- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -"

Transkript

1 - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte... 2 Efterregulering for Mellemkommunal refusion for boligstøtte... 2 Pension... 3 Nyt tilrettet brev til fremtidige folkepensionister... 3 Barsel... 3 Kontanthjælpsmodtagere... 3 Feriepenge... 3 Familieydelse... 3 Ansøgning om børnetilskud hvor adresse forhold ikke er på plads... 3 BØT... 4 Optjeningsprincippet... 4 Diverse... 5 Vejledning af borgere... 5 Kontakt til Udbetaling Danmark... 5 Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød CVR-nr.:

2 Denne udgave af Nyt fra Udbetaling Danmark indeholder information fra fagsporene boligstøtte, pension, barsel og familieydelse. KL og Udbetaling Danmark har iværksat et projekt med fokus på helhedsorienteret vejledning og der er en orientering om projektet under punktet diverse, ligesom der informeres om, hvordan kommunerne hurtigt kommer i kontakt med Udbetaling Danmark. Boligstøtte Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte I fortsættelse af sidste måneds nyhedsbrev skal vi oplyse, at ændring af Din Boligstøtte først sker mandag den 28. april. I vil modtage et særskilt nyhedsbrev, der fortæller om alle ændringerne i forbindelse med anvendelse af oplysningerne fra huslejeregistret. Efterregulering for 2013 Efterreguleringen for 2013 bliver gennemført den 9. maj 2014, og brevene til borgerne bliver sendt omkring den 19. maj Efterreguleringen er således flyttet frem til fo r- året igen, hvilket blandt andet skyldes et hensyn til kommunerne og et hensyn til tilrettelæggelsen af de øvrige boligstøtteopgaver i Udbetaling Danmark hen over efteråret. I slutningen af oktober 2014 vil der blive gennemført en mindre efterregulering, der blandt andet vil indeholde en gennemgang af de sager, der omhandler selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager boligstøtte. Det vil således være i starten af uge 21, at borgerne vil have deres breve fra Udbetaling Danmark. Fra dette tidspunkt kan I derfor opleve flere borgerhenvendelser. Udbetaling Danmark udsender primo maj 2014 et særskilt nyhedsbrev med en nærmere beskrivelse af efterreguleringen for Kontaktperson afdelingschef Kirsten Lycke Thomsen, telefon , mail: Mellemkommunal refusion for boligstøtte Det er nu muligt for den enkelte kommune at se, hvilke borgere der er omfattet af den mellemkommunale refusion for boligstøtte. Dette overblik fremgår af Listen LL127 (se mere nedenfor). Listen er dannet første gang i marts 2014 og vil fremover blive dannet hvert kvartal. Listen LL 127 findes i Doc2archive: Listen over mellemkommunal refusion indeholder både boligsikring og boligydelse og ligger i BOT-DIV-S. Listen viser på CPR-niveau de sager, hvor kommunen har mellemkommunal refusion til gode, samt de sager, hvor kommunen skal betale refusion til en anden kommune. I begge situationer kan I se relationen til den anden kommune, som borgeren er flyttet til eller fra. Hvis I har brug for hjælp til at få adgang til listerne, skal I skrive til KMD på 2

3 Ændringer til listen Registreringerne i KMD Boligstøtte er baseret på de oplysninger, som kommunerne giver til Udbetaling Danmark. Det er derfor meget vigtigt, at I gennemgår listerne og straks giver Udbetaling Danmark besked, hvis jeres oplysninger ikke stemmer overens med listerne. Dette gælder, både hvis der skal tilføjes nye borgere, eller hvis der skal slettes borgere. Udbetaling Danmark skal have besked via et tværgående manuelt advis eller som sikker post til hvis der skal foretages en ændring. Kontaktperson sektionschef Kurt Petersen, telefon , mail: Pension Nyt tilrettet brev til fremtidige folkepensionister Brevet som Udbetaling Danmark sender til kommende folkepensionister er blevet tilrettet. Det nye brev har et øget fokus på at søge digitalt. I brevet fortæller vi kort om nødvendigheden af at have en NemId og hvor på Borger.dk Folkepensionen kan søges / udskydes. Borgere som har et særligt behov, vil fortsat kunne rekvirere et papir ansø g- ningsskema eller få et skema udleveret i kommunen. Kontaktperson afdelingschef Michael Lund, telefon , mail: Barsel Kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælpsmodtagere, der er gravide, går ikke under barselsloven, og er derfor ikke berettiget til barseldagpenge fra Udbetaling Danmark. Disse borgere skal stadig henvende sig på kommunen. Kontaktperson afdelingschef Kirsten Hother, telefon: , mail: Feriepenge Mange feriekort til underskrift den kommende tid - både Udbetaling Danmark og kommunen kan påtegne feriekort efter 1. april og 1. oktober hvert år. Nogle borgere vælger at henvende sig i Borgerservice for at få underskrevet ferieko r- tet. Så er proceduren at tjekke i e-indkomst, om borgeren får udbetaling af barseldagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis ja kan feriekortet underskrives. Familieydelse Ansøgning om børnetilskud hvor adresse forhold ikke er på plads For at kunne udbetale børnetilskud til enlige forsørger, er vi afhængige af den korrekte adresse på både forældre og børn. Det betyder, at borgeren først kan bruge selvbetjeningsløsningen på borger.dk, når der er en aktiv børne- ungeydelsessag, og det er der først, når adresseforholdene er på plads. 3

4 Borgeren kan ikke søge tilskuddet med tilbagevirkende kraft. Men ved telefonisk eller mail henvendelser til Udbetaling Danmark bliver der oprettet et journalnotat om ansøgningen, hvis ansøgningsfristen er tæt på, og borgeren ikke kan nå at ansøge. Datoen for den telefoniske henvendelse gælder som ansøgningsdatoen. Borgeren får dog besked om at ansøge digitalt, så snart det er muligt. Kontaktperson afdelingschef Kirsten Hother, telefon: , mail: BØT BØT klagerne fra 2013 der blev sendt tilbage fra Ankestyrelsen til genvurdering forløber planmæssigt, og næsten alle disse sager er på nuværende tidspunkt blevet behandlet og tilbagesendt til Ankestyrelsen. Behandlingen af de øvrige sager, hvor borgere er blevet bekendt med Ankestyrelsens principafgørelse og har rettet henvendelse til Udbetaling Danmark er også påbegyndt. De resterende sager, hvor borgeren ikke har modtaget ydelsen i juli 2013 og ikke har rettet henvendelse til Udbetaling Danmark forventes genvurderingerne påbegyndt fra d. 1. maj 2014 Kontaktperson sektionschef Charlotte Hageskov, telefon , mail: Optjeningsprincippet Nedennævnte information er en gentagelse af teksten i nyhedsbrevet for februar måned om status på optjeningsprincippet. Baggrunden for gentagelsen er dels den megen omtale i medierne, og dels at Udbetaling Danmark for ca. 3 uger siden udsendte de nævnte ca breve. I sommers kom EU-kommissionen med en udtalelse om, at de danske regler for optjening af ret til børne- og ungeydelse / børnetilskud er i strid med EU-reglerne. EUkommissionen meddelte, at perioder optjent i andre EU/EØS lande skulle tælles med for beregning af optjeningsperioder. Efter aftale med Skatteministeriet ændrede Udbetaling Danmark straks praksis for nye sager, der er kommet til efter kommissionens udtalelse. Derudover har vi identificeret ca borgere, som muligvis kan være beregnet fo r- kert i den periode fra loven blev indført frem til, vi ændrede praksis. Disse borgere vil i nærmeste fremtid modtage et brev fra Udbetaling Danmark. I brevet vedlægger vi et skema borgerne skal udfylde og sende til udbetaling Danmark. Herefter vil vi i samarbejde med myndighederne i de øvrige EU/EØS lande genvurdere deres sager. Borgere, der henvender sig for vejledning omkring reglerne skal henvises til Udbetaling Danmark telefon Eventuelle spørgsmål kan rettes til afdelingschef Claus Mortensen, telefon , mail: 4

5 Diverse Vejledning af borgere Kommunerne og Udbetaling Danmark samarbejder omkring vejledning af borgere. Nogle af snitfladerne mellem kommunerne og Udbetaling Danmark er ikke logiske for vores borgere. Derfor er det vigtigt, at kommunernes og Udbetaling Danmarks roller og ansvar i forhold til vejledning af borgere er klart definereret. Det kan give udfordringer i forhold til borgere med særlige behov, og borgere der ikke er digitalt parate. Derfor har Udbetaling Danmark og KL igangsat et fælles projekt med det formål at forbedre samarbejdet. Der er i marts afholdt en workshop med repræsentanter fra KL, Udbetaling Danmark og 5 kommuner (Aalborg, Vejen, Aarhus, Rudersdal og Nyborg). Formålet med workshoppen har været at identificere udfordringer og problematikker samt finde forslag til konkrete tiltag, der kan optimere snitfladerne mellem kommunerne og Udbetaling Danmark omkring håndteringen af borgere med særlige behovforbedre samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. På baggrund af workshoppen arbejder Udbetaling Danmark og KL på initiativer såsom informationsmateriale, opdatering og præcisering af praksis for henvisninger og bedre muligheder for direkte kontakt mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Der arbejdes bl.a. på en ny instruks for, hvordan Udbetaling Danmark skal gøre kommunerne opmærksomme på borgere med særlige behov, som henvender sig til Udbetaling Danmark. Som en del af projektet bliver der afholdt yderligere en workshop om samarbejdet omkring fængslede og borgere under administration, idet der opleves at være udfordringer og uklarheder i processerne omkring disse borgergrupper. Fagligt Nyt vil løbende indeholde beskrivelser af de konkrete initiativer, som projektet udmønter sig i. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til projektet kan rettes til centerdirektør Bente Graae telefon eller mail: Kontakt til Udbetaling Danmark I samarbejdet med kommunerne omkring vejledning af borgere er det af stor betydning, at sagsbehandlere i kommunerne kan komme hurtigt i kontakt med kunderådgivere i Udbetaling Danmark. I dette afsnit beskrives mulighederne for kontakt til Udbetaling Danmarks kunderådgivere. Kvik-linjen Kvik-linjen giver hurtig telefonisk kontakt til kunderådgivere i Udbetaling Danmark, der har adgang til borgerens sag. Siden februar 2013 har mere end 80 pct. af de besvarede opkald til kvik-linjen haft en ventetid på maksimalt et minut. Kvik-linjen kan anvendes i kommunens borgerservice, men er også et tilbud til handicap- eller socialforvaltninger, plejehjem, ældreboliger, sociale institutioner eller være- 5

6 steder mv., hvor medarbejdere hjælper borgere i kontakten med Udbetaling Danmark. Derudover kan kvik-linjen anvendes på kommunale lønkontorer, hvor medarbejderne varetager kontakten til Udbetaling Danmark i forbindelse med administrationen af barselsdagpenge for kommunens ansatte. Kvik-linjens telefonnumre fremgår her: En huskeregel, hvis man ikke har nummeret til kvik-linjen ved sig, er at lægge 10 oveni i det nummer, som borgerne på de enkelte ydelsesnumre skal kontakte Udbetaling Danmark på. Kommunerne vil i den kommende tid modtage visitkort med kontaktinformationer på kvik-linjen, som kan deles ud i kommunen. Det skal bemærkes, at kvik-linje nummeret ikke må deles ud til borgere. Hurtigspor Hvis der skønnes at være behov for at behandle en sag hurtigt, kan kommunen bede Udbetaling Danmark om at behandle sagen via et hurtigspor. Det kan fx være en ansøgning om boligstøtte, hvor der er behov for hurtig afklaring af støttens størrelse og eventuelt en hurtig førstegangsudbetaling. Der kan også være tale om en nytilkendt førtidspension til en borger, for hvem en anden ydelse stopper. Direkte nummer til kunderådgivere Hvis kommunen har en kompliceret sag, som skal løses i samarbejde med Udbetaling Danmark, har sagsbehandlere i kommunerne nu mulighed for at få udleveret kontaktoplysninger på den kunderådgiver i Udbetaling Danmark, som varetager sagen. Eventuelle spørgsmål kan rettes til centerdirektør Bente Graae telefon eller mail: 6

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 MEDIALOGIC NYHEDSMAGASIN LÆS OGSÅ OM VIRKSOMHEDSMODULET - DASHBOARD I WORKBASE JOBCENTER - OPSAMLING PÅ ERFAMØDER Digital Post Medialogic kan nu tilbyde integration til digital

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere