Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden /30114 Gennemgang af årshjul til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019..."

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /30114 Gennemgang af årshjul til budget /7087 Evaluering af haltilskudsmodellen /28798 Ungdomskulturhus i forbindelse med Erhvervsskolens bygning i Glamsbjerg /1886 Værtsskab for Landsstævne i 2016 folkedans og spillemænd /32915 Ansøgninger til de frie kulturmidler - marts /4373 Orientering om temamøde 26. marts /33012 Orientering til KFU marts Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2015 Dagsordenen blev godkendt /30114 Gennemgang af årshjul til budget Indstilling: Direktionen indstiller, at årshjul vedrørende budget tages til efterretning. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 05. marts Kl. 15:00 Assens Kommune, 1 af 12

2 Beslutningstema: Årshjul til budget 2016 fremlægges til orientering. Sagsfremstilling: Økonomichefen gennemgår årshjulet vedrørende budget Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 2. marts 2015 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog årshjul vedrørende budget til efterretning. Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. marts 2015 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen vedr. årshjul vedrørende budget til efterretning. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 3. marts 2015 Miljø- og Teknikudvalget tog orientering om årshjul for budget til efterretning. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 4. marts 2015 Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen vedr. årshjul til budget til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2015 Kultur- og Fritidsudvalget tog årshjul vedrørende budget til efterretning /7087 Evaluering af haltilskudsmodellen Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at udvalget drøfter evaluering af haltilskudsmodellen og vedtager forslag til revision af tilskudsmodellen, som kan udsendes til dialog med hallerne. Beslutningstema: Haltilskudsmodellen drøftes i Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af evaluering og gennemgang på mødet den i udvalget. Udvalget vedtager forslag til revision af tilskudsmodellen, som kan udsendes til dialog med hallerne. Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 3. april 2014 at igangsætte en evaluering af Assens Kommunes haltilskudsmodel. Evalueringen er gennemført ved at afvikle dialogmøder med alle hallerne. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 05. marts Kl. 15:00 Assens Kommune, 2 af 12

3 Herudover er der udarbejdet en analyse af udviklingen i kommunale tilskud og aktiviteter i hallerne. Administrationen har udarbejdet et notat med beskrivelse af følgende emner: Baggrund Statusbeskrivelser Skolernes brug af hallerne Selvorganisering Brug af andre lokaler Betaling for brug af hallerne Særlige problemstillinger Vilkår for tildeling af tilskud Vedligeholdelse Administrationen Forslag til haltilskudsmodel Ikrafttrædelsestidspunkt Der er i alt 9 haller i Assens Kommune. Heraf er de tre organiseret som erhvervsdrivende fonde og 6 haller er organiseret som selvejende institutioner. Den gældende haltilskudsmodel trådte i kraft den 1. januar 2010, med en indfasning over fire år med 25% hvert år. Indførelsen af den nye tildelingsmodel betød ligeledes, at der blev udarbejdet aftaler mellem hallerne og Assens Kommune. I aftalerne er de politiske intentioner beskrevet, ligesom vilkårene for tilskud, krav til offentlig tilgængelighed for fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, krav til budget og regnskab og vedligeholdelsesplan også beskrives. På møde den 5. februar 2015 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget notatet med resultaterne af evalueringen. Det blev besluttet, at der udarbejdes et forslag til revision af haltilskudsmodellen til martsmødet, som kan udsendes til dialog med hallerne. Forslagene er samlet i vedlagte bilag. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten og Lov om Folkeoplysning. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Anbefalinger om ændringer i haltilskudsmodellen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2015 Kultur- og Fritidsudvalget drøftede evaluering af haltilskudsmodellen og godkendte, at forslag til revision af tilskudsmodellen udsendes til dialog med hallerne /28798 Ungdomskulturhus i forbindelse med Erhvervsskolens bygning i Glamsbjerg Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 05. marts Kl. 15:00 Assens Kommune, 3 af 12

4 Indstilling: Direktøren for Velfærd og direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at ungdomsskolen igangsætter en proces sammen med unge i målgruppen til ungdomskulturhuset med henblik på, at der placeres et Ungdomskulturhus i forbindelse med erhvervsskolens bygning på Søndergade i Glamsbjerg, at den reviderede tids- og handleplan godkendes. at der nedsættes en politisk styregruppe, bestående af de to formænd for Kulturog Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget Ena Nørgaard og Lars Kr. Pedersen, sammen med vicedirektør for Velfærd Esben Krægpøth, ungdomsskoleinspektør Kim Kristensen og plan- og kulturchef Peter Nielsen. Beslutningstema: Udvalgene skal træffe beslutning om den fysiske placering af det kommende ungdomskulturhus, og godkende tidsplan for forløbet samt nedsættelsen af en politisk styregruppe. Sagsfremstilling: På henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. januar 2015 og Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 12. januar 2015 behandlede de to udvalg muligheden for at placere ungdomskulturhuset i to mulige placeringer i Glamsbjerg - ejendommene Swarfega (Teglværksvej 6) og Fyrværco (Fredensvej 12). Udvalgene fandt, at der i begge bygninger var en række udfordringer, som skulle løses inden processen kun gå rigtig i gang. En af udfordringerne var, at der skal udarbejdes ny lokalplan for området, der potentielt vil kunne lægge begrænsninger for de nærmeste virksomheders fremtidige virke, dernæst at ejendommene rent bygningsteknisk ikke anbefales brugt hverken helt eller delvist til formålet. Begge udvalg ønskede derfor at besigtige Ungdomsskolens lokaler til Erhvervsskole beliggende på Søndergade 57 i Glamsbjerg. De to udvalg besigtigede Erhvervsskolen den 21. januar 2015, hvor Ungdomsskolen havde fået udarbejdet en plan for, hvordan der kunne etableres en bygning, som i sammenhæng med Erhvervsskolens bygning kunne blive stammen i et ungdomskulturhus i Glamsbjerg. Placeringen i Glamsbjerg by tæt på uddannelsesinstitutioner og andre arealer, som kan have værdi for de unge og samtidig ugeneret i forhold beboelsesområder m.m., blev italesat som en fordel for ungdomskulturhuset. På mødet den 21. januar 2015 præsenterede Ungdomsskolen et forslag om at bygge en hal på 250 kvadratmeter som blot indeholdt køkken og toiletfaciliteter, som efterfølgende skal være rammen for ungdomskulturhuset. Indretning m.m. skal være op til de unge selv at få på plads med det budget, der afsættes til at etablere og drive ungdomskulturhuset. På udvalgsmøderne i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget i november blev der vedtaget en handleplan for etablering af ungdomskulturhus i lejede lokaler i Glamsbjerg. Planen er redigeret og vedlagt, så det ikke handler om lejede lokaler, men etablering af en bygning på grunden ved Erhvervsskolen. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 05. marts Kl. 15:00 Assens Kommune, 4 af 12

5 I perioden fra vedtagelse af en placering ved Erhvervsskolen til godkendelse af plangrundlag, etableres der en arbejdsgruppe bestående af unge og relevante kommunale medarbejdere med reference til ungdomsskolens leder. Gruppen kan samtidig hermed udgøre en del af det hold, der eventuelt deltager i kulturministeriets projekt vedrørende opstart af kommunalt ungdomsråd. Den nedsatte arbejdsgruppe skal frem mod vedtagelse af plangrundlaget udarbejde ideer til, hvordan planen om et ungdomskulturhus kan blive muligt. Som led i Kulturministeriets udnævnelse af 2015 som nationalt unge-kulturår, kan Assens Kommune således arbejde hen imod at etablere forsøg med et kommunalt ungdomsråd i kombination med etableringen af ungdomskulturhuset. De unges deltagelse i processerne omkring begge de to tiltag vil bidrage til at skabe ejerskab, og sikre levedygtighed også efter etableringen af ungdomskulturhuset og det eventuelle ungdomsråd. Ny lokalplan: Det er muligt indenfor plangrundlaget at etablere ungdomskulturhus i de nuværende bygninger på Søndergade 57. Den administrative vurdering er som det også fremgår ovenfor - at det ikke er muligt at bygge endnu en bygning på op til 250 kvadratmeter på matriklen, uden at der skal udarbejdes en ny lokalplan herfor. Den planmæssige vurdering ved de forskellige placeringer fremgår af vedlagte notat. At udarbejde og vedtage nyt plangrundlag vil tage op til 9 måneder fra igangsættelsestidspunktet. Igangsætning af ny planlægning er Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets kompetenceområde, og det forudsætter at udvalget godkender tidsplan herfor. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Lov om planlægning. Økonomi: I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for blev det besluttet, at der ikke skulle sættes yderligere beløb af til et Ungdomskulturhus i I det oprindelige budget for 2013 var der afsat 2,5 mio. kr. og 0,5 mio. i De 2,5 mio. kr. blev overført til På budgetlægningstidspunktet for budget 2015, var der ikke brugt af de afsatte midler, hvorfor man enedes om, at overføre de 2,5 mio. kr. til Dette er politisk godkendt ved 3. budgetopfølgning Opgaven var derefter, at finde et egnet sted og etablere et tilbud, som forsøg på at sandsynliggøre det forventede behov. Etableringen skal finansieres af de 2,5 mio. kr., en efterfølgende drift skal ligeledes i 2015 kunne finansieres af de 2,5 mio. kr. Såfremt det etablerede tilbud skal videreføres, skal der i forbindelse med den kommende budgetlægning, aftales hvor meget der skal afsættes til afledt drift. Ungdomskulturhuset har været drøftet de seneste år. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 05. marts Kl. 15:00 Assens Kommune, 5 af 12

6 Det er vigtigt, at få aktiviteterne i gang på de unges præmisser. Derfor afsætter parterne midler i 2015 til etablering med foreløbig udgangspunkt i en lejeløsning. Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om i indeværende år at afklare den fysiske placering af ungdomskulturhuset, idet parterne lægger stor vægt på, at huset skal i drift i løbet af Budgettekst Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Børne- og Uddannelsesudvalget. Hvad angår igangsætning af arbejdet med ny lokalplan, er det Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets kompetence. Bilag: Ungdomskulturhus- planmæssig vurdering pdf Tids-og handleplan ungdomskulturhus.pdf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2015 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede: at ungdomsskolen igangsætter en proces sammen med unge i målgruppen til ungdomskulturhuset med henblik på, at der placeres et Ungdomskulturhus i forbindelse med erhvervsskolens bygning på Søndergade i Glamsbjerg, at den reviderede tids- og handleplan godkendes. at der nedsættes en politisk styregruppe, bestående af de to formænd for Kulturog Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget Ena Nørgaard og Lars Kr. Pedersen, sammen med vicedirektør for Velfærd Esben Krægpøth, ungdomsskoleinspektør Kim Kristensen og plan- og kulturchef Peter Nielsen at styregruppen udvides med Elmer Philipsen 5. 15/1886 Værtsskab for Landsstævne i 2016 folkedans og spillemænd Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at udvalget giver tilsagn om at stille en bevilling på kr. til rådighed for Landsstævnet i 2016 for folkedansere og spillemænd at finansieringen overgår til forhandlingerne af budget 2016 Beslutningstema: Landsforeningen Danske Folkedansere og Spillemandskredsen har i samarbejde med Assens Folkedansere spurgt, om Assens Kommune er interesseret i at være vært for Landsstævnet i 2016 og stille en bevilling på kr. til rådighed. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 05. marts Kl. 15:00 Assens Kommune, 6 af 12

7 Sagsfremstilling: Landsforeningen Danske Folkedansere og Spillemandskredsen har sammen med Assens Folkedansere henvendt sig til Assens Kommune for at afklare, om kommunen vil være vært for Landsstævnet i Parterne mødtes på Assens Rådhus den 19. januar Landsstævnet afholdes hvert år, bortset fra de år, hvor der afholdes et nordisk stævne. Stævnet forberedes og afvikles under ledelse af et stævneudvalg, hvis formand og næstformand udpeges af hovedorganisationerne. Udvalgets øvrige medlemmer kommer fra områdets lokalforeninger. Det er hovedorganisationernes ønske, at Landsstævnet over en årrække besøger forskellige egne af Danmark. I Landsstævnet deltager folkedansere og spillemænd fra hele landet. Stævnet holdes en uge i juli måned. Deltagerne indkvarterer sig på hoteller, campingpladser, bed and breakfast, sommerhuse m.m. og i skolelokaler. Dagligt arrangeres der danseshows på pladser og i gader, ligesom der sædvanligvis vil være et stort arrangement på et centralt sted i byen. Sædvanligvis optræder Folkedanserne også på plejehjemmene. På byens museum eller på et andet egnet sted, arrangeres der sædvanligvis en Dragtudstilling med dragtdele fra den pågældende egn. Museumsudstillingen strækker sig normalt over en periode på flere måneder både før og efter Landsstævnet. De to landsorganisationer står for planlægning og udførelsen af selve stævnet. En værtsby deltager og hjælper med planlægningen i forhold til faciliteter og andre praktiske ting i lokalområdet, ligesom den sammen med landsorganisationerne tager del i PR-arbejdet for byen, folkedansen og folkemusikken i forbindelse med Landsstævnet. Sagen blev behandlet på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 5. februar 2015, hvor udvalget besluttede at anbefale, at Assens Kommune gerne vil være vært for landsstævnet. Samtidig anbefalede udvalget, at det kommunale tilskud tilvejebringes af Økonomiudvalget, idet der ikke med nuværende forudsætninger vil være råderum indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Sagen genoptages til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at finde finansieringen, da det er vurderet, at det ikke er Økonomiudvalget, der skal finde midlerne. En løsning kan være at spørgsmålet om finansieringen overgår til budgetforhandlingerne. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Den kommunale udgift ved værtsskabet for Landsstævnet forventes at blive ca kr. Udgifterne omfatter bl.a. leje af haller og stadion, afholdelse af reception, trykning af materiale og bidrag til stævnets sekretariatsfunktion. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 05. marts Kl. 15:00 Assens Kommune, 7 af 12

8 Et budget i denne størrelse kan ikke umiddelbart indeholdes i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2016, men må gives som en særskilt bevilling. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget og Byrådet for så vidt angår en eventuel oversendelse af sagen til budgetforhandlingerne for budget Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2015 Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet sagen og besluttet: at give tilsagn om at stille en bevilling på kr. til rådighed for Landsstævnet i 2016 for folkedansere og spillemænd at finansieringen overgår til forhandlingerne af budget /32915 Ansøgninger til de frie kulturmidler - marts 2015 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende ansøgninger til de frie kulturmidler fra Jørgen Svenstrup og Syddansk Musikfestival. Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning vedrørende ansøgninger fra Jørgen Svenstrup og Syddansk Musikfestival. Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget har de seneste år via puljen de frie kulturmidler givet tilskud eller underskudsdækning til forskellige kulturelle aktiviteter for borgerne i Assens Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på sit møde den 4. november 2014 foreløbig at fastholde de retningslinjer og årstemaer for tildeling af tilskud / underskudsdækning fra de frie kulturmidler, som har været gældende i Retningslinjerne fastholdes, indtil udvalget har haft lejlighed til en temadrøftelse af emnet. Dermed fastholdes de frie kulturmidler som en pulje til kulturprojekter, der bidrager til at realisere målene i kultur- og fritidspolitikken. De to årstemaer kulturarv samt børn og unge har til formål at sikre særligt fokus på projekter, der tager udgangspunkt i kulturarven i Assens Kommune, og på projekter for, med og om børn og unge. 4) Jørgen Svenstrup Retrospektiv udstilling Billedkunstneren Jørgen Svenstrup fylder 75 år i marts 2015 og har samtidig 50-års jubilæum som billedkunstner. I den anledning planlægger han en retrospektiv udstilling, som afholdes den 7. marts-12. april 2015 på Galleri Sulegaarden, og som vil give indblik i hans kunstneriske produktion og udvikling gennem årene. Udstillingen vil samtidig være med til at fremvise og dokumentere vores kultur i den pågældende periode og dermed bidrage til at bevare og styrke vores kulturarv. I udstillingsperioden vil kunstneren gennemføre offentligt tilgængelige arrangementer med oplysning og debat i Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 05. marts Kl. 15:00 Assens Kommune, 8 af 12

9 konfrontation med værkerne, ligesom der vil kunne arrangeres rundvisninger i udstillingen. Ideen om en udstilling opstod, da det viste sig, at kunstanmelder og forfatter Preben Winther var i færd med at skrive en bog om Jørgen Svenstrups kunstneriske virke. Det samlede budget for arrangementet er på kr. Heraf udgør udgift til leje af galleri kr., transport kr., og musik i forbindelse med ferniseringen kr. Øvrige budgetposter er brochuremateriale, værkfortegnelser, invitationskort samt udsendelse af disse, i alt kr. Der søges tilskud på i alt kr. af de frie kulturmidler, til dækning af leje, transport og musik. De øvrige poster finansieres af kunstneren selv. Den tilhørende bogudgivelse har et budget på kr., som søges finansieret af fonde. 5) Syddansk Musikfestival 2015 Syddansk Musikfestival v/ Lina McQuillan søger om støtte til 3 arrangementer på herregårde i Assens Kommune. Arrangementerne kombinerer et kortere historisk foredrag med klassisk musik fra den periode, der behandles. Der sættes fokus på herregårdenes arkitektur og på deres betydning for udviklingen af samfundet generelt. Arrangementerne indgår i en række på i alt 8 herregårdsarrangementer på Fyn i augustseptember De øvrige 5 koncerter afholdes på Hvidkilde og Hesselagergård i Svendborg Kommune, Holckenhavn i Nyborg Kommune, Dallund i Nordfyns Kommune og Ulriksholm i Kerteminde Kommune. De herregårde i Assens Kommune, som indgår i arrangementsrækken, er Hagenskov, Krengerup og Erholm. Koncerten på Krengerup lørdag den 19. september markedsføres markant i dagblade og ugeblade i hele landet sammen med en koncert på Holckenhavn søndag den 20. september. Med arrangementerne ønsker Syddansk Musikfestival at give almindelige mennesker mulighed for en lidt usædvanlig kulturoplevelse, samt i en vis udstrækning at tiltrække turister. Det samlede budget for de tre koncerter i Assens Kommune er på kr. Heraf går kr. til musik og transport, kr. til foredrag, kr. til lokaler og rengøring, kr. til markedsføring og kr. til administration. Der forventes billetindtægter på kr. og støtte på kr. fra private fonde. Billetprisen til alle arrangementer er 160 kr. Der søges om støtte på kr. fra de frie kulturmidler. Syddansk Musikfestival har eksisteret siden 2012 og modtog de første 2 år betydelig støtte fra Kulturregion Fyn og Region Syddanmark. Dette var ikke tilfældet i 2014, hvorfor der blev skåret kraftigt ned på antallet af arrangementer. Der planlagdes i første omgang fire arrangementer; men man opnåede tilstrækkelig fondsstøtte til at kunne udvide med et femte arrangement, som blev afholdt på Krengerup Gods. Af de 5 koncerter var 4 udsolgte. I 2014 søgte Syddansk Musikfestival Assens Kommune om støtte på kr. til et arrangement på Hagenskov Gods. Kulturudvalget bevilgede underskudsdækning på kr., som kom til udbetaling. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Finansiering via de frie kulturmidler. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 05. marts Kl. 15:00 Assens Kommune, 9 af 12

10 Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Jørgen Svenstrup - Ansøgning med bilag - Retrospektiv udstilling 2015 Syddansk Musikfestival - Ansøgning Kulturmidler Økonomisk oversigt kulturelle opgaver og aktiviteter 2015 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2015 Kultur- og Fritidsudvalget drøftede ansøgninger til de frie kulturmidler fra Jørgen Svenstrup og Syddansk Musikfestival og besluttede: At ansøgning 4) bevilges kr kr. til leje af galleri At ansøgning 5) bevilges en underskudsdækning på kr /4373 Orientering om temamøde 26. marts 2015 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om temamødet til efterretning. Beslutningstema: Program for temamøde fremlægges til orientering. Sagsfremstilling: Torsdag den 26. marts afholdes der temamøde i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på drøftelse af prioriteringer og vedtagelse af handlingsplan, med udgangspunkt i kulturog fritidspolitikken og Vision Oplæg til program for temamødet præsenteres for udvalget. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2015 Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen om temamødet til efterretning /33012 Orientering til KFU marts 2015 Sagsfremstilling: 1) Statens Kunstfonds tildelingskriterier På baggrund af en tydeligvis ændret praksis for støtte til lokale musikforeninger orienteres om Statens Kunstfonds begrundelser for afslag på ansøgninger fra Thorøhuse Forsamlingshus og Helnæs Kultur- og Musikforening. 2) VI GØR HINANDEN GODE Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 05. marts Kl. 15:00 Assens Kommune, 10 af 12

11 Der orienteres om cafémøde med markedsføringstema, afholdt 19. februar 2015 på Industrien i Aarup. 3) Assens for fulde Sejl / Historisk event 2015 Der orienteres om planlægningsmøde 23. februar 2015 på Assens Rådhus. 4) Willemoesprisen 2015 Der er frist for indstilling af kandidater til årets Willemoespris 30. marts Muligheden for at indgive forslag er annonceret i Lokalavisen Assens i uge 9 og 10. 5) Multibane i Haarby Haarby Fodbold har henvendt sig og spurgt, om der er mulighed for, at Assens Kommune kan stå som ejer af multibanen. Haarby Fodbold har fået et administrativt svar om, at Assens Kommune er velvilligt indstillet for at stille et kommunalt areal til rådighed, men påtager sig ikke ejeskabet, ligesom kommunen heller ikke påtager sig ansvaret for den fremtidige drift og vedligeholdelse af banen. Bilag: Bilag fra Statens Kunstfond - afslag Bilag fra Statens Kunstfond tilsagn Bilag fra Statens Kunstfond - afslag 2015 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2015 Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning. 9. Eventuelt Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2015 Under punkt 8, underpunkt 1, blev der udleveret tre breve med bevilling / afslag på støtte fra Statens Kunstfond Bilag er vedhæftet referat, under pkt. 8. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 05. marts Kl. 15:00 Assens Kommune, 11 af 12

12 Underskriftsside Ena Nørgaard Lars Kristian Pedersen Erik Klindt Andersen Tage Kiltang Bartholin Charlotte Christiansen Elmer Philipsen Henrik Hansen Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 05. marts Kl. 15:00 Assens Kommune, 12 af 12

13 Bilag: 3.1. Anbefalinger om ændringer i haltilskudsmodellen Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 05. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 36499/15

14 Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til Som det fremgår, er der tilføjet ganske betydelige ressourcer til området. Det er sket både til at dække øgede udgifter i de tre ny- og ombyggede haller, men også de resterende haller har oplevet en ganske pæn stigning i tilskudsniveauet. Det gælder dog ikke de to haller Glamsbjerg Fritidscenter og Brylle Fritidscenter, der begge opnår balancetilskud. Som beskrevet er 6 haller under den nuværende tilskudsmodel med et flydende tilskudsniveau og tre haller (erhvervsdrivende fonde) under en driftstilskudsmodel med et fast årligt tilskudsbeløb. Frem ad rettet vil også Haarby Hallerne og måske også Glamsbjerg Fritidscenter overgå til at blive erhvervsdrivende fonde og dermed få tilskud under en driftstilskudmodel, der låser det kommunale tilskudsniveau over en 30-årig periode. Det betyder, at der antageligt i 2017 kun er 4 haller under det vi hidtil har kaldt for den nuværende tilskudsmodel. 30. januar 2015 Sags id: 14/7087 Kontaktperson: Peter Nielsen Dir. tlf.: Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: 1. Anlæg og lån der indfris Der skal tages stilling til hvad der skal ske med de midler, der opstår når eksisterende lån indfries. Midlerne kan enten: Fordeles til de andre haller oparbejdes en finansieringspulje til fremtidig låneoptagelser eller midlerne kan tilgå kommunekassen Udfordring: Omlægning af lån er hallernes afgørelse. Hallerne får ikke en økonomisk gevinst ved omlægning, da renter og afdrag dækkes 100% via det kommunale tilskud. Det indstilles til præcisering i modellen, at mindreudgifter til lån som følge af låneafvikling, faldende renter eller låneomlægninger tilfalder halområdet som helhed, til disponering i budgettet for Kultur- og Fritid. Provenuet foreslås reserveret til en renoveringspulje for alle haller, kombineret med at Assens Kommunes bygningsafdeling udarbejder vedligeholdelsesplaner for hver enkelt hal som omfattes af puljen.

15 Hvorvidt de fondsdrevne haller kan omfattes heraf, må vurderes nærmere. Desuden vil det være en god ide, at hallerne og Assens Kommune løbende får overvejet låneporteføljen, således at lån kan omlægges når det er opportunt. Assens Kommune har ikke p.t. et beredskab, der vil kunne finde anvendelse. Aktuelt vil der formentlig for alle haller være en gevinst ved at omlægge til lavere forrentede lån. Det indstilles, at udvalget henstiller til alle halbestyrelser, at de spiller positivt med i denne proces. En mulig proces kunne være følgende: - Hallerne anmodes om at indhente tilbud på låneomlægning, og indsende dem til Assens Kommune til kommentering - I de haller, hvor det skønnes økonomisk fordelagtigt, anmodes de om at igangsætte omlægning af lån. Omkostninger ved låneomlægning indarbejdes i restgælden/de nye lån. - Der skabes overblik over gevinsten ved omlægningerne og lån der indfris, og såfremt der er et beløb til fri disponering, kontaktes hallerne af vores byggeafdeling for gennemgang af hallernes vedligeholdelsesbehov Det samlede overblik forelægges KFU til beslutning i stil med tidligere procedure. Betingelsen for at igangsætte arbejder er dog her, at hallerne kan optage lån til renoveringsarbejderne. Hallerne skal selv spare op til mindre renoveringsopgaver og løbende vedligehold, som ikke kan lånefinansieres. 2. Skoletimer Afregningen af skoletimer anbefales ændret, enten i retningen af en råderetsmodel, hvor budgettet til skoletimerne lægger over i et objektivt driftstilskud, der fordeles efter kvadratmeter aktivitetsgulv. Ændringen kan eventuelt indfases over en årrække, da det har større konsekvenser for enkelte haller. Model 1: Råderet til skolebrug i dagstimerne Det foreslås, at betalingen for de kommunale skolers brug af selvejende haller og svømmehaller også fremover indgår i de generelle tilskudsaftaler mellem hal og kommune. Det foreslås endvidere, at der i tildelingen af tilskud lægges mindre vægt på antallet af timer i den enkelte hal, og at der i stedet bliver tale Side 2 af 6

16 om en generel tilskudskondition. Det kan eksempelvis forudsættes, at hallerne er tilgængelige for skolebrug mandag til fredag i tidsrummet fra kl til 14.00, og to af de fire første dage i ugen frem til kl Om der skal være en konkret timebetaling knyttet til den faktiske anvendelse må bero på en dialog med hallerne. Konsekvensen vil være en mere jævn fordeling af det samlede tilskud til hallerne fx baseret på hallernes aktivitetsarealer. Økonomiske konsekvenser for hallerne ved model 1: Tilskud kr Gældende model Ændret beregning Ændring Brylle Fritidscenter Ebberup Hallen Glamsbjerg Fritidscenter Hårby-Hallerne Salbrovad Hallen Aarup Fritidscenter I ALT for alle haller Model 2: Faktisk timetal, som skolerne bruger hallerne kr 2014 Netto Udbetalt Hal Hal Svømmehal Hal Svømmehal Arena Asssens x x x x Brylle Fritidscenter Ebberup Hallen Glamsbjerg Fritidscenter Hårby-Hallerne Salbrovad Hallen Tommerup Hallerne x x x x Vissenbjerg Hallen x x x x Aarup Fritidscenter I ALT for alle haller Model 2: Sådan fordeles timer og tilskud i dag I dag udbetales tilskud til hallerne på baggrund af et tilnærmet, faktisk brug af hallerne, og på baggrund af de historiske aftaler, der er indgået mellem den enkelte skole og hal tilbage fra tiden før Hvis der skal laves en model, der beskriver og afregner for skolernes faktiske timeforbrug i hallerne vil det forudsætte: At skolerne booker hallerne på timebasis, ligesom foreningerne Side 3 af 6

17 At hallerne indberetter timerne til Assens Kommune At Assens Kommune beregner årets tilskud på samme måde som foreningstimerne At den samlede økonomiske ramme til skoletimer fastholdes på nuværende niveau At taksterne tilpasses den faste ramme, og vil afhænge af aktivitetsniveauet Endelig vil en egentlig betaling for skoler efter konteringsreglerne kræve, at der ikke hjemtages positivlistemoms på lokaletilskudskontoen. Det vil sige, at tilskudssummen falder ca. 12 %. 3. Aktivitetstimer i øvrigt Politisk bør det drøftes, om modellen i stedet for at have flydende budgetrammer, skal have en fast budgetramme for aktiviteter. Det kan ske ved at regulere taksterne fra år til år, således at de tilpasses budgetniveauet. Modellen herfor skal dog beskrives nærmere. Et eksempel vil være at når antallet af samlede aktivitetstimer i tilskudsmodellen stiger med 10%, så skal taksten sænkes tilsvarende. En konsekvens vil være, at haller, der har stigende aktivitetsniveau også får stigning i tilskuddet, og at haller med stagnerende eller faldende aktivitetstimer oplever fald i tilskud. På den måde vil en fastfrysning af budget til aktivitetstilskud på fx budget 2015-niveau, opleves som en besparelse, da tilskudstaksten pr. time vil falde, hvis antallet af samlede aktiviteter i hallerne stiger. Som nævnt må virkningerne af modellen beskrives nærmere. 4. Selvorganisering Det anbefales, at beskrivelsen af selvorganiserede aktiviteter præciseres. Forud for beskrivelsen heraf udføres en pilotkontrol af en af hallernes registrerede timer til selvorganiseret aktivitet, og der forelægges et forslag til præcisering. Alternativt skal timer til selvorganiseret aktivitet udgå som grundlag for beregning af aktivitetstilskud. Side 4 af 6

18 5. Betaling for brug af hallerne Det anbefales, at tilskudsaftalerne med hallerne revideres ved at indføje en passus om at hallerne ved udlejning til foreningerne opkræver sædvanlig halleje ved brugerne, svarende til markedslejen. Markedslejen svarer til det gebyrniveau kommunen opkræver for udlejning af egne lokaler. Den endelig formulering heraf skal godkendes af kommunens revision. Det anbefales, at hallerne selv fastlægger priserne for arealer, der ikke enten er et halgulv eller en minihal, dog indenfor en maksimal grænse. Hvis det er aktivitetsarealer, som udlejes på timebasis og benyttes af flere brugere, såvel foreninger som andre brugere, indregnes arealerne i tilskudsmodellen og afregnes pr. aktivitetstime. 6. De politiske signaler i halaftalerne Kravet vedr. digitale bookingsystemer er ikke længere en kan-løsning, idet der er ny lovgivning, der stiller krav herom. Kravet skrives ind i aftalen i et separat afsnit som forudsætning for at opnå kommunalt tilskud. Det foreslås, at kravene om sund kost og samarbejde mellem hallerne forbliver i aftalerne. 7. Administrative procedurer Den nuværende administrative håndtering af indberetninger fortsættes, og der udarbejdes en procedure for administrativ opfølgning på indberetninger, regnskaber og vedligeholdelsesplaner. 8. Balancetilskud. Balancetilskud gives til Glamsbjerg Fritidscenter og Brylle Fritidscenter på henholdsvis kr. og kr. pr. år (2014- niveau).. Balancetilskuddet kan udfases ved at lægge det aktuelle niveau ind i grundtilskuddet. Herefter vil alle haller få samme incitamenteffekt af at få flere eller færre timer i hallerne. Balancetilskuddet er især af Glamsbjerg Fritidscenter blevet kritiseret for at være en mekanisme, der modvirker incitamentstrukturen i haltildelingsmodellen. Det sker ved, at hallen skal øge aktivitetsniveauet betragteligt, for at få et tilskudsafkast af de ekstra Side 5 af 6

19 timer. Konkret har hallen oplevet, at indtægten ved flere aktivitetstimer er blevet modregnet med et lavere balancetilskud. Hallen opnår ikke en gevinst ved at øge aktivitetsniveauet. Balancetilskuddet opleves derfor som en hindring for at skabe mere aktivitet. Da balancetilskuddet er en mekanisme, der skulle holde hånden under haller, der ikke i den nye model opnåede et tilskudsniveau svarende til niveauet fra 2008, bør det politisk overvejes, om tiden ikke er til at fjerne denne mekanisme helt? Det kan ske ved: At lægge hele eller dele af balancetilskuddet for de to haller ind som en del af deres grundtilskud, dvs. at budgetbeløbene bliver i haltilskudsmodellen At udfase balancetilskuddet helt som bortfalder efter en 2-årig periode med udgangen af 2017, dvs. at budgetbeløbet enten lægges i kommunekassen eller kan anvendes til andre dele af modellen (fx takster til aktivitetstilskud, skoleaktivitet, renoveringspulje) 9. Ikrafttrædelsestidspunkt Det foreslås, at ændringer i haltilskudsmodellen først træder i kraft med virkning fra 1. januar Formelt er der i aftalerne med de enkelte haller indskrevet en frist på 6 måneder, såfremt Assens Byråd beslutter at ændre aftalerne. Det betyder, at KFU og Byrådet senest i juni måned 2015 skal godkende ændringerne i tilskudsmodellen. Tidsplanen for forløbet er således: Marts 2015: KFU udsender forslag til ændringer i haltilskudsmodellen til høring indtil mandag d. 13. april. Der afholdes dialogmøde med hallerne d. 11. marts kl i Aarup Fritidscenter 7. maj 2015: KFU behandler resultatet af høringen og drøfter konsekvenser for modellen Juni 2015: Endelig anbefaling og beslutning om ændringer behandles i KFU og Byråd Side 6 af 6

20 Bilag: 4.1. Ungdomskulturhus- planmæssig vurdering pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 05. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49343/15

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere