SPLINTSdk håndbog (Scrub Practitioners List of Intraoperative Non-Technical Skills)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPLINTSdk håndbog (Scrub Practitioners List of Intraoperative Non-Technical Skills)"

Transkript

1 (Scrub Practitioners List of Intraoperative Non-Technical Skills) Et redskab til observation af og feedback på operationspersonalets ikke-tekniske færdigheder

2 For yderligere oplysninger kontakt: Anna Sofie Mundt, operationssygeplejerske Lene Spanager, læge, PhD. Doris Østergaard, institutleder, overlæge Dr. Med Peter Dieckmann, psykolog, PhD Helle Teglgaard Lyk-Jensen, anæstesisygeplejerske Region Hovedstaden Center for HR Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Herlev Ringvej 75, 25. etage 2730 Herlev SPLINTSdk Håndbog version 1.0. Juni Forside illustration: Frits Ahlefeldt 2

3 Introduktion Det er ikke altid nemt at sætte ord på hvad de kan, men vi kender dem godt; de operationspersonaler der har alt under kontrol, selv når det kirurgiske forløb ikke udvikler sig efter planen, og der skal handles hurtigt. De operationspersonaler der synes at kunne læse kirurgens tanker. De operationspersonaler der er i stand til at forblive rolige, bevare overblikket, prioritere relevant mellem opgaver og løse problematikker, alt imens de yder kvalificeret, opmærksom assistance til det kirurgiske team. Disse operationspersonaler har en høj teknisk og klinisk viden, og de udviser desuden gode ikke-tekniske færdigheder. De fleste erfarne operationspersonaler har gode ikke-tekniske færdigheder, og uanset hvor erfaren man er, bør man altid stræbe efter at skærpe disse færdigheder i sin daglige praksis. Dette er en håndbog i brugen af SPLINTSdk (Scrub Practitioners List of Intraoperative Non-Technical Skills). SPLINTSdk er et observations- og vurderingsredskab, der er designet til at give en mere formel ramme og et fælles sprog, hvormed man kan diskutere og træne ikke-tekniske færdigheder. Første del af håndbogen giver en beskrivelse af hvad ikke-tekniske færdigheder er, beskriver baggrunden for redskabets udvikling og giver en beskrivelse af hvordan redskabet kan bruges. Sidst i håndbogen findes selve redskabet og vurderingsskemaet. Hvad er ikke-tekniske færdigheder? Ikke-tekniske færdigheder består af sociale og personlige færdigheder som kommunikation og samarbejde og kognitive færdigheder som situationsbevidsthed. Ikke-tekniske færdigheder understøtter tekniske og kliniske færdigheder og medvirker til en sikker og effektiv opgaveløsning af høj kvalitet. International forskning har fastslået, at mange fejl og utilsigtede hændelser under kirurgi skyldes svigt af ikke-tekniske færdigheder, snarere end manglende tekniske kompetencer. Ikke-tekniske færdigheder har derfor stor betydning for patientsikkerheden og kvaliteten af behandlingen, og det er færdigheder, der kan læres. Man anslår, at ca. 1 ud af 10 indlagte patienter udsættes for en utilsigtet hændelse. Ud af disse forekommer ca. 40 pct. i forbindelse med et operativt indgreb. Man vurderer, at ca. 70 pct. af alle disse utilsigtede hændelser skyldes svigtende ikke-tekniske færdigheder. Et stort kontrolleret studie har dokumenteret, at indførelse af præoperativ briefing og teamtræning i kommunikation og samarbejde på 74 hospitaler, reducerede den kirurgiske morbiditet og mortalitet signifikant i forhold til i en kontrolgruppe på 34 hospitaler, hvor der ikke blev interveneret. Ikke-tekniske færdigheder er ikke noget nyt indenfor operationssygepleje. Gode operationspersonaler har altid udvist gode ikke-tekniske færdigheder, men disse færdigheder har ikke tidligere specifikt været i fokus for træning. De er blevet lært og udviklet på en uformel og implicit måde. Hvad er SPLINTSdk? SPLINTSdk er et redskab til observation af og feedback på den sterile og usterile operationsassistances ikketekniske færdigheder. SPLINTSdk består af 3 kategorier: situationsbevidsthed, kommunikation & teamwork samt opgaveløsning. De tre kategorier har hver 3-4 underliggende elementer (se tabellen neden for). Hvert element er beskrevet med eksempler på observerbar adfærd, som enten er god eller uhensigtsmæssig. Adfærdseksemplerne skal ses som illustrationer på adfærd, der kan guide ens feedback og bedømmelse. De udgør ikke en udtømmende tjekliste, man kan sagtens finde flere eksempler. Nogle af adfærdseksemplerne er meget konkrete, andre er mere overordnede. Til redskabet hører en vurderingsskala. 3

4 Kategori Element Situationsbevidsthed Indsamle information Erkende og forstå situationen Forudse begivenheder Kommunikation & teamwork Udveksle information Koordinere aktiviteter med teamet Træde i karakter Støtte andre Opgaveløsning Planlægge og forberede Sætte og opretholde standarder Håndtere pres Hvad kan SPLINTSdk bruges til? SPLINTSdk er et formativt læringsredskab. Det vil sige, at det først og fremmest skal bruges til at styrke og stimulere den observeredes faglige udvikling, snarere end at afgøre om en minimumskompentence er opnået eller bestået. På baggrund af observationer i klinikken eller simuleret miljø kan SPLINTSdk være udgangspunkt for en dialogbaseret evaluering af den sterile/usterile assistances udvikling SPLINTSdk kan anvendes til at bedømme den sterile/usterile assistances ikke-tekniske præstation på operationsstuen SPLINTSdk kan skabe refleksion over egen praksis og evt. inddrages i uddannelsesforløb og MUS samtaler SPLINTSdk kan bruges som en ramme til at diskutere cases fra klinikken i et fagligt forum på afdelingen Ydermere kan SPLINTSdk bruges til at designe, gennemføre og måle effekt af træning Hvordan kan SPLINTSdk bruges? SPLINTSdk anvendes til at strukturere observationer af og feedback på den sterile/usterile operationsassistances ikke-tekniske præstation under en operation. Det er tanken, at en uddannelsesansvarlig observerer en operationspersonale under oplæring, eller en erfaren operationspersonale under et indgreb, hvor den uddannelsesansvarlige eventuelt selv deltager. Umiddelbart efter indgrebet sættes tid af til feedback og eventuel vurdering af den observerede. Bedømmerens opgaver: Planlæg hvornår en vurdering af de ikke tekniske færdigheder skal foregå, og aftal det med den der skal observeres. Sørg for at skabe en tryg atmosfære og sæt rammerne for samtalen. Det er ikke en eksamen, formålet er at understøtte den observeredes læring. Observer den sterile/usterile assistance fra patienten modtages, til patienten kører ud af stuen igen. Det kan gøres som ikke-deltagende observatør, eller det kan foregå, mens du selv assisterer som steril/usteril assistance. 4

5 Konkret fremgangsmåde: 1. Se efter observerbar adfærd, især verbal og nonverbal kommunikation. 2. Noter efterfølgende i feedback noter på skemaet, hvad du observerede eller ikke observerede. 3. Vurder adfærden ved hjælp af skalaen. Pas på med tolkning, hold dig til det du ser og hører. Vurder den observerede op imod hvad en dygtig operationspersonale vil gøre under det pågældende indgreb. Operationspersonale under oplæring vil formentlig score lavt, til gengæld kan man følge den observeredes udvikling over tid. Fravær af adfærd, der er påkrævet i situationen, skal vurderes negativt, det vil sige, at der gives vurderingen Giv herefter den observerede feedback (se forslag nedenfor til hvordan). Rækkefølgen af scoringerne er underordnet. Måske er det nemmeste at starte med elementerne, da de er mest konkrete. Den observeredes opgaver: For at få fuldt udbytte af feedbacken, er det vigtigt, at du deltager aktivt i samtalen. Brug strukturen i SPLINTSdk til at reflektere over din egen udvikling over tid. Sæt dig selv nogle læringsmål du kan arbejde videre med. Scoring Beskrivelse af scoring 5 meget god Præstationen er af overordentlig høj standard, kan bruges som foregangseksempel for andre 4 god Præstationen er af ensartet høj standard, øger patientsikkerheden 3 acceptabel Præstationen er tilfredsstillende, men kan forbedres 2 uhensigtsmæssig Præstationen er bekymrende, forbedringer er nødvendige 1 meget uhensigtsmæssig Præstationen udsætter patienten for fare eller potentiel fare eller Fravær af adfærd, der er påkrævet i situationen IR ikke relevant Færdighederne var ikke påkrævet i situationen Hvordan kan feedback struktureres vha. SPLINTSdk? Feedback gives umiddelbart efter operationen. Fasthold den trygge atmosfære, gerne et uforstyrret sted og afstem forventningerne til samtalen. Overvej hvor lang tid I har og fokuser på det vigtigste. Hellere nå et aspekt i detaljer, frem for en masse ting i overskrifter. Vær nysgerrig og prøv at forstå situationen fra den observeredes synspunkt ved at spørge ind til hvordan han/hun selv oplevede det, og hvordan han/hun ræsonnerede. Du kan enten starte med at afdække den observeredes situationsbevidsthed under operationen, ved at diskutere hvordan han/hun søgte information, forstod informationen og planlagde derudfra. Herefter er det nemt at diskutere kommunikation, samarbejde og opgaveløsning. Husk stadig at prøve at forstå situationen fra den observeredes perspektiv. Du kan også starte med at lade den observerede nævne, hvad vedkommende klarede godt, og hvad vedkommende ønsker at gøre anderledes en anden gang. Og herefter kan du supplere med dine observationer. Aftal hvilke læringsmål som den observerede skal arbejde videre med og aftal evt. tid til en opfølgende samtale/ny vurdering. 5

6 Generelle anbefalinger Brug SPLINTSdk til at vurdere både uerfarent og rutineret operationspersonale. Giv konstruktiv feedback og gør opmærksom på, at nyt operationspersonale ikke kan forvente, at vurderingen resulterer i en høj scoring af de ikke tekniske færdigheder. Der vil ske en udvikling over tid. Brug SPLINTSdk til at vurdere den observerede ved flere lejligheder og ved forskellige indgreb med forskellig sværhedsgrad. Dette øger pålideligheden i bedømmelserne. Eksempelvis kunne bedømmelsen foretages 2 gange årligt. Notér gerne konteksten bedømmelsen fandt sted under, dvs. f.eks. den observeredes erfaring, kendt team, kendt indgreb, samt andre omstændigheder, som tidspunkt på døgnet, forstyrrelser og andre opgaver, som kan have indflydelse på præstationen. Præstationer kan variere over tid, især under lange indgreb. Det er en udfordring, hvis der skal gives én vurdering, men kan omvendt udnyttes til vigtige refleksioner, hvis man får diskuteret, hvad der sker og hvorfor. Redskabet er designet til at afspejle observerbar adfærd. Samtidig er det vigtigt, at det indeholder de vigtigste ikke-tekniske færdigheder. Det inkluderer eksempelvis, at man forbereder sig mentalt inden et indgreb, at man håndterer stress, træthed og forstyrrelser. Disse færdigheder kan være vanskelige at observere, men de er vigtige at lære. Så husk at tage det op når du giver feedback, hvis det var relevant i situationen. Oplæring i brug af SPLINTSdk Redskabet kan på overfladen virke simpelt, men afspejler i virkeligheden komplekse færdigheder, som er afhængige af omstændighederne. Det kan tage tid at vænne sig til at bruge SPLINTSdk, idet man skal gøre sig bekendt med strukturen og sproget, samt trænes i at observere og give feedback. Oplæring kan derfor anbefales og bør indeholde baggrundsinformation om menneskelige faktorer og ikke-tekniske færdigheder, således at der kan gives konstruktiv feedback til den observerede. Det anbefales i en startfase, at en mindre gruppe uddannelsesansvarlige/kliniske vejledere på hver afdeling vælges til at forestå vurderingerne og give feedback. Hvordan er SPLINTSdk udviklet? SPLINTSdk er oprindeligt et redskab, der er udviklet i Skotland og som gennem fokusgruppeinterviews med operationssygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, operationsteknikere, kirurger samt anæstesisygeplejersker og -læger fra Region Hovedstaden, er blevet tilpasset danske arbejdsforhold. Redskabet blev ændret på baggrund af interviewene, og prototypen af SPLINTSdk blev forelagt og diskuteret med 17 uddannelsesansvarlige sygeplejersker i Region Hovedstaden på en workshop, hvorefter det blev revideret. Denne proces gav sikkerhed for, at redskabet er relevant og dækkende for den sterile og usterile assistance på danske operationsstuer. Redskabet er efterfølgende evalueret af 14 uddannelsesansvarlige operationssygeplejersker, som brugte SPLINTSdk til at vurdere operationspersonales ikke-tekniske færdigheder i simulerede videooptagede scenarier. Evalueringerne herfra indikerede, at brugerne i høj grad fandt SPLINTSdk anvendelig til at vurdere og give feedback ud fra. 6

7 Supplerende litteratur Bromiley M, Mitchell L. Would you speak up if the consultant got it wrong? and would you listen if someone said you'd got it wrong? J Perioper Pract 2009 ;19(10): de Vries EN, Ramrattan MA, Smorenburg SM, Gouma DJ, Boermeester MA. The incidence and nature of in-hospital adverse events: a systematic review. Qual Saf Health Care 2008;17(3): Mazzocco K, Petitti DB, Fong KT, Bonacum D, Brookey J, Graham S, et al. Surgical team behaviors and patient outcomes. Am J Surg 2009;197(5): Mitchell L, Flin R, Yule S, Mitchell J, Coutts K, Youngson G. Development of a behavioural marker system for scrub practitioners non-technical skills (SPLINTS system) : SPLINTS behavioural marker system. J Eval Clin Pract 2013;19(2): Mitchell L., Mitchell J. Pass the buzzy thing, please. Recognising and understanding information: an essential non-technical skill element for the efficient scrub practitioner. J. Perioper Pract 2011;21(6): Neily J, Mills PD, Young-Xu Y et al. Association between implementation of a medical team training program and surgical mortality. JAMA 2010;304: Rudolph JW, Simon R, Dufresne R, Raemer DB. There s No Such Thing as Nonjudgmental Debriefing: A Theory and Method for Debriefing with Good Judgment. Sim in Healthcare 2006;1(1): Spanager L, Rosenberg J, Østergaard D. Kirurger har også behov for ikke tekniske færdigheder. Ugeskr Læger 2011;183: Se Dansk Institut for Medicinsk Simulations hjemmeside: for kurser i ikketekniske færdigheder. 7

8 Situationsbevidsthed Fastholde en dynamisk opmærksomhed på relevante aspekter på operationsstuen, så som patienten, teamet, tidsforløb, det kirurgiske indgreb, instrumenter og udstyr. Observere og lytte og på baggrund heraf, tænke fremad og forudse hvad næste skridt er. Indsamle information Være nærværende og aktivt opsøge information fra teamet på stuen ved at lytte og stille relevante spørgsmål. Være opmærksom på omgivelserne og forløbet af det kirurgiske indgreb. Sikrer sig, at patienten er informeret om indgrebet og er enig Deltager aktivt ved identificering af patienten Er opmærksom på placering af udstyr og teammedlemmer på stuen Holder sig opdateret om forløbet af det kirurgiske indgreb Danner sig løbende overblik over situationen på stuen Samler information fra teamet og patienten Fokuserer på en enkelt opgave og mister overblik over situationen Er uopmærksom og lader sig distrahere af irrelevante forstyrrelser Opfanger ikke kommandoer Følger ikke med i fagrelevant samtale mellem andre teammedlemmer Stiller ikke opklarende spørgsmål ved tvivl Erkende og forstå situationen Løbende vurdere den indsamlede information og sammenholde den med eksisterende viden for at kunne forstå situationen. Prioriterer relevant mellem opgaver Erkender ændringer i indgrebet eller patientens tilstand og reagerer relevant Skifter effektivt mellem opgaver Tilbyder det rette instrument selv om kirurgen ikke beder om det, eller beder om det forkerte Reagerer relevant på samtale der foregår mellem andre teammedlemmer Handler relevant på ændringer i kirurgens kropssprog eller stemmeføring Afstemmer musik og ikke-faglig samtale til situationen på stuen Øger ikke aktivitetsniveau selv om situationen kræver det Prioriterer ikke relevant mellem opgaver Reagerer sent eller slet ikke på akutte ændringer i indgrebet Stiller ikke opklarende spørgsmål ved uklare kommandoer fra andre teammedlemmer Opdager ikke tydelige nonverbale tegn på at kirurgen koncentrerer sig og har brug for ro Forudse begivenheder Tænke fremad og forudse behov ved ændringer i situationen. Rækker kirurgen instrumenterne i rigtig rækkefølge Forudser ændring af kirurgisk plan såsom skift fra laparoskopisk til åben procedure Er på forkant med at skaffe yderligere udstyr ved behov Tilpasser timing af respons til kirurgens kommandoer Følger ikke med i forløbet af indgrebet Spørger først efter relevante instrumenter eller udstyr når forudseelige problemer er opstået Følger ikke kirurgens timing Er ukoncentreret og uopmærksom og bliver overrasket af kirurgens kommandoer 8

9 Kommunikation og teamwork - Dele information og viden, samt sikre fælles forståelse i teamet, for at opnå et glat forløb af det kirurgiske indgreb. Udveksle information Give og modtage information i relevant detaljeringsgrad med henblik på at opnå gensidig forståelse i teamet Deler observationer og oplysninger med teamet Målretter information til relevant teammedlem Videregiver information til teamet hvis kirurgen ikke gør det/formår det Siger højt hvilket instrument der rækkes til kirurgen når relevant Bruger non-verbal kommunikation når verbal kommunikation er forstyrrende Kommunikerer resultat af tælling af servietter/instrumenter på relevant tidspunkt 9 Giver kommandoer uden at rette dem mod et specifikt teammedlem Deler ikke vigtige informationer så som skarp nål eller kort sutur Kommunikerer ikke potentielle problemer til teamet rettidigt Bruger non-verbal kommunikation i tilfælde hvor verbal kommunikation ville være mere relevant Informerer ikke om ventetid eller forsinkelse af udstyr og instrumenter Koordinere aktiviteter med teamet Sikre at opgaver udføres i et konstruktivt samarbejde med andre i teamet, med henblik på at opnå et glat kirurgisk forløb Kommunikerer forudseelige ændringer i situationen til teamet Prioriterer samtidige kommandoer fra forskellige teammedlemmer korrekt Foreslår relevante alternative muligheder/udstyr Reagerer relevant på afbrydelser fra andre Bekræfter kommandoer fra andre medlemmer af operationsteamet Koordinerer med samarbejdspartnere uden for stuen når relevant Undlader at dele viden om planen for det kirurgiske indgreb Taler til teammedlemmer som forsøger at koncentrere sig om noget andet Ignorerer kommandoer fra andre Mangler overblik over hvor andre teammedlemmer befinder sig Træde i karakter Bruge relevant autoritet ved afklaring af vigtige spørgsmål og tilpasse egen kommunikationsstil til situationen for at opnå effektivt samarbejde i teamet Sørger for at afstemme plan, opstilling, lejring m.m. med kirurg Efterspørger afklaring hvis der afviges fra oprindelig plan Giver klare kommandoer/beskeder til teamet Udviser lederskab når nødvendigt Træder i karakter f.eks. ved behov for ro og plads til omorganisering af operationsfeltet, time out m.m. Tilpasser kommunikationsstil og tone til situationen Udviser fornøden autoritet f.eks. når sikkerhedsprocedure eller andre vejledninger skal følges Accepterer beslutninger fra kirurg eller andre teammedlemmer selv om opklarende spørgsmål ville være mere hensigtsmæssige Kommunikerer ikke klart og tydeligt Antager en underdanig holdning, hvor et stærkere respons er krævet Kommunikerer krav/behov sent, eller slet ikke Gør ikke opmærksom på eget kompetenceniveau Accepterer nedladende eller uhensigtsmæssig kommunikation i teamet Støtte andre Give faglig og personlig støtte til andre teammedlemmer. Medvirke til en god tone og et godt arbejdsmiljø på stuen. Støtter andre, ved at tilbyde hjælp og assistance Er opmærksom på andre teammedlemmers træthedsniveau og tilbyder dem støtte. Guider operationsteamet til korrekt adfærd ved operationsfeltet Byder ind med gode råd og vejledning til teamet Foreslår/støtter teamet i at kalde hjælp f.eks. ved behov for flere hænder eller second opinion Foreslår en second time out ved manglende fremgang eller ved lange besværlige operationer Arrangerer ekstra operationspersonale når der er behov for assistance Tillader unødvendige afbrydelser der forstyrrer kirurgen, f.eks. irrelevante telefonopkald Lægger ikke mærke til behov hos andre i teamet Opfører sig uhøfligt overfor teamet Er ikke bevidst om andre teammedlemmers kompetenceniveau

10 Opgaveløsning - Organisere ressourcer og aktiviteter for at nå individuelle og teamorienterede mål og opretholde standarder med minimal stress for teamet. Planlægge og forberede Organisere og forberede udstyr og instrumenter. Klargøre patienten til indgrebet. Sikre timing af opgaver og aktiviteter for at minimere afbrydelser og opnå et glat forløb af den kirurgiske procedure. Indhenter relevante oplysninger om patienten og indgrebet der har betydning for f.eks. lejring, kateterisering, rasering m.m. Er klar til tiden og lader ikke teamet vente unødigt Spørger til næste fase og næste skridt ved tvivl Udnytter tiden ved pauser i indgrebet til at forberede de næste opgaver Udviser effektiv organisering af arbejdsfelt, instrumenter og udstyr Udviser kendskab til den normale rækkefølge i den kirurgiske procedure Prioriterer rækkefølgen af opgaver forkert og forsinker forløbet af det kirurgiske indgreb Åbner sterile pakninger/udstyr uden omtanke Har svært ved at finde det rette udstyr Gør ikke opmærksom på manglende kendskab til udstyr eller hvornår det skal bruges Sætte og opretholde standarder Sikre fokus på sikkerhed for patient og personale og følge gældende instrukser og vejledninger. Beskytter det sterile felt og instrumenter Forsøger at optimere arbejdsforhold og arbejdsstillinger for operationsteamet Følger gældende retningslinjer på stuen og opfordrer til at øvrigt personale ligeledes følger disse Tager ansvar/medansvar for at sikkerheds-procedurer udføres og dokumenteres Udviser omsorg for patienten og beskytter denne mod tryk, kulde, varme m.m. Følger ikke, eller bryder, anerkendte instrukser og vejledninger Bliver distraheret af eller initierer selv uhensigtsmæssig ikke-faglig samtale Undlader at tjekke relevant udstyr eller forventer at andre gør det Udviser ikke logisk og effektiv organisering af eget arbejdsfelt Håndtere pres Bevare en rolig fremtræden i stressede situationer og samtidig udvise forståelse for det pres resten af teamet er udsat for. Opretholder en neutral stemmeføring som kun ændres for at understrege situationens alvor Holder sig neutral trods uhensigtsmæssige reaktioner fra andre teammedlemmer Overskuer instrumenter og udstyr trods pres eller stress Uddelegerer opgaver når det er nødvendigt for at reducere stressniveauet Hæver stemmen unødigt Mister besindelsen/ reagerer uhensigtsmæssigt Fremstår uorganiseret og er ikke i stand til at tilbyde de rette instrumenter til tiden Lader sig påvirke uhensigtsmæssigt af stress og pres ved at gå i stå og fungere ineffektivt Venter på kommandoer og handler ikke selvstændigt Overbebyrder gulvassistenten med opgaver i ikke prioriteret rækkefølge 10

11 SPLINTSdk vurderingsskema Navn:...Faggruppe: Steril/usteril assistance:... Indgreb:. Særlige omstændigheder:. Hospital og afdeling:.. Observatør:.. Dato og kl.:. Kategori Kategori scoring Element Element scoring Feedback noter Situationsbevidsthed Indsamle information Erkende og forstå situationen Forudse begivenheder Kommunikation og teamwork Udveksle information Koordinere aktiviteter med teamet Træde i karakter Støtte andre Opgaveløsning Planlægge og forberede Sætte og opretholde standarder Håndtere pres 1. Meget uhensigtsmæssig 2. Uhensigtsmæssig 3. Acceptabel 4. God 5. Meget god IR Ikke relevant, adfærden var ikke påkrævet i situationen Vigtigste fokusområde fremover: Næste vurdering d. 11

NOTSSdk håndbog v 2.0 (Non-Technical Skills for Surgeons)

NOTSSdk håndbog v 2.0 (Non-Technical Skills for Surgeons) NOTSSdk håndbog v 2.0 (Non-Technical Skills for Surgeons) Et redskab til observation af og feedback på kirurgers ikke-tekniske færdigheder Denne håndbog er version 2.0, hvor introduktionen og vejledningen

Læs mere

NOTSSdk håndbog (Non-Technical Skills for Surgeons)

NOTSSdk håndbog (Non-Technical Skills for Surgeons) NOTSSdk håndbog (Non-Technical Skills for Surgeons) Et redskab til struktureret observation af og feedback på kirurgers ikke-tekniske færdigheder For yderligere oplysninger kontakt: Lene Spanager, læge,

Læs mere

Anæstesiologers ikke-tekniske færdigheder (ANTSdk)

Anæstesiologers ikke-tekniske færdigheder (ANTSdk) Anæstesiologers ikke-tekniske færdigheder (ANTSdk) ANTSdk er et redskab til brug ved observation og vurdering af anæstesiologers ikke-tekniske færdigheder. Redskabet er udviklet på baggrund af det skotske

Læs mere

N-ANTS håndbog. (Nurse Anaesthetists Non-Technical Skills)

N-ANTS håndbog. (Nurse Anaesthetists Non-Technical Skills) N-ANTS håndbog (Nurse Anaesthetists Non-Technical Skills) Et redskab til struktureret observation af og feedback på anæstesisygeplejerskers ikke-tekniske færdigheder Kategorier Elementer Situationsbevidsthed

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

Kommunikationsgrundlag i Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg

Kommunikationsgrundlag i Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg Kommunikationsgrundlag i Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg Den gode omgangstone 1 Den gode omgangstone Professionel kommunikation i Afdeling V Velfungerende og sammenhængende kommunikation

Læs mere

Den gode omgangstone Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg

Den gode omgangstone Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg Kort og godt om intern 1 i Afdeling V De seneste MTU`er har vist, at er vigtig for medarbejderne i Afdeling V, og at den interne kan professionaliseres. Vi

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter

Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter The Capital Region Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter Fremtidens sundhedsvæsen Nyborg Strand 2013 Doris Østergaard, DIMS, Center for HR, Region H at kunne bygge bro er kernen i vellykkede

Læs mere

N- ANTS håndbog (Nurse Anaesthetists Non- Technical Skills)

N- ANTS håndbog (Nurse Anaesthetists Non- Technical Skills) N- ANTS håndbog (Nurse Anaesthetists Non- Technical Skills) Et redskab til struktureret observation af og feedback på anæstesisygeplejerskers ikke- tekniske færdigheder Kategorier Elementer Situationsbevidsthed

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden The Capital Region Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden Oversigt over workshop Kort om simulationsbaseret

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Status for implementering af Kompetencevurdering i praksis FS SASMO Vejle Center Hotel 29. oktober 2013 Sidsel Nikolaisen, Klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Operationstekniker - en uddannelse i sundhedssektoren

Operationstekniker - en uddannelse i sundhedssektoren Operationstekniker - en uddannelse i sundhedssektoren Operationstekniker på et af Region Hovedstadens hospitaler I regionens operationsafsnit varetages opgaver med at gennemføre en lang række forskellige

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

360-graders evaluering eller multiple peer review

360-graders evaluering eller multiple peer review 360-graders evaluering eller multiple peer review Den uddannelsessøgende vælger evt. i samarbejde med hovedvejleder - relevant personale til at indgå i 360-graders evalueringen. Det bør være personale,

Læs mere

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Social og sundhedshjælper Social og Sundhedsassistent Sygeplejerske 1 Kompetenceudvikling for Sygeplejersker ansat i Center for Sundhed og omsorg, Slagelse Kommune

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation håndbog i Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation Teamsamarbejde Sikker Mundtlig Kommunikation Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Kommunikation Inden du ringer... 4 Kommunikation om patientbehandling

Læs mere

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard!

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard! PROCESKONFIRMERING - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard Proceskonfirmering er ikke et udbredt fænomen i danske virksomheder, hvilket kan skyldes, at det minder

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

Afdeling for Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET

Afdeling for Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET SAMTALETRÆNING I TRIADER I TERAPI, RÅDGIVINING OG VEJLEDNING København og Aarhus 2016 Copyright Anders Dræby The State and University Library Aarhus University Aarhus University Scholarly Publishing DOI:

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS NORMERING Personalet består af: bruttonormering: 42,6 Normering 34,62 sygeplejersker 7,98 sygehjælpere, SSA er og teknikere Fordeling 1 afdelingssygeplejerske,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Værdigrundlag Afdeling Q

Værdigrundlag Afdeling Q Information til personale Værdigrundlag Afdeling Q - udarbejdet af afdelingens ledere og medarbejdere Infektionsmedicinsk Afdeling Q Den bærende værdi i Infektionsmedicinsk Afdeling Q er: Professionalisme

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER

AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER Følgende viser, hvilken adfærd, man kan møde hos børn. Der er tale om ADHD og også om et antal relaterede tilstande. Hvorfor er det vigtigt at kende symptomerne på ADHD? ADHD

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem a rstyrrelser Tak for tiden Fordi tiden er vigtig En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem ...kultur er noget der tages for givet, og styrer handlinger uden at være genstand

Læs mere

Afdelingens mål for oplæringsperioden:

Afdelingens mål for oplæringsperioden: Afdelingens mål for oplæringsperioden: Målene for din oplæringsperiode er formuleret som henholdsvis mål for en samlet oplæringsperiode og delmål for de 4 delmål, som vi anbefaler dig at arbejde med. Rækkefølgen

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Medarbejderinformation. Værdigrundlag. Intensiv afdeling, Sønderborg

Medarbejderinformation. Værdigrundlag. Intensiv afdeling, Sønderborg Medarbejderinformation Værdigrundlag Intensiv afdeling, Sønderborg Kvalitet Døgnet Rundt Anæstesi- og operationsafdelingen Indledning Værdigrundlaget for Intensiv afsnittet er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE. Hvad forskning siger om effektive team

DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE. Hvad forskning siger om effektive team DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE Oversigt Hvad forskning siger om effektive team Synlig læring i lærerteamet Mødedagsorden som værktøj Organisering i lærerteam er almindeligt i folkeskolen forskellige typer

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Bekymringssamtalen. Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen. Bekymringssamtalens struktur i Tilværelsespsykologiens optik.

Bekymringssamtalen. Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen. Bekymringssamtalens struktur i Tilværelsespsykologiens optik. Bekymringssamtalen Bekymringssamtalens struktur i Tilværelsespsykologiens optik Hav det overordnede formål med samtalen for øje: Tidlig/rettidig indsats Forandring Mobilisering af den unges egne og familiens

Læs mere

SOSU- Randers og samarbejdende praktikker

SOSU- Randers og samarbejdende praktikker Et pædagogisk redskab til vurdering af social- og sundhedselevers udvikling af kompetencer i skole- og praktikuddannelse på Randers Social- og sundhedsskole og i samarbejdende praktikker SOSU- Randers

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Resultater fra intern og ekstern evaluering. Projekt Sprog April 2011 August 2012

Resultater fra intern og ekstern evaluering. Projekt Sprog April 2011 August 2012 Bilag 1 Resultater fra intern og ekstern evaluering Projekt Sprog April 2011 August 2012 LocusInspire og Afdeling for Neurorehabilitering v. Frederikssund sygehus Resultater fra intern evaluering v. Afdeling

Læs mere

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis:

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis: Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Højrisikoprocesser er karakteriseret ved (1) - Variabel input. Patienter er meget forskellige, og personalet har uens kvalifikationer.

Højrisikoprocesser er karakteriseret ved (1) - Variabel input. Patienter er meget forskellige, og personalet har uens kvalifikationer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Patientsikkerhed FEJLKILDEANALYSE Metodebeskrivelse Afsnit 023 Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Telefon 36 32 36 32 Direkte 36 32 31 87 Fax 36 32 36

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Feedback, anerkendende kommunikation

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Jesper Grau Eriksen, Dorit Simonsen, Lars Bastholt, Knut Aspegren, Claus Vinther, Kirsten Kruse, Troels Kodal Onkologisk Afdeling

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir

MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir Brugervejledning for praktikvejleder Du kan som vejleder anvende modellen og støttespørgsmålene som afsæt for din vejledningssamtale nogle gange i løbet af praktikken.

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Temadag for hygiejnesygeplejersker den 4. marts 2015 Den dagkirurgiske patient Phønix Fremtidens hus for

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Model for praktisk færdighedsudøvelse

Model for praktisk færdighedsudøvelse Model for praktisk færdighedsudøvelse Indhold Præsentation af Model for praktisk færdighedsudøvelse Modelforståelse Anvendelse af modellen som et vejlednings- og læringsredskab i forskellige arenaer Udvikling

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode.

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode. Læringskatalog for social og sundhedsassistentelever i alle 3 praktikker. At lære sygepleje i klinisk praksis i afdeling Z2 I afdeling Z2 arbejder vi ud fra mål om at fremme et godt samarbejde med dig

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler European Mentoring & Coaching Council Etiske regler Introduktion EMCC European Mentoring & Coaching Council - er etableret med det formål at fremme best practices og sikre, at de højest mulige standarder

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

November Evalueringer i Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

November Evalueringer i Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Evalueringer i Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje 1 Baggrund for tilblivelsen af evalueringsredskabet I forbindelse med etablering af blokstruktur i Specialuddannelsen i

Læs mere

Hvad kan du gøre ved eksamensangst?

Hvad kan du gøre ved eksamensangst? Hvad kan du gøre ved eksamensangst? - information - kortlægning - forslag Har du flere spørgsmål, så henvend dig til: Psykolog Irene R. Thomsen Børn & Ungeklinikken Vestergade 37, 7500 Holstbro www.boernogungeklinikken.dk

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej Tilsyn Anmeldt tilsyn 30.04. 2013 Højgård Børnehus Anne Mariesvej 12, Lind 7400 Herning Leder: Anne-Grethe R. Petersen Tilsynsførende: Dorthe Noesgaard Pia Strandbygaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte

Læs mere