Landsby Nærvarme. Rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsby Nærvarme. Rapport"

Transkript

1 Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel Fax SJÆLLAND Forskerparken CAT Universitetsparken Roskilde Tel.: Udkast den 28. juni CVR:

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund Hvilke landsbyer egner sig Hvad er fjernvarme Generelle erfaringer Nødvendigt med stor opbakning Fordele og ulemper ved fjernvarme Energi og miljø Konceptet Landsby Nærvarme Hvordan fremtidssikres fjernvarmen Faser i opstart af et fjernvarmeprojekt Borgermøde, inspiration Arbejdsgruppe Tilmeldingsfase Ejerskab, stiftelse af selskab Myndighedsbehandling Projektering og udbud Etablering Driftsfasen Forslag til tidsplan Planlægningsfasens økonomi Forbrugerbetaling og finansiering Betaling for tilslutning og varme Finansiering af kollektiv varmeforsyning Teknik og brændsler Ledningsnet Hus- installationer Varmecentral / værk Brændsler Halm Biogas Træpiller Træflis Varmepumper eller overskudsvarme Sol og vind Eksempel fra landsbyen Føns Varmegrundlag Anlægsinvesteringer Driftsbudget Sammenligning med individuelle løsninger Bilag 1: Skema fra Føns vedrørende forbrugerberegning Bilag 2. Ændringer hos forbrugeren Rekvirent EUDP projekt nr Landsby Nærvarme Administreret af Aalborg Univer- sitet, Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Kontaktperson: Carsten Bojesen, Tlf e- mail: Rapport udarbejdet af PlanEnergi, Nordjylland Jakob Worm Tlf.: e- mail: Kvalitetssikret af Per Alex Sørensen Tlf.: Mob: e- mail: Projekt ref. 735 Side 2 af 27

3 1 Indledning Gennem de seneste år er der udarbejdet en række planer og scenarier for fremtidens energistruktur i Danmark. Fælles for alle planer er, at den fremtidige forsyning af varme i høj grad baseres på fjernvar- me. Der er samtidig brug for at fremme udfasningen af oliefyr i de ca bygninger, der i dag opvarmes med oliefyr, og som ligger i områder uden fjernvarme eller naturgas. I den seneste energiaftale i Folke- tinget fra marts 2012 indgår: at der fra 2013 indføres et stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger og - at det fra 2016 ikke længere skal være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ. Det er således tydeligt at der ikke er en frem- tid for fyring med olie, men at det samtidig er en stor udfordring at få disse mange huse konverteret til en anden varmeforsyning. Når det gælder de landsbyer, som ligger lang fra nuværende fjernvarme, har det foreløbige svar på ud- fordringen været individuelle varmepumper. For mange vil denne løsning være problematisk, enten på grund af begrænset areal til jordslanger mv. og/eller på grund af uoverkommelige investeringer. En løs- ning med jordvarme koster således kr. Der er dog ved at blive udviklet forretningsmodeller med en slags leasingordning for varmepumper, som måske kan løse en del af den økonomiske udfor- dring for dem, der ønsker at skifte til varmepumpe. Mange landsbyer kunne dog være egnet til et lokalt fjernvarmesystem, og det bør indgå hvis/når kommuner eller landsbyråd vil belyse landsbyernes energi- fremtid. Der sker allerede i dag en udvikling i landsbyerne. De beboere, der har økonomisk og mentalt overskud, har allerede overvejet eller har udskiftet deres oliefyr med noget andet. Mange har valgt en træpilleløs- ning og mange andre jordvarme eller en luft/vand varmepumpe. Det kan, for så vidt, være udmærket for disse borgere, men det gør det sværere for en kollektiv løsning hvis mange i landsbyen allerede har fundet deres egen løsning. Dem der står tilbage med oliefyrene kan således være ældre eller borgere som ikke kan få en finansiering / lån til for eksempel jordvarme. En kollektiv løsning for hele landsbyen vil tage hånd om at alle ejendommene får en meget bedre løsning end oliefyringen. Det er således også et kapløb med tiden, at få analyseret og udpeget de landsbyer, hvor lokal fjernvarme er relevant inden alt for mange af beboerne har skiftet til alternativer. Hvis en stor del af landsbyen har skiftet oliefyret ud, bliver det endnu sværere for resten af byen at få økonomi i et fjernvarmesystem. Landsbyer med individuel naturgas er i en lidt anden situation end dem uden naturgas. Der er godt nok en politisk holdning til at individuel naturgas ikke skal udbredes og gerne må udfases. Imidlertid er pri- sen på naturgas ikke steget så meget som på olie, og det gør, at den økonomiske fordel ved at skifte fra naturgas til fjernvarme er mindre.. Samtidig gør myndighedsbehandlingen med udregning af samfunds økonomi og gasselskabernes krav på erstatning det vanskeligere at etablere fjernvarme i naturgasområ- der end i oliefyrs- områder. Derfor har denne kogebog fokus på landsbyer med oliefyr, men det skal dog ikke holde naturgas- landsbyer tilbage med planer om fjernvarme, hvis der er et ønske i byen om dette. Målgruppen for denne rapport er således borgere og landsbyråd i landsbyer, som gerne vil diskutere energi og varme, og som kan se de udviklingsmuligheder der ligger i at få udarbejdet en samlet løsning for landsbyen. Desuden er målgruppen kommuner, hvor man gerne vil gøre noget for at hjælpe de landsbyer, hvor borgerne sidder tilbage med høje varmeudgifter. I de landsbyer risikere udviklingen også at gå i stå, når husene med oliefyr bliver meget svære at sælge, og ny- tilflyttere ikke tiltrækkes i samme grad. Desuden passer initiativer overfor disse landsbyer fint ind arbejdet med strategisk energiplanlæg- ning, og det klima- arbejde som mange kommuner heldigvis har sat højt på dagsordenen. Samtidig skal Side 3 af 27

4 man huske, at der kan være en del håndværks- arbejdspladser i denne type projekter. Der er således også et erhvervspolitisk aspekt i dette emne. 1.1 Baggrund Denne rapport er udarbejdet i regi af projektet Landsby Nærvarme. Projektet er støttet af EUDP og har været et samarbejde mellem Aalborg Universitet og PlanEnergi. Projektet har også haft en styregruppe med Dansk Fjernvarme, Logstor og Energitjenesten som deltagere. Projektets oprindelige ide var at lave en fjernvarmerør- forbindelse rundt i en landsby, men at undgå en dyr varmecentral ved at bibeholde en række af de eksisterende fyr i byen. Ideen er blevet undersøgt, men har vist sig svær at praktisere. Dels skal der en del fyr til at skaffe kapacitet nok til hele byen. Dels har der været en modvilje ved at være afhængig af at skulle fyre i sit eget fyr for naboerne. Dels kan en varmecentral bedre udnytte billigere brændsler og med bedre virkningsgrader end i små fyr. Derfor har denne Kogebog fået det primære sigte at dreje sig om etablering af den mere traditionelle form for ud- bredelse af fjernvarme. Den oprindelige idé i Landsby Nærvarme projektet er dog nærmere beskrevet i afsnit Hvilke landsbyer egner sig Følgende karakteristika for en landsby er fremmende for gå i gang med lokal fjernvarme: Tæt beliggende huse; som et parcelhuskvarter i en by. Fælles ønske og interesse for at undersøge om et fælles varmeforsyningssystem kan bliver en økonomisk og miljømæssig fordel for beboerne. Aktiv lokal borgergruppe som kan medvirke ved de indledende aktiviteter og også gerne den or- ganisatoriske etablering af lokal fjernvarme. Hvis der er en eller flere større varmeforbrugere er det en fordel; eksempelvis skole, virksom- hed, plejehjem eller lignende. En storforbruger, som en højskole, kan måske også gå foran i de indledende undersøgelser og eventuelt senere stå for drift af en lokal varmeforsyning. Hvis der ligger en fjernvarme- by inden for få km fra landsbyen, bør det undersøges om det er mere økonomisk med en fjernvarmeforsyning derfra. Der er i princippet ikke nogen nedre grænse for antallet af deltagere. For eksempel kan en landmand eller en skole således godt levere varme til de nærmeste naboer. Side 4 af 27

5 2 Hvad er fjernvarme 2.1 Generelle erfaringer Der er i Danmark en lang tradition for fjernvarme. Over 60 % af vore boliger er forsynet med fjernvarme. Der er også en række små varmeværker, som gennem en årrække har vist, at fjernvarme er en teknisk stabil varmeforsyning i mindre byer. Økonomisk er fjernvarme også attraktivt for langt de fleste hus- stande. Der er dog en række naturgasfyrede fjernvarmeværker som har en dårlig økonomi. Brancefor- eningen Dansk Fjernvarme har udarbejdet nedenstående statistik for økonomien i de danske værker, med forskellige typer brændsler. I statistikken anvender man et standard- hus på 130 m 2 og et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Figur 1. Fjernvarmepriser for en standard- forbruger ved forskellige typer værker og brændsler. Kilde: Dansk Fjernvarme. På figuren ovenfor ses at fjernvarmeprisen fra Barmark, KV er højst. Barmark KV er naturgasfyrede kraftvarmeværker, der siden de blev bygget har været bundet til kun at måtte fyre med naturgas. 2.2 Nødvendigt med stor opbakning For at få den nødvendige succes med et nyt fjernvarmeprojekt er det vigtigt med en stor opbakning til projektet fra starten. Der tages normalt udgangspunkt i, at 80 % af husstandene er med. Der kommer som oftest flere med lige til sidst når rørene graves ned, og man kan se at projektet virkelig bliver til noget. For at kunne sætte projektet i gang er det vigtigt med bindende tilmeldinger, når grundlaget er lagt klart frem for borgerne. Det er store investeringer der skal foretages i varmecentral, fjernvarmenet mv., så man skal være sikker på opbakningen inden der skrives under på kontrakter med leverandørerne. Side 5 af 27

6 2.3 Fordele og ulemper ved fjernvarme Den nok vigtigste fordel ved fjernvarme er, at det er billigere end den olie- og naturgasfyring, som de fleste i landsbyerne har i dag. Hvis borgeren fyrer med træ, er det sværere at slå på det økonomiske argument alene. Den anden fordel er, at fjernvarme er nemt og driftssikkert. Man skal som forbruger ikke tænke på at bestille brændsel eller fyre. Der er stort set ingen vedligehold på en fjernvarmeinstallation, og fjernvar- meværket sørger for at der er varme i rørene. Med hensyn til oliefyr og olietanke er der løbende kommet stramninger til anvendelsen af olietanke, og dét behøver man heller ikke bekymre sig om med fjernvarme. Miljømæssigt er det en fordel; dels i forhold til CO 2 udledningen når man skifter fossil olie eller naturgas ud med CO 2 - neutralt biobrændsel e.l.. Dels kan der være mulighed for at lokal luftforurening fra dårlige træfyr og brændeovne bliver mindsket markant. Et fjernvarmeprojekt med en god økonomi kan også være med til at udvikle en landsby, da der bliver et argument mere for at få tilflyttere til byen. Projektet kan skabe et fælles ejerskab, og være det lokale bidrag til løsning af den nationale energi- udfordring, der skaber stolthed og engagement i lokalsamfundet. Eneste binding er, at når man først har meldt sig på fjernvarme melder man sig i praksis ikke ud igen. Men med de rigtige varmepriser er der heller ikke grund til det. Som forbrugere og medejere af fjern- varmenettet står man sammen med de øvrige i byen bag projektet. 2.4 Energi og miljø Miljømæssigt er det en klar fordel at få erstattet de nuværende oliefyr med varme fra et fælles anlæg. Når et hus med et olieforbrug på for eksempel l/år skifter til fjernvarme på halm, svarer det til en CO 2 - reduktionen på 5 ton/år. Om halm og træ virkelig er CO 2 neutrale, som man oftest går ud fra, bliver diskuteret både i den offent- lige debat og på akademisk plan. I forhold til træ vil der gå måske 30 år, inden et nyt træ er vokset op til erstatning, for det træ der bliver brændt af. Så i det lys afbrændes opmagasineret CO 2. I forhold til halm er opmagasineringen kun på 1 år, og den frigjorte CO 2 vil i princippet optages af det nye korn, der vokser op på marken. Der er således tale om en afvejning; hvor anvendelsen af biomasse skal holdes op imod brug af olie, gas eller el. Med hensyn til el bliver det for en stor del produceret på kul i dag. Kul vil dog blive udfaset over en år- række og på den måde vil el i elnettet med tiden blive mindre CO 2 belastende. I det forberedende arbej- de i arbejdsgruppen kan det vurderes, om der kan gøres mere med anvendelse af solvarme eller lignen- de for at nedbringe forbruget af halm eller træ. Overgang til nærvarme vil også betyde mindre luftforurening med os og partikler. Det er især brændefyr og brændeovne, som er de værste lokale syndere. Ud over spørgsmålet om luftforurening vil overgang til nærvarme også forbedre miljøet ved at en række olietanke fjernes og dermed en latent risiko for olie- forurening. 2.5 Konceptet Landsby Nærvarme Ideen med nærvarme- konceptet er at billiggøre små lokale fjernvarme projekter ved at bygge på eksi- sterende varmeforsyningsanlæg. Det kunne typisk være lokale landmænds halmfyr, men andre kilder kunne være forskellige træfyr, jordvarme eller solvarmeanlæg. Det skulle således være muligt at etable- Side 6 af 27

7 re en form for fjernvarme- ringledning i en landsby, hvor forskellige varmeforsyningskilder kan lede ind på nettet i takt med varmebehov og prisen på de enkelte varmekilder. Man kan derved spare en egentlig fjernvarmecentral med fælles fyr. Dog er der brug for en lille central med pumper og vandbehandlings- anlæg. Tegning af Carsten Bojesen, AAU Fordele og ulemper er angivet nedenfor: Fordele: Ingen/lille investering i produktionsudstyr Kan være første skridt mod egentlig fjernvarme Kan give mulighed for øget sammenhold i byen Fordele: Kendt teknologi Lidt lavere varmetab (pga. mindre rørnet) Forsyningssikkerhed ikke så afhængig af en- keltpersoner Koncept Landsby nærvarme Ulemper: Traditionel fjernvarme Mere kompliceret styring både af de decen- trale forsyninger samt pumper Flere decentrale forsyninger (kedler) skal hol- des vedlige og standby Organisationen er kompliceret Ulemper: Lidt større investering Styringsmæssigt er der med denne decentrale varmeforsyning en udfordring som skal løses. Der skal udarbejdes en simpel model for styring, kommunikation og afregning af de decentrale varmeenheder. Ideen har vist sig svær at praktisere. Dels skal der en del fyr til at skaffe kapacitet nok til hele byen. Dels har der været en modvilje ved at være afhængig af at skulle fyre i sit eget fyr for naboerne. Dels kan en varmecentral bedre udnytte billigere brændsler og med bedre virkningsgrader end i små fyr. Derfor har Side 7 af 27

8 denne Kogebog fået det primær sigte at dreje sig om etablering af den mere traditionelle form for ud- bredelse af fjernvarme. 2.6 Hvordan fremtidssikres fjernvarmen Den basale fjernvarme For at sikre skiftet væk fra olie og naturgas, og over til vedvarende energi, er det vigtigt, at de første løsninger er driftssikre og attraktive for forbrugerne. Det er de basale forhold, der skal være i orden. Ledningsnettet med fjernvarmerør skal etableres, så det dækker de områder af byerne, som er fornufti- ge at have med. Husinstallationerne skal sikre en god afkøling af fjernvarmevandet, og hvis man kan forudse eventuelle problemer med rørinstallationerne i enkelte huse bør de rettes fra starten. På selve værket skal der benyttes kendt teknologi. Man kan altid gøre det mere avanceret på et senere tids- punkt. For ny- opførte huse skal det også være attraktivt at blive tilsluttet fjernvarmen. Selv om der i Bygnings- reglementet stilles strenge krav til energiforbrug i nye huse, kan det dog stadig være fornuftigt at vælge fjernvarme frem for eksempelvis et jordvarmeanlæg. Fremtidens energiforsyning Fremtidens varme skal komme fra de vedvarende energikilder. Sol og vind er de umiddelbart reneste kilder, men har begrænsninger på hvornår de er til rådighed. Halm og træ kan gemmes fra den ene års- tid til den anden, og kan dermed give et fjernvarmeværk en fleksibilitet til at spille sammen med for eksempel solvarme. I fremtiden kan det vise sig, at der bliver begrænsede mængder af halm og flis, da der vil blive rift om biomasse til at lave både varme, el og transportbrændsler. Solvarme er en af fremti- dens teknologier til fjernvarme. En række byer og fjernvarmeværker har i dag gode erfaringer med sol- varme, og der er projekter i gang med en årsdækning på op til 50 %. I de tilfælde skal man have store lagre for at kunne gemme varmen fra sommer til hen på vinteren. Marstal, Brædstrup og Dronninglund Fjernvarmeselskaber er i gang med sådanne projekter. Biogas har en stor bevågenhed, både på grund af energiudnyttelsen samt de øvrige positive effekter i landbruget. Det forventes at denne teknologi vil udbygges og udvikles i de kommende år. I fremtidens energisystem vil der i høj grad være behov for fleksibilitet. I både Klimakommissionens rap- port og Regeringens Energiaftale arbejdes der med en markant udbygning med vindmøller. Det vil bety- de en meget større mængde el på tidspunkter hvor et normalt elforbrug ikke kan nå at anvende den producerede el. Derfor har nogle varmeværker allerede etableret elpatroner for at kunne udnytte denne overskudsel. I fremtiden vil der dog være andre, der også kan udnytte det varierende eludbud. Varmepumper, industrien og elbiler vil kunne være fleksible forbrugere. Fjernvarmesystemer vil i fremtiden også få en rolle i elsystemet, hvor blandt andet varmepumper kan være med til at stabilisere elsystemet både i forhold til effekt og frekvens. Side 8 af 27

9 3 Faser i opstart af et fjernvarmeprojekt Hvis man vil undersøge mulighederne for fjernvarme i en landsby kan man gå frem efter følgende plan; 3.1 Borgermøde, inspiration Der er lang fra de første tanker om en mulig kollektiv løsning til beslutning og endelig realisering. Og det giver ikke så meget mening, at spørge borgerne om de siger ja eller nej til lokal fjernvarme, inden de har fået ordentlig information om projektet. Derfor skal der startes med inspiration; det kunne være et op- læg på et borgermøde fra en konsulent, Dansk Fjernvarme eller en landsby hvor man har gennemført et lokalt fjernvarmeprojekt. Man kunne også arrangere en ekskursion til en by der har noget at vise frem. En tur til Samsø, hvor de har flere små varmeværker, kunne være en ide. 3.2 Arbejdsgruppe Der skal etableres en arbejdsgruppe med 5-7 borgere fra byen. Det er vigtigt at få nogle gode perso- ner med i denne gruppe, og der bør, på et tidligt tidspunkt, gøres en indsats for at gøre dem interesse- rede i at gå med i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen skal se nærmere på de lokale forhold der gør sig gældende, og være med til at diskutere forudsætningerne for beregningerne sammen med en rådgiver. Det kunne være et firma som PlanEnergi eller tilsvarende, der beregner og beskriver mulige alternativer. Den eller de mulige løsninger fremlæg- ges i en rapport og præsenteres på et borgermøde, hvor stemningen derefter kan loddes for, om der er interesse for at gå videre med ideerne. 3.3 Tilmeldingsfase Hvis der stadig er en positiv stemning for projektet, skal der udarbejdes et materiale, der beskriver be- tingelserne for tilmelding. Forbrugerne skal have mulighed for at kunne rådføre sig med en person fra arbejdsgruppen, for at få regnet, på hvad det kan betyde i deres individuelle situation. Her kan der even- tuelt også trækkes på den rådgivende ingeniør og andre, så alle kan få tilfredsstillende svar på deres spørgsmål. Forbrugerne der vil med, skal skrive under på en bindende tilmelding, som skal indeholde nogle hovedforudsætninger. Den vigtigste betingelse kan være et loft for varmeprisen med de forud- sætninger, der foreligger lige inden kontrakterne med entreprenørerne skrives under. Det er de forud- sætninger, der skal arbejdes videre med når der skal projekteres, indhentes tilbud og de endelige bud- getter udarbejdes. 3.4 Ejerskab, stiftelse af selskab Hvis der etableres et selvstændigt varmeværk skal der dannes et selskab. Organisationsformen kan væ- re: Andelsselskab med begrænset ansvar ; A.m.b.a., som er en kendt selskabsform fra mange andre sammenhænge. Det er ejerne af de tilmeldte ejendomme, der bliver andelshaverne i selskabet. Der afholdes en stiftende generalforsamling og der vælges en bestyrelse, som skal arbejde videre med pla- nerne. Man kan få hjælp og standard- vedtægter fra Dansk Fjernvarme. Hvis der er en privat, der ønsker at etablere et lille fjernvarmeprojekt for eksempel en landmand der vil forsyne naboerne kan det godt realiseres med en enkelt ejer. En selvstændig landmand vil have en fordel i at betragte nabovarmeprojektet som en selvstændig virksomhed. Regnskabsmæssigt kan det betragtes som en tilknyttet virksomhed med et selvstændigt regnskab. Man har typisk et rådgivende ingeniørfirma og en revisor med til at hjælpe med det videre arbejde. Side 9 af 27

10 3.5 Myndighedsbehandling Nye varmeværker eller væsentlige ændringer på et eksisterende varmeværk skal godkendes af kommu- nen i henhold til Lov om Varmeforsyning. Dette gælder for anlæg over 250 kw (kedlens varmeeffekt), og den grænse når man ved tilslutning af omkring 30 almindelige huse. Der skal udarbejdes et såkaldt pro- jektforslag, hvor blandt andet beregning af samfundsøkonomien er en vigtig bestanddel. Det er typisk et ingeniørfirma der udarbejder projektforslaget, som også indeholder beskrivelser af projektet og de overordnede beregninger. Læs eventuelt mere her: forsyning/el- naturgas- varmeforsyning/forsyning- varme/regulering/projektforslag- ansogning Der bør ikke være særlige problemer i denne projektgodkendelse. Men det kan være en udfordring at beregne samfundsøkonomien, og især på det punkt skal man gøre brug af erfaren bistand. Det er nødvendigt, at godkendelser er indhentet inden arbejdet med den egentlige etablering af projek- tet påbegyndes. Sideløbende med projektansøgningen kan der søges om byggetilladelse til varmecen- tralen, gravetilladelse til fjernvarmenettet samt eventuel miljøgodkendelse og godkendelse I henhold til Planloven (lokalplan eller zonelovstilladelse). Kommunen skal også ansøges om lånegaranti hvis der skal kan optages lån i KommuneKredit. 3.6 Projektering og udbud Ledningsnet og værk dimensioneres når varmebehovet i byen er kendt, brændslet er valgt og bygge- grunden til værket er fundet m.m. Når hovedlinjerne for værk og ledningsnet er lagt fast, kan de beskri- ves i udbudsmaterialer og sendes ud til de firmaer, der skal give tilbud. Ud fra de indkomne tilbud væl- ges de bedste og billigste til at udføre arbejdet. Kontrakter med entreprenørerne underskrives. 3.7 Etablering Arbejdet kan sættes i gang så det forløber parallelt. Værket etableres, og ledningsnettet påbegyndes, således at værket er klar til at levere varme, når de første forbrugere sluttes på. Eventuelt kan de første forbrugere forsynes fra en midlertidig kedel. Se også bilag 2 om ændringer hos forbrugerne. Kvalitet og fremdriften i arbejdet skal følges med tilsyn, og der bør afholdes jævnlige byggemøder med de involverede entreprenører, så eventuelle problemer eller misforståelser afklares hurtigst muligt. Når anlæggene er færdige, afholdes afleveringsforretning, mangler udbedres og anlæggene overdrages til ejeren. Det er normalt at fjernvarmenettet termograferes i løbet af den første vinter. Det kan afslører varmetab og dårlige samlinger i nettet. De øvrige anlæg gås igennem 1 år efter afleveringen, for at tjekke at alt stadig fungerer som det skal. Hvis der viser sig mangler, som entreprenørerne er ansvarlige for, skal de udbedres uden beregning. 3.8 Driftsfasen Til pasning af varmecentralen kan man lave en aftale med en landmand eller en efterlønner. Hvis det er et simpelt anlæg, for eksempel et træpille- anlæg, kan pasningen måske klares af et par fra bestyrelsen. Det er ikke meget mere kompliceret end pasning af et vandværk. Side 10 af 27

11 Til servicering af husinstallationerne og fjernvarmnettet kan man indgå en aftale med en lokal smed / VVS- installatør. Der er normalt ikke de store opgaver i dette, men der kan opstå situationer, hvor det er vigtigt at kunne tilkalde en fagmand hurtigt. Bogholderi og afregning kan eventuelt klares af en lokal kyndig i landsbyen på timebasis. Alternativt kan et andet lokalt forsyningsselskab hyres til opgaven. Et samarbejde med et andet lokalt forsyningsselskab kunne også omfatte andre opgaver i etablerings- og drifts- fasen. Når man driver et varmeværk med en effekt over 250 kw, er der en række lovgivningsmæssige forpligti- gelser: Takster og budgetter skal anmeldes til Energitilsynet, der er statens myndighed på området. De skriver på deres hjemmeside: På varmeområdet er både produktion og net monopolselskaber. Disse selskaber er underlagt et princip om non- profit. Energitilsynet fører tilsyn med værkernes priser og leveringsbetin- gelser og griber ind, hvis priser og leveringsbetingelser afspejler mere end de nødvendige omkostninger eller på anden måde er urimelig. Læs eventuelt mere på: Et varmeværk er også forpligtet til at finde og dokumentere energibesparelser overfor Energistyrelsen. Her kan Dansk Fjernvarme og et eventuelt samarbejde med et andet fjernvarmeselskab hjælpe. Dansk Fjernvarme kan også hjælpe ved tegning af forsikringer mv. 3.9 Forslag til tidsplan Borgermøde /ekskursion 1. måned Arbejdsgruppe 1. måned Borgermøde 3. måned Tilmeldingsfase måned Stiftelse af selskab 5. måned Projektering og udbud måned Myndighedsbehandling måned Etablering måned Drift 14. måned og mange år frem 3.10 Planlægningsfasens økonomi I de første faser med arbejdsgruppen og indtil der er etableret et egentligt selskab og en bestyrelse, er det normalt at et rådgivende ingeniørfirma er tilknyttet. Desuden kan der blive brug for en revisor i for- bindelse med opstilling af budgetter. Denne fase kan koste kr. i rådgivning mv. I forhold til den økonomi der er i at etablere et fjernvarmeværk med ledningsnet og husinstallationer, vil de indle- dende udgifter ikke være mange penge, men de skal findes på et tidspunkt hvor man endnu ikke ved om projektet kan realiseres. Der kan eventuelt være mulighed for at få støtte fra den lokale LAG, der støtter udvikling i landdistrik- terne. En anden mulighed kunne være at Kommunen måske vil bidrage. Enkelte elselskaber har også puljer, der støtter lokale aktiviteter. Støtte til afholdelse af borgermøder og ekskursioner kan søges via: Der ydes normalt op til kr. i støtte pr. arrangement. De efterfølgende faser er projektering, udbud og myndighedsbehandling. Dertil kommer tilsyn med ar- bejdets udførelse og afleveringsforretninger mv. Denne rådgivning skønnes at koste ca. 5% af anlægs- summen, men kan variere meget i forhold til hvor meget der lægges ud til entreprenørerne i forhold til detailprojektering, kontakt til myndigheder og borgerne mv. Side 11 af 27

12 4 Forbrugerbetaling og finansiering Når andelsselskabet er dannet, kan der optages lån til det videre arbejde. Der er dog en række overve- jelser, der skal gøres omkring betalinger fra andelshaverne og detaljer i lånefinansieringen. 4.1 Betaling for tilslutning og varme Spørgsmålet, om hvad der skal betales for at komme med på fjernvarmen, er et emne til debat i ar- bejdsgruppen. På Samsø og andre steder, hvor der er etableret fjernvarme indenfor de senere år, har man tilbudt tilkobling til fjernvarme inkl. hus- installationer gratis eller til næsten ingen penge. Årsagen er, at det er vigtigt, at få så mange med fra starten som muligt. Det betyder, at det er værket, der her skal lånefinansiere alle investeringerne. Det kan gøres lidt billigere end hvis de enkelte skal låne til til- slutningen. Andelshaverne får dog ikke skattemæssigt rentefradrag for renteudgifterne i selskabet. Det vigtigste argument for en billig/gratis tilslutning er dog, at det skal være nemt for forbrugerne at komme med. For at gøre det nemt kan installationerne i husene købes hjem samlet og at det installeres på varmeværkets regning. Ligeledes kan man eventuelt tilbyde at overjordiske olietanke fjernes og at nedgravede renses og afblændes uden beregning. Et indskud på for eksempel 500 eller kr./hus kan indgå i forbindelse med dækning af de indleden- de undersøgelser. Når der skal betales for varmen, vil regningen til forbrugerne blive opdelt i en fast betaling og en varia- bel varmepris på baggrund af det målte varmeforbrug. Den faste betaling skal i princippet ligge på ni- veau med de faste omkostninger, som selskabet har. Det er typisk til renter og afskrivninger samt andre faste aftaler. Denne del er omkring halvdelen af udgifterne, og dermed skulle indtægterne også fordeles således. Imidlertid er der også vigtigt, at forbrugerne har mulighed for at spare på varmeregningen ved efterisolering mv. Det er således en afvejning mellem at sikre en stabil økonomi for værket og en rimelig fordeling for forbrugerne. Den faste afgift bør desuden afspejle forbrugerens mulighed for at trække på værkets varmekapasitet. Det mest udbredte er at gøre den faste afgift afhængig af husets størrelse. Der kan man lægge sig op ad det opvarmede areal, som det er angivet i BBR. Man kan dog også måle huset op hvis der skulle være tvivl om BBR- tallene er rigtige. Energitilsynet behandler tvivlsspørgsmål på dette område og det er også til dem at selskabets priser skal anmeldes hvert år. 4.2 Finansiering af kollektiv varmeforsyning Til investeringen optages der typisk lån i KommuneKredit. Det er et særligt realinstitut, som er ejet af kommunerne og som kun låner ud til offentlige formål bl.a. fjernvarmeværker, hvor der er stillet en kommunal garanti for lånet. Fordelen ved KommuneKredit er, at der ingen omkostninger er til oprettel- se og administration af lånet samt at renterne er relativt lave. Det er dog et krav at kommunen yder en lånegaranti på hele lånet. Denne sikkerhedsstillelse er dog ikke synderlig risikabel for kommunen, da det i praksis altid er varmekunderne der skal betale udgifterne i værket over varmeregningen. Imidlertid er nogle kommuner desværre begyndt at indregne et vederlag for garantistillelse. Det er typisk KommuneKredit der yder lån til denne type projekter. På deres hjemmeside kan man ud- regne ydelsen på et lån (amortisering af et obligationslån). Juni 2013 ydes der lån med en effektiv rente- niveau på 3,16% p.a. Se mere: (nye)- lån.aspx (Obligationslån med 25 års løbetid). Hvis der optages et annuitetslån betyder det at ydelsen er fast i kr. Lånetypen svarer til traditionelle obligationslån, som kendes ved ejendomsbelåning. Side 12 af 27

13 5 Teknik og brændsler 5.1 Ledningsnet Når der skal etableres fjernvarme i en landsby eller en ny bydel, er det afgørende at der ikke er for langt mellem husene. Dels fordi det koster mange penge at lægge rørene i jorden, og dels fordi der er et kon- stant varmetab fra rørene, som skal dækkes af værket, og dermed betales af forbrugerne. For at under- søge hvor meget varme der skal leveres rundt i byen, tegner man det forventede fjernvarmenet og ud- regner dimensioner, varmetab og etableringsomkostninger. Man skal regne med at ca. 80% af de muli- ge ejendomme i landsbyen skal tilslutte sig projektet. Ved den første vurdering om en landsby er egnet kan man tage udgangspunkt i, at der i gennemsnit skal være max m gadeledning for hvert hus og i de yderste ender må der max være m til de fjerneste der kan være med. Fra gadeledningen føres der et såkaldt fjernvarme- stik ind til selve huset. Denne stikledning gennem haven vil i gennemsnit typisk være m. Ved enkelte ejendomme hvor huset ligger langt fra vejen kan stikket blive noget længere. I de tilfælde bør man overveje en egenbeta- ling. 5.2 Hus- installationer Med de erfaringer der er for etablering af ny fjernvarme i andre byer, projekteres der med optimale husinstallationer, som indbefatter at fjernvarmen kobles direkte til ejendommenes centralvarmeanlæg. Desuden regnes der med at disse centralvarmeanlæg er indrettet med en god afkøling af vandet og pas- sende store radiatorer. Til produktion af varmt brugsvand regnes med effektive vekslere og eventuelt beholder på de steder, hvor der er behov. Alt i alt vil det sammen med en fornuftig dimensionering af fjernvarmenettet give en rigtig god afkøling af fjernvarmevandet. Danske fjernvarmenet dimensioneres som regel med 80 C til fremløb og 40 C i returledningerne. I et nyt projekt kan man godt gå ned til 65 C/35 C. Se også beskrivelserne i bilag 2. Installationen består af en rør- gennemføring i husets fundament eller ydervæg. Her afsluttes stikket med et sæt ventiler. Derfra føres rør til en fjernvarmeunit med brugsvandsinstallation. Ved siden af uni- ten opsættes en energimåler. Denne måler bruges i forbindelse med afregning af den varmeenergi, som der er leveret til huset. 5.3 Varmecentral / værk Varmecentralen kan for små anlæg være i en container. For eksempel kan et flisfyret anlæg opbygges med et lille flislager i den ene ende af containeren og kedel og andet teknisk udstyr i den anden ende. Hvis det er et halmfyret anlæg, skal der afsættes plads til et halmlager. Ved mindre anlæg vil det være nemmest at finde en eksisterende bygning, som egner sig til formålet. Kedlen kan placeres i bygningen eller i en container udenfor bygningen. Man skal påregne omkostninger således at brandkrav mv. kan opfyldes. Halmanlæg kan deles op i to typer: Ved portions- fyrede anlæg fyldes brændkammeret med bigballer med en traktor med frontlæsser. Ved større og mere avancerede anlæg lægges halmballerne på et transportbånd (en halmbane). Halmen snittes og blæses ind i kedlen. Det giver en bedre forbræn- ding og en nemmere pasning, men det er noget dyrere i investering. Efter biomassekedler skal der være udstyr til håndtering af aske og røgrensning samt en skorsten. Ved biomasse- fyrede anlæg er det en god ide med en akkumuleringstank med vand. Det giver bedre driftsforhold for kedlen og udjævner forholdet mellem varmebehov fra byen og kedlens produktion. Side 13 af 27

14 Hvis varmeforsyningen skal klares med en eldrevet varmepumpe, skal varmecentralen indeholde kom- pressoranlæg og den primære kølekreds i varmepumpen. Hvis varmekilden for eksempel er grundvand, skal der etableres eller findes en vandboring i nærheden, hvorfra grundvandet hentes ind omkring veks- lerne på varmecentralen. Derefter ledes grundvandet tilbage til et nedsivningsanlæg, hvor grundvandet ledes tilbage til jorden. Hvis der er solvarme tilknyttet centralen, vil de tekniske installationer som varmevekslere mv. samt en stor akkumuleringsbeholder typisk være ved varmecentralen. Ved ny- anlæg placeres solfanger- feltet normalt ved siden af varmecentralen. Fælles for alle varmecentraler er at de skal indeholde fjernvarmepumper, som sørger for cirkulation af fjernvarmevandet rundt i byen, og holder det nødvendige tryk. Desuden skal der være en ekspansions- beholder lige som i et almindeligt hus med centralvarme. Der ud over skal der være et vandbehand- lingsanlæg som renser og blødgører vandet, der ledes ind fjernvarmesystemet. Varmecentralen bør også indeholde et styringssystem, som kan holde øje med driftsforhold i nettet, kedlens drift og opsamle data, så man kan gå tilbage og se hvad der er sket på bestemte dage. Desuden skal man have en varmemåler på den samlede produktion, der leveres ud fra varmecentralen. Desuden bør man måle varmeproduktionen fra de enkelte varmekilder, hvis man har flere anlæg på centralen. 5.4 Brændsler Valg af brændsel på nye varmeværker afhænger af flere forhold. Umiddelbart kan man se på hvad prisen på brændslet er i dag. Desuden må man se i krystalkuglen ; hvordan man forventer prisen vil udvikle sig fremover. Desuden spiller prisen på værket ind hvor kompliceret et anlæg der skal etableres. Der- udover kan spørgsmålet om hvor mange mandetimer, der går til at drive værket med det pågældende brændsel samt andre driftsudgifter, spille ind. Figur 2. Prisstatistik fra EMD viser, hvordan priserne på fossile brændsler har udviklet sig gennem årerne. Priserne er ekskl. moms. men inkl. afgifter, bortset fra NOx- afgift. Seneste data er fra 4. kvartal Gennemsnitsprisen for 2. kvartal 2012 på Side 14 af 27

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper Slutrapport ForskEL 2010-10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Resume og konklusion... 5 2 Indledning... 8 2.1 Udgangspunkt... 8 2.2 Platform... 10

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere