Sammenlægning af skolebiblioteker. Gode råd, ideer og erfaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenlægning af skolebiblioteker. Gode råd, ideer og erfaringer"

Transkript

1 Sammenlægning af skolebiblioteker Gode råd, ideer og erfaringer

2 Sammenlægning af skolebiblioteker - Gode råd, ideer og erfaringer af Mads K. Petersen En del af serien Håndsrækninger ISBN Copyright 2010 by Dantek A/S Miljø: Sejs Skole, Silkeborg Tryk: ScandinavianBook I serien Håndsrækninger foreligger: KvikGuide - Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik Håndsrækning - Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Sammenlægning af skolebiblioteker - Gode råd, ideer og erfaringer

3 3 Sammenlægning af skolebiblioteker Denne håndsrækning tilbyder en hjælpende hånd til skolebibliotekskonsulenter, skolebibliotekarer og andre, der står over for at skulle sammenlægge og/eller afvikle skolebiblioteker. Det er en proces, som stiller krav til planlægning og samarbejde, og hvor de involverede vil støde på problemstillinger og spørgsmål af vidt forskellig karakter. Vi håber med denne håndsrækning at kunne bidrage med gode råd, ideer og erfaringer, der vil kunne lette arbejdet og mindske udfordringerne. Husk, at du altid er velkommen til at ringe til Dantek på tlf og få vejledning og hjælp i den konkrete situation. Konsulentbistand En af Danteks konsulenter aflægger gerne et besøg, hvor kommunens specifikke situation kan drøftes og en passende strategi findes. Ring, og hør nærmere om pris og muligheder.

4 4

5 5 Indhold Sammenlægning af skolebiblioteker 3 Konsulentbistand 3 Forberedelse 6 Kassation 6 Afdelingsstruktur 7 Nyindkøb af undervisningsmateriale 7 Nye eller gamle stregkoder 8 Administrativ flytning af materialer 9 Overførsel af lånere 10 Afvikling af skolebiblioteker 13 FlytninG 14 Flyttekasser 14 Markering og flytning af kasser 14 Computere 15 CaseS 16 Langeland Kommune 16 Syddjurs Kommune 18 Huskeliste og forslag til tidsplan 19

6 6 Forberedelse Alfa og omega for en vellykket proces er grundig forberedelse, god kommunikation og planlægning. Man bør derfor nedsætte et mødeforum, hvor de involverede skolebibliotekarer kan mødes og diskutere de forskellige udfordringer og problemstillinger. Det er nærliggende at forestille sig evt. materialevalgsmøder udvidet med et fast dagsordenspunkt omhandlende sammenlægninger. Følgende punkter er relevante at diskutere og træffe beslutning om allerede i forberedelsesfasen. Kassation Flytning af materialer fra et skolebibliotek til et andet bør først ske efter en grundig kassationsrunde, hvor alle forældede og nedslidte eksemplarer og evt. materialer uden udlån bortskaffes. Det kan anbefales at opstille en række fælles kassationskriterier, så alle involverede følger den samme fremgangsmåde, og dermed forebygge en al for omstændelig kassationsrunde nummer to på modtagerbiblioteket. Evt. kan man blandt skolebibliotekarerne vælge en kassationskonsulent, der kan rådgive og yde bistand i tvivlstilfælde. I forbindelse med kassation af klassesæt kan faglærere involveres. Udstyret med tre forskellige labels - Kassér, Gem et eksemplar og Gem alle kan faglærerne gennemgå klassesættene.

7 7 Afdelingsstruktur En bibliotekssammenlægning er en oplagt mulighed for at kaste et kritisk blik på afdelingsstrukturen på det nye samlede skolebibliotek og tage en diskussion om, hvordan den bedst indrettes. Til det formål kan en arbejdsgruppe nedsættes. Afdelingsstrukturen opsættes i programmet Afdelinger fra mappen Administrative værktøjer. Det er vigtigt, at bibliotekets udformning i den virkelige verden afspejles stringent i Dantek BiblioMatik. TIP! Når et materiale kasseres, så overstreg stregkoden med sort tusch. Nyindkøb af undervisningsmateriale For at få et overblik over om man på den sammenlagte skole har materialer nok til den nye elevsammensætning, kan man i god tid få de enkelte skolers faglærere til at udfærdige en liste over undervisningsmaterialer med angivelse af udgave og oplag, og om de vurderes egnet til brug på den nye skole. Herefter kan en koordinator i samarbejde med faglærere fra den nye skole gennemgå listerne og vurdere, om der er akutte behov for nyindkøb og udskiftning af undervisningssystemer.

8 8 Nye eller gamle stregkoder I forbindelse med flytningen af materialer skal der tages stilling til problematikken omkring stregkoder. Man kan vælge at sætte nye stregkoder med det nye skolenavn på alle materialer eller at bibeholde de eksisterende. Dantek anbefaler påsætning af nye stregkoder, da der ellers opstår en række ulemper. For det første vil der stå forskellige biblioteksnavne på stregkoderne, og for det andet skal man ved manuel indtastning af stregkoden ved udlån og aflevering vælge det rette skolenavn. Det sker i Udlånskranke nederst til højre i skærmen. Det skyldes, at skolens licensnummer ikke indgår i det påtrykte, typisk femcifrede nummer, men udelukkende er gemt i selve stregkoden. I situationer, hvor udlån ikke registreres med det samme, men noteres på et stykke papir, skal man være opmærksom på også at notere stregkodens skolenavn ellers kan der bagefter opstå tvivl om, hvilket eksemplar det drejer sig om. I takt med udfasningen af materialer vil disse uhensigtsmæssigheder dog begrænses Skifter man ikke til nye stregkoder, må man ved indtastning af stregkodenummer i Udlånsskranke vælge skole.

9 9 Vælger man at påsætte nye stregkoder med korrekt skolenavn på de flyttede materialer, undgår man de ovenfor skitserede ulemper. Det letteste er så at genregistrere materialerne på modtagerskolen og derefter lade Dantek tage sig af sletning af den tidligere materialeregistrering på afsenderskolen og evt. nedlæggelse af biblioteket. Når det er besluttet, at et skolebibliotek skal lukkes og samlingen overflyttes til et andet, kan man med fordel begynde at registrere nyindkøb med stregkoder tilhørende den nye skole. Administrativ flytning af materialer Vælger man at fortsætte med de gamle stregkoder og lave en administrativ flytning af materialerne, kan man bruge følgende fremgangsmåde, som enten udføres af afsender- eller modtagerskolen: 1. Sørg for at afdelingsstrukturen på modtagerskolen er på plads 2. Foretag kassation af materialer 3. Materialerne flyttes administrativt i Materialevedligeholdelse Materialevedligeholdelse > Funktioner > Masseændring i afdeling/dynamisk samling Vælg materialer, der skal placeres samme sted. 1. Skan stregkoden på materialerne, markér den nye afdeling. Klik på Udfør flytning af alle eksemplarer nederst i skærmen. 2. Vælg den nye dynamiske samling (udlånstid), som materialerne skal tilhører. Klik på Udfør tilmelding til dynamisk samling nederst i skærmen. Vælg øverste mulighed i dialogboksen, der fremkommer.

10 10 Overførsel af lånere Der er flere strategier, man kan følge, når en skole får overført elever fra andre af kommunens skoler: OBS! Lade Dantek forestå en flytning af låneroplysninger Flytning af lånere mellem skoler kræver en ændring af systemopsætningen kontakt Dantek. Import af fil med elevoplysninger fra skolens administrative system Enkeltvis flytning i programmet Lånerregistrering Det letteste er at importere en fil fra skolens administrative system i Lånerregistrering i Dantek BiblioMatik. På den måde får man alle nye elever oprettet som lånere. Ulempen ved at nyoprette lånerne i systemet frem for at overflytte dem er, at udlånte materialer, som eleverne endnu ikke har afleveret på den oprindelige skole, ikke vil kendes af systemet og ikke vil fremgå af lånerstatus. Det er derfor vigtigt, at alle elevers udeståender med det nedlagte skolebibliotek afvikles fuldstændig i forbindelse med bibliotekslukningen, og at alle elever registreret med cpr.nr. slettes. Hvis overførte elever har været registreret med cpr.nr. på deres gamle skole, og de enten ikke er blevet slettet, eller skolen endnu ikke er nedlagt i Dantek BiblioMatik, opstår der problemer med lånerens skoletilhørsforhold. I dette tilfælde er man nødsaget til at lave en enkeltvis flytning af eleverne.

11 11 Kommunen kan også vælge at betale Dantek for at forestå en flytning af alle elever eller bestemte klasser fra en skole til en anden. Udlån fra den gamle skole, som de overførte elever ikke har afleveret, vil så kunne ses i lånerstatus. Hvis man vælger denne løsning, skal den gamle skole fortsat eksistere som en filial i Dantek BiblioMatik en filial/skolebibliotek kan kun fjernes i Dantek BiblioMatik, når alle udlån er afleveret eller registreret som tabt for biblioteket. Enkeltvis flytning af elever i Dantek BiblioMatik er også en mulighed. Også ved denne fremgangsmåde skal man være opmærksom på, at så længe eleverne stadig har udlån fra deres gamle skolebibliotek, skal dette stadig eksistere som en filial i Dantek BiblioMatik.

12 12 Ved flytning af elever i Lånerregistrering skal man for hver enkelt elev huske: 1. at vælge den nye klasse 2. at ændre tilhørsforholdet til Filial, så det kommer til at stemme overens med virkeligheden 3. at gemme ændringen ved at klikke på disketten i værktøjslinjen Evt. kan man flytte lærere manuelt og importere eleverne fra skolens administrationssystem. Ved en administrativ flytning af lånere er det vigtigt at ændre filialtilknytningen

13 13 Afvikling af skolebiblioteker På de skolebiblioteker, der står foran lukning, kan det være en idé relativt tidligt at stoppe for almindelige udlån. På den måde er færre materialer ude at svømme, når datoen for lukning nærmer sig, og dermed bliver arbejdet med at inddrive materialer mindre. Hvis man ikke flytter lånerne administrativt, men registrerer dem som nye lånere, når de starter på den nye skole, betyder det, at lånernes gamle lån ikke længere kan ses, når først det gamle bibliotek er nedlagt. Det får konsekvensen, at materialer, det ikke er lykkedes at inddrive, må betragtes som tabte. Skulle de alligevel dukke op på den nye skole, kan de genregistreres. OBS! Husk at opsige alle abonnementer fx tidsskrifter, aviser og digitale resurser. At fjerne et bibliotek fuldstændigt i Dantek BiblioMatik indebærer en del komplicerede manøvrer, da alle systeminterne forbindelser, der i årenes løb er knyttet med kommunens andre skolebiblioteker, skal findes og fjernes. Et bibliotek kan nedlægges i Dantek BiblioMatik, når alle relationer - herunder forbindelser til andre skoler - er fjernet. Mod gebyr sørger Dantek for denne oprydning og efterfølgende fjernelse af det pågældende bibliotek. I tilfælde af, at en friskole eller privatskole overtager et lukket skolebiblioteks materialesamling, kan Dantek trække de relevante data ud af kommunens biblioteksbase til brug for det nye bibliotek. Dermed undgås det omfattende arbejde med at skulle registrere hele materialesamlingen på ny. Vilkårene og evt. pris for biblioteksdata er en sag mellem kommunen og den nye skole. Dantek kan tilbyde at opbevare dataene i en periode, indtil den nye skole når til afklaring omkring det fremtidige skolebibliotek.

14 14 Flytning I forbindelse med den fysiske flytning af materialer er der en række aspekter af mere eller mindre lavpraktisk karakter, det kan være nyttigt at holde sig for øje. Flyttekasser Det er banalt, men overrasker tit: Vælg små, men stabile kasser. Bøger er tunge, og der skal ikke mange i en kasse, før den bliver for tung. Sørg for at kasserne er stabile nok til at kunne stables. Markering og flytning af kasser Erfaringer viser, at det kan være en god ide at benytte to forskellige markeringssystemer det ene henvendt mod skolebibliotekarerne, det andet mod evt. flyttemænd. Benyt fortrykte labels, der viser afsenderskolen, og som giver skolebibliotekaren mulighed for enkelt og stringent at markere kassens indhold. Væsentligt er det at markere det fremtidige lokale og opstillingssted/afdeling så præcist som muligt. Så kan kassen flyttes det rigtige sted hen første gang. Husk at påføre initialer på den, der har pakket kassen, så ved man, hvem man skal henvende sig til i tvivlsspørgsmål.

15 15 For at lette arbejdet for flyttemændene, der ikke kan forventes at kende til opstillingskoder og lign., kan flyttekasserne markeres med farvekoder. Det er vigtigt at instruere flyttemænd eller -hjælpere tydeligt, om hvor hvad skal hen specielt hvis flyttekasserne skal placeres forskellige steder som bogdepot, bibliotek etc. Sørg i det hele taget for, at kasserne placeres så tæt på det fremtidige opstillingssted som muligt det kan spare meget overflødigt arbejde med at bære kasser frem og tilbage. Computere Computere, der bruges som arbejdsstationer til Dantek BiblioMatik, er registreret i Dantek BiblioMatik med deres computernavn og anvendelsessted. Hvis der flyttes computere fra et bibliotek til et andet, eller hvis der købes nye, kontakt Dantek support på tlf

16 16 Cases Langeland Kommune Fra politisk hold blev det besluttet, at fem af Langelands otte skoler skulle lukkes, og den i Rudkøbing skulle erstattes af en nybygget skole, Ørstedskolen, hvor alle øens overbygningselever fremover samles. Byggeri og flytning skulle være afsluttet ved skoleårsstart I efteråret 2009 tog koordinatoren kontakt med Dantek, der aflagde et konsulentbesøg, hvor man drøftede, hvordan bibliotekssammenlægningen lettest kunne finde sted i forhold til Dantek BiblioMatik. På dette tidspunkt var man også begyndt at diskutere sammenlægningen på de regelmæssige skolebiblioteksmøder, hvor det blev besluttet at påbegynde en revision og kassation af materialesamlingerne. Ved afslutningen af sammenlægningsprocessen var ca. 1/3 af alle materialer blevet kasseret. Desuden blev der udarbejdet en drejebog, der beskrev fremgangsmåden i forbindelse med stregkodeproblematikken, den administrative flytning af materialer og lånere, fælleskriterier for kassation, og som redegjorde for de beslutninger, der var blevet truffet. Derudover indeholdt drejebogen en tidsplan for resten af processen. Det var besluttet, at Rudkøbing skole i Dantek BiblioMatik skulle omdøbes til Ørstedskolen (skete i marts), og dens afdelingsstruktur måtte så tilpasses virkeligheden på det nye skolebibliotek. I begyndelsen af 2010 blev der nedsat et udvalg, der skulle komme med et oplæg indeholdende en basisinddeling, der på sigt kunne udvides med underafdelinger efter behov.

17 17 Materialer, der skulle flyttes fra de andre skoler, blev før nedpakningen administrativt i Dantek BiblioMatik flyttet til Ørstedskolen. Man valgte at beholde de gamle stregkoder, da man vurderede, at tæt på alle udlån ville blive foretaget med scanner, og man derfor yderst sjældent ville blive konfronteret med skolenavnsproblematikken i forhold til indtastning. Efter at Rudkøbing Skole i Dantek BiblioMatik var blevet omdøbt til Ørstedskolen, blev alle nyindkøb registreret med Ørstedskolen-stregkoder. Selve nedpakningen og flytning fandt sted i slutningen af juni og begyndelsen af juli med aftalte deadlines. Da alle materialer var administrativt flyttet og en tilfredsstillende del af lånernes lån var afleveret, tog koordinatoren i løbet af efteråret 2010 kontakt med Dantek vedrørende sletning af skoler (og dermed også låneroplysninger) i Dantek BiblioMatik. Udlån, der på dette tidspunkt ikke var afleveret, blev betragtet som tabt.

18 18 Syddjurs Kommune I Syddjurs Kommune blev det vedtaget at lukke tre af kommunens folkeskoler. I modsætning til på Langeland skulle ingen af skolebibliotekerne flyttes, da kommunen indgik aftale med tre nyoprettede friskoler om at overtage bygninger og inventar, herunder materialesamlingerne. I forhold til Dantek BiblioMatik skulle de tre skoler fjernes fra systemet. Dantek har trukket alle informationer, der vedrører de tre skolers samlinger ud af kommunens database og derefter slettet skolerne i systemet. Som et tilbud til de nystartede friskoler opbevarer Dantek disse informationer i en periode, og hvis de nye skoler ønsker at benytte sig af Dantek BiblioMatik, kan de få adgang til disse data og dermed slippe for at skulle genregistrere hele samlingen. Vilkår for overtagelse af disse biblioteksdata er aftalt mellem kommune og friskoler.

19 19 Huskeliste og forslag til tidsplan Tidsplan ¾ - ½ skoleår før sammenlægning 2-3 måneder før skoleårets afslutning 1-2 måneder før skoleårets afslutning Et par uger før skoleårets afslutning Før opstart på samlet bibliotek Ved opstart på samlet bibliotek Opgaver Tal med Dantek, og bestil et konsulentmøde Opret mødeforum for involverede skolebibliotekarer Lav tidsplan Diskuter den fremtidige afdelingsstruktur, nedsæt evt. et udvalg Diskuter kassationspolitik, vælg kassationskoordinator Kassation kan igangsættes Vælg strategi for materialer og stregkoder Vælg strategi for håndtering af lånere Klassesæt og taskebøger, overblik og evt. nyindkøb Hyr flyttemænd Overvej inventar og evt. nyindkøb Undersøg opsigelsesvarsler, fx på Dantek BiblioMatik Kassation Skaf flyttekasser Aftal strategi for markering af flyttekasser Skaf fortrykte labels Skaf papir/labels til farvekoder Aftal nærmere med flyttemænd Stop for alm. udlån Inddriv udlån Administrativ flytning af materialer Nedpakning af bibliotek Instruer flyttemænd præcist Opsætning på modtagerbibliotek Importer lånere fra skolens administrationssystem, eller kontakt Dantek for administrativ flytning Evt. manuel flytning af lånere (fx lærere) Kontakt Dantek vedr. computere/arbejdsstationer Koordiner med Dantek vedr. sletning af gamle skoler

20 Dantek A/S Vestergade Silkeborg Tlf

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder 8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder Indhold Afdelinger - bibliotekets steder... 3 Start af program... 3 Baggrund... 3 Fremgangsmåder... 4 Tilføj afdeling (underafdeling)...

Læs mere

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik 4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-39-1 Layout: Brandstifter as, www.brandstifter.dk

Læs mere

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010 Kom hurtigt i gang med KvikGuide september 2010 2 KvikGuide Kom hurtigt i gang med Kvik-Guide Copyright 2010 by Dantek A/S Vejledningen er bearbejdet af Mads K. Petersen På www.dantek.dk vil brugere af

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

5. Selvbetjeningsskranke

5. Selvbetjeningsskranke 5. Selvbetjeningsskranke Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke...

Læs mere

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik 10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik Indhold Velkommen til Booking... 3 Hvad er booking?... 3 Booking i Dantek BiblioMatik og ElevWeb... 3 Booking via ElevWeb... 5 Sådan udfører lærerne en booking...

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

Kære skolebibliotekar

Kære skolebibliotekar Til den nye bruger af Dantek BiblioMatik august 2003 1 Kære skolebibliotekar At skifte it-system er en både spændende og udfordrende proces, men for mange også en mentalt krævende proces. Gamle indarbejdede

Læs mere

9. Statistik og indberetning

9. Statistik og indberetning 9. Statistik og indberetning Indhold Statistik og indberetning... 3 Biblioteksafgiften... 3 Indberetning uden Taskebøger... 3 Korrekt biblioteksnummer... 4 Guiden til Biblioteksafgiften startes... 4 Biblioteksstatistik

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-38-4 Layout: Brandstifter

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

2. Materialevedligeholdelse

2. Materialevedligeholdelse 2. Materialevedligeholdelse Indhold Materialevedligeholdelse... 5 2-2 Spar tid - genbrug data... 5 Minimal registrering - maksimal information... 6 Materialevedligeholdelse i praksis... 7 Menuer og værktøjslinje...

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Brugermanual Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Indholdsfortegnelse Udbud Materiale ansvarlig... 5 Indledning... 5 Indledning materialeansvarlig... 5 Udbudsmateriale... 6 Opret mappe... 6 Omdøb mappe...

Læs mere

Indskrivning af tekst

Indskrivning af tekst Indskrivning af tekst Ved indskrivning af tekst er det meget vigtigt at skrive omløbende, dvs. at lade programmet selv skifte linje. Når et afsnit er slut, trykkes på Enter 2 gange, så der bliver en blank

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik / Pro Build 682 Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik - Tillæg til brugervejledning baseret på Dantek BiblioMatik / Pro - Build 682 af Ole

Læs mere

1. Lånerregistrering

1. Lånerregistrering 1. Lånerregistrering Indhold Lånerregistrering... 4 Spar tid genbrug data... 4 Skolesekretæren passer lånerregistret?... 4 Lånerregistrering - et alt-i-et værktøj... 4 Lånerregistrering - arbejdsskærm...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Drejebog 2A: Datavask

Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26.11.2014 1. Indhold 1. Indhold 2. Indledning 3. Datavask generelle anbefalinger 4. Datavask 5. Afslutning 2. Indledning KOMBIT udarbejder og udsender

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Elev- og uddannelsesplaner

Elev- og uddannelsesplaner Elev- og uddannelsesplaner Sådan samler du det hele i SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SkoleIntra, Elev- og Uddannelsesplaner...4 Relevant lovgivning...4 Bek. om elevplaner, elev- og

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Introduktion og indholdsoversigt

Introduktion og indholdsoversigt Introduktion og indholdsoversigt Denne guide omhandler kursus oprettelse i et web-modul (KOSMO). Processen gør det muligt at oprette en mindre mængde kurser af gangen, og dermed gå til og fra kursusoprettelsen.

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs!

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato:

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Køb materialer. Maj 2012

Køb materialer. Maj 2012 Køb materialer Maj 2012 2 Køb materialer... 1 Start af Køb materialer... 4 Opstartsvinduet... 4 Indkøbsprojekter... 5 Indkøb baseret på materialevalgslister... 5 Titel fra resultatliste til indkøbsprojekt...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre 1. De nuværende undervisningsmiddelcentres varetagelse af opgaven

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Indhold Hvordan logger jeg ind første gang?... 2 Hvordan indbetaler jeg penge på mit barn betalingskort?... 3 Hvordan ser jeg hvad mit barn har forbrugt på betalingskortet?...

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Udnyt skolebibliotekets service!

Udnyt skolebibliotekets service! Udnyt skolebibliotekets service! I dette inspirationshæfte får du eksempler på, hvordan skolens biblioteksløsning stiller faciliteter til rådighed for eleverne, så de kan få erfaringer med at arbejde med

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Skærmbillede tilpasning.

Skærmbillede tilpasning. Skærmbillede tilpasning. Bemærk: De skærmbilleder, der vises i denne vejledning, kan være forskellige i forhold til dine, da indholdet af felter, faner og knapper er afhængig af de tildelte rettigheder

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Ny ordstyrer på SkoleKom

Ny ordstyrer på SkoleKom Ny ordstyrer på SkoleKom 1 Velkommen Alt indhold på SkoleKom er drevet af brugerne. Forum for brugernes dialog og samarbejde er konferencerne. Der er forskellige typer af konferencer, men fælles for dem

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Forsvarets Personeltjeneste Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Bedømmer og påtegner FPTLE & FA1 31-03-2012 Vejledningen er en hjælp til bedømmer og påtegner til e håndtering af skabeloner

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere