Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen (BN) F Sadik Topcu (ST) A Benny Christensen (BC) A Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Finn Andersen (FA) C Torben Lollike (TLO) B Per Nørhave (PEN) O Fraværende Bemærkninger Ekstraordinært møde

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør - januar Akutjob...5 Åben sag Sagsid: 11/15127 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt

4 2. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør - januar 2013 Åben sag Sagsid: 09/33978 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den Kommunaldirektøren orienterede om muligheden for at sætte besættelsen af Social- og sundhedsdirektørstillingen i bero. Et flertal i Økonomiudvalget ønskede stillingen sat i bero. Benny Christensen og Per Nørhave var ikke enige heri. Sagen drøftes formelt på Økonomiudvalget den 29. januar 2013.

5 3. Akutjob Åben sag Sagsid: 12/34338 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg KL indgik den 24. oktober 2012 en aftale med regeringen, de private arbejdsgivere og de øvrige offentlige arbejdsgivere om at arbejde for at tilvejebringe ledige akutjob frem til 1. juli 2013 målrettet dagpengemodtagere, der er i risiko for at miste dagpengeretten (udfaldstruede). Heraf har KL forpligtet sig til at arbejde for, at kommunerne tilvejebringer i alt akutjob. Ringsted Kommune skal i den forbindelse arbejde for at tilvejebringe 19 akutjob, hvilket svarer til Ringsted Kommunes kommunekvote i forhold til andelen af borgere i arbejdsstyrken. Beskrivelse af sagen Reglerne om ansættelse af akutjobbere, jf. lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere Ordinære job Det er i aftalen forudsat, at der er tale om ordinære job, dvs. job hvortil der under alle omstændigheder skulle ansættes en medarbejder, og stillinger hvor ansættelse sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår og uden tilskud fra det offentlige. For at blive omfattet af loven skal jobbet have en planlagt varighed på mindst 13 uger. Målgruppen Målgruppen for akutjob (udfaldstruede) er Ledige, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012, dog senest ved udgangen af uge 26 i 2013, samt personer, der frem til den 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er uden job. Den ledige skal på tidspunktet for ansættelsen være medlem af en arbejdsløshedskasse. Den pågældende skal fuldt ud stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter gældende rådighedsregler. Det vil bl.a. sige, at den ledige skal være tilmeldt som arbejdssøgende hos et jobcenter og have et godkendt CV på jobnet.dk, være aktivt jobsøgende etc. En ledig, der søger et akutjob, skal over for arbejdsgiveren dokumentere, at pågældende er omfattet af målgruppen. Dette sker ved, at den ledige i forbindelse med ansøgningen ved en skriftlig erklæring fra arbejdsløshedskassen dokumenterer, at pågældende opfylder ovennævnte betingelser. Erklæringen må højst være 4 uger gammel regnet fra udstedelsestidspunktet. Under ansættelsen i et akutjob, optjener den pågældende ret til dagpenge.

6 Opslag af akutjob Akutjob skal som minimum opslås på Jobnet.dk. Dette sikrer, at alle ledige i målgruppen kan finde alle akutjob. Samtidig er opslaget på Jobnet.dk en forudsætning for, at der kan udbetales en præmie til arbejdsgiveren, jf. nedenfor. Når der oprettes et akutjob, er det vigtigt, at ordet akutjob bliver brugt, samt at det fremgår, at ledige fra målgruppen opfordres særligt til at søge jobbet. Det kan ske ved, at følgende tekst indgår i annonceteksten: Der er tale om et akutjob. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest ved udgangen af uge 26 i 2013, opfordres særligt til at søge jobbet. Mulighed for fortrinsadgang for ledige fra målgruppen Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere giver hjemmel til, at offentlige arbejdsgivere kan give ledige i målgruppen fortrinsadgang til job, der er opslået som akutjob. Offentlige arbejdsgivere får herved mulighed for at fravige pligten til at ansætte den bedst kvalificerede til stillingen. Fortrinsadgangen betyder, at en offentlig arbejdsgiver kan lade hensynet til, at der er tale om personer, der er i risiko for at opbruge deres dagpengeret, indgå, og hvis den pågældende arbejdsgiver ønsker det, være afgørende for hvem, arbejdsgiveren indkalder til samtale eller ansætter i akutjobbet. Arbejdsgiveren kan således i forbindelse med besættelse af en stilling, der er opslået som akutjob, vælge at indkalde en fra målgruppen til samtale eller ansætte en ansøger fra målgruppen, selv om der måtte være ansøgere, der er bedre kvalificeret. Det er dog en forudsætning, at den ledige fra målgruppen er kvalificeret til at varetage stillingen. Alle inden for målgruppen kan søge et akutjob som Ringsted Kommune opslår, dvs. både ringstedborgere og borgere fra andre kommuner. Det skal i den forbindelse understreges, at medarbejderne i Jobcentret er særligt opmærksomme på ringstedborgere, der er udfaldstruede og gør en ekstra indsats for at få disse ind på arbejdsmarkedet igen. Jobpræmie Arbejdsgivere, der ansætter personer i målgruppen i akutjob, modtager en særlig jobpræmie. Præmien udgør: kr., når ansættelsesforholdet (ubrudt) har en varighed på minimum 26 uger, og yderligere kr., når det har en (ubrudt) varighed på minimum 52 uger. Den maksimale jobpræmie udgør således kr. for job af minimum 52 ugers varighed, herunder varige job. Der ydes ikke jobpræmie for ansættelsesforhold af under 26 ugers varighed. Hvis ansættelse i et akutjob af en varighed på mere end 13 uger, men mindre end 26 uger, forlænges, inden ansættelsen udløber, således at ansættelsen får en varighed på 26 uger eller mere, kan der ydes jobpræmie. Jobpræmien ydes kun, hvis den ansatte har en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 32 timer ugentligt i løbet af hver 6 måneders ansættelsesperiode. Præmien ydes desuden kun, hvis stillingen har været opslået som akutjob på Jobnet.dk, og hvis den besættes med en person fra målgruppen. Jobpræmieordningen er midlertidig og omfatter kun ansættelsesforhold, der indgås og hvor den ansatte tiltræder senest den 1. juli 2013.

7 Jobpræmieordningen administreres af a-kasserne. Den enkelte arbejdsgiver ansøger a-kassen om udbetaling af jobpræmien og vedlægger dokumentation for, at ansættelsesforholdet opfylder kriterierne for udbetaling af jobpræmie. Ansøgning kan tidligst indgives efter 26 ugers ansættelse og senest 13 uger efter, at perioden på 26, henholdsvis 52 uger udløber. Sædvanlige løn og ansættelsesvilkår Da der er tale om ordinære job er medarbejdere, der ansættes i akutjob, omfattet af de sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår for den pågældende stilling. Ansættelse i akutjob kan ske varigt eller tidsbegrænset, i samme omfang som det gælder for øvrige ansatte. Akutjob kan ikke besættes tidsbegrænset alene begrundet i, at der er tale om akutjob. Høring HMU har den 14. december 2012 været hørt i sagen og tilslutter sig indstillingen. Vurdering Procedure i forbindelse med opslag af akutjob De personer, som er i målgruppen for et akutjob, er personer, der har været ledige i ca. 2 år, og hvor Jobcentret ikke har kunnet hjælpe dem tilbage i job inden for disse 2 år. Det vurderes derfor, at de pågældende personer kun vil kunne varetage en begrænset mængde job, eller de vil kunne varetage nogle af de opgaver, som et ledigt job indeholder. På baggrund heraf foreslås det, at vikariater af mindst 13 ugers varighed slås op som akutjob på Jobnet.dk. Begrundelsen for, at det netop er vikariater, der slås op som akutjob, er, at det i forbindelse med besættelse af vikariater kan være nemmere at omfordele nogle opgaver i en periode, således at den ansatte i akutjobbet ikke nødvendigvis varetager præcis de opgaver, som den oprindelige stillingsindehaver varetog, men derimod nogle tilpassede arbejdsopgaver. I forbindelse med opslag af akutjob foreslås det, at lederen kan vælge mellem to modeller: lederen undersøger først, om der er medarbejdere på overtalliglisten (medarbejdere, der er opsagt fra Ringsted Kommune og fortsat i opsigelsesperioden), som har fortrinsret til den ledige stilling, inden stillingen slås op eksternt akutjobbet slås op internt og eksternt samtidigt, og opslaget sendes til medarbejdere på overtalliglisten For at kommunen kan opfylde målet om at arbejde for besættelse af 19 akutjob til og med 1. juli 2013 foreslås det, at ansættelsesudvalg nedsat i forbindelse med stillinger, der opslås som akutjob, skal såfremt to ansøgere med samme kvalifikationer (én fra målgruppen og én uden for målgruppen) søger stillingen ansætte ansøgeren inden for målgruppen. Der er derimod ikke fortrinsret for en ansøger inden for målgruppen til at komme til samtale, hvis vedkommende ikke er kvalificeret til stillingen, eller der er andre ansøgere, der er mere kvalificerede. Finansiering Da akutjob er ordinære job, som tjenestestedet under alle omstændigheder skulle opslå, skal lønudgiften til en ansat i et akutjob afholdes af det enkelte tjenestested. Såfremt jobbet opfylder kravene til jobpræmie, vil denne jobpræmie tilfalde tjenestestedet. Når en tjenestested ansætter en person i et akutjob, skal lederen oplyse HR-stab om, at der er tale om et akutjob og fremsende den nødvendige dokumentation herfor (stillingsopslag indeholdende passus om akutjob, dokumentation for opslag på Jobnet.dk, skriftlig erklæring

8 fra arbejdsløshedskassen der højst er 4 uger gammel samt medarbejderoplysningsblanket hvoraf ansættelsesperiode fremgår), således at HR-stab kan søge den ansattes arbejdsløshedskasse om udbetaling af jobpræmie. Såfremt en ansøger inden for målgruppen takker nej til at komme til samtale eller efter afholdt samtale takker nej til jobbet, skal lederen ligeledes oplyse HR-stab herom. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at: 1. alle vikariater af mindst 13 ugers varighed opslås som akutjob på Jobnet.dk. med følgende tekst: Der er tale om et akutjob. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest ved udgangen af uge 26 i 2013, opfordres særligt til at søge jobbet. 2. lederen kan vælge mellem at undersøge, om der er medarbejdere på overtalliglisten, som har fortrinsret til den ledige stilling, inden stillingen slås op eksternt som akutjob, eller at slå akutjobbet op internt og eksternt samtidig og sende opslag til medarbejdere på overtalliglisten. 3. ansættelsesudvalg nedsat i forbindelse med stillinger, der opslås som akutjob, skal såfremt to ansøgere med samme kvalifikationer (én fra målgruppen og én uden for målgruppen) søger stillingen ansætte ansøgeren inden for målgruppen 4. der ikke er fortrinsret for en ansøger inden for målgruppen til at komme til samtale, hvis vedkommende ikke er kvalificeret til stillingen, eller der er andre ansøgere, der er mere kvalificerede. Beslutning i Økonomiudvalget den Indstillingen blev godkendt med den bemærkning, at de 2 første linjer i indstillingspunkt 2 slettes og at indstillingspunkt 4 fjernes. Følgende indstillingspunkter blev dermed godkendt: 1. alle vikariater af mindst 13 ugers varighed opslås som akutjob på Jobnet.dk. med følgende tekst: Der er tale om et akutjob. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest ved udgangen af uge 26 i 2013, opfordres særligt til at søge jobbet. 2. Akutjobbet slås op internt og eksternt samtidig og sendes til medarbejdere på overtalliglisten. 3. ansættelsesudvalg nedsat i forbindelse med stillinger, der opslås som akutjob, skal såfremt to ansøgere med samme kvalifikationer (én fra målgruppen og én uden for målgruppen) søger stillingen ansætte ansøgeren inden for målgruppen Sagen genoptages på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde mandag den 14. januar 2013 kl med henblik på en supplerende sagsbehandling, hvor yderligere initiativer vedr. akutjob kan behandles. Supplerende sagsfremstilling I forbindelse med opslag samt besættelse af akutjob er det Jobcentrets vurdering, at den overvejende del af de udfaldstruede i Ringsted Kommune har kompetencer inden for de områder, som 3F, HK og FOA dækker, dvs. inden for stillingskategorierne pædagoger, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere/-assistenter, servicemedarbejdere og kontorpersonale. Ringsted Kommune slår mange forskellige typer stillinger op, men da man i forbindelse med besættelse af stillinger, herunder akutjob, skal matche ansøgerens kompetencer med stillingsindholdet, vil der som følge af Jobcentrets vurdering være en begrænsning i antallet af job, som de udfaldstruede kan varetage.

9 Det er forventningen, at der frem til 1. juli 2013 vil blive opslået ca. 100 vikariater i alt og ca. 50 faste stillinger inden for stillingskategorierne pædagoger, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere/-assistenter, servicemedarbejdere og kontorpersonale. Tallet er et skøn baseret på det gennemsnitlige antal besatte vikariater/faste stillinger i Den 7. januar 2013 blev der afholdt et møde mellem Ringsted Kommune og repræsentanter fra LO Midtsjælland, FTF og 3F Midt-sjælland, hvor man drøftede akutjob samt andre tiltag, som kan iværksættes med henblik på at hjælpe så mange som overhovedet muligt af de arbejdsledige, herunder personer inden for målgruppen (udfaldstruede), tilbage på arbejdsmarkedet. Mødedeltagerne var generelt enige om, at der i dag er et rigtig godt samarbejde mellem kommunen og fagforeningerne/a-kasserne om at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Øvrige tiltag For yderligere at øge sandsynligheden for at Ringsted Kommune får besat akutjob er et muligt tiltag, at alle tidsubegrænsede stillinger inden for følgende stillingskategorier 3F, HK, FOA, det vil sige: pædagoger, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere/-assistenter, servicemedarbejdere og kontorpersonale opslås som akutjob. Begrundelsen for, at det netop er stillinger inden for ovennævnte stillingskategorier er som nævnt ovenfor, at Jobcentrets vurdering er, at ovenstående stillingskategorier dækker flertallet af udfaldstruede ledige i Ringsted Kommune og omegnskommunerne. Et andet tiltag er, at der etableres et antal ekstraordinære, midlertidige stillinger af 1 års varighed indenfor områderne 3F, HK, og FOA, som alene opslås og besættes som akutjob. Denne fremgangsmåde vil kræve, at der tilvejebringes finansiering til etablering af stillingerne indenfor rammen af budget En fuldtidsstilling inden for én af ovennævnte stillingskategorier vil årligt beløbe sig til ca kr. brutto. Det vurderes, at det vil være yderst vanskeligt at skaffe økonomi hertil set i lyset af den økonomiske og likviditetsmæssige situation kommunen står overfor. Et tredje tiltag er, at der indføres fortrinsret for udfaldstruede til for eksempel samtale eller ansættelse. Det vurderes dog at være uhensigtsmæssigt på sigt for Ringsted Kommune, dels fordi Ringsted Kommune ønsker at det altid er de bedst kvalificerede, der ansættes og bestrider stillingerne i kommunen, hvilket ligeledes fremgår af kommunens personalepolitik, dels i forhold til de udfaldstruede, idet en ansættelse på baggrund af andet end kvalifikationer psykologisk kan opleves forskelligt dels af den enkelte og dels af dennes kolleger og måske give mindreværdsopfattelser i forhold til faglighed og opgavevaretagelse. Et fjerde tiltag er, at man i forbindelse med jobrotationsordninger forsøger at få personer inden for målgruppen ansat i jobrotation, når en ansat i Ringsted Kommune bevilges uddannelsesorlov. Jobcentret har allerede skærpet fokus på området og har etableret flere jobrotationsprojekter i 2012, og konkret er der planer om nye kommunale jobrotationsprojekter i Jobcentret tilbyder desuden parterne vejledning om og støtte til iværksættelse af jobrotation i såvel private som offentlige virksomheder, og parterne er velkomne til at komme med konkrete forslag og bidrag til nye projekter. Et femte tiltag er, at ledige, der står til at miste deres dagpengeret i løbet af første halvår 2013, får tilbud om opkvalificering, hvis samme ledige forinden har opnået tilbud om ordinær ansættelse, der er betinget af yderligere kvalifikationer. I dag er det Jobcentrets praksis, at der som udgangspunkt gives relevant jobrettet opkvalificering til ledige med en jobgaranti fra en arbejdsgiver, såfremt dette vurderes at være den bedste vej i job i forhold til den enkelte lediges forudsætninger. Dette omfatter også ledige i risiko for at miste dagpengeretten.

10 Et sjette tiltag er, at Jobcentret afsætter en pulje til uddannelsesinitiativer, herunder til konkret kompetenceafklaring. Regeringen har endvidere fra 1. januar 2013 afsat midler til en ny uddannelsesordning, som omfatter såvel ret til uddannelse som til forsørgelse for ledige i op til 6 måneder, der har mistet dagpengeretten. Denne ordning vil for nogle udfaldstruede betyde, at deres muligheder for at komme i beskæftigelse øges på grund af nyerhvervede kompetencer. Dernæst vil ordningen betyder det, at udfaldsproblematikken for den enkelte udskydes i op til 6 måneder. Et syvende tiltag er, at ledige får ret til at få selvfundne praktikker eller løntilskud godkendt af Jobcentret inden for 48 timer. Flere af disse tiltag er allerede sat i værk i Ringsted Kommune og fungerer i praksis. Med hensyn til akutjob anførte LO på ovennævnte møde, at de ønsker, at personer inden for målgruppen uanset faglige og sociale/personlige kompetencer får fortrinsret til ansættelse i vikarstillinger i Ringsted Kommune. Ringsted Kommune er af den holdning, at såfremt to ansøgere til en stilling er lige kvalificerede (såvel i forhold til faglige kompetencer som sociale/personlige kompetencer), skal personen inden for målgruppen have fortrinsret til den ledige stilling, men ikke i andre tilfælde. Den videre proces Det foreslås, at Økonomiudvalget orienteres hver anden måned om antallet af opslåede akutjob i kommunen, antallet af ansatte i akutjob, samt eventuelle ansøgere inden for målgruppen, der har takket nej til at komme til samtale eller efter afholdt samtale har takket nej til jobbet. Som følge heraf skal alle ledere indsende disse oplysninger til HR-staben. På baggrund af disse statusoplysninger har økonomiudvalget mulighed for at vurdere behovet for yderligere tiltag med henblik på at nå målsætningen om at arbejde for at ansætte minimum 19 akut-job. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at 1. tidsubegrænsede stillinger indenfor 3F, HK og FOA s område opslås som akutjob. 2. Ringsted Kommune fortsætter med ovennævnte tiltag fem, seks og syv, dvs. tilbud om opkvalificering af udfaldstruede, uddannelsesinitiativer, herunder konkret kompetenceafklaring samt godkendelse af selvfundne praktikker eller løntilskud. 3. Jobcentret i endnu større omfang end i dag i forbindelse med jobrotationsordninger forsøger at få personer inden for målgruppen ansat i jobrotation, når en ansat i Ringsted Kommune bevilges uddannelsesorlov. 4. alle ledere pålægges at udvise særlig opmærksomhed over for ansøgninger fra udfaldstruede til akutjob. 5. Økonomiudvalget hver anden måned orienteres om antallet af opslåede akutjob, antallet af ansatte i akutjob, samt eventuelle ansøgere inden for målgruppen, der har takket nej til at komme til samtale eller efter afholdt samtale har takket nej til jobbet. Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt

11 Underskriftsside Niels Ulrich Hermansen (NUH) V - Formand Britta Nielsen (BN) F Sadik Topcu (ST) A Benny Christensen (BC) A Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Finn Andersen (FA) C Torben Lollike (TLO) B Per Nørhave (PEN) O

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere