Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser"

Transkript

1 Side 1 af 12 Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Konklusion Dette notat indeholder en kort redegørelse om forløbet af den dialog med Mårslet, Tranbjerg og Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd, som byrådet besluttede skulle gennemføres i forbindelse med den endelige vedtagelse af Planstrategi 2015 i september Notatet indeholder endvidere en kort redegørelse for, hvordan dialogforløbet med de tre fællesråd er fulgt op af et generelt samarbejde med alle interesserede fællesråd i forhold til at udarbejde Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser. Endelig indeholder notatet de opdaterede kommunale lokalsamfundsbeskrivelser, der er en formel del af Forslag til Kommuneplan BORGMESTERENS AFDELING OG TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen Rådhuset 8100 Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Indhold Baggrund Kommunen er inddelt i 24 lokalsamfund. For hvert lokalsamfund findes en kort, faktuel lokalsamfundsbeskrivelse se sidst i dette notat. Kommuneplanens lokalsamfundsbeskrivelser kan findes, når man via hjemmesiden og den digitale kommuneplan søger på det enkelte lokalsamfund. I samarbejdet med fællesrådene har det et stykke tid været drøftet at udarbejde Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser. Formålet er at fremme en lokal debat og en lokal vision for byudviklingen, som kan indgå i dialogen mellem kommunen, bygherrerne, fællesrådene og borgerne. Under den offentlige høring om forslag til Planstrategi 2015 indsendte Tranbjerg og Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd meget ambitiøse tanker om byudviklingen i de to lokalsamfund. Der var imidlertid ingen eller ganske få forslag fra ejere og projektudviklere i de to lokalsamfund. Det modsatte var tilfældet i Mårslet. Her blev indsendt adskillige forslag om inddragelse af nye arealer i byudviklingen, men fællesrådet havde ikke indsendt et høringsbidrag. Til gengæld har der i flere år været tale om at udarbejde en helhedsplan for Mårslet et projekt, som bl.a. har afventet Bering- Bedervejen.

2 På denne baggrund besluttede byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af Planstrategi 2015, at der skulle gennemføres en særlig dialog med de tre lokalsamfund, om udarbejdelse at fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser. Side 2 af 12 Forløbet For hvert lokalsamfund dannedes en kommunal arbejdsgruppe med fagpersoner indenfor henholdsvis byplanlægning, mobilitetsplanlægning og planlægning i det åbne land, der sammen med fællesrådene afholdt en række møder hen over efteråret. Møderne fandt sted på rådhuset såvel som i lokalområderne, og i alle tre tilfælde blev der gennemført byvandringer, hvor fællesrådenes tanker og ideer blev drøftet. For Mårslets vedkommende inviteredes alle de personer og virksomheder, som havde stillet forslag om nye byudviklingsarealer til at fremlægge deres tanker og ideer for fællesrådet og kommunen. De slides, som blev vist, er medtaget i indstillingens bilag 12 og bilag13. I hvert lokalsamfund gennemførte fællesrådene endvidere borgermøder og workshops, hvor deres ideer og tanker blev drøftet. Herudover har alle fællesrådene haft debat via deres respektive hjemmesider. Den 29. november 2016 var der møde med alle kommunens fællesråd, hvor følgende spørgsmål blev drøftet: Hvordan får vi kommuneplanens indhold og strategien til at lykkes? Hvordan kan det enkelte fællesråd involvere sig i byudviklingen? Mødet indledtes med to perspektiveringer om henholdsvis Identitet og Liveability ved eksterne konsulenter. Herefter fremlagde Mårslet, Tranbjerg og Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd resultaterne af deres foreløbige arbejde med lokalsamfundsbeskrivelserne. På mødet blev det aftalt, at de fællesråd, som måtte have lyst, kunne sende deres lokalsamfundsbeskrivelser til kommunen inden 1. marts 2017, hvorefter de vil blive forelagt byrådet, med henblik på offentliggørelse sammen med kommuneplanforslaget. I alt 18 af 29 fællesråd har fremsendt deres lokalsamfundsbeskrivelser. Der er tale beskrivelser, der rummer tanker og visioner, der er mere vidtgående end kommuneplanforslaget. Alle de indsendte lokalsamfundsbeskrivelser er samlet i indstillingens bilag 9. Det er vurderingen at fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser i første omgang kan berige den lokale debat om forslag til Kommuneplan 2017 og på sigt kan blive et meget nyttigt dialogværktøj i samarbejdet mellem kommunen, fællesrådene, investorerne og borgerne.

3 Offentliggørelse Det foreslås, at lokalsamfundsbeskrivelserne samles i et særskilt dokument, som udgives sammen med kommuneplanforslaget, og at borgerne inviteres til at komme med bemærkninger til lokalsamfundsbeskrivelserne på lige fod med kommuneplanforslaget. Side 3 af 12 Efter høringen kan fællesrådene eventuelt rette deres lokalsamfundsbeskrivelser til i henhold til høringen. Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser er ikke en del af det formelle kommuneplanforslag. Sammen med indstillingen om endelig vedtagelse af kommuneplanen, vil de reviderede lokalsamfundsbeskrivelser blive forelagt byrådet. Lokalsamfundsbeskrivelser i Forslag til Kommuneplan 2017 Der er ingen krav i planloven om lokalsamfundsbeskrivelser. Som nævnt indlednings er der tale om små tekster, der kan findes, når man via hjemmesiden og den digitale kommuneplan søger på det enkelte lokalsamfund og eventuelt udskriver et helt lokalsamfund. 1 MIDTBYEN Midtbyen består af bydelene City, Frederiksbjerg, Vesterbro, Trøjborg og Århus Havn samt De Bynære Havnearealer. I Midtbyen bor der knap personer; i 2009 var tallet ca Cityområdet er regionalt center. Der er fortsat store omdannelsesmuligheder på De Bynære Havnearealer, omkring rutebilstationen og i forbindelse med Bruuns Galleri, på Godsbanen og på Tage-Hansens Gade. 11 HOLME HØJBJERG SKÅDE Lokalsamfundet omfatter bydelene Marselis, Holme, Højbjerg og Skåde. I lokalområdet bor der godt personer; i 2009 var tallet ca Der er afgrænset bydelscentre i Holme, Højbjerg og Skåde.

4 Der er ingen større udbygningsmuligheder i lokalsamfundet. Side 4 af VIBY Lokalsamfundet omfatter bydelene Langenæs, Kongsvang og Fredensvang, Viby og Grøfthøj, herunder Viby industrikvarter. En del af Hasselager Center er beliggende i lokalsamfundet Hasselager Kolt. I lokalsamfundet Viby bor der knap personer; i 2009 var tallet ca Der er afgrænset bydelscentre ved Viby Torv, og ved Ringvej Syd (MEGA Syd). Butiksområdet ved Langenæs Allé/Nordborggade anses som en forlængelse af det sammenhængende Cityområde. Områderne langs Skanderborgvej udgør en vækstakse. Der er udlagt et mindre areal til boligformål vest for Grøfthøj. Vest herfor er der desuden udpeget erhvervsarealer. 13 HASLE Lokalsamfundet omfatter bydelen Hasle, hvor der bor godt personer; i 2009 var tallet ca Området ved Hasle Torv er afgrænset som bydelscenter. I Bispehaven forberedes et tryghedsprojekt. Letbanens 2. etape forløber gennem området og er rygraden i en vækstakse. 14 CHRISTIANSBJERG- SKEJBY Lokalsamfundet omfatter bydelene Christiansbjerg, Katrinebjerg, Aarhus Nord og Skejby samt den afgrænsede landzonelandsby Terp. I lokalsamfundet bor der knap personer; i 2009 var tallet ca

5 Der er afgrænset bydelscentre henholdsvis ved Stjernepladsen/Randersvej, Katrinebjerg (Storcenter Nord) Skejbygårdsvej (Skejbycentret) og i Skejby. Side 5 af 12 Ved Graham Bells Vej og området mellem Søftenvej og Randersvej er der udlagt areal til aflastningscenter. Letbanens 1. etape forløber gennem området og er rygraden i en vækstakse. Der er større ubebyggede arealer nord for Skejby. 15 VEJLBY-RISSKOV Lokalsamfundet omfatter de sammenhængende bydele Vejlby og Risskov. I byområderne bor der godt personer; i 2009 var tallet ca Der er afgrænset bydelscentre ved Vejlby Ringvej (VERI Centret) og langs Nordre Strandvej. Der findes flere områder med byomdannelsespotentiale i lokalsamfundet. 16 ÅBY Lokalsamfundet omfatter bydelene Åby og Åbyhøj, henholdsvis syd og nord for Silkeborgvej. Knap personer bor i byområdet; i 2009 var tallet ca Åbyhøj Torv og et område ved Søren Frichs Vej er afgrænset som bydelscentre. Omdannelsesråderne langs Søren Frichs Vej udgør sammen med Godsbanearealet en vækstakse. 21 TRANBJERG Lokalsamfundet omfatter det fritliggende bysamfund Tranbjerg og et par mindre bysamfund, Slet og Jegstrup. Der bor godt personer i lokalområdet; i 2009 var tallet ca Kirketorvet er bycenter for lokalsamfundet.

6 Nord for Tranbjerg er udlagt arealer til nye boldbaner og andre fritidsfaciliteter. Side 6 af HASSELAGER-KOLT Lokalsamfundet Hasselager Kolt omfatter bydelene Kolt, Hasselager og Hasselager Center samt de afgrænsede landsbyer Edslev, Lemming og Enslev. I dette område bor der godt personer; i 2009 var tallet ca En del af Hasselager Center er beliggende i lokalsamfundet Viby. Butikscentret ved Kolt Østervej er udpeget til bydelscenter for Kolt og et område ved Koltvej/Hovedvejen er udpeget som bydelscenter for Hasselager. Der er udlagt arealer til boligformål nord for Hasselager og arealer til erhverv mellem jernbanen og Hovedvejen ved Hasselager Center. 23 STAVTRUP-ORMS- LEV Lokalsamfundet omfatter bydelen Stavtrup og de afgrænsede landsbyer Ormslev og Ormslev Stationsby. I området bor der knap personer; i 2009 var tallet ca Arealerne omkring krydset Klokkeskovvej / Byvænget / Ormslevvej er afgrænset som bycenter. Der er udlagt arealer til boligformål nord og syd for Ormslevvej ved Stavtrups vestlige afgrænsning. 24 BRABRAND-GELLE- RUP Lokalsamfundet omfatter de sammenhængende bydele Brabrand og Gellerup og det mindre, fritliggende bysamfund Årslev samt den afgrænsede landsby Skibby. I lokalsamfundet bor der knap personer; i 2009 var tallet ca Et større område fra Bazar Vest til City Vest er udpeget som bydelscenter for Gellerup. Desu-

7 den er et område omkring Brabrand Hovedgade afgrænset som bydelscenter for Brabrand. Side 7 af 12 Letbanens 2. etape forløber gennem området og er rygraden i en vækstakse. Arealerne nordvest for Årslev, på begge sider af Århus Herningmotorvejen er udlagt til erhverv. Den nordlige del er et landtransportcenter. Desuden er der udpeget et større perspektivareal syd for landsbyen Årslev. 25 TILST-BRABRAND NORD Lokalsamfundet omfatter bysamfundene Tilst og Brabrand Nord, beliggende henholdsvis nord og syd for Viborgvej samt de afgrænsede landsbyer Kasted, Geding, True og Brendstrup. I lokalsamfundet bor der knap personer; i 2009 var tallet ca Der er udpeget område til aflastningscenter ved Viborgvej/Anelystvej. Bilka har både en central funktion i aflastningscentret og som bydelscenter for både Tilst og Brabrand Nord. Der er udlagt arealer til boligformål vest for Gedingvej samt ved Blomstervej/Marienlystvej. Herudover er der et perspektivareal ved Marienlystvej. Der er udpeget nye erhvervsarealer i forbindelse med Agro Food Park. 26 LISBJERG Lokalsamfundet Lisbjerg ligger nord for Egådalen. Godt 900 personer bor her; i 2009 var tallet knap Bystrukturen omfatter byområder på både østog vestsiden af Randersvej.

8 En ny by i Lisbjerg forventes at komme til at omslutte den eksisterende by Lisbjerg og Ølsted. Der er store arealudlæg til byvækst på bakkeskråningen syd for det eksisterende Lisbjerg, såvel øst som vest for Randersvej. Arealudlæggene omfatter både erhvervs, bolig, offentlige og rekreative formål og areal til et bycenter. Disse arealudlæg rummer 1. og 2. etape af byudviklingen, mens 3. og sidste etape forventet placeret i perspektivarealet omkring Ølsted. Side 8 af 12 Letbanens 1. etape forløber gennem den nye by i Lisbjerg og udviklingen af byen har høj prioritet. Perspektivarealet forventes aktuelt tidligst taget i brug til byvækst efter planperiodens udløb. Der er udlagt erhvervsarealer langs Randersvej nord for Affaldscenter Aarhus. 27 LYSTRUP-ELSTED Lokalsamfundet omfatter de fritliggende, men sammenvoksede, bysamfund Lystrup og Elsted samt Elev. I området bor der knap personer; i 2009 var tallet ca Der er afgrænset et bycenter i området ved stationen. Ved Lystrup Centervej er der et lokalt butikscenter. Der er uudnyttede arealer til erhvervsformål syd for Lystrup mod Djurslandmotorvejen. Syd for Elev er den nye by Nye under udvikling. 1. etape er lokalplanlagt. I begyndelsen af planperioden skal der fastlægges en helhedsplan for den resterende del af byen. Letbanens 1. etape forløber gennem den nye by Nye, og udviklingen af byen har høj prioritet, uagtet der er tale om et perspektivområde.

9 28 SKÆRING-EGÅ Lokalsamfundet omfatter bydelene Egå og Skæring samt sommerhusområdet Skæring Strand. De danner i den nordøstlige bystruktur et sammenhængende, klart afgrænset bybånd langs kysten. Der bor godt personer i dette lokalsamfund; i 2009 var tallet ca Side 9 af 12 Der er afgrænset bydelscentre øst for Grenåvej ved Egå Havvej og ved Skæring Hedevej. 31 BEDER-MALLING Lokalsamfundet omfatter de fritliggende bysamfund Beder og Malling, sommerhusområderne ved Ajstrup Strand og Norsminde samt de afgrænsede landsbyer Ajstrup, Storenor Lillenor, Fulden og Neder Fløjstrup. I lokalsamfundet bor der knap personer; i 2009 var tallet ca personer. Der er afgrænset bycentre i Beder ved Beder Torv og i Malling ved Bredgade. Syd for Malling er der udlagt områder primært til boligformål syd for Starupvej og syd for Bredgade. Der er desuden udpeget et større perspektivareal vest for Malling til en ny by på lang sigt. 32 MÅRSLET Lokalsamfundet omfatter det fritliggende bysamfund Mårslet og bebyggelsen Storhøj, Moesgård samt de afgrænsede landsbyer Testrup, Langballe og Hørret. Der bor godt personer i området; i 2009 var tallet ca Bycentret er afgrænset i den centrale del af Mårslet ved Hørretvej. Der er uudnyttede områder primært til boligformål mod nordvest i Mårslet samt mindre boligområder i forbindelse med Eskegården og sydøst for Mårslet. 33 SOLBJERG Lokalsamfundet omfatter det fritliggende bysamfund Solbjerg med byudviklingsområdet ved Astrup samt de afgrænsede landsbyer Ask, Fastrup, Hvilsted, Onsted, Ravnholt, Tiset, Tul-

10 strup, Kildegårdsvej og Ravnholt Skov. I lokalsamfundet bor der knap personer; i 2009 var tallet ca Side 10 af 12 Der er afgrænset et bycenter ved Solbjerg Byport og et lokalt butikscenter ved Østergårdsvej. Der er udlagt arealer til boligformål øst for Solbjerg by, nord for Østergårdsvej og Astrup. 34 HARLEV-FRAMLEV Lokalsamfundet omfatter det fritliggende bysamfund benævnt Harlev Framlev og de afgrænsede landsbyer Hørslev, Labing, Lillering, Tåstrup og Gammel Harlev. Der bor knap personer i området; i 2009 var tallet I Harlev er der centralt i bysamfundet ved Gammel Stillingvej afgrænset et bycenter. Syd for Harlev er udlagt areal til åben-lav boligbebyggelse. Der er udlagt et stort erhvervsområde nord for Silkeborgvej, hvoraf en del er udpeget som perspektivareal. Der er desuden udpeget et perspektivareal øst for Harlev til en ny by på lang sigt. 35 SABRO-BORUM Lokalsamfundet omfatter de fritliggende bysamfund Sabro og Mundelstrup samt de afgrænsede landsbyer Lyngby, Fårup, Kvottrup og Borum. Der bor knap personer i området; i 2009 var tallet ca Der er afgrænset et bycenter ved Vistoftvej i Sabro. Der er er udlagt arealer til bolig og erhvervsformål øst for Sabrovej. Nord for Mundelstrup er der udlagt et større område til åben-lav boligbebyggelse.

11 Perspektivarealerne mod syd afventer endelig vedtagelse af den vejforbindelse til Viborg. Side 11 af TRIGE-SPØRRING Lokalsamfundet omfatter de fritliggende bysamfund Trige og Spørring. Der bor godt personer i lokalsamfundet; i 2009 var tallet ca Ved Smedebroen i Trige er der afgrænset et bycenter. Der er udlagt arealer til bymæssige formål ved både Trige og Spørring. 37 HÅRUP-MEJLBY Lokalsamfundet omfatter de fritliggende bysamfund Hårup og Mejlby og de afgrænsede landsbyer Lindå, Todbjerg og Bendstrup. I lokalsamfundet bor der godt personer; i 2009 var tallet ca Langs Mejlbyvej i Hårup er der afgrænset et bycenter. 38 HJORTSHØJ Lokalsamfundet omfatter det fritliggende bysamfund Hjortshøj og den afgrænsede landsby Hesselballe. I lokalsamfundet bor der knap personer; i 2009 var tallet ca Ved Virupvej nord for jernbanen er der afgrænset et bycenter. Der er udlagt arealer til boligformål nordøst og syd for byen. 39 SKØDSTRUP-LØG- TEN Lokalsamfundet omfatter de fritliggende, sammenvoksede byer Løgten, Segalt og Skødstrup samt bebyggelsen Studstrup og de afgrænsede landsbyer Åstrup og Vorre. I lokalsamfundet bor der godt personer; i 2009 var tallet ca personer. I Løgten er der afgrænset et bycenter og i Skødstrup et område til lokalt butikscenter. Vest for Skødstrup og Løgten og mellem Segalt og motorvejen er der udpeget i alt 3 perspektivarealer til større byvækstområder. Perspektivarealerne forventes aktuelt tidligst taget i brug til byvækst efter planperiodens udløb.

12 Mellem Åstrup og Studstrup er der reserveret areal til en losseplads. Side 12 af 12

!"!! #$% &!' &'#" & #,+* # #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) *+ # ! " # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# "#$ %$%!

!!! #$% &!' &'# & #,+* # #$4 + 5&'&!&5'&!&5'&-' &!' +) *+ # !  # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# #$ %$%! !"!! #$% &!' &'#" ( )&+)&!'+#, +" +#,++#+-" & #,+ #./#&(&0.123%$ #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) + #.& &+$%! " # 2'#34',$'!' 0 0!'1,'# 0./$','#- +'# &') $&'( "#$ %$%! $!%& ' Dansk Indvandrere Efterkommere

Læs mere

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 August 2000 ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med samme

Læs mere

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Teknisk Udvalg Februar 2016 Kortlægning dokumenterer behov Pesticider over grænseværdien i hver sjette boring Vi har et problem, der skal løses

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2009 Familier og husstande i Århus Kommune, 1. januar 2009 Det samlede antal familier i Århus Kommune pr. 1. januar 2009 udgør 167.021, hvilket er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2017 Den 1. januar 2017 var 335.684 personer bosat i Aarhus Kommune mod 330.639 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Februar 2010 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 306.650 personer i Århus Kommune mod 302.618 personer året før.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer August 2009 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 boede der 303.107 personer i Århus Kommune mod 298.501 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. juli 2016 Den 1. juli 2016 var 331.558 personer bosat i Aarhus Kommune mod 326.624 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2016 Den 1. januar 2016 boede der 330.639 personer i Aarhus Kommune mod 326.246 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2006 Antal fødte børn i Århus Kommune, 1997-2006 I 2006 blev der i Århus Kommune født 3.954 børn mod 3.924 i 2005. En lille stigning på 0,8 %. I

Læs mere

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE,

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Februar 2004 ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, 1994-2003 x I 2003 blev der i Århus Kommune født 4.092 børn mod 3.992 i 2002. En stigning på 2,5%. x I forhold

Læs mere

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 April 2002 FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 326.246 personer i Aarhus Kommune mod 323.893 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel Scenarier - styrker og svagheder Planstrategi Århus som eksempel Planstrategi Århus - hvad gik opgaven ud på? Ambitiøs politisk udmelding om vækst og udvikling i Århus Mål for arbejdet Økomonisk bæredygtighed

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 7 Folke- og førtidspensionister, 3-7 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939 og

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring

Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 23. marts 2017 Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring Forslag til Kommuneplan 2017 fremlægges i offentlig høring

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer

Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer Forslag til Kommuneplan 2017 offentlig høring Bilag 10 Rev. 21. marts 2017 Side 1 af 5 Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer Konklusion Dette notat indeholder

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK

NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK BILAG 3 - NYE REVIDEREDE HOVEDSTRUKTURTEKSTER: NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK Lisbjerg og Nye perspektivarealer Udviklingen af den nye by ved Lisbjerg og Nye skal op i gear frem mod 2030.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017.

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Forslag til Kommuneplan 2017 Opfølgning på offentlig høring Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Sammen med forslag til Kommuneplan

Læs mere

BILAG til trafikplan for Århus Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Århus Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 00 Indholdsfortegnelse: Side : Kort : Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side : Tabel og : Ruteoversigt for X bus

Læs mere

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1 BILAG 1: ÆNDRINGER

Læs mere

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen Version 3 - juni 2016 FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG

Læs mere

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Forfatter og udgiver Rapport titel Redaktion Grafisk design Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Århus

Læs mere

Boligprognosen for årene

Boligprognosen for årene Boligprognosen for årene 2014-2021 Side 1 af 8 1. Principper Boligprognosen for årene 2014-2021 er en prognose 1 for fordelingen af boligbyggeriet de kommende 8 år på lokalsamfund/ skoledistrikter, men

Læs mere

Oversigt vedr. ændringer i kommuneplanrammerne i forhold til den gældende kommuneplan

Oversigt vedr. ændringer i kommuneplanrammerne i forhold til den gældende kommuneplan Side 1 af 17 Oversigt vedr. ændringer i kommuneplanrammerne i forhold til den gældende kommuneplan Indhold Notatet indeholder en fortegnelse over de ændringer, der er foretaget i kommuneplanrammerne i

Læs mere

TILLÆG NR 7 Til Spildevandsplan

TILLÆG NR 7 Til Spildevandsplan TILLÆG NR 7 Til Spildevandsplan 2006-2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Den 3. november 2008 Vandmiljø og Landbrug Valdemarsgade 18 8000 Århus C Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2006-2009.

Læs mere

DETAILHANDEL. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER I Århus Kommune lægges der vægt på, at detailhandelsstrukturen

DETAILHANDEL. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER I Århus Kommune lægges der vægt på, at detailhandelsstrukturen DETAILHANDEL GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER I Århus Kommune lægges der vægt på, at detailhandelsstrukturen er afbalanceret og bæredygtig både på kort sigt og set i et længere perspektiv og såvel i eksisterende

Læs mere

Generelt på alle linjer.

Generelt på alle linjer. Køretider Side 1 af 32 Generelt på alle linjer. 13.11.14 08.12.14 10.12.14 Resumé af bemærkninger fra efterår 13 : Det var opmærksomhed på, at alle linjer havde den samme køretid på fælles strækninger,

Læs mere

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes)

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Forslag til fremkommelighed: Alle døre skal kunne bruges

Læs mere

Se efter CO2-reduktion

Se efter CO2-reduktion Havhuse Segalt Hårup Vorre Bendstrup Brandstrup Løgten æst Todbjerg Hesselballe Grøttrup Skødstrup Studstrup Trige Pannerup Hjortshøj MKS Kankbølle Åstrup Elsted Elev Svinbo Ølsted Lystrup KÅN Skæring

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Grøn prioriteringsplan April

Grøn prioriteringsplan April Grøn prioriteringsplan 2 0 0 4 April 2 INDHOLD Forord... s. 5 1. Mål som ramme for prioritering af projekter... s. 7 2. Prioriterede projekter... s. 8 Oversigt over prioriterede projekter i 2004... s.

Læs mere

Boligprognose for Aarhus Kommune

Boligprognose for Aarhus Kommune Boligprognose for Aarhus Kommune 2016-2029 Boligprognosen for Aarhus Kommune 2016-2029 er en opgørelse af hvor mange nye boliger, der forventes opført i kommunen i de kommende 14 år. Boligprognosen udarbejdes

Læs mere

Arealudvikling Aarhus

Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. oktober 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Grundsalg i 2011 og salgspriser for kommunens grunde i 2012 1. Resume

Læs mere

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28.

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28. Notat Emne: Til: Kopi: til: Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne for 2013 Den 28. februar 2014 I dette notat redegøres der på et overordnet

Læs mere

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Konklusion Hovedkonklusionerne i nærværende rapport er, at stadig flere pendler til og fra Århus Kommune. Der er en kraftig stigning i antallet af pendlere mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014

Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. maj 2014 Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014 Redegørelse for grundsalget i 2012 og 2013 samt fastlæggelse af salgspriser

Læs mere

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone 1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Mandag - fredag Faste minuttal Faste minuttal Faste minuttal 5.36-12.16 12.33-17.33 17.49-23.19 3 Tingskov Allé af 05.16 36 56 16

Læs mere

Notat om forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til byformål og øvrig ændret anvendelse i landzonen.

Notat om forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til byformål og øvrig ændret anvendelse i landzonen. Forslag til Kommuneplan 2017 offentlig høring Bilag 12 Rev. 22. marts 2017 Side 1 af 11 Notat om forslag om medtagelse af arealer i landzonen i kommuneplanrammerne til byformål og øvrig ændret anvendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Busrevolution i Århus

Busrevolution i Århus Busrevolution i Århus af Poul Gunder Nielsen Pr. 8. august 2011 har Århus fået et helt nyt bybusnet. Samtlige gamle linier med deres velkendte numre er bortfaldet, og i stedet er indført et system, der

Læs mere

Notat. Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Den 27. maj Trafik og Veje

Notat. Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Den 27. maj Trafik og Veje Notat Den 27. maj 2010 Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Samlet set er der modtaget i alt knapt 800 henvendelser med høringssvar om trafikplanforslaget. Budskaberne fra de enkelte

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune

Indstilling. Grundsalget i Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. maj 2007 Grundsalget i 2006 Salgspriser for kommunens erhvervsgrunde 2007. Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014

Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014 Kommuneplanlægning l 2014-20172017 AAA Niels-Peter Mohr Niels Peter Mohr Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014 Baggrund - Kommuneplan 2009 og 2013 AAA - Byrådskonferencer og budgetforhandlinger

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. november 2004 via Magistraten J.nr. EJD/01/00532 Ref.:

Læs mere

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til Notat Emne Til Kopi til Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper Aarhus Kommune Den 25. april 2013 Aarhus Kommune har en målsætning om

Læs mere

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud Den 3. juli 2014 Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud I forbindelse med byrådets behandling af punkt 9 vedrørende

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Indstilling. Revision af den samlede kommuneplan Forslag til Kommuneplan 2009 Fornyet offentlig fremlæggelse inden endelig vedtagelse af kommuneplanen

Indstilling. Revision af den samlede kommuneplan Forslag til Kommuneplan 2009 Fornyet offentlig fremlæggelse inden endelig vedtagelse af kommuneplanen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. april 2009 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Revision af den samlede kommuneplan Forslag til Kommuneplan 2009 Fornyet

Læs mere

Teknisk Udvalgs konklusioner i forhold til konkrete ændringsforslag og foretræder

Teknisk Udvalgs konklusioner i forhold til konkrete ændringsforslag og foretræder Forslag til Kommuneplan 2017 offentlig høring Teknisk Udvalgs konklusioner i forhold til konkrete ændringsforslag og foretræder Nedenfor følger skemaet der blev benyttet under Teknisk Udvalgs behandling

Læs mere

AREALER DER ANMODES MEDTAGES I KOMMUNEPLANLÆGNINGEN TIL BYUD- VIKLINGSFORMÅL

AREALER DER ANMODES MEDTAGES I KOMMUNEPLANLÆGNINGEN TIL BYUD- VIKLINGSFORMÅL Bilag 5a til byrådsindstilling om Forslag til Planstrategi 2015 - offentlig høring Rev. 23. september AREALER DER ANMODES MEDTAGES I KOMMUNEPLANLÆGNINGEN TIL BYUD- VIKLINGSFORMÅL INDHOLD FORORD... 3 Kommentarer

Læs mere

Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land

Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land X Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land Forslag til Planstrategi 2008 og Agenda 21-redegørelse kort udgave 1 Xx Århus Kommune Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land Forslag til Planstrategi

Læs mere

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg?

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg? Grenåvej Øst Risskov Besøgs skole: Uge: Skoleleder Beder Skole i område Oddervej 45 Pædagogisk Leder Bakkegårdskolen i område Randersvej 38 Adm. Leder Næshøjskolen i område Silkeborgvej 40 SFO Leder Solbjerg

Læs mere

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED Kommuneplan 2013 Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Maj 2012 Indledning Forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2013 skal der

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse 26 Kommuneplanrammer Redegørelse Med Kommuneplan 2001 overgik arealerne vest og sydvest for Lisbjerg fra perspektivarealer til blandede bolig og erhvervsformål, mens arealerne sydøst for Lisbjerg og omkring

Læs mere

Business Aarhus. Et overblik over projekter og investeringsmuligheder

Business Aarhus. Et overblik over projekter og investeringsmuligheder Aarhus B y g g e b o o m i A a r h u s Et overblik over projekter og investeringsmuligheder 2 Indhold 4-5 Byggeprojekter uden for centrum 6-7 Byggeprojekter i centrum 8-9 De Bynære Havnearealer 10-11 helhedsplan

Læs mere

Pendlingen,

Pendlingen, Pendlingen, 1997-2006 Århus Kommune, juni 2007 Pendlingen til og fra Århus Kommune, 1997 til 2006 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Budgetkontoret Indhold Indhold... 3 Resumé... 4

Læs mere

Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C INDSTILLING. Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr

Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C INDSTILLING. Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april 2005 via Magistraten J.nr. 13.06.05.S29/JTK/05/00294 Ref.: Tlf.nr. KL/jn 8940 4498 Grundsalget i 2004. Salgspriser

Læs mere

CYKELHANDLINGSPLAN. En plan for fremtidens cyklistforhold i Århus Kommune

CYKELHANDLINGSPLAN. En plan for fremtidens cyklistforhold i Århus Kommune CYKELHANDLINGPLAN En plan for fremtidens cyklistforhold i Århus Kommune Forord Århus Kommune har igennem mange år søgt at skabe fysiske og trafikale rammer, der tilgodeser cyklisterne - et arbejde Byrådet

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Dispositionsplan for byvækstområder. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune,

Daginstitutionsundersøgelsen i. Århus Kommune, Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor November 2003 Daginstitutionsundersøgelsen i Århus Kommune, 2003 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Anlægsarbejder i samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Gruppenr: 1 Fællesrådsområde: Beder Malling Ajstrup Fællesråd Lokalområde: Beder Malling Projektnr: 21 Ajstrup Strandvej, cykelsti fra Elmosevej

Læs mere

Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land

Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land X Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land Forslag til Planstrategi 2008 og Agenda 21-strategi kort udgave 1 Xx Århus Kommune Kolofon Indhold Ny strategi for byudvikling og det åbne land 3 Fortsat

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

CHAUFFØR- UDVALGSMØDE

CHAUFFØR- UDVALGSMØDE -09-06 CHAUFFØR- UDVALGSMØDE 5. september 06 -09-06 Chaufførudvalgsmøde TAKST VEST Imødekommer statsrevisorernes kritik af et uforståeligt takstsystem: Et fælles zonesystem. Hvert trafikselskab udgør et

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

I 2010 forventes udbudt 186 nye parcelhusgrunde, ca. 35 ha erhvervsjord samt storparceller med mulighed for opførelse af 142 boliger.

I 2010 forventes udbudt 186 nye parcelhusgrunde, ca. 35 ha erhvervsjord samt storparceller med mulighed for opførelse af 142 boliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. maj 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Århus Kommune har i 2009 solgt 151 parcelhusgrunde, og der er

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab, regnskab, 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Aarhus Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 455.427.000 457.646.000

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2008 og Agenda 21-redegørelse, herunder opsamling på debatfasen. 1. Resume

Indstilling. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2008 og Agenda 21-redegørelse, herunder opsamling på debatfasen. 1. Resume Indstilling T Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. februar 2008 Endelig vedtagelse af Planstrategi 2008 og Agenda 21- redegørelse, herunder opsamling på debatfasen Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø

Læs mere

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Orientering og debat Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Forslag til tillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej)

Læs mere

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune 2010 - Forslag til klimavarmeplan 2.0 Fjernvarmeprognoser for Århus Kommune AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1 Medlemmer af Driftsrådet for Varmeplan Århus Formand: Laura Hay Rådmand, Teknik

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Indstilling. Grundsalg i 2010 og salgspriser for kommunens grunde i Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grundsalg i 2010 og salgspriser for kommunens grunde i Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. maj 2011 Grundsalg i 2010 og salgspriser for kommunens grunde i 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Kommune Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Politik for Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Kommune Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Politik for Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Kommune 2015-2018 Processen.. Start januar 2014 11 møder i KUV afgrænsning af emner, procesplan, fyraftensmøde om kulturudgifter, temamøder om kanalstrategi,

Læs mere

BILAG A hp/ Katalog med oversigt over byzonearealer uden for de planlagte byområder og perspektivarealer. Oversigt og anbefalinger.

BILAG A hp/ Katalog med oversigt over byzonearealer uden for de planlagte byområder og perspektivarealer. Oversigt og anbefalinger. BILAG A hp/07.02.05 Katalog med oversigt over byzonearealer uden for de planlagte byområder og perspektivarealer. Oversigt og anbefalinger. Indhold: Indledning... Side 4 Oversigtskort... Side 5 Kortudsnit

Læs mere

[HELHEDSPLAN LOKALSAMFUND 33 - SOLBJERG]

[HELHEDSPLAN LOKALSAMFUND 33 - SOLBJERG] 2017 Rev. 2017.02.21 [HELHEDSPLAN LOKALSAMFUND 33 - SOLBJERG] Lokalsamfundsbeskrivelse til Kommuneplan 2017 Aarhus Kommune gældende for Lokalsamfund 33 Solbjerg. Indeholdende lokalsamfundsbydelene Solbjerg

Læs mere

Notat. AffaldVarme Aarhus. Den 25. februar 2011. Konklusion på interessenthøring til klimavarmeplan 2010

Notat. AffaldVarme Aarhus. Den 25. februar 2011. Konklusion på interessenthøring til klimavarmeplan 2010 Notat Den 25. februar 2011 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Århus Kommune Konklusion på interessenthøring til klimavarmeplan 2010 Konklusion Interessenthøringen giver ikke anledning til at ændre på forslag

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Kolt - Trige/Lystrup Lystrup/Majsmarken Blåbærhaven Kirsebærhaven Trige/ Hindbærhaven Vestermøllevej Brombærhaven Holmkærvej Birkehaven Bærmosevej Elsted Byvej Bærmosehøjen Elstedhøj Lergravvej Indelukket

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.10 August 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Marts 2001 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

B y g g e b o o m i A a r h u s

B y g g e b o o m i A a r h u s Business B y g g e b o o m i A a r h u s Et overblik over projekter og investeringsmuligheder Business Indhold Byggeboom og investeringsmuligheder 3 Byggeprojekter uden for centrum 4-5 Byggeprojekter i

Læs mere

Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Befolkningsudviklingen Aarhus kommune 2014-2024 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

Læs mere