DDA Datamateriale Projekt Unge og Alkohol (PUNA),

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Projekt Unge og Alkohol (PUNA), Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005, som oprindeligt blev indsamlet og gennemført af Jeanette Østergaard. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-22901). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-22901: Projekt Unge og Alkohol (PUNA), Primærundersøger: Jeanette Østergaard. DDA-22901, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2000 respondenter, 447 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (269 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Jeanette Østergaard og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i oktober, 2008 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-22901: Projekt Unge og Alkohol (PUNA), Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for pu-

3 blikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Januar 2009 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen

4 og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau.

6 Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi.

7 Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Alkoholforbrug; Bedrageri; Boligforhold; Faglig standpunkt; Fartoverskridelse; Fest; Folkeskole; Fritidsaktivitet; Fritidsjob; Fuldskabsdebut; Hash; Homoseksualitet; Lommepenge; Rygning; Seksuel debut; Socialt samvær; Sport og motion; Sportsaktivitet; Spritkørsel; Unges aftale med forældre. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-22901: Projekt Unge og Alkohol (PUNA), Primærundersøger: Jeanette Østergaard. DDA-22901, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2000 respondenter, 447 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (269 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Pernille Skovbo Christensen. SFI - Det Nationale Center for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Jeanette Østergaard. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Øster Farimagsgade 5, bygn. 16, 1014 KØBENHAVN K. Dataindsamler: Jeanette Østergaard. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Øster Farimagsgade 5, bygn. 16, 1014 KØBENHAVN K. Økonomisk sponsor: Rockwool Fondens Forskningsenhed. Sejrøgade 11, 2100 KØBENHAVN Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Adskillige undersøgelser har vist, at danske unge har et højt alkoholforbrug sammenlignet med andre europæiske unge. De drikker oftere, og de drikker mere. Også med hensyn til fuldskab ligger de danske unge i toppen af statistikkerne. Projektets hovedformål var på denne baggrund at bidrage til en forståelse af, hvorfor de danske unge har så højt et alkoholforbrug, ved at se nærmere på de unges alkoholforbrug i relation til deres liv i krydsfeltet mellem venner, skole, forældre, fritid og fester. Hovedformålet med ''Projekt Unge & Alkohol'' har været at bidrage til en forståelse af det høje alkoholforbrug blandt danske unge. Projektet består af tre hoveddele: 1) Reanalyse af eksisterende kvantitative undersøgelser af unges alkoholvaner og holdninger. 2) Større kvalitativ fokusgruppeundersøgelse af de unges kultur, holdninger og omgangsformer i forbindelse med alkohol.

8 3) To spørgeskemaundersøgelser (nærværende undersøgelse) hvor årige unge samt deres forældre deltager. Spørgeskemaundersøgelsen blev postomdelt til 2000 unge og til én forælder bosiddende på samme adresse. Svarprocenten for såvel unge som forældre er på 72 pct. Spørgeskemaundersøgelsen med de unge bidrager til en forståelse af regulariteten i de specifikke ungdomskulturelle former, hvor alkohol synes at være et afgørende aspekt. Forældreundersøgelsen bidrager til en forståelse af, hvilke metoder forældrene bringer i spil for at påvirke de unges forbrug, samt hvilken indsigt de mener at have i de unges liv, og heraf følgende fornemmelse for hvilken betydning alkoholen indtager i de unges fritidsverden. De kvantitative data har derigennem gjort det muligt at analysere relationen mellem opdragelsesstrategier og holdninger hos forældrene og de unges alkoholpraktikker. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 2778 enheder i oprindelig stikprøve; 778 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Svarprocent 72. Datasættets størrelse: 2000 respondenter; 447 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 135 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100 % heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: 90 spørgsmål i unge undersøgelsen og 45 spørgsmål i forældreundersøgelsen*. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser unge fra årgang 89 og deres forældre. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Udtræk fra CPR-registreret. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse.

9 Adgangstilladelse indhentes hos: Jeanette Østergaard. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Øster Farimagsgade 5, bygn. 16, 1014 KØBENHAVN K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Gundelach, Peter; Järvinen, Margretha; Demant, Jakob; Østergaard, Jeanette: Unge, fester og alkohol. Akademisk Forlag; 198 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Bopæl: lokalsamfundets størrelse. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen. Indkomst: hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; forsørger: højest opnåede eksamen. INDLEDNING Undersøgelsen 'Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005' sætter fokus på unges alkoholvaner. Danske unges forbrug af alkohol er et af de højeste i Europa, deres debutalder er en af de laveste, og de er europarekordindehavere i fuldskab. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i oktober 2008 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS-fil, og oparbejdningen i DDA har omfattet konvertering til OSIRIS-datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med tre former for manglende data (MD): Koderne 11, 101,... er anvendt for "deltog ikke". Denne kode er anvendt i variable, der er genereret på basis af spørgsmål

10 fra de faser, hvori ikke alle respondenter har deltaget. Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af de ved undersøgelsen anvendte spørgeskemaer, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 2000 af respondenter). Dig og din familie (unge-delen)

11 V0003 KØN start 10, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Er du? Dreng Pige Uoplyst svarprocent: 72 V0004 ALDER start 12, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 2: Hvor gammel er du? Jeg er år: år år Forkert værdi Uoplyst Deltog ikke (voksen) svarprocent: 71 V0005 SKOLE start 15, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 3: Hvilken slags skole går du i? Folkeskole Privatskole Efterskole Gymnasiet eller lign. (fx hf, hhx, htx) En erhvervsuddannelse (fx lærling) Andet, skriv hvad: Jeg går ikke i skole Uoplyst Deltog ikke (voksen) svarprocent: 72

12 V0006 KLASSE start 18, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 4: Hvilken klasse går du i? klasse klasse klasse klasse g eller lignende Jeg går ikke i skole Uoplyst Deltog ikke (voksen) svarprocent: 72 V0007 FAGLIGT STANDPUNKT start 21, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 5: Hvordan klarer du dig fagligt i skolen? Under middel Middel Over middel Jeg går ikke i skole Fejludfyldt Uoplyst Deltog ikke (voksen) svarprocent: 71 V0008 FORÆLDRE SKILT/SEPARERET start 24, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 6: Er dine forældre skilt, separeret eller flyttet fra hinanden? Ja Nej Fejludfyldt Uoplyst svarprocent: 72

13 V0009 BOR ALENE MED MOR start 26, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 7: Hvilke voksne bor du sammen med? Bor du flere steder, så sæt ét X der, hvor du bor det meste af tiden. Bor du lige meget to steder, så sæt 2 X'er. Alene med mor Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 72 V0010 BOR ALENE MED FAR start 28, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 7: Hvilke voksne bor du sammen med? Bor du flere steder, så sæt ét X der, hvor du bor det meste af tiden. Bor du lige meget to steder, så sæt 2 X'er. Alene med far Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 72 V0011 BOR MED MOR OG FAR start 30, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 7: Hvilke voksne bor du sammen med? Bor du flere steder, så sæt ét X der, hvor du bor det meste af tiden. Bor du lige meget to steder, så sæt 2 X'er. Mor og far Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 72

14 V0012 BOR MED MOR OG STEDFAR start 32, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 7: Hvilke voksne bor du sammen med? Bor du flere steder, så sæt ét X der, hvor du bor det meste af tiden. Bor du lige meget to steder, så sæt 2 X'er. Mor og stedfar (mors nye mand/samlever) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 72 V0013 BOR MED FAR OG STEDMOR start 34, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 7: Hvilke voksne bor du sammen med? Bor du flere steder, så sæt ét X der, hvor du bor det meste af tiden. Bor du lige meget to steder, så sæt 2 X'er. Far og stedmor (fars nye kone/samlever) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 72 V0014 BOR M. ANDRE SLÆGTNINGE start 36, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 7: Hvilke voksne bor du sammen med? Bor du flere steder, så sæt ét X der, hvor du bor det meste af tiden. Bor du lige meget to steder, så sæt 2 X'er. Andre slægtninge/familie Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 72

15 V0015 BOET ALENE M. MOR EL FAR start 38, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 8: Hvis du nogensinde har boet alene med din mor eller far, hvor stor en del af dit liv har du så gjort det? Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Kort tid Jeg har altid boet sammen med to forældre/stedforældre Fejludfyldt Uoplyst svarprocent: 72 V0016 FAM. ØKONOMI IFT. ANDRE start 40, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 9: Hvordan tror du, din familie er stillet økonomisk i forhold til andre familier i Danmark? Sæt kun ét kryds Meget dårligere Dårligere Hverken bedre eller dårligere Bedre Meget bedre Ved ikke Fejludfyldt Uoplyst svarprocent: 72 V0017 HJEMBY start 42, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 10: Hvor bor du? Lille by eller på landet (under indbyggere) Mindre by

16 ( indbyggere) Mellemstor by ( indbyggere) Stor by (over indbyggere) Fejludfyldt Uoplyst svarprocent: 70 V0018 RESP. FØDSELSREG. STED start 44, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 11: I hvilket land blev du, din mor og din far født? Sæt kun ét X for hver af jer. a. Jeg Danmark Andet land Uoplyst svarprocent: 72 V0019 RESP. TEKST FØD.REG.STED start 46, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 11: I hvilket land blev du, din mor og din far født? Sæt kun ét X for hver af jer. a. Jeg Angivet tekst ved fødselsregistreringssted Nævnt Uoplyst svarprocent: 6 V0020 RESP. ANDET FØD.REG.STED start 48, bredde 19, tekstfelt Spm. 11: I hvilket land blev du, din mor og din far født? Sæt kun ét X for hver af jer. a. Jeg

17 - skriv hvilket Variablen indeholder en liste over fødselsregistreringssted for respondenten. Blank = Uoplyst/Deltog ikke (voksen) (1895) V0021 MORS FØDSELSREG. STED start 67, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 11: I hvilket land blev du, din mor og din far født? Sæt kun ét X for hver af jer. b. Min mor Danmark Andet land Uoplyst svarprocent: 72 V0022 MOR TEKST FØD.REG.STED start 69, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 11: I hvilket land blev du, din mor og din far født? Sæt kun ét X for hver af jer. b. Min mor Angivet tekst ved fødselsregistreringssted Nævnt Uoplyst svarprocent: 6 V0023 MOR ANDET FØ.REG.STED start 71, bredde 19, tekstfelt Spm. 11: I hvilket land blev du, din mor og din far født? Sæt kun ét X for hver af jer. b. Min mor - skriv hvilket Variablen indeholder en liste over fødselsregistreringssted

18 for respondentens mor. Blank = Uoplyst/Deltog ikke (1881) V0024 FAR FØDSELSREG.STED start 90, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 11: I hvilket land blev du, din mor og din far født? Sæt kun ét X for hver af jer. c. Min far Danmark Andet land Uoplyst svarprocent: 71 V0025 FAR TEKST FØD.REG.STED start 92, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 11: I hvilket land blev du, din mor og din far født? Sæt kun ét X for hver af jer. c. Min far Angivet tekst ved fødselsregistreringssted Nævnt Uoplyst svarprocent: 7 V0026 FAR ANDET FØD.REG.STED start 94, bredde 53, tekstfelt Spm. 11: I hvilket land blev du, din mor og din far født? Sæt kun ét X for hver af jer. c. Min far - skriv hvilket Variablen indeholder en liste over fødselsregistreringssted for respondentens far. Blank = Uoplyst/Deltog ikke (voksen) (1863)

19 V0027 MEST KONTAKT MOR/STEDMOR start 147, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 12: Hvem af nedenstående personer har du mest kontakt til? Min mor Min stedmor (når du fremover bliver spurgt til din mor, så tænk på din stedmor) Har ingen mor/stedmor Fejludfyldt Uoplyst svarprocent: 71 V0028 MEST KONTAKT FAR/STEDFAR start 149, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 13: Hvem af nedenstående personer har du mest kontakt til? Min far Min stedfar (når du fremover bliver spurgt til din far, så tænk på din stedfar) Har ingen far/stedfar Fejludfyldt Uoplyst svarprocent: 70 V0029 MORS BESKÆFTIGELSE start 151, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 14: Hvad laver din mor/stedmor for tiden? Sæt kun ét X for hver af dem. Mor/stedmor Har arbejde Er arbejdsløs Er under uddannelse Er førtidspensionist/ pensionist Andet, skriv hvad:

20 Ved ikke Har ingen Fejludfyldt Uoplyst Deltog ikke (voksen) svarprocent: 71 V0030 MOR TEKST BESKÆFTIGELSE start 154, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 14: Hvad laver din mor/stedmor for tiden? Sæt kun ét X for hver af dem. Mor/stedmor Angivet tekst ved anden beskæftigelse Nævnt Uoplyst svarprocent: 5 V0031 MOR ANDEN BESKÆFTIGELSE start 156, bredde 40, tekstfelt Spm. 14: Hvad laver din mor/stedmor for tiden? Sæt kun ét X for hver af dem. Mor/stedmor Andre, skriv hvad: Variablen indeholder en liste over anden beskæftigelse. Blank = Uoplyst/Deltog ikke (voksen) (1910) V0032 FARS BESKÆFTIGELSE start 196, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 14: Hvad laver din mor/stedmor for tiden? Sæt kun ét X for hver af dem. Far/stedfar Har arbejde Er arbejdsløs Er under uddannelse Er førtidspensionist/

21 pensionist Andet, skriv hvad: Ved ikke Har ingen Uoplyst Deltog ikke (voksen) svarprocent: 66 V0033 MORS ALKOHOLFORB HVERDAG start 199, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 16: På hverdage, hvor ofte drikker dine forældre alkohol (fx et glas vin/øl eller en drink)? a. Mor/stedmor Hver dag Næsten hver dag Enkelte dage Sjældent Aldrig Ved ikke Har ingen Fejludfyldt Uoplyst Deltog ikke (voksen) svarprocent: 72 V0034 FARS ALKOHOLFORB HVERDAG start 202, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 16: På hverdage, hvor ofte drikker dine forældre alkohol (fx et glas vin/øl eller en drink)? b. Far/stedfar Hver dag Næsten hver dag Enkelte dage Sjældent Aldrig Ved ikke Har ingen Fejludfyldt Uoplyst Deltog ikke (voksen)

22 svarprocent: 71 V0035 MORS ALKOHOLFORB WEEKEND start 205, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 17: I weekender, hvor ofte drikker dine forældre alkohol (fx et glas vin/øl eller en drink)? a. Mor/stedmor Hver weekend Næsten hver weekend Enkelte weekender Sjældent Aldrig Ved ikke Har ingen Fejludfyldt Uoplyst Deltog ikke (voksen) svarprocent: 72 V0036 FARS ALKOHOLFORB WEEKEND start 208, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 17: I weekender, hvor ofte drikker dine forældre alkohol (fx et glas vin/øl eller en drink)? b. Far/stedfar Hver weekend Næsten hver weekend Enkelte weekender Sjældent Aldrig Ved ikke Har ingen Fejludfyldt Uoplyst Deltog ikke (voksen) svarprocent: 70 V0037 FORÆLDRE STRAMME REGLER start 211, manglende data: = 9 eller >=10

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-2-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, april 24 Tryk: Holmen Center-Tryk A/S

Læs mere

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER Svend Sabroe Kirsten Fonager UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER I OG UDVIKLINGEN SIDEN 995 Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet Rapport nr. 5 FADL s Forlag Unges erfaringer med rusmidler

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere