jord- og stendige (i skel mod øst). Skovrejsning uønsket (mod øst). 68 x Skåde syd (øst for Storhøj og nord for Hørret Skov, vest for Oddervej) 17, 8 ha Landområde uden for perspektivarealer. Det ansøgte areal ligger løsrevet fra det egentlige byområde SKåde. Udstykningen mod vest er landzone, dog med en kommuneplanramme, som udlægger arealet til boligområde.en byudvikling i det ansøgte område strider mod interessen i, at der dels fortsat skal være åbne landskaber mellem de enkelte bysamfund og at byudviklingen sker inde fra og ud. Herudover er der væsentlige drikkevandsinteresser på en stor del af arealet. På den baggrund anbefales, at de ansøgte arealer fastholdes som landzone. Konflikter: Kystnærhedszone. Drikkevandsinteresser (OSD + nitratfølsom indvindingsområde + indsatsområde for den sydlige del). Skovbyggelinje for sydlig del. Bevaringsværdigt landskab. Beskyttede sten- og jorddiger langs matrikelskel. Beskyttede sø og mose (nordlig del). Geologiske bevaringsværdier. 69 x Todbjerg 0,1 ha Ændring af landsbyafgrænsning mhp inddragelse af matrikel, som før KP2009 lå inden for landsbyafgrænsning. Landområde uden for perspektivarealer. Arealet blev overflyttet til landzone i forbindelse med ændring af landsbyafgrænsningerne i Kommuneplan Afgrænsningen af landsbyerne er i 2009 sket efter det hovedprincip, at arealer bebygget med landbrugsbygninger, gartnerier mv. i drift, i landsbyens periferi indgår som hovedregel ikke i rammerne for landzonelandsbyer. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD). Særligt værdifuldt landbrugsområde. Område med god landskabskarakter. Fortidsminder (kulturarvsarealer). Anbefaling: Arealet fastholdes og den eksisterende landsbygrænse fastholdes. For bevarelse af landsbymiljøer er udbygning kun muligt inden for de anviste arealer markeret som 'huludfyldning' på jf. Kommuneplanens landsbykort. Side 7

8 70 x 71 x Tåstrup 0,1 ha (syd/øst) arealer syd for banen. Opførelse af 'aftægtsbolig' på del af matr. 10a. 19 ha Landområde uden for perspektivarealer. Lille del af areal (mod vest) ligger inden for kommuneplanens landsbyafgrænsning. Arealet ligger uden for det udpegede område til 'huludfyldning' jf. landsbykort i KP13. Arealet er omfattet af bevarende lokalplan 498, som ikke giver mulighed for at opføre bebyggelse på arealet. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD + nitratfølsom indvindingsområde + indsatsområde). Særligt værdigfuldt landbrugsområde. Område med god landskabskarakter. Fortidsminder (kulturarvsarealer). Bevarende lokalplan 498. Anbefaling: Arealet uden for den eksisterende landsbygrænse fastholdes. For bevarelse af landsbymiljøer er udbygning kun muligt inden for de anviste arealer markeret som 'huludfyldning' på jf. Kommuneplanens landsbykort. Landområde uden for perspektivarealer. En interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud. En udbygning i det ansøgte område vil i øvrigt begrænse den grønne kile, som går ind gennem by langs Giber Å, som er område udpeget til skovrejsning. I den nordlige del af er der arealer (knap 13 ha), som i Kommuneplan 2013 er udlagt til boligformål og endnu ikke lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til 128 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger end 128). På den baggrund anbefales, at de ansøgte arealer En yderligere afrunding af kan evt. fastholdes som landområde. Der er arbejdet på en helhedsplan for og det har ikke været muligt at løse de trafikale problemstillinger ift. en eventuel byafrunding af. En eventuel afrunding af problemstillinger i og når der vurderes at afhænger af etablering af Bering-Beder vejen, samt en evt. ny tilslutningsvej ml. og den fremtidige Bering-Beder vej. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD, kildepladszone), Åbeskyttelseslinje (på nordlig del), god landskabskarakter. 72 x (nord/øst) 3,2 ha Landområde uden for perspektivarealer. Sammen med øvrige ansøgte arealer i samme område, vil en byudvikling i det ansøgte område stride mod I den nordlige del af er der arealer (knap 13 ha), som i Kommuneplan 2013 er udlagt til boligformål og endnu ikke lokalplanlagt. Det vurderes at give plads til 128 fritliggende enfamiliehuse (ved tæt/lav - f.ex. dobbelthuse, vil det give plads til yderligere boliger end 128). På den baggrund anbefales, at de ansøgte arealer fastholdes som landområde. Der er arbejdet på en helhedsplan for og det har ikke været En yderligere afrunding af kan evt. muligt at løse de trafikale problemstillinger ift. en eventuel byafrunding af. En eventuel afrunding af afhænger af etablering af Bering-Beder vejen, samt en evt. ny tilslutningsvej ml. og den problemstillinger i og når der vurderes at fremtidige Bering-Beder vej. Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD). Beskyttede sø. Beskyttede jord- og stendige. Særlig god landskabskarakter. Ordforklaring: KP17-forslag: Forslag til Kommuneplan 2017 VVM-screenes: Screenes for Vurdering af Virkning på Miljøet Side 8

9 Forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til øvrigt ændrede anvendelse i landzonen. Forslag nr. Se også efterfølgende oversigtskort Forud Planstrategi: Indkomne forslag forud for Forud Kommuneplan: Indkomne forslag forud 1 x Hjortshøj 2 x Hjortshøj Ej konkret Ej konkret Ønske (Fonden Vimby i Hjortshøj): Ønske om skovrejsning øst for Hjortshøj. Ønske (Hjortshøj Landsbyforum): Ønske om fastholdelse af grøn kile mellem Lystrup og Hjortshøj, herunder forslag til skovrejsning. Landområde uden for perspektivarealer. Eksisterende 'Friluftzone' og Grøn Kile hhv. øst og vest for Hjortshøj foreslås med KP17-forslag ændrede til bynært landskab. Dele af arealerne inden for de bynære landskaber ved Hjortshøj udpeges med KP17-forslag til skovrejsning, dvs. at det i disse områder vil være muligt at rejse skov. Landområde uden for perspektivarealer. Eksisterende 'Friluftzone' og Grøn Kile hhv. øst og vest for Hjortshøj foreslås med KP17-forslag ændrede til bynært landskab. Dele af arealerne inden for de bynære landskaber ved Hjortshøj - herunder arealet mellm Hjortshøj og Lystrup. I KP17-forslag udpeges areal i henholdsvis den nordlige og den sydlige del af arealet mellem Lystrup og Hjortshøj, dvs. at det i disse områder vil være muligt at rejse skov. Resten af kilen bibeholdes i 'neutral'-område (ift skovrejsning) af hensyn til de landskabelige interesser. Anbefaling: KP17-forslag udlægger arealer til skovrejsning i udvalgte områder både øst og vest for Hjortshøj, herunder på det ønskede areal på det ønskede areal. Anbefaling: I dele af kilen mellem Hjortshøj og Lystrup udpeges med KP17-forslag skovrejsningsområder. Resten af kilen bibeholdes i 'neutral'-område i forhold til skovrejsning af hensyn til de landskabelige interesser. 3 x 4 x Lystrup 3,4 ha Mollerup 22,3 ha Fastholdelse af arealet som grønt areal. Forslag til arealanvendelse: 'Oplevelsespark' i form af 'skoleskov', frugtplantage og 'tæt skov'. Landområde uden for perspektivarealer (rammebelagt som Grøn Kile). Arealet ligger i forlængelse af et areal med offentlige institutioner, herunder Elsted Skole, samt arealer udlagt til rekreative formål. I forslag til KP17 udlægges arealet til bynært landskab og skovrejsning. Den sydligste del af det foreslåede areal var tidligere byzone, men blev tilbageført til landzone i Konflikter: Drikkevandsinteresser (OSD), værdifulde kulturmiljøer umiddelbart vest for arealet, kirkebyggelinje, beskyttede sten- og jorddige (i syd/østlig del), område med god landskabskarakter, bynært landskab iht KP17-forslag, Udvidelsesmuligheder for hovedstrukturkortet og nævnt som en mulighed i rammerne for de bynære landskaber, som arealerne Landområde uden for perspektivarealer. Udvidelsen af Mollerup Golfklub er markeret som en prik på Mollerup Golfklub. indgår i jf. KP17-forslag. Konflikter: Drikkevandsinteresser (for nordlig del). Å-beskyttelseslinje, Forslag skovbyggelinje (for del mod øst). Skovrejsning (for del mod øst). God landskabskarakter (for del mod øst) indeholder 4 delområder. og Bevaringsværdigt landskab for de øvrige arealer. Bynært landskab iht KP17-forslag. og udlægges til skovrejsningsområde (imødekommelse af Grundejerforeningen Ved Gadekæret, Elsted, Grundejerfoeningen Elstedgårde, Elsted og Elsted Landsbylaug). Anbefaling: Udvidelse af golfklub er nævnt som en mulighed i de pågældende rammer (bynært landskab) i KP17-forslag. Konkret afgrænsning af udvidelsen afventer nærmere projektafklaring, herunder problematikker med klimatilpasning. 5 x Tåstrup 6,2 ha Skovrejsning Landområde uden for perspektivarealer i område med særlig god landskabskarakter. Det pågældende areal er ikke udpeget til skovrejsning i KP17-forslag, da arealet ligger inden for et område med Særlig god Landskabskarakter primært pga. beliggenheden i ådalen. Arealets status er 'neutralt' i forhold til skovrejsning (det udpeges altså ikke til 'Skovrejsning uønsket'). Der kan indsendes en konkret projektansøgning til Aarhus Kommune. Anbefaling: Arealet fastholdes som 'neutral' ift. Skovrejsning og der kan indsendes en konkret ansøgning. 6 x Holme Bjerge 6,3 ha Fastholdelse af rammer for golfbanen Holme Bjerge Anbefaling: Eksisterende kommuneplanrammer fastholdes som ønsket. Ordforklaring: KP17-forslag: Forslag til Kommuneplan 2017 VVM-screenes: Screenes for Vurdering af Virkning på Miljøet Side 9

10

11

AREALER DER ANMODES MEDTAGES I KOMMUNEPLANLÆGNINGEN TIL BYUD- VIKLINGSFORMÅL

AREALER DER ANMODES MEDTAGES I KOMMUNEPLANLÆGNINGEN TIL BYUD- VIKLINGSFORMÅL Bilag 5a til byrådsindstilling om Forslag til Planstrategi 2015 - offentlig høring Rev. 23. september AREALER DER ANMODES MEDTAGES I KOMMUNEPLANLÆGNINGEN TIL BYUD- VIKLINGSFORMÅL INDHOLD FORORD... 3 Kommentarer

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK

NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK BILAG 3 - NYE REVIDEREDE HOVEDSTRUKTURTEKSTER: NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK Lisbjerg og Nye perspektivarealer Udviklingen af den nye by ved Lisbjerg og Nye skal op i gear frem mod 2030.

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer

Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer Forslag til Kommuneplan 2017 offentlig høring Bilag 10 Rev. 21. marts 2017 Side 1 af 5 Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer Konklusion Dette notat indeholder

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017.

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Forslag til Kommuneplan 2017 Opfølgning på offentlig høring Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Sammen med forslag til Kommuneplan

Læs mere

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel Scenarier - styrker og svagheder Planstrategi Århus som eksempel Planstrategi Århus - hvad gik opgaven ud på? Ambitiøs politisk udmelding om vækst og udvikling i Århus Mål for arbejdet Økomonisk bæredygtighed

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Side 1 af 12 Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Konklusion Dette notat indeholder en kort redegørelse om forløbet af den dialog med Mårslet, Tranbjerg og Lystrup-Elsted-Elev

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse 26 Kommuneplanrammer Redegørelse Med Kommuneplan 2001 overgik arealerne vest og sydvest for Lisbjerg fra perspektivarealer til blandede bolig og erhvervsformål, mens arealerne sydøst for Lisbjerg og omkring

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring

Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 23. marts 2017 Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring Forslag til Kommuneplan 2017 fremlægges i offentlig høring

Læs mere

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Teknisk Udvalg Februar 2016 Kortlægning dokumenterer behov Pesticider over grænseværdien i hver sjette boring Vi har et problem, der skal løses

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. november 2004 via Magistraten J.nr. EJD/01/00532 Ref.:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2015 Redegørelse for nye arealudlæg og perspektivområder til byudvikling.

KOMMUNEPLAN 2015 Redegørelse for nye arealudlæg og perspektivområder til byudvikling. KOMMUNEPLAN 2015 Redegørelse for nye arealudlæg og perspektivområder til byudvikling. Alle nye og ændrede arealudlæg samt perspektivområder er beskrevet i det følgende. Arealerne er beskrevet ud fra eksisterende

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 985, Bevarende lokalplan for Gl. Egå, Aarhus

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 985, Bevarende lokalplan for Gl. Egå, Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 985, Gl. Egå - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 985, Bevarende lokalplan for Gl. Egå,

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Teknisk Udvalgs konklusioner i forhold til konkrete ændringsforslag og foretræder

Teknisk Udvalgs konklusioner i forhold til konkrete ændringsforslag og foretræder Forslag til Kommuneplan 2017 offentlig høring Teknisk Udvalgs konklusioner i forhold til konkrete ændringsforslag og foretræder Nedenfor følger skemaet der blev benyttet under Teknisk Udvalgs behandling

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og Rammebestemmelser for VIBS.B4.01_T1, VIBS.B4.03_T1, VIBS.A1.01_T1, VIBS.C1.01_T1, VIBS.R1.01_T1, VIBS.R1.02_T1 Tillæggets område

Læs mere

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri Udtalelse Til: Århus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Opkøb af jord Strategi og finansiering 1. Konklusion I udtalelsen redegøres for den

Læs mere

Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen

Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen Forslag til Ændring 2010.09 i Kommuneplan 2010-2022 Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen Plan s oplæg af 02-05-2011 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2010.09 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune.

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Bilag 3 Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Det bliver Svendborg Kommunens opgave at udpege områder, hvor der kan etableres større

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013

Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 Alslev 02. ALSLEV KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Rebild Kommune. Byer og byformål Veje og trafik. Dato: Målestoksforhold: 1:130000

Rebild Kommune. Byer og byformål Veje og trafik. Dato: Målestoksforhold: 1:130000 Rebild Kommune Kommuneplan 2013 Byer og byformål Veje og trafik Dato: 12-12-2012 Målestoksforhold: 1:130000 Byzoner og sommerhusområder Planlagt veje 1 Byzone Kommuneplanlagt Nye Veje 2 Potentiel fremtidig

Læs mere

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen!

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen! Borgermøde om vindmøller ved Låstrup Tirsdag den 16. august 2016 kl.17.00 Velkommen! Program Kl. 17.00 Kl. 17.15 Kl. 17.30 Velkommen v/ Mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Vindmøller, regler

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

01 Sommerhusudstykning

01 Sommerhusudstykning BILAG 6 / KOMMUNEPLAN 2013 Vurdering af ansøgninger 01 Sommerhusudstykning Strandvejen 79, Skibby Matr. nr. 77hd mm, Skuldelev by, Skuldelev Sommerhusudstykning ved sommerhusområdet Skuldelev Strand. Kræver

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 7. december 2016 Sag nr.: 2016-10545 /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr. 2017

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Lokal- og kommuneplaner Kommuneplan Konflikt fundet. Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, vedtagne Konflikt fundet

Lokal- og kommuneplaner Kommuneplan Konflikt fundet. Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, vedtagne Konflikt fundet Konfliktrapport Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Helle Mikkelsen E-mail: hm@kalo.dk CVR / RID CVR:26872049-RID:31897874 Indsendt: 10-03-2016 12:15 Ansøgningsnr.: byg-2016-66703 Enfamiliehuse,

Læs mere

Gruppe Søgning Resultat. Lokal- og kommuneplaner Kommuneplan Konflikt fundet. Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, vedtagne Konflikt fundet

Gruppe Søgning Resultat. Lokal- og kommuneplaner Kommuneplan Konflikt fundet. Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, vedtagne Konflikt fundet Konfliktrapport Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 16/45890 Indsendt af Morten Knudsen Jernbanegade 22A 8400 Ebeltoft E-mail: morten@lsp-kjaer.dk Telefon 86342234 CVR / RID CVR:14455531-

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinjer og rammebestemmelser for Rammeområde HAMM.B4.03, HAMM.R1.01 og HAMM.C1.01 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 40 2 Tillæg nr. 40 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse)

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) 2017-028176 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Forord Formål Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Projektbeskrivelse Antal møller: 6 Højde på møller: 130 m Produktion/ effekt: 3,2 MW Der nedtages 7 eksisterende møller. Der er i ansøgningen

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2008 J.nr.: NKN-261-00076 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om miljøvurdering af

Læs mere

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED Kommuneplan 2013 Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Maj 2012 Indledning Forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2013 skal der

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 20. april 2017 Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

26. nov Se mere på 486/708

26. nov Se mere på  486/708 Kommuneplan 2014-2026, FORSLAG for Høje-Taastrup Kommune Forslaget til Kommuneplan 2014-2026 er vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes byråd d. 22.10.2013 Forslaget er offentliggjort d. 26.11.2013 Ansvarshavende

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Orientering og debat Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Forslag til tillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder Vurdering af placeringsmuligheder Placering omkring Tommerup St.: Placering omkring Tommerup St. er ifølge ansøger ikke en mulighed, idet transmissionsledningen er baseret på og dimensioneret for forsyning

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere