Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014"

Transkript

1 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé Rødovre Tlf Fax Mødetid: Onsdag den kl Mødested: Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 Øvrigt: - Afbud: Dagsorden: 1. Bestyrelsesforhold: Bestyrelsen består den 19. november 2014 af følgende: Valgt af Afgår Birgitte Pedersen (formand) Repræsentantskabet December 2015 Susanne M. Voigt Repræsentantskabet December 2014 Sanne Sørensen Repræsentantskabet December 2015 Dan Norén Repræsentantskabet December 2014 Niels Viuf Repræsentantskabet December 2015 Trygvi Streymnes Repræsentantskabet December 2014 Grethe Kujack Repræsentantskabet December 2015 Jan Hansen Medarbejderne December 2015 Lene Due Unold Rødovre kommune December 2017 Bent Lyngsig er ansat som direktør. Indstilling: at bestyrelsen tager punktet til efterretning. Bestyrelsen tog punktet til efterretning. 2. Udsendte referater/opfølgning: Udsendte referater: Virksomhedsnævnsmøde den 7. november, taget til efterretning. Behandles også under pkt. 8 og Igangværende sager: Hjemmesiden: Brugsanvisning Pixi er lavet, udleveres på repræsentantskabsmødet i morgen. Lægges også på hjemmeside. Kontortid: Mandag-Fredag Torsdag tillige

2 Affaldsordning i Rødovre: Intet. 4. Beretning: a) Formand: Repræsentantskabsmødet den 20. november. Beretning gennemgået. Kursusudvalget. Intet nyt, køre rigtig godt. Vedtægtsudvalget Forslag fremlægges på repræsentantskabsmødet. RødovreNet Temadag holdt i antenneforeningen. Der kommer flere nye tiltag, mere information følger til beboere. Priser på internet/tv drøftet på antenneforeningens bestyrelsesmøde. Opgradering af udstyr forhandles stadig. Rødovre Net ønsker ikke en binding i forbindelse med opgradering af udstyr. Byggeudvalget Der har lige været møde, mere på næste møde. Teknik og miljø udvalget Intet. Virksomhedsnævnet Referat udsendt. Styringsdialogen 2014 Godt møde, godt forberedt og vi talte meget fremtid. Diverse udfordringer drøftet. På næste møde i fællesrepræsentationen sætter vi evaluering af arbejdet i fællesrepræsentationen på dagsordenen. Sammenlægning af lejemål drøftet. Vi overvejer, at være med i byggeri på Irmagrunden. Direktør: Afdelinger uden afdelingsbestyrelse. Afdeling 2 har den 12. november valgt afdelingsbestyrelse, så punktet udgår nu som fast punkt på dagsordenen. Personale Der er vikarbesatte stillinger pt. Salg af Ørbygård Kommunen har nu sendt skøde til tinglysning og BL er i gang på vores vegne. Ydelseskataloger Afdelingsbestyrelsen i afdeling 10, har godkendt ydelseskataloget den 27. oktober. Der er skrevet til formænd i afdelingsbestyrelserne for afdeling 1, 4, 6, 11, 14, 18 og 22, at kataloger nu kan behandles. Vi afventer tilbagemelding.

3 5. Ansøgninger om lån fra dispositionsfonden samt godkendelse af diverse køkken og bad renoveringer. Der er indkommet ansøgninger fra følgende afdelinger til badeværelser og køkkener. Afdeling Søger til Antal Beløb Beløb samlet Løbetid 3 Badeværelser år 11 Badeværelser år 12 Badeværelser år 14 Badeværelser år Afdeling Søger til Antal Beløb Beløb Løbetid Finansiering samlet 11 Køkkener år Lån egne midler 14 Køkkener Bestyrelsen besluttede at godkende lån og projekter. 6. Udvikling/forbedring af hjemmesiden. I forbindelse end sidste bestyrelsesmøde, blev det kort diskuteret om hjemmesiden skulle tilpasses, således at den ændrer sig når man bruger f. ex. Et tablet eller en mobiltelefon. Vi har også tidligere diskuteret om vi skal tilkøbe et modul til at beboerne selv kan bestille og betale for leje af beboerlokaler i RB. Dette modul er nu klar til salg. Administrationen har indhentet priser på de to ændringer, priserne er kr. for tilpasningen til mobile enheder, prisen for lokalemodulet vil blive indtil kr. Begge priser er ex. Moms eller inkl. Moms. Tilpasningen til mobile enheder er et forbedring af hjemmesiden, som kommer den enkelte bruger til gavn. Lokalemodulet vil aflaste de personer i afdelingerne, der udlejer lokalerne. Det er flest ejendomsmestre, men også enkelte bestyrelsesmedlemmer udlejer. Der vil også være en fordel for administrationen, idet det vil være lettere at bogføre indtægter og udgifter. Beboerne vil opleve at kunne bestille hele døgnet og ikke kun i åbningstider. Her vil der således være både servicemæssige forbedringer såvel som arbejdsmæssige forbedringer. Det skal bemærkes, at der er afsat ganske små midler til løbende forbedringer i systemet, disse midler kan dog ikke finansiere udviklinger i den størrelsesorden der er tale om her. Det indstilles, at bestyrelsen diskuterer om forbedringerne skal gennemføres. Omkostningen vil i givet fald skulle dækkes af arbejdskapitalen. Bestyrelsen besluttede at bevilge beløbet, det tages fra arbejdskapitalen.

4 7. Opgørelse over varmemestrenes administrative arbejde sammenlignet med andre selskaber. Der vedlægges en opgørelse over hvilke administrative eller næsten administrative opgaver der ligger hos henholdsvis ejendomskontorerne og i administrationerne. Opgaveplaceringen er for Rødovre Boligselskabs vedkommende fastlagt på et mestermøde, så vi har fået et udgangspunkt, hvor vi er enige om placeringen af opgaverne. Som det fremgår af sammenligningen med de 2 øvrige selskaber, udføres der flere administrative opgaver hos de andre selskaber. Opgørelsen påtænkes at tilgå formændene til næste møde, hvor emnet er sat på dagsordenen. Det indstilles, at bestyrelsen tager opgørelsen til efterretning. Bestyrelsen tog opgørelsen til efterretning, der suppleres med eksempler. 8. Sygefraværspolitik Politiken har været drøftet i såvel arbejdsmiljøudvalget som samarbejdsudvalget. Der har alene været drøftelse af om pkt. 7 i det vedhæftede skal fremstå som et selvstændigt punkt eller flyttes til at være en del af punkt 9, idet det er i forhold til afskedigelse at en særlig hensyntagen til uhelbredeligt syge er aktuel. Direktionen ønsker at flytte punktet til punkt 9. Det indstilles, at bestyrelsen tager politikken til efterretning. Bestyrelsen tog politikken til efterretning. Punkt 7 beholdes. 9. Ændring af tidsregistrering I forbindelse med en effektivisering af arbejdet med udarbejdelse af de månedlige lønudbetalinger, er administrationen i gang med at indkøbe et nyt system, der kan lette arbejdet betydeligt. En brug af systemet vil betyde, at indtastninger og kontrol at timesedlerne vil blive minimeret, ligesom registreringssystemet kan lave en automatisk generering af de data der skal bruges til at danne lønnen i lønsystemet. Systemet vil betyde, at det nuværende system på Brandholms allé 11 vil bliver erstattet af et nyt system. Der vil være mulighed for, at man fremover som i dag, kan registrere sig når man kommer og går, men også registrere sig ved at sende en tom SMS besked til et nummer. Systemet vil så automatisk registrere ankomst og afgang fra arbejdspladsen. Det nye er, at systemet med SMS muligheden gør, at også arbejdet med timesedlerne for medarbejdere på afdelingerne også vil kunne benytte samme registrering som personalet på Brandholms allé 11. Da alle medarbejdere har arbejdsgiverbetalte mobiltelefoner, vil der ikke være omkostninger for medarbejderen ved at bruge systemet. Tidsmæssigt vil der ikke blive brugt mere tid på at sende en sms end der går til at skrive komme/gå tider ned på en liste. Vi vil ved at indføre systemet opnå en tidsbesparelse ved lønbehandlingen, og vil også opnå, at personalet i administrationen og på afdelingerne vil blive ligestillet. Indførelse af systemet vil også kunne give såvel medarbejder som ledelse et langt bedre overblik over bemanding i afdelingerne, samt rest ferie, feriefritimer etc. Forslaget blev drøftet i VN, hvor A siden ønsker systemet, B- siden er ikke enige internt.

5 Det indstilles, at der indkøbes nyt fleks system, så alle medarbejdere, uden højeste arbejdstid, i Rødovre Boligselskab, registreres i det nye system. Bestyrelsen vedtog at indføre systemet. 10. E-gain orientering Der gives en orientering om. Hvad E-gain er for et system, - hvordan det fungerer og med hvilke afdelinger det pt. drøftes at indføre systemet. Det drøftes med afdeling 9, 12, 19 og 20 om indførelse af Egain prognosesystem, derudover skal afdeling 3 og 7 involveres. Materiale vedr. Egain omdelt og orientering givet. Det planlægges at holde møde og invitere ovennævnte afdelingsbestyrelserne til et informationsmøde. 11. Eventuelt Vi har fået henvendelse fra et lille boligselskab med afdelinger i Rødovre og Ballerup kommune. De ønsker at blive administreret hos os. Administrationen drøfter videre med selskabet om vilkårene, før det forelægges bestyrelsen. Vi har fået henvendelse fra LBF og BL om frikøb af afdeling 1,2,10 og 17 der er omfattet af hjemfaldspligten. BL har forhandlet med omegnskommunerne og har opnået en rabat på ca. 80 %. Kommunerne vil gerne have penge, men hvis prisen for afdelingerne bliver for høj, vil lejlighederne ikke kunne udlejes, derfor lander man på nogle rabatprocenter, der kan synes store, men som er i begge parters interesse. Adm. sætter gang i revisor og aftaler med LBF, så sagen kan behandles på repræsentantskabsmøde, idet der er tale om køb af grunde. Beslutningen kan tages i HB idet grundkøb er en af de ting, der er uddelegeret til selskabets bestyrelse jf. protokollat. 12. Godkendelse af referat Godkendt Birgitte Pedersen (formand) Grethe Kujack Susanne M. Voigt Trygvi Streymnes Jan Hansen Niels Viuf Sanne Sørensen Dan Norén Lene Due Unold

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde

Referat fra repræsentantskabsmøde Referat fra repræsentantskabsmøde torsdag den 23. maj 2013, kl. 19.00 Sted: Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg Inviterede: 115 Fremmødt: 75 Medarbejdere/gæster: 5 Gæster: Deloitte Endelig

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere