Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?"

Transkript

1 Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en venlig sjæl har løftet sløret for), har bestyrelsen fundet det nødvendigt at lave en redegørelse over beslutninger, hvad vi har lavet, hvor vi er og hvilke faser der kommer. For en god ordens skyld skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at den underskriftindsamling der har været i gang, er sket uden at der har været forudgående kontakt til bestyrelsen beslutter Tårnby kommune ny spildevandsplan, hvor der åbnes for at alle haveforeninger får mulighed for at blive tilsluttet kloakforsyningens net. 57 haver får brev fra Tårnby kommune om at de får tømt spildevand uden at Tårnby kommune har godkendelse på lovlige tanke en del af disse er uproblematiske, da det alene handler om at der er kludder i papirarbejdet, resten er problematiske idet de rent faktisk ikke har lovlige tanke og står overfor at skulle nedgrave lovlige tanke. Vores vandrør i vejene har det stadigt dårligere der er flere brud og i forbindelse med reparationerne kan det konstateres at rørene er gennemtærede og at det vejfyld der er brugt indeholder mange store mursten og sten, der ligger og gnider op ad de tærede rør. Freddy Nielsen indleverer forslag om kloakering og helårsvand. Alt dette er baggrunden for at bestyrelsen på generalforsamlingen i 2011 fremsætter nedenstående forslag: Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til: At tilskrive Tårnby kommune med henblik på kloakering At kunne indhente tilbud og indgå aftale om kloakering/helårsvand inden for en økonomiske ramme af op til pr. havelod for kloakering/helårsvand på foreningens fælles arealer, dog inkl. målerbrønd samt vandmåler på det enkelte havelod. I tilbuddet/aftalen skal sikres, at det valgte firma tillige kan stå for kloakering/helårsvand (materialer, udførsel samt godkendelse) på det enkelte havelod dog uden at den enkelte haveejer er forpligtiget af andet end den endelige godkendelse. At indgå rammeaftale med Arbejdernes landsbank, således at den enkelte andelshaver sikres lånemulighed på op til Med rammeaftalen skal sikres en tilbagebetalingsperiode på op til 10 år og så lav en rente som mulig, således at den månedlige ydelse maksimalt bliver mellem for den enkelte havejer. Med indgåelse af Rammeaftale indgår Selandia i kautionsforpligtelse. At hæve andelsprisen pr. andel med henholdsvis den pris den enkelte haveejer skal betale for kloakering/helårsvand på fællesarealer, samt den pris den

2 enkelte i medfør af det endelige tilbud vil skulle betale, såfremt det valgte firma udfører arbejdet på det enkelte havelod. At inddrive evt. restgæld på kloakering/helårsvand i forbindelse med salg af havelod. At ekskludere medlemmer ved evt. misligholdelse af tilbagebetaling af lån hvori Selandia er indtrådt med kautionsforpligtelse. Mandatet gives under forudsætning af, at bestyrelsen indkalder til orienteringsmøde/møder om kloakering/helårsvand, når det er væsentligt nyt at orientere om (herunder orienteringsmøde med banken om rammeaftalen) samt at bestyrelsen inden selve arbejdet igangsættes orienterer haveejerne om, på hvilke måde evt. spørgsmål vil kunne besvares løbende samt hvordan der orienteres under arbejdet. Der er tale om et forslag der skal behandles efter 9 stk. 9 i vedtægterne, hvilket indebærer at forslaget kun kan vedtages såfremt der enten er et fremmøde på mindst 2/3 af medlemmerne og at 2/3 af de fremmødte stemmer ja, eller såfremt der er færre fremmødte, at 2/3 stemmer ja og at der igen på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling kan opnås 2/3 flertal for forslaget. Der er på generalforsamlingen et fremmøde på langt over 2/3 og der ingen nej stemmer og ingen der ønsker at markere at de undlader at stemme forslaget er således vedtaget og opfylder alle krav i 9 stk. 9 og er så det arbejdsgrundlag bestyrelsen har. Noget af det første der sker efter generalforsamlingen, er at bestyrelsen tilskriver Tårnby kommune dels om aflæsning af målere og dels om tilslutningsbidraget. Bestyrelsen havde besøgt haveforening i Ballerup, som stærkt anbefalede at vi forsøgte at få kommunen til at aflæse målere i den enkelte have og at få afklaring om tilslutningsbidraget i Ballerup var der besluttet at man skulle betale 1 tilslutningsbidrag pr. haveforening, mens der i andre kommuner slet ikke skulle betales hvis man selv finansierede kloakeringen og andre igen opererede med forskellige former for stærkt nedsat pris. (Derudover havde vi møde med Banken får at sikre at vi kunne lave en rammeaftale, hvor den enkelte kunne låne op til mod at haveforeningen i fællesskab kautionerede det stod hurtigt klart at det kunne vi godt.) Vi fik tilbagemelding fra Tårnby Spildevandsforsyning på, at sagen vedr. tilslutningsbidrag m.m. ville blive behandlet på bestyrelsesmøde i Tårnby Spildevand i august 2011, og efter først at have ventet, siden at rykke adskillige gange, lykkedes det at få det skriftlige svar i januar Svaret kom som noget af en bombe: selvom vi satte målere på hver have ville man kun lave en samlet aflæsning i haveforeningen (det er dermed vores eget problem at lave den interne fordeling af en samlet regning) og med hensyn til tilslutningsbidraget, så ønskede

3 man på ingen måde at gøre brug af den dispensationsadgang, der er i lovgivningen for at kunne reducere tilslutningsbidraget, der skulle betales fuldt tilslutningsbidrag pr. hus, der kunne tilsluttes kloakeringen inkl. fælleshuset, altså i alt 222 gange ,04 kr. som var bidragssatsen i Det betød, at det der kunne ende med at spænde ben for hele projektet var tilslutningsbidraget, hvilket så indgik i statusberetningen på generalforsamlingen i 2012 og derfor blev arbejdet med at finde veje til reduktion af tilslutningsbidraget, ankemuligheder osv. hovedopgaven. Vi har været gennem Miljøministeriet (Naturstyrelsen) som står for lovgivningen, der bl.a. indeholder tilslutningsbidrag faktisk i flere omgange med tillægsspørgsmål, for endeligt at få afdækket, at det suverænt er spildevandsforsyningsselskabet, der beslutter om der kan fastsættes et lavere tilslutningsbidrag end standardbidraget og at det faktisk er korrekt, at der skal betales for den enkelte boligenhed uagtet at alle boligenhederne er på samme matrikel. I forhold til ankemuligheder over afgørelser om tilslutningsbidrag, står i selve loven at det er en administrativ lov, som ikke kan påklages til højere instans vi efterprøvede alligevel ved Natur-og Miljøankenævnet, dog uden succes. Vi har prøvet at opstille alternative kloakeringsforslag, her i blandt kloakering i etaper for at få reduceret tilslutningsbidraget men alt sammen uden held. Og derfor måtte vi se stift i øjnene, at den oprindelige økonomiske ramme på de og en rammeaftale med banken, hvor det var den enkelte der lånte mod at vi i fællesskab kautionerede, ikke længere var en mulighed. En ny pris uden et reduceret tilslutningsbidrag ville nærmere være og med så stort et lånebeløb ville det ikke kunne blive en rammeaftale som vi havde diskuteret i første omgang. Der blev givet status på generalforsamlingen i Fra generalforsamling 2013 til generalforsamling 2014 har arbejdet fortrinsvis koncentreret sig om fortsat at finde udveje på at få reduceret tilslutningsbidraget, i denne periode er der arbejdet politisk op til kommunalvalget og særligt har der været samarbejde med SF og deres repræsentant i spildevandsforsyningens bestyrelse sagen har på ny været rejst i bestyrelsen, men det eneste vi fik ud af det var en genberegning af bidragssatserne i forbindelse med budgetforhandlingen, vi fik ikke ændret på at der skulle betales 222 gange tilslutningsbidrag. (fra 2013 til 2014 har der derudover været arbejdet med nedgravning af EL og forhandlinger med DONG, så det har optaget noget af tiden). Bestyrelsen besluttede op til generalforsamlingen 2014, at vi var nødt til at bede generalforsamlingen om at forholde sig til om vi skulle arbejde videre med kloakering, dels ud

4 fra en helt anden økonomi og dels ud fra at måden at finansiere på ikke længere kunne være via en rammeaftale med banken og ikke mindst fordi,at skulle vi arbejde videre med kloakering, så var vi nødt til at have en rådgivende ingeniør til at lave en projektbeskrivelse og det vidste vi ville koste en del. (Forinden generalforsamlingen fandt sted, bad vi banken forholde sig til om vi overhovedet ville kunne låne 18 mio.kr som forening og hvad tilbagebetalingen pr mdr. (uden at vi forhandlede) ville være. Banken var indstillet på at vi som forening kunne låne 18 mio. kr. og hvis alle skulle have del i lånet ville det være med en tilbagebetaling på ca. 700 kr. pr hus pr. mdr.). Når vi valgte at spørge til 18 mio.kr, så var det ud fra et slag på tasken om at hvis 10% af haveejerne selv havde eller kunne skaffe pengene, så ville det være det beløb der manglede hvis prisen var 222x der har altså alene været tale om, at bestyrelsen ville have sikkerhed for at banken ville være indstillet på også et meget stort lån. Generalforsamlingen besluttede med et flertal, at bestyrelsen skulle arbejde videre. det indkomne forslag er gengivet nedenfor. At generalforsamlingen foretager vejledende afstemning om det fortsatte arbejde hen imod kloakering. Udgiftsrammen for den enkelte vil være i omegnen af inkl. den af Tårnby kommune pålagte tilslutningsafgift. Udgiften financierer ikke det arbejde, der skal foregå inde i den enkelte have. Vi forventer, at kunne optage et samlet lån som haveforening og låne videre til de haveejere der måtte have brug for det bestyrelsen. Ved den vejledende afstemning stemte 75 ja, 33 nej og 8 blanke. Forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen lovede at give løbende information via hjemmesiden og indkaldelse til møder, så snart der var noget at forholde sig til. Fra generalforsamlingen i marts 2014 og til nu er der sket følgende: Vi har været på besøg i Pilegården, som netop er blevet kloakeret for at snakke om erfaringer med rådgivende ingeniør, om finansiering, om erfaring med valg af firma, om deres aftale med banken osv. Vi fik fra Kongevang (en anden haveforening i Tårnby Kommune), som også er blevet kloakeret, anbefalet den rådgivende ingeniør som de havde brugt og som nu havde erfaring med kloakering i flere foreninger i Tårnby Kommune. Vi har afholdt møde og gennemgang i foreningen med den rådgivende ingeniør. Vi har lavet aftale med den rådgivende ingeniør. Den rådgivende ingeniør er ved at lægge sidste hånd på hele projektdelen, herunder rørføring, topografi, dimensioneringen af pumpestationer, tilslutningssted og kvalificeret overslag på pris og d skal bestyrelsens kloakeringsudvalg og ingeniøren til møde med Spildevandsforsyningen og Teknisk forvaltningen med henblik på dels at afhandle tilslutningssted og dels omkostningerne ved tilslutningen til det øvrige spildevandsnet set i

5 forhold til tilslutningsbidraget. Efter mødet kan den rådgivende ingeniør færdiggøre projektet og det er herefter muligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for endelig beslutning om ja eller ned til kloakering. Den rådgivende ingeniør deltager på en sådan ekstraordinær generalforsamling. Ovenstående er et sammendrag af hvad der har været besluttet på generalforsamlingerne, indeholdt i de oplæg der har været givet og som har kunnet læses i referaterne fra bestyrelsesmøder! Hvad skal der så ske efter beslutningen om kloakering? Hvis der stemmes ja: Der skal laves udbudsmateriale (den rådgivende ingeniør) Der skal indhentes bud Der skal udvælges entreprenør (bestyrelsen sammen med den rådgivende ingeniør) Der skal forhandles kontrakt mv. Ekstraordinært møde når vi kender entreprenør, tidsplan mv. Økonomi. Der skal laves aftale med banken om finansiering i byggeperioden (indtil endeligt lånebeløb kendes) Hver enkelte haveejer skal kontaktes for at finde ud af hvor mange der ender med, at skulle stå i gæld til foreningen og dermed hvor stort et lån vi ender med at skulle forhandle med banken. Der skal hos advokat udfærdiges kontrakt, som haveejere der kommer i gæld til foreningen skal underskrive og som er den kontrakt der skal sikre, at vi i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetaling af gæld til haveforeningen kan tvangssælge og indfri gæld til foreningen således at øvrige haveejere kan holdes skadesfri, trods det at et foreningslån er til fælles hæftelse. Der skal afholdes ekstraordinært møde, primært for dem der skal være i gæld til foreningen, men åbent for alle haveejere om vilkår, tilbagebetaling, om konsekvenser ved evt. misligholdelse af tilbagebetaling.

6 Information. Der skal laves klare aftaler om information/kommunikation mellem bestyrelsen og de enkelte haveejere. Hvornår holdes der møder, hvornår orienteres der på skrift, hvordan sikrer vi at haveejere uden adgang til hjemmesiden kan holdes orienteret osv. Erfaringerne fra alle de haveforeninger vi har besøgt er entydige: rygtedannelser og alle der forklarer i øst og vest er gift i en så stor og kompliceret opgave som kloakering er, så anbefalingerne er, at alle i haveforeningen skal forpligte sig på at stille spørgsmål til de rigtige og bestyrelsen skal omvendt forpligte sig på at give svar på det der overhovedet kan svares på. Spørgsmål og svar kan fremgå af hjemmeside, men der bør være almindelig pli på omfanget af spørgsmål, idet dem der kan svarer samtidig er dem der har travlt i forhold til alle de opgaver kloakering medfører for bestyrelsen. Og så er der sikkert en million flere opgaver, som viser sig undervejs. Hvis der stemmes nej? Brev til Tårnby Kommune om at vi ikke kloakerer (vil formodentlig føre til at de som minimum genoptager sagerne om lovlige tanke). Udarbejde forslag til generalforsamlingen om vores vandrør. På bestyrelsens vegne Britt have 188 Udarbejdet i uge

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn Hvidbog fra Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn De fleste danskere har en retshjælpsforsikring. Og mange

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kontrolgruppen Årsberetning 2014 Snyder du med ydelser snyder du fællesskabet Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse lidt om: Det økonomiske resultat

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere