Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsforskrifter. Vintertjeneste"

Transkript

1 Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vejledning Vejdirektoratet Vejregelrådet Maj 2004

2

3 VEJLEDNING, Vintertjeneste INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 0. TILBLIVELSE 1 1. INDHOLD OG STRUKTUR 2 2. STRUKTUR 3 3. VEJLEDNING VED UDBUD 4 4. VEJLEDNING VED VALG/GODKENDELSE AF ENTREPRENØR 5 5. UDVÆLGELSES-OG TILDELINGSKRITERIER 7 6. KONTROLSKEMAER 8 7. RUTEKORT OG RUTEBESKRIVELSE 8 8. LÆSEVEJLEDNING TIL PARADIGMAERNE 8 9. KOORDINERING MED ANDRE OPGAVER 9 BILAG 1 Kontrolskemaer 10 2 Rutekort og rutebeskrivelse 29

4

5 VEJLEDNING, Vintertjeneste 0. TILBLIVELSE Vejregelsekretariatet har i august 2002 anmodet nedennævnte ad hoc-gruppe om inden den 1. marts 2003 at udarbejde et forslag til udbudsforskrifter for vintertjeneste til brug for det statslige, det amtslige og det kommunale vejnet. Forslaget til udbudsforskrifter blev forelagt de kommende brugere umiddelbart efter den 1. marts 2003 med henblik på erfaringsopsamling, således at udbudsforskrifterne frit og på eget ansvar kunne anvendes ved udbud i år De i år 2003 indhøstede erfaringer er af arbejdsgruppe AG D 11 indarbejdet i dette reviderede forslag til udbudsforskrifter. Kommissorium Der skal udarbejdes et sæt udbudsforskrifter for vintertjeneste til brug for det statslige, det amtslige og det kommunale vejnet. Udbudsforskrifterne skal omfatte de almindeligt forekommende opgaver med glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner, cykelstier og fortove. Udbudsforskrifterne kan afvige fra "Vejreglernes modulstrukturerede system" og opbygges i stil med udbudsforskrifter for vintertjeneste udarbejdet af SAMKOM. Medlemmer Godkendelse Ad hoc-gruppen har følgende sammensætning: Driftschef Klaus Bønløkke, Roskilde Amt, formand Konsulent Tim Hansen, Dansk Transport og Logistik Distriktsvejingeniør Per Schäffer, Vejdirektoratet Funktionsleder Kim Barup Jansen, Nordjyllands Amt Projektkoordinator Birgitte Blach, Vestsjællands Amt Vinterkoordinator Kim Niels Sørensen, Københavns Kommune Rådgivende Ingeniør Henrik Nygaard, eget Firma Rådgivende Ingeniør Knud Bjørn PRAHL, PRAHL Rådgivende Ingeniører a/s, sekretær Udbudsforskrifter for vintertjeneste blev godkendt på Vejregelrådsmødet 10. marts

6 Vejledning, vintertjeneste 1. INDHOLD OG STRUKTUR Udbudsforskrifter for vintertjeneste knytter sig til Vejreglernes "Håndbog for drift af veje og stier", hvor grundlaget for gennemførelse af vintertjenesten er anført. Udbudsforskrifter for vintertjeneste er opbygget med henblik på at kunne benyttes både på det overordnede vejnet og på det kommunale vejnet. Udbudsforskrifterne er udarbejdet som paradigmaer, der skal tilpasses den relevante udbudssituation, og er opdelt i: Udbudsbrev (omfattende det pågældende udbud) Betingelser (gældende for en eller flere entrepriser i udbuddet) Vilkår (opdelt på følgende entreprisetyper) o Vintertjeneste med lastbil o Vintertjeneste med traktor o Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel o Vintertjeneste med specialmaskiner o Samlet vintertjeneste i et geografisk område Instrukser (opdelt på arbejdsopgaver) o Lastbilinstrukser: Glatførebekæmpelse Snerydning Kombikørsel o Traktorinstrukser: Glatførebekæmpelse på kørebaner Snerydning med samtidig glatførebekæmpelse på kørebaner Glatførebekæmpelse og snerydning på stier o Instrukser ved håndarbejde og småmateriel Fortove, busstop o.l., o Instrukser for specialmaskiner Læsning af salt. Rydning og læsning af sne Tilbuds- og afregningsgrundlag pr. entreprisetype Tilbudsliste pr. entreprisetype. I denne vejledning er udbudsforskrifterne suppleret med oplysninger til brug for udbudsbekendtgørelser, samt udbudsannonce. For paradigmaer vedr. meddelelser til de bydende samt kontrakt/accept, henvises til Vejreglernes Udbuds- og anlægsforskrifter, bind 0. 2

7 VEJLEDNING, Vintertjeneste 2. STRUKTUR Udbudsforskrifterne er opbygget efter følgende struktur: Udbudsbrev Udbudsbrevet indeholder en orientering om opgaven samt regler der vedrører selve udbudsforretningen. Betingelser Betingelserne omfatter primært de overordnede juridiske rammer, der vedrører opgaven, og som især kommer i brug hvis problemer opstår. Udbuddets juridiske grundlag er EU's Udbudsdirektiv for den offentlige sektor, samt AB 92. Betingelserne supplerer således AB 92. Vilkår Vilkårene indeholder en beskrivelse af opgaven, samt ordregivers og entreprenørs krav hhv. ydelser til hinanden som en del af samarbejdet om opgavens løsning. Det er forhold der skal være på plads inden arbejdet påbegyndes, og opretholdes gennem hele entreprisen. Vilkårene indeholder krav til kontrol samt kontrolskemaer. Vilkårene er supplerende til AB 92. Instrukser Instrukserne redegør for hvordan opgaven skal løses. De målretter sig mod det daglige arbejde og dets gennemførelse. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbuds- og afregningsgrundlaget redegør for alle forhold vedr. betaling for arbejdet, herunder ændringer i betalingsforholdene og prisregulering. Tilbuds- og afregningsgrundlaget indeholder en specificering af opgavens opdeling og omfang på de enkelte ydelser. Tilbudslisten (TBL) Tilbudslisten indeholder skemaer til brug for afgivelse af tilbud på de enkelte opgaver og entrepriser, samt skemaer til oplysning om forhold vedr. mandskab og materiel, samt øvrige forhold der skal oplyses om ved tilbudsafgivelsen. 3

8 VEJLEDNING, Vintertjeneste 3. VEJLEDNING VED UDBUD Vintertjeneste er en tjenesteydelse i henhold til EU's Udbudsdirektiv for den offentlige sektor (Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter). Udbud skal ske i henhold til dette direktiv, når arbejdets omfang for kontraktperioden inkl. evt. optionsperiode overstiger tærskelværdierne. Disse er fra 01/01/2004 til 31/12/2005: kr. for statslige arbejder kr. for amtskommunale og kommunale arbejder Det skal dog bemærkes, at delydelser som fx udbud af specialmaskiner ikke behøver at være omfattet af udbud, såfremt værdien af disse kontrakter sammenlagt er mindre end begge følgende værdier: 20 % af vintertjenesteydelsernes samlede værdi kr. I udbudsbekendtgørelserne hører vintertjeneste under kategori 16, med følgende CPV-numre: CPV-nr CPV-nr Snerydning Isrydning I Paradigma for udbudsbrev er der forudsat offentligt udbud. Hvis der vælges begrænset udbud med prækvalifikation, skal forhold vedr. udvælgelse, udbudsbrevet afsnit 1.1, udgå af udbudsbrevet og flyttes til prækvalifikationen. Ved fastlæggelse af kontraktperiode inkl. evt. optionsperiode, bør der tages højde for entreprenørens afskrivninger af eget materiel samt på ordregivers interesse i at afprøve markedet ved genudbud. Hvor tilbudsgiver skal levere mindre specialmateriel fx DIN-ramme til ordregivers plove, bør kontraktperioden ikke være mindre end tre år. Hvor tilbudsgiver skal levere større specialmateriel, som fx tallerkensaltspredere til lastbiler, bør kontraktperioden modsvare en afskrivningsperiode på 6-8 år. 4

9 VEJLEDNING, Vintertjeneste Under normale forhold anbefaler konkurrencestyrelsen ikke en kontrakt- og optionsperiode længere end 5-6 år. 4. VEJLEDNING VED VALG/GODKENDELSE AF ENTREPRENØR For vintertjeneste gælder specielt følgende emner fra de anførte love/regler/forskrifter. Ordregiver skal ved valg af entreprenør sikre sig at disse krav er eller kan blive opfyldt. Lov om godskørsel Entreprenører, der benytter lastbiler til kørsel med salt-/grus-/lagespreder eller bortkørsel af sne, skal have "Tilladelse til godskørsel for fremmed regning". Oversigt over entreprenører med tilladelse kan findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside: Entreprenører der alene benytter lastbil til snerydning behøver ikke denne tilladelse. For kommunens egne biler er der heller ikke krav om tilladelse. Lov om færdsel Der er jf. færdselslovens 74 ikke krav om at traktorer der benyttes til snerydning og glatførebekæmpelse skal være registreret. Ikke registrerede traktorer må i vintertjenesten trække påhængsredskaber, men ikke påhængsvogne. (En påhængsvogn er hovedsageligt indrettet til befordring af personer eller gods. Et påhængsredskab er alle andre påhængskøretøjer end påhængsvogne og sættevogne. (Færdselsloven 2)). Ikke registrerede traktorer må ikke benyttes til transport af redskaber eller salt/grus/lage til brug for andre. Ikke registrerede traktorer må ikke benyttes til transport af sne. Ikke registrerede traktorer skal naturligvis opfylde Færdselslovens og Vejreglernes krav til funktion, udstyr og afmærkning mv. Ikke registrerede traktorer skal være ansvarsforsikret. Lov om arbejdsmiljø Reglerne om daglige hvileperioder, i henhold til Lov om arbejdsmiljø, skal overholdes for såvel egne som entreprenørers medarbejdere. Kravet er i henhold til lovgivningen ikke gældende for arbejdsgivere, men vil i vilkårene blive gjort gældende for alle der arbejder i henhold til udbudsforskrifterne. 5

10 VEJLEDNING, Vintertjeneste Reglerne kan fraviges hvor naturomstændigheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift (force majeure). Planlagt arbejde, med gennemkørsel af ruterne 1-2 gange er dog ikke at betragte som force majeure. Reglerne er forskellige for medarbejdere der har vagttjeneste (holddrift) og medarbejdere der har rådighedsvagt og kaldes ud til tjeneste. Køre- og hviletidsbestemmelser I henhold til. færdselsstyrelsens brev af 10. februar 1995 er køretøjer, der benyttes til snerydning og glatførebekæmpelse ikke underlagt krav om overholdelse af køre- og hviletidsbestemmelserne. Dette gælder såvel for vejmyndighedernes egne køretøjer, som for indlejede entreprenørers køretøjer. Såfremt vejbestyrelsen ønsker at benytte køreskiverne som kontrolfunktion, skal der i vilkårene indføres et krav om at der benyttes køreskiver under kørslen. Det Centrale VirksomhedsRegister Det Centrale VirksomhedsRegister registrerer alle virksomheder der driver erhverv i Danmark. På hjemmesiden kan tilbudsgivernes optagelse i det offentlige register kontrolleres. 6

11 5. UDVÆLGELSES-OG TILDELINGSKRITERIER VEJLEDNING, Vintertjeneste Udvælgelseskriterier skal benyttes til at forhindre at ikke kvalificerede entreprenører får opgaven. Disse kriterier kan ikke bøjes. Enten kan entreprenøren godkendes, eller også kan han ikke. Tildelingskriterier benyttes til at finde den/de bedste tilbudsgiver(e). Der kan ikke benyttes de samme kriterier som ved udvælgelsen. Der kan benyttes medarbejderes erfaring med arbejdsopgaven, men ikke med ordregiver og ikke med ruten, idet begge dele opfattes som diskriminerende. Der kan benyttes kriterier vedr. det eksterne miljø, og der kan benyttes krav vedr. materiel, der kan opgøres økonomisk for ordregiver. Se fx "Offentlige grønne indkøb", på Krav om anvendelse af dieselolie med lavt svovlindhold <50mg/kg til traktorer bør af kontrolhensyn ikke være et tildelingskriterium, men kan være et ultimativt krav. Ønske om brug af partikelfiltre kan kontrolleres og vil derfor kunne bruges som tildelingskriterium. Der skal kunne fastsættes en økonomisk værdi for dette. Vedr. krav til lastbilers motorer, vil krav om EURO 2 motor eller bedre (stort set) betyde krav om at lastbilens 1. registrering er sket efter 01/01/1997. Ved krav om brug af EURO 1 motorer eller bedre, vil lastbilens 1. indregistrering stort set falde efter 01/ Miljøkrav til andre maskiner findes i Bekendtgørelse nr. 667 af 14. september 1998 (ændret 11. oktober 2002) fra Miljø- og energiministeriet. For motorer med nettoeffekt mellem 18 og 37 kw er der krav til udstødningens indhold af forurenende stoffer for motorer produceret efter 31. december Der kan søges yderligere vejledning på vedr. EU-udbud af tjenesteydelser. Her kan man også finde skabeloner til udbudsbekendtgørelser før og efter udbud. Disse skabeloner skal bruges ved fremsendelse til EU-tidende. 7

12 VEJLEDNING, Vintertjeneste 6. KONTROLSKEMAER Som bilag 1 vedlægges eksempler på kontrolskemaer til brug ved besigtigelse af materiel ved sæsonstart og sæsonafslutning, samt kontrolskemaer til brug for entreprenørens egenkontrol. Ordregiver bør vælge den type kontrolskemaer der bedst passer til egne kontrol- og arbejdsforhold. Kontrolskemaerne for entreprenørens egenkontrol skal tilpasses og indsættes i vilkårene før udbud. 7. RUTEKORT OG RUTEBESKRIVELSE Som bilag 2 vedlægges eksempel på rutekort og rutebeskrivelse. Rutekort og rutebeskrivelse skal tilsammen give alle nødvendige oplysninger om arbejdets geografiske udstrækning. Det kan være hensigtsmæssigt at anføre specifikke oplysninger om ordregivers materiel samt specifikke krav til entreprenørens materiel for hver rute. Disse oplysninger skal så ikke stå på tilbudslisten. 8. LÆSEVEJLEDNING TIL PARADIGMAERNE Vintertjeneste er kendetegnet ved at der ikke findes én rigtig måde at udføre arbejdet på. Arbejdet skal tilpasses lokale forhold, maskiner og sædvaner. Udbudsparadigmaerne er derfor udformet med flere forskellige forslag til tekster der kan anvendes. Som hovedregel vil der i venstre margen være anført vejledning om hvilke oplysninger der skal gives, evt. med forslag til hvilken af de anførte tekster der bør vælges. I visse tilfælde vil der herudover i brødteksten være benyttet kursiv skrift for at anvise at enkelte ord skal tilpasses det aktuelle brug. Herudover kan det fx være hensigtsmæssigt at tilpasse sætninger og enkelte ord til det aktuelle brug. Fx kan ordet "glatførebekæmpelse" ændres til "grusspredning", hvis beskrivelserne alene skal anvendes til glatførebekæmpelse med grus. På tilbudslisterne er der gjort plads til at anføre oplysninger om hhv. krav til rute og materiel. Såfremt disse oplysninger indgår i rutebeskrivelsen, bør de fjernes fra tilbudslisten. 8

13 VEJLEDNING, Vintertjeneste Antallet af poster på tilbudslisterne skal gøre det muligt at tilpasse tilbudslisten til den aktuelle opgave i kommunen. Der skal kun medtages de enhedspriser der findes relevante for at prissætte den udbudte opgave. Inden udbud anføres ud for hver post det antal enheder der forventes at blive relevant for en gennemsnitlig vinter, og som skal lægges til grund for tilbudsafgivelsen. 9. KOORDINERING MED ANDRE OPGAVER Vintertjeneste er en del af renholdsopgaven på vejnettet, og skal som sådan koordineres med denne. Koordineringen forventes primært at skulle finde sted i renholdsentreprisen, hvor der ved renhold til tilstandskrav kan anføres: "Når vejarealerne/-elementerne er dækket af sne og/eller is indstilles renholdsarbejderne indtil videre. Ordregiver afgør hvornår renhold kan indstilles hhv. skal genoptages. Når renholdsarbejderne genoptages skal tilstandskravet indenfor rimelig tid genopfyldes, herunder skal udspredt grus brugt som glatførebekæmpelse fjernes." 9

14 Vejledning, vintertjeneste BILAGSOVERSIGT Kontrolskemaer Skema nr. Materielkontrolskemaer Materielkontrolskema nr. 1 Materielkontrolskema nr. 2 Materielkontrolskema nr. 3 Materielkontrolskema nr. 4 Materielkontrolskema nr. 5 Materielkontrolskema nr. 6 Emne Læssemaskine og saltproduktionsanlæg Saltspreder på lad-/containerflak, samt lastbil Plov samt lastbil Saltspreder på lad/containerflak, plov samt lastbil Traktor med saltspreder, plov og kost Specialmaskiner Egenkontrolskemaer alternativ I Egenkontrolskema nr. 1 Egenkontrolskema nr. 2 Egenkontrolskema nr. 3 Egenkontrolskema nr. 4 Egenkontrolskema nr. 5 Egenkontrolskema nr. 6 Egenkontrolskema nr. 7 Læsning af salt Saltning af kørebaner Snerydning på kørebaner Kombineret snerydning og saltning af kørebaner Snerydning med traktor Saltning og snerydning på stier Specialmaskiner Egenkontrolskemaer alternativ II Egenkontrolskema nr. 11 Egenkontrolskema nr. 12 Egenkontrolskema nr. 13 Lastbil saltning af kørebaner Lastbil snerydning og saltning på kørebaner Lastbil snerydning på kørebaner med sneplov Egenkontrolskemaer alternativ III Egenkontrolskema nr. 21 Egenkontrolskema nr. 22 Egenkontrolskema nr. 23 Egenkontrolskema nr. 24 Saltning af A-veje Snerydning i byområder Vintertjeneste på cykelstier Fortove og busstop mv. 10

15 Vejledning, vintertjeneste Oplysninger fra værksted om klargøring og afprøvning af læssemaskine og saltlageanlæg. Materielkontrolskema nr. 1 Læssemaskine og saltlageanlæg Kontrol af: Materiel og funktioner Entreprise nr.: Materiel nr.: Entreprenør: Adresse: Kontrol af: For defekter og skader Kontrolleret af Læssemaskine Mobiltelefon nr.: Lygteføring, rotorblink og trekant Funktion af skovl Aflæsningshøjde/indrækning Hydraulik funktioner og tæthed Saltlageanlæg Saltkar Rørsystemer - pumper Lagetanke Læsseslange Instruktion i brug Læssemaskinen parkeret adresse: Læssemaskine godkendt: Dato: År: Underskrift entreprenør: Værksted: Alle punkter gennemgået - Underskrift ordregiver: 11

16 Oplysninger fra værksted om klargøring og afprøvning af saltspreder og lastbil. Vejledning, vintertjeneste Materielkontrolskema nr. 2 Saltspreder på lad/containerflak samt lastbil Kontrol af: Materiel, montering og funktioner Entreprise nr.: Rute nr. Materiel nr. Entreprenør: Adresse: Kontrol af: For defekter og skader Kontrolleret af Lastbil Mobiltelefon nr.: Lastbil rotorblink Funktion af tiplad/flak Fastgørelse af spreder (låsesystemer) El-forbindelse mellem lastbil og spreder Saltspreder Klargøring og smøring Hjulsøjlefunktion og -indstilling, dæk og lufttryk Spredeskivehøjde Sprederens el-system (boks) Gearfunktioner Hydraulik funktion og tæthed Visuel kontrol af spreder. Ind- og udvendig rengøring og skader Indsåning Lastbil parkeret adresse: Total funktion på vej spredebillede Saltspreder forsikret hos: Dokumentation for forsikring i hele sæsonen: Lastbil godkendt: Dato År Saltspreder ophængt/parkeret adresse: Saltspreder godkendt: Dato År Underskrift entreprenør: Værksted: Saltspreder afleveret: Dato År Alle punkter gennemgået - Underskrift ordregiver: 12

17 Oplysninger fra værksted om klargøring og afprøvning af sneplov og lastbil. Vejledning, vintertjeneste Materielkontrolskema nr. 3 Plov samt lastbil Kontrol af: Materiel, montering og funktioner Entreprise nr.: Rute nr. Materiel nr. Entreprenør: Adresse: Kontrol af: For defekter og skader Kontrolleret af Lastbil Mobiltelefon nr.: Lygteføring/rotorblink Ophæng godkendt Hydraulik-pumpe funktioner og tæthed Kontrol af tiplad for eventuel bortkørsel af sne Plov 1 Fastgørelse mellem lastbil og plov Løft/sving/eventuel flydestilling Hjul dæk og lufttryk Plov justeret korrekt med ballast og på plan vej Plovens tilstand visuel vurdering Plov 2 Fastgørelse mellem lastbil og plov Lastbil parkeret adresse: Løft/sving/eventuel flydestilling Hjul dæk og lufttryk Plov justeret korrekt med ballast og på plan vej Plovens tilstand visuel vurdering Lastbil godkendt: Dato År Plove parkeret adresse: Plove godkendt: Dato År Underskrift entreprenør: Værksted: Plove afleveret: Dato År Alle punkter gennemgået underskrift ordregiver: 13

18 Vejledning, vintertjeneste Oplysninger fra værksted om klargøring og afprøvning af saltspreder, sneplov og lastbil. Materielkontrolskema nr. 4 Saltspreder på lad/containerflak, plov samt lastbil Kontrol af: Materiel, montering og funktioner Entreprise nr.: Rute nr. Materiel nr. Entreprenør: Adresse: Kontrol af: For defekter og skader Kontrolleret af Lastbil Saltspreder Plov Mobiltelefon nr.: Lygteføring/rotorblink Funktion af tiplad/flak Fastgørelse af spreder (låsesystemer) El-forbindelse mellem lastbil og spreder Ophæng godkendt Hydraulik-pumpe funktioner og tæthed Klargøring og smøring Hjulsøjle funktion og indstilling dæk og lufttryk Spredeskive højde Sprederens el system (boks) Gearfunktioner Hydraulik funktion og tæthed Visuel kontrol af spreder. Ind- og udvendig rengøring og skader Indsåning Lastbil parkeret adresse: Total funktion på vej Saltspreder og plov forsikret hos: Dokumentation for forsikring i hele sæsonen: Fastgørelse mellem lastbil og plov Løft/sving/eventuel flydestilling Hjul dæk og lufttryk Plov justeret korrekt med ballast og på plan vej Plovens tilstand visuelt vurderet Lastbil godkendt: Dato År Spreder/Plov parkeret adresse: Spreder/Plov godkendt: Dato År Underskrift entreprenør: Værksted: Spreder/Plov afleveret: Dato År Alle punkter gennemgået underskrift ordregiver: 14

19 Vejledning, vintertjeneste Oplysninger fra værksted om klargøring og afprøvning af saltspreder, kost, sneplov og traktor. Materielkontrolskema nr. 5 Traktor med kost og/eller plov Kontrol af: Materiel, montering og funktioner Entreprise nr.: Rute nr. Materiel nr. Entreprenør: Adresse: Kontrol af: For defekter og skader Kontrolleret af Traktor Mobiltelefon nr.: Lygteføring/rotorblink advarselstrekant Traktor beslag fastgørelse Traktorens hydraulik funktion, tæthed Ikke registreret traktors "lovlighed" Saltspreder Klargøring og smøring Indsåning Hydraulik funktion og tæthed Advarselstrekant Hjul dæk/lufttryk Visuel kontrol af spreder. Ind- og udvendig rengøring og skader Kost Kontrol af børster Ryddebredde Understilling fastgørelse Løft/sving og eventuel flydestilling Plov Understilling fastgørelse Ryddebredde Plov skær Løft/sving og eventuel flydestilling Traktor parkeret adresse: Traktor godkendt: Dato År Saltspreder/Kost/Plov parkeret adresse: Saltspreder/Kost/Plov godkendt: Dato År Underskrift entreprenør: Værksted: Alle punkter gennemgået underskrift ordregiver: 15

20 Vejledning, vintertjeneste Oplysninger fra værksted om klargøring og afprøvning af specialmaskine. Materielkontrolskema nr. 6 Specialmaskiner Kontrol af: Materiel, montering og funktioner Entreprise nr.: Rute nr. Materiel nr. Entreprenør: Adresse: Kontrol af: For defekter og skader Kontrolleret af Traktor Mobiltelefon nr.: Lygteføring/rotorblink advarselstrekant Traktor beslag fastgørelse Traktorens hydraulik funktioner tæthed Slynge Sneslyngens tud skal kunne dreje både til højre/venstre, og den skal kunne blæse sneen på en lastbil med høje sidefjælle Materiel parkeret adresse: Materiel godkendt: Dato År Underskrift entreprenør: Værksted: Alle punkter gennemgået underskrift ordregiver: 16

21 VEJLEDNING, Vintertjeneste KONTROLSKEMA NR. 1 ENTREPRISE NR... Dato Udkaldstidspunkt Ankomst på plads Læsning ladmateriel færdig Læsning containermateriel færdig Arbejdet afsluttet LÆSNING AF SALT ENTREPRENØR:. Udkald Time pris Bemærkninger 1) Maskinførerens underskrift kl. kl. kl. kl. kl. x x 1) Her anføres, eventuelt ved henvisning til bagsiden, bemærkninger til det aktuelle udkald, som fejl ved materiel o.l. Såfremt der intet er anført i kolonnen, har maskinføreren ved sin underskrift bekræftet, at der er gennemført en læsning som beskrevet i materialet, og uden bemærkninger. Såfremt skemaet er påført bemærkninger afleveres det til vintervagten efter afsluttet indsats, og nyt kontrolskema benyttes ved næste udkald. Checkliste: Spredere læsset. Plads/hal opryddet efter læsning. Lageanlæg fyldt. Vintervagten kontaktes: - ved ankomst på pladsen, - ved fejl på blandeanlæg, - ved skader på materiel/bygningen, - ved problemer med materialer, - når arbejdet er afsluttet. Bemærkninger læst, og afhjælpning iværksat. Underskrift:.Vintervagten. 17

22 VEJLEDNING, Vintertjeneste KONTROLSKEMA NR. 2 SALTNING AF KØREBANER ENTREPRISE NR... RUTE NR... ENTREPRENØR:. Dato Ankomst på plads Udkaldstidspunkt Dosering Valsetal start Saltning påbegyndt Saltning afsluttet Valsetal slut Arbejdet afsluttet kl. kl. g/m² kl. kl. kl. kl. kl. Ventetid start Ventetid slut Bemærkninger 1) Chaufførens underskrift 1) Her anføres, eventuelt ved henvisning til bagsiden, bemærkninger til det aktuelle udkald, som fejl ved materiel, anden rutegennemkørsel end den beskrevne o.l. Såfremt der intet er anført i kolonnen, har chaufføren ved sin underskrift bekræftet, at der er gennemført en saltning som beskrevet i materialet, og uden bemærkninger. Såfremt skemaet er påført bemærkninger afleveres det til vintervagten efter afsluttet indsats, og nyt kontrolskema benyttes ved næste udkald. Checkliste: Spreder monteret/kontrolleret. Afmærkning, lys og rotorblink kontrolleret. Spreder læsset. Befugtning tilsluttet. Spreder indstillet til aftalt dosering (g/m²). Spredebilledet kontrolleret under indsats. Spreder tømt for restsalt, rengjort, læsset med saltlage og ophængt (ladspreder) eller Spreder rengjort og læsset med tørsalt og saltlage (containerspreder). Vintervagten kontaktes: - ved ankomst på pladsen, - når saltningen påbegyndes, - ved fejl på materiel eller anden uregelmæssighed, - når saltningen er afsluttet, - når arbejdet er afsluttet. Bemærkninger læst, og afhjælpning iværksat. Underskrift:.Vintervagten. 18

23 VEJLEDNING, Vintertjeneste KONTROLSKEMA NR. 3 SNERYDNING PÅ KØREBANER ENTREPRISE NR... RUTE NR... ENTREPRENØR:. Dato Ankomst på plads Udkaldstidspunkt Km.- tæller start Km.- tæller slut Snerydning påbegyndt Snerydning afsluttet Arbejdet afsluttet kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. Ventetid start Ventetid slut Bemærkninger 1) Chaufførens underskrift 1) Her anføres, eventuelt ved henvisning til bagsiden, bemærkninger til det aktuelle udkald, som fejl ved materiel, anden rutegennemkørsel end den beskrevne o.l. Såfremt der intet er anført i kolonnen, har chaufføren ved sin underskrift bekræftet, at der er gennemført en snerydning som beskrevet i materialet, og uden bemærkninger. Såfremt skemaet er påført bemærkninger afleveres det til vintervagten efter afsluttet indsats, og nyt kontrolskema benyttes ved næste udkald. Checkliste: Plov monteret/kontrolleret. Afmærkning, lys og rotorblink kontrolleret. Arbejdet kontrolleret under indsats. Plov rengjort og placeret på anvist plads. Plovskær kontrolleret. Vintervagten kontaktes: - ved ankomst på pladsen, - når snerydningen påbegyndes, - ved fejl på materiel eller anden uregelmæssighed, - når snerydningen er afsluttet, - når arbejdet er afsluttet. Bemærkninger læst, og afhjælpning iværksat. Underskrift:.Vintervagten 19

24 VEJLEDNING, Vintertjeneste KONTROLSKEMA NR. 4 KOMB. SNERYDNING OG SALTNING AF KØREBANER ENTREPRISE NR... RUTE NR... ENTREPRENØR:. Dato Ankomst på plads Udkaldstidspunkt Dosering Valsetal start Valsetal slut Indsats påbegyndt Indsats afsluttet Arbejdet afsluttet kl. kl. g/m² kl. kl. kl. kl. kl. Ventetid start Ventetid slut Bemærkninger 1) Chaufførens underskrift 1) Her anføres, eventuelt ved henvisning til bagsiden, bemærkninger til det aktuelle udkald, som fejl ved materiel, anden rutegennemkørsel end den beskrevne o.l. Såfremt der intet er anført i kolonnen, har chaufføren ved sin underskrift bekræftet, at der er gennemført en kombineret saltning og snerydning som beskrevet i materialet, og uden bemærkninger. Såfremt skemaet er påført bemærkninger afleveres det til vintervagten efter afsluttet indsats, og nyt kontrolskema benyttes ved næste udkald. Checkliste: Spreder og plov monteret/kontrolleret. Afmærkning, lys og rotorblink kontrolleret. Spreder læsset. Befugtning tilsluttet. Spreder indstillet til aftalt dosering (g/m²). Spredebilledet kontrolleret under indsats Spreder tømt for restsalt, rengjort, læsset med saltlage og ophængt (ladspreder) eller Spreder rengjort og læsset med tørsalt og saltlage (containerspreder) Plov rengjort og placeret på anvist plads. Plovskær kontrolleret Vintervagten kontaktes: - ved ankomst på pladsen, - når indsats påbegyndes, - ved fejl på materiel eller anden uregelmæssighed, - når indsats er afsluttet, - når arbejdet er afsluttet. Bemærkninger læst, og afhjælpning iværksat. Underskrift:.Vintervagten 20

25 VEJLEDNING, Vintertjeneste KONTROLSKEMA NR. 5 SNERYDNING MED TRAKTOR ENTREPRISE NR... RUTE NR... ENTREPRENØR:. Dato Udkaldstidspunkt Ankomst på mødested Snerydning afsluttet Arbejdet afsluttet Snerydning påbegyndt Ventetid start Ventetid slut kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. Bemærkninger 1) Chaufførens underskrift 1) Her anføres, eventuelt ved henvisning til bagsiden, bemærkninger til det aktuelle udkald, som fejl ved materiel, anden rutegennemkørsel end den beskrevne o.l. Såfremt der intet er anført i kolonnen, har chaufføren ved sin underskrift bekræftet, at der er gennemført en snerydning som beskrevet i materialet, og uden bemærkninger. Såfremt skemaet er påført bemærkninger afleveres det til vintervagten efter afsluttet indsats, og nyt kontrolskema benyttes ved næste udkald. Checkliste: Plov/kost monteret/kontrolleret. Afmærkning, lys og rotorblink kontrolleret. Arbejdet kontrolleret under indsats Materiel rengjort efter indsats. Plovskær kontrolleret. Vintervagten kontaktes: - ved ankomst på pladsen, - når snerydning påbegyndes, - ved fejl på materiel eller anden uregelmæssighed, - når snerydning er afsluttet, - når arbejdet er afsluttet. Bemærkninger læst, og afhjælpning iværksat. Underskrift:.Vintervagten 21

26 VEJLEDNING, Vintertjeneste KONTROLSKEMA NR. 6 SALTNING OG SNERYDNING PÅ STIER ENTREPRISE NR... RUTE NR... ENTREPRENØR:. Dato Ankomst på plads Indsats påbegyndt Indsats afsluttet Arbejdet afsluttet Udkaldstidspunkt Dosering Ventetid start Ventetid slut kl. kl. g/m² kl. kl. kl. kl. kl. Bemærkninger 1) Chaufførens underskrift 1) Her anføres, eventuelt ved henvisning til bagsiden, bemærkninger til det aktuelle udkald, som fejl ved materiel, anden rutegennemkørsel end den beskrevne o.l. Såfremt der intet er anført i kolonnen, har chaufføren ved sin underskrift bekræftet, at arbejdet er gennemført som beskrevet i materialet, og uden bemærkninger. Såfremt skemaet er påført bemærkninger afleveres det til vintervagten efter afsluttet indsats, og nyt kontrolskema benyttes ved næste udkald. Checkliste: Plov, kost og spreder monteret/kontrolleret. Afmærkning, lys og rotorblink kontrolleret. Spreder læsset. Spreder indstillet til aftalt dosering (g/m²). Arbejdet kontrolleret under indsats Spreder genlæsset med salt. Plovskær kontrolleret Vintervagten kontaktes: - ved ankomst på pladsen, - når indsats påbegyndes, - ved fejl på materiel eller anden uregelmæssighed, - når indsats er afsluttet, - når arbejdet er afsluttet. Bemærkninger læst, og afhjælpning iværksat. Underskrift:.Vintervagten 22

27 KONTROLSKEMA NR. 7 ENTREPRISE NR... Dato Udkaldstidspunkt Arbejdet afsluttet VEJLEDNING, Vintertjeneste SPECIALMASKINER ENTREPRENØR:. Ankomst på mødested Ventetid start Ventetid slut kl. kl. kl. kl. kl. Bemærkninger 1) Maskinførerens underskrift 1) Her anføres, eventuelt ved henvisning til bagsiden, bemærkninger til det aktuelle udkald, såsom fejl ved materiel, anden rutegennemkørsel end den beskrevne o.l. Såfremt der intet er anført i kolonnen, har maskinføreren ved sin underskrift bekræftet, at arbejdet er udført som beskrevet i materialet, og uden bemærkninger. Såfremt skemaet er påført bemærkninger afleveres det til vintervagten efter afsluttet indsats, og nyt kontrolskema benyttes ved næste udkald. Checkliste: Afmærkning, lys og rotorblink kontrolleret. Tænder på skovl demonteret/beskyttet Vintervagten kontaktes: - ved ankomst på mødested, - ved fejl på materiel eller anden uregelmæssighed, - når arbejdet er afsluttet. Bemærkninger læst, og afhjælpning iværksat. Underskrift:..Vintervagten 23

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med er m.m. - 2014 i Kommune Kommune Vintertjeneste med er m.m. - 2014 SAMLELISTE Samleliste Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale: a) Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige. TILBUDSSAMLELISTE Lastbilruter Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nedenstående entrepriser på det i betingelserne, dateret april 2014 angivne grundlag Rutenr. Aktivitet Tilbudssum

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

TILBUDS SAMLELISTE REV. 2.0 - Side 1 af 2

TILBUDS SAMLELISTE REV. 2.0 - Side 1 af 2 TILBUDS SAMLELISTE REV..0 - Side af 04-09 Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nestående ruter på det i udbudsmaterialet, dateret, angivne grundlag. TILBUD Entr. nr. Rutenummer K+R0

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 2015

Udbud af vintertjeneste 2015 Udbud af vintertjeneste 2015 Snerydning med lastbil Snerydning med traktor - FORSIDE Forside Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale, jf. Betingelser, afsnit 2.2 Dokumenter.

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Forslag til vinterhåndbog

Forslag til vinterhåndbog Forslag til vinterhåndbog 5.1 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lovgrundlag... 3 1.3 Internt samarbejde... 3 1.4 Eksternt samarbejde... 3 1.5 Kørebaner og stier/fortove... 4 2. ORGANISATION... 4 2.1

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) TA11P - TA17P. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten 2013 2016

Tilbudsliste (TBL) TA11P - TA17P. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten 2013 2016 6 Tilbudsliste (TBL) A - Primærruter: B - Sekundæreruter: D - Plov distrikter: Læssevagt: TA01 - TA07 + TRS TA11P - TA17P TB20 - TB29 TD01 - TD13 Sølsted depot UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Snerydning med traktorer på kørebaner Snerydning og glatførebekæmpelse ved håndarbejde Snerydning/-flytning med specialmaskiner

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033025 (Mette Langborg, Knud Erik Busk) 5. februar 2013 K E N D E L S E Birket Autotransport ApS (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Lolland Kommune (advokat Tina

Læs mere

EVALUERING. Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser. Sæsonen 2009/2010. Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom

EVALUERING. Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser. Sæsonen 2009/2010. Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom EVALUERING Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser Sæsonen 2009/2010 Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom 1. Baggrund for evalueringen Denne evaluering redegør kort for gennemførelsen

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk.

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152762-2012:text:da:html DK-København: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Mødenotat 19. august 2014

Mødenotat 19. august 2014 Mødenotat 19. august 2014 Sagsnr.: 06.016 mn3_udd_140824 SAG : Vinterudvalget (VU) Uddannelsesgruppen EMNE : Møde nr. 3 TIDSPUNKT : Tirsdag den 19. august 2014, kl. 10.00-14.00 STED : Hotel Opus, Horsens

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser

Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser Side 1 af 18 Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser Få check på driftsaktiviteterne Dette paradigma for beskrivelse af de ydelser, som knytter sig til driften af kommunale veje,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbud indkøb af gummihjulslæsser

Udbud indkøb af gummihjulslæsser Udbud indkøb af gummihjulslæsser Esbjerg Kommune udbyder i offentligt nationalt udbud i henhold til tilbudsloven, indkøb af gummihjulslæsser. Udbuddet er offentligt annonceret. 1. Opgaven: Opgaven består

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: 9630 6400 F: 9630 6474 E: niras@niras.dk INDHOLD UDBUDSMATERIALET

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Hvorfor teste saltspredere?

Hvorfor teste saltspredere? Vejdirektoratet, kommuner og Sund&Bælt har i samarbejde med Aarhus Universitet arbejdet med udvikling af en metode, til test af saltspredere. Hvorfor teste saltspredere? For at sikre fremkommelighed og

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD December 2008 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. TILBLIVELSE 3 1.1 Udarbejdelse 3 1.2 Forelæggelse 3 2. OVERSIGT OG ANVENDELSE 3 2.1 Anvendelse 3 2.2 Lovgivningsmæssige

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere