Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 62

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: AGERBÆKHUSE Gymnasievej Køge Tlf.: Hjemmeside: 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) 18 til 85 år (udviklingshæmning, multipel funktionsnedsættelse) Pladser i alt: 45 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Lene Nette Jørgensen (Socialtilsyn Øst) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsyn Øst har i forbindelse med driftstilsyn på Agerbækhuse aflagt tilbuddet tilsynsbesøg den 20. april Tilbuddets fysiske rammer er besigtiget, der er foretaget interview af forstander, afdelingsledere og medarbejdere. Socialtilsynet har anvendt Kvalitetsmodel for Socialtilsyn som metoderedskab med fokus på temaerne Kompetencer og Selvstændighed og relationer. Der er indhentet og modtaget relevant Side 2 af 62

3 oplysnings- og dokumentationsmateriale til brug for dette driftstilsyn. Agerbækhuse er et kommunalt tilbud efter 108 jf. Lov om social service, godkendt til 45 pladser til svært udviklingshæmmede borgere med multipel funktionsnedsættelse. Informations- og kildedata er afstemt i forhold til tilbuddets opdatering på Tilbudsportalen og data fra re-godkendelse i 2014 er opdateret i forbindelse med driftstilsyn. Det er Socialtilsynets vurdering, at Agerbækhuse har en faglig kompetent ledelse, en professionel og visionær faglig tilgang, hvor der kontinuerligt arbejdes procesorienteret og innovativt for at understøtte borgernes trivsel og udviklingsbehov. Socialtilsynet konkluderer, at den faglige pædagogiske tilgang er implementeret, at alle ansatte og de fleste pårørende kender til tilbuddets overordnede kerneværdier. At tilbuddet har erfarne og kompetente medarbejdere, at Agerbækhuse har et godt og konstruktivt samarbejde med borgernes pårørende og at tilbuddet er kendt og flot integreret i lokalsamfundet i Køge. At borgerne på Agerbækhuse generelt trives, modtager omsorg, pleje og pædagogisk støtte som understøtter borgernes selvstændighed samt individuelle ønsker og behov. Socialtilsynet har ved dette tilsyn kunne konstatere, at der er sket indskrænkning i ledelsesgruppen og at tilbuddet er under forandring i forhold til organisering og optimal anvendelse af tilbuddets ressourcer og kompetencer. En forandring som har forårsaget en usikkerhed hos medarbejdere, pårørende og ledelse omkring tilbuddets fremtid og fortsat mulighed for levering af faglig kompetent pædagogisk og sundhedsfaglig kvalitet. Socialtilsynet har juli 2015 godkendt opsætning af pavillon på Føllehavegård, ekstern afdeling under Agerbækhuse til brug for særlig skærmning af en borger. Pavillonen opsættes i en periode for max.3 år med forventet ibrugtagning medio august. *Afgørelse: Godkendt Side 3 af 62

4 Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Bilagsliste: Oplysningsskema 2015 modtaget d Afgang personale 2014 og 2015 modtaget d Vikarforbrug leveret timer modtaget d Opgørelse over episoder med vold og trusler modtaget d APV for alle 7 huse modtaget d Dokumentation for interne kurser Pædagogisk samspil 1-4modtager d Deltagelse i vejlederkursus 2014 modtaget d Deltagelse i epilepsikursus 2014 modtaget d Brand og evakueringskursus 2014 modtaget d Eksempler på pædagogisk handleplan på 3 borgere, dateret modtager d Eksempler på 141 handleplaner for 2 borgere, dateret og Eksempel på bestilling af socialindsats modtaget d Oversigt over aktuelle borgere modtager d Oversigt over fraflyttede borger modtaget d Eksempel på fysioterapeutisk status på borger, dateret , modtaget d Virksomhedsplan Agerbækhuse Ansøgningsskema angående opsætning af pavillon modtager den Kommunal godkendelse af opsætning af pavillon modtaget Oplysninger fra: Side 4 af 62

5 Observation Interview Interviewkilder Tilbudsportalen Data fra re-godkendelse i 2014 Der er foretaget observationer af medarbejdere og ledelse under interview og af medarbejdere og borgere under rundvisning og besøg i alle tilbuddets huse. der er ligeledes blevet forevist enkelte af borgernes lejligheder/værelser. Der er ved dette driftstilsyn foretaget interview af forstander, 5 afdelingsledere og 8 medarbejdere omkring Kvalitetsmodellens temaer: Kompetencer og Selvstændighed og relationer. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 5 af 62

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger : Gymnasievej 30, 4600 Køge Lene Nette Jørgensen Føllehavegård Agerbækhuse Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 6 af 62

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 62

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Det er socialtilsynets vurdering, at der eksisterer et tæt og kordineret samarbejde mellem Agerbækhuse og borgernes dagbeskæftigelse Aktivitetscenteret på Blumesvej. Socialtilsynet kan konkludere, at der er overensstemmelse mellem borgernes målsætning for dagtilbud og den behandling og aktivitet der tilbydes på Aktivitetscenteret. Borgerne profiterer af, at dagtilbuddet er under samme ledelse som Agerbækhuse samt at den sundhedsfaglige og pædagogisk faglige tilgang er ens og varetages af medarbejdere som har samme etisk og pædagogisk referenceramme. Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet har en medarbejder som er tilknyttet både dagbesæftigelsestilbuddet og botilbuddet, da det er medvirkende til sikring af kvaliteten af borgernes individuelle pædagogiske og sundhedsfaglige Side 8 af 62

9 handleplaner. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet har observeret og fået dokumentation på, hvorledes Agerbækhuse koordinerer og samarbejder med Aktivitetscenteret omkring borgernes trivsels og udvikling. Det er dokumenteret, at den pædagogiske handleplan indeholder målsætning og koordinerede fokuspunkter for borgerens trivsel og potentiale for ophold på henholdsvis Agerbækhuse og Aktivitetscenteret på Blumesvej. Socialtilsynet har vurderet, at dagbeskæftigelses tilbuddet til de få borger som har et skærmende dagbeskæftigelsestilbud i eget hjem er pædagogisk afstemt efter den enkelte borgers fysiske og mentale stabilitet og således tilrettelægges fra dag til dag. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for opfyldt) borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator er bedømt til i meget høj grad at være opfyldt. I begrundelsen er der lagt vægt at alle Agerbækhuses borger har tilbud om dagbeskæftigelse enten som et 103 eller 104 tilbud samt at der er etableret et tæt og konstruktivt samarbejde mellem botilbud og dagbeskæftigelsestilbuddet Blumesvej som samlet tager udgangspunkt i borgernes individuelle handleplaner. Det er til socialtilsynet oplyst af leder, at langt de fleste borger på Agerbækhuse har deres dagsbeskæftigelse på 104 tilbuddet Aktivitetshuset på Blumesvej, som er under samme ledelse som Agerbækhuse. Meget få borgere har deres dagbeskæftigelse hjemme på grund af særlig sensibilitet og vanskeligheder med at være sammen med andre borgere uden for eget hjem og enkelte et tilknytte andre dagbeskæftigelsestilbud. Socialtilsynet har mødt og hilst på to borgere i Flintehuset som har deres dagbeskæftigelse hjemme på grund af, at borgerne har behov for særlig skærmning og således har deres dagbeskæftigelse i eget hjem. Socialtilsynet har ved besøg i Flintehuset observeret, at borgerne er særlige sårbare og hurtig bliver utrygge ved ukendt tilstedeværelse. Side 9 af 62

10 De fleste af Agerbækhuses borgerer tager hver dag af sted til Aktivitetscenteret på Blumesvej, de bliver kørt i minibusser. Da Aktivitetshuset er under sammen ledelse som Agerbækhuse, eksisterer der et naturligt samarbejde og indgående kendskab til organisationens overordnede faglige tilgang, målsætning og pædagogiske metoder. Under interview med medarbejderne deltog repræsentant fra Aktivitetshuset og tilsynet kunne observere og høre at medarbejderne kender hinanden og taler sammen om fælles borgere. Medarbejderne fortæller, at de har fælles afgang til Bostedsystemet, hvor der noteres relevante oplysninger om borgerens aktuelle udviklings og trivselsniveau. Medarbejderen fra Aktivitetshuset fortæller, at de skriver deres statusrapporter hver for sig, men ud fra sammen metodekoncept, og hun er overrasket over hvor tæt og samstemmende beskrivelser og vurderinger om borgerens trivsel og udvikling er. Medarbejdere fra aktivitetshuset deltager også i opfølgningsmøder og for borgeren andre relevante møder. Medarbejderne oplyser, at der er en tæt dialog og et godt samarbejde mellem Agerbækhuse og Aktivitetshuset og at det er en fordel, at de har fælles ledelse og ens kompetenceudvikling, hvilket giver en ensartet og tæt koordineret borgerindsats på såvel Agerbækhuse og Aktivitetscenteret. På aktivitetscenteret er der for hver borger et individuelt tilrettelagt stimulations- og træningsprogram samt fællesaktiviteter som ridning, musik, svømning og andre kreative aktiviteter efter borgernes individuelle forudsætninger og behov. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, 5 (i meget høj grad Det er oplyst af ledelsen og medarbejderne, at tilbuddets fysioterapeut også kommer på Aktivitetscentret og således er med til at målsætte og koordinere behandlings- og træningsindsatsen med medarbejderne i Aktivitetscentret. Indikator er ligeledes bedømt til i meget høj grad at være opfyldt. bedømmelsen tager udgangspunkt i besvarelsen af indikator 1.a og at tilbuddet har sikret at alle borgere har tilbud om dagbeskæftigelse Side 10 af 62

11 beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse opfyldt) samt at der er et tæt samarbejde mellem borgernes dagbeskæftigelse og Agerbækhuse. Borgerne hentes hver morgen og bliver kørt i minibusser til deres dagbeskæftigelse. Tilbuddet har mulighed for at tage højde for borgernes særlige behov og således kan tilpasse transporten til dagbeskæftigelse derefter. Medarbejderne oplyser, at der er et godt samarbejde mellem aktivitetscentret på Blumesvej og botilbuddet og at Agerbækshuses fysioterapeut som er tilknytte begge steder er god til at deltage i koordinerende møder omkring de enkelte borgers mål og delmål for deres aktiviteter/behandling og dagbeskæftigelsestilbud. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Tilsynet konkluderer, at Agerbækhuse arbejder ud fra faglige pædagogiske tilgange, hvor borgernes integritet og selvstændighed prioriteres og anerkendes, samt at borgerne tilbydes social - og omsorgsmæssigt kontakt i det omfang borgerne selv udtrykker ønsker og behov herfor, men også ud fra en afvejning af hvorvidt borgeren fysisk og mentalt kan profitere af forskellige sociale kontekster. Det er tilsynets vurdering, at de fleste borgere profiterer af en tæt omsorgsfuld kontakt med sine omsorgspersoner, det er der hvor borgeren bedst opleves værende tryg og sikker i en social udviklingskontekst. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker Det er tilsynets vurdering, at den pædagogisk faglige tilgang på Agerbækhuse bevirker at borgerne tilbydes såvel Side 11 af 62

12 borgernes sociale kompetencer og selvstændighed fælles som individuelle muligheder for kompetence og selvstændighedsudvikling, dette begrundet i at den pædagogiske metode primært består i at analysere og forstå borgernes behov og ønsker. Tilsynet har observeret at alle borgerne har kontakt og kommunikerer primært med deres omsorgspersoner men også i relation til hinanden. Der er borgere som udviser interesse for andre borgere. F.eks. observerede tilsynet under besøg på Aktivitetshuset at en mandlig borger udviste særlig interesse for en kvindelig borger som snart skulle flytte ind på Agerbækhuse. Borgeren holdt sig i gangstativ i nærheden af kvinden og fulgte med i hvad hun foretog sig. Tilsynet har observeret hvorledes medarbejderne giver sig tid og holder fokus på borgeren, holder kommunikationen i gang, men giver også borgeren tid til at svare/reagere, også selv om borgeren har lang latenstid. Tilsynet konkluderer, at borgerne har mulighed for at sige fra i sociale kontekster, at dette bliver respekterer og anerkendt, samt at borgerne f.eks. kan vælge at blive hjemme fra tur eller en social aktivitet. Borgernes deltagelse i socialt samspil vurderes og stillingsafklares fra situation til situation, da borgeren skal have valgmulighed i forhold til ønske om deltagelse i sociale relationer eller kontakt med andre. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at medarbejderne arbejder med særligt fokus på at udvikle muligheder for øget kommunikation og social kontakt med henblik på at undgå isolation og ensomhed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator er bedømt til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der vægtet at ledelse og medarbejdere på Agerbækhuse har kompetencer og stor erfaring i at kunne "læse" borgernes behov og således agerer som borgernes stemme fysisk og mentalt. Borgerne på Agerbækhuse er alle svært udviklingshæmmede har for de fleste borgers vedkommende ikke et aktivt tale sprog og er således afhængige af at deres omsorgspersoner kan analysere og tolke borgernes lyde, adfærdssignaler og kropssprog, for således at kunne korrigere og stabilisere borgernes færdigheder i forhold til selvstændighed og sociale kompetencer. Side 12 af 62

13 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber 5 (i meget høj grad Medarbejderne oplyser, at samspillet med borgerne i høj grad handler om at være nysgerrig og spørgende/opsøgende i forhold til borgernes behov og ønsker, at aktiviteter skal præsenteres med det forbehold, at borgeren kan frasige sig deltagelse pågældende aktivitet eller at borgeren ikke kan adfærds- og affektektreguleres i forhold til aktiviteten. Medarbejderne fortæller, at de tilbyder alle borgere samspil og socialt fællesskab f.eks. i form af fælles tv, hygge og aktivitet i husene fællesstue og køkken, samt at nogle borgere kommer på besøg hos hinanden på borgernes værelser f.eks. for at høre musik sammen. Borgerne har ligeledes en til en tid med deres omsorgsperson, hvor der er fokus på kommunikationen og relationen mellem borger og omsorgsperson. Medarbejderne oplyser, at Agerbækhuses musikterapeut arbejder med observationer af samspil mellem borger og omsorgsperson og samspil og interaktion mellem borgerne. Medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med musikterapeutens arbejde med at skærpe deres nysgerrighed for sociale interaktionsprocesser hos borgeren og borgerne imellem, samt at de får redskaber til at kunne sansestimulere borgerne til øget udvikling af motoriske og sociale færdigheder i forhold til kommunikation og kontakt med andre. Pårørende fortalte, at medarbejderne gør en stor indsats for at kende borgernes behov og at kunne tale på borgerens vegne, hvilket bevirker at hun som pårørende lærer nye ting om sin datter og hendes aktuelle behov og ønsker. Ved interviewrunde får socialtilsynet oplyst, at der foretages opfølgning på alle for borgeren relevante udviklingsområder på pædagogiske handleplansmøder, hvor også borgernes identitet, selvstændighed og sociale kompetencer bliver evalueret og der aftales mål for det videre pædagogiske arbejde. Indikator er bedømt til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er det vægtet, at tilbuddet er kendt i lokalområdet og at tilbuddet har gjort og stadig gør en aktiv indsats for at borgerne Side 13 af 62

14 og netværk i det omgivende samfund opfyldt) implementeres i som aktive borgere i lokalområdet. Leder og medarbejdere fortæller, at de tilstræber at borgerne på Agerbækhuse er aktive og deltagende i aktiviteter i lokalsamfundet. Borgerne handler i de lokale butikker, deltager i kommunens forskellige kulturelle aktiviteter og borgerne opleves som integrerede borgere i Køge Kommune, f.eks. deltager nogle af borgerne i lokal gudtjeneste. Leder fortæller ligeledes, at der er traditioner til højtider og til borgernes fødselsdage og at der bliver informeret om nye borger og om borgere som dør under deres ophold på Agerbækhuse. Borgerne har egen bankkonto i den lokale bank til forbrug og resten af borgernes økonomi administreres primært af borgernes pårørende eller værge. Agerbækhuse har retningslinjer for administration af beboermidler. Medarbejderne oplyser, at de i deres kommunikation med borgerne gør brug af flere metoder for således at kunne tilpasse kommunikation og kontaktform i forhold til borgernes grad af sociale og relationsmæssige kompetencer og i relation til kompetencer for at indgå i det sociale fællesskab på Agerbækhuse. En medarbejder oplyser, at hun har anvendt Marte Meo video som dokumentationsmetode på et opfølgningsmøde. En anden medarbejder fortæller, at hun anvender billeder til at afdække borgerens sociale behov, hvor borgeren f.eks. kan vælge mellem to billeder. Tilbuddets fysioterapeut omtaler borgerne som skrøbelige i deres sociale kontakter, borgere som generelt har svært ved socialt at relatere sig til andre borgere og at de i arbejdet med borgerne er opmærksomme på at matche borgere som måske kan have glæde af øjenkontakt og være ved siden af en anden borger f.eks. høre musik, eller være på trampolin sammen. Afdelingsledere og medarbejdere roser tilbuddets musikterapeut i høje vendinger for hans evne til at koble sig på borgernes fysiske og psykiske habitus, og således er superviserende og konsulterende i forhold til at analysere og "oversætte" borgernes sociale og emotionelle behov i relation til medarbejdernes pædagogiske metodetilgange. Det kan tilføjes at borgerne kan komme på ferie 5 dage om året og en del borgere har ledsagelse til Side 14 af 62

15 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 5 (i meget høj grad opfyldt) at handle, besøg hos familie, ture m.m. Formand for pårørende råd fortæller, at de er et aktivt pårørenderåd som har pårørende repræsenteret fra alle husene og at de ved sociale arrangementer og møder med pårørende får drøftet relevante temaer og emner i forhold til borgernes trivsel og omsorg samt emner som omhandler de fysiske rammer og det sundhedsfaglige og pædagogiske arbejde. Den pårørende oplyser, at langt de fleste pårørende er aktive og deltagende, at de modtager relevant information fra ledelse og medarbejdere, at de føler sig velkomne og gerne kommer på besøg på Agerbækhuse. Medarbejderne oplyser, at der generelt er en god kontakt og et tæt samarbejde med de pårørende og at de pårørende for det meste er aktive og deltagende ved såvel fællesaktiviteter/arrangementer men også til at besøge deres pårørende på Agerbækhuse. Nogle af borgerne kommer på besøg, weekend og ferie hos deres familier. Medarbejderne oplyser, at de fra pårørende oplever en god forståelse og opbakning af deres arbejde med borgerne, samt at medarbejderne og ledelsen tilstræber at have tid til samtaler og vejledning af de pårørende omkring deres relation til og omsorg for deres familiemedlem på Agerbækhuse. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Ledelse og medarbejder udtrykker at de tilstræber at være åbne og aktivt deltagende i lokalsamfundet og at de føler sig som en integreret del af lokalsamfundet i Køge, hvor alle kender til borgerne og Agerbækhuse. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,9 Det er tilsynets vurdering, at der på Agerbækhuse pædagogisk arbejdes på at understøtte borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdag i tilbuddet. Agerbækhuse arbejder med observationer af kommunikation og samspil mellem borgeren og Tilsynet anbefaler, at der løbende foretages en pædagogisk afvejning af hvorvidt en af tilbuddets borgere i tilstrækkeligt omfang kan sikres og skærmes for tilfælde af vold og overgreb, og således profitere optimalt af ophold i tilbuddet eller der skal foretages en Side 15 af 62

16 medarbejderen som en aktiv pædagogisk proces, hvor der hele tiden foretages analyser, opstilles hypoteser og hvor nye tiltag afprøves i bestræbelsen på at understøtte borgerne trivsel, behov og ønsker. Tilsynet har vurderet, at Agerbækhuse har en høj faglig standard og viden indenfor målgruppen og at tilbuddets målbeskrivelse er i overensstemmelse med pædagogisk og sundhedsfaglig praksis som tilsynet har observeret og fagligt har fået dokumenteret via pædagogiske retningslinjer og faglige metodedokumentation. Det er tilsynets vurdering, at Agerbækhuse kontinuerligt arbejder med udvikling af deres teori og metoderedskaber, at det målsættes og tilstræbes at være fagligt opdateret og aktiv deltagende i evidensbaseret vidensdeling indenfor målgruppen. vurdering af om borgeren skal visiteres til en for borgeren mere skærmende, pædagogisk og behandlingsmæssigt individuelt tilbud. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet har vurderet, at Agerbækhuse har en tydelig og klar målgruppebeskrivelse for borgerne i tilbuddet. Det er af tilsynet vurderet, at der er overensstemmelses mellem målgruppebeskrivelse og de dokumenterede faglige tilgange og metodevalg tilbuddet anvender i det pædagogiske arbejde med borgerne. Socialtilsynet har modtaget eksempler på dokumenterede mål og handleplansbeskrivelser, forskellige udviklingsmæssige arbejdsmetoder samt positive resultatdokumentation for det pædagogiske arbejde. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets valg af dokumentation er retvisende, målbar og relevant for borgerne i tilbuddet. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at Agerbækhuse arbejder fagligt og pædagogisk kompetent med fortsat Side 16 af 62

17 at udvikle og effektivisere tilbuddets grad af resultatdokumentation som et implementeret arbejdsredskab i den daglige pædagogiske praksis. Socialtilsynet vurderer, at Agerbækshuses beskrivelse af deres værdier: Pædagogiske principper - Professionalisme - Resultater - Nytænkning - er valide og gennemsigtige. Det er af socialtilsynet vurderet, at tilbuddets faglige teori reference og pædagogisk metodevalg er opdateret og relevant for arbejdet med målgruppen, samt at tilbuddet arbejder med og deltager i projekt - og evidensbaseret forskningsarbejde. Socialtilsynet er ved sidste tilsynsbesøg blevet gjort opmærksom på at tilbuddet pt. er udfordret af at viceforstander er rejst og at stillingen ikke pt. er afklaret omkring genbesættelse, samt en afdelingsleder i et af husene er langtidssygemeldt, hvilket i organisationen giver et øget arbejdspres som på sigt kan få betydning for tilbuddets pædagogiske og sundhedsfaglige kvalitetssikring og borgernes trivsel. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator er bedømt til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er det vægtet at tilbuddet igennem flere år fagligt har arbejdet fokuseret på implementering af en fælles faglig teori og referenceramme for alle medarbejdere og at tilbuddet fortsat arbejder med fælles kompetenceudvikling med hensyn til dokumentation og resultatmåling. Agerbækshuses målgruppe er svært handicappede borgere med betydelige og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. De fleste af borgerne på Agerbækhuse er kørestolsbrugere, kommunikerer nonverbalt, har intet eller kun lidt talesprog, har et udpræget behov for omsorg og pleje, samt behov for rolige og trygge omgivelser, hvilket fordrer særlige krav til tilbuddets sundhedsfaglige og pædagogiske tilgang og metoder, samt til tilbuddets medarbejdere om kontinuerlig opdatering af faglige kompetencer og metodekendskab. Side 17 af 62

18 Agerbækhuse bekriver på tilbuddets hjemmeside at Agerbækhuses mission er at italesætte og imødekomme borgernes ønsker og behov og at visionen er at sætte nye standarder for det socialpædagogiske arbejde med svært handicappede borgere. At tilbuddet arbejder efter det pædagogiske princip " det kan nytte" som baserer sig på at alle mennesker - også svært handicappede - kan være i og har ret til livslang udvikling. Agerbækhuses værdier er i følge hjemmesiden: Pædagogiske principper, professionalisme, nytænkning og resultat. Agerbækshuses psykologiske og pædagogiske forståelsesramme er baseret på Daniel Sterns udviklingsteorier om, at mennesket er født som et socialt individ, der udvikler sig i kraft af og i samspil med tilknyttede omsorgspersoner, hvor borgeren er et menneske med potentiale for udvikling og som har behov for at blive mødt med anerkendelse og med sit eget sprog. Agerbækshuse har følgende læresætninger og menneskesyn: Al adfærd er kommunikation og skal tillægges værdi. Der ligger en følelse bag enhver handling. Det et menneske gør, giver mening for det selv. Ligeledes vil mennesket søge efter mening i det, andre gør. Mennesket er grundlæggende socialt og vil søge samspil med andre mennesker. Det er i relationen med andre mennesker, at mennesket udvikler sig. Alle kan udvikle sig. Ingen kan udvikle andre, men de kan hjælpe. Medarbejderne har ansvar for - individuelt og i fællesskab, at skabe og understøtte god stemning hvori samspil kan udvikle sig.. Medarbejderne har ansvar for åbent at møde og rumme borgernes sprog, adfærd og unikke personlighed uanset udtryksform. Agerbækhuse arbejder med Socialmotorik som er en metode til udvikling af samspilskompetencer Side 18 af 62

19 med det formål at give borgeren mulighed for at opnå større selvbestemmelse og kontrol i sit liv. Fundamentet for metoden er, at borgerens omsorgsperson møder borgeren inden for, de for borgeren, relevante udviklingsniveauer, foretager observation, registrering og analyse som derefter omsættes til pædagogiske proces og handlingsudførelse sammen med borgeren. Agerbækhuse har ansat en musikterapeut som guider og superviserer den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere og ledelse til fælles pædagogisk viden og implementering af samspilsprocesser som pædagogisk metode på Agerbækhuse. Agerbækhuse baser deres pædagogiske praksis på en neuropsykologisk forståelsesramme, der sammentænker kognition, adfærd, følelser og sansemotoriske udvikling. Agerbækhuses fysioterapeut udarbejder på borgerne en sensorisk profil analyse som er afstemt efter den enkelte borgers fysiske og psykiske funktionsniveau som giver et detaljeret indblik i hvordan borgerens sanser/opleveler sine omgivelser. Den sensoriske profil anvendes som viden til brug for udarbejdelse af en udviklingsbeskrivelse/model for pædagogisk handleplan som omhandler borgerens kognitive, psykiske og sproglige udvikling. Der anvendes og arbejdes med tegn til tale og med at inddrage kreative og teknologiske redskaber som f.eks. touchs skærme, video, IPads og Smartboards i det pædagogiske arbejde med borgerne. Det er tilsynets vurdering efter interview med medarbejdere, pårørende og ledelse, at Agerbækshusets menneskesyn og pædagogiske faglige tilgang og metodevalg i høj grad er implementeret og integreret i alle som har relation til tilbuddet. Dette bedømmes og valideres ud fra observationer af samspil mellem medarbejdere og borger, samtale med pårørende og interview med medarbejde og ledelse. Alle involverede kunne referere til tilbuddets menneskesyn og pædagogiske principper, samt at tilbuddet tillægger borgernes etiske rettigheder stor værdi. Tilsynet vurderer, at den faglige tilgang og metodevalg på Agerbækhuse er faglig relevant og udviklingsorienteret for tilbuddets målsætning og målgruppe. Side 19 af 62

20 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) Agerbækhuse tilstræber at være aktiv og innovativ omkring pædagogiske og teknologiske udviklingstendenser. Agerbækhuse har deltaget og deltager fortsat i for tilbuddet relevante udviklingsprojekter. Indikator er bedømt til i meget høj grad at være opfyldt. bedømmelsen beror på, at tilbuddet anvender flere typer og former for dokumentation i arbejdet med borgerne, såvel på det sundhedsfaglige som pædagogiske område. Agerbækhuse anvender i deres visitation af borgere til tilbuddet baggrundsmateriale fra visiterende kommune i form af bestilling af socialindsats og kommunal handleplan med angivelse af formål og indsats for ophold på Agerbækhuse. Såvel medarbejdere og ledelse beskrev under interviews vigtigheden af, at borgerens sociale historie bliver indhentet, fortalt og kontinuerligt anvendes som bevidning på borgerens aktuelle udviklingsstatus og livshistorie. Agerbækhuse anvender beskrivelser af borgernes sociale historier som pædagogisk metode for vidensdeling og dokumentation for deres daglige arbejde sammen med borgerne. Agerbækhuse anvender som dokumentationsredskab Bostedsystem til notat og journalskrivning, pædagogiske handleplaner, sundhedsfaglige notater. Nærmeste pårørende kan få adgang til deres pårørendes journal ved at bede om et login og således følge deres pårørende trivsel og udvikling i tilbuddet. Der udarbejdes på hver borger en pædagogisk handleplan og en sundhedsfaglig helhedsvurdering. Den pædagogiske handleplan indeholder beskrivelse af borgerens udvikling indenfor følgende temaer henholdsvis i borgerens hjem og på aktivitetscenteret : Aktiviteter - Ferie/fridag- Kommunikation/adfærd -Egne initiativer/selvstændighed og identitet - samspil med borgere og medarbejdere - opfølgning/evaluering af indsats - Status og vurdering af tilbud og ydelser og Plan for det videre arbejde med borgeren. Borgerens pædagogiske plan anvendes, hvis borgeren også er tilknyttet Aktivitetscenteret på Blumesvej, således at borgerens pædagogiske fokus og Side 20 af 62

21 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad opfyldt) udviklingspunkter er kendt og afstemt i samspillet og arbejdet med borgeren. Den pædagogiske plan fremlægges og evalueres som minimum hvert andet år på møde med deltagelse af borger, sagsbehandler, pårørende, omsorgsmedarbejdere/afdelingsleder fra borgeren hus og aktivitetscenteret, fysioterapeut m.fl. og repræsentant for ledelsen. Tilbuddet har senest udarbejdet handlingsplaner for dokumentation og implementering af tilbuddets sundhedsfaglige instrukser for området. Sundhedsstyrelsen foretager opfølgning af tilbuddets sundhedsfaglige handleplaner. Det er socialtilsynets vurdering, at Agerbækhuse arbejder med faglig resultatdokumentation med udgangspunkt i den individuelle borgers trivsel og udviklingszone, samt at resultatdokumentation anvendes som evaluering af og til planlægning af fremtidige mål i arbejdet med borgeren, og som pædagogisk viden- og læringsdannelse for medarbejdere og ledelse. Indikator er bedømt til i høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen er baseret på, at tilbuddet kan resultatdokumentere for borgernes individuelle udviklingsmål og delmål, samt at der foretages en koordinerende opfølgning i forhold borgernes myndighedshandleplaner. Socialtilsynet kan af oplysnings- og dokumentationsmaterialet flere steder konstatere, at der forefindes beskrivelser af positive dokumenterede resultater i forhold til pædagogiske fokus- og udviklingsmål som er opstillet i samarbejde med borger, kommunal sagsbehandler, pårørende og Agerbækhuse. Som eks. på generel beskrivelse og dokumentation for positive resultater henvises til artiklen "Sansestimulering - voksne udviklingshæmmede bliver tryggere med sansestimulering", fra fagbladet Fysioterapeuten nr. 02 januar 2009 Socialtilsynet har af medarbejdere, pårørende og ledelse fået oplyst, at Agerbækhuse af samarbejdspartnere generelt for ros for deres evne til at arbejde målrettet og systematisk med Side 21 af 62

22 opfyldelse af borgernes ønsker og behov. Det er socialtilsynets vurdering, at Agerbækhuse arbejder fagligt og pædagogisk kompetent med fortsat at udvikle og effektivisere tilbuddets grad af resultatdokumentation som et implementeret arbejdsredskab i den daglige pædagogiske og sundhedsfaglige praksis. Socialtilsynet er ved sidste tilsynsbesøg blevet gjort opmærksom på at tilbuddet pt. er udfordret af at viceforstander er rejst og at stillingen ikke pt. er afklaret omkring genbesættelse, samt en afdelingsleder i et af husene er langtidssygemeldt, hvilket i organisationen giver et øget arbejdspres som på sigt kan få betydning for tilbuddets pædagogiske og sundhedsfaglige kvalitetssikring og borgernes trivsel. Medarbejdere oplyser, at det på det seneste somme tider kan knibe med tid til at nå dokumentationsforpligtigelsen, hvilket ikke er tilfredsstillende hverken for borgere eller medarbejdere. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at borgerne på Agerbækhuse generelt inddrages og har medindflydelse på deres hverdag i tilbuddet. Tilbuddet understøtter borgerne, så vidt muligt, i deres ønsker og tilstræber at tilgodese deres individuelle behov for støtte og omsorg i kraft af medarbejdernes indgående kendskab til hver enkelt borger. Agerbækhuse beskriver følgende i deres målsætning for pædagogisk praksis: "Agerbækhuse arbejder relations pædagogisk med fokus på, at borgernes udvikling sker i samspil med medarbejderne. Vi arbejder fagligt bevidst med egne roller i samspillet og med mulighederne i, gennem feedback og faglig dialog, at udvikle medarbejdernes handlemuligheder, således at borgeren understøttes i livslang udvikling." Socialtilsynet har observeret, hørt beskrivelser og fået mange praktiske eksempler samt gennemgået relevant oplysnings- og informationsmateriale til at kunne konkludere, at der efter socialtilsynets vurdering er overensstemmelse mellem vision, pædagogisk målsætning og den pædagogiske praksis som udføres i samspillet med borgerne i tilbuddet og at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdag i tilbuddet. Side 22 af 62

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator er bedømt til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er det vægtet, at medarbejderne har faglige kompetenceredskaber og indgående viden om den enkelte borgers behov og adfærd, samt at medarbejderne kontinuerlig har mulighed for supervision og faglig sparring under deres arbejde med borgerne. Medarbejdere, ledelse og pårørende på Agerbækhuse har deres primære fokus på at se borgernes behov, læse og forstå deres kommunikation, yde omsorg og støtte således at borgerne opnår den for dem optimale udviklings- og trivselsniveau. Socialtilsynet har under interview og samtale med ovenstående hørt mange beskrivelser på hvor højt tilbuddet prioriterer at gøre det til deres største opgave, nemlig af se, forstå og handle på borgernes behov og ønsker. Tilbuddet beskriver i deres virksomhedsrapport et eksempel på hvordan der arbejdes med en borgers behov og ønsker. Socialtilsynet har observeret under rundvisning hvordan medarbejderne sikrer øjenkontakt, berøring og tæt fysisk kontakt med borgerne under kommunikation samt at deres samspil med borgerne foregår i et langsomt og roligt tempo med lav stemmeføring og pauser, hvor borgere får tid til at reagere og svare. Socialtilsynet har observeret, at der grines med borgerne, at medarbejderne har et stor kendskab til borgernes individuelle handle- og reaktionsmønstre og besidder god evne til at "læse og oversætte" borgernes behov. Socialtilsynet har ligeledes observeret at borgernes lyde, mimik og kropssprog bliver anerkendt positivt og værdsat som værdifuld kommunikation. Medarbejderne fortæller, at borgerne på Agerbækhuse er kendt i Køge by og at de generelt for ros for deres samspil med borgerne. Medarbejderne oplyser, at når de møder andre mennesker i byen gør det meget ud af at inddrage borgeren aktivt i samtalen ved at fortælle og "oversætte" for borgeren. Socialtilsynet talte med køkkenpersonalet sammen med den pårørende. Den pårørende omtalte Side 23 af 62

24 køkkenpersonalet meget positivt og roste dem for deres hensyntagen til borgerne og deres kendskab til hvad borgene kunne lide af mad, især til deres fødselsdage. Formand for pårørende råd fortalte, at der i madlavningen på Agerbækhuse skal tages mange individuelle hensyn f.eks. i forhold til allergi, sonde mad og forskellige diætkoster. Det ses på indretningen af borgerne værelser, at der taget højde for borgerens interesser og hvad de godt kan lide af være omgivet af med hensyn til indretning og farvevalg. Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen opfyldt) i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Borgerne deltager i deres egne handlemøder og der tales sammen med borgeren om hvordan det går. Borgeren deltager så længe borgeren har lyst og magter det. Indikator er bedømt til i meget høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejdere gør et stort arbejde for at sikre at borgernes ønsker og behov, således at beslutninger på det individuelle plan imødekommes, men også i forhold til deltagelse i fællesskabet. Der henvises til beskrivelse i indikator 4.a hvor der gives eksempler på hvordan borgeren medinddrages og anerkendes i samspil og kommunikation. Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne kender borgernes "sprog" og at de tydeligt kan læse hvornår en borger er glad, trist eller vred, og således kan understøtte borgeren i sin grundstemning. Medarbejdere og ledelse fortæller, at de kontinuerligt arbejder med at være nysgerrige og videns søgende efter at kunne blive bedre til at støtte borgeren i at få sine behov og ønsker opfyldt, samt at arbejde med at finde forskellige i tilgange til borgeren, således at der sker udvikling og stabilisering af færdigheder. Medarbejderne og pårørende fortæller, at de i stor udstrækning oplever at borgerne fortæller hvad de ønsker og ikke ønsker, hvilke de gerne gør med lyde og aktivt kropssprog. Alle borgere deltager i opfølgningsmøder og der tales med borgerne om mål og delmål for deres støtte/udvikling og borgerne responderer via kropssprog og lyde. Side 24 af 62

25 Socialtilsynet konstaterer ved besøg i borgeres lejligheder samt ved direkte forespørgsel hos borgere,at borgerne "selv bestemmer", hvilke også kommer til udtryk i borgernes valg af indretning af lejlighed og også i den dialog, der opleves mellem borger og medarbejder. Fostander oplyser, at der ikke er et beboerråd men at tilbuddet har et aktivt og engageret pårørenderåd. Socialtilsynet har fået oplyst at nogle borgere har økonomisk værge enten fra familie eller professionel værgeperson. Borgere hvis formue er over kr. har en økonomisk værge, det betyder at der er nogle få undtagelser blandt borgerne i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er Socialtilsynets vurdering, at arbejdet med borgerne på Agerbækhuse tager udgangspunkt i den enkelte borgers fysiske og mentale sundhed og at der på tilbuddet i den daglige pædagogiske praksis ses overensstemmelse mellem afstemning af borgerens fysiske og mentale behov og de af tilbuddet pædagogiske og sundhedsfaglige indsatsmuligheder. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet samarbejder med relevante sundhedsrelevante samarbejdspartnere ud fra borgernes individuelle hensyn og støtter borgerne med ledsagelse i forhold til dette. Samtidig vurderes det, at Agerbækhuse generelt arbejder helhedsorienteret omkring borgernes sundhed og helbredsmæssige trivsel via individuel sund kost og fokus på fysisk og mentalt velvære. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at pårørende har givet udtryk for, at borgernes trives og at de betragter Agerbækhuse som deres hjem. Bedømmelsen vægtes ligeledes på baggrund af medarbejderes differentierede indsigt i den enkeltes borger trivsels-, vedligeholdelses- og udviklingspotentiale, at indsatsen derved ses at være afstemt efter borgerne funktionsniveau. Side 25 af 62

26 Borgerne på Agerbækhuse er alle svært udviklingshæmmede som er afhængige af omsorg, personlig pleje og pædagogisk støtte til alle deres daglige gøremål, kontakt og deltagelse i sociale fællesskaber. Borgerne er afhængige af at deres omsorgspersoner kan "læse" deres behov og ønsker for således at kunne mærke og se at borgeren trives. Medarbejderne beskriver at de fleste borgere finder ro og tryghed på deres værelser, hvor de er omgivet af deres egne ting og som er indrette efter deres behov og ønsker. feks. er der flere borgere som finder ro ved at høre noget bestemt musik eller se noget bestemt i tv eller på film. At de arbejder på at blive gode til at kunne aflæse, hvornår borgeren ønsker fred og ro på værelset og hvornår de gerne vil være sammen med de andre borgere i fællesarealerne. De beskriver at de fleste borgere i form af lyde og kropsbevægelser kan give udtryk for, hvornår de ønsker at blive skærmet med ro og trygheden på eget værelse. Via observation af borgerne fremstår borgerne velplejede og velklædte, og det er tilsynets indtryk at borgerne generelt trives i de fysiske rammer samt at de er glade for ophold på deres værelse. Mange af borgerne viser tegn på glæde ved at se og høre deres omsorgsperson. Det er af tilsynet observeret, at borgerne har en tydelig og tæt øjenkontakt med deres omsorgspersoner samt at de reagerer, når der kommer fremmede på besøg. Medarbejdere og ledelse har beskrevet, at der er enkelte borgere i tilbuddet som i perioder har det psykisk så svært at de ikke rumme at være de andres borgeres nærvær, og således har behov for en særlig skærmning af omsorg og ro. Borgerne kan reager ved at blive selvskadende og udad reagerende, hvilket fordrer en særlig skærmende pædagogisk tilgang. Ledelsen oplyser, at der aktuelt er en til to borgere som har behov for særlig tilrettelagt pædagogik og det løbende analyseres og vurderes, hvorvidt borgerens trivsel og sårbarhed er udsat i et sådan omfang, at borgeren evt. på sigt ikke kan profitere af et ophold på Agerbækhuse. Side 26 af 62

27 Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 5 (i meget høj grad opfyldt) Pårørende beskriver, at hun er meget tilfreds med og tryg ved at hendes datter bor på Agerbækhuse samt at hun er overbevist om at hendes datter trives og har gode omsorgs- og trivselsvilkår. Indikator er bedømt til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er det vægtet, at borgerne på Agerbækhuse får praktisk og omsorgsmæssig støtte til at komme til læge, speciallæge, kontrol og indlæggelse på sygehus, tandlæge, fodpleje, frisør og lignende. At borgerne modtager sundhedsfaglig bistand i form af huslægeordning, hvor en fasttilknyttet læge regelmæssigt kommer på Agerbækhuse, samt at borgerne får bistand af sygeplejefaglig konsulent samt daglig hjælp og støtte af social- og sundhedsuddannet personale. medarbejdere har de fornødne kompetencer til at understøtte sundhedsfaglig behandling samt afvejning af hvornår borgeren evt. skal henvises videre til andre eksterne sundhedsindsatser. Ledelsen oplyser, at borgerne får hjælp til medicinhåndtering og at der er udarbejdet retningslinjer for medicinhåndtering som tilsynsmæssigt følges af Sundhedsstyrelsen. Det oplyses, at Agerbækhuse har ansat 2 ergoterapeuter og 1 fysioterapeut som arbejder med tilretning og behovsvurdering af borgernes behov for personlige hjælpemidler samt varetager fysisk og ergonomisk træningsvejledning til medarbejderne. Medarbejdere og leder oplyser samstemmende, at de har kendskab til indberetning og registrering af UTH (utilsigtede hændelser), samt at utilsigtede hændelser behandles på husmøder og i tværfaglige mødefora, for således at arbejde forebyggende i relation til utilsigtede hændelser. Agerbækhuse har sit eget storkøkken som ud fra borgerne ernæringsmæssige behov yder bistand og vejledning til den enkelte borger kostsammensætning, diæt m.v. Socialtilsynet har på tilsyn talt med køkkenpersonale og fået bekræftet, at køkkenpersonalet arbejder med ernæringsmæssig bistand samt et stort arbejde i forhold til individuelle kostsammensætninger, diæter m.v. Pårørende oplyser generelt tilfredshed med den støtte og hjælp, som vedkommens pårørende Side 27 af 62

28 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad opfyldt) modtager i forhold til sundhedsydelser. Indikator er bedømt til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er det vægtet, at tilbuddet jf. oplysninger på Tilbudsportalen har udgangspunkt i værdigrundlaget Gentle Teaching for det pædagogiske arbejde, hvor medarbejderne kompetencetillærer at arbejde med professionel omsorg og empati som grundlæggende kerneydelse, samt at medarbejderne skal arbejde relations orienteret i deres kontakt og kommunikation med borgerne. Det er af medarbejdere, ledelse og pårørende oplyst, at borgerne på Agerbækhuse alle er tilknyttet en omsorgsgruppe med 2-3 pædagogiske/sundhedsfaglige medarbejdere som er borgerens nærmeste omsorgspersoner og ansvarlige for den pædagogiske indsats og borgerens fysiske og mentale sundhed. Borgerne er alle handicappede har behov for al aktivitet og udviklingsarbejde foregår ud fra borgerens mentale og fysiske sundhedstilstand, samt at tages højde for borgerens nærmeste udviklingszone og at dette afstemmes med aflæsning og annalyse af borgerens signaler og reaktioner på behandlingen. Medarbejderne oplyser, at det afgørende for succes i deres pædagogiske arbejde er, at de kan aflæse og registrere at borgeren accepterer og samarbejder omkring aktivitet og indsats. At det kontinuerligt stiller krav til medarbejderne, at deres fokus altid skal være på borgerens reaktioner, behov og ønsker. Det er socialtilsynets vurdering, at den pædagogisk indsats på Agerbækhuse i høj grad er i overensstemmelse med og har udgangspunkt i den individuelle borgers fysiske og mentale sundhed. Det er af medarbejderne oplyst, at den pædagogiske tilgang ofte tager udgangspunkt i fysioterapeutens, ergoterapeutens eller musikterapeutens observation og analyse af den enkelte borgers handle- og reaktionsmønstre. At medarbejder således får viden og indsigt i nye og andre behandlingsmæssige hypoteser til brug for det pædagogiske arbejde med borgeren. Side 28 af 62

29 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er socialtilsynets vurdering, at Agerbækshusets målgruppe er borgere som alle er sensitive, har særlige fysiske og mentale behov samt har et omfattende behov for omsorg, støtte og pleje i de fleste af deres funktionsområder, at det næppe kan undgås at der vil forekomme tilfælde af magtanvendelse og registrering af vold. Borgerne er afhængige af deres omsorgspersoners evne til at kunne "læse" dem rigtigt for således at forebygge hændelser mod borgerens vilje, samt at kunne stabilisere borgerne i de situationer/perioder hvor de fysisk og psykisk har det svært. Det er socialtilsynets vurdering, at alle med tilknytning til Agerbækhuse har kendskab til og arbejder professionelt og procesorienteret med forebyggelse og håndtering af magtanvendelse. Socialtilsynet kan konstatere, at Agerbækhuse har magtanvendelser og at disse er indsendt til Socialtilsynet løbende. Det er Socialtilsynets vurdering, at de magtanvendelser der sker, er genstand for refleksion og nytænkning angående evt. ændring af pædagogisk indsats og metodetilgang til arbejdet med borgerne for således at konflikter og evt. magtanvendelser undgås. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator er bedømt til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er det vægtet at Agerbækhuse arbejder forebyggende og understøtter, at der ikke er magtanvendelser i tilbuddet samt at Agerbækhuses medarbejdere har viden om og kendskab til hvordan evt. magtanvendelser skal indberettes. Der er indsendt magtanvendelser løbende til Socialtilsynet og antallet er lavt i forhold til målgruppe og tidsperiode. Socialtilsynet har modtager dokumentation for indberetning magtanvendelse, procedure i forbindelse med magtanvendelse samt modtaget magtanvendelsesindberetninger fra tilbuddet. Socialtilsynet kan konkludere, at magtindberetningerne er fyldestgørende og rettidigt indberettet til såvel myndighedskommune som til socialtilsynet. Side 29 af 62

30 Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelse og medarbejdere fortæller under interview, at der kontinuerligt arbejdes på at undgå magtanvendelse og registrering af episoder med vold. At medarbejderne i den faglige pædagogiske tilgang for vejledning, redskaber og konstant øver sig på at forebygge stress, konflikter samt at have fokus på og kendskab til den individuelle borgers grundstemning og forsvarsmekanismer. medarbejderne fortæller, at det næppe helt kan undgås at der kommer registrering af tilfælde af vold mellem borgere og mod medarbejdere, da borgerne generelt på Agerbækhuse er sensitive og let påvirkelige af uro og samvær med andre mennesker samt at der er nogle få konkrete borgere som har det så vanskeligt at de reagerer såvel selvdestruktivt som fysisk udad reagerende. Ledelse og medarbejdere fortæller, at alle ansatte inkl. faste vikarer har kendskab til og redskaber til at agere i situationer hvor borgere reagerer voldsomt, samt at der er en øget opmærksomhed blandt medarbejderne om at støtte hinanden i situationer med borgere som har det svært. F.eks. har de i et hus en aftale om at træde hjælpende til i situationer, hvor en kollega har en svær situation med en borger ved f.eks. sige bestemte ord som støtte til kollegaen, enten til at skifte pædagogisk fokus i situationen med borgeren eller at trække sig og lade en anden medarbejder overtage. Agerbækhuse tilbyder såvel individuel som gruppe supervision/faglig sparring på episoder med magtanvendelse samt tilfælde af vold mellem borgere eller vold mod medarbejdere samt at tilfældene behandles på personale - og afdelingsledermøder med det formål at drage læring samt arbejde med pædagogisk forebyggende indsatsmodeller. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet har magtanvendelser i begrænset omfang og at medarbejderne er bekendt med retningslinjer for indberetning af magtanvendelse og hvor de kan søge om hjælp til indberetning af magtanvendelse. I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at medarbejdere og ledelse kender til og håndtere magtanvendelser efter gældende regler. At tilbuddet drøfter kommunikations- og handlingsredskaber til at arbejde forebyggende i forhold til magtanvendelse samt at episoder med evt. magtanvendelse behandles pædagogisk med det formål at analysere hændelsesforløb, opstille hypoteser og planlægge Side 30 af 62

31 pædagogiske interventionsmodeller. Det er oplyst af ledelsen, at magtanvendelse og registrering af vold mellem borgere og mod medarbejdere er et løbende debatpunkt som omtales åbent og ofte drøftes på møder mellem ledelse, medarbejdere og pårørende, da tilstræbes at alle har kendskab til og redskaber til at kunne agere forebyggende i situationer, hvor borgere reagerer voldsomt og selvdestruktivt. Ledelsen oplyser, at der på alle handleplansmøder og i pædagogiske rapporter bliver nævnt såfremt borgeren har været udsat for magtanvendelse, er registreret for vold mod borgere eller medarbejde eller selvdestruktion. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det er Socialtilsynets vurdering, at det pædagogiske arbejde på Agerbækhuse indeholder en integreret faglig tilgang til forebyggelse af vold og overgreb samt at såvel ledelse som medarbejdere har viden og redskaber til at arbejde forebyggende og stabiliserende i forhold til borgernes fysiske og mentale grundstemning. Socialtilsynet kan konkludere, at anmeldelse og registrering af magtanvendelser og tilfælde af vold, overgreb og selvdestruktion bliver dokumenteret og bruges aktivt i behandling og evaluering i forhold den daglig pædagogisk indsatspraksis på tilbuddet. Side 31 af 62

32 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator er bedømt i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt at tilbuddet i sin pædagogiske og sundhedsfaglige tilgang pædagogisk og omsorgsmæssigt har redskaber (f.eks. Gentle Teachning) til arbejde forebyggende i forhold til overgreb via et indgående kendskab til hver enkelt borgers reaktions- og handlemønstre og således kan afværge eller mindske konflikter og evt. overgreb. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at 5 (i meget høj grad Medarbejderne oplyser, at der på Agerbækhuse er få borgere, som kan have og i perioder udviser uhensigtsmæssig og grænseoverskridende adfærd. Det drejer sig om borgere som er særlige sensitive og sårbare i deres kommunikation og kontakt til andre mennesker. Det er borgere som hurtigt bliver angste og stressede og som generelt har svært ved at regulere sig selv fysisk som mentalt. Disse forsøges skærmet fra ophold og samvær de andre borgere, dels for at undgå overgreb og sammenstød, men også for at skåne borgeren mest muligt. Socialtilsynet har fået oplyst, at der aktuelt er særligt fokus på to borgere som er særlig sensitive og som reagerer voldsomt og destruktivt, når de er stressede og angste. Vedrørende den ene borger er der indledt et samarbejde med VISO for således at få yderligere afklaring og viden om pædagogiske behandlingstiltag. Den anden borger er der for en periode tilrettelagt en særlig skærmende pædagogik med henblik på at skærme borgeren til ikke at reagere destruktivt og der er taget initiativ til ansøgning om tilladelse til opsætning af beboelsespavillon i tæt tilknytning huset med det formål at skærme borgeren men også af hensyn til de andre borgere i huset. Agerbækhuse har i artikler i henholdsvis fagbladet Fysioterapeuten og på beskrevet deres refleksioner og pædagogiske tiltag i forhold til forebyggelse af vold og overgreb. Indikator er bedømt til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er det vægtet at såvel ledelse som medarbejdere har fokus på i deres pædagogiske faglige tilgang til borgerne, at den Side 32 af 62

33 forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne opfyldt) indeholder træning og oplæring i kommunikation og kontakt med borgerene med det formål at forebygge stress, angst og overgreb. Den pædagogiske tilgang bygger på borgernes behov og ønsker og at borgeren så vidt muligt ikke skal opleve indgreb i sin selvbestemmelsesret. Alle medarbejdere skal gennem kursusforløb om magtfri pædagogisk tilgang med særligt fokus på udviklingshæmmedes udviklingspotentiale og der foretages løbende opfølgning og justering af de pædagogiske forebyggelsestiltag i forhold til vold og overgreb. Medarbejderne oplyser, at de ved hvordan de støtter og hjælper hinanden i dagligdagen i forhold til håndtering af overgreb, samt ved hvornår de skal bede om supervision og evt. samtaleforløb for at håndtere og bearbejde evt. overgreb. Medarbejderne oplyser, at episoder om vold og overgreb altid drøftes og behandles på deres personalemøder. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Pårørende oplyser, at hun har fuld tillid til at ledelse og medarbejdere tager hånd om og fagligt har metoder til at undgå overgreb i tilbuddet og hvis det skulle ske, så der også en praksis for hvordan det bliver behandlet og formidlet til pårørende. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Tilsynet har ved gennemgang af relevant dokumentationsmateriale jf. bilagsliste vurderet, at den samlede ledelse på Agerbækhuse arbejder fagligt kompetent og innovativt i det daglige arbejde, men også kvalitativt visionært omkring Agerbækshuses fremtidige fysiske og pædagogiske udviklingsmuligheder. At den samlede ledelse arbejder med sikring af, koordinering og formidling af ledelsesinformation foregår på et for medarbejderne ensartet og tidsafstemt niveau. Tilsynet har modtaget dokumentation for Agerbækhuses Side 33 af 62

34 samarbejde med andre myndigheder Tilsynet har vurderet, at ledelsen sikrer at der på Agerbækhuse eksisterer en god samarbejdskultur på tværs af opgave- og faggrupper, samt at der er en anerkendende og engageret omgangstone såvel overfor medarbejdere, pårørende og borgere. Det er tilsynets vurdering, at den samlede ledelse arbejder dokumenteret målrettet for sikker drift og for Agerbækhuses menneskelige og pædagogiske tilgang til arbejdet med tilbuddets borgere. Tilsynet har vurderet, at oplysninger om såvel borgere, medarbejdere, organisatoriske og driftsmæssige forhold er gennemsigtige og i overensstemmelse med tilsynets besigtigelse og vurdering af forholdene på Agerbækhuse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Der er Socialtilsynets vurdering, at forstander og afdelingslederne kontinuerligt kompetent arbejder med egne og medarbejdernes kompetenceudvikling og at medarbejderne føler sig inddraget og hørt. Agerbækhuse har som organisation et MED udvalg, og AM repræsentanter. Der udarbejdes en årlig APV rapport for hvert hus. Socialtilsynet har i forhold til tilbuddets daglige drift modtaget retvisende dokumentation for medarbejdere/vikarer, sygefravær, opgørelse over vold og trusler om vold, magtindberetninger, utilsigtet hændelser, administration af borgernes økonomi, instruks vedrørende medicinhåndtering samt mål og resultatdokumentation for tilbuddets faglige tilgang og metodevalg. Side 34 af 62

35 Socialtilsynet har modtaget dokumentation for Agerbækshuses samarbejde med andre myndigheder, følgende er modtager: beredskabs- og evakueringsplan, brandtilsynsrapport, fødevarestyrelsens kontrolrapport, besøgsrapport fra Arbejdstilsynet og rapport fra Sundhedsstyrelsen. Det er tilsynets vurdering at Agerbækhuse samarbejder konstruktivt og tilstræber at efterleve for området gældende regler og love. Socialtilsynet har ved interview med ledelse, afdelingsledere, pårørende og medarbejdere kunne observere og høre, at der på Agerbækhuse eksisterer en tæt, åben, tillidsfuld og anerkendende kontakt og kommunikation mellem alle som har tilknytning til Agerbækhuse og Aktivitetscenteret Blumesvej. Dette ses ved, at der eksisterer en god evne til at give hinanden fedback, samt at der er en god kobling mellem refleksion og gensidig udfordring omkring faglige emner og den daglige hverdagspraksis. Ved interview med ledelse og medarbejdere har tilsynet kunne konstatere, at såvel medarbejdere og ledelse er kompetente og repræsenterer et fagligt højt niveau for arbejdet med tilbuddets målgruppe. Socialtilsynet har især bemærket ledelsens og medarbejdernes grad af engagement, indgående faglige viden om de enkelte borgere og deres sociale historie i tilbuddet. Socialtilsynet har fra ledelse, medarbejdere og pårørende hørt historier fortalt som bevidner om indgående kendskab til og nysgerrighed for den enkeltes borgers trivsel og behov. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen på Agerbækhuse arbejder fagligt kompetent og innovativt i forhold til tilbuddets borgere, men at tilbuddet pt. er udfordret i forhold til organisatoriske forhold men også i relation til ressourcer og et øget arbejdspres. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Indikator er bedømt til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt at forstander og afdelingsledere fortsat i meget høj grad har relevante kompetencer i forhold til at udøve ledelse, men at Agerbækhuse pt. er udfordret og arbejdspresset efter at viceforstander er rejst, samt at det er uvist om stillingen bliver sparet væk. At der i afdelingsledergruppen er langtidssygemelding samt at tilbuddets kompleksitetshåndetering er sårbar og udfordret, når der opstår usikkerhed hos ledere og medarbejdere om tilbuddets organisatoriske fremtid. Side 35 af 62

36 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsesteamet består af forstander, og 5 afdelingsledere, der er en afdelingsleder i 3 af husene (inkl. Føllehavegård) og 2 afdelingsleder som hver dækker to huse. Forstander Inger Lynggaard er uddannet omsorgsassistent. Har arbejdet som omsorgsassistent og afdelingsleder i København og blev i 1992 ansat som viceforstander på Agerbækhuse. I 2007 blev Inger Lynggaard forstander for Agerbækhuse. Forstander har en lang faglig praksiserfaring inden for området, og har mange års erfaring med tilbuddets målgruppe. Forstander har blandt andet Årskursus fra den Socialpædagogiske Højskole og Diplomuddannelse i specialpædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Afdelingslederne er henholdsvis pædagog og sundhedsfagligt uddannede og har erfaring og efteruddannelse inden for målgruppen. To afdelingsledere har taget en neuropædagogisk efteruddannelse og en har taget en master i specialpædagogik. Ved interview med medarbejderne fortæller medarbejderne, at de generelt er tilfredse med ledelsen og giver udtryk for at det er en fordel at forstander og afdelingsledere har praksiserfaring med målgruppen, og har tæt kendskab til borgerne efter mange års ansættelse. Formand for pårørende rådet giver ligeledes udtryk for, at hun finde ledelsen på Agerbækhuse kompetent og at der eksisterer et godt og konstruktivt samarbejde mellem pårørende, medarbejdere og ledelse. Den samlede daglige ledelse har mange års erfaring med målgruppen og hovedparten af ledelsen har arbejdet i mange år på Agerbækhuse. Indikator er bedømt til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at alle ledere på Agerbækhuse fortsat har mulighed for efter behov af få ekstern supervision og har et tæt Side 36 af 62

37 supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere ledelsesmæssigt samarbejde med faste ledermøder og faglig gensidig sparring, men at lederne pt. er udfordret på tid og øget arbejdsopgaver i relation til tilbuddets aktuelle organisatoriske situation, hvilke har en begyndende afsmittende effekt på kvaliteten i tilbuddet såvel ledelses- som medarbejdermæssigt. Agerbækhuse har ansat en musikterapeut som sammen med ledergruppen arbejde på reformulering af det pædagogiske grundlag for Agerbækhuse. Musikterapeuten har som funktion, at give faglige sparring til ledere og medarbejdere. Medarbejderne oplyser, at de i deres daglige arbejder kontinuerligt gør brug af faglig sparring. De spørger hinanden til råds, beder om hjælp hvis behovet opstår, og at de i deres personalemøder altid tager fokuspunkter/udfordringer op ang. de konkrete borgere. Medarbejderne oplyser, at de også er begyndt at mærke at det kan knibe med tiden til faglig sparring fra deres afdelingsleder og at de også selv kan mærke at tiden til faglig sparring og overlap pt. er presset. Derud over skrives der refleksioner og fokuspunkter til faglig sparring i "Bosted System" (elektronisk journaliserings og dokumentationssystem), således at det pædagogiske personale på Agerbækhuse og personalet på Dagaktivitets tilbuddet Blumesvej er orienteret om borgernes aktuelle trivsel og pædagogiske fokuspunkter. Forstander og afdelingsledere fortæller, at de har fokus på det øget arbejdspres dels hos dem selv, men især hos medarbejderne i relationen til deres arbejde med borgerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det er Socialtilsynets vurdering, at Agerbækhuse fortsat kompetent varetager tilbuddets daglige drift. Socialtilsynet vurderer, at de medarbejdere, der har kontakt til målgruppen, er fagligt relevant uddannet og fagsammensat i forhold til målgruppen. Socialtilsynet har fået beskrevet relevante og retvisende oplysninger om og grundlag for bo Side 37 af 62

38 placering af borgerne i de forskellige huse og fælles for alle borgere er at alle har svære funktionsnedsættelser og har behov for intensiv socialpædagogisk og sundhedsfaglige støtte. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet pt. er udfordret organisatorisk, hvor ledelsen har øget opmærksomhed på medarbejderne trivsel i forhold til arbejdspres og tilbuddets sociale kapital samt sygdoms- og fraværspolitikken for således at sikre stabilitet blandt medarbejderne og fastholdelse af kompetente og erfarne medarbejdere. Tilbuddet er ligeledes blevet reduceret i lederstaben, hvilket giver tilbuddet nye ledelsesmæssige udfordringer og bevirker at medarbejderne tillægges et større ansvar for den daglige pædagogiske og sundhedsfaglige praksis. Socialtilsynet har fået beskrevet relevante og retvisende oplysninger om og grundlag for bo placering af borgerne i de forskellige huse. Borgerne har i de enkelte huse fast tilknyttet medarbejdere og i det daglige arbejde tilstræbes det, at borgerens omsorgs person tilbringer det meste af sin arbejdes tid sammen med og omkring aktiviteter med den enkelte borger. Medarbejderne arbejder på dag- og aftenhold og der er 3 vågne nattevagter på selve Agerbækhuse samt en rådighedsvagt/sovende nattevagt på Føllehavegård. Borgerne har mulighed for dagligt at blive tilse af forskellige fagpersoner som i samarbejde med borgeren arbejder med trivsel, omsorg, udviklingspotentiale og livskvalitet for den enkelte borger. Socialtilsynet kan konstatere, ved interview af ledelse, medarbejdere, pårørende og samtale med en borger samt ved kvalitative observationer, at Agerbækhuse er et tilbud, hvor der gives udtryk for en høj grad af arbejdstilfredshed samt at tilbuddet arbejder anerkendende i alle tilbuddets funktioner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator er bedømt til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er det vægtet, at der er en faglig fordeling blandt medarbejderne i forhold til relevant uddannelse og kompetencer i forhold til tilbuddets målgruppe af borgere. Der er ligeledes lagt vægt på, at sammensætningen af borgerne i de enkelte huse er under hensyntagen til borgernes individuelle behov men også i forhold til social matchning til andre borgere. Side 38 af 62

39 Fælles for alle borgere i Agerbækhuse er, at borgerne har svære psykiske og eller fysiske funktionsnedsættelser, mange anvender kørestol og har ikke et verbalt sprog og generelt for alle har borgerne behov for sundhedsfaglig indsats og tilpasset psykisk støtte, herunder til kommunikation og initiativ til social kontakt. Borgerne på Agerbækhuse er tilstræbt at blive bo placeret i de huse, hvor de bedst muligt matcher andre borgere på lignende funktionsniveau. F.eks. bor der i Flintehuset kun 4 borgere, hvor de andre huse har 7 borgere pr. hus, dette med baggrund i, at borgerne i Flintehuset er borgere som er særlige sensitive og har behov for at kunne skærmes mere end andre borgere. Ligeledes har Føllehavegård også borgere som er særlig sårbare og således skærmes ved at bo i et hus udenfor Agerbækhuse. Ledelse og afdelingsledere oplyser, at det tilstræbes at kunne yde tilstrækkelig medarbejderkontakt og individuel støtte via primær kontaktperson til hver enkelt borger ud fra borgerens trivsels- og kontaktbehov. At ledelsen har mulighed for i perioder, kortvarigt at tildele den enkelte borger ekstra ressourcer i forhold til at kunne stabilisere borgeren igennem en svær periode, men at det er på bekostning af kontakttid til andre borgere. Alle borger på Agerbækhuse har mulighed for at blive tilset af fast tilknyttet huslæge og sygeplejerske, samt ved henvendelse kan tilses af Køge Kommunes sygeplejefaglige medarbejdere. Der er ligeledes ansat fysio - og ergoterapeuter på Agerbækhuse og Blumesvej som løbende arbejder med borgernes udviklingspotentiale. Socialtilsynet har talt med køkkenpersonalet som fortæller, at de kender mange af borgernes livretter, ved hvad de godt kan lide at få til deres fødselsdag og til højtider - dette på trods af at en del af borgerne får sondemad eller er på individuelle kostdiæter. Ledelsen oplyser, at medarbejdernes grunduddannelse er pædagogisk eller sundhedsfaglig og at det pædagogiske arbejde tilrettelægges med et tværfagligt udgangspunkt og i forhold til den enkelte borgers støtte og plejebehov. Ledelsen oplyser, at det er Agerbækshuse fornemmeste opgave, at fungere som talerør og Side 39 af 62

40 "oversætter" af borgernes ønsker og behov og således skabe muligheder for kompetence -, personlig udvikling og livskvalitet hos borgerne. Pårørende fortæller, at Agerbækhuse har dygtige og velkvalificerede medarbejder som dagligt gør deres bedste for at støtte og drage omsorg for borgerne på agerbækhuse. Pårørende fortæller, hvordan hun selv har kunne opleve en kompetenceudvikling hos sig datter gennem intens pædagogisk indsats. Pårørendes datter kunne efter lang tids træning nu anvende sin ene hånd til at række ud efter ting, og på den måde søge kontakt med andre. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsynet har observeret ved rundvisning i de forskellige huse, at der pædagogisk arbejdes med tæt øjenkontakt, nærvær, fysisk berøring og typer af afbalanceret brug af kontakt og kommunikationsmetoder. Indikatoren bedømmes til i middelgrad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der ses et øget personale flow siden sidste tilsyn og at tilbuddet som organisation pt. er udfordret i forhold til usikkerhed omkring fremtidigt service- og kvalitetsniveau i deres indsatser for borgerne i tilbuddet. Der er ligeledes i bedømmelsen lagt vægt, at ledelse og medarbejdere har øget arbejdspres samt arbejder hårdt på at opretholde faglig sikker drift og et fagligt kvalitetsniveau for borgerne i tilbuddet. Trods forandringer i tilbuddet er personalegennemstrømningen ikke større, end at tilbuddet kan fastholde viden og kompetencer samt sikre den nødvendige kontinuitet for borgerne. Forstander fortæller, at når de slår stillinger op modtager tilbuddet et relativt stort antal ansøgninger fra formelt kvalificerede pædagoger og ligeledes indenfor andre faggrupper. Forstander oplyser, at det for mange borgere er gældende, at det kan tage endog meget lang tid for nye medarbejdere, at få lov at give borgeren den støtte borgeren har behov for. Det kan vare måneder og således er tilbuddet afhængige af, at medarbejderne sikres høj social kapital og således forbliver i jobbet i mange år. Side 40 af 62

41 Ledelse og medarbejderne fortæller, at de er mange ansatte som har været ansat på Agerbækhuse i gennem flere år og således har været med til at præge kulturen og den pædagogiske udvikling af tilbuddet. Forstander fortæller, at det endnu ikke er nødvendigt at bruge ressourcer på rekruttering af nye medarbejdere, da mange af tilbuddets medarbejdere er starter i uddannelsespraktik på tilbuddet, senere er blevet vikarer og efter endt uddannelse søgt ledige stillinger, men også her mærkes forandringer i forhold til søgen til tilbuddet. Tilbuddet har modtaget dokumentation for ny ansættelser og fratrædelser for perioden fra sidste tilsyn september 2014 til og med april 2015, hvor af det fremgår at der har været 14 fratrædelser, 9 selvvalgte opsigelser, 3 på grund af sygdom, 1 pga. ulovlig udeblivelse og 1 som ikke havde gennemført uddannelse. Tilbuddet har i sammen periode har 7 ny ansættelser, en difference på 7 stillinger. Forstander forklarer, at dette skyldes, at der i foråret 2015 var ansat 4 pædagoger i et rotationsprojekt, mens de fastansatte pædagoger var på Diplomuddannelse, og forstander oplyser endvidere, at tilbuddet ikke er reduceret i antallet af pædagogiske i den pågældende periode. Ledelse og medarbejdere oplyser ved interview, at de er meget tilfredse med at arbejde på Agerbækhuse og at tilbuddet har en god og anerkendende personalepolitik. Socialtilsynet har ved interview og observationer kunne se og høre, at der hersker en anerkendende og åben dialog mellem de forskellige faggrupper, borgere og pårørende på Agerbækhuse. Formand for pårørende råd fortæller, at det er en kvalitet for tilbuddet at mange af medarbejder og ledelsen har været på Agerbækhuse igennem mange år, og således har et indgående kendskab til alle borgerne. Ved interview med medarbejdere fremkom ønske om at formidling af ledelsesinformation i større udstrækning blev koordineret og afstemt i forhold til hvilke informationer der skal gives til medarbejdere, hvordan og hvornår informationer og generel viden skal gives, dette med det formål Side 41 af 62

42 Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad opfyldt) at sikre et mere ensartet ledelsesinformationsniveau på Agerbækhuse. Forstander og leder oplyser, at de på det seneste er meget udfordret i forhold til at levere et for medarbejderne tilfredsstillende ledelsesinformation, da de har fået flere ledelsesopgaver. Medarbejderne og afdelingslederne oplyser, at de synes at de pt. er kommet tættere på samarbejdet med forstander, hvilket der er stor tilfredshed med, men at det også har givet flere opgaver. Medarbejderne giver udtryk for, at de oplever, at deres afdelingsleder er mere fraværende end tidligere i forhold til faglig sparring, informationer og beslutningskompetence. Indikator er bedømt til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt at tilbuddet arbejder aktivt i forhold til sygefraværsstatistik og med fokus på forebyggelse af sygefravær via omsorgssamtaler med medarbejderne. Forstander oplyser, at tilbuddet ikke måltallet for sygefravær i 2014, som var sat til 6 %. Sygefraværet i 2013 var 6,3 % og sygefraværet i 2014 sluttede på 7 %. Forstander fortæller, at der ved omsorgssamtaler med medarbejderne er en åbenhed, der gør at tilbuddet har et godt overblik over årsagerne til sygefraværet. Derfor ved tilbuddet at der i 2014 var et usædvanligt stort antal medarbejdere, der blev opereret i ryg, fødder, skulder etc. Jf. oplysninger på Tilbudsportalen er tilbuddet sygefravær i 2015 faldet til 6,77 %. Det er Socialtilsynets vurdering, at sygefraværet ikke er væsentlige større end på andre sammenligelige arbejdspladser, hvor der i det daglige arbejde med borgerne skal tages ekstra hensyn til borgernes sårbarhed og udsathed i forhold til smittefare og luftbårne infektionssygdomme. Ledelsen har ligeledes i Agerbækshuses Virksomhedsplan beskrevet at en årsag til sygefraværsprocenten kan sammenholdes med, at opgaverne på Agerbækhuse må betragtes som fysisk og følelsesmæssigt nedslidende og at tilbuddet har fokus på at opretholde og vedligeholde et godt arbejdsmiljø, hvor der tages højde for at modvirke fysisk nedslidning og stress hos medarbejderne. Forstander oplyser at målet for nedbringelse af sygefraværet i 2015 er at bringe det ned på 6 %. Side 42 af 62

43 Tema Gns. bedømmelse Socialtilsynet kan af oplysningsmateriale se at tilbuddet i årets 3 første måneder på nuværende tidspunkt har et øget forbrug af vikartimer sammenlignet med sidste års gennemsnitsniveau. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Det er tilsynets vurdering, at Agerbækshuses medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Tilsynet har fået dokumentation for medarbejdernes uddannelsesbaggrund, efteruddannelse og interne kompetenceudvikling og kan konkludere at der er overensstemmelse mellem dokumenteret praksis og hvad tilsynet har observeret og fået oplyst på interview med ledelse, medarbejdere og pårørende. Tilsynet vurderer, at Agerbækhuse arbejder ansvarsfuldt og innovativt i forhold til sikring af udvikling af relevante kompetencer og evidensbaseret pædagogisk og sundhedsfaglig tilgang. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Det er socialtilsynets vurdering, at bredden af medarbejdernes faglige uddannelsesbaggrund og den flerfaglige sammensætning af medarbejdere i de enkelte huses teams i meget høj grad er faglig tilfredsstillende, og at medarbejderne generelt besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets pædagogiske og sundhedsfaglige metoder. Side 43 af 62

44 Det er dokumenteret, at en del medarbejdere har taget og har mulighed for at tage relevante diplomuddannelses moduler, samt at medarbejderne tilbydes oplæringskurser og interne obligatoriske kompetencekvalificerende kurser. Socialtilsynet har konkluderet ved interview med medarbejdere, ledelse og pårørende samt ved observationer og gennemgang af pædagogisk dokumentationsmateriale, at der er overensstemmelse mellem de beskrivende pædagogisk referencemetoder og den faktuelle pædagogisk arbejdspraksis som udføres og integreres i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator er bedømt i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at tilbuddet kan dokumentere videreuddannelse for medarbejderne, at der kontinuerligt er tilbud om kompetenceudvikling for alle tilbuddets medarbejdere samt at ledelse og medarbejdere har mulighed for daglig faglig sparring og tilbud om supervision. Medarbejderne på Agerbækhuse dækker følgende faggrupper på det sundhedsfaglige og pædagogiske område: Omsorgsmedhjælpere, socialpædagoger, pædagogisk assistenter, social- og sundhedshjælpere, fysioterapeut, musikterapeut, hvor alle faguddannelser er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe. Socialtilsynet har modtaget opgørelse over kompetenceudvikling og videreuddannelse af ledere og medarbejdere for perioden , hvor det forventes at 1 medarbejder afslutter kandidatuddannelse i generel pædagogik og 4 medarbejdere afslutter de 2 første diplommoduler Kommunikation og Mediapædagogik af en hel diplomuddannelse som forventes færdig i maj Derudover har der været 10 medarbejdere på ekstern epilepsikursus og 11 medarbejdere på ekstern vejlederkursus. Intern i organisationen foregår der løbende kurser for medarbejderne i pædagogisk samspil modul 1-4. Side 44 af 62

45 Medarbejderne oplyser ved interview, at de generelt er tilfredse med de tiltag som er iværksat med henblik på kompetenceudvikling, såvel internt som eksternt og at der er mulighed for at søge relevante temadage og kurser. Ledelse og medarbejdere har i følge forstander igennem flere år arbejdet systematisk med tilbuddets interne kompetenceudvikling. Tilbuddet har igennem en del år arbejdet med implementering af " Det kan Nytte" metodikken af Poul Erik Larsen, som startede som et projekt tilbage i 1986, senere kaldt "KvaliKomBo- projektet. Teoridelen indeholder 4 elementer: et bestem menneskesyn og referenceramme, en pædagogisk analyse, en kultur og en faglighed (Larsen, 1997), mange af Agerbækhuses medarbejdere har deltaget i "Det kan Nytte" kurser. Fra 2013 indførte Agerbækhuse et obligatorisk introduktionskursus for nye medarbejdere samt 4 uddannelsesmoduler om pædagogisk samspil og kommunikation med det formål at implementere kompetencerne direkte i relation til tilbuddets pædagogiske og sundhedsfaglige praksis. Det er ledergruppens mål, at alle medarbejdere ny, rutinerede og meget erfarne løbende deltager i kompetenceudviklingsaktiviteter, der dækker behov for ny viden, faglig udvikling i arbejdet og udfordrer og inspirerer til fortsat dygtiggørelse såvel fagligt som samarbejdsmæssigt. Udover de beskrevne obligatoriske moduler tilbydes der med jævne mellemrum uddannelse indenfor temaer som f.eks. medicinhåndtering, tegn til tale, epilepsi, førstehjælp og brandslukning og evakuering. Agerbækhuses ledelse og medarbejdere fortæller, at de studerende som kommer i uddannelsespraktik bidrager væsentligt til erfaringsudveksling og vidensdeling til tilbuddets pædagogiske praksis, hvilket giver medarbejdere og ledelse nye spørgsmål og ideer til pædagogisk praksis refleksion. En del af de studerende som har været i praktik på Agerbækhuse vælger at søge ind som vikar under deres uddannelse og efter endt uddannelse søge evt. ledige stillinger, så det er ikke vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere, dog har forstander noteret sig at søgningen ikke længere er så massiv som tidligere. Side 45 af 62

46 Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 5 (i meget høj grad opfyldt) Forstander oplyser, at der ved ansættelse indhentes straffeattester, dokumentation for uddannelse, kørekort og der skrives under på tavshedspligt. Medarbejderne skal inden de får lov til at køre med borgere i tilbuddets minibusser til en køreprøve sammen med Agerbækshuses pedel for at sikre at medarbejderen kan køre minibussen sikkert og forsvarligt. Indikator bedømmes i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der på baggrund af interview med borgere, medarbejdere, leder, og pårørende er oplyst, at alle oplever og giver udtryk for, at der er en god og tæt kontakt mellem borgerne og medarbejderne på Agerbækhuse. Der er også lagt vægt på, at det via blandt andet interviewes fremgår, at medarbejderne har et indgående kendskab til hver enkelt borger. Der er desuden lagt vægt på, at omgangstonen imellem medarbejderne og borgere er omsorgsfuld, anderkendende og i respekt for borgerens individualitet. Der er ligeledes lagt vægt på, at medarbejderne kan redegøre for tilbuddets anerkendende tilgang og valg af metoder i det pædagogiske relations arbejde med borgerne. Formand for pårørende rådet fortæller, at hun synes at medarbejderne på Agerbækhuse generelt er dygtige og faglige kompetente til deres arbejde med borgerne, samt at de har en god kontakt til borgerne og arbejder professionelt med borgerne. Ved rundvisning har tilsynet observeret, at såvel ledere og medarbejder har en personlig direkte og anerkendende tilgang til og kontakt med borgerne. Der ses øjenkontakt, fysisk berøring, afstemt stemmeleje, aktiv lytning og observation af borgernes reaktioner og svar. Disse observationer afspejler i følge tilsynets vurdering, at medarbejderne har viden og relevante faglige og personlige kompetencer. Under interview med medarbejdere giver medarbejderne udtryk for, at de er meget tilfredse med den interne kompetenceudvikling som kontinuerligt implementeres i tilbuddets pædagogiske og Side 46 af 62

47 Tema Gns. bedømmelse sundhedsfaglige praksis. Forstander giver udtryk for, at hun er meget tilfreds med medarbejdernes kompetencer, personlige og menneskelig kompetencer samt roser dem for den nysgerrighed og parathed der er mellem medarbejderne til vidensdeling og erfaringsudvikling. Såvel ledelse og medarbejdere tilkendegiver, at de har travlt og at uvished i forhold til tilbuddets fremtid påvirker alle i organisationen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 3 Overordnet vurderes kommunale og regionale tilbud at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Det er tilsynets vurdering, at ledelsen på Agerbækhuse har overblik og indsigt i alle relevante økonomiske forhold vedrørende sikring af den daglige drift, samt at ledelsen ligeledes kan redegøre for de økonomiske udfordringer tilbuddets fysiske rammer giver i forhold til fortsat at sikre borgernes trivsel og udvikling. At der sikres tilstrækkelige økonomiske rammer for fortsat kompetenceudvikling og teknologiske hjælpemidler til borgerne. At arbejdes på forbedring og sikring af de fysiske rammer, især på Føllehavegård. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Vurdering af kriteriet er ikke relevant for offentlige tilbud. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomiske bæredygtige. Side 47 af 62

48 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Indikator kan ikke bedømmes. Der foreligger ikke revideret årsrapport for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. Indikator kan ikke bedømmes. Indikatoren kan ikke bedømmes for offentlige tilbud, da der ikke sker henlægges mv. i tilbuddets budget, men i stedet i form af anlægsbevillinger og investeringer afskrives via taksten over en længere årrække. Socialtilsynet har af ledelsen fået oplyst, at der er udarbejdet forslag til evt. et nybyggeri af Agerbækhuse. Tilbuddet ønsker og håber, at byggeplanen bliver en realitet, da de fysiske rammer på Agerbækhuse over tid ikke kan tilgodese målgruppens behov og ønsker, især vedrørende bad og toiletforhold samt udendørsarealer mellem husene. Socialtilsynet har i forbindelse med ansøgning om opsætning af en pavillon fået oplyst, at der nu er igangsat en proces med nybyggeri af Agerbækhuse, hvor der også bygges til borgerne på Føllehavegård. Byggeriet forventes igangsat primo 2018 og færdiggjort i Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet leverer kvalitet i forhold til pris og tilbuddets målgruppe, men at økonomien ikke indeholde tilstrækkelig mulighed for udvikling af tilbuddets fysiske og teknologiske rammer hvilket er en forudsætning for borgernes fortsatte sikkerhed og trivsel på Agerbækhuse, her tænkes især på ejendommen Føllehavegård. Socialtilsynet anerkender, at der fra kommunal side er igangsat proces med nybyggeri af Side 48 af 62

49 målgruppe Agerbækhuse med forventet opstart i 2018, hvor et nybyggeri vil tage højde for borgernes særlige behov, især borgerne på Føllehavegård vil profitere af nye handicapvenlige fysiske rammer. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 4 (i høj grad opfyldt) Indikator er bedømt til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er det vægtet at tilbuddet i sin økonomiadministration har fokus på kvalitetssikring og udvikling af tilbuddet samt at tilbuddet tilstræber at arbejde visionært og innovativt i forhold til opmærksomhed på økonomiske udfordringer og behov for at kunne varetage og tilgodese borgernes trivsel og særlige behov. I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på, at ses at være en rimelig personaledækning pr. borger i tilbuddet 7 beboerhuse samt at Agerbækhuses budget overordnet afspejler tilbuddets målgruppe, metoder og faglige kompetenceudvikling på et generelt tilfredsstillende niveau. Det skal tilføjes i relation til uddannelse, at Agerbækhuse benytter fuldtids ansat musikterapeut til at forestå den interne supervision og kompetenceudvikling. Tilbuddets budget indeholder ikke råderum til væsentlige og nødvendige moderniseringer, tekniske hjælperedskaber f.eks. øget digitalisering, ombygning/tilbygning og modernisering af bad og toiletforhold samt evt. modernisering af Føllehavegård eller andet alternativ til Føllehavegård. Idet investeringer styres af de kommunale anlægsbudgetter og deraf følgende bevilling og ikke tilbuddets budgetramme. Forstander oplyser, at hun har fået oplyst fra forvaltningen, at der skal bygges et nyt Agerbækhuse til ibrugtagning i Økonomi: Der er i budget 2015 afsat , kr. til uddannelse. Herudover har økonomi ikke yderligere bemærkninger. Side 49 af 62

50 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Styringen af tilbuddets økonomi er fastlagt i retningslinjer i styringsaftalerne i region Sjælland. Overordnet set anses økonomien derfor for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet 2 (i lav grad opfyldt) Tilbuddet har indrapporterer nøgletallene på tilbudsportalen, jf. Lov nr. 608 af 12. juni 2013, 12, stk. 3. Der foreligger ikke revideret regnskab for tilbuddet, da der er tale om et kommunalt tilbud. Kommunale tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. Tema Gns. bedømmelse Socialtilsyn Øst kan konstaterer at der ved vores gennemgang er åbenlyse fejl i indberetningen, socialtilsynet har været i dialog med tilbuddet og økonomiafdelingen i kommunen - hvor det er aftalt at nøgletallene vil blive rettet inden udgangen af juli. Socialtilsyn Øst bedømmer på baggrund af ovenstående at indikatoren objektivt set på tidspunktet for vores gennemgang i lav grad er opfyldt. Når opdateringen jf. ovenstående er gennemført vil nøgletallene formentlig være korrekte. Hvorfor Socialtilsyn Øst ikke fortager sig yderligere i forhold til nøgletalene. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 Tilsynet har sammenlignet beskrivelserne fra tilbudsportal med følgende bilag: Køge Kommunes hjemmeside/beskrivelse af tilbuddet, Oplysninger om de Agerbækhuse: At der fortsat er en proces i gang med hensyn til kvalitetssikring af de fysiske rammer på Agerbækhuse i forhold til borgernes udvikling, støtte- og Side 50 af 62

51 enkelte huse, Virksomhedsplan 2014 og Introduktion til Agerbækhuse/maj 2014 og de af tilsynet besvarede indikatorer under temaet Fysiske Rammer og fundet at der er overensstemmelse og validitet. Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer på Agerbækhuse generelt understøtter borgernes udvikling og trivsel, og det er ligeledes tilsynets vurdering efter rundvisning og observation af brogere, at borgerne opleves som trygge i deres for dem kendte fysiske rammer. Det er tilsynets vurdering at ledelse, medarbejdere og formand for pårørende råd tilstræber, at arbejde på de bedste og mest hensigtsmæssige løsninger på de udfordringer tilbuddets fysiske rammer afstedkommer, samt at der kontinuerligt arbejdes på at skabe mulighed for at forbedre de fysiske rammer, især med hensyn til indretning og anvendelse af toiletter og badeforhold. Der er anskaffet nye tekniske hjælperedskaber og nogle badeværelser er ombygget for at skabe mere plads. Tilsynet vurderer, at der på Agerbækhuse udføres et stort arbejde med hensyn til at afdække borgernes behov og ønsker i forhold til indretning og anvendelse af de fysiske rammer og tilbuddets faciliteter. De fysiske rammer fremstår rydelige, rene og med fokus på, at det er borgernes hjem. Værelserne er lyse og plejebehov samt trivsel. Der skal især være fokus på borgernes vilkår under toilet og badforhold samt om medarbejderne ikke udsættes for fysiske svære arbejdsstillinger på grund af pladsmangel. Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på vedligeholdelse af tilbuddets fysiske rammer samt pasning af udendørsarealer. Side 51 af 62

52 individuelt indrettet og borgerne bor i bofællesskaber efter deres støtte og plejebehov. Det er tilsynets vurdering, at der på Agerbækhuse tilstræbes at respektere, anerkende borgernes individuelle behov for henholdsvis privatliv på eget værelse og deres behov for at være en del af et socialt fælleskab og at kunne indgå i socialt samspil med andre mennesker. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet har sammenlignet beskrivelserne fra tilbudsportal med tilbuddets hjemmeside om oplysninger om tilbuddets enkelte huse, tilbuddets Virksomhedsplan 2015 og Introduktion til Agerbækhuse/maj 2014 og de af tilsynet besvarede indikatorer under temaet Fysiske Rammer og fundet at der er overensstemmelse og validitet, samt at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer understøtter den enkeltes borgers udvikling optimalt til at bo i egen lejlighed samt at rammerne understøtter borgernes udvikling og trivsel. De fysiske rammer og faciliteter imødekommer til dels borgernes særlige behov, herunder også de fysiske behov og borgerne kan vælge at benytte sig at fællesarealer og således være en del af det sociale fællesskab, eller borgerne kan vælge at trække sig tilbage til egen lejlighed. Såvel på Agerbækhuse og på Føllehavegård arbejdes der kontinuerligt med fokus på de fysiske rammer og tilbuddets faciliteter at de tilgodeser og understøtter borgernes udvikling og trivsel. Det er socialtilsynets vurdering, at ledelse og medarbejdere arbejder med at kunne udvikle og opstille fleksible løsninger for borgerne i særlige perioder, hvor der er behov for det. f.eks. kan det hurtigt skabes skærmende omsorg og aktiviteter for en borger som har behov for mere ro og fred fra resten af fællesskabet. Socialtilsynet er blevet præsenteret for flere historier, hvor der hurtigt er blevet iværksat særlige forhold i relationen til og i arbejdet med at tilgodese borgerens særlige behov i en svær periode. f.eks. da en borger var Side 52 af 62

53 døende og ikke kunne magte at være i pårørendes hjem, da boede den pårørende hos borgeren på Agerbækhuse indtil borgeren døde. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad opfyldt) Bedømmelsen af indikator er bedømt til i meget høj grad at være opfyldt og beror på observationer foretaget ved rundvisning ved møde med borgere, samt en støttet samtale med en borger som har sprog, interview af medarbejdere, pårørende og ledelse. Agerbækhuses fysiske rammer består af 7 bofællesskaber med 45 pladser og et Aktivitetscenter med 50 pladser på Blumes vej, Køge som også benyttes af borgere uden for Agerbækhuse. Agerbækhuse har et køkken og administrationshus som er placeret centralt i forhold til de andre huse og følgende 6 bofællesskaber Skovhuset - Enghuset - Flintehuset -Grøftehuset - Krathuset og derudover har Agerbækhuse en selvstændig afdeling Føllehavegård som ligger i Lellinge, 6 kilometer fra Køge. Tilsynet har fundet det nødvendigt, at beskrive Føllehavgårds fysiske rammer selvstændig, da beliggenhed og de fysiske rammer er meget forskellige fra de fysiske rammer på Agerbækhuse. AGERBÆKHUSE: En indikator for at borgerne trives, ses og opleves ved at hver borger har deres eget værelse indrettet som de selv ønsker det, med hjælp og støtte fra såvel pårørende og borgerens kontaktperson. Der lægges vægt på indretning som er tryghedsskabende for borgeren f.eks. ved at borgerens interesser afspejles fysisk og visuelt i indretningen af den enkelte borgers værelse. de fleste borgere har eget TV og musikanlæg på værelset. Borgernes indretning af værelse er meget differentierende, hvilket givet indtryk at tilbuddet pædagogisk arbejder ud fra at skabe et tryg- og tillidsskabende rum/værelse for hver enkelt borger som giver borgeren føles af at være hjemme og føle sig tryg i sit værelse omgivet at ting som har betydning for borgeren. Derudover er der på værelserne installeret skinner til brug for løft og forflytninger af borgere. Der er Side 53 af 62

54 fysiske og praktiske udfordringer i forhold til indretning og møblering af værelserne på grund af værelsernes størrelse, da der skal tages højde I bedømmelsen, er der særlig lagt vægt på, at det både er leders samt medarbejdernes opfattelse, at borgerne trives i de fysiske rammer i alle husene. Der er i særlig grad lagt vægt på, at de borgere, som tilsynet har talt med, klar tilkendegiver, at de er tilfredse med deres bolig og med botilbuddet. Det har også betydning, at Socialtilsynet under samtaler med borgerne og i de observationer, Socialtilsynet har gjort, ses en klar glæde hos borgerne ved fremvisning af egen lejlighed og at borgerne ses at være hjemmevant i deres huse, herunder også i fællesrummene. Fællesstuerne i de enkelte huse er forskelligt indrettet og tilstræbt indrettet efter husets borgers og medarbejderes behov og smag. Der opleves forskellige stemninger i hvert hus, hvilket husenes indretninger afspejler. Hvert hus har en veranda og udgang til fælles udendørsarealer. Der var ved flere huse opstillet have pavillon som bruges meget af boerne forår og sommer hvilet giver borgerne nogle andre former for sansepåvirkninger. Der er observeret og beskrevet gode udendørsarealer. Blandt andet er der flisearealer mellem husene og rundt på hele grunde, hvor borgerne kan køre med deres kørestole. Agerbækhuse er omgivet af hegn og grønne hække og indgang til tilbuddet er lukket af låge med udvendig lukning. Dette for at beskytte borgerne men også for at skærme mere mobile borgere for at begive sig alene af sted uden ledsager. Ledelsen oplyser, at bygningsvedligeholdelsen og pasningen af udendørsarealerne på Agerbækhuse og Aktivitetscenteret på Blumesvej i 2013 er overgået til Køge Kommunens Ejendomscenter, hvilket man på tilbuddet er ærgerlige over, da standarden for såvel indvendig som udvendig vedligeholdelse er dalet. Forstander oplyser og socialtilsynet kan ved selvsyn observere, at standarden for tilbuddets indvendige faciliteter siden sidste tilsyn er blevet væsentlig forbedret, men at der fortsat mangler forbedring af tilbuddets udvendige vedligeholdelse. Side 54 af 62

55 Det er observeret og oplyst at de fleste borgere nu er kørestolsbrugere, hvilket stiller krav og udfordringer til tilbuddets nuværende fysiske rammer. Socialtilsynet har observeret og ved interview af medarbejdere hørt hvordan der tilstræbes at kompensere for den manglende fysiske plads ved at lave struktur for toiletbesøg og badning af borgerne. Det det er tilsynets indtryk, at medarbejderne i stor udstrækning finder praktiske og pædagogiske måder at kompensere for den manglende fysisk plads f.eks. ved at anvende have pavilloner som ekstra udestue forår og sommer. Under rundvisning blev der observeret rolige og trygge borgere, enkelte reagerede på at der var en ukendt person til stede ved at blive stille, kun at se på sin kontaktperson og ikke ønske øjenkontakt, til at komme hen for at hilse på. Omgangstonen i de forskellige huse opleves som åben anerkendende og afstemt efter hver borgers forståelses- og funktionsniveau, hvilket er medvirkende til at give den enkelte borger tryghed og genkendelighed i kontakt og samværsrelation. Der er observeret at borgerne har en tæt og bekræftende øjen- og fysisk kontakt med medarbejderne. Der er observeret, at der er kortfysisk afstand mellem borger og medarbejder, at medarbejder ofte anvender fysisk berøring af borger samt at tonelejet i kommunikation er roligt og afstemt efter borgerens sindsstemning og behov. Borgerne reagerer med at lytte og se på medarbejderne i deres gensidige kommunikation og deres smiles meget til hinanden. FØLLEHAVEGÅRD: Føllehavegård består af et ældre rødstenshus i to plan. Borgernes værelser ligger på første sal, på et som ligger i stueplan. / borgere deles om 2 badeværelser. Huset er omgivet af et stor grønt område - tæt ved skov og mark. Der er gode udendørs områder, hvor der er mulighed for og plads til udendørsaktiviteter og stedet ligger hvor der er stille og roligt. Tilsynet kan ved rundvisning konstatere, at der er gode udendørs arealer, men at der mangler vedligeholdelse af græsplæne og ukrudtsbekæmpelse. Indendørs er det observeret, at huset ikke fremstår moderniseret. Det oplyses af forstander, at huset Side 55 af 62

56 Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 3 (i middel grad opfyldt) i gennem årene blevet moderniseret med kviste, renovering af badeværelse, køkken, gulve, vinduer m.m... Borgerne har deres værelser på 1. sal. som er værelser med skråvægge, og badeværelset er meget lille i forhold til at kunne yde støtte til borgerne ved bad og toiletbesøg. Trappen til første sal drejer og er svær at passere, der kan kun gå en person af gangen. Der er lige opsat en trappe lift til brug for to af husets borgere som er blevet gangbesværede og ikke længere selvstændigt kan komme på 1. sal. Husets indretning er ikke optimal, da den borger som har sit værelse i stueplan skal igennem entre, stue og køkken for at komme til sit badeværelse, hvilket kan give anledning til konflikter, da borgeren psykisk i perioder er meget sårbar og udad reagerende. Socialtilsynet anerkender tilbuddets pædagogiske beslutning om at ansøge om godkendelse af opsætning af en pavillon i tæt tilknytning til huset til en borger som har behov for øget ro og skærmning fra de andre borgere i huset. Tilbuddet er i gang med at ansøge kommunen om godkendelse af opsætning, inden de ansøger Socialtilsynet om godkendelse. Der er indhentet samtykke fra borgerens pårørende og sagsbehandler. Socialtilsynet anerkender at tilbuddet har handlet efter socialtilsynets opfordring i forhold til pågældende borger. Indikator er bedømt til i middelgrad at være opfyldt. I bedømmelsen er det vægtet at de fysiske rammer er en central del af arbejdet med tilbuddets målgruppe, da indretning og grundstemninger i de fysiske rammer fungerer som sanse stimulerende indtryk og base for borgernes trivsel, og dermed påvirker borgerens oplevelse, adfærd og at tilbuddets fysiske rammer i nogle huse er udfordret i forhold til ovenstående samt ikke rummer fornøden plads til borgerne. Borgerne på Agerbækhuse er alle borgere som har varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelse og som har behov for massiv støtte og omsorg til at bevare og udvikle deres kompetencer og livsvilkår. AGERBÆKHUSE: Ledelse, medarbejdere og formand for pårørende råd oplyser, at Agerbækhuse tilbage i 1985 var et moderne byggeri til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, men som nu er Side 56 af 62

57 indhentet af nutidens forventninger til og krav om mere plads til privatliv, samt plads og indretningsmuligheder for brug af moderne tekniske hjælpemidler i arbejdet med borgerne. Hovedparten af Agerbækshuses borgere er kørestolsbrugere som fordrer meget plads såvel på egne værelser, fællesarealer og udendørsarealer. Ovennævnte personer er enige om, at de fysiske rammer nu giver daglige udfordringer for bedst muligt at kunne behandle- og omsorgspleje borgerne på Agerbækhuse. På selve Agerbækhuse er det især bad og toiletforhold, hvor der er manglende plads til kørestole, liggebadekar og andre tekniske hjælperedskaber til brug for den daglig hygiejne og omsorgspleje af borgerne. Medarbejderne fortæller, om situationer hvor de må skræve over andre genstande på badeværelset, eller stå i fysiske uhensigtsmæssige stillinger for at kunne hjælpe borgeren bedst muligt under sit bad og toiletbesøg. Formanden for pårørende rådet giver udtryk for, at borgernes værelser er ved at være for små til at borgeren kan have besøg af andre som også sidder i kørestol, samt at det som pårørende er svært at være flere på besøg samtidigt hos borgeren på eget værelse, og hvor man som besøgende er nød til at opholde sig i fællesstue sammen med de andre borgere. Ledelsen giver ligeledes udtryk for, at Agerbækhuse står overfor nogle fysiske udfordringer med hensyn til indretning og anvendelse af moderne tekniske hjælpemidler til lift og forflytning af borgere, som med alderen bliver mere fysisk støtte - og plejekrævende. Ledelse og medarbejdere fortæller, at der i nogle huse er rift om det store badeværelse og at borgerne helst vil benytte de store badeværelser, hvor der er god plads. Selve husene er indrette med enkeltværelser på 15 og 25 m2, bad og toilet deles af to borgere, et fælles køkken og stue med mindre udestue. Ved rundvisning fremgår det tydeligt at køkkenalrummet er husets kerne, hvor borgernes mødes og er sammen omkring madlavning og fælles aktiviteter. Hvert hus har en lille have som flittigt benyttes forår og sommeren igennem. Dette giver mulighed for at være udendørs, opleve andre sansestimuli men samtidig være i trygge og genkendelige rammer. Socialtilsynet hilste på en borger som gerne ville vise sit værelse. Det var tydeligt at borgeren selv Side 57 af 62

58 havde valgt farve og indretning af sit værelse, og at hun gav udtryk for, at hun var meget glad for sit værelse. Ved rundvisning kunne tilsynet observere, at borgernes værelser er individuelt indrettet og efter borgerens interesser og behov. Medarbejderne fortæller, at indretning af værelset forgår i samarbejde med borgere, pårørende og borgerens kontaktperson, for således at tilgodese borgerens ønsker, men også at behovet for støtte og plejeforhold tilgodeses ved indretning af værelset. Pårørende fortæller, at hun havde ønsket at datteren skulle have et gulvtæppe, men af kontaktpersonen var blevet frarådet det på grund af at datteren er kørestolsbruger og ikke ville kunne komme rundt ved egen hjælp med et gulvtæppe på gulvet. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) FØLLEHAVGÅRD: Som beskrevet i indikator 14.a er de fysiske rammer og faciliteter på Føllehavegård ikke moderniseret og tidssvarende. Det er observeret at bade og toilet forhold ikke tilgodeser borgernes særlige behov på grund af pladsmangel samt at det er svært for medarbejderne at komme til at støtte mest hensigtsmæssigt under toilet og badbesøg. En af borgerne er 2 meter høj og der er blevet lavet en forhøjelse af toilettet, så det nu er afstemt efter borgerens højde. Samme borger bor på værelse med skråvæg, hvilket ikke tilgodeser hans behov for at kunne stå oprejst på hele sit værelse. En af borgerne er særlig sårbar, har sit værelse i stueplan, og skal som tidligere nævnt igennem helle huset for at komme til sit badeværelse. Denne borger bor tæt på husets hoveddør, hvor tilbuddets leder fortæller, at hans ophold omkring hoveddøren ofte giver anledning til risiko for konflikter med andre borgere eller at borgeren bliver udad reagerende og selvskadende. Tilbuddet har iværksat ansøgning om opsætning af beboelsespavillon i tilknytning til huset. Udendørsarealerne er for borgeren trygge og rolige og de kan bevæge sig selvstændigt rundt på den store grund. Der er et hus placeret i forlængelse af haven, hvor der er møde lokale og mulighed for at tage en borger med, hvis der er behov for at skærme borgeren nogle timer. Indikator bedømmes til i meget høj grad at opfylde borgernes særlige behov. I bedømmelsen er der lagt vægt på at lejlighederne er meget individuelt indrettet og bærer præg af borgerne selv har været bestemmende i forhold til indretning. Side 58 af 62

59 I bedømmelsen, er der lagt vægt på, at der på Agerbækhuse er stor respekt for at det er borgerens lejlighed/hjem og at der tages hensyn til dette. Socialtilsynet har besøgt alle huse og set mange lejligheder, som alle fremstår forskellige i indretning og valg af udsmykning, hvilket indikerer at borgerne har indflydelse på tilbuddets fysiske indretning og faciliteter. Socialtilsynet har talt med borgere som tilkendegav, at de glade for at deres bolig og at bo på Agerbækhuse. Pårørende og medarbejdere fortæller om flere historier, hvor borgerne har givet udtryk for tilfredshed med at bo i tilbuddet enten ved lyde og/eller smil eller ved spørgsmål som de kan besvare via verbalt sprog eller kropssprog. Side 59 af 62

60 Side 60 af 62

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere