Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen"

Transkript

1 Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring i kommunernes MED-udvalg og Beredskabskommissionerne forud for politisk behandling.

2 Redegørelse for etablering af samarbejde mellem de kommunale redningsberedskaber for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune Oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dato: x Udkast Fælles bilag til byrådsdagsorden 1

3 Forord Formålet med denne redegørelse er at give et overblik over forudsætninger og muligheder ved etablering af et fælles redningsberedskab efter 60 i Styrelsesloven for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune. Rapporten beskriver de eksisterende forhold for redningsberedskaberne og redegør for de foreslåede rammer for samarbejdet. Dette omfatter beskrivelse af det forebyggende beredskab, det afhjælpende beredskab og en række serviceydelser. Den overordnede økonomiske ramme er beskrevet og suppleret med bilag, der går mere i dybden med økonomien. Redegørelsen er udarbejdet af den administrative styregruppe bestående af kommunaldirektørerne fra Samsø, Odder og Skanderborg Kommune, samt direktør for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune i samarbejde med Projektgruppen bestående af administrative chefer og beredskabscheferne for de eksisterende beredskaber. Redegørelsen og anbefalingerne har løbende været drøftet og afstemt med Borgmestrene fra Samsø, Odder og Skanderborg kommune samt Teknik- og Miljørådmanden fra Aarhus kommune. Bilag Bilag 1: Opgaveoversigt Bilag 2: Udkast til vedtægter Bilag 3: Udkast til ejerstrategi Bilag 4: Notat om beslutningsgange Bilag 5: Forslag til organisering af myndighedsområdet Bilag 6: Økonomisk redegørelse for Østjylland Brandvæsen Bilag x: Høringssvar fra MED og BK Skanderborg Kommune /Lisbeth Binderup, Kommunaldirektør, Formand for styregruppen Samsø Kommune /Anders Jørgensen, Kommunaldirektør Odder Kommune / Henning Haahr, Kommunaldirektør Aarhus Kommune /Erik Jespersen, Direktør, Teknik og Miljø 2

4 Indhold 1 Baggrund Vision for samarbejdet Organisering Opgaver Den fælles beredskabskommission Fælles Beredskabsdirektør Sekretariat og stab Kommunal beredskabsplanlægning Det forebyggende beredskab Det afhjælpende beredskab Risikobaseret Dimensionering Serviceopgaver (sideordnede aktiviteter) Vagtcentralernes serviceopgaver for kommunerne Uddannelse Værksteds- og logistikopgaver Serviceopgaver fremadrettet hos Østjyllands Brandvæsen Værtskommune (administrationskommune) Lokaliteter Personale Økonomisk oversigt Budgetoversigt Etableringsomkostninger Muligheder for effektivisering Brandhaner Fremtidig finansiering Høringssvar Proces fremadrettet

5 1 Baggrund Regeringen og KL har med Aftale om kommunernes økonomi 2015 besluttet, at landets redningsberedskaber skal samles i 20 større enheder. Enhederne skal etableres som driftsfællesskaber, der fremadrettet vil varetage det kommunale redningsberedskab efter 60 i Styrelsesloven. Formålet med reformen er bl.a. at skabe mere effektive og robuste enheder. Driftsfællesskaberne skal være etablerede og i drift 1. januar Med økonomiaftalen fulgte også forventninger til effektiviseringer. Der er således sket en samlet reduktion i kommunernes bloktilskud på henholdsvis 50 millioner kroner i 2015 og 75 millioner i 2016 og fremadrettet. Herudover er der en forventning om, at kommunerne samlet set kan reducere udgifterne til redningsberedskabet igennem de nye samarbejder for yderligere 100 millioner kroner om året. Dette beløb reduceres ikke i bloktilskuddet. På baggrund af økonomiaftalen har borgmestrene fra de fire østjyske kommuner Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus fundet det hensigtsmæssigt at indgå et samarbejde. Der er nedsat en administrativ styregruppe, der sammen med en projektgruppe og en række arbejdsgrupper har arbejdet på at forberede samarbejdet med henblik på byrådenes behandling af forslaget og de mange praktiske opgaver der følger. Arbejdsgrupperne består af fagpersoner fra forskellige områder af de kommunale administrationer, f.eks. it, personale, økonomi, kommunikation m.m. Denne redegørelse er resultatet af de bagvedliggende analyser og af arbejdet med at finde de bedste fælles modeller for samarbejde. 4

6 2 Vision for samarbejdet Formålet med samarbejdet er at skabe et nyt moderne redningsberedskab, der kan klare fremtidens udfordringer. Samarbejdet skal bygge på en fælles vision om at udvikle og nytænke redningsberedskabet for at kunne udnytte mulighederne i den nye større enhed, og øge samarbejde med andre beredskaber i regionen. Målet er, at det nye østjyske redningsberedskab ikke blot skal kunne imødekomme de statslige krav om effektiviseringer, men også kunne levere en bedre opgaveløsning, der kan møde fremtidens behov. Der skal med aftalen arbejdes på at udnytte størrelsen til at sikre høj faglighed og effektivitet på fælles områder som f.eks. administration, vagtcentraler, myndighedsarbejde, uddannelse, planlægning og koordinering. Samtidig skal der skabes grundlag for, at de enkelte kommuner kan have særlige beredskabsmæssige behov og udfordringer, som skal kunne håndteres. Det er ligeledes vigtigt for kommunerne, at aktive borgere og virksomheder fortsat engageres i form af rekruttering og fastholdelse af deltids- og frivillige brandmænd. 3 Organisering På baggrund af de i denne redegørelse beskrevne forudsætninger og muligheder i samarbejdet foreslås det, at redningsberedskabet i de fire kommuner Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus slås sammen til ét fælles redningsberedskab. Det anbefales, at det fælles kommunale redningsberedskab organiseres som et 60 fællesskab efter Styrelsesloven og ledes af en fælles beredskabskommission efter bestemmelserne i Beredskabsloven og som beskrevet i vedlagte udkast til vedtægter. Fællesskabet etableres juridisk som et interessentskab I/S med kommunerne som interessenter (ejere). Det foreslås, at driftsfællesskabet benævnes Østjyllands Brandvæsen I/S. 5

7 Aarhus Skanderborg Odder Samsø Figur 1: Den geografiske afgrænsning for Østjyllands Brandvæsen I/S Med udgangspunkt i de opgaver som Østjyllands Brandvæsen skal løse, kan organiseringen illustreres således: Beredskabskommissionen Ledelse Sekretariat og Stab Det forebyggende beredskab Det afhjælpende beredskab Serviceopgaver/ sideordnede aktiviteter 6

8 3.1 Opgaver Ved dannelse af det nye fælles beredskab overdrages de opgaver, der knytter sig til Beredskabsloven som i dag løses af kommunerne, til det nye 60 fællesskab. Østjyllands Brandvæsen får således det faglige og juridiske ansvar for disse opgaver, uagtet om udførelsen af opgaver lægges ud til underleverandører. Der ses rundt om i landet forskellige modeller for, hvordan samarbejdet omkring beredskabsopgaven tænkes formaliseret imellem kommunerne. Styregruppen anbefaler en model, der svarer til det, der er lagt op til fra KL og Regeringens side i forbindelse med Økonomiaftalen for Modellen bygger på princippet om, at Østjyllands Brandvæsen overtager alle de opgaver som beredskaberne løser i dag for kommunerne, med undtagelse af opgaver som lovgivningsmæssigt eller af andre vægtige grunde ikke kan overføres til fællesskabet. Ved denne model gives der mulighed for at udnytte stordriftsfordelene fuldt ud ved en sammenlægning og udnytte muligheden for at tænke fælles opgaveløsning på tværs af kommunerne under en fælles ledelse. Modellen sikrer først og fremmest en tæt sammenhæng mellem planlægning, den forebyggende indsats, det uddannelsesmæssige og den afhjælpende indsats, hvormed der etableres en homogen enhed med en relativ simpel organisering. I og med at alle kerneopgaver overføres til fællesskabet, er der også bedre mulighed for, at selskabets ledelse kan holde fokus på kerneopgaverne samt kan sikre høj faglighed i løsning af alle kerneopgaverne. På længere sigt vil det med denne model være lettere for selskabets ledelse at justere eller tilpasse organisationen, opgaveløsningen eller serviceniveauet i og med, at alle kerneopgaver ligger i fællesskabet og dermed ikke er bundet op af en række kontrakter med en eller flere udførende enheder, kommunale som private. Denne model vil desuden give mulighed for indtægtsdækkende virksomhed i fællesskabet, hvor eventuel overkapacitet kan udnyttes, eksempelvis optimal udnyttelse af vagtgående personales arbejdstid. Samtidig vil der være bedre mulighed for at få stordrift og synergi på de serviceopgaver som beredskaberne i dag løser for kommunernes øvrige serviceområder. F.eks. vagttjeneste på kommunale bygninger, brand- og førstehjælpsuddannelse, indkøb, tilsyn, vedligehold af brandmateriel osv. Der er i dag inden for de fire beredskaber en stor grad af opgaver som løses af andre aktører. Disse opgaver tænkes i Østjyllands Brandvæsen fortsat løst af andre aktører ligesom den øgede volumen tænkes anvendt til i videre omfang at afprøve mulighederne for yderligere udbud af opgaver, f.eks. flere slukningsområder eller tværgående opgaver. I bilag 1 (Opgaveoversigt) er der lavet en samlet oversigt over opgaver som styregruppen anbefaler overdrages til Østjyllands Brandvæsen. 3.2 Den fælles beredskabskommission Sammensætningen af den nye fælles beredskabskommission følger af Beredskabsloven. Som det fremgår af udkastet til vedtægter anbefales det, at Beredskabskommissionen sammensættes med borgmestrene fra 7

9 Samsø, Odder og Skanderborg Kommune, Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, et yderligere medlem af Aarhus Byråd, politidirektørerne fra de omfattede politikredse samt en observatør for de frivillige. Beredskabskommissionen får det fulde faglige og økonomiske ansvar for det kommunale redningsberedskab i de fire kommuner. Der er ved udformning af vedtægterne sigtet efter at give Beredskabskommissionen det nødvendige ledelsesrum som bestyrelse for selskabet til at kunne løse opgaven med at forme og udvikle det kommunale redningsberedskab bedst muligt på vegne af de fire byråd. De overordnede retningslinjer for Beredskabskommissionens arbejde er beskrevet i ejerstrategien, som er byrådenes forventninger til 60-fællesskabets ledelse. De kommunalt udpegede medlemmer af Beredskabskommissionen er jf. Styrelsesloven under instruktionsbeføjelse fra kommunalbestyrelserne. Samtidig følger det af Beredskabsloven, at den risikobaserede dimensionering (serviceniveauet) fortsat skal godkendes af kommunerne. Den nærmere beskrivelse af Beredskabskommissionen og forholdet til kommunalbestyrelserne, samt den overordnede strategiske retning og prioritering for Beredskabskommissionens arbejde fremgår af bilag 2 (udkast til vedtægter), bilag 3 (udkast til ejerstrategi) samt bilag 4 (Notat om beslutningsgange). 3.3 Fælles Beredskabsdirektør Til at varetage den daglige ledelse af Østjyllands Brandvæsen ansættes der en fælles Beredskabsdirektør. Vedkommende får ud over den daglige virksomhedsdrift også det overordnede ansvar for løsning af de kommunale beredskabsopgaver inden for de fire kommuner. For at skaffe den fornødne ledelseskraft i sammenlægningsperioden, ansættes vedkommende, således at der er en overgangsperiode inden Østjyllands Brandvæsen starter. Vedkommende forventes at kunne tiltræde stillingen som fælles Beredskabsdirektør med virkning fra 1/ Dette gøres for at sikre fælles retning og fremdrift i sammenlægningsperioden, samt at der bliver taget hul på de mange store opgaver for redningsberedskabet sammen med medarbejderne i de fire kommunale redningsberedskaber, så hurtigt som muligt. 3.4 Sekretariat og stab Ledelsen i det kommende Østjyllands Brandvæsen vil have et behov for ledelsesstøtte i form af en sekretariatsfunktion og en stabsfunktion. En sekretariatsfunktion kan blandt andet varetage håndtering af økonomi og regnskab, fakturering, HR, mundering, journalisering, løn, betjening af reception, hovedpostkasse og telefon og referatskrivning. En stabsfunktion kan blandt andet varetage betjening af ledelsen, intern og ekstern kommunikation, håndtering af arbejdsmiljø, analyser, notatskrivning, planlægning og dimensionering. Foruden den direkte ledelsesstøtte i form af sekretariats- og stabsfunktion hos Østjyllands Brandvæsen vil der være behov for en række specialiserede støttefunktioner til administrationen som i dag varetages central i kommunerne for beredskaberne. Det er eksempelvis specialiserede opgaver i forbindelse med IT, løn, HR, 8

10 forsikringer, bygningsvedligehold, kompetenceudvikling, revision, jura, indkøb med videre. Disse specialiserede støttefunktioner foreslås varetaget af en værtskommune, jf. beskrivelse senere i redegørelsen Kommunal beredskabsplanlægning I henhold til Beredskabsloven 25 skal kommunerne udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Den samlede kommunale beredskabsplanlægning består typisk af en overordnet plan for håndtering af kommunens krisestyring samt en række konkrete planer og instrukser i de forskellige kommunale sektorer for bestemte typer af hændelser - eksempelvis planer for sundhedsberedskab, klimarelaterede vejrhændelser, forurenet drikkevand, kystforurening etc. I dag er det typisk kommunens redningsberedskab, der koordinerer udarbejdelsen af de kommunale beredskabsplaner. Det foreslås derfor, at opgaven med at vejlede og koordinere den samlede kommunale beredskabsplanlægning fortsat ligger ved redningsberedskabet som har den nødvendige viden og erfaring med beredskab og kan koordinere opgaven med den fælles risikobaserede dimensionering. Opgaven foreslås derfor også overdraget til Østjyllands Brandvæsen. Ansvar for vedtagelse af beredskabsplanen vil dog jf. beredskabsloven fortsat ligge hos den enkelte kommunalbestyrelse. Det bør desuden fortsat være den enkelte kommunale sektor i hver kommune, der reelt har ansvaret for den konkrete udarbejdelse af egne planer og instrukser. Der må dog forventes en betydelig synergieffekt ved samling af den koordinerende opgave idet erfaringer og viden omkring kommunal beredskabsplanlægning kan samles for alle kommunerne i samarbejdet. I forbindelse med Østjyllands Brandvæsen etablerering skal der ske en konkret definering af snitfladerne for den kommunale beredskabsplanlægning mellem Østjyllands Brandvæsen og den enkelte kommune. Herunder konkrete tidsplaner og forventninger til leverancer. Der skal desuden ske en nærmere definering af Østjyllands Brandvæsens rolle i forskellige kommunale krisestabe. 3.5 Det forebyggende beredskab Det indstilles, at Østjyllands Brandvæsen skal varetage de samme opgaver på det forebyggende område som de fire kommuners redningsberedskaber løser i dag. Samlet set betyder det, at Østjyllands Brandvæsen skal varetage følgende opgaver: Myndigheds- og forebyggelsesopgaver, herunder lovpligtige brandsyn Brandteknisk byggesagsbehandling efter bestemmelserne i Beredskabsloven Brandteknisk byggesagsbehandling (sagsforberedelse) efter bestemmelserne i Byggeloven Sagsbehandling af midlertidige arrangementer Sagsbehandling af risikovirksomheder efter bestemmelserne i Seveso II direktivet Tilsyn med sikringsrum og betondækningsgrave efter bestemmelserne i Beskyttelsesrumsloven Tilsyn med fyrværkeri efter bestemmelserne i Fyrværkeriloven Forebyggelseskampagner og rådgivning I forhold til den samlede myndighedssagsbehandling, herunder også byggesagsbehandlingen, er det vigtigt, at Østjyllands Brandvæsen leverer en smidig og professionel service på et fagligt højt niveau. Her vil en samling af medarbejderne styrke fagligheden i form af bedre muligheder for faglig sparring, koordinering og synergi på tværs omkring det brandtekniske område. 9

11 Det er samtidig vigtigt, at der fortsat er et tæt lokalt samarbejde med de fire ejerkommuner på hele sagsbehandlingsområdet. Ved brandsyn kontrollerer Brandvæsenet, at de lovmæssige forhold som minimum er overholdt, og at der ikke er foretaget ulovlige bygningsmæssige ændringer i en række brandfarlige virksomheder og i bygninger, hvor der opholder sig mange personer. Det er under brandsynene, at brandvæsenet har den direkte kontakt med ejere og brugere af en bygning, hvor der er særlige forhold, der gør sig gældende omkring brandsikkerhed. Det er vigtigt, at der fortsat er et stærkt tillidsforhold mellem Østjyllands Brandvæsen og østjyske borgere, virksomheder og institutioner. Det er desuden vigtigt, at lokalkendskabet hos medarbejderne hos Østjyllands Brandvæsen fastholdes. Det anbefales derfor, at der for Østjyllands Brandvæsen defineres følgende bærende principper for myndighedssagsbehandling som skal opfyldes: Ensartet og effektiv myndighedssagsbehandling med høj faglighed Lokal tilknytning med fokus på lokal erhvervsfremme I bilag 5 (Forslag til organisering af myndighedsarbejdet) beskrives en række mulige løsninger til, hvordan ovenstående to bærende principper for myndighedssagsbehandlingen konkret kan udmøntes. Tabel 1: Det forebyggende beredskab i tal for de fire østjyske kommuner Aarhus Skanderborg Odder Samsø I alt Kommune Kommune Kommune Kommune Personale (2015) * 19 Antal Brandsynsobjekter** (2013) Gennemførte brandsyn i pct.** (2013) * Odder Brandvæsen varetager det forebyggende beredskab i Samsø Kommune i dag ** Kilde: Beredskabsstyrelsen Det afhjælpende beredskab Med det afhjælpende beredskab forstås alt det, der populært sagt har med de blå blink at gøre. Det vil sige de fire kommuners operative beredskab. Samlet set betyder det at Østjyllands Brandvæsen skal løse følgende opgaver: Teknisk indsatsledelse Brandslukning Redning Håndtering af miljøuheld Frigørelse af fastklemte Bådberedskab Dykkerberedskab Højderedningsberedskab 10

12 Oliehavnsberedskab Nødbehandler- og samaritterberedskab Personrensningsberedskab Kemikalieberedskab AED beredskab. Vagtcentral Derudover løses en operativ opgave for Staten, hvor de varetager al brandslukning til søs i den vestlige del af Danmark. Det afhjælpende beredskab i Østjyllands Brandvæsen varetages af henholdsvis fuldtidsansatte, deltidsansatte og frivillige medarbejdere. Det er vigtigt, at der også fremadrettet i Østjyllands Brandvæsen er en struktur, der gør det muligt at rekruttere personale til det afhjælpende beredskab. Det afhjælpende beredskab serviceres af en lokal vagtcentral i forhold til håndtering af udkald, håndtering af automatiske brandalarmer og betjening af indsatsleder. 11

13 Tabel 2: Det afhjælpende beredskab i tal for de fire østjyske kommuner Aarhus Kommune Skanderborg Kommune Odder Kommune Brandstationer Ny Munkegade Skanderborg Odder Trindsøvej Galten Lystrup Ry (Odder) Hørning Vagtcentral for Ja brandudkald (døgnbemandet) Antal fuldtids slukningstog Antal deltids slukningstog Antal udrykninger* (2014) Antal udrykninger pr indbyggere* (2014) Antal udrykninger til blinde alarmer* (2014) Omkomne ved brand * (sum ) 2 (1 kommunalt, 1 entreprise) 3 (2 kommunalt, 1 entreprise) * Kilde: Beredskabsstyrelsen - Samsø Kommune Tranebjerg Nordby Ja Ja Ja (3 kommunalt, 1 entreprise) 1 (1 kommunalt) 2 (2 entreprise) I alt Risikobaseret Dimensionering Serviceniveauet for det afhjælpende beredskab skal vedtages af kommunalbestyrelserne én gang i hver byrådsperiode i forbindelse med sagsbehandling af den såkaldte risikobaserede dimensionering. For alle fire kommuner gælder, at de respektive kommunalbestyrelser senest fastlagde serviceniveau i Det vil sige, at der senest i slutningen af igangværende byrådsperiode skal vedtages en ny risikobaseret dimensionering. Tabel 3 viser overordnet det serviceniveau for det afhjælpende beredskab, som de enkelte kommunalbestyrelser vedtog i

14 Tabel 3: Nuværende serviceniveau for det afhjælpende beredskab i de fire østjyske kommuner Aarhus Kommune Skanderborg Kommune Odder Kommune Samsø Kommune Antal indsatsledere på bagvagt* vagt Afgangstider Ny Munkegade: 1 min Trindsøvej: 1 min Skanderborg: 5 min Galten: 5 min Odder: 5 min Tranebjerg: 5 min Nordby: 5 min Ny Munkegade deltid: 5 min Lystrup: 5 min Odder: 5 min Ry: 5 min Hørning: 5 min Ankomsttider til 10 min 10 min 10 min 10 min tæt bebyggelse Ankomsttider til 15 min 15 min 15 min 15 min spredt bebyggelse Bemanding på en Standardudrykning * * Samsø har som ø-samfund ikke de samme betingelser for tilkaldelse af mellemkommunal bistand, som redningsberedskaberne på fastlandet. Derfor skal redningsberedskabet på Samsø kunne stå alene i fire timer, før det første materiel fra fastlandet kan komme til øen. Dette særlige forhold indgår i dimensioneringen af redningsberedskabet på Samsø Det indstilles, at det nuværende serviceniveau fastholdes for 2016 og at der i løbet af udarbejdes en nye fælles risikobaseret dimensionering for Østjyllands Brandvæsen. Den fælles risikobaseret dimensionering giver mulighed for en gentænkning og en harmonisering af dele af det afhjælpende beredskab i Østjyllands Brandvæsen, eksempelvis placering af kapaciteter og bemanding m.v. 3.7 Serviceopgaver (sideordnede aktiviteter) Foruden opgaverne hos det forebyggende og det afhjælpende beredskab, som følger direkte af beredskabsloven, løser redningsberedskaberne også en række serviceopgaver og sideordnede aktiviteter. For mange af disse opgaver gælder, at det er beredskabsrelaterede opgaver, hvorfor redningsberedskabet kan udnytte eksisterende faglighed og ressourcer til at løse opgaven og støtte kommunernes øvrige områder med de kompetencer og den kapacitet som brandvæsnet besidder. Det være sig eksempelvis optimal udnyttelse af faciliteter, køretøjer, viden samt personalets arbejdstid. Dette sikrer en højere effektivitet og lavere omkostninger på den samlede opgaveløsning i kommunerne. I det følgende beskrives nogle af de større serviceopgaver uddybende: Vagtcentralernes serviceopgaver for kommunerne Fælles for beredskabernes vagtcentraler er, at de løser en række serviceopgaver ved siden af den beredskabsmæssige opgave med udkald for brandvæsenet. Her er der især tale om opgaver, der løses for kommunerne. En klassisk større serviceopgave redningsberedskabets vagtcentral kan løse for kommunerne, er at servicere den kommunale hjemmepleje ved nødkald. Denne opgave består i, at redningsberedskabets vagtcentral modtager nødkald i alle de tilfælde, hvor hjemmeplejen ikke kan besvare dem. Det er typisk en relativ stor opgave. i Aarhus Kommune overvåger Aarhus Brandvæsens vagtcentral eksempelvis ca antal nødkald. Øvrige kommunale serviceopgaver, som redningsberedskabernes vagtcentral løser er eksempelvis: 13

15 Tyveri- og videoovervågning af kommunale bygninger, varetage adgangskontrol for kommunens bygninger, overvågning af elevatorer, telefonvagt for miljøvagt, telefonvagt for kommunen etc. Vagtscentralernens serviceopgaver sikrer høj faglighed og helhed i opgaveløsningen på grund af den store rutine med opgaven og det tætte samarbejde som brandvæsnet har med politiet og det akutte medicinske beredskab (regionen). Samtidig sikrer udnyttelsen af overskudkapacitet en samlet set mere effektiv opgaveløsning for kommunerne som helhed Uddannelse Aarhus Brandvæsen driver i dag eget uddannelsescenter inklusiv brandskole. Uddannelsescentrets primære opgave er at uddanne nye brandfolk såvel som at vedligeholde kompetencerne hos det eksisterende mandskab. Hovedargumentet for at drive et uddannelsescenter i Aarhus er at bidrage til en væsentlig besparelse på den obligatoriske uddannelse af brandmandskabet. Det vurderes, at Aarhus Brandvæsen i dag årligt sparer cirka 2 millioner kroner på selv at uddanne eget brandmandskab. Det forventes at samlingen af uddannelse i Østjyllands brandvæsen kan give en samlet set billigere uddannelse. Faciliteterne og den faglige kompetence på Uddannelsescentret udnyttes derudover til at udbyde en lang række beredskabsrelaterede kurser. Brand og Redning i Skanderborg Kommune og Odder Brandvæsen afholder ligeledes en række kurser, hvor de beredskabsmæssige kompetencer udnyttes. Det være sig eksempelvis kurser i førstehjælp eller brand. Der afvikles især beredskabsmæssige kurser for offentligt ansat personale Værksteds- og logistikopgaver Til driften af et brandvæsen hører en række værksteds- og logistikfunktioner som eksempelvis pulverværksted, røgdykkerværksted og eftersyn af brandhaner. Disse kompetencer udnyttes ligeledes til at varetage en række beredskabsrelaterede serviceopgaver, igen primært for kommunerne. Disse opgaver kunne eksempelvis være: salg og eftersyn af hjertestartere, udlejning og eftersyn af slukningsmateriel, udlejning og eftersyn af nøglebokse etc Serviceopgaver fremadrettet hos Østjyllands Brandvæsen En samlet oversigt over alle nuværende serviceopgaver, som redningsberedskaberne i de fire kommuner i dag løser, kan ses i bilag 1 (Opgaveoversigt) Det anbefales, at alle serviceopgaver som redningsberedskaberne i de fire kommuner i dag løser, overdrages til Østjyllands Brandvæsen. Det anbefales, at alle serviceopgaver fremadrettet udføres på baggrund af en kontrakt med beskrivelser af opgave og kvalitet. 3.8 Værtskommune (administrationskommune) Af juridiske og økonomiske årsager anbefales det, at Østjyllands Brandvæsen tilkobles en værtskommune. Værtskommunen skal hjælpe Østjyllands Brandvæsen med en lang række specialiserede administrative opgaver, f.eks. it, indkøb, udbud, forsikringer, barselsfond, budget, regnskab, personale, lønudbetaling, jura osv. Herudover skal værtskommunen sikrer en række praktiske økonomisk opgaver, f.eks. afløftning af moms og kassebeholdning (likviditet). Det anbefales, at Aarhus Kommune er værtskommune for Østjyllands Brandvæsen, og at der indgås en serviceaftale mellem Aarhus Kommune og Østjyllands Brandvæsen på de opgaver som ønskes løst af værtskommunen. Der tages udgangspunkt i de eksisterende opgaver som løses 14

16 centralt for brandvæsnet i dag for at sikre en stabil drift i implementeringsperioden. Herefter vil ledelsen i Østjyllands Brandvæsen med passende intervaller kunne tage aftalen op til revision med værtskommunen. 3.9 Lokaliteter Østjyllands Brandvæsen kommer til at virke fra mange forskellige adresser. Dette skyldes at afstand er en afgørende faktor for en del af opgaveløsningen. Særligt i forhold til det afhjælpende beredskab. Styregruppen indstiller, at Østjyllands Brandvæsen får hovedsæde i Aarhus. Dette skyldes den store overvægt af opgaver og personale som er knyttet til Aarhus som by og det skal sikre så tæt samspil som muligt mellem ledelse, administration og udførende enheder. Der findes ikke på nuværende tidspunkt et oplagt sted at samle de medarbejdere, der med fordel kan samles. For at opnå de ønskede effektiviseringsgevinster og synergieffekt af det øgede samarbejde, skal der efter dannelse af Østjyllands Brandvæsen ske en samling af medarbejdere, og der bør findes en ny fælles hovedlokalitet, som kan rumme uddannelsescenter, forebyggelse inkl. myndighedssagsbehandling, administration, ledelse og fælles vagtcentral. Østjyllands brandvæsen vil i samarbejde med Aarhus Kommune finde et egnet til en sådan hovedlokalitet. Der foreslås ikke ændringer i antal og beliggenhed af brandstationer, men i forbindelse med udarbejdelse af en ny fælles risikobaseret dimensionering skal den operative struktur gennemgås med henblik på at sikre den mest optimale opgaveløsning i den nye enhed. I den forbindelse kan der ske ændringer i den operative struktur, som kan medføre ændringer i antallet og placeringen af brandstationer. For at sikre størst mulig fleksibilitet for Østjyllands Brandvæsen vil der fra starten opereres med en lejemodel, hvor brandvæsenet lejer sig ind i de eksisterende bygninger hos kommunerne. Der gives mulighed for at Østjyllands Brandvæsen på et senere tidspunkt kan overtage ejerskabet af bygningerne, hvis dette findes hensigtsmæssigt. 15

17 Tabel 4: Oversigt over lokaliteter Lokalitet Ejerskab Funktion Ny Munkegade (Aarhus C) Aarhus Kommune Brandstation, administration Sumatravej (Aarhus Havn) Aarhus Kommune Oliehavnsberedskab Kirstinesmindevej Aarhus Kommune Uddannelsescenter, forebyggende afdeling, Brandteknisk institut, logistik Lystrup (Aarhus N) Privat udlejer Brandstation Trindsøvej (Aarhus V) Falck (Privat aktør) Brandstation Galten Falck (Privat aktør) Brandstation Ry Skanderborg Kommune Brandstation Hørning Skanderborg Kommune Brandstation Skanderborg Skanderborg Kommune Brandstation, administration Odder (og Aarhus S) Odder Kommune Brandstation, administration Tranebjerg Samsø redningskorps (Privat aktør) Brandstation, administration Nordby Samsø redningskorps (Privat aktør) Brandstation 3.10 Personale I forbindelse med etablering af Østjyllands Brandvæsen overføres alt personale som i dag er beskæftiget med de kommunale redningsberedskaber og de tilknyttede opgaver til fra kommunerne til 60-fællesskabet. Der er i dag tilknyttet følgende personale til løsning af opgaverne, der overgår til Østjyllands Brandvæsen. Tabel 5: Oversigt over personale Kommune Odder Skanderborg Aarhus Samsø I alt Fuldtidsansatte* Honorarlønnede deltidsansatte Frivillig *Heraf tjenestemænd Hertil kommer de ansatte hos de tilknyttede entreprenører; Falck og Samsø Redningskorps. Ift. tjenestemændene ligger der en stor økonomisk forpligtigelse til pension. For ikke at belaste Østjyllands Brandvæsen med denne meget store byrde, forbliver forpligtigelsen til pension i de afgivende kommuner, dog således at der sker en afregning mellem Østjyllands Brandvæsen og de afgivende kommuner svarende til pensionsbidraget for overenskomstansatte. Ved overgangen til Østjyllands Brandvæsen skal de eksisterende lokale aftaler tages op til revision med henblik på etablering af nye fælles lokale aftaler og opsigelse af de eksisterende aftaler. Herunder evt. dannelse af en ny fælles MED-aftale. I forhold til håndtering af evt. overtallige medarbejder i forbindelse med effektiviseringer ved dannelse af Østjyllands Brandvæsen, anbefales det dog, at der laves en overgangsperiode, således at disse medarbejdere omfattes af de afgivende kommuners politikker omkring overtallige medarbejdere ved effektiviseringer i et år fra stiftelsen af Østjyllands Brandvæsen. 16

18 4 Økonomisk oversigt Økonomien for Østjyllands Brandvæsen tager udgangspunkt i et større udredningsarbejde ift. at kortlægge de faktiske omkostninger til de eksisterende redningsberedskaber, med henblik på at skabe en økonomisk ramme, der gør det muligt at drive Østjyllands Brandvæsen selvstændigt med de eksisterende opgaver og det nuværende serviceniveau. Ved dannelsen af Østjyllands Brandvæsen I/S som et kommunalt driftsfællesskab sker finansieringen fortsat over de enkelte kommuners skatteindtægter. Udgifterne fordeles mellem kommunerne efter den i vedtægterne angivet finansieringsnøgle med mindre der i særligt tilfælde aftales andet. Der tages udgangspunkt i budgetterne for På grund af de meget store forskelle i risici og forudsætningerne for at drive redningsberedskaber i de nuværende kommuner, er der væsentlige forskelle mellem kommunernes nuværende driftsudgifter til redningsberedskabet. F.eks. er det nødvendigt, at Samsø opretholder et beredskab, der er væsentligt større end det geografiske og befolkningsmæssige grundlag foreskriver fordi Samsø er en ø og skal kunne klare sig uden assistance fra andre i længere tid. Der skal i selskabets første levetid udarbejdes en mere langsigtet finansieringsmodel, som tager højde for den demografiske og fysiske udvikling, der finder sted i Østjyllands Brandvæsens virkeområde og som hænger sammen med den fælles risikobaserede dimensionering. Der er i bilag 6 (Økonomisk redegørelse for Østjyllands Brandvæsen) givet en deltaljeret redegørelse for de enkelte elementer i økonomien og de forudsætninger der ligger til grund for budgettet. 17

19 4.1 Budgetoversigt Her nedenfor er givet en oversigt over økonomien i driftsøkonomien i Østjyllands Brandvæsen fordelt på de fire kommuner: Tabel 6: Budget for Østjyllands Brandvæsen Samsø Odder Skanderborg Aarhus Samlet Budgetgrundlag i kr. Lønbudget Budget til løbende anskaffelser (uanset drift/anlæg) Budget til kontrakter (eksl. evt. indtægter) Øvrigt driftbudget Indtægter (interne og eksterne) Total driftsbudget Overhead Evt. forøgelse af driftsbudget for at få balance i budgettet Budgetgrundlag i alt Nødvendige engangsbevilling for at dække evt. efterslæb Etableringsomkostninger Etableringsomkostninger Manglende udmøntning Manglende udmøntning Manglende udmøntning Budgetgrundlag Budgetgrundlag Budgetgrundlag Etableringsomkostninger I forbindelse med etablering af Østjyllands Brandvæsen er der en række etableringsomkostninger. Disse er estimeret til ca. 2 millioner kr. for år 2015 og 2 millioner kr Disse skal dække omkostninger til følgende områder: Faglig bistand Juridisk og revisionsfaglig bistand til udarbejdelse af vedtægter, myndighedssagsbehandling, kortlægning og analyse af økonomien, revision af åbningsbalance, kortlægning af aftaler og kontrakter, genforhandling og evt. udbud af opgaver, bygningsgennemgang og værdiansættelse af lejeværdi, forsikringsgennemgang og tegning af selvstændige forsikringer, gennemgang af it-systemer, valg og implementering af systemer, analyser i forbindelse med udarbejdelse af ny fælles risikobaseret dimensionering, vandforsyningsstrategi m.m. Navn og logo 18

20 I forbindelse med oprettelse af Østjyllands Brandvæsen vil der blive behov for at udskifte navne og logoer på biler, dragter og andet materiel. Der forventes at kunne laves en rullende udskiftning på en del ting, men alene udskiftning af navne på biler er estimeret til at koste kr pr køretøj. Sammenflytning Det forventes, at der skal ske sammenflytning af nogle af de administrative funktioner. Til dette er der knyttet omkostninger til flytning og indretning af kontorer. 4.3 Muligheder for effektivisering Som det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, ligger der også en forventning om, at de kommunale redningsberedskaber kan høste en række stordriftsfordele ved sammenlægningerne. Fordele som kan omsættes til lavere omkostninger uden at den samlede risikohåndtering ændres væsentligt. Der er fra beredskabscheferne set på de muligheder, som forventes at kunne realiseres for Østjyllands Brandvæsen. Disse muligheder bygger på en overordnet gennemgang af hvilke områder, der ses et potentiale for effektivisering ved sammenlægningen. Der lægges op til, at Østjyllands Brandvæsen i perioden frem til 2018 kan realisere en effektivisering svarende til det beløb, som kommunerne er blevet reduceret i bloktilskuddet. For at sikre at den overordnede risikohåndtering inden for kommunerne kan opretholdes indfases effektiviseringerne gradvist. Dette giver Østjyllands Brandvæsen mulighed for inden for en realistisk tidshorisont at gennemføre de nødvendige forandringer. Der er således ikke forventede gevinster i 2015 og de generelle forventninger til effektiviseringsgevinster i 2016 er lavere end for 2017 og Det vurderet realiserbare effektiviseringer ved sammenlægningen fremgår af nedenstående tabel. Tabel 7: Udmøntning af effektiviseringskrav 1000 kr Effektivisering Umiddelbart eff. Gevinst 500 Samlet effektivisering (akkumuleret) I forhold til de beløb som forventes realiseret, peges der på følgende fokusområder for effektivisering: 2016 Umiddelbar effektiviseringer ved sammenlægning, f.eks. fælles ledelse, administration m.m. og gevinster ved fælles drift 2017 Ny fælles risikobaseret dimensionering, optimeret operativ struktur, konkurrenceudsættelse m.m Samling af enheder og stordriftsfordele ved etablering af ny fælles hovedlokalitet og uddannelsescenter Effektiviseringerne kan eksempelvis findes ved at lave målrettede indsatser inden for følgende områder: Administration og ledelse Stordriftsfordelene ved fælles ledelse og administration udnyttes ved en samling af enheder og ved at etablere en fælles ledelsesstruktur. 19

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen NOTAT Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen Dato 04-08-2015 Sagsbehandler Marianne Jacobsen Indledning Dette notat beskriver overordnet økonomien for Trekantområdets Brandvæsen. Afsnit 2 angiver

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Juni 2014 Indholdsfortegnelse 0. Indledning 4 1. Model 1: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 08-12-2014 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab REFERAT Kommunaldirektør Forum: Politisk forberedelsesgruppe Dato: 9. marts 2015 Tid: 08.00-09.00 Sted: Glostrup Rådhus, Møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne DOK.NR. 2014/152171 018 SAMARBEJDSAFTALE Mellem Hver især benævnt Part og sammen Parterne er der dags dato indgået følgende samarbejdsaftale om etableringen af Fælles Fynsk Beredskab (herefter benævnt

Læs mere

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16. Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.00) Deltagere: Bo Runge-Dalager Torben Greve Michel van

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Vagtcentraler i Midtjylland...2 Bilag 1: Notat - Vagtcentraler i Midtjylland - august 2015...2 3.3 Socialtilsyn Midtjylland...28 Bilag 1:

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Vedtægter. for Det Nye Beredskab. Fælles kommunalt redningsberedskab m.v. mellem Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommuner

Vedtægter. for Det Nye Beredskab. Fælles kommunalt redningsberedskab m.v. mellem Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommuner Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Beredskabssamarbejde Sønderjylland

Beredskabssamarbejde Sønderjylland Beredskabssamarbejde Sønderjylland Rapport om muligheder og udfordringer Acadre sagsident: Haderslev 14/26125 26. oktober 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 EMNE OG FORMÅL... 2 AFGRÆNSNING... 2 MODELARBEJDET...

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Administration og ledelse x x x x x Skal Operative opgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Myndighedsopgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Beredskabsplanlægning, jf. beredskabslovgivning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere