Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsforskrifter. Vintertjeneste"

Transkript

1 Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vejledning Vejdirektoratet Vejregelrådet Maj 2004

2

3 VEJLEDNING, Vintertjeneste INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 0. TILBLIVELSE 1 1. INDHOLD OG STRUKTUR 2 2. STRUKTUR 3 3. VEJLEDNING VED UDBUD 4 4. VEJLEDNING VED VALG/GODKENDELSE AF ENTREPRENØR 5 5. UDVÆLGELSES-OG TILDELINGSKRITERIER 7 6. KONTROLSKEMAER 8 7. RUTEKORT OG RUTEBESKRIVELSE 8 8. LÆSEVEJLEDNING TIL PARADIGMAERNE 8 9. KOORDINERING MED ANDRE OPGAVER 9 BILAG 1 Kontrolskemaer 10 2 Rutekort og rutebeskrivelse 29

4

5 VEJLEDNING, Vintertjeneste 0. TILBLIVELSE Vejregelsekretariatet har i august 2002 anmodet nedennævnte ad hoc-gruppe om inden den 1. marts 2003 at udarbejde et forslag til udbudsforskrifter for vintertjeneste til brug for det statslige, det amtslige og det kommunale vejnet. Forslaget til udbudsforskrifter blev forelagt de kommende brugere umiddelbart efter den 1. marts 2003 med henblik på erfaringsopsamling, således at udbudsforskrifterne frit og på eget ansvar kunne anvendes ved udbud i år De i år 2003 indhøstede erfaringer er af arbejdsgruppe AG D 11 indarbejdet i dette reviderede forslag til udbudsforskrifter. Kommissorium Der skal udarbejdes et sæt udbudsforskrifter for vintertjeneste til brug for det statslige, det amtslige og det kommunale vejnet. Udbudsforskrifterne skal omfatte de almindeligt forekommende opgaver med glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner, cykelstier og fortove. Udbudsforskrifterne kan afvige fra "Vejreglernes modulstrukturerede system" og opbygges i stil med udbudsforskrifter for vintertjeneste udarbejdet af SAMKOM. Medlemmer Godkendelse Ad hoc-gruppen har følgende sammensætning: Driftschef Klaus Bønløkke, Roskilde Amt, formand Konsulent Tim Hansen, Dansk Transport og Logistik Distriktsvejingeniør Per Schäffer, Vejdirektoratet Funktionsleder Kim Barup Jansen, Nordjyllands Amt Projektkoordinator Birgitte Blach, Vestsjællands Amt Vinterkoordinator Kim Niels Sørensen, Københavns Kommune Rådgivende Ingeniør Henrik Nygaard, eget Firma Rådgivende Ingeniør Knud Bjørn PRAHL, PRAHL Rådgivende Ingeniører a/s, sekretær Udbudsforskrifter for vintertjeneste blev godkendt på Vejregelrådsmødet 10. marts

6 Vejledning, vintertjeneste 1. INDHOLD OG STRUKTUR Udbudsforskrifter for vintertjeneste knytter sig til Vejreglernes "Håndbog for drift af veje og stier", hvor grundlaget for gennemførelse af vintertjenesten er anført. Udbudsforskrifter for vintertjeneste er opbygget med henblik på at kunne benyttes både på det overordnede vejnet og på det kommunale vejnet. Udbudsforskrifterne er udarbejdet som paradigmaer, der skal tilpasses den relevante udbudssituation, og er opdelt i: Udbudsbrev (omfattende det pågældende udbud) Betingelser (gældende for en eller flere entrepriser i udbuddet) Vilkår (opdelt på følgende entreprisetyper) o Vintertjeneste med lastbil o Vintertjeneste med traktor o Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel o Vintertjeneste med specialmaskiner o Samlet vintertjeneste i et geografisk område Instrukser (opdelt på arbejdsopgaver) o Lastbilinstrukser: Glatførebekæmpelse Snerydning Kombikørsel o Traktorinstrukser: Glatførebekæmpelse på kørebaner Snerydning med samtidig glatførebekæmpelse på kørebaner Glatførebekæmpelse og snerydning på stier o Instrukser ved håndarbejde og småmateriel Fortove, busstop o.l., o Instrukser for specialmaskiner Læsning af salt. Rydning og læsning af sne Tilbuds- og afregningsgrundlag pr. entreprisetype Tilbudsliste pr. entreprisetype. I denne vejledning er udbudsforskrifterne suppleret med oplysninger til brug for udbudsbekendtgørelser, samt udbudsannonce. For paradigmaer vedr. meddelelser til de bydende samt kontrakt/accept, henvises til Vejreglernes Udbuds- og anlægsforskrifter, bind 0. 2

7 VEJLEDNING, Vintertjeneste 2. STRUKTUR Udbudsforskrifterne er opbygget efter følgende struktur: Udbudsbrev Udbudsbrevet indeholder en orientering om opgaven samt regler der vedrører selve udbudsforretningen. Betingelser Betingelserne omfatter primært de overordnede juridiske rammer, der vedrører opgaven, og som især kommer i brug hvis problemer opstår. Udbuddets juridiske grundlag er EU's Udbudsdirektiv for den offentlige sektor, samt AB 92. Betingelserne supplerer således AB 92. Vilkår Vilkårene indeholder en beskrivelse af opgaven, samt ordregivers og entreprenørs krav hhv. ydelser til hinanden som en del af samarbejdet om opgavens løsning. Det er forhold der skal være på plads inden arbejdet påbegyndes, og opretholdes gennem hele entreprisen. Vilkårene indeholder krav til kontrol samt kontrolskemaer. Vilkårene er supplerende til AB 92. Instrukser Instrukserne redegør for hvordan opgaven skal løses. De målretter sig mod det daglige arbejde og dets gennemførelse. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbuds- og afregningsgrundlaget redegør for alle forhold vedr. betaling for arbejdet, herunder ændringer i betalingsforholdene og prisregulering. Tilbuds- og afregningsgrundlaget indeholder en specificering af opgavens opdeling og omfang på de enkelte ydelser. Tilbudslisten (TBL) Tilbudslisten indeholder skemaer til brug for afgivelse af tilbud på de enkelte opgaver og entrepriser, samt skemaer til oplysning om forhold vedr. mandskab og materiel, samt øvrige forhold der skal oplyses om ved tilbudsafgivelsen. 3

8 VEJLEDNING, Vintertjeneste 3. VEJLEDNING VED UDBUD Vintertjeneste er en tjenesteydelse i henhold til EU's Udbudsdirektiv for den offentlige sektor (Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter). Udbud skal ske i henhold til dette direktiv, når arbejdets omfang for kontraktperioden inkl. evt. optionsperiode overstiger tærskelværdierne. Disse er fra 01/01/2004 til 31/12/2005: kr. for statslige arbejder kr. for amtskommunale og kommunale arbejder Det skal dog bemærkes, at delydelser som fx udbud af specialmaskiner ikke behøver at være omfattet af udbud, såfremt værdien af disse kontrakter sammenlagt er mindre end begge følgende værdier: 20 % af vintertjenesteydelsernes samlede værdi kr. I udbudsbekendtgørelserne hører vintertjeneste under kategori 16, med følgende CPV-numre: CPV-nr CPV-nr Snerydning Isrydning I Paradigma for udbudsbrev er der forudsat offentligt udbud. Hvis der vælges begrænset udbud med prækvalifikation, skal forhold vedr. udvælgelse, udbudsbrevet afsnit 1.1, udgå af udbudsbrevet og flyttes til prækvalifikationen. Ved fastlæggelse af kontraktperiode inkl. evt. optionsperiode, bør der tages højde for entreprenørens afskrivninger af eget materiel samt på ordregivers interesse i at afprøve markedet ved genudbud. Hvor tilbudsgiver skal levere mindre specialmateriel fx DIN-ramme til ordregivers plove, bør kontraktperioden ikke være mindre end tre år. Hvor tilbudsgiver skal levere større specialmateriel, som fx tallerkensaltspredere til lastbiler, bør kontraktperioden modsvare en afskrivningsperiode på 6-8 år. 4

9 VEJLEDNING, Vintertjeneste Under normale forhold anbefaler konkurrencestyrelsen ikke en kontrakt- og optionsperiode længere end 5-6 år. 4. VEJLEDNING VED VALG/GODKENDELSE AF ENTREPRENØR For vintertjeneste gælder specielt følgende emner fra de anførte love/regler/forskrifter. Ordregiver skal ved valg af entreprenør sikre sig at disse krav er eller kan blive opfyldt. Lov om godskørsel Entreprenører, der benytter lastbiler til kørsel med salt-/grus-/lagespreder eller bortkørsel af sne, skal have "Tilladelse til godskørsel for fremmed regning". Oversigt over entreprenører med tilladelse kan findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside: Entreprenører der alene benytter lastbil til snerydning behøver ikke denne tilladelse. For kommunens egne biler er der heller ikke krav om tilladelse. Lov om færdsel Der er jf. færdselslovens 74 ikke krav om at traktorer der benyttes til snerydning og glatførebekæmpelse skal være registreret. Ikke registrerede traktorer må i vintertjenesten trække påhængsredskaber, men ikke påhængsvogne. (En påhængsvogn er hovedsageligt indrettet til befordring af personer eller gods. Et påhængsredskab er alle andre påhængskøretøjer end påhængsvogne og sættevogne. (Færdselsloven 2)). Ikke registrerede traktorer må ikke benyttes til transport af redskaber eller salt/grus/lage til brug for andre. Ikke registrerede traktorer må ikke benyttes til transport af sne. Ikke registrerede traktorer skal naturligvis opfylde Færdselslovens og Vejreglernes krav til funktion, udstyr og afmærkning mv. Ikke registrerede traktorer skal være ansvarsforsikret. Lov om arbejdsmiljø Reglerne om daglige hvileperioder, i henhold til Lov om arbejdsmiljø, skal overholdes for såvel egne som entreprenørers medarbejdere. Kravet er i henhold til lovgivningen ikke gældende for arbejdsgivere, men vil i vilkårene blive gjort gældende for alle der arbejder i henhold til udbudsforskrifterne. 5

10 VEJLEDNING, Vintertjeneste Reglerne kan fraviges hvor naturomstændigheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift (force majeure). Planlagt arbejde, med gennemkørsel af ruterne 1-2 gange er dog ikke at betragte som force majeure. Reglerne er forskellige for medarbejdere der har vagttjeneste (holddrift) og medarbejdere der har rådighedsvagt og kaldes ud til tjeneste. Køre- og hviletidsbestemmelser I henhold til. færdselsstyrelsens brev af 10. februar 1995 er køretøjer, der benyttes til snerydning og glatførebekæmpelse ikke underlagt krav om overholdelse af køre- og hviletidsbestemmelserne. Dette gælder såvel for vejmyndighedernes egne køretøjer, som for indlejede entreprenørers køretøjer. Såfremt vejbestyrelsen ønsker at benytte køreskiverne som kontrolfunktion, skal der i vilkårene indføres et krav om at der benyttes køreskiver under kørslen. Det Centrale VirksomhedsRegister Det Centrale VirksomhedsRegister registrerer alle virksomheder der driver erhverv i Danmark. På hjemmesiden kan tilbudsgivernes optagelse i det offentlige register kontrolleres. 6

11 5. UDVÆLGELSES-OG TILDELINGSKRITERIER VEJLEDNING, Vintertjeneste Udvælgelseskriterier skal benyttes til at forhindre at ikke kvalificerede entreprenører får opgaven. Disse kriterier kan ikke bøjes. Enten kan entreprenøren godkendes, eller også kan han ikke. Tildelingskriterier benyttes til at finde den/de bedste tilbudsgiver(e). Der kan ikke benyttes de samme kriterier som ved udvælgelsen. Der kan benyttes medarbejderes erfaring med arbejdsopgaven, men ikke med ordregiver og ikke med ruten, idet begge dele opfattes som diskriminerende. Der kan benyttes kriterier vedr. det eksterne miljø, og der kan benyttes krav vedr. materiel, der kan opgøres økonomisk for ordregiver. Se fx "Offentlige grønne indkøb", på Krav om anvendelse af dieselolie med lavt svovlindhold <50mg/kg til traktorer bør af kontrolhensyn ikke være et tildelingskriterium, men kan være et ultimativt krav. Ønske om brug af partikelfiltre kan kontrolleres og vil derfor kunne bruges som tildelingskriterium. Der skal kunne fastsættes en økonomisk værdi for dette. Vedr. krav til lastbilers motorer, vil krav om EURO 2 motor eller bedre (stort set) betyde krav om at lastbilens 1. registrering er sket efter 01/01/1997. Ved krav om brug af EURO 1 motorer eller bedre, vil lastbilens 1. indregistrering stort set falde efter 01/ Miljøkrav til andre maskiner findes i Bekendtgørelse nr. 667 af 14. september 1998 (ændret 11. oktober 2002) fra Miljø- og energiministeriet. For motorer med nettoeffekt mellem 18 og 37 kw er der krav til udstødningens indhold af forurenende stoffer for motorer produceret efter 31. december Der kan søges yderligere vejledning på vedr. EU-udbud af tjenesteydelser. Her kan man også finde skabeloner til udbudsbekendtgørelser før og efter udbud. Disse skabeloner skal bruges ved fremsendelse til EU-tidende. 7

12 VEJLEDNING, Vintertjeneste 6. KONTROLSKEMAER Som bilag 1 vedlægges eksempler på kontrolskemaer til brug ved besigtigelse af materiel ved sæsonstart og sæsonafslutning, samt kontrolskemaer til brug for entreprenørens egenkontrol. Ordregiver bør vælge den type kontrolskemaer der bedst passer til egne kontrol- og arbejdsforhold. Kontrolskemaerne for entreprenørens egenkontrol skal tilpasses og indsættes i vilkårene før udbud. 7. RUTEKORT OG RUTEBESKRIVELSE Som bilag 2 vedlægges eksempel på rutekort og rutebeskrivelse. Rutekort og rutebeskrivelse skal tilsammen give alle nødvendige oplysninger om arbejdets geografiske udstrækning. Det kan være hensigtsmæssigt at anføre specifikke oplysninger om ordregivers materiel samt specifikke krav til entreprenørens materiel for hver rute. Disse oplysninger skal så ikke stå på tilbudslisten. 8. LÆSEVEJLEDNING TIL PARADIGMAERNE Vintertjeneste er kendetegnet ved at der ikke findes én rigtig måde at udføre arbejdet på. Arbejdet skal tilpasses lokale forhold, maskiner og sædvaner. Udbudsparadigmaerne er derfor udformet med flere forskellige forslag til tekster der kan anvendes. Som hovedregel vil der i venstre margen være anført vejledning om hvilke oplysninger der skal gives, evt. med forslag til hvilken af de anførte tekster der bør vælges. I visse tilfælde vil der herudover i brødteksten være benyttet kursiv skrift for at anvise at enkelte ord skal tilpasses det aktuelle brug. Herudover kan det fx være hensigtsmæssigt at tilpasse sætninger og enkelte ord til det aktuelle brug. Fx kan ordet "glatførebekæmpelse" ændres til "grusspredning", hvis beskrivelserne alene skal anvendes til glatførebekæmpelse med grus. På tilbudslisterne er der gjort plads til at anføre oplysninger om hhv. krav til rute og materiel. Såfremt disse oplysninger indgår i rutebeskrivelsen, bør de fjernes fra tilbudslisten. 8

13 VEJLEDNING, Vintertjeneste Antallet af poster på tilbudslisterne skal gøre det muligt at tilpasse tilbudslisten til den aktuelle opgave i kommunen. Der skal kun medtages de enhedspriser der findes relevante for at prissætte den udbudte opgave. Inden udbud anføres ud for hver post det antal enheder der forventes at blive relevant for en gennemsnitlig vinter, og som skal lægges til grund for tilbudsafgivelsen. 9. KOORDINERING MED ANDRE OPGAVER Vintertjeneste er en del af renholdsopgaven på vejnettet, og skal som sådan koordineres med denne. Koordineringen forventes primært at skulle finde sted i renholdsentreprisen, hvor der ved renhold til tilstandskrav kan anføres: "Når vejarealerne/-elementerne er dækket af sne og/eller is indstilles renholdsarbejderne indtil videre. Ordregiver afgør hvornår renhold kan indstilles hhv. skal genoptages. Når renholdsarbejderne genoptages skal tilstandskravet indenfor rimelig tid genopfyldes, herunder skal udspredt grus brugt som glatførebekæmpelse fjernes." 9

14 Vejledning, vintertjeneste BILAGSOVERSIGT Kontrolskemaer Skema nr. Materielkontrolskemaer Materielkontrolskema nr. 1 Materielkontrolskema nr. 2 Materielkontrolskema nr. 3 Materielkontrolskema nr. 4 Materielkontrolskema nr. 5 Materielkontrolskema nr. 6 Emne Læssemaskine og saltproduktionsanlæg Saltspreder på lad-/containerflak, samt lastbil Plov samt lastbil Saltspreder på lad/containerflak, plov samt lastbil Traktor med saltspreder, plov og kost Specialmaskiner Egenkontrolskemaer alternativ I Egenkontrolskema nr. 1 Egenkontrolskema nr. 2 Egenkontrolskema nr. 3 Egenkontrolskema nr. 4 Egenkontrolskema nr. 5 Egenkontrolskema nr. 6 Egenkontrolskema nr. 7 Læsning af salt Saltning af kørebaner Snerydning på kørebaner Kombineret snerydning og saltning af kørebaner Snerydning med traktor Saltning og snerydning på stier Specialmaskiner Egenkontrolskemaer alternativ II Egenkontrolskema nr. 11 Egenkontrolskema nr. 12 Egenkontrolskema nr. 13 Lastbil saltning af kørebaner Lastbil snerydning og saltning på kørebaner Lastbil snerydning på kørebaner med sneplov Egenkontrolskemaer alternativ III Egenkontrolskema nr. 21 Egenkontrolskema nr. 22 Egenkontrolskema nr. 23 Egenkontrolskema nr. 24 Saltning af A-veje Snerydning i byområder Vintertjeneste på cykelstier Fortove og busstop mv. 10

15 Vejledning, vintertjeneste Oplysninger fra værksted om klargøring og afprøvning af læssemaskine og saltlageanlæg. Materielkontrolskema nr. 1 Læssemaskine og saltlageanlæg Kontrol af: Materiel og funktioner Entreprise nr.: Materiel nr.: Entreprenør: Adresse: Kontrol af: For defekter og skader Kontrolleret af Læssemaskine Mobiltelefon nr.: Lygteføring, rotorblink og trekant Funktion af skovl Aflæsningshøjde/indrækning Hydraulik funktioner og tæthed Saltlageanlæg Saltkar Rørsystemer - pumper Lagetanke Læsseslange Instruktion i brug Læssemaskinen parkeret adresse: Læssemaskine godkendt: Dato: År: Underskrift entreprenør: Værksted: Alle punkter gennemgået - Underskrift ordregiver: 11

16 Oplysninger fra værksted om klargøring og afprøvning af saltspreder og lastbil. Vejledning, vintertjeneste Materielkontrolskema nr. 2 Saltspreder på lad/containerflak samt lastbil Kontrol af: Materiel, montering og funktioner Entreprise nr.: Rute nr. Materiel nr. Entreprenør: Adresse: Kontrol af: For defekter og skader Kontrolleret af Lastbil Mobiltelefon nr.: Lastbil rotorblink Funktion af tiplad/flak Fastgørelse af spreder (låsesystemer) El-forbindelse mellem lastbil og spreder Saltspreder Klargøring og smøring Hjulsøjlefunktion og -indstilling, dæk og lufttryk Spredeskivehøjde Sprederens el-system (boks) Gearfunktioner Hydraulik funktion og tæthed Visuel kontrol af spreder. Ind- og udvendig rengøring og skader Indsåning Lastbil parkeret adresse: Total funktion på vej spredebillede Saltspreder forsikret hos: Dokumentation for forsikring i hele sæsonen: Lastbil godkendt: Dato År Saltspreder ophængt/parkeret adresse: Saltspreder godkendt: Dato År Underskrift entreprenør: Værksted: Saltspreder afleveret: Dato År Alle punkter gennemgået - Underskrift ordregiver: 12

17 Oplysninger fra værksted om klargøring og afprøvning af sneplov og lastbil. Vejledning, vintertjeneste Materielkontrolskema nr. 3 Plov samt lastbil Kontrol af: Materiel, montering og funktioner Entreprise nr.: Rute nr. Materiel nr. Entreprenør: Adresse: Kontrol af: For defekter og skader Kontrolleret af Lastbil Mobiltelefon nr.: Lygteføring/rotorblink Ophæng godkendt Hydraulik-pumpe funktioner og tæthed Kontrol af tiplad for eventuel bortkørsel af sne Plov 1 Fastgørelse mellem lastbil og plov Løft/sving/eventuel flydestilling Hjul dæk og lufttryk Plov justeret korrekt med ballast og på plan vej Plovens tilstand visuel vurdering Plov 2 Fastgørelse mellem lastbil og plov Lastbil parkeret adresse: Løft/sving/eventuel flydestilling Hjul dæk og lufttryk Plov justeret korrekt med ballast og på plan vej Plovens tilstand visuel vurdering Lastbil godkendt: Dato År Plove parkeret adresse: Plove godkendt: Dato År Underskrift entreprenør: Værksted: Plove afleveret: Dato År Alle punkter gennemgået underskrift ordregiver: 13

18 Vejledning, vintertjeneste Oplysninger fra værksted om klargøring og afprøvning af saltspreder, sneplov og lastbil. Materielkontrolskema nr. 4 Saltspreder på lad/containerflak, plov samt lastbil Kontrol af: Materiel, montering og funktioner Entreprise nr.: Rute nr. Materiel nr. Entreprenør: Adresse: Kontrol af: For defekter og skader Kontrolleret af Lastbil Saltspreder Plov Mobiltelefon nr.: Lygteføring/rotorblink Funktion af tiplad/flak Fastgørelse af spreder (låsesystemer) El-forbindelse mellem lastbil og spreder Ophæng godkendt Hydraulik-pumpe funktioner og tæthed Klargøring og smøring Hjulsøjle funktion og indstilling dæk og lufttryk Spredeskive højde Sprederens el system (boks) Gearfunktioner Hydraulik funktion og tæthed Visuel kontrol af spreder. Ind- og udvendig rengøring og skader Indsåning Lastbil parkeret adresse: Total funktion på vej Saltspreder og plov forsikret hos: Dokumentation for forsikring i hele sæsonen: Fastgørelse mellem lastbil og plov Løft/sving/eventuel flydestilling Hjul dæk og lufttryk Plov justeret korrekt med ballast og på plan vej Plovens tilstand visuelt vurderet Lastbil godkendt: Dato År Spreder/Plov parkeret adresse: Spreder/Plov godkendt: Dato År Underskrift entreprenør: Værksted: Spreder/Plov afleveret: Dato År Alle punkter gennemgået underskrift ordregiver: 14

19 Vejledning, vintertjeneste Oplysninger fra værksted om klargøring og afprøvning af saltspreder, kost, sneplov og traktor. Materielkontrolskema nr. 5 Traktor med kost og/eller plov Kontrol af: Materiel, montering og funktioner Entreprise nr.: Rute nr. Materiel nr. Entreprenør: Adresse: Kontrol af: For defekter og skader Kontrolleret af Traktor Mobiltelefon nr.: Lygteføring/rotorblink advarselstrekant Traktor beslag fastgørelse Traktorens hydraulik funktion, tæthed Ikke registreret traktors "lovlighed" Saltspreder Klargøring og smøring Indsåning Hydraulik funktion og tæthed Advarselstrekant Hjul dæk/lufttryk Visuel kontrol af spreder. Ind- og udvendig rengøring og skader Kost Kontrol af børster Ryddebredde Understilling fastgørelse Løft/sving og eventuel flydestilling Plov Understilling fastgørelse Ryddebredde Plov skær Løft/sving og eventuel flydestilling Traktor parkeret adresse: Traktor godkendt: Dato År Saltspreder/Kost/Plov parkeret adresse: Saltspreder/Kost/Plov godkendt: Dato År Underskrift entreprenør: Værksted: Alle punkter gennemgået underskrift ordregiver: 15

20 Vejledning, vintertjeneste Oplysninger fra værksted om klargøring og afprøvning af specialmaskine. Materielkontrolskema nr. 6 Specialmaskiner Kontrol af: Materiel, montering og funktioner Entreprise nr.: Rute nr. Materiel nr. Entreprenør: Adresse: Kontrol af: For defekter og skader Kontrolleret af Traktor Mobiltelefon nr.: Lygteføring/rotorblink advarselstrekant Traktor beslag fastgørelse Traktorens hydraulik funktioner tæthed Slynge Sneslyngens tud skal kunne dreje både til højre/venstre, og den skal kunne blæse sneen på en lastbil med høje sidefjælle Materiel parkeret adresse: Materiel godkendt: Dato År Underskrift entreprenør: Værksted: Alle punkter gennemgået underskrift ordregiver: 16

21 VEJLEDNING, Vintertjeneste KONTROLSKEMA NR. 1 ENTREPRISE NR... Dato Udkaldstidspunkt Ankomst på plads Læsning ladmateriel færdig Læsning containermateriel færdig Arbejdet afsluttet LÆSNING AF SALT ENTREPRENØR:. Udkald Time pris Bemærkninger 1) Maskinførerens underskrift kl. kl. kl. kl. kl. x x 1) Her anføres, eventuelt ved henvisning til bagsiden, bemærkninger til det aktuelle udkald, som fejl ved materiel o.l. Såfremt der intet er anført i kolonnen, har maskinføreren ved sin underskrift bekræftet, at der er gennemført en læsning som beskrevet i materialet, og uden bemærkninger. Såfremt skemaet er påført bemærkninger afleveres det til vintervagten efter afsluttet indsats, og nyt kontrolskema benyttes ved næste udkald. Checkliste: Spredere læsset. Plads/hal opryddet efter læsning. Lageanlæg fyldt. Vintervagten kontaktes: - ved ankomst på pladsen, - ved fejl på blandeanlæg, - ved skader på materiel/bygningen, - ved problemer med materialer, - når arbejdet er afsluttet. Bemærkninger læst, og afhjælpning iværksat. Underskrift:.Vintervagten. 17

22 VEJLEDNING, Vintertjeneste KONTROLSKEMA NR. 2 SALTNING AF KØREBANER ENTREPRISE NR... RUTE NR... ENTREPRENØR:. Dato Ankomst på plads Udkaldstidspunkt Dosering Valsetal start Saltning påbegyndt Saltning afsluttet Valsetal slut Arbejdet afsluttet kl. kl. g/m² kl. kl. kl. kl. kl. Ventetid start Ventetid slut Bemærkninger 1) Chaufførens underskrift 1) Her anføres, eventuelt ved henvisning til bagsiden, bemærkninger til det aktuelle udkald, som fejl ved materiel, anden rutegennemkørsel end den beskrevne o.l. Såfremt der intet er anført i kolonnen, har chaufføren ved sin underskrift bekræftet, at der er gennemført en saltning som beskrevet i materialet, og uden bemærkninger. Såfremt skemaet er påført bemærkninger afleveres det til vintervagten efter afsluttet indsats, og nyt kontrolskema benyttes ved næste udkald. Checkliste: Spreder monteret/kontrolleret. Afmærkning, lys og rotorblink kontrolleret. Spreder læsset. Befugtning tilsluttet. Spreder indstillet til aftalt dosering (g/m²). Spredebilledet kontrolleret under indsats. Spreder tømt for restsalt, rengjort, læsset med saltlage og ophængt (ladspreder) eller Spreder rengjort og læsset med tørsalt og saltlage (containerspreder). Vintervagten kontaktes: - ved ankomst på pladsen, - når saltningen påbegyndes, - ved fejl på materiel eller anden uregelmæssighed, - når saltningen er afsluttet, - når arbejdet er afsluttet. Bemærkninger læst, og afhjælpning iværksat. Underskrift:.Vintervagten. 18

23 VEJLEDNING, Vintertjeneste KONTROLSKEMA NR. 3 SNERYDNING PÅ KØREBANER ENTREPRISE NR... RUTE NR... ENTREPRENØR:. Dato Ankomst på plads Udkaldstidspunkt Km.- tæller start Km.- tæller slut Snerydning påbegyndt Snerydning afsluttet Arbejdet afsluttet kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. Ventetid start Ventetid slut Bemærkninger 1) Chaufførens underskrift 1) Her anføres, eventuelt ved henvisning til bagsiden, bemærkninger til det aktuelle udkald, som fejl ved materiel, anden rutegennemkørsel end den beskrevne o.l. Såfremt der intet er anført i kolonnen, har chaufføren ved sin underskrift bekræftet, at der er gennemført en snerydning som beskrevet i materialet, og uden bemærkninger. Såfremt skemaet er påført bemærkninger afleveres det til vintervagten efter afsluttet indsats, og nyt kontrolskema benyttes ved næste udkald. Checkliste: Plov monteret/kontrolleret. Afmærkning, lys og rotorblink kontrolleret. Arbejdet kontrolleret under indsats. Plov rengjort og placeret på anvist plads. Plovskær kontrolleret. Vintervagten kontaktes: - ved ankomst på pladsen, - når snerydningen påbegyndes, - ved fejl på materiel eller anden uregelmæssighed, - når snerydningen er afsluttet, - når arbejdet er afsluttet. Bemærkninger læst, og afhjælpning iværksat. Underskrift:.Vintervagten 19

24 VEJLEDNING, Vintertjeneste KONTROLSKEMA NR. 4 KOMB. SNERYDNING OG SALTNING AF KØREBANER ENTREPRISE NR... RUTE NR... ENTREPRENØR:. Dato Ankomst på plads Udkaldstidspunkt Dosering Valsetal start Valsetal slut Indsats påbegyndt Indsats afsluttet Arbejdet afsluttet kl. kl. g/m² kl. kl. kl. kl. kl. Ventetid start Ventetid slut Bemærkninger 1) Chaufførens underskrift 1) Her anføres, eventuelt ved henvisning til bagsiden, bemærkninger til det aktuelle udkald, som fejl ved materiel, anden rutegennemkørsel end den beskrevne o.l. Såfremt der intet er anført i kolonnen, har chaufføren ved sin underskrift bekræftet, at der er gennemført en kombineret saltning og snerydning som beskrevet i materialet, og uden bemærkninger. Såfremt skemaet er påført bemærkninger afleveres det til vintervagten efter afsluttet indsats, og nyt kontrolskema benyttes ved næste udkald. Checkliste: Spreder og plov monteret/kontrolleret. Afmærkning, lys og rotorblink kontrolleret. Spreder læsset. Befugtning tilsluttet. Spreder indstillet til aftalt dosering (g/m²). Spredebilledet kontrolleret under indsats Spreder tømt for restsalt, rengjort, læsset med saltlage og ophængt (ladspreder) eller Spreder rengjort og læsset med tørsalt og saltlage (containerspreder) Plov rengjort og placeret på anvist plads. Plovskær kontrolleret Vintervagten kontaktes: - ved ankomst på pladsen, - når indsats påbegyndes, - ved fejl på materiel eller anden uregelmæssighed, - når indsats er afsluttet, - når arbejdet er afsluttet. Bemærkninger læst, og afhjælpning iværksat. Underskrift:.Vintervagten 20

25 VEJLEDNING, Vintertjeneste KONTROLSKEMA NR. 5 SNERYDNING MED TRAKTOR ENTREPRISE NR... RUTE NR... ENTREPRENØR:. Dato Udkaldstidspunkt Ankomst på mødested Snerydning afsluttet Arbejdet afsluttet Snerydning påbegyndt Ventetid start Ventetid slut kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. Bemærkninger 1) Chaufførens underskrift 1) Her anføres, eventuelt ved henvisning til bagsiden, bemærkninger til det aktuelle udkald, som fejl ved materiel, anden rutegennemkørsel end den beskrevne o.l. Såfremt der intet er anført i kolonnen, har chaufføren ved sin underskrift bekræftet, at der er gennemført en snerydning som beskrevet i materialet, og uden bemærkninger. Såfremt skemaet er påført bemærkninger afleveres det til vintervagten efter afsluttet indsats, og nyt kontrolskema benyttes ved næste udkald. Checkliste: Plov/kost monteret/kontrolleret. Afmærkning, lys og rotorblink kontrolleret. Arbejdet kontrolleret under indsats Materiel rengjort efter indsats. Plovskær kontrolleret. Vintervagten kontaktes: - ved ankomst på pladsen, - når snerydning påbegyndes, - ved fejl på materiel eller anden uregelmæssighed, - når snerydning er afsluttet, - når arbejdet er afsluttet. Bemærkninger læst, og afhjælpning iværksat. Underskrift:.Vintervagten 21

26 VEJLEDNING, Vintertjeneste KONTROLSKEMA NR. 6 SALTNING OG SNERYDNING PÅ STIER ENTREPRISE NR... RUTE NR... ENTREPRENØR:. Dato Ankomst på plads Indsats påbegyndt Indsats afsluttet Arbejdet afsluttet Udkaldstidspunkt Dosering Ventetid start Ventetid slut kl. kl. g/m² kl. kl. kl. kl. kl. Bemærkninger 1) Chaufførens underskrift 1) Her anføres, eventuelt ved henvisning til bagsiden, bemærkninger til det aktuelle udkald, som fejl ved materiel, anden rutegennemkørsel end den beskrevne o.l. Såfremt der intet er anført i kolonnen, har chaufføren ved sin underskrift bekræftet, at arbejdet er gennemført som beskrevet i materialet, og uden bemærkninger. Såfremt skemaet er påført bemærkninger afleveres det til vintervagten efter afsluttet indsats, og nyt kontrolskema benyttes ved næste udkald. Checkliste: Plov, kost og spreder monteret/kontrolleret. Afmærkning, lys og rotorblink kontrolleret. Spreder læsset. Spreder indstillet til aftalt dosering (g/m²). Arbejdet kontrolleret under indsats Spreder genlæsset med salt. Plovskær kontrolleret Vintervagten kontaktes: - ved ankomst på pladsen, - når indsats påbegyndes, - ved fejl på materiel eller anden uregelmæssighed, - når indsats er afsluttet, - når arbejdet er afsluttet. Bemærkninger læst, og afhjælpning iværksat. Underskrift:.Vintervagten 22

27 KONTROLSKEMA NR. 7 ENTREPRISE NR... Dato Udkaldstidspunkt Arbejdet afsluttet VEJLEDNING, Vintertjeneste SPECIALMASKINER ENTREPRENØR:. Ankomst på mødested Ventetid start Ventetid slut kl. kl. kl. kl. kl. Bemærkninger 1) Maskinførerens underskrift 1) Her anføres, eventuelt ved henvisning til bagsiden, bemærkninger til det aktuelle udkald, såsom fejl ved materiel, anden rutegennemkørsel end den beskrevne o.l. Såfremt der intet er anført i kolonnen, har maskinføreren ved sin underskrift bekræftet, at arbejdet er udført som beskrevet i materialet, og uden bemærkninger. Såfremt skemaet er påført bemærkninger afleveres det til vintervagten efter afsluttet indsats, og nyt kontrolskema benyttes ved næste udkald. Checkliste: Afmærkning, lys og rotorblink kontrolleret. Tænder på skovl demonteret/beskyttet Vintervagten kontaktes: - ved ankomst på mødested, - ved fejl på materiel eller anden uregelmæssighed, - når arbejdet er afsluttet. Bemærkninger læst, og afhjælpning iværksat. Underskrift:..Vintervagten 23

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for instruks Fortove, busstop o.l. Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med håndarbejde og småmateriel Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013 1. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Ordregiver... 3 2. De udbudte ydelser... 3 3. Specifikation af de udbudte entrepriser... 3 3.1. Ruternes/distrikternes

Læs mere

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ad post 1: Klargørings-, og beredskabshonorarer... 3 Ad post 1.1: Klargøringshonorar... 3 Ad post 1.2: Beredskabshonorar...

Læs mere

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Instruks Glatførebekæmpelse 1. Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 14-18 TILBUDSLISTE - TBL ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 71 Vejle TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Vintervedligeholdelse - Orientering om tilbudsafgivelse Februar 2016

Udbud af vintervedligeholdelse Vintervedligeholdelse - Orientering om tilbudsafgivelse Februar 2016 Udbud af vintervedligeholdelse Vintervedligeholdelse - Orientering om tilbudsafgivelse Februar 2016 Der kan kun afgives tilbud på den samlede enterprise, men der skal afgives priser for hver kategori.

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med er m.m. - 2014 i Kommune Kommune Vintertjeneste med er m.m. - 2014 SAMLELISTE Samleliste Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale: a) Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser.

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Tilbudslister. Undertegnede entreprenør tilbyder at udføre vintertjeneste i Middelfart kommune, som anført i udbudsmaterialet, dateret juni 2011

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 VILKÅR TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Alment

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner Udbud af vintertjeneste 2017 2021. Tilbudsliste (TBL) Glostrup Kommune på vegne af Herlev, Gladsaxe, Albertslund, Rødovre, Lyngby-Taarbæk og Glostrup kommuner 17. juli 2017 Tilbudsliste (TBL) Forside Tilbudsliste

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT 2 1.1. Gyldighedsområde 2 1.2. Opgavens karakter 2 1.3. Opgavens

Læs mere

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016.

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. 12-04-2013 3. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. Vintertjeneste 2013 2016, Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ALMENT 3 1.1 Gyldighedsområde 3 1.2 Opgavens karakter 3 1.3

Læs mere

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud.

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. A-instruks Glatførebekæmpelse 1 Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune TILBUDSLISTE - FORSIDE Forside Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale, jf. Betingelser, afsnit

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for instruks A. Glatførebekæmpelse B. Snerydning C. Kombikørsel Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016 Snerydning Vintertjeneste - Instruks Traktor Udgivelsesdato : 2 7. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE B. INSTRUKS SNERYDNING

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige. TILBUDSSAMLELISTE Lastbilruter Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nedenstående entrepriser på det i betingelserne, dateret april 2014 angivne grundlag Rutenr. Aktivitet Tilbudssum

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse).

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse). 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil. Vilkårene suppleres med: Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning

Læs mere

Vi har modtaget følgende spørgsmål: "Må man køre med DIN-beslag udenfor beredskabsperioden?"

Vi har modtaget følgende spørgsmål: Må man køre med DIN-beslag udenfor beredskabsperioden? ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg RETTELSESBLAD NR. 1 UDBUD AF 9 RUTER 2016-2019, NORDDJURS KOMMUNE TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 13. september 2016 SIDE 1/2 REF ATG

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere

Tilbudsliste - samleliste

Tilbudsliste - samleliste Side A Tilbudsliste - samleliste Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nestående ruter på det i udbudsmaterialet, dateret 11. juli 2014, angivne grundlag. Entreprise Rute Snerydning

Læs mere

Bilag 2 Vejledende doseringsmængder

Bilag 2 Vejledende doseringsmængder Bilag 2 Vejledende doseringsmængder Enkeltsituation Præventiv saltning mod rim/is: Ved våd kørebane Ved tør kørebane Saltmængde g/m² kørebane 5 10 10 Præventiv saltning mod sne: Der saltes normalt ikke

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København DATO : 14. november 2005 TIL : Bygge- og Teknikudvalget FRA : Direktør Ole Bach og direktør Pernille Andersen VEDR. : Status for forberedelserne til vintertjenesten 2005/06 Nærværende notat er i fællesskab

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. 12-05-2016 Nummer Spørgsmål Svar 1 2 3 Pkt. 3.4 Regler for betaling. Alle udkald skal faktureres

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 VILKÅR LASTBILER ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL SEPTEMBER 2012 Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 10 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Odense

Læs mere

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel Rebild kommune VINTERTJENESTE Vintertjeneste på kørebaner Glatførebekæmpelse Snerydning Kombikørsel Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GLATFØREBEKÆMPELSE MED LASTBIL

Læs mere

Spørgemøde Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning , Norddjurs Kommune

Spørgemøde Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning , Norddjurs Kommune Spørgemøde Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Helene Elna Hyldgaard, Transport Infrastructure 1 Generelt Denne præsentation indeholder udklip af udbudsmaterialet. Der

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbud af vintertjeneste. Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste

Udbud af vintertjeneste. Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste Udbud af vintertjeneste Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste Fælles for alle vinter-tilbud LÆS MATERIALET IGENNEM Heri står hvad der skal laves for hvilken betaling og under hvilke

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt... 3 2. Forberedelser inden vinter... 3 3. Udkald... 3 4. Arbejdets udførelse... 3 5. Inden arbejdets

Læs mere

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål nr. 1 2 3 4 Spørgsmål Der er i materialet ikke nævnt noget om de værkstedslokaler, som er på en del Vejdirektoratets materielpladser.

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for instruks A. Glatførebekæmpelse på kørebaner B. Snerydning med samtidig glatførebekæmpelse på kørebaner C. Glatførebekæmpelse og snerydning på stier

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Dokument nr A030547_3_Vilkår_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Odder Kommune

Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Odder Kommune Til de bydende ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 6. september 2016 SIDE 1/2 REF ATG PROJEKTNR A087274 Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Dokument nr A0305472013102Vilkår Revision nr 10 Udgivelsesdato

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses D. 07-08-2013 Svendborg Kommune Udbud af vintertjeneste Arbejdes Beskrivelses Generelt 1.1 Omfang Opgaven omfatter vintertjeneste på kørebaner i Svendborg Kommune i form af: 3 delentrepriser med snerydning

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Bilag 7 Instruks for arbejdets udførelse Indhold 1 GLATFØREBEKÆMPELSE 2 1.1...

Læs mere

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015 VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015 UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 TILBUDS- OG

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 2015

Udbud af vintertjeneste 2015 Udbud af vintertjeneste 2015 Snerydning med lastbil Snerydning med traktor - FORSIDE Forside Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale, jf. Betingelser, afsnit 2.2 Dokumenter.

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

TILBUDS SAMLELISTE REV. 1.0 - Side 1 af 2

TILBUDS SAMLELISTE REV. 1.0 - Side 1 af 2 TILBUDS SAMLELISTE REV. 1.0 - Side 1 af 014-019 14. marts 014 Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nestående ruter på det i udbudsmaterialet, dateret 14. marts 014, angivne grundlag.

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

TILBUDS SAMLELISTE REV. 2.0 - Side 1 af 2

TILBUDS SAMLELISTE REV. 2.0 - Side 1 af 2 TILBUDS SAMLELISTE REV..0 - Side af 04-09 Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nestående ruter på det i udbudsmaterialet, dateret, angivne grundlag. TILBUD Entr. nr. Rutenummer K+R0

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Snerydning iværksættes i henhold til bilag 1, som beskriver det politisk besluttede serviceniveau i Randers Kommune.

Snerydning iværksættes i henhold til bilag 1, som beskriver det politisk besluttede serviceniveau i Randers Kommune. ARBEJDSANVISNING FOR SNEPLOVKØRSEL 1. GENERELT 1.1 Udkald Snerydning iværksættes i henhold til bilag 1, som beskriver det politisk besluttede serviceniveau i Randers Kommune. Plove udkaldes af hovedvagten

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL)

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere