Vintertjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vintertjeneste 2015-2019"

Transkript

1 Vintertjeneste Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 1 veje Teknisk Område April 2015

2 Indhold ORIENTERING... 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD Udvælgelse Tildeling Alternative tilbud Tilbudsfasen Tilbudsafgivelse... 6 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 8 A. AFTALEGRUNDLAGET... 8 B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING... 9 C. ENTREPRISENS UDFØRELSE E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE ARBEJDSBETINGELSER Alment Ordregivers ydelser Entreprenørens ydelser Arbejdets udførelse Kontrol og dokumentation TILBUDS OG AFREGNINGS GRUNDLAG Generelt Faste honorarer Enhedsprisafregning Timeprisafregning BILAG 1. Forhåndstilsagn om forsikring af ordregivers materiel Standardformular for transportdokument Overordnede servicemål for vintertjenesten

3 Orientering Orientering Vintertjenesten omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 147 km vinterklasse 1 veje samt rundkørsler, vejtilslutninger, svingbaner, parkeringspladser og buslommer i Ikast-Brande Kommune for perioden Udbuddet omfatter: 3 ruter til glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner på vinterklasse 1 veje. Hver rute køres af 1 lastbil ved glatføre og 2 lastbiler ved sne og udgør én entreprise. Ruternes beliggenhed er anført på ruteplanerne. Ordregiver leverer salt og stiller saltspreder og sneplov til rådighed for lastbiler. Entreprenøren skal selv stille med lastbiler for montering af ordregivers udstyr samt chauffør. Vintertjenestens omfang er afhængigt af vejret. I en gennemsnitlig vinter kan der forventes: 100 udkald til glatførebekæmpelse på kørebaner. 20 udkald til snerydning på kørebaner. 20 udkald til kombikørsel på kørebaner. Entreprenøren skal i sit tilbud anføre omfang af mandskab og lastbil der tilbydes til løsning af opgaven indenfor den fastsatte tid. Vintertjenesten skal kunne udføres på alle tider af døgnet. Ordregiver er: Ikast-Brande Kommune Centerparken Brande Vintertjenesten ledes og koordineres af: Ikast-Brande Kommunes Entreprenørafdeling Grøddevej Ikast Vintervagtens telefonnummer oplyses ved kontraktindgåelse. 3

4 BUT Bestemmelser om Udbud og Tilbud Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (Udbudsdirektivet) og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbudsmaterialet er offentliggjort på kommunes hjemmeside på Udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort i supplement til Den Europæiske Unions Tidende den 23. april 2015 under udbud nr. 2015/S Arbejdet udbydes i følgende entrepriser: K1 R01 K1 R02 K1 R03 Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte entrepriser, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes. Såfremt entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser kan han på tilbudssamlelisten anføre en eventuel reduktion ved samlet overdragelse af flere entrepriser. Der skal være pris på hver rute. Såfremt entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser end han ønsker overdraget, skal han på tilbudssamlelisten anføre det maksimale antal entrepriser han ønsker overdraget. Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 1. UDVÆLGELSE Ordregiver vil udelukke entreprenører der er under konkurs mv., i henhold til Udbudsdirektivets artikel 45. For at kunne få overdraget en entreprise skal entreprenøren i forbindelse med tilbudsafgivelsen dokumentere sin ret til at udføre erhvervet, sin økonomiske og finansielle formåen samt sin tekniske formåen ved: (Retten til at udføre erhvervet) at anføre Færdselsstyrelsens ID-nummer samt antal "Tilladelser til godskørsel" på oplysningsbilag for hvert materiel (TBL).(Dette gælder alene for entrepriser omfattende lastbiler til saltspredning og bortkørsel af sne). ID-nummer skal anføres for såvel hovedentreprenør som evt. underentreprenører. 4

5 BUT at dokumentere sin optagelse i Det Centrale Virksomhedsregister, ved, at anføre sit CVR-nummer på oplysningsbilag for hvert materiel (TBL). (Økonomisk og finansiel formåen) udfyldt erklæring om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag til TBL) (Teknisk og/eller faglig formåen) Dokumentation for materiellets egnethed til den tilbudte opgave (ved udfyldt oplysningsbilag for hvert materiel) (TBL), herunder at lastbil er forsynet med mindst EURO-3 motor eller bedre. Dokumentation af personalets køreafstand (køretid) fra hjem til mødested (ved udfyldt oplysningsbilag for hvert materiel) (TBL). Generelle krav til materiel, udkaldstid og uddannelse er anført i Arbejdsbetingelser. Specielle krav er anført i TBL. 2. TILDELING Ordregiver vil vælge de tilbud der set under ét udgør den laveste pris for ordregiver. Bemærk at dette kan betyde at en tilbudsgiver, der har afgivet laveste pris på en enkeltstående entreprise alligevel ikke vinder entreprisen, hvis en anden tilbudsgiver har afgivet en lavere pris ved tildeling af den pågældende delaftale/underdelaftale i kombination med en eller flere andre delaftaler/underdelaftaler. 3. ALTERNATIVE TILBUD Alternative tilbud modtages ikke. 4. TILBUDSFASEN Udbudsmaterialet hentes på under Udbud og indkøb indtil d. 11. juni Der afholdes orienterings/ spørgemøde på: Ikast-Brande Kommune Centerparken Brande Torsdag d. 21. maj 2015 kl i Projektrummet, hvor tilbudsgiverne vil blive orienteret om opgaven og få lejlighed til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. 5

6 BUT Spørgsmål bedes så vidt muligt fremsendes inden mødet pr. til følgende adresse Mærk venligst mailen i emnefeltet med Vintertjeneste vinterklasse 1 veje. Af hensyn til forplejning til mødet skal tilmelding ske senest onsdag d. 13. maj 2015 kl. 9 til hvor firmanavn og antal personer oplyses. Spørgsmål fra orienterings-/ spørgemødet vil blive offentliggjort på under Udbud og indkøb d. 27. maj Det forudsættes, at de bydende inden tilbud afgives har gjort sig bekendt med arbejdets omfang og forholdene på stedet for arbejdets udførelse. Dersom noget i udbudsgrundlaget er uklart for tilbudsgiver, skal han senest den 29. maj 2015 skriftlig inden tilbud afgives indhente oplysning herom hos Ikast-Brande Kommune på Mærk venligst mailen i emnefeltet med vintertjeneste vinterklasse 1 veje. Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt udbyder har mulighed for at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivers eventuelle indkomne spørgsmål og tilhørende svar fra ordregiver vil blive offentliggjort i anonymiseret form på d. 4. juni Her vil eventuelle rettelsesbreve også blive offentliggjort. 5. TILBUDSAFGIVELSE Tilbudsgiveren skal ved tilbudsafgivelsen udfylde tilbudssamlelisten og de relevante tilbudslister i deres helhed. Organisationernes standardforbehold, vil kunne tages i forbindelse med tilbudsgivningen. Andre forbehold kan ikke tages. Tilbudslisterne hentes på hjemmesiden i form af regneark. Ordregiver har ikke indarbejdet regnefunktioner i regnearket. Tilbud skal afleveres i én original på papirskemaer, inkl. bilag. Alle bilag skal mærkes med firmanavn. Tilbud skal afleveres i lukket kuvert. Der modtages ikke telefax eller elektronisk afgivne tilbud. Tilbud mærket "Vintertjeneste vinterklasse 1 veje Ikast-Brande Kommune" og påført afsender og telefonnummer modtages indtil: Torsdag d. 11. juni 2015 kl

7 BUT Ikast-Brande Kommune Drift & anlægsafdelingen Centerparken Brande hvor tilbuddene åbnes i Projektrummet under overværelse af de bydende eller deres repræsentanter, der måtte være til stede. Tilbudssummer og forbehold vil blive læst op. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 40 dage efter tilbuddets åbning. Ordregiver forbeholder sig ret til at lade én eller flere af de udbudte entrepriser udgå. 7

8 SB Særlige Betingelser (SB) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser Ad 1, stk. 1 Disse betingelser med tilhørende Vilkår samt Tilbuds- og afregningsgrundlag er supplerende betingelser og vilkår til "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92". Bygherrens udbud Ad 2, stk. 1 Ad 2, stk. 2 Arbejdet er udbudt til fast pris og tid, med en fastprisperiode til 1. oktober Principperne i prisregulering fremgår af TAG. Principperne for afregning fremgår ligeledes af TAG. For entreprisen gælder følgende dokumenter i den angivne rækkefølge: a) Evt. rettelsesbreve b) Tilbudslisten (TBL) med tilhørende bilag c) Nærværende Særlige Betingelser og Bestemmelser, bestående af a. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) b. Særlige Betingelser (SB) c. Arbejdsbetingelser d. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) d) Ruteplaner e) Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, Boligministeriet, december 1992 (AB 92) f) Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., Vejregelrådet, oktober 2013, samt tillæg juni 2014 De under punkt a-d angivne materialer er tilgængelig på ww.ikastbrande.dk under Udbud og indkøb indtil d. 11. juni Det under punkt e-f angivne materiale forudsættes anskaffet af den bydende. Ad 2, stk. 3 Entrepriserne kan påregnes overdraget senest den 01. august 2015, med en kontraktperiode fra den 1. oktober 2015 til 30. april Der vil være mulighed for forlængelse af kontrakten med indtil 1 år. En sådan forlængelse vil blive besluttet senest 1. maj Arbejdet gennemføres indenfor beredskabsperioden, der i hele kontraktperioden strækker sig fra 1. oktober til 30. april det efterfølgende år. Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start have klargjort sit materiel, modtaget og (prøve)monteret ordregivers materiel, samt fået køretøj med materiel besigtiget og godkendt af ordregiver. Materiellet skal forblive i funktionsdygtig stand til udløb af beredskabsperioden. 8

9 SB Entreprenøren skal hvert år senest 30 dage før beredskabsperiodens start, have afleveret opdaterede skemaer om materiel og chauffører. Hvert år indkalder ordregiver med 14 dages varsel entreprenøren til besigtigelse af entreprenørens køretøj og montering af ordregivers materiel. Montering vil finde sted i perioden 30 dage før beredskabsperiodens start. Entreprenøren skal møde klar til arbejde, indenfor de tidsfrister der er anført i Arbejdsbeskrivelser for de enkelte entrepriser. Aflevering af rengjort materiel, der er stillet til rådighed af ordregiver, skal årligt ske senest 1 uge efter beredskabsperiodens ophør. Entreprenørens tilbud Ad 3, stk. 3 Ved regnefejl i entreprenørens tilbud skal tilbudslistens priser korrigeres på en måde, der kan godkendes af ordregiver, således at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssamlelistens sum pr. entreprise. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Ad 5, stk. 2 Ordregiver kan overdrage aftalen til en anden vejmyndighed. Entreprenøren kan overdrage retten til betaling i henhold til aftalen til et anerkendt pengeinstitut. Transportdokument skal udformes som angivet på Bilag 2. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at transportere eventuelle krav som entreprenøren måtte få mod underentreprenører/leverandører til Ikast-Brande Kommune. Transporten fritager ikke entreprenøren for ansvar. Ikast-Brande Kommune accepterer kun én transport. Ad 5, stk. 4 Entreprenøren skal ved kontraktindgåelse oplyse, hvilke underentreprenører der påtænkes anvendt. Entreprenøren er ansvarlig for, at underentreprenøren opfylder kravene til entreprisen. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Forsikring Ad 8, stk. 2 Entreprenøren skal have tegnet de nødvendige ansvars- og skadesforsikringer med hensyn til skader under arbejdets udførelse. Bilag 1 vedr. ordregivers materiel skal udfyldes ved tilbudsafgivelse. Forsikringerne skal dække skader på ordregivers materiel samt på 3.-part ved kørsel med ordregivers materiel. 9

10 SB Dokumentation for forsikring skal afleveres ved kontraktindgåelse. Genanskaffelsesværdien af ordregivers materiel der skal være omfattet af forsikringen er: Saltspreder Kr , plov Kr , C. ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdets forringelse m.v. vedligeholdelse Ad 12, stk. 1 Entreprenøren har ansvaret for at vintermateriellet, sikkerhedsudstyret og afmærkningsmateriellet er monteret forsvarligt på køretøjet, og er i øvrigt ansvarlig for enhver skade, som sker under arbejdets udførelse, samt for eventuelle skader på ordregivers materiel under hans varetægt, herunder ved opbevaring af ordregivers materiel på egen plads. Ordregivers eventuelle krav mod entreprenøren ophører 3 måneder efter entreprisens afslutning, med mindre ordregiver inden da har fremsat skriftligt krav mod entreprenøren. Ændringer i opgaven Ad 14, stk. 2 Ordregiver forbeholder sig ret til at ændre udstrækningen af de enkelte entrepriser. Retningslinier ved ændring i opgaven fremgår af TAG. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Ad 25, stk. 2 Ved entreprenørens overskridelse af tidsfrister betales bod pr. køretøj, der ikke overholder tidsfristerne. Der betales bod pr. påbegyndt uge på kr. Ved overskridelse af frist for klargøring og besigtigelse af materiel ved beredskabsperiodens start. Ved undladelse af opretholdelse af materiellet i funktionsdygtig stand i hele beredskabsperioden. Der betales bod for overskridelse af udkaldsfrist pr. gang: 3-30 min kr min kr. udover 60 min./udeblivelse kr. Ved udeblivelse kan ordregiver udover at opkræve bod lade arbejdet udføre for entreprenørens regning, således at ordregiver holdes skadesløs. Gentagen forsinkelse eller udeblivelse behandles som kontraktbrud. Se afsnit 3.4 i Arbejdsbeskrivelser hvor tidsfristen for mødetid er angivet. 10

11 SB Det betragtes som udeblivelse, såfremt ordregiver i løbet af mindst tre telefonopkald inden for mindst 10 minutter ikke får kontakt med entreprenøren, eller såfremt entreprenøren uden at det er meddelt/aftalt med ordregiver undlader at stille med det aftalte mandskab og materiel inden for 60 minutter efter udkaldsfristen. Bodskravet bortfalder i de tilfælde, hvor entreprenøren ved omgående meddelelse til vintervagten kan dokumentere at overskridelsen af tidsfristen skyldes usædvanlige udefrakommende forhold. Som eksempler på usædvanlige udefrakommende forhold kan nævnes situationer, hvor for sent fremmøde skyldes usædvanlige trafikale situationer, materielnedbrud i form af punktering, usædvanlige vejr- og vejforhold o.l. Der betales bod ved afvigelser fra de angivne spredehastigheder: 3-10 km/t: 500 kr./saltning km/t: kr./saltning Over 20 km/t: kr./saltning Hastighedsoverskridelser større end 30 km/t pr. saltning mere end 2 gange pr. vinter kr. og ophævelse af kontrakt Der betales bod ved manglende registrering af henholdsvis Start, Slut, Plov, Saltning og Afslut i GIS34: 200 kr. pr. gang. Alle boder modregnes i månedsfakturaer eller i beredskabshonoraret. 11

12 Arbejdsbetingelser Arbejdsbetingelser 1. ALMENT 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil. 1.2 Opgavens karakter Vintertjenesten har i høj grad offentlighedens bevågenhed, da den skal medvirke til at skabe fremkommelighed og sikkerhed på veje under ringe vejrforhold. Rigtigt udført vintertjeneste skal sikre fremkommelighed for alle, og at færdselsarealerne ikke er glatte. Herudover skal det så vidt muligt undgås, at der efterlades snevolde ved vejtilslutninger og fodgængerfelter mv. sker tilsprøjtning af fodgængere, cyklister og biler m.m. med sne fra plove udspredes salt på steder, hvor der ikke må saltes. Berettiget kritik skal begrænses ved, at arbejdet udføres efter de aftalte retningslinier, og at alle parter optræder venligt og hensynsfuldt. 1.3 Opgavens omfang Glatførebekæmpelsen er opdelt i saltruter, der hver køres af én lastbil med tallerkenspreder/kombispreder. Snerydning gennemføres normalt med 2 lastbiler pr. rute, hvoraf den ene er saltbilen. erne vil typisk køre i forskudt kolonnekørsel. Snerydning kan dog også gennemføres uafhængigt af den fastlagte områdeafgrænsning. Kombineret snerydning og glatførebekæmpelse vil kunne finde sted ved snefald eller ved oprydning efter snefald/snefygning. Bortkørsel af sne kan finde sted i dagtimerne, når der er behov herfor, især ved byporte, stoppesteder, kryds og snævre sving samt fra pladser. Ruterne for glatførebekæmpelse samt snerydningsområderne er vist på rute- /områdekortene. Rutens længde samt særlige krav til køretøjets lasteevne, højde eller bredde, betinget af rutens pladsforhold, vil være angivet på tilbudslisterne for de pågældende entrepriser. 12

13 Arbejdsbetingelser 1.4 Ændring i opgaven Ordregiver fastlægger startsted, gennemkørsel og slutsted på de enkelte ruter. Dette kan senere ændres uden ændring af enhedsprisen. Ordregiver kan i kontraktperioden reducere eller udvide udstrækningen af de enkelte ruter, mod regulering af de aftalte enhedspriser, som beskrevet i Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG). Entreprenøren skal acceptere, at ordregiver ved begrænset glatførebekæmpelse eller snerydning lader en anden entreprenør udføre arbejde i områder omfattet af denne rute. Dette kan ske uden erstatning til entreprenøren. Bortkørsel af sne er en ydelse, der ikke er knyttet til nogen bestemt geografisk beliggenhed. 1.5 Tilstræbt kvalitet Glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner tilstræbes udført i kvalitet og tid som beskrevet i Overordnede servicemål for vintertjenesten, som angivet i bilag 3. Vinterklasse 1 veje tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener for trafikken hele døgnet. Dette gælder også lørdage samt søn- og helligdage. Ved glatførebekæmpelse, vil der ved udkald, blive oplyst saltdosering. 2. ORDREGIVERS YDELSER 2.1 Orienteringsmøder og instruktion Ordregiver kan hvert år inden beredskabsperiodens start afholde ét informationsmøde. Herudover kan der gives instruktion hhv. afholdes instruktionsmøder om hver enkelt rute. Yderligere møder vil blive afholdt i det omfang ordregiver konstaterer behov herfor. I forbindelse med montering af beslag mv. giver værkstedet en instruktion i brug af udstyret. Entreprenøren og hans chauffører skal deltage i disse møder. 2.2 Organisation Ordregiver opretholder døgnet rundt i hele vinterperioden et vagtberedskab, hvis hovedformål er at gøre det muligt at sætte ind med glatførebekæmpelse og snerydning i rette tid. Beredskabet ledes af vintervagten, som træffer beslutning om iværksættelse af enhver glatførebekæmpelse og snerydning og fastlægger de overordnede rammer for indsatsen. 13

14 Arbejdsbetingelser Vintervagten har ledelsen af alle aktiviteter i marken og er ordregivers repræsentant overfor entreprenøren både under planlægning af arbejdet, i forbindelse med udkald og under arbejdets udførelse. Ved snevejr kan beredskabet være udvidet og bemandet med en ekstra tilsynsførende. Entreprenøren og hans chauffører vil i denne situation modtage instrukser via tilsynet. Vintervagten er beliggende på adressen: Ikast-Brande Kommunes Entreprenørafdeling Grøddevej Ikast Ordregivers materiel- og materialepladser og værksted er beliggende på: Rute K1R01 og K1R03 Grøddevej 27, 7430 Ikast Rute K1R02 Jyllandsvej 15, 7330 Brande 2.3 Ordregivers materiel Ordregiver stiller følgende materiel til rådighed for entreprenøren: Saltning: kombispreder/tallerkenspreder med befugtningsanlæg med elektronisk styring af spredebredde og spredesymmetri. Styreboks skal tilsluttes el-stik på lastbilen. Sprederen forsynes med "kraft" fra egen motorpumpe. Snerydning: Sneplov til montering på DIN-ramme. El-hydraulisk løft til montering på lastbil eller monteret på sneplov. Kombineret snerydning og glatførebekæmpelse: Tallerkenspreder med befugtningsanlæg og elektronisk styring af spredebredde og spredesymmetri. Styreboks skal tilsluttes el-stik på lastbilen. Sprederen forsynes med "kraft" fra egen motorpumpe. Sneplov til montering på DIN-ramme. El-hydraulisk løft til montering på lastbil eller monteret på sneplov. Bortkørsel af sne: Hertil leveres intet materiel. Detaljerede oplysninger om størrelse mv. af det enkelte materiel er anført på tilbudsliste. Inden beredskabsperiodens start indkalder ordregiver entreprenørens køretøj til besigtigelse samt tilpasning til og montering af ordregivers materiel. Ordregiver udfører/leverer herunder nødvendige tilpasninger og beslag mv. 14

15 Arbejdsbetingelser 2.4 Materialer Såfremt entreprenøren i entrepriseperioden skifter køretøj, skal entreprenøren afholde alle ordregivers omkostninger ved fornyet tilpasning af materiel mv. Såfremt entreprenøren skifter køretøj i kontraktforlængelsesperioden, betaler ordregiver 1 gang pr. køretøj. Ordregivers materiel må kun anvendes til opgaver omfattet af nærværende entreprise. Materiellet skal mellem udkaldene, som udgangspunkt stå på ordregivers plads. Entreprenøren skal renholde / smøre saltspreder hhv. sneplov inden den stilles på pladsen, iht. den angivne instruks ved udlevering af materialet. Entreprenøren er ansvarlig for at skær og andre sliddele skiftes i rette tid. Udskiftning foretages på ordregivers værksted. Ordregivers materiel skal i alle henseender monteres og behandles korrekt af entreprenøren og skal efter beredskabsperiodens afslutning afleveres i samme stand, som det er modtaget (bortset fra normal slitage). Entreprenørens ansvar for skader fremgår af SB. Ordregiver leverer salt, saltlage og plovskær, som hentes på ordregivers materielplads. 3. ENTREPRENØRENS YDELSER 3.1 Planlægning 3.2 Ledelse Ordregiver har udarbejdet en standardgennemkørsel, som danner grundlag for de oplyste mængder. Entreprenøren skal gøre sine chauffører bekendt med standardruten, som er beskrevet på rutekort og instruere i eventuelle særlige forhold på ruten. Entreprenøren kan fremsætte forslag til ændring af ruten. Ændringer kan godkendes såfremt dette medfører en mere optimal udførelse af arbejdet efter ordregivers vurdering. Sådanne ændringer kan ske uden ændring af enhedsprisen. Ruten omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start opdatere skemaer om lastbil og chauffører, således at ændringer i materiel og uddannelse af personale kan være klar i god tid inden ordregivers besigtigelse. Arbejdet gennemføres af chaufføren, som under indsatsen arbejder under instruktion fra og træffer eventuelle aftaler med vintervagten om 15

16 Arbejdsbetingelser 3.3 Beredskab 3.4 Udkald 3.5 Personale arbejdets gennemførelse. Hvor snerydning gennemføres som kolonnekørsel aftales med vintervagten hvilken chauffør der er kolonneleder. Kolonnelederen har herefter kontakten med vintervagten hhv. tilsynet. Entreprenøren skal i hele beredskabsperioden, som strækker sig fra 1. oktober til 30. april det efterfølgende år, være at træffe på ét telefonnummer. Telefonnummeret meddeles skriftligt til ordregiver senest 30 dage før beredskabsperiodens start. Der må ikke benyttes telefonsvarer, personsøger eller lignende. Ved ændring af telefonnummer skal dette skriftligt meddeles til vintervagten. Vintervagten udkalder entreprenøren pr. telefon. Udkaldet kan finde sted på ethvert tidspunkt på døgnet, også på lørdage samt søn- og helligdage. Entreprenøren udkalder selv sine chauffører, der skal være klar til omgående udrykning på alle tider af døgnet i hele beredskabsperioden. Chaufføren skal møde på pladsen klar til at montere materiel senest 30 min. efter udkald under forudsætning af at strøer er læsset. Hvis vintervagten har forlangt, at strøer skal stå tom er der 45 min til at få monteret materiel og få læsset. Materiel skal monteres og materialer påfyldes hurtigst muligt og uden ugrundet ophold. Bodstørrelser ved overskridelse af udkaldsfrist er angivet i SB ad 25, stk. 2. Såfremt tidskrav undtagelsesvist ikke kan overholdes, skal entreprenøren straks underrette vintervagten, således at anden aftale kan træffes. Arbejdet skal kunne gennemføres uafbrudt dag og nat. Entreprenøren skal sikre afløsning af chaufføren, så arbejdsmiljølovens bestemmelser om hvileperioder overholdes. Dette gælder uanset om chaufføren evt. som arbejdsgiver eller hørende til arbejdsgiverens husstand ikke er omfattet af loven. Entreprenøren skal til hver lastbil råde over mindst 2 veluddannede chauffører. Entreprenøren og dennes chauffører skal være uddannede til og fortrolige med udførelsen af de aftalte arbejdsopgaver. Entreprenøren og chauffører skal inden beredskabsperiodens start deltage i et 1-dags kursus i vintertjenesten. Kurset afholdes af ordregiver. Samtlige udgifter til deltagere i kurset skal være indeholdt i beredskabshonoraret. Chauffører skal være udstyret med sikkerhedsudstyr. Chaufføren skal under arbejdet være iført fluorescerende arbejdstøj (gult, orange eller rødt) med reflekser i henhold til DS/EN 471 klasse 3 beklædning. 16

17 Arbejdsbetingelser 3.6 Materiel Chaufføren skal optræde hensynsfuldt overfor trafikanter og andre borgere og skal med hensyn til arbejdets udførelse rette sig efter vintervagtens anvisninger. Chaufføren skal kunne kommunikere med vintervagten på et forståeligt dansk. Chaufføren skal på materielpladsen være behjælpelig med hhv. selv udføre læsning af, salt og saltlage samt montering af saltspreder / plov. Chaufføren skal under reparation/vedligehold af ordregivers materiel være behjælpelig og gå til hånde på værkstedet, såfremt der ikke træffes anden aftale med værkstedet. Entreprenøren skal levere 2 lastbiler pr. entreprise. erne skal af miljøhensyn være forsynet med EURO 3 motor. Køretøjer skal være i god mekanisk stand og velegnet til at udføre det aftalte arbejde. er skal med fyldt saltspreder hhv. ballast og sneplov overholde det tilladte akseltryk og totalvægt. Ordregiver afviser lastbiler, der ikke opfylder disse krav. Entreprenøren må kun i nedbrudssituationer udføre entreprisen med andet end det godkendte materiel. Vintervagten skal orienteres inden andet materiel indsættes. en til saltspredning skal have en lasteevne på min. 12 tons og være forsynet med containerhejs med wiretræk. en til saltspredning skal have gul afmærkningslygte (rotorblink, løbelys e.l.) jf. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m. Til styring af saltspreder skal der være tacho-udtag på speedometeret hhv. fartskriveren med impulser/km. en til snerydning skal ved snerydning have en totalvægt på min. 16 tons, beregnet som summen af egenvægt og ballast. en til snerydning skal være forsynet med ekstralygter, som anført i seneste udgave af "Detailforskrifter for køretøjer" samt gul afmærkningslygte (rotorblink, løbelys e.l.) jf. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m. er til bortkørsel af sne skal være forsynet med høje fjælle. en skal være forsynet med mobiltelefon med håndfri betjening, som skal være tændt under indsats. Mobiltelefonnummeret skal være det samme hver gang. Ved permanent ændring af telefonnummer, skal dette skriftligt meddeles vintervagten. 17

18 Arbejdsbetingelser GPS- logning 3.7 Materialer Entreprenøren skal forvente at der i forbindelse med entreprisen skal føres GPS-logning. Dette sker ved hjælp af en app fra Landinspektørfirmaet LE34. App en, GIS34 Snerydning, anvendes af androidbaserede tablets til GPS-logning af kørt strækning. Entreprenøren får udleveret app en og en introduktion hertil, men skal selv udstyre mandskabet med tablets. Tablets skal som minimum have følgende specifikationer - Android - 1,2 GHz Processor - 4G netværk - Indbygget GPS Entreprenøren er i hele beredskabsperioden ansvarlig for at udstyret er tilgængeligt og fuldt funktionsdygtigt for chaufførerne i hele beredskabsperioden. Entreprenøren leverer selv grus til ballast ved snerydning. 4. ARBEJDETS UDFØRELSE Gennemkørsel af hele ruten skal GPS-registreres. Når ruten påbegyndes skal chaufføren starte ruten i GIS34, hvor der også registreres om der køres med plov, saltspreder eller begge. Når ruten er gennemkørt, skal chaufføren stoppe ruten i GIS34 og afslutte ruten. Mobiltelefonen skal være tændt og kunne høres under indsatsen. Såfremt der under kørslen konstateres eller opstår fejl eller skader på vejen, vejudstyr eller materiel, skal chaufføren omgående kontakte vintervagten, som afgør om reparation skal udføres omgående, eller det kan afvente arbejdets færdiggørelse. Når arbejdet indstilles, også midlertidigt ved f.eks. pauser, skal dette straks meddeles vintervagten, så der til stadighed er overblik over arbejdets omfang. Konstateres der fejl og mangler på materiel når arbejdet er afsluttet, meldes dette straks til vintervagten. Hvis vintervagten ikke har givet/giver ordre til yderligere aktiviteter, afsluttes arbejdet, materiel rengøres, smøres og henstilles på materielpladsen. 4.1 Glatførebekæmpelse Ved udkald meddeler vintervagten hvilken dosering der skal anvendes, samt hvor meget salt og saltlage, der skal læsses på sprederen. 18

19 Arbejdsbetingelser Chaufføren monterer saltsprederen på lastbilen, sikrer at den er spændt ordentligt fast og læsser sprederen med salt og saltlage. Arbejdet skal påbegyndes hurtigst muligt, og senest 30 min efter at entreprenøren pr. telefon er udkaldt af vintervagten, under forudsætning af at strøer er læsset. Hvis vintervagten har forlangt at strøer skal stå tom, er der 45 min til at få monteret materiel og få læsset Under arbejdets udførelse Det gule blinklys skal være tændt og synligt hele vejen rundt under alle situationer. Chaufføren skal indstille sprederen til den aftalte dosering, og i øvrigt indstille spredebredde og symmetri i overensstemmelse med de aktuelle vejstrækningers krav. Der må ikke spredes salt ind over græs eller beplantet helle. Ruten skal gennemkøres uden pauser. Rutekortet og den aftalte standardgennemkørsel skal nøje følges, hvis der ikke er truffet andre aftaler. Chaufføren skal under spredningen kontrollere saltningens kvalitet (bredde, fordeling og symmetri) og om nødvendigt korrigere sprederindstillingen, fx ved stærk sidevind. Arbejdet skal altid udføres i kørebanens kørselsretning. Kørehastigheden skal tilpasses forholdene og må ikke overstige: Ved befugtet og mixet salt, max. 45 km/t. Ved tørsalt i tallerkenspreder, max. 40 km/t. Efter arbejdets udførelse skal spredeskive, spredebom og evt. drivhjul rengøres ved skyldning eller i frostvejr ved børstning. Der må ikke benyttes højtryksspuling. 4.2 Snerydning Chaufføren monterer selv ploven på lastbilen, sikrer at den er spændt ordentligt fast til bilen og at skær og hjul/slæbesko er justeret efter de angivne instrukser Under arbejdets udførelse Snerydning iværksættes normalt når snedækket er større end 3-5 cm i henhold til gældende vinterregulativ. Hvis andet ikke er aftalt med vintervagten, udføres snerydningen i henhold til rutekort. Det gule blinklys skal være tændt og synligt hele vejen rundt og ved kørsel med sneplov skal de særligt monterede lygter (projektører) ligeledes være tændt. en skal læsses med ballast, således at køretøjets samlede vægt er over 16 tons. 19

20 Arbejdsbetingelser Sneplovenes hovedopgave er at sørge for at kørebanerne hele tiden er farbare. Plovene skal derfor hovedsageligt gennemføre rydning af de gennemgående strækninger, i kørebanernes normale trafikretning. Snerydning foregår kolonnevis, med 2 plove i hver kolonne. Cykelbaner langs veje ryddes samtidig med kørebaner. Den aftalte kolonnefører er kontaktperson til vintervagten. Hele det asfaltbelagte areal sneryddes. Inden snerydning afsluttes skal det tilstræbes at der ryddes 25 cm ud over asfaltkanten. Snerydning ved buslommer, vejkryds og pladser m.m. aftales med vintervagten. Kørehastigheden skal afpasses efter forholdene. Arbejdet skal udføres med hensyntagen til omgivelserne, herunder trafikanter, naboer og andre entreprenørers arbejde i forbindelse med snerydning. Derfor skal følgende hensyn tages: Der må ikke køres hurtigere end at sneen kan aflægges hensigtsmæssigt langs vejen, og ikke kastes ind over cykelstier, fortove og naboejendomme. Der må ikke ved passage af broer kastes sne- og isklumper ud over brosider, til gene for den nedenunder kørende trafik. Der skal vises hensyn overfor fodgængere, cyklister og andre trafikanter som færdes eller opholder sig i nærheden af arbejdsstedet. Der skal vises hensyn overfor parkerede biler, vejens udstyr, herunder kantsten, færdselstavler, kantafmærkning mv. Hvor kørebane og cykelsti er adskilt med mindst én meter bred stribe med kantpæle, skal sneen oplægges i en vold på den hvide stribe mellem kørebane og cykelsti. Langs alle kørebanekanter mod rabat, skal sneen skubbes ca. 25 cm ud over asfaltkanten. Chaufføren skal under arbejdets udførelse kontrollere resultatet af den aftalte snerydningsindsats, og kontakte vintervagten i tilfælde af uregelmæssigheder og uafklarede spørgsmål. Chaufføren skal regelmæssigt kontrollere plovens skær for nedslidning og herved sikre, at der bliver skiftet skær inden selve plovbladet bliver slidt. Det er entreprenørens ansvar at plovskæret bliver skiftet inden det er slidt. Hvis plovbladet bliver slidt, så det kræver en opretning, eller ødelægges det, skal entreprenør afholde samtlige udgifter til reparation. 20

21 Arbejdsbetingelser 4.3 Kombikørsel Kombikørsel gennemføres efter de under glatførebekæmpelse og snerydning anførte retningslinjer. Chaufføren monterer saltsprederen på lastbilen, sikrer at den er spændt ordentligt fast og læsser sprederen med salt og saltlage. Chaufføren monterer herudover ploven på lastbilen, sikrer at den er spændt ordentligt fast til bilen og at skær og hjul/slæbesko er justeret efter de angivne instrukser. Kombikørsel udføres som oprydning efter snefald, eller hvor et let snelag kan fjernes ved en enkelt gennemkørsel. Salt må kun spredes i den ryddede bredde. 5. KONTROL OG DOKUMENTATION 5.1 Entreprenørens kontrol Entreprenøren skal selv føre kvalitetskontrol med det udførte arbejde, herunder at: arbejdet igangsættes indenfor den fastsatte tidsfrist entreprisen behandles i henhold til ruteplan og rutebeskrivelse ordregivers materiel behandles, renholdes og smøres m.m. i henhold til vintervagtens anvisning inden beredskabsperiodens start kørehastigheden tilpasses forholdene spredebredden, -mængden og -symmetrien overholdes ved salt og vandspredning sneplov har den rette højde og tryk mod kørebanen, så mest mulig sne fjernes, samt at skær udskiftes ved behov. Konstaterede afvigelser samt oplysninger om materiellets vedligeholdsstand skal omgående oplyses til vintervagten. 5.2 Ordregivers kontrol Tidspunktet for arbejdets påbegyndelse og afslutning registreres i GIS34 under udførelse. Endvidere kontrolleres stikprøvevis arbejdets kvalitet, og at det er udført i henhold til de trufne aftaler. Hvis dette ikke er tilfældet skal entreprenøren straks - efter ordre fra vintervagten - afhjælpe de påpegede mangler. 21

22 TAG Tilbuds og Afregnings Grundlag 1. GENERELT Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling. Herudover angiver TAG generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster. 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning Ved ordregivers ændring af en rutes udstrækning/omfang vil enhedsprisen blive reguleret forholdsmæssigt i forhold til rutens totale længde. Der reguleres ikke for ændringer på mindre end 3 %. 1.2 Retningslinier for prisregulering Den tilbudte pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb i henhold til Byggeog boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 stk. 4 og 5, idet der reguleres både ved mer- og mindreudgifter. Betaling for arbejder efter fastprisperiodens udløb reguleres årligt på følgende måde: reguleringsbeløb indeksforskel regningsbeløb udgangs _ indeks Som grundlag benyttes Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, delindeks for lastvognskørsel. Som udgangsindeks benyttes 2. kvartal-indeks 2015 og som reguleringsindeks benyttes 2. kvartal-indeks i efterfølgende år. Den beregnede regulering gælder for den efterfølgende 1 års periode fra 1. oktober til 30. september. Første regulering finder sted den 1. oktober Regler for betaling Entreprenøren indsender hver måned elektronisk faktura over det i forrige måned udførte arbejde. Ordregiver udbetaler det beløb der er enighed om, senest 30 arbejdsdage efter modtagelse. Fakturaer modtages kun elektronisk. EAN nummer oplyses ved kontrakt indgåelse. Der skal påføres rute nr. på fakturaen. 22

23 TAG 1.4 Generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder Alle mængder er skønnet, svarende til ét års ydelser. Alle mængder vil kunne ændres ubegrænset uden ændring af den tilbudte pris, bortset fra faste honorarer, der altid vil blive udbetalt. Priserne under de enkelte poster skal omfatte samtlige ydelser til de pågældende arbejder, herunder alle foreskrevne dokumentationer, samt alle for arbejdets udførelse og færdiggørelse nødvendige biydelser inkl. brug af mobiltelefon og tablets. 1.5 Tilbudslisten Der udfyldes en tilbudsliste for hver entreprise, der afgives tilbud på. Hvor flere entrepriser tilbydes samtidigt, skal tilbudssamlelisten udfyldes med oplysning om alle de afgivne tilbud. Hvis der bydes på en kombination af ruterne, skal der også være et bud på hver rute for sig. Der skal udfyldes et oplysningsskema for hvert køretøj med chauffører, der tilbydes. 2. FASTE HONORARER Faste honorarer udbetales pr. entreprise pr. år. Faste honorarer udbetales med 50 % efter at entreprenøren har fået godkendt materiel, modtaget instruktion og er klar til start og med 50 % efter beredskabsperiodens afslutning, når alt materiel er afleveret. 2.1 Beredskabshonorar Beredskabshonoraret er betaling for at entreprenøren er til rådighed for vintertjenesten i hele beredskabsperioden med mandskab og materiel. Ligeledes er det betaling for hans deltagelse i forberedende møder, uddannelse og instruktion ved beredskabsperiodens start samt øvrige møder og instruktionskurser der afholdes af ordregiver. 2.2 Monteringshonorar Monteringshonoraret er betaling for entreprenørens fremvisning/besigtigelse af eget materiel samt modtagelse og montering af ordregivers materiel ved beredskabsperiodens start. Ligeledes er det betaling for afmontering og aflevering af ordregivers materiel ved beredskabsperiodens afslutning. Ordregiver leverer og monterer det i Arbejdsbeskrivelser anførte udstyr på entreprenørens køretøj i forbindelse med fremvisning/besigtigelse af køretøjet. 3. ENHEDSPRISAFREGNING 23

24 TAG Enhedspriser gælder for én standardgennemkørsel af ruten og omfatter entreprenørens ydelser fra udkald til arbejdets afslutning, inkl. påfyldning / tømning af materialer (salt/saltlage) samt rengøring og vedligehold/smøring af materiel, klar til næste udkald, (tilbudslistens post 3.1). Ved gennemkørsel af ruten to eller flere gange i umiddelbar tilslutning til hinanden afregnes 2. og efterfølgende gennemkørsel også efter enhedspris, (tilbudslistens post 3.2). Såfremt ordregiver under arbejdets udførelse giver besked om afvigelser fra standardruten, eller såfremt salt og saltlagemængderne nødvendiggør mellemlæsning ud over hvad der er anført i posterne 3.1, eller såfremt nedbrud af ordregivers materiel forøger arbejdsbyrden afregnes hele arbejdet som timeprisafregning. Der kan ved ændring til timeprisafregning af ovenstående årsager ikke afregnes for mindre end svarende til én enhedspris. 3.1 Glatførebekæmpelse 3.2 Dieselolie Enhedspris for glatførebekæmpelse anvendes ved en standard gennemkørsel uden mellemlæsning. Vognmand skal selv sørge for tankning af saltsprederens dieselmotor. Dieselolie afregnes særskilt efter forbrug. 4. TIMEPRISAFREGNING Timeprisafregning anvendes, når ordregiver finder at en standardgennemkørsel af saltruten ikke kan finde sted. Timeprisafregningen benyttes altid til snerydning, kombikørsel og bortkørsel af sne. Der afregnes pr. påbegyndt halve time. 4.1 Startgebyr ved første udkald - kun ved timepris afregning Startgebyr er betaling for entreprenørens ydelser: fra udkald til materiellet er færdigmonteret, klar til at køre ud fra ordregivers salt-/materielplads fra chaufføren returnerer til ordregivers salt-/ materielplads, til entreprenøren er klar til næste udkald, herunder har rengjort, smurt/vedligeholdt materiel samt genopfyldt salt og saltlage. Der anvendes samme startgebyr uanset tidspunkt for udkald. 4.2 Timepris arbejde Timepris betales fra arbejdet påbegyndes ved udkørsel fra ordregivers plads, til arbejdet efter aftale med vintervagten afsluttes ved returnering til ordregivers plads. 24

25 TAG Timepris er gældende alle døgnets timer, også søn- og helligdage Timepris ventetid/ledigtid Timeprisen benyttes når ordregiver indstiller arbejdet midlertidigt, uden at afslutte opgaven, samt ved entreprenørens kørsel til og fra samt ventetid på værksted under reparation af ordregivers materiel 25

26 Bilag Bilag 1 FORHÅNDSTILSAGN OM FORSIKRING AF ORDREGIVERS MATERIEL Undertegnede forsikringsselskab, bekræfter hermed at: Entreprenør: i forbindelse med følgende Arbejde: Vintertjeneste vinterklasse 1 veje i Ikast-Brande Kommune kan kaskoforsikre ordregivers materiel: xx. stk. saltspredere med tilhørende beslag, styrebokse m.m. xx. stk. sneplove for en samlet genanskaffelsespris på:...kr., samt forsikre sit ansvar for skader på 3. part ved kørsel med ovennævnte materiel på offentlig og privat vej.... den / / (Forsikringsselskabets underskrift)

27 Bilag Bilag 2 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Ordregiver: Ikast Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Entreprenør: Arbejde: Vintertjeneste på vinterklasse 1 veje i Ikast-Brande Kommune Kontraktdato: Undertegnede entreprenør transporterer herved til den os tilkommende entreprisesum på... kr. ekskl. moms, skriver:...kroner, samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB 92, 5, stk. 2. Nærværende transport anmeldes over for ordregiver.... den / / (underskrift) Noteret af ordregiver:... den / / (underskrift)

28 Bilag Bilag 3 OVERORDNEDE SERVICEMÅL FOR VINTERTJENESTEN. Servicemål nedenfor er godkendte fra oktober Det er altid de gældende servicemål, der skal overholdes. Vinterklasse SERVICEMÅL Bemærkning Klasse 1 Omfatter veje som har afgørende betydning for afviklingen af den gennemgående trafik. Det rutenummererede vejnet, samt større indfalds- og omfartsveje i Brande, Ikast og Nørre Snede. Klasse 2 Omfatter veje som har betydning for afviklingen af den kollektive trafik eller væsentlig betydning for den lokale trafik mellem mindre bysamfund eller kvarterer i større byer. De højst prioriterede fordelingsveje i industri- og boligområder, samt de vigtigste P- pladser. Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet. Servicemålet opnås ved at: Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Igangsættes fra kl Det tilstræbes at vejene holdes farbare uden væsentlige gener frem til kl Ved kraftigt islag dog hele døgnet. Servicemålet opnås ved at: Glatførebekæmpelse foretages ved (saltning eller grusning) indenfor nævnte tidsinterval. Ved kraftig islag eller frysende våde vejbaner igangsættes glatførebekæmpelse også uden for det nævnte interval. Snerydning og bekæmpelse af glatføre udføres i et omfang, der tilsigter uhindret og forsvarlig afvikling af trafikken. Snevolde ved vigtigere vejtilslutninger, fodgængerfelter og på cyklistbaner fjernes i forbindelse med eller umiddelbart efter den egentlige snerydning. Bortkørsel af sne foretages i nødvendigt omgang herunder ved de vigtigste busstoppesteder og lign. Snevolde ved vigtigere vejtilslutninger, fodgængerfelter og på cyklistbaner fjernes i forbindelse med eller umiddelbart efter den egentlige snerydning. Bortkørsel af sne foretages i nødvendigt omgang herunder ved de vigtigste busstoppesteder og lign. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 5 til 8 cm jævnt lag, dog kun i tiden kl

29 Bilag Klasse 3 Omfatter veje som har betydning for afviklingen af den lokale nærtrafik. Primære cykel- og gangstier samt fortove Igangsættes fra kl Det tilstræbes at vejene holdes farbare uden væsentlige gener frem til kl Servicemålet opnås ved at: Glatførebekæmpelse (saltning eller grusning) igangsættes ved konstateret glat føre inden for nævnte tidsinterval. Ved kraftig islag igangsættes også uden for det nævnte tidsrum. Arbejdet iværksættes, når vinterklasse 2 opgaverne er iværksat og under kontrol. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 5 til 8 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval. Ved fygning igangsættes også i weekenderne inden for det nævnte interval. Klasse 4 Omfatter veje som har mindre betydning for afviklingen af den lokale nærtrafik. Mindre boligveje, veje på landet med ringe trafik og stier af ringe betydning. Der foretages ikke snerydning og glatførebekæmpelse på disse veje med mindre der er tale om kraftig drivedannelse eller isslag.

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Instruks Glatførebekæmpelse 1. Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 2 og 3 veje Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016 Snerydning Vintertjeneste - Instruks Traktor Udgivelsesdato : 2 7. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE B. INSTRUKS SNERYDNING

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT 2 1.1. Gyldighedsområde 2 1.2. Opgavens karakter 2 1.3. Opgavens

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med håndarbejde og småmateriel Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. A-instruks Glatførebekæmpelse 1 Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 VILKÅR TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Alment

Læs mere

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt... 3 2. Forberedelser inden vinter... 3 3. Udkald... 3 4. Arbejdets udførelse... 3 5. Inden arbejdets

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse).

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse). 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil. Vilkårene suppleres med: Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning

Læs mere

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel Rebild kommune VINTERTJENESTE Vintertjeneste på kørebaner Glatførebekæmpelse Snerydning Kombikørsel Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GLATFØREBEKÆMPELSE MED LASTBIL

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 VILKÅR LASTBILER ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Dokument nr A030547_3_Vilkår_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud.

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for instruks A. Glatførebekæmpelse B. Snerydning C. Kombikørsel Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Vintertjeneste

Vintertjeneste Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Teknisk Område April

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL)

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ad post 1: Klargørings-, og beredskabshonorarer... 3 Ad post 1.1: Klargøringshonorar... 3 Ad post 1.2: Beredskabshonorar...

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Bilag 7 Instruks for arbejdets udførelse Indhold 1 GLATFØREBEKÆMPELSE 2 1.1...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for instruks A. Glatførebekæmpelse på kørebaner B. Snerydning med samtidig glatførebekæmpelse på kørebaner C. Glatførebekæmpelse og snerydning på stier

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses D. 07-08-2013 Svendborg Kommune Udbud af vintertjeneste Arbejdes Beskrivelses Generelt 1.1 Omfang Opgaven omfatter vintertjeneste på kørebaner i Svendborg Kommune i form af: 3 delentrepriser med snerydning

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for instruks Fortove, busstop o.l. Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Dokument nr A0305472013102Vilkår Revision nr 10 Udgivelsesdato

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL INSTRUKS UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL INSTRUKS UDBUD JULI 2017 PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL UDBUD JULI 2017 GLATFØREBEKÆMPELSE 1 GENERELT Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats.

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS Faaborg- Midtfyn Kommune Juni 2016 Vintertjeneste INSTRUKS PROJEKT Vintertjeneste i Faaborg- Midtfyn Kommune Projekt nr.: 225389 Dokument nr.: Version 1 Udarbejdet af: STLA Kontrolleret af LKG Godkendt

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013 1. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Ordregiver... 3 2. De udbudte ydelser... 3 3. Specifikation af de udbudte entrepriser... 3 3.1. Ruternes/distrikternes

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Orientering Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 7. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Orientering... 3 2

Læs mere

Vintertjeneste 2011-2015

Vintertjeneste 2011-2015 1 - Forside Randers Kommune 2011-2015 Udbudsmateriale April 2011 1 2 - Indholdsfortegnelse 1 Udbudsbrev 2 Særlige betingelser 3 Vilkår 4 Instruks lastbil og traktor 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser.

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Tilbudslister. Undertegnede entreprenør tilbyder at udføre vintertjeneste i Middelfart kommune, som anført i udbudsmaterialet, dateret juni 2011

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Snerydning med traktorer på kørebaner Snerydning og glatførebekæmpelse ved håndarbejde Snerydning/-flytning med specialmaskiner

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT 2 1.1. Gyldighedsområde 2 1.2. Opgavens karakter 2 1.3.

Læs mere

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner Udbud af vintertjeneste 2017 2021. Tilbudsliste (TBL) Glostrup Kommune på vegne af Herlev, Gladsaxe, Albertslund, Rødovre, Lyngby-Taarbæk og Glostrup kommuner 17. juli 2017 Tilbudsliste (TBL) Forside Tilbudsliste

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016.

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. 12-04-2013 3. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. Vintertjeneste 2013 2016, Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ALMENT 3 1.1 Gyldighedsområde 3 1.2 Opgavens karakter 3 1.3

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 14-18 TILBUDSLISTE - TBL ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 71 Vejle TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 25. april 2014 Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt Kalundborg Kommune Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt Betingelser Juli 2013 Udgivelsesdato: 5. juli 2013 Kon takt Sagsansvarlig: Jan Krause Teknik og Miljø - Veje, Havne og Grønne Områder E-mail:

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige. TILBUDSSAMLELISTE Lastbilruter Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nedenstående entrepriser på det i betingelserne, dateret april 2014 angivne grundlag Rutenr. Aktivitet Tilbudssum

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med er m.m. - 2014 i Kommune Kommune Vintertjeneste med er m.m. - 2014 SAMLELISTE Samleliste Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale: a) Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG VINTERTJENESTE Vintertjeneste

Læs mere

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål nr. 1 2 3 4 Spørgsmål Der er i materialet ikke nævnt noget om de værkstedslokaler, som er på en del Vejdirektoratets materielpladser.

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Vilkår. Lastbil, traktor og gummiged. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Vilkår. Lastbil, traktor og gummiged. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S Rebild kommune VINTERTJENESTE Lastbil, traktor og gummiged Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMENT... 2 1.1 Gyldighedsområde... 2 1.2 Opgavens karakter... 2 1.3

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling

Læs mere