Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring."

Transkript

1 Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter Målet: Skolebiblioteket er skal være en dynamisk faktor i skolens læringsmiljø. Det forudsætter en evne til at sortere, håndtere og omsætte elementer af den nyeste viden i konkrete funktioner, processer og relationer. Skolebiblioteket er både et fysisk og et virtuelt læringsrum med engagerede medarbejdere, som understøtter værdier som selvværd, livsduelighed, læring, udvikling, rummelighed og trivsel. Skolebiblioteket skal kendetegnes på dets grundlæggende værdier og evnen til at satse målrettet og strategisk i meningsfulde handlinger i samarbejde med hele skolen. Skolebiblioteket skal grundlæggende understøtte skolens pædagogiske profil og være omdrejningspunkt for de netværk, som på skolen støtter og vejleder den enkelte lærer og den enkelte elev. Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Skolebiblioteket fungerer som en del af det kommunale skolebiblioteksvæsen i tæt samarbejde med Pædagogisk Central og i samarbejde med folkebiblioteket. Nedenstående funktionsbeskrivelse knytter sig til Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen fra 1995 og Styrelsesvedtægten for Kolding Kommunale Skolevæsens bestemmelser om skolebiblioteker. Der er i funktionsbeskrivelsen brugt betegnelsen skolebibliotek og det forudsættes, at de nu på skolerne fungerer som Pædagogiske servicecentre efter lovens krav udmøntet i den gamle funktionsbeskrivelse. Tiden hertil er aftalt i en akkord efter forhandling mellem kommune og lærerkreds. Det samme gælder for skolebibliotekssøjlen i læringscenterkonteksten, hvorimod de andre opgaver løses med tid hentet fra skolernes udlagte timepulje. En del af disse opgaver er oplistet i funktionsbeskrivelsen mærket og forudsættes ikke umiddelbart udført af skolebibliotekarer. Denne akt er unddraget aktindsigt i henhold til offentlighedslovens 7 og forvaltningslovens 12 jævnfør dog offentlighedslovens 11 og forvaltningslovens 12

2 1. Ledelse Skolebiblioteket i et læringscenter ledes af et team med en repræsentant for skoleledelsen som teamleder. Teamet består af skolebibliotekar(er) og eksempelvis it-vejleder, læsevejleder og ressurcelærere. Den ledende skolebibliotekar er daglig leder af skolebibliotekssøjlen og tilrettelægger de administrative og organisatoriske funktioner i forbindelse med skolebibliotekets daglige driftsopgaver. Den ledende skolebibliotekar er ansvarlig for kontakten til skolebibliotekskonsulenten, Pædagogisk Central, Kolding Bibliotekerne og andre eksterne samarbejdspartnere. Er der ansat flere skolebibliotekarer, koordinerer den ledende skolebibliotekar arbejdet mellem disse. 2. Undervisningsopgaver Formidling: : - at være tilgængeligt for skolens elever og lærere i hele skoletiden. - at vejlede og rådgive lærere om valg af læringsressurcer fra interne og eksterne samlinger. - at rådgive lærere i forbindelse med planlægning af undervisningsopgaver. - at rådgive lærere ved planlægning og udførelse af læsekurser, emneuger m.v. - at rådgive lærere i brug af it og medier. - at vejlede lærere i informations- og materialesøgning i interne og eksterne databaser. - i et samarbejde med lærerne at vejlede eleverne om valg af bøger til selvstændig læsning. - I et samarbejde med lærerne at vejlede eleverne om valg af læringsressurcer - i et samarbejde med lærerne at vejlede eleverne om brug af it og medier. Kursusvirksomhed Side 2

3 - at forestå undervisningen i biblioteks- og materialekundskab i samarbejde med klassernes lærere og folkebiblioteket. - at afholde kurser for mindre lærergrupper inden for it og undervisning. - at afholde kurser for alle klasser ved hjælp af ressurselærere - at udfærdige beskrivelser af kurserne - at foretage evaluering af kurserne - at udfærdige oversigtsplaner for alle kurser (årsplan) - at organisere kursusvirksomheden ved at udarbejde skemaer for instruktører, lærere og klasser. Projektopgaven - at rådgive og vejlede elever og lærere i forbindelse med øvelser i projektarbejde gennem hele skoleforløbet. - - at være behjælpelig med planlægning og tidsmæssig placering af de obligatoriske projektopgaver - at deltage i planlægningsmøder omkring den obligatoriske projektopgave - i forbindelse med den obligatoriske projektopgave i samarbejde med lærerne at yde den nødvendige indsats, så materialer, redskaber, og eksterne kontakter m.v. er til rådighed for elevernes opgaveløsninger. 3. Andre opgaver Materialevalg I forbindelse med det kommunale materialevalg er det skolebibliotekets opgave - at orientere sig i det løbende udbud af læringsressurcer. - at købe ind til skolens basissamlinger. - at koordinere skolebibliotekets materialeindkøb med den kommunale fællessamling og skolens fagudvalg. - at rådgive og foreslå indkøb til fællessamlinger og CFU Lillebælt. I forbindelse med materialevalget på skolen er det skolebibliotekets opgave Side 3

4 - at samarbejde med skoleledelsen omkring budget og indkøb - at koordinere indkøbene på skolebibliotekskontoen med indkøbene via skolens andre konti. - at lave dagsorden, være mødeleder og udarbejde referat for arbejdet i budgetudvalg/økonomiudvalg. - at koordinere datoplanen for faggrupper/fagudvalg og budget/økonomiudvalg - at formidle faggrupper/fagudvalgs besøg på Pædagogisk Central. Materialeforsyning - at forestå det løbende indkøb til skolens materialesamlinger efter ledelsens retningslinier og i samarbejde med Pædagogisk Central. - at udpakke og kontrollere materialebestillingerne efter ankomsten til skolen. - at samarbejde med Pædagogisk Central omkring registrering og katalogisering af skolens undervisningsmidler. Det sker efter DK5 og samles i skolevæsnets fælles database. - at optælle og fremlægge elevernes undervisningsmaterialer ved skoleårets start. - at indsamle, optælle og rykke for manglende undervisningsressourcer ved skoleårets afslutning. - at vedligeholde skolens materialesamlinger, herunder supplering og kassation. - at varetage andet ordnings- og tilsynsarbejde, herunder materialepleje. - at formidle lån af undervisningsmaterialer fra andre skoler og eksterne samlinger. - at varetage de administrative funktioner i forbindelse med udlånet af undervisningsmaterialerne. I forhold til Fællessamlingen og CFU Lillebælt er det skolebibliotekets opgave - at udføre skolens ikke netbårne bestillinger. - at informere om hjemkomne læringsresurcer. Side 4

5 - at sørge for modtagelse/afsendelse af de lånte læringsresurcer. - at holde sig orienteret om nyanskaffelser i samlingerne. Oprydning I forbindelse med udførelsen af de daglige funktioner er det skolebibliotekets opgave - at rydde op og holde orden på skolebibliotekets området med tilhørende depoter - at ansætte/afskedige bogopsættere og sende MOA til Pædagogisk Central - at fordele arbejdet mellem bogopsætterne Integra I forbindelse med bibliotekssystemet er det skolebibliotekets opgave - at udpege en systemansvarlig for de administrative procedurer - at rådgive og vejlede elever og lærere i søgning, udlån og aflevering - at holde sig orienteret om ændringer i systemet - at vurdere og foreslå ændringer af systemet til Pædagogisk Central - at underrette IT-afdeling og Pædagogisk Central om fejl i systemet Kulturelle arrangementer I forbindelse med skolebibliotekets kulturelle dimension er det skolebibliotekets opgave - at give information om og formidle kontakt til kulturelle arrangementer uden for skolen - at arrangere kulturelle begivenheder på skolen. - at koordinere de kulturelle tilbud med de øvrige i kommunen. - at koordinere arbejdet i henhold til skolens kulturplan. IT - at samarbejde med PC omkring den pædagogiske it-vejledning. - at vejlede lærere i afvikling af fagenes digitale programmer og portaler i et eventuelt samarbejde med it-vejlederne. Side 5

6 - at deltage i de fælleskommunale netværk, hvor der udveksles erfaringer, diskuteres og udarbejdes udviklingsperspektiver på området. - at præsentere skolebiblioteket på skolens intranet. Medier - at koordinere arbejdet i henhold til skolens medieplan. - at indkøbe apparatur til AV/it - at sørge for vedligeholdelse af apparaturet til medieundervisning. Skoleudvikling - at formidle information, som er relevant for udvikling af egen skole. - at medvirke til udvikling af skolens undervisning på medieområdet. - at samarbejde med skolens fagteam om udviklingen af fagmetodikken. - at skabe de nødvendige vejledningsnetvætk på skolen 4. Andet Ansættelse af skolebibliotekarer Stillingen som skolebibliotekar besættes efter bestemmelserne i Bekendtgørelsen af 13. marts Antallet af stillinger afgøres efter forhandling mellem skoleleder, leder af Pædagogisk Central og skoleafdeling. Ledige stillinger som skolebibliotekar opslås internt på skolen, på kommunens skoler eller knyttet til en ledig lærerstilling. Opslag udformes i et samarbejde mellem skoleleder og skolebibliotekskonsulent. Ved opslag uden for skolen følges de gældende kommunale regler for stillingsopslag. Skolelederen foretager sin indstilling og oversender den til skoleafdelingen. De nyansatte skolebibliotekarer modtager herfra en skriftlig bekræftelse på udpegningen, som indebærer en accept for deltagelse i uddannelsen til skolebbliotekar og som betales af centrale midler. Side 6

Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2011-2013 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2011-2013 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2011-2013 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen Indholdsfortegnelse 1 Forståelsesramme... 3 2 Klasselæreropgaver... 5 3 Deltagelse i kurser/transport... 6

Læs mere

BAKKESKOLEN. et læringscenter

BAKKESKOLEN. et læringscenter BAKKESKOLEN et læringscenter Kolding kommunes vision for læringscentrene: Læringscentertanken er en vision om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejlederfunktioner skaber nye forudsætninger

Læs mere

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Danmarks skolebiblio olebibliotek ekar arer Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Skolebiblioteket fra pædagogisk servicecenter til læringscenter Indhold På vej til at blive et læringscenter...

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

Skolebibliotekerne i skanderborg kommune. på vej mod pædagogiske læringscentre

Skolebibliotekerne i skanderborg kommune. på vej mod pædagogiske læringscentre Skolebibliotekerne i skanderborg kommune på vej mod pædagogiske læringscentre 1 Udgivet af Skolebiblioteksnetværket i Skanderborg Kommune Marts 2010 Illustrationer Fotos: tilsendt fra de respektive skoler

Læs mere

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-38-4 Layout: Brandstifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen

Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen På vej mod et pædagogisk læringscenter Udgivet af Skolernes Læringscenter Fællessamlingen Juni 2009 / revideret august 2012 Illustrationer Fotos af skoler og

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN. l d s. T r i. PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter

Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN. l d s. T r i. PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN B A P O M L K J I D E H F G T r i l d s PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter Formålet med publikationen Med denne publikation ønsker vi at

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Forord. Af Karin Gaardsted og Gitte Frausing

Forord. Af Karin Gaardsted og Gitte Frausing Omtanker! Inspirationskatalog til optimering af det moderne velfungerende skolebibliotek - fremtidens læringscenter Kommunernes Skolebiblioteksforening, 2005 Forord Af Karin Gaardsted og Gitte Frausing

Læs mere

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Børnene skal ha lyst til os Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek 1 Indholdsfortegnelse Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Baggrund for projektet 3 Netværk på tværs Erfaringer

Læs mere

Skole-IT-strategi. Forslag 2013

Skole-IT-strategi. Forslag 2013 Skole-IT-strategi Forslag 2013 13-2-2013 Forord... 2 Baggrund... 4 Teknikken og udstyret... 6 Den pædagogiske anvendelse af IT i undervisningen... 7 Digital kommunikation og videndeling... 10 Rollefordeling,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012

Praktikvejledning Meritlæreruddannelsen 2012 9. Fravær 9.1 Den meritstuderendes fravær Ved fravær følger den meritstuderende skolens regler om fraværsmelding. Ved et samlet fravær på en uge eller mere skal skolen (evt. i samarbejde med læreruddannelsen)

Læs mere