SPLINTSdk håndbog (Scrub Practitioners List of Intraoperative Non-Technical Skills)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPLINTSdk håndbog (Scrub Practitioners List of Intraoperative Non-Technical Skills)"

Transkript

1 (Scrub Practitioners List of Intraoperative Non-Technical Skills) Et redskab til observation af og feedback på operationspersonalets ikke-tekniske færdigheder

2 For yderligere oplysninger kontakt: Anna Sofie Mundt, operationssygeplejerske Lene Spanager, læge, PhD. Doris Østergaard, institutleder, overlæge Dr. Med Peter Dieckmann, psykolog, PhD Helle Teglgaard Lyk-Jensen, anæstesisygeplejerske Region Hovedstaden Center for HR Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Herlev Ringvej 75, 25. etage 2730 Herlev SPLINTSdk Håndbog version 1.0. Juni Forside illustration: Frits Ahlefeldt 2

3 Introduktion Det er ikke altid nemt at sætte ord på hvad de kan, men vi kender dem godt; de operationspersonaler der har alt under kontrol, selv når det kirurgiske forløb ikke udvikler sig efter planen, og der skal handles hurtigt. De operationspersonaler der synes at kunne læse kirurgens tanker. De operationspersonaler der er i stand til at forblive rolige, bevare overblikket, prioritere relevant mellem opgaver og løse problematikker, alt imens de yder kvalificeret, opmærksom assistance til det kirurgiske team. Disse operationspersonaler har en høj teknisk og klinisk viden, og de udviser desuden gode ikke-tekniske færdigheder. De fleste erfarne operationspersonaler har gode ikke-tekniske færdigheder, og uanset hvor erfaren man er, bør man altid stræbe efter at skærpe disse færdigheder i sin daglige praksis. Dette er en håndbog i brugen af SPLINTSdk (Scrub Practitioners List of Intraoperative Non-Technical Skills). SPLINTSdk er et observations- og vurderingsredskab, der er designet til at give en mere formel ramme og et fælles sprog, hvormed man kan diskutere og træne ikke-tekniske færdigheder. Første del af håndbogen giver en beskrivelse af hvad ikke-tekniske færdigheder er, beskriver baggrunden for redskabets udvikling og giver en beskrivelse af hvordan redskabet kan bruges. Sidst i håndbogen findes selve redskabet og vurderingsskemaet. Hvad er ikke-tekniske færdigheder? Ikke-tekniske færdigheder består af sociale og personlige færdigheder som kommunikation og samarbejde og kognitive færdigheder som situationsbevidsthed. Ikke-tekniske færdigheder understøtter tekniske og kliniske færdigheder og medvirker til en sikker og effektiv opgaveløsning af høj kvalitet. International forskning har fastslået, at mange fejl og utilsigtede hændelser under kirurgi skyldes svigt af ikke-tekniske færdigheder, snarere end manglende tekniske kompetencer. Ikke-tekniske færdigheder har derfor stor betydning for patientsikkerheden og kvaliteten af behandlingen, og det er færdigheder, der kan læres. Man anslår, at ca. 1 ud af 10 indlagte patienter udsættes for en utilsigtet hændelse. Ud af disse forekommer ca. 40 pct. i forbindelse med et operativt indgreb. Man vurderer, at ca. 70 pct. af alle disse utilsigtede hændelser skyldes svigtende ikke-tekniske færdigheder. Et stort kontrolleret studie har dokumenteret, at indførelse af præoperativ briefing og teamtræning i kommunikation og samarbejde på 74 hospitaler, reducerede den kirurgiske morbiditet og mortalitet signifikant i forhold til i en kontrolgruppe på 34 hospitaler, hvor der ikke blev interveneret. Ikke-tekniske færdigheder er ikke noget nyt indenfor operationssygepleje. Gode operationspersonaler har altid udvist gode ikke-tekniske færdigheder, men disse færdigheder har ikke tidligere specifikt været i fokus for træning. De er blevet lært og udviklet på en uformel og implicit måde. Hvad er SPLINTSdk? SPLINTSdk er et redskab til observation af og feedback på den sterile og usterile operationsassistances ikketekniske færdigheder. SPLINTSdk består af 3 kategorier: situationsbevidsthed, kommunikation & teamwork samt opgaveløsning. De tre kategorier har hver 3-4 underliggende elementer (se tabellen neden for). Hvert element er beskrevet med eksempler på observerbar adfærd, som enten er god eller uhensigtsmæssig. Adfærdseksemplerne skal ses som illustrationer på adfærd, der kan guide ens feedback og bedømmelse. De udgør ikke en udtømmende tjekliste, man kan sagtens finde flere eksempler. Nogle af adfærdseksemplerne er meget konkrete, andre er mere overordnede. Til redskabet hører en vurderingsskala. 3

4 Kategori Element Situationsbevidsthed Indsamle information Erkende og forstå situationen Forudse begivenheder Kommunikation & teamwork Udveksle information Koordinere aktiviteter med teamet Træde i karakter Støtte andre Opgaveløsning Planlægge og forberede Sætte og opretholde standarder Håndtere pres Hvad kan SPLINTSdk bruges til? SPLINTSdk er et formativt læringsredskab. Det vil sige, at det først og fremmest skal bruges til at styrke og stimulere den observeredes faglige udvikling, snarere end at afgøre om en minimumskompentence er opnået eller bestået. På baggrund af observationer i klinikken eller simuleret miljø kan SPLINTSdk være udgangspunkt for en dialogbaseret evaluering af den sterile/usterile assistances udvikling SPLINTSdk kan anvendes til at bedømme den sterile/usterile assistances ikke-tekniske præstation på operationsstuen SPLINTSdk kan skabe refleksion over egen praksis og evt. inddrages i uddannelsesforløb og MUS samtaler SPLINTSdk kan bruges som en ramme til at diskutere cases fra klinikken i et fagligt forum på afdelingen Ydermere kan SPLINTSdk bruges til at designe, gennemføre og måle effekt af træning Hvordan kan SPLINTSdk bruges? SPLINTSdk anvendes til at strukturere observationer af og feedback på den sterile/usterile operationsassistances ikke-tekniske præstation under en operation. Det er tanken, at en uddannelsesansvarlig observerer en operationspersonale under oplæring, eller en erfaren operationspersonale under et indgreb, hvor den uddannelsesansvarlige eventuelt selv deltager. Umiddelbart efter indgrebet sættes tid af til feedback og eventuel vurdering af den observerede. Bedømmerens opgaver: Planlæg hvornår en vurdering af de ikke tekniske færdigheder skal foregå, og aftal det med den der skal observeres. Sørg for at skabe en tryg atmosfære og sæt rammerne for samtalen. Det er ikke en eksamen, formålet er at understøtte den observeredes læring. Observer den sterile/usterile assistance fra patienten modtages, til patienten kører ud af stuen igen. Det kan gøres som ikke-deltagende observatør, eller det kan foregå, mens du selv assisterer som steril/usteril assistance. 4

5 Konkret fremgangsmåde: 1. Se efter observerbar adfærd, især verbal og nonverbal kommunikation. 2. Noter efterfølgende i feedback noter på skemaet, hvad du observerede eller ikke observerede. 3. Vurder adfærden ved hjælp af skalaen. Pas på med tolkning, hold dig til det du ser og hører. Vurder den observerede op imod hvad en dygtig operationspersonale vil gøre under det pågældende indgreb. Operationspersonale under oplæring vil formentlig score lavt, til gengæld kan man følge den observeredes udvikling over tid. Fravær af adfærd, der er påkrævet i situationen, skal vurderes negativt, det vil sige, at der gives vurderingen Giv herefter den observerede feedback (se forslag nedenfor til hvordan). Rækkefølgen af scoringerne er underordnet. Måske er det nemmeste at starte med elementerne, da de er mest konkrete. Den observeredes opgaver: For at få fuldt udbytte af feedbacken, er det vigtigt, at du deltager aktivt i samtalen. Brug strukturen i SPLINTSdk til at reflektere over din egen udvikling over tid. Sæt dig selv nogle læringsmål du kan arbejde videre med. Scoring Beskrivelse af scoring 5 meget god Præstationen er af overordentlig høj standard, kan bruges som foregangseksempel for andre 4 god Præstationen er af ensartet høj standard, øger patientsikkerheden 3 acceptabel Præstationen er tilfredsstillende, men kan forbedres 2 uhensigtsmæssig Præstationen er bekymrende, forbedringer er nødvendige 1 meget uhensigtsmæssig Præstationen udsætter patienten for fare eller potentiel fare eller Fravær af adfærd, der er påkrævet i situationen IR ikke relevant Færdighederne var ikke påkrævet i situationen Hvordan kan feedback struktureres vha. SPLINTSdk? Feedback gives umiddelbart efter operationen. Fasthold den trygge atmosfære, gerne et uforstyrret sted og afstem forventningerne til samtalen. Overvej hvor lang tid I har og fokuser på det vigtigste. Hellere nå et aspekt i detaljer, frem for en masse ting i overskrifter. Vær nysgerrig og prøv at forstå situationen fra den observeredes synspunkt ved at spørge ind til hvordan han/hun selv oplevede det, og hvordan han/hun ræsonnerede. Du kan enten starte med at afdække den observeredes situationsbevidsthed under operationen, ved at diskutere hvordan han/hun søgte information, forstod informationen og planlagde derudfra. Herefter er det nemt at diskutere kommunikation, samarbejde og opgaveløsning. Husk stadig at prøve at forstå situationen fra den observeredes perspektiv. Du kan også starte med at lade den observerede nævne, hvad vedkommende klarede godt, og hvad vedkommende ønsker at gøre anderledes en anden gang. Og herefter kan du supplere med dine observationer. Aftal hvilke læringsmål som den observerede skal arbejde videre med og aftal evt. tid til en opfølgende samtale/ny vurdering. 5

6 Generelle anbefalinger Brug SPLINTSdk til at vurdere både uerfarent og rutineret operationspersonale. Giv konstruktiv feedback og gør opmærksom på, at nyt operationspersonale ikke kan forvente, at vurderingen resulterer i en høj scoring af de ikke tekniske færdigheder. Der vil ske en udvikling over tid. Brug SPLINTSdk til at vurdere den observerede ved flere lejligheder og ved forskellige indgreb med forskellig sværhedsgrad. Dette øger pålideligheden i bedømmelserne. Eksempelvis kunne bedømmelsen foretages 2 gange årligt. Notér gerne konteksten bedømmelsen fandt sted under, dvs. f.eks. den observeredes erfaring, kendt team, kendt indgreb, samt andre omstændigheder, som tidspunkt på døgnet, forstyrrelser og andre opgaver, som kan have indflydelse på præstationen. Præstationer kan variere over tid, især under lange indgreb. Det er en udfordring, hvis der skal gives én vurdering, men kan omvendt udnyttes til vigtige refleksioner, hvis man får diskuteret, hvad der sker og hvorfor. Redskabet er designet til at afspejle observerbar adfærd. Samtidig er det vigtigt, at det indeholder de vigtigste ikke-tekniske færdigheder. Det inkluderer eksempelvis, at man forbereder sig mentalt inden et indgreb, at man håndterer stress, træthed og forstyrrelser. Disse færdigheder kan være vanskelige at observere, men de er vigtige at lære. Så husk at tage det op når du giver feedback, hvis det var relevant i situationen. Oplæring i brug af SPLINTSdk Redskabet kan på overfladen virke simpelt, men afspejler i virkeligheden komplekse færdigheder, som er afhængige af omstændighederne. Det kan tage tid at vænne sig til at bruge SPLINTSdk, idet man skal gøre sig bekendt med strukturen og sproget, samt trænes i at observere og give feedback. Oplæring kan derfor anbefales og bør indeholde baggrundsinformation om menneskelige faktorer og ikke-tekniske færdigheder, således at der kan gives konstruktiv feedback til den observerede. Det anbefales i en startfase, at en mindre gruppe uddannelsesansvarlige/kliniske vejledere på hver afdeling vælges til at forestå vurderingerne og give feedback. Hvordan er SPLINTSdk udviklet? SPLINTSdk er oprindeligt et redskab, der er udviklet i Skotland og som gennem fokusgruppeinterviews med operationssygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, operationsteknikere, kirurger samt anæstesisygeplejersker og -læger fra Region Hovedstaden, er blevet tilpasset danske arbejdsforhold. Redskabet blev ændret på baggrund af interviewene, og prototypen af SPLINTSdk blev forelagt og diskuteret med 17 uddannelsesansvarlige sygeplejersker i Region Hovedstaden på en workshop, hvorefter det blev revideret. Denne proces gav sikkerhed for, at redskabet er relevant og dækkende for den sterile og usterile assistance på danske operationsstuer. Redskabet er efterfølgende evalueret af 14 uddannelsesansvarlige operationssygeplejersker, som brugte SPLINTSdk til at vurdere operationspersonales ikke-tekniske færdigheder i simulerede videooptagede scenarier. Evalueringerne herfra indikerede, at brugerne i høj grad fandt SPLINTSdk anvendelig til at vurdere og give feedback ud fra. 6

7 Supplerende litteratur Bromiley M, Mitchell L. Would you speak up if the consultant got it wrong? and would you listen if someone said you'd got it wrong? J Perioper Pract 2009 ;19(10): de Vries EN, Ramrattan MA, Smorenburg SM, Gouma DJ, Boermeester MA. The incidence and nature of in-hospital adverse events: a systematic review. Qual Saf Health Care 2008;17(3): Mazzocco K, Petitti DB, Fong KT, Bonacum D, Brookey J, Graham S, et al. Surgical team behaviors and patient outcomes. Am J Surg 2009;197(5): Mitchell L, Flin R, Yule S, Mitchell J, Coutts K, Youngson G. Development of a behavioural marker system for scrub practitioners non-technical skills (SPLINTS system) : SPLINTS behavioural marker system. J Eval Clin Pract 2013;19(2): Mitchell L., Mitchell J. Pass the buzzy thing, please. Recognising and understanding information: an essential non-technical skill element for the efficient scrub practitioner. J. Perioper Pract 2011;21(6): Neily J, Mills PD, Young-Xu Y et al. Association between implementation of a medical team training program and surgical mortality. JAMA 2010;304: Rudolph JW, Simon R, Dufresne R, Raemer DB. There s No Such Thing as Nonjudgmental Debriefing: A Theory and Method for Debriefing with Good Judgment. Sim in Healthcare 2006;1(1): Spanager L, Rosenberg J, Østergaard D. Kirurger har også behov for ikke tekniske færdigheder. Ugeskr Læger 2011;183: Se Dansk Institut for Medicinsk Simulations hjemmeside: for kurser i ikketekniske færdigheder. 7

8 Situationsbevidsthed Fastholde en dynamisk opmærksomhed på relevante aspekter på operationsstuen, så som patienten, teamet, tidsforløb, det kirurgiske indgreb, instrumenter og udstyr. Observere og lytte og på baggrund heraf, tænke fremad og forudse hvad næste skridt er. Indsamle information Være nærværende og aktivt opsøge information fra teamet på stuen ved at lytte og stille relevante spørgsmål. Være opmærksom på omgivelserne og forløbet af det kirurgiske indgreb. Sikrer sig, at patienten er informeret om indgrebet og er enig Deltager aktivt ved identificering af patienten Er opmærksom på placering af udstyr og teammedlemmer på stuen Holder sig opdateret om forløbet af det kirurgiske indgreb Danner sig løbende overblik over situationen på stuen Samler information fra teamet og patienten Fokuserer på en enkelt opgave og mister overblik over situationen Er uopmærksom og lader sig distrahere af irrelevante forstyrrelser Opfanger ikke kommandoer Følger ikke med i fagrelevant samtale mellem andre teammedlemmer Stiller ikke opklarende spørgsmål ved tvivl Erkende og forstå situationen Løbende vurdere den indsamlede information og sammenholde den med eksisterende viden for at kunne forstå situationen. Prioriterer relevant mellem opgaver Erkender ændringer i indgrebet eller patientens tilstand og reagerer relevant Skifter effektivt mellem opgaver Tilbyder det rette instrument selv om kirurgen ikke beder om det, eller beder om det forkerte Reagerer relevant på samtale der foregår mellem andre teammedlemmer Handler relevant på ændringer i kirurgens kropssprog eller stemmeføring Afstemmer musik og ikke-faglig samtale til situationen på stuen Øger ikke aktivitetsniveau selv om situationen kræver det Prioriterer ikke relevant mellem opgaver Reagerer sent eller slet ikke på akutte ændringer i indgrebet Stiller ikke opklarende spørgsmål ved uklare kommandoer fra andre teammedlemmer Opdager ikke tydelige nonverbale tegn på at kirurgen koncentrerer sig og har brug for ro Forudse begivenheder Tænke fremad og forudse behov ved ændringer i situationen. Rækker kirurgen instrumenterne i rigtig rækkefølge Forudser ændring af kirurgisk plan såsom skift fra laparoskopisk til åben procedure Er på forkant med at skaffe yderligere udstyr ved behov Tilpasser timing af respons til kirurgens kommandoer Følger ikke med i forløbet af indgrebet Spørger først efter relevante instrumenter eller udstyr når forudseelige problemer er opstået Følger ikke kirurgens timing Er ukoncentreret og uopmærksom og bliver overrasket af kirurgens kommandoer 8

9 Kommunikation og teamwork - Dele information og viden, samt sikre fælles forståelse i teamet, for at opnå et glat forløb af det kirurgiske indgreb. Udveksle information Give og modtage information i relevant detaljeringsgrad med henblik på at opnå gensidig forståelse i teamet Deler observationer og oplysninger med teamet Målretter information til relevant teammedlem Videregiver information til teamet hvis kirurgen ikke gør det/formår det Siger højt hvilket instrument der rækkes til kirurgen når relevant Bruger non-verbal kommunikation når verbal kommunikation er forstyrrende Kommunikerer resultat af tælling af servietter/instrumenter på relevant tidspunkt 9 Giver kommandoer uden at rette dem mod et specifikt teammedlem Deler ikke vigtige informationer så som skarp nål eller kort sutur Kommunikerer ikke potentielle problemer til teamet rettidigt Bruger non-verbal kommunikation i tilfælde hvor verbal kommunikation ville være mere relevant Informerer ikke om ventetid eller forsinkelse af udstyr og instrumenter Koordinere aktiviteter med teamet Sikre at opgaver udføres i et konstruktivt samarbejde med andre i teamet, med henblik på at opnå et glat kirurgisk forløb Kommunikerer forudseelige ændringer i situationen til teamet Prioriterer samtidige kommandoer fra forskellige teammedlemmer korrekt Foreslår relevante alternative muligheder/udstyr Reagerer relevant på afbrydelser fra andre Bekræfter kommandoer fra andre medlemmer af operationsteamet Koordinerer med samarbejdspartnere uden for stuen når relevant Undlader at dele viden om planen for det kirurgiske indgreb Taler til teammedlemmer som forsøger at koncentrere sig om noget andet Ignorerer kommandoer fra andre Mangler overblik over hvor andre teammedlemmer befinder sig Træde i karakter Bruge relevant autoritet ved afklaring af vigtige spørgsmål og tilpasse egen kommunikationsstil til situationen for at opnå effektivt samarbejde i teamet Sørger for at afstemme plan, opstilling, lejring m.m. med kirurg Efterspørger afklaring hvis der afviges fra oprindelig plan Giver klare kommandoer/beskeder til teamet Udviser lederskab når nødvendigt Træder i karakter f.eks. ved behov for ro og plads til omorganisering af operationsfeltet, time out m.m. Tilpasser kommunikationsstil og tone til situationen Udviser fornøden autoritet f.eks. når sikkerhedsprocedure eller andre vejledninger skal følges Accepterer beslutninger fra kirurg eller andre teammedlemmer selv om opklarende spørgsmål ville være mere hensigtsmæssige Kommunikerer ikke klart og tydeligt Antager en underdanig holdning, hvor et stærkere respons er krævet Kommunikerer krav/behov sent, eller slet ikke Gør ikke opmærksom på eget kompetenceniveau Accepterer nedladende eller uhensigtsmæssig kommunikation i teamet Støtte andre Give faglig og personlig støtte til andre teammedlemmer. Medvirke til en god tone og et godt arbejdsmiljø på stuen. Støtter andre, ved at tilbyde hjælp og assistance Er opmærksom på andre teammedlemmers træthedsniveau og tilbyder dem støtte. Guider operationsteamet til korrekt adfærd ved operationsfeltet Byder ind med gode råd og vejledning til teamet Foreslår/støtter teamet i at kalde hjælp f.eks. ved behov for flere hænder eller second opinion Foreslår en second time out ved manglende fremgang eller ved lange besværlige operationer Arrangerer ekstra operationspersonale når der er behov for assistance Tillader unødvendige afbrydelser der forstyrrer kirurgen, f.eks. irrelevante telefonopkald Lægger ikke mærke til behov hos andre i teamet Opfører sig uhøfligt overfor teamet Er ikke bevidst om andre teammedlemmers kompetenceniveau

10 Opgaveløsning - Organisere ressourcer og aktiviteter for at nå individuelle og teamorienterede mål og opretholde standarder med minimal stress for teamet. Planlægge og forberede Organisere og forberede udstyr og instrumenter. Klargøre patienten til indgrebet. Sikre timing af opgaver og aktiviteter for at minimere afbrydelser og opnå et glat forløb af den kirurgiske procedure. Indhenter relevante oplysninger om patienten og indgrebet der har betydning for f.eks. lejring, kateterisering, rasering m.m. Er klar til tiden og lader ikke teamet vente unødigt Spørger til næste fase og næste skridt ved tvivl Udnytter tiden ved pauser i indgrebet til at forberede de næste opgaver Udviser effektiv organisering af arbejdsfelt, instrumenter og udstyr Udviser kendskab til den normale rækkefølge i den kirurgiske procedure Prioriterer rækkefølgen af opgaver forkert og forsinker forløbet af det kirurgiske indgreb Åbner sterile pakninger/udstyr uden omtanke Har svært ved at finde det rette udstyr Gør ikke opmærksom på manglende kendskab til udstyr eller hvornår det skal bruges Sætte og opretholde standarder Sikre fokus på sikkerhed for patient og personale og følge gældende instrukser og vejledninger. Beskytter det sterile felt og instrumenter Forsøger at optimere arbejdsforhold og arbejdsstillinger for operationsteamet Følger gældende retningslinjer på stuen og opfordrer til at øvrigt personale ligeledes følger disse Tager ansvar/medansvar for at sikkerheds-procedurer udføres og dokumenteres Udviser omsorg for patienten og beskytter denne mod tryk, kulde, varme m.m. Følger ikke, eller bryder, anerkendte instrukser og vejledninger Bliver distraheret af eller initierer selv uhensigtsmæssig ikke-faglig samtale Undlader at tjekke relevant udstyr eller forventer at andre gør det Udviser ikke logisk og effektiv organisering af eget arbejdsfelt Håndtere pres Bevare en rolig fremtræden i stressede situationer og samtidig udvise forståelse for det pres resten af teamet er udsat for. Opretholder en neutral stemmeføring som kun ændres for at understrege situationens alvor Holder sig neutral trods uhensigtsmæssige reaktioner fra andre teammedlemmer Overskuer instrumenter og udstyr trods pres eller stress Uddelegerer opgaver når det er nødvendigt for at reducere stressniveauet Hæver stemmen unødigt Mister besindelsen/ reagerer uhensigtsmæssigt Fremstår uorganiseret og er ikke i stand til at tilbyde de rette instrumenter til tiden Lader sig påvirke uhensigtsmæssigt af stress og pres ved at gå i stå og fungere ineffektivt Venter på kommandoer og handler ikke selvstændigt Overbebyrder gulvassistenten med opgaver i ikke prioriteret rækkefølge 10

11 SPLINTSdk vurderingsskema Navn:...Faggruppe: Steril/usteril assistance:... Indgreb:. Særlige omstændigheder:. Hospital og afdeling:.. Observatør:.. Dato og kl.:. Kategori Kategori scoring Element Element scoring Feedback noter Situationsbevidsthed Indsamle information Erkende og forstå situationen Forudse begivenheder Kommunikation og teamwork Udveksle information Koordinere aktiviteter med teamet Træde i karakter Støtte andre Opgaveløsning Planlægge og forberede Sætte og opretholde standarder Håndtere pres 1. Meget uhensigtsmæssig 2. Uhensigtsmæssig 3. Acceptabel 4. God 5. Meget god IR Ikke relevant, adfærden var ikke påkrævet i situationen Vigtigste fokusområde fremover: Næste vurdering d. 11

N-ANTS håndbog. (Nurse Anaesthetists Non-Technical Skills)

N-ANTS håndbog. (Nurse Anaesthetists Non-Technical Skills) N-ANTS håndbog (Nurse Anaesthetists Non-Technical Skills) Et redskab til struktureret observation af og feedback på anæstesisygeplejerskers ikke-tekniske færdigheder Kategorier Elementer Situationsbevidsthed

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter

Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter The Capital Region Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter Fremtidens sundhedsvæsen Nyborg Strand 2013 Doris Østergaard, DIMS, Center for HR, Region H at kunne bygge bro er kernen i vellykkede

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Status for implementering af Kompetencevurdering i praksis FS SASMO Vejle Center Hotel 29. oktober 2013 Sidsel Nikolaisen, Klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation håndbog i Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation Teamsamarbejde Sikker Mundtlig Kommunikation Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Kommunikation Inden du ringer... 4 Kommunikation om patientbehandling

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Forandring som vilkår

Forandring som vilkår Forandring som vilkår Seminar 27. Februar 2009 En dynamisk forståelse af psykisk arbejdsmiljø og stress David Glasscock, Psykolog Omorganisering Vi arbejdede hårdt, men hver gang det begyndte at fungere,

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Aktiviteter i Store Mødesal

Aktiviteter i Store Mødesal Aktiviteter i Store Mødesal Læringsteknologier m.m. Webinarer Ordet Webinar er en sammentrækning af webbaseret og seminar, og er den teknologibårne læringsform, som ligger tættest på konventionel undervisning.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD

GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD GÅ HJEM MØDE OM BRUGERRÅD Overvej mens du lytter Hvad hæfter du dig særligt ved af det, du hører i dag? - Er der noget der overrasker eller undrer? Hvad bliver du inspireret til at gå hjem og gøre lidt

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Sikker Kirurgi erfaringer fra danske sygehuse

Sikker Kirurgi erfaringer fra danske sygehuse Sikker Kirurgi erfaringer fra danske sygehuse Overlæge Hans Trier, Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1. marts 2010 Baggrund Initiativet Safe Surgery Saves Lives (Sikker Kirurgi) er i 2008 lanceret af

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

NÆRVÆRENDE KOMMUNIKATION IDÉKATALOG NÆRVÆRENDE KOMMUNIKATION. Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1

NÆRVÆRENDE KOMMUNIKATION IDÉKATALOG NÆRVÆRENDE KOMMUNIKATION. Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 IDÉKATALOG NÆRVÆRENDE KOMMUNIKATION Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Forord: Nærvær i kontakten med patienter og pårørende God kommunikation er en kernekompetence for hospitalsmedarbejdere. Hele

Læs mere

Guide til lederen. sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet.

Guide til lederen. sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet. Guide til lederen sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet. Indledning Dette er en guide, der skal hjælpe dig som leder med at håndtere medarbejdere med stress. Her finder

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Feedback, anerkendende kommunikation

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Observationsark: Intentionalitet og gensidighed

Observationsark: Intentionalitet og gensidighed Observationsark: Intentionalitet og gensidighed Dato: Tidspunkt/lektion: Mediator: Mediatee: Observatør: Beskrivelse af setting: Intentionalitet og gensidighed Point 1-10 Beskrivelse Hvad gør mediator?

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham konference 22.10.14 som led i plan for kompetenceudvikling i Aabenraa kommune www.challenginglearning.com www.jamesnottingham.co.uk www.visiblelearningplus.com

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere