REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER."

Transkript

1 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn Thomsen, Erling Weber Jensen som mødets dirigent. Erling Weber Jensen blev enstemmigt valgt og konstaterede, at mødet i henhold til vedtægterne var lovligt indvarslet, og at alle formalia var i orden. Dirigenten oplæste dagsordenen. DAGSORDEN: Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. Valg af referent. Pkt. 3. Valg af stemmeudvalg. Pkt. 4. Årsberetning Pkt. 5. Godkendelse af årsregnskab 2014 Pkt. 6. Orientering om budget Pkt. 7. Indkomne forslag. Pkt. 8. Valg til bestyrelsen. På valg er: Carsten Rasmussen (modtager genvalg). Cleo Braüner (modtager ikke genvalg). Pkt. 9. Pkt. 10. Pkt. 11. Valg af suppleanter. Valg af statsautoriseret revisor. Eventuelt. Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 Ad. 4 Erling Weber Jensen blev valgt til dirigent Administrationen blev valgt som referenter. Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Ole Bøgedal (afd. 9), Preben Toft (afd.13) og Anne Kaimer (Afd. 24), som blev godkendt af forsamlingen. Finn Thomsen fremlagde sin beretning. På alle måder har 2014 været et år med megen aktivitet, både på det rent organisatoriske som det rent praktiske plan. De tiltag som bestyrelsen traf for 3-4 år siden, har medført, at vores forening fremstår som en aktiv og fremsynet forening. 1

2 For 3 år siden sagde repræsentantskabet ja til et samarbejde mellem SAB og Midtjysk Boligselskab (Boligkontoret Danmark), der bl.a. indebar at det to foreninger fik fælles administration og fælles direktør. Vi havde i bestyrelsen store forventninger til samarbejdet, idet vi kunne se nogle synergi effekter i samarbejdet. Desværre viste det sig, at samarbejdet omkring fælles direktør ikke kunne holde i længden. Når samarbejdet knager, skal man ikke for alt i verden holde fast i tidligere beslutninger, uagtet man kan beklage, at tingene ikke fungerede. Det er vigtigt, at man bruger tid på det som er produktivt, og som kaster resultater af sig. Ophævelsen af samarbejdet omkring fælles direktør har desværre også medført, at processen omkring et driftsmæssigt samarbejde er gået i stå. Vi kan håbe, at når parterne har sundet sig, at der igen vil komme skred i samarbejdet omkring både det rent organisatoriske og det driftsmæssige. Hvad angår samarbejdet i administrationen, skal jeg fremhæve, at det på ingen måde har lidt under bruddet. Alle giver udtryk for stor tilfredshed. Vi har også på andre områder været nødsaget til at kigge på, om foreningen har været i stand til at følge med i kraft af de mange tiltag vi har sat i gang. Renovering af afdeling 1 og 17, byggeskader i Stilling og Gartnervænget. Nybyggeriet af Dagmargården og den løbende forretning at drive foreningens øvrige afdelinger. Vi kan sige, at det har været held i uheld, at samarbejdet med Midtjysk Boligforening ophørte, idet vi på den måde fik frigivet vores direktør, der dermed kunne varetage nogle af de mange opgaver. Men udover dette, har vi også ansat en person mere i vores tekniske afdeling, Dorthe Støve. Dorthes funktion bliver at have kontakt til vores afdelinger og være den person som følger op på de sager og tiltag, der er i de pågældende afdelinger. Det er vigtigt for bestyrelsen, at uanset hvor travlt der er, så må der ikke være sager eller arbejder i afdelingerne, der falder på gulvet. Som tidligere omtalt har foreningen haft et travlt Vi fik i løbet af året sat hele renoveringen af Grønnedalsparken på skinner og i november vi fik også startet renoveringen op. Det har på ingen måder været en let proces og det har kostet mange kræfter og ressourcer. Især har der været mange problemer omkring tidsplanerne. De har for at sige det mildt, været meget mangelfulde for ikke at sige utroværdige. Det har medført mange utilfredse beboere og med god grund. For som boligorganisation har vi meldt et ud i forhold til tidsplanen, men virkeligheden blev en helt anden. Vi håber, de omtalte problemer er startvanskeligheder og at tingene vil finde et naturligt leje. En ting er sikkert, at når renoveringen er gennemført, vil afdelingen fremstå særdeles attraktiv og en afdeling som foreningen kan være stolt af. Renoveringen af afd. 1 P. B. Lunds Vej, faldt på plads i 2014 og uagtet der har været problemer omkring opstarten på grund af en dyrere licitation end vi rent budgetmæssigt havde forestillet os og dermed følgende sparerunder, er dette projekt også i fuld gang med en tidsplan, der lover indflytning inden juleaften var året hvor Dagmargården blev færdiggjort. Vi i bestyrelsen synes, vi på Vestergade, har fået en markant bygning, som vi som forening kan være stolte af. Gartnervænget fik i 2014 udskiftet tag, på baggrund af at det eksisterende tag smuldrede og ligeledes fik vi tilsagn om økonomisk støtte fra Byggeskadefonden til udskiftning af karnapperne på Odinsvej og Sigkærgårdsvej, idet de igennem flere år har haft store problemer med indtrængende vand og dermed skimmelsvamp. 2

3 Det der for 3 år siden satte gang i alle renoveringsplanerne af vore ældre afdelinger var, at bestyrelsen gik ind i og gav et tilbud om, at afdelinger der trængte til renovering, kunne få lavet en helhedsplan betalt af hovedforeningen. Ud over de to afdelinger, hvor renoveringen er i gang, har afd. 7, 8 og 19 fået gennemført helhedsplaner. Det er meget positivt, at der er så stor interesse for gennemførelse af disse planer, men omvendt må vi også konstatere, at det presser foreningens økonomi. Udgiften til helhedsplaner kommer jo først tilbage i det øjeblik renoveringen er gennemført. Vi må derfor i fremtiden vurdere meget nøje, hvor behovet er størst og i den forbindelse også vurdere, om Landsbyggefonden vil give tilskud til projektet. Såfremt dette ikke er tilfældet, bliver for mange penge bundet i helhedsplaner. Fremtiden vil nok komme til at forme sig således, at bestyrelsen vil komme og prikke de afdelingsbestyrelser på skulderen, hvor man finder, der er behov og hvor chancen for at få tilskud fra Landsbyggefonden er størst. En del af foreningens virke, som har stor betydning for udviklingen både sat i forhold til os selv, men også set i forhold til vore medlemmer, er iværksættelse af nybyggeri. Udover betydning for ovennævnte, har denne del af vort virke også stor betydning for vores by og kommune. Det er jo efterhånden adskillige år siden (2003), at vi som forening har opført almene familieboliger. Vi har igennem årene, ved vore årlige boligkonferencer med Skanderborg Byråd, gjort gældende, at der i kommunen var et meget stort behov, bl.a. også set i lyset af at vi havde lange ventelister og ingen tomme lejligheder har haft gennem adskillige år. Nu ser det ud til at tingene begynder at ændre sig, idet Skanderborg Kommune har afsat penge til at finansiere deres del, som er 10% af byggesummen. Planen er at der skal opføres almene boliger i Stilling og Skanderborg, og det vi i øjeblikket venter på, er at teknisk forvaltning i kommunen får afklaret deres del, således at vi kan komme i gang med de konkrete projekter. Projektet i Stilling (hjørnet af Virringvej og Skanderborgvej) har vi ladet være betinget af, at vi får projektet i Skanderborg. Efter bestyrelsens opfattelse har man ikke været tilstrækkelig fremsynet, når det gælder almene familieboliger. Udover boliger til ganske almene danske familier, står man nu som kommune og mangler boliger til de mange flygtninge der kommer. I løbet af 2015 kommer der ca. 230 flygtninge, og det er fortrinsvis enlige. Det skaber et stort pres på lejeboliger, som vi har gjort gældende i forhold til kommunen. Vi vil gerne være med til at løse problemet, men så må det også betyde, at Skanderborg Kommune afsætter midler til nybyggeri, ellers bliver vore medlemmer klemt i systemet og vore ventelister bliver endnu længere. Hjælpen til at finde boliger til flygtninge er således betinget af, at der bevilliges kvoter til nybyggeri. Som tidligere år, har bestyrelsen været samlet for at diskutere målsætninger. En af målsætningerne vil jeg gerne lige givet et par ord med på vejen, nemlig den økonomiske målsætning for SAB. SAB skal løbende sikre at der er den fornødne likviditet til rådighed 3

4 Grundet lovgivning skal vi selv være med til at give driftsstøtte til de afdelinger der bliver renoveret og driftsstøtten skal komme fra vores dispositionsfond. Dispositionsfonden bliver udhulet og dermed bliver vi mere sårbare. Den eneste måde, vi kan omgås dette faktum at dispositionsfonden skal yde driftsstøtte e,r at vi som foreningen styrker vores budgetkontroller i forhold til hoveforeningens budget, således at de budgetterede overskud holder. Vi har rent rentemæssigt haft et jubelår i 2014, set i forholdt til hvad renteniveauet har været på landsplan, men vi har også set, at mulighederne for at opnå rimelige renteafkast blev sværere og sværere i de sidste måneder af Overskuddet blev på kr. Afkastene i 2015 er desværre blevet ved med at falde, så vi må nok indstille os på at renteafkastet i 2015 bliver minimalt, hvis vi er heldige omkring 1% og prognosen for 2016 er det samme. Den positive renteindtægt i 2014 har heldigvis for de fleste afdelingers vedkommende betydet et overskud. 35 afdelinger har haft overskud og 5 har haft underskud. Overskuddene skal jo tilbagebetales over de næste 3 år, hvilket jo også kan være med til at modsvare den manglende renteindtægt de kommende år. Bestyrelsen har måttet indkalde vores 1. suppleant Carsten Rasmussen, da vores bestyrelsesmedlem Allan Jepsen blev ramt at sygdom. Jeg vil gerne her have lov til at takke Allan for hans arbejde for SAB. Allan var meget værdsat for sit arbejde i bestyrelsen på grund af sit altid gode humør og sin positive tilgang til opgaverne. På det landspolitiske område, blev der sidst i november indgået et boligforlig, som der havde været stor opmærksomhed omkring. Regeringen havde i oktober en renoveringsramme, der var mindre end tilsvarende i seneste boligaftale fra Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti mente at udspillet var for lavt og ønskede at rammen skulle være større. Venstre mente derimod, at rammen var acceptabel, men ville kun være med til en aftale der skulle løbe frem til Resultatet blev at Carsten Hansen kunne indgå et kompromis med de 4 partier. Aftalen løber frem til 2016 og der kan renoveres for 8,5 mia. kr. I årene fra 2017 til og med 2020 er der som udgangspunkt aftalt, at der skal ydes støtte til renovering for gennemsnitlig 2,4 mia. kr. Enhedslisten, De konservative og DF havde gerne set en højere ramme for renoveringerne i disse år, men de har aftalt, at forligspartierne i 2016 skal mødes for at evaluere den ramme der er afviklet og ikke mindst igen se på det fremadrettede behov. I byplanlægningen har man kunnet stille krav om, at husene skal være tre etager, have røde teglstenstage, men man har ikke kunnet sige: I dette kvarter skal hver femte bolig være almen for at sikre en mere blandet by. Det problem er der nu fundet en løsning på. Det sker via en ny aftale mellem regeringen, Enhedslisten og SF og er kommet i hus i forbindelse med dette års finanslov. Aftalen går i korthed ud på, at når kommunen fremover skal planlægge nye byområder, bliver det muligt at opstille krav om, at op til 25% af boligerne skal være almene. I alt for lang tid har boligorganisationerne stået i den situation, at grundpriserne blev så høje, at det ikke er muligt at bygge alment indenfor rammebeløbet. Dermed kunne nok så fine planer om blandet byudvikling ikke realiseres. I forbindelse med lovændringen er der indført det ekstra instrument, at kommunerne skal kunne yde et rente og afdragsfrit lån til dækning af ekstraudgifter ved at købe ekstraordinære dyre byggegrunde. Havde vi haft den mulighed tidligere, havde man kunne etablere blandet bebyggelse i Skanderborg Bakker. 4

5 Til slut vil jeg gerne rette en tat til vore ansatte i SAB for veludført arbejde i 2014 og love dem, at har 2014 været et travlt år, så bliver 2015 ikke mindre travl. Beretningen blev sat til debat: Preben Toft fra afd. 13 undrede sig over, at afdelingen ikke var nævnt i bestyrelsens skriftlige beretning. Der er udestående arbejder fra 2013 og 2014 som endnu ikke er udført, og administrationen giver ingen forklaring. Finn Thomsen beklagede, at arbejdet ikke er udført endnu, og tager det op med administrationen. Kirsten fra afd. 19 sagde, at man også må gøre noget selv. Hun har haft fat i administrationen, og opgaverne er blevet udført efter aftale. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. Ad 5: Kent Hansen gennemgik regnskabet for Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad 6: Kent Hansen gennemgik derefter budget for 2016 Ad 7: Der er indkommet et forslag fra en beboer i afd. 32 Forslag: Ændring af SAB s vedtægter vedr. afstemninger på afdelingsmødet. Vedr. Kap. IV 18 ændres denne til: Der kan stemmes ved fuldmagt Argument: Specielt i mindre afdelinger som f.eks. afd. 32 med blot 10 lejligheder er det vigtigt at alle eller flest muligt, kan afgive deres stemme. Udfaldet, hvor det kun er de fremmødte, der kan stemme er ikke særlig demokratisk. Især i sager af både økonomisk og i andre vigtige sammenhænge som f.eks. ordensregler og valg af bestyrelse, hvor blot en enkelt stemme kan være afgørende. Finn Thomsen sagde, at det lød tillokkende. Hovedbestyrelsen er dog bange for, at hvis man kan stemme ved fuldmagt, kan man ved at stemme dørklokker, få et flertal ved at stemme med flere stemmer. Hovedbestyrelsen kan derfor ikke stemme for forslaget. Forslaget faldt der var ingen der stemte for forslaget. Ad 8: Ad 9: Ad 10: Carsten Rasmussen blev genvalgt. Dorthe Kruse afd. 3 blev valgt. Til 1. suppleant blev Charlotte Rasmussen afd. 24 valgt og 2. suppleant blev Jan Frederiksen afd. 17 valgt. Finn Thomsen bad om ordet. Beierholm har gennem flere år været vores trofaste revisor. Finn Thomsen indstillede til repræsentantskabet, at vælge en ny revisor, idet man ikke synes, at firmaet kan komme med input til Hovedbestyrelsen på det økonomiske plan. 5

6 Han indstillede til, at man valgte Revisionsfirmaet Deloitte som han mente kunne give Hovedbestyrelsen og dermed foreningen de nødvendige oplysninger/redskaber som kan medvirke til at udvikle foreningen. Indstillingen om skiftet af revisor blev enstemmigt godkendt. Ad 11: Intet. Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede for fremmødet. Referent: Administrationen Finn Thomsen Formand Erling Weber Jensen Dirigent 6

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde

Referat fra repræsentantskabsmøde Referat fra repræsentantskabsmøde torsdag den 23. maj 2013, kl. 19.00 Sted: Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg Inviterede: 115 Fremmødt: 75 Medarbejdere/gæster: 5 Gæster: Deloitte Endelig

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere