Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Temadrøftelse: Skoleplan BU - Orientering BU - Ferieplan for skolerne for skoleåret BU - Retningslinjer for tilskud til privat pasning BU - Ansøgning om udvidelse af privat institution Agersøgård Naturbørnehave med skovgruppe i Hjortespringshuset BU - Hjortespringshusets drift i efteråret BU - Kriterier for lavt fremmøde og organisering af nødpasning ved lukkedage SSÆ - Forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område SSÆ - Forslag til den sociale rammeaftale ØU - Forventet Regnskab BU - Eventuelt Person - BU - Personsag...31

3 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/24829 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Dagsorden godkendt.

4 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 2. BU - Temadrøftelse: Skoleplan 2011 Sagsnr.: 10/5442 Resumé: Sagsfremstilling: Som bilag henvises udover de nedenfor nævnte bilag til Uvelse Skoles hjemmeside: Id=&Startside=&ForumID Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Skoleplan oversigt 2. Modelberegning af forskellige budgettildelinger til skolerne 3. Notat om indskolingsskoler 4. Fælles skolevæsen august 2010 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Materialet fra temadrøftelsen suppleres efter udvalgets ønske, og fremlægges som bilag til Kommunalbestyrelsens temamøde d. 23. september Materialet drøftes desuden på udvalgets dialogmøde med skolebestyrelserne i november måned.

5 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 3. BU - Orientering Sagsnr.: 09/24825 Resumé: A. Orientering om Skaterbanen i Hvalsø B. Dagsorden til dialogmødet med Ungdomsskolens bestyrelse C. Oversigt over Ungdomsskolens bestyrelsesmedlemmer D. I forbindelse med den påbegyndte proces vedrørende personaletilpasning i Dagplejen, som følge af faldende børnetal, har Udvalget for Børn & Ungdom udbedt sig en orientering om situationen. Der gives en mundtlig orientering på mødet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Notat vedr. Skaterbanen i Hvalsø 2. Indbydelse til dialogmøde med Ungdomsskolens bestyrelse 3. Ungdomsskolens bestyrelse 4. Demografitilpasning i dagplejen 5. Belægning dagpleje Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Taget til orientering.

6 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 4 4. BU - Ferieplan for skolerne for skoleåret Sagsnr.: 10/14082 Resumé: Udvalget for Børn & Ungdom godkender hvert år efter høring i skolebestyrelserne skolernes ferieplan. Sagsfremstilling: Undervisningsministeriet har fastsat, at elevernes sommerferies første feriedag altid er den sidste lørdag i juni. I 2012 er den sidste lørdag den 30. juni. Forslag til ferieplan for skoleåret : Fra Til Sommerferie Lør Søn Efterårsferie Lør Søn Juleferie Tors Tirs Vinterferie Lør Søn Påskeferie Lør Man St. Bededag Fre Søn Kr. Himmelfart Tors Søn Pinseferie Lør Man Grundlovsdag Tirs Tirs Sommerferie Lør * * Afventer godkendelse af ferieplan for skoleåret Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at forslaget sendes til høring i skolebestyrelser og lokaludvalg med høringsfrist den 8. oktober Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling tiltrådt.

7 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 5 5. BU - Retningslinjer for tilskud til privat pasning Sagsnr.: 10/18633 Resumé: Lejre Kommune skal ifølge bestemmelserne om tilskud til privat pasning i dagtilbudsloven offentliggøre retningslinjer for ansøgning om og tildeling af tilskud til privat pasning. Udkast til retningslinjer fremlægges hermed til politisk godkendelse. Sagsfremstilling: Dagtilbudsloven indeholder bestemmelser, der forpligter Lejre Kommunes Kommunalbestyrelse til at yde tilskud til privat pasning som alternativ til dagpasning i et kommunalt dagtilbud. Administrationen har på denne baggrund sammenfattet retningslinjer for ordningen, som fremadrettet kan bruges som grundlag for borgeroplysning henholdsvis behandling af konkrete ansøgninger. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at retningslinjer på området vil sikre bedre og mere gennemskuelig information til borgerne samt bedre forudsætninger for let og hurtig sagsbehandling, idet retningslinjerne tydeliggør arten af og niveauet for driftsudgifter, der kan medtages i beregning af tilskud. Økonomi og finansiering: Der lægges ikke i de fremlagte retningslinjer op til ændring af den maksimale takst for tilskud til privat pasning, hvorfor det vurderes, at vedtagelse af retningslinjerne ikke vil medføre økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at retningslinjer for tilskud til privat pasning godkendes. Bilag: 1. Retningslinjer for tilskud til privat pasning ver Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling tiltrådt.

8 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 6 6. BU - Ansøgning om udvidelse af privat institution Agersøgård Naturbørnehave med skovgruppe i Hjortespringshuset Sagsnr.: 10/6712 Resumé: Titibo-gruppen Aps har fremsendt ansøgning om godkendelse af en udvidelse af den private institution Agersøgård Naturbørnehave med en skovgruppe i Børnehaven Hjortespringshuset, der hidtil har fungeret som kommunal børnehave, men som påtænkes lukket. Gældende vedtægt for Agersøgård Naturbørnehave og forretningsorden for forældrebestyrelsen i Agersøgård Naturbørnehave vil, ifald ansøgningen godkendes, ligeledes gælde for skovgruppen Hjortespringshuset. Separat sag om lejekontrakten for Hjortespringshuset fremlægges for Økonomiudvalget samt Udvalget for Børn & Ungdom. Sagsfremstilling: Lejre Kommune har modtaget en ansøgning fra Titibo-gruppen Aps om udvidelse af den private institution Agersøgård Naturbørnehave med en skovgruppe i Børnehaven Hjortespringshuset pr. 1. oktober I ansøgningen indgår Hjortespringshuset som integreret skovgruppe i den nuværende Agersøgård Naturbørnehave under Titibogruppen Aps. Titibo søger således om at videreføre driften af den nuværende kommunale institution Hjortespringshuset som del af Agersøgård Naturbørnehave, og ansøgningen er udarbejdet på baggrund af Lejre Kommunes godkendelseskriterier vedrørende private daginstitutioner. Kommunalbestyrelsen skal ifølge Dagtilbudslovens 20 godkende privatinstitutioner, som opfylder lovgivningens og Kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse. En forudsætning for godkendelsen er, at Titibo-gruppen Aps indgår lejeaftale med ejeren af Hjortespringshuset om udlejning af bygninger til børnehavedrift. Ligeledes er det en forudsætning for godkendelse, at Lejre Kommune kan forhandle ophør af den aktuelle lejeaftale med ejeren af Hjortespringshuset. Såfremt forhandlinger om vilkårene vedrørende afslutning af Lejre Kommunes lejemål og Titibos indgåelse af lejeaftale kan afsluttes til alle parters tilfredshed inden 1. oktober 2010, kan denne dato aftales som etableringsdato for Hjortespringshuset som skovgruppe under Agersøgård Naturbørnehave. Alternativt vil etableringsdatoen fastsættes til snarest mulige dato efter afklaring af lejeforholdene. Det er desuden en forudsætning for godkendelsen, at Titibo-gruppen Aps stiller sikkerhed i form af driftsgaranti svarende til 3 måneders drift jfr. kommunens godkendelseskriterier. Titibos ansøgning indeholder imidlertid en anmodning om, at der dispenseres fra ovennævnte regel vedrørende garantistillelse. Anmodningen om dispensation vedrører både beløbets størrelse og deponeringsformen. Titibo Aps ansøger om: A. reduktion af deponeringskravet til 1 måneds driftstilskud subsidiært B. reduktion af deponeringskravet til 2 måneders driftstilskud subsidiært C. bevarelse af den nuværende deponering uden forøgelse som følge af udvidelsen med Hjortespringshuset I alle tilfælde ønskes det nærmere defineret, under hvilke betingelser det deponerede

9 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 7 beløb kan komme til udbetaling. Deponeringsformen Den nuværende deponering for Agersøgård Naturbørnehave er en anfordringsgaranti. En garantistillelse på anfordring, som kan udløse fuld udbetaling alene mod en erklæring fra Lejre Kommune om, at Titibo Aps ikke har opfyldt sine forpligtelser. Titibo Aps ønsker, i forbindelse med ansøgning om udvidelse af Agersøgård Naturbørnehave med skovgruppe i Hjortespringshuset, nærmere defineret, under hvilke betingelser det deponerede beløb kan komme til udbetaling - en ændring fra anfordringsgaranti til vilkårsgaranti for hele beløbet. Samtidig ansøges om ændring af garantiformen til en deponering, der vil give Lejre samme sikkerhed. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen om oprettelse af den private institution Agersøgård Naturbørnehave opfylder lovgivningen og Kommunalbestyrelsens godkendelseskriterier under forudsætning af, at Titibo-gruppen Aps indgår en lejeaftale med udlejeren af de bygninger, som på nuværende tidspunkt huser den kommunale institution Agersøgaard, samt stiller sikkerhed. Angående deponeringskravene vurderer administrationen, at Titibo Aps, som det påpeges i ansøgningen, har demonstreret evne til at håndtere opgaven med forsvarlig drift af dagtilbud, idet Titibo har eksisteret siden 1. februar 2002, og i den periode har drevet Børnehuset Ammershøj samt 3 andre puljeinstitutioner med fornuftige økonomiske og faglige resultater og uden nævneværdige problemer. I det tilfælde at Titibo-gruppen skulle gå konkurs hæfter Titibo Aps desuden for alle fordringer. Medarbejdernes lønkrav er dækket ind under Lønmodtagernes garantifond, idet Titibogruppen er medlem af DI. På denne baggrund vurderer administrationen at der er belæg for at imødekomme Titibos dispensationsanmodning vedrørende deponeringsreglerne. Økonomi og finansiering: Kommunen yder tilskud til privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven. Tilskuddet pr. barn i privat børnehave i 2010 er: Driftstilskud: Bygningstilskud: Administrationstilskud: I alt kr kr kr kr. Administrationstilskuddet gives kun, hvis institutionen selv administrerer løn, bogføring, budget/regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom v. indstillingens punkt 1. Økonomiudvalget v. indstillingens punkter 2 og 3. Indstilling: Direktionen indstiller:

10 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 8 1. at etablering af Hjortespringshuset som integreret skovgruppe i den private institution Agersøgård Naturbørnehave jfr. Dagtilbudslovens 20 godkendes, under forudsætning af, at Titibo Aps indgår aftale med udlejer af Hjortespringshuset om leje af egnede bygninger til børnehavedrift, og Lejre Kommunes lejemål med samme udlejer kan forhandles på plads. 2. at der dispenseres fra Lejre Kommunes gældende godkendelseskriterier vedrørende driftsgarantistillelse, således at Titibo i forbindelse udvidelse af Agersøgård Naturbørnehave med skovgruppe i Hjortespringshuset bevarer den nuværende deponering for Agersøgård Naturbørnehave uden yderligere forøgelse. 3. at der dispenseres fra Lejre Kommunes gældende godkendelseskriterier vedrørende driftsgarantistillelse således at garantiformen for Agersøgård Naturbørnehave ændres fra anfordringsgaranti til deponering. Bilag: 1. Ansøgning om privatisering af Hjortespringshuset - aug Vedtægt AG+HJ aug 2010 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingens pkt. 1 tiltrådt. Indstillingens pkt anbefales.

11 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 9 7. BU - Hjortespringshusets drift i efteråret 2010 Sagsnr.: 10/6712 Resumé: Udvalget for Børn & Ungdom traf på møde d. 10. august 2010 beslutning om lukning af børnehaven Hjortespringshuset som kommunal institution. Denne beslutning har været i høring hos relevante parter i perioden fra 6. maj til 21. juni Forældrerådet i institutionen samarbejder med Titibo Aps om planer for en privatisering af institutionen som skovgruppe under den private institution Agersøgård Naturbørnehave pr. 1. oktober Sagsfremstilling: I forlængelse af planerne om privatisering af Hjortespringshuset har alle involverede parter en interesse i at bibeholde Hjortespringshuset som kommunal institution i tiden frem til en eventuel privatisering kan gennemføres. Dette vanskeliggøres imidlertid af det lave antal indskrevne børn i Hjortespringshuset i efteråret Det er på denne baggrund nødvendigt at vurdere alternative driftsmuligheder for Hjortespringshuset i efteråret I den forbindelse har Udvalget for Børn & Ungdom ønsket forskellige driftsscenarier for efteråret 2010 undersøgt: A. Samdrift med Hyllebjerget B. Samdrift med Rollingen C. Samdrift med Møllehuset D. Udlån af medarbejder(e) fra øvrige kommunale institutioner Norm. Indmeldte Indmeldte Venteliste frem til (1. prio. ekskl. overflyttere) Indm Skolebørn der går ud Indm Hjortespringshuset Hyllebjerget Rollingen Møllehuset Tallene er opgjort pr. 11. juni 2010 Som ovenstående tabel viser, har hverken Hyllebjerget eller Rollingen kapacitet til at modtage hele børne- og personalegruppen fra Hjortespringshuset. Ad A) Personalet i Hyllebjerget har indgivet høringssvar, hvor de påpeger, at der er betragtelige praktiske og pladsmæssige problemer forbundet med en samdriftsløsning med Hjortespringshuset. Hyllebjergets manglende kapacitet betyder, at samdrift mellem disse to institutioner vil forringe vilkårene for personale og børn i væsentlig grad. Ad B) Lederen af børnehaven Rollingen påpeger, at børnehaven trods aktuelt ledig kapacitet ikke matcher Hjortespringshusets behov for pladser. Desuden er den praktiske fordeling af de ledige pladser mellem stuerne i Rollingen således, at Hjortespringshusets børnegruppe ikke vil kunne holdes samlet på én stue, og at flere af de ældste børn fra Hjortespringshuset derfor vil blive placeret i børnegrupper med de yngste af Rollingens børnehavebørn. Disse forhold vil tilsammen forringe vilkårene for personale og børn i

12 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 10 væsentlig grad. Herudover har lederen af Rollingen erfaring for, at gåturen til Hjortespringshuset er for lang til, at de mindste børn kan klare den. Ad C) Møllehuset har kapacitet til at rumme børn og personale fra Hjortespringshuset som samlet gruppe. For at imødekomme ønsket om fortsat at bibeholde Hjortespringshuset som børnehave i tiden frem til en eventuel privatisering, er perspektiverne for en kørselsordning blevet undersøgt. Børn og personale fra Hjortespringshuset vil kunne benytte offentlig transport dagligt eller ved lejlighed til kørsel mellem Hjortespringshuset og Møllehuset. F.eks. med afgang fra Kr. Sonnerup 8.52 eller og afgang fra Ejby Dette vil muliggøre, at Hjortespringshusets børn og personale kan opholde sig i Møllehuset i ydertimerne morgen/eftermiddag, men fortsat tilbringe hovedparten af dagens timer i Hjortespringshuset, der dermed vil fungere som varmestue for skovgruppen. Perspektiverne for samdrift mellem Hjortespringshuset og Møllehuset har været i høring i perioden 18. august 2010 til 2. september Høringssvar fremlægges på udvalgets møde 7. september Ad D) Modellen med udlån af medarbejder(e) til Hjortespringshuset indebærer ikke reelt en forbedring af de økonomiske præmisser for driften af Hjortespringshuset, idet en udlånt medarbejder i udlånsperioden vil skulle aflønnes fra Hjortespringshusets budget. Dette er der ikke økonomisk basis for med det lave antal indmeldte børn i efteråret Udtalelser: Høringssvar fra forældre og personale i Møllehuset henholdsvis Hjortespringshuset fremlægges på udvalgets møde d. 7. september Høringsfristen løber t.o.m. d. 2. september Forældrerådet i Hjortespringshuset har i en mailhenvendelse til medlemmerne af Udvalget for Børn & Ungdom påpeget, at de gerne ser, at mulighederne for videreført drift af Hjortespringshuset i tiden frem til en evt. privatisering undersøges grundigt. Herunder muligheder for samdrift med Rollingen og Hyllebjerget grundet disse institutioners geografiske nærhed og perspektiverne i udlån af medarbejdere fra andre institutioner. Henvendelsen er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at samdrift mellem Hjortespringshuset og Møllehuset er det mest holdbare driftsscenarie for den resterende del af Økonomi og finansiering: Ved benyttelse af offentlig transport t/r mellem Kr. Sonnerup og Ejby 5 dage ugentligt for max. 15 børn og 3 medarbejdere kan der købes et Movia børnehavekort, der giver ubegrænset adgang til transport på strækningen i tidsrummet Pris: 2300 kr. pr. halvår. ifølge gældende prisliste fra Movia. Ved samdrift af institutionerne Hjortespringshuset og Møllehuset forudsættes de to institutioner at bibeholde deres separate budgetter, da der ikke påtænkes en decideret sammenlægning, men alene etablering af samdrift som midlertidig, praktisk løsning. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller:

13 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side at samdrift mellem Hjortespringshuset og Møllehuset etableres i perioden frem til den påtænkte privatisering af Hjortespringshuset. Bilag: 1. Hjortespringshuset - mail fra forældrerådet til medlemmerne af Udvalget for Børn & Ungdom Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling tiltrådt, dog således at børnehavedriften fortsat varetages i Hjortespringshuset i september måned 2010.

14 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Kriterier for lavt fremmøde og organisering af nødpasning ved lukkedage Sagsnr.: 10/7059 Resumé: På baggrund af Dagtilbudslovens regler om pasningsgaranti og Kommunalbestyrelsens beslutninger om lukkedage i daginstitutioner, skal Lejre Kommune fastsætte kriterier for lavt fremmøde, som kan bruges som rettesnor ved planlægning af lukkedage. Derudover beskrives mulighederne for organisering af tilbud om nødpasning på lukkedage. Sagsfremstilling: Kriterier for lavt fremmøde Ifølge dagtilbudslovens regler om pasningsgaranti har Kommunalbestyrelsen pligt til at sørge for plads i dagtilbud til alle børn, fra de er fyldt 26 uger og indtil skolestart. Kommunalbestyrelsen har lov til at beslutte lukkedage på dage, hvor der er et lavt fremmøde i institutionerne. Kommunen har i den forbindelse pligt til at fastsætte kriterier for lavt fremmøde, som kan anvendes som rettesnor for planlægning af lukkedage. I forbindelse med KLs og regeringens økonomiaftaler for 2009 og 2010 var der enighed om at afskaffe løsrevne lukkedage. Med aftalen fulgte også en pligt for kommunerne til at fastsætte kriterier for lavt fremmøde i daginstitutioner, og senest har KL henstillet til, at kriteriet fastsættes til lavere end 50%. Daginstitutionerne i Lejre Kommune har ingen løsrevne lukkedage, og på de fastlagte lukkedage vurderes fremmødet at have været lavt. Siden kommunesammenlægningen har daginstitutionerne holdt lukket den indeklemte dag efter kr. himmelfart og på hverdagene imellem jul og nytår. Som noget nyt besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2009 også at indføre lukkedage de 3 hverdage før skærtorsdag. Baggrunden for beslutningen var en forespørgsel blandt daginstitutionslederne om børnenes fremmøde på de 3 dage før skærtorsdag - forespørgslen viste, at der i de fleste institutioner var et fremmøde på under 30%. Kriterierne for lavt fremmøde medfører ikke umiddelbart ændringer i de aktuelle lukkedage og deres placering i løbet af året. Kriterierne foreslås alene indført som rettesnor, hvis behovet for at indføre flere lukkedage opstår. Organisering af nødpasning De dage, der holdes lukket i Lejre Kommunes institutioner på grund af lavt fremmøde, har kommunen pligt til at tilbyde nødpasning (undtagen d. 5. juni og d. 24. december). I Lejre Kommune tilbydes nødpasning i lidt varieret omfang - idet de fleste institutioner har videreført de ordninger, som blev anvendt i de tidligere kommuner. I praksis er der nogle institutioner, der har en tradition for ikke at tilbyde nødpasning på lukkedage - her sørger forældrene selv for pasning til deres børn. Andre institutioner har en tradition for at skiftes til at holde åbent i et afgrænset lokalområde, men dette kan være forbundet med uhensigtsmæssig brug af ressourcer. Det sker, at ganske få børn eller kun 1 barn er tilmeldt pasning i ét område, hvilket betyder at institutionen holder åbent med et relativt stort forbrug af personaleressourcer.

15 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 13 Administrationen har drøftet mulighederne for nødpasning med daginstitutionslederne. Administrationens vurdering: Kriterier for lavt fremmøde Administrationen anbefaler, at kriteriet for lavt fremmøde i daginstitutioner fastsættes til 45%. Dette matcher rimeligvis det konstaterede fremmødeniveau i kommunens institutioner på relevante dage og lever op til KLs anbefalinger. Organisering af nødpasning Derudover anbefaler administrationen, at nødpasningstilbuddet i Lejre Kommune harmoniseres, således at alle kommunens forældre får samme tilbud om nødpasning af deres børn på institutionernes lukkedage. Herved sikres optimal ressourceanvendelse. På baggrund af drøftelserne med institutionslederne anbefaler administrationen, at der etableres en ordning, som er set i andre kommuner, hvor en enkelt institution holder åbent og tilbyder nødpasning til børn fra et større geografisk område. Forældrene skal senest ca. 3 mdr. før de udmeldte lukkedage tilmelde deres barn nødpasning, hvis de har behov for det. På baggrund af forældrenes tilmeldinger besluttes det efterfølgende, hvilken institution, der holder åbent. Herved sikres optimal ressourceanvendelse. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at kriteriet for lavt fremmøde fastsættes til 45%. 2. at der etableres nødpasning på lukkedage (bortset fra den 5. juni og den 24. december) i én af kommunens daginstitutioner. 3. at der fastsættes en tilmeldingsfrist til nødpasning på 3 mdr. 4. at administrationen og daginstitutionslederne i fællesskab efter tilmeldingsfristen beslutter, hvilken institution, der holder åbent på lukkedagene. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling tiltrådt, dog således at kriteriet for lavt fremmøde fastsættes til 40%, og at der etableres nødpasning tre steder i kommunen, såfremt der er minimum 5 børn hvert sted. Ordningen evalueres efter 1 år.

16 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 14

17 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side SSÆ - Forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsnr.: 09/23265 Resumé: Sagen vedrører administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Handicaprådet og Ældrerådet er fremkommet med høringssvar, hvilket fremgår af nedenstående udtalelser. Sagsfremstilling: Sagen omhandler 3 ændringsforslag til reducering af sagsbehandlingsfrister samt 8 ændringsforslag vedrørende nye paragraffer. Ændringsforslagene vedrører henholdsvis lovparagraffer under Udvalget for Job & Arbejdsmarked og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Forslag til ændringer under Udvalget for Job & Arbejdsmarked Der er følgende forslag til ændringer på udvalgets område (8 i alt): Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Omhandler: i loven Direktørområde og afdeling Gældende sagsbehandlings-frist Forslag til ny frist Ansøgning om personlig assistance til handicappede i erhverv 4 SA Jobcenter Ingen. (Tidl. statslig opgave, som nu påhviler kommunen i Jobcenter) 8 uger Ansøgning om personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse 14 SA Jobcenter Ingen. (Tidl. statslig opgave, som nu påhviler kommunen i Jobcenter) 8 uger Der er tale om opgaveområder, der tidligere lå i den statslige del af jobcenteret, men nu varetages af kommunen i Jobcenteret. Forslag til sagsbehandlingsfrister er baseret på tidligere erfaring med opgaverne og svarfrister indenfor lignende opgaveområder. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Omhandler: i loven Direktørområde og afdeling Gældende sagsbehandlings-frist Forslag til ny frist Ansøgninger om dækning af transport ved jobsamtaler og ansøgning om flyttehjælp 7-8 SA Jobcenter Ingen. (Ny lov) 4 uger

18 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 16 Ansøgning om tilskud til voksenlærling 68 SA Jobcenter Ingen. (Ny lov) 4 uger Tilbud til personer under 18 år 75 b SA Jobcenter Ingen. (Ny lov) 13 uger Godtgørelse og tillægsydelser til personer under 18 år 75 c SA Jobcenter Ingen. (Ny lov) 4 uger Ansøgning om tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftale 81 a SA Jobcenter Ingen. (Ny lov) 8 uger Ansøgning om tilskud ved jobrotation SA Jobcenter Ingen. (Ny lov) 8 uger Der er for alle ændringer i sagsbehandlingsfrister indenfor Lov om aktiv beskæftigelsesindsats tale om ny lovgivning på området. Forslag til sagsbehandlingsfrister er baseret på en vurdering i forhold til lignende opgaveområder, der varetages i Jobcenteret. Baggrunden for at sagsbehandlingsfrist vedr. 75 b (tilbud til personer under 18 år) er markant længere end de øvrige (13 uger) er, at der i disse skal ske en nødvendig koordinering af sagen med børne- og ungeområdet. Forslag til ændringer under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Der er følgende forslag til ændringer i Serviceloven på udvalgets område (3 i alt): Omhandler: i loven Direktørområde og afdeling Gældende sagsbehandlingsfrist Forslag til ny frist Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (pensionister) Socialpædagogisk støtte til handicappede borgere, så de kan opnå en selvstændig tilværelse 85 SA Social Behandling 10 uger 5 uger

19 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 17 Midlertidigt botilbud, herunder forsorgscenter og boligløse (pensionister) Mulighed for midlertidigt at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp 107 SA Social Behandling 16 uger 6 uger Længerevarende botilbud (pensionister) Mulighed for længerevarende at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp 108 SA Social Behandling 16 uger 6 uger Da de nuværende sagsbehandlingsfrister blev besluttet var opgaveområderne vedr. 85, 107 og 108 for pensionister placeret i det tidligere Team Handicap. Teamet er pr. 1. oktober 2009 blevet sammenlagt med Team Social Behandling. Team Social Behandling varetager samme opgaveområder blot for ikke-pensionister. I forhold til at de to teams nu er sammenlagt og at der er gennemført en tilpasning og harmonisering af sagsbehandlingstiderne med udgangspunkt i sagsbehandlingsfrister for Team Social Behandling foreslår administrationen, at sagsbehandlingsfristerne ændres således at de er ens, hvad enten det omhandler pensionister eller ikke-pensionister. Forslag til ændringer under Udvalget for Børn & Ungdom Der er ikke fremsat ændringsforslag på udvalgets område. Forslag til ændringer under Økonomiudvalget Der er ikke fremsat ændringsforslag på udvalgets område. Udtalelser: Administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område har været sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Ældrerådets høringssvar: Ældrerådet noterer sig, at der i forbindelse med forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister, i alle tilfælde er tale om forkortelse af fristerne, hvilket vi naturligvis bifalder. Vi mener dog, at det er på forholdsvis få områder der foreslås forbedringer, og at der generelt er sigtet ret lavt - der må være mulighed for forbedringer på yderligere en række områder med lange sagsbehandlingstider. Ældrerådet undrer sig i øvrigt over, at forvaltningen i alle sager på og 4. niveau generelt forbeholder sig en ventetid på 5 måneder plus den forventede sagsafgørelsestid på fra 1 uge til 6 måneder. Især på 2. niveau, som vedrører enkelte og ikke teknisk komplicerede hjælpemidler, hvor behovet på forhånd er vurderet af andre fagpersoner, synes det urimeligt, at forvaltningen som udgangspunkt forbeholder sig den lange ventetid. I håbet om, at der stadig kan ske forbedringer inden for sagsbehandlingstiderne, og at ventetiderne på niveauerne 2, 3 og 4 vil blive revurderet, tager Ældrerådet forslaget til ændring af sagsbehandlingsfristerne til efterretning.

20 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 18 Handicaprådets høringssvar: Handicaprådet pointerer, at det er væsentligt, at kommunen fokuserer på sagsbehandlingsfristerne. Rådet finder mange af de eksisterende frister helt uacceptable, specielt vedrørende bevillinger fra jobcentret og på hjælpemiddelområdet. Handicaprådet erklærer sig enig i de kommentarer, som DH-Lejre har fremsendt. Kommentarerne er vedlagt som supplerende kommentarer til rådets høringssvar. DH-Lejres supplerende kommentar: 1. DH-Lejre vil bede den nye kommunalbestyrelse om at opprioritere handicapområdet. De meget lange frister, der har været godkendt igennem flere år, er uacceptable - nogle endda på halve og hele år! Kommunen har pligt til at afgøre sagerne så hurtigt som muligt, og må ikke diskriminere mennesker med handicap i adgangen til sagsbehandlerressourcerne. Andre kommuner kan gøre det hurtigere. Den lange ventetid på afgørelse om ansøgninger om hjælp udgør et stort problem. På grund af ventetiden kan udvikling nemt gå i stå og tingene forværres uopretteligt for de berørte og deres familier. Sagerne handler om vitale spørgsmål om beskæftigelse, selvstændig livsførelse og inklusion i samfundet. 2. Konkret vil vi bede kommunalbestyrelsen opprioritere ansøgninger om inklusion på arbejdsmarkedet via fleks- og job med løntilskud, samt om støtte til voksne efter serviceloven: Jobcenteret: Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et job med løntilskud (tidligere skånejob ) Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne Støtte til kronisk syge selvstændige erhvervsdrivende (Fleksjob) Etablering af selvstændig virksomhed grundet varig nedsat arbejdsevne Rådighedsvurdering af ledighedsydelsesmodtagere. Vurdering af rådighed til fleksjob SA visitation Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen med pårørende Lejre Haderslev [1]) LAB 51 et år 6 uger LAB LAB 75 AKT 65 AKT 74c Halvt år Halvt år Halvt år Halvt år SEL uger Hjælpemidler/forbrugsgoder, niveau 3 og 4 SEL mdr. og 6 mdr SA Social behandling: Personlig hjælperordning SEL uger Ledsagerordning SEL uger Kontaktperson til døvblinde SEL uger Dækning af merudgifter SEL uger 2 uger 6 uger og 12 uger 8 uger 8 uger 12 uger

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. november 2013...2

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere