Mål- og strategiplan for CFSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og strategiplan for CFSA - 2015 2020"

Transkript

1 18. december /lk Mål- og strategiplan for CFSA Sammendrag af Mål og strategiplan Med mål- og strategiplanen ønsker bestyrelsen at fastholde og videreudvikle CFSA s efterspurgte kerneydelser og at fastholde centrets særlige position som et fagligt støtte- og udviklingscenter for frivillige sociale indsatser og med en særlig neutralitet i forhold til særinteresser. I planperioden skal følgende mål for centrets udvikling og virksomhed tildeles særlig prioritering: Styrke centrets strategiske samarbejde med relevante aktører bl.a. på forskningsområdet og institutioner/organisationer i og omkring frivilligt socialt arbejde. Udvikling af bedre metoder/praksis omkring synliggørelse og dokumentation af frivilligt socialt arbejde. Styrke en inkluderende befolkningsdeltagelse i det frivillige arbejde, hvor der er plads til alle. Udvikling af viden og metoder til fremme af civilsamfundsdeltagelsen i det danske velfærdsprojekt. 0. Indledning CFSA blev etableret af Socialministeriet i 1992 i tæt samarbejde med det daværende kontaktudvalg for det frivillige sociale arbejde. Kontaktudvalget var få år forinden etableret som et samarbejde mellem Socialministeriet og den frivillige sociale sektor. Etableringen af både kontaktudvalget og CFSA byggede på erkendelsen af, at et velfungerende civilsamfund og et godt samarbejde mellem civilsamfundet og den offentlige sektor udgør en væsentlig forudsætning for et velfungerende og demokratisk velfærdssamfund. CFSA bygger dermed på en vision om et bedre velfærdssamfund gennem aktiv tilstedeværelse af den frivillige sektor. Centret skal således ses som en civilsamfundsstrategisk investering i forventninger om nytteværdi for hele samfundet. Centret blev fra starten opbygget som et fagligt støttecenter, der med et statsligt ejerskab i baggrunden og en selvejende institutionsmodel med egen bestyrelse blev sikret både organisatorisk forankring og betydelige handlefrihed inden for vedtægternes formål og rammer. Den valgte organiseringsmodel betyder bl.a. også, at CFSA ikke varetager organisatoriske særinteresser og ej heller indgår i den offentlige myndighedsstruktur. 1

2 Der fremgår af den aktuelle samfundsdebat et stærkt ønske om øget inddragelse af civilsamfundets /borgernes ressourcer til sikring af fremtidens velfærdssamfund. Behovet for et fagligt og strategisk støttecenter på området er derfor fortsat til stede. CFSA s mission fremgår af centrets vedtægter, hvori det bl.a. hedder: CFSA s formål er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. CFSA skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, offentlige myndigheder og private virksomheder. CFSA arbejder for dette formål ved at hjælpe frivillige og frivillige organisationer med at udvikle organisatoriske miljøer, der fremmer udvikling og læring, og som kan tiltrække nye generationer af frivillige. CFSA bidrager med viden til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds arbejde på området. CFSA bidrager endvidere til, at der kan udvikles samarbejde mellem frivillige organisationer, offentlige myndigheder og private virksomheder, som bygger på en anerkendelse af parternes komparative styrker, organisationernes selvbestemmelsesret samt deres mulighed for at bevare et uafhængigt og kritisk ståsted. CFSA udfører disse opgaver gennem udvikling af metoder, organisations- og samarbejdsformer, som formidles via rådgivning, konsulentbistand, kurser og temadage, publikationer og konferencer. Som grundlag for denne virksomhed opbygger CFSA en fond af såvel forsknings- som praksisbaseret viden om frivilligt arbejde, dets udvikling og betydning for velfærdssamfundet. Den tidligere bestyrelse udarbejdede i dialog med ministeriet mål- og strategiplan for peiorden Denne plan har haft stor betydning for centrets arbejde og udvikling siden 2010 og i perioden er bl.a. opnået: At den faglige og økonomiske bæredygtighed er styrket At forståelsen af frivilligt socialt arbejde ses i et bredere civilsamfundsperspektiv At centrets strategiske samarbejder er styrket At samarbejdet med forskningsmiljøer er styrket At der er stigende efterspørgsel på centrets kerneydelser At der er startet nye aktiviteter - herunder Europe Direct At centret arbejder med øget vidensdeling på tværs af landegrænser At der dokumenteres høj målopfyldelse / brugertilfredshed i forhold CFSA s ydelser At centret yder væsentlige bidrag til udvikling af samarbejdet mellem det frivillige arbejde og kommunerne At centret har fokus på de velfærdsstrategiske udviklingsbehov At der generelt i centret arbejdes med driftsoptimeringen og effektivisering. For perioden ønsker bestyrelsen som udgangspunkt at fastholde centrets strategiske position og kerneydelser i kombination med en målrettet videreudvikling. Der skal bl.a. sikres, at centrets samlede virksomhed er i overensstemmelse med udviklingen, hvor et aktivt civilsamfund/frivilligheden/det aktive medborgerskab i stigende grad anerkendes som afgørende forudsætninger for fastholdelse og videreudvikling af velfærdssamfundet, og hvor der både efterspørges selvstændige bidrag fra civilsamfundet og inviteres til samarbejde på tværs af sektorgrænserne. Der er i dag en stigende forståelse af, at ansvaret for velfærdssamfundet er et erkendt fælles projekt for alle/hele samfundet, og der er behov for at bringe alle ressourcer i spil. Der lægges større vægt på deltagelse og filosofien er, at alle kan bidrage med noget. Derfor sker der bl.a. på det sociale område også en opblødning af grænserne 2

3 mellem at være frivillig og være modtager af frivillighed. Der ses også eksempler på direkte brugerdreven frivillighed. Men der er i høj grad tale om visioner, som kun kan omsættes i praksis gennem en målrettet strategisk indsats og kompetenceudvikling i sektorerne og ikke mindst i kommunerne og i civilsamfundet. Fremadrettet vil CFSA i dialog med parterne forsøge at spille en mere tydelig rolle i det strategiske udviklingsarbejde på området. Tendensen går også i retning af, at den traditionelle frivillige sociale organisering i højere grad bliver én af mange organisatoriske udtryksformer for det aktive medborgerskab. I flere organisationer ses faldende medlemstal, og der er tale om en udvikling, der også stiller krav om nytænkning i foreningsorganiseringen af det frivillige arbejde. Der er ikke noget, der tyder på, at foreningen - som organisatorisk ramme for frivilligheden - er døende, men der er behov for udvikling af foreningskonceptet, og der må forventes en øget diversitet i foreningernes profil og organisering med en større prægning af de fag- og eller tematiske områder, som foreningen arbejder med. CFSA skal derfor tilbyde støtte til innovation i de etablerede organisationer/foreninger og udvikling og til mere differentierede organiseringer af borgernes frivillige sociale arbejde. 2.0 Mål- og strategier generelle forhold CFSA skal fastholde og udvikle sine eksisterende kerneydelser i dialog med civilsamfundets integritet og de samfundsmæssige behov for et aktivt og bredt frivilligt engagement. De overordnede mål er: at fremme social kapital, sammenhængskraft og demokratisk dannelse i samfundet at styrke frivillighedens organisatoriske kapacitet at styrke frivillighedens velfærdsbidrag at dokumentere og synliggøre værdien af borgernes frivillige indsats. 2.1 CFSA s eksistensberettigelse og strategisk positionering CFSA s bidrag til strategi- og kompetenceudvikling vedr. civilsamfund og velfærd skal generelt styrkes. CFSA s ressourcer skal spille en mere strategisk rolle i forhold til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Socialstyrelsens arbejde støtte til udvikling af civilsamfundets betydning for velfærdssamfundet CFSA s strategiske samarbejde med Frivilligrådet og andre særlige aktører i og omkring det frivillige sociale arbejde skal styrkes. Centrets faglige arbejdsgrundlag, ejerskabsforhold og tværsektorielle orientering giver centret en strategisk position med særlige muligheder for at fremme: dialog og samarbejde på tværs af samfundssektorerne. videns- og erfaringsopsamling på tværs af samfundssektorerne. innovation ikke alene i civilsamfundet, men også i krydsfeltet og samarbejdet mellem civilsamfundet og de øvrige samfundssektorer. I planperioden skal centret tydeliggøre sit faglige potentiale i forhold til initiativer til udvikling af et stærkere civilsamfund i forhold til velfærd, inklusion og trivsel 3

4 skal centret være opsøgende i forhold til at søge skabende strategiske samarbejde og partnerskaber med relevans for det frivillige arbejde. 2.2 Målgruppen for centeret Forståelsen af frivilligt socialt arbejde i et bredere civilsamfundsperspektiv fastholdes og videreudvikles CFSA skal samle viden om og understøtte nye former for organisering af borgernes frivillige arbejde. CFSA skal arbejde for inklusion i det frivillige arbejde, så der er plads til bidrag fra alle herunder også fra socialt svage grupper. CFSA s målgruppeforståelse i det frivillige sociale arbejde har over en årrække ændret sig fra et vedtægtsorienteret fokus til et aktivitetsorienteret fokus. Baggrunden har været og er fortsat en stigende anerkendelse af, at det frivillige sociale ansvar i dag varetages både i og uden for de formålsbestemte frivillige sociale organisationer. Uden for disse ses bl.a. idrætsforeninger, projektorienterede aktiviteter, uformelle grupperinger, der også påtager sig et socialt medansvar gennem særlige aktiviteter. Centrets dynamiske målgruppeforståelse anses også i de kommende år som vigtig, såfremt centret skal kunne rumme, støtte og bidrage til nyorienteringen omkring velfærdssamfundet, hvor der lægges vægt på det fælles ansvar og alles deltagelse. Som ydre grænse skal centrets målgruppeforståelse og aktiviteter altid kunne relateres til velfærdsområdet - typisk de social- og sundhedspolitiske områder, fremme af social kapital, sammenhængskraft og demokrati. Den dynamiske målgruppeforståelse i kombination med centrets begrænsede ressourcer vil også fremover udgøre en særlig prioriteringsudfordring indenfor rammerne af centrets ressourcer. Uden for civilsamfundet udgør kommunerne en særdeles vigtig del af centrets målgruppe. Kommunerne har det primære ansvar for de borgernære velfærdsydelser i samfundet og er derfor en naturlig samarbejdspartner for det frivillige arbejde på social- og sundhedsområdet. Omfanget af virksomhedernes samarbejde med det frivillige område er i disse år også stigende. Dels fordi flere og flere virksomheder påtager sig et særligt socialt ansvar, og dels fordi flere og flere virksomheder optræder som leverandører af velfærdsydelser på områder, hvortil civilsamfundet også bidrager. Således møder den frivillige sektor og virksomhederne også hinanden på forskellige indsatsområder. 2.3 CFSA s faglig profil Gennem øget samarbejde og partnerskaber med forskere og andre relevante aktører i ind- og udland o skal centrets styrke sin faglige viden om civilsamfund og velfærd o skal centret indsamle og udvikle nye redskaber til dokumentation af det frivillige arbejde og dets betydning o skal centret styrke sin praksisorienterede støtte til organisering, drift, udvikling og samarbejder i det frivillige arbejde. Centret skal have landets bedste og mest efterspurgte viden om frivilligt socialt arbejde. 4

5 Der er derfor behov for at fastholde og videreudvikle centrets kernekompetencer og ydelser i forhold til eksisterende og kommende behov i og omkring det frivillige sociale arbejde. Basalt skal CFSA s arbejde fortsat baseres på systematisk erfaringsopsamling og forskning, der omsættes i praksisrelaterede ydelser. De senere år har CFSA udbygget sit nordiske/europæiske netværk, og centrets inddrager i stigende grad international forskning og erfaringer i arbejdet. Den generelle styrkelse af det frivillige arbejde har bl.a. medført, at der nu er lokale frivilligcentre i mere end 50% af landets kommuner, der er forenet nationalt gennem paraplyorganisationen Frise. Frivilligt Forum ønsker som paraplyorganisation sammen med en række andre aktører også at spille en større rolle vedrørende frivilligt socialt arbejde, og der er generelt flere aktører, der relaterer sig til frivillighedsområdet. Udbygningen af infrastrukturen i og omkring det frivillige arbejde f.eks. gennem de lokale frivilligcentre - bidrager med øgede udfordringer til CFSA og centrets faglige formåen. Der ses også øgede krav om evidens- og virkningsdokumentation af de helt eller delvist offentlige finansierede frivillige velfærdsaktiviteter. CFSA har allerede bidraget med faglig udvikling af dette område, men der er behov for yderligere indsats for, at den nødvendige dokumentation af værdien af den frivillige indsats sikres. Udfordringen i dokumentationsarbejdet består bl.a. i, at resultaterne af de frivillige indsatser som regel opstår i et unikt samspil mellem formål, personlige relationer, værdier og anvendt social kapital. Det er derfor særlig svært udtømmende at måle værdien af den samlede frivillige tilstedeværelse og indsats, og virkningen spreder sig over en række både specifikke og nonspecifikke områder. I planperioden forventes, at tyngden af de faglige udfordringer til CFSA samlet vil øges. Behovet for ny viden og udviklingsbidrag fra centret øges - og mange af de øvrige aktører på frivillighedsområdet har brug for CFSA som det sted, hvorfra de kan hente værdifuld specialviden og inspiration. På denne baggrund skal CFSA styrke sit samarbejdet med forskere i ind- og udland og generelt søge at samle den bedste mulige viden på sit område - herunder viden om dokumentation af den frivillige indsats og tilstedeværelse. Ligeledes skal CFSA udbygge sit strategiske samarbejde med producerende partnere både med henblik på vidensindsamling, vidensdeling, innovation og løsning af konkrete opgaver. 3. CFSA - ydelser og aktiviteter Generelle bemærkninger: Som udgangspunkt skal CFSA i planperioden fastholde og videreudvikle sine kerneydelser Vidensopbygning Bidrag til politikudvikling Rådgivning og konsulentbistand Uddannelsesvirksomhed Organisations- og netværksudvikling Fremme af tværsektorielt samarbejde Generel formidling National koordinering af Projekt Frivillig. Den aktuelle samfundsudvikling indeholder imidlertid en række udfordringer, som har stor betydning for civilsamfundets rolle i relation til velfærdssamfundet. Det handler bl.a. om en ny forståelse af borgernes egen rolle i forebyggelsen og behandlingen af egne, om fælles sociale- og sundhedsmæssige udfordringer, om civilsamfun- 5

6 det/frivillighedens værdi og om, hvorledes opgavefordelingen og samspillet mellem samfundssektorerne skal være. Den stigende interesse for flere velfærdsbidrag fra borgerne/civilsamfundet og for øget samarbejde mellem sektorerne har givet anledning til en række specifikke initiativer som Den nationale civilsamfundsstrategi, Frivilligchartret, KL s oplæg om ny velfærdsalliance, regeringens 2020-plan for socialt udsatte osv. Civilsamfundet/den frivillige sektor står overfor en række ude- og indefra kommende udfordringer, der både efterspørger nytænkning og evne til fastholdelse af kendte og brugbare løsninger. Mens Folketinget, regeringen, KL og andre udtrykker stigende forventninger til civilsamfundets velfærdsbidrag, har civilsamfundet/den frivillige sektor ret og pligt til forsat at værne om sin egen integritet og dagsorden. Derfor taler den frivillige sektor ikke alene om velfærdsbidrag, men også om essentielle forhold som social kapital, sammenhængskraft og demokratisk dannelse. CFSA har som fagligt støttecenter på det frivillige sociale område en klar mission, der også omfatter en stærk forpligtelse til også at tilpasse sine tilbud de aktuelle udviklingsbehov i det frivillige sociale arbejde og dettes samspil med stat, regioner, kommuner og virksomhederne. I den aktuelle udvikling indgår også klare tendenser i retning af opgør med den klassiske tænkning om frivilligt socialt arbejde, som noget, der udføres af de ressourcestærke for de ressourcesvage borgere uden udbytte for de frivillige selv. 3.1 Ydelser til de frivillige og deres organisationer. CFSA skal støtte og fremme frivilligt socialt arbejde uanset den organisatoriske ramme. CFSA skal søge ny viden om forskellighederne i målgruppernes behov for støtte fra centret. CFSA skal tydeliggøre sine muligheder for at målrette tilbud og aktiviteter i forhold til modtagernes differentierede behov. CFSA skal have særlige og aktuelle tilbud, der understøtter kapacitetsudvikling, kompetenceudvikling, innovation, synlighed og dokumentation omkring den frivillige sociale indsats. CFSA skal bidrage til udvikling af nye arbejdsformer i det frivillige arbejde herunder øget inddragelse af digitale værktøjer. CFSA skal med ny kommunikationsstrategi sikre den bedst mulige kontakt med sine differentierede målgrupper, herunder styrke anvendelsen af sociale medier. CFSA primære målgruppe udgøres af frivillige aktører. Der er reelt tale om en organisatorisk vifte fra de uformelle organiseringer, lokale foreninger og små/større organisationer og institutioner i civilsamfundet. Den formelle organisering spiller fortsat en dominerende rolle for det frivillige arbejde, men områder som eventfrivillighed, kommunal frivillighed o. lign. er i disse år stigende. Nye befolkningsgrupper af frivillige (f.eks. unge studerende), ressourcestærke ældre og nye opgavetyper skaber behov for en mere differentieret organisering af det frivillige arbejde. CFSA s har ikke normativ tilgang til organiseringen af det frivillige arbejde. Der skal være plads til forskellige organiseringer og deltagelsesformer, hvis befolkningsdeltagelse i det frivillige arbejde skal styrkes, og centret bidrage til, at valg af organiseringsform m.v. sker på et kvalificeret grundlag. 6

7 I den frivillige sektor er behovet for strategiske planlægning og ledelse stigende, og mange organisationer og foreninger arbejder i dag med at omstille sig til nye udfordringer bl.a. i form af ændrede samfunds- og omverdensvilkår og nye krav fra nuværende og nye frivillige. 3.2 CFSA s ydelser til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold med flere Øget samarbejde mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Socialstyrelsen og CFSA og placering af flere innovative og strategiske opgaver ved CFSA. CFSA skal også tilbyde at indgå i relevant samarbejde med andre ministerier omkring civilsamfundsrelaterede opgaver. Udvikling af centrets samarbejde med Frivilligrådet om løsning af flere særopgaver med innovativt sigte. CFSA skal være i kontinuerlig dialog med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Socialstyrelsen med henblik på at yde erfarings- og teoribaseret rådgivning om frivilligt arbejde. at løse specifikke strategiske opgaver efter resultatkontrakt-relaterede eller specifikke aftaler. at kunne understøtte vidensdeling mellem ministeriet, Socialstyrelsen og civilsamfundet om relevante emner. Omkring Projekt Frivillig har CFSA også stående samarbejde med Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. 3.3 CFSA s ydelser til kommunerne CFSA skal styrke indsamling og formidling af viden om samarbejdet mellem kommunerne og civilsamfundet/frivillighed /aktivt borgerskab. bidrage til udvikling af nye metoder omkring samarbejde og samskabelse mellem kommunerne og civilsamfundet herunder også omkring velfærdsopgaver, der forudsætter særlige organisatoriske konstruktioner*. tilbyde rådgivning, konsulentbistand og kompetenceudvikling. støtte udvikling og etablering af nye samarbejder på området. *) herunder selvejende institutioner, socialøkonomiske virksomheder m.fl., hvor der stilles særlige krav om faglighed og forsyningssikkerhed, og hvor der optræder både ulønnede frivillige og lønnede ansatte medarbejdere. På baggrund af bestemmelserne i Servicelovens 18 og kommunernes dominerende rolle som leverandører af de borgernære velfærdsydelser er der behov for et tæt samarbejde mellem kommunerne, de frivillige foreninger / organisationer og deres institutioner. CFSA har bl.a. gennem kommuneprojektet, netværk for kommunale frivilligkonsulenter sikret omfattende kendskab til og faglig viden om det kommunale samarbejde med frivillige/foreninger. Den offentlige sektor (mindst den kommunale del) og borgernes frivillige engagement opfattes i stigende grad som både komplementære og indbyrdes forudsætninger. Derfor er det også naturligt, at der i stigende omfang arbejdes med samskabelse på en række områder, hvor parterne arbejder under fælles mål. Samskabelsen sker typisk gennem fælles aktiviteter og/eller parternes selvstændige aktiviteter med koordinerede formål. 7

8 3.4 CFSA s ydelser til virksomheder CFSA skal støtte udviklingen af samarbejder mellem virksomheder og frivillige bl.a. jfr. centrets koncept for Frivilligbørs søge ny viden og udvikle særlige tilbud omkring frivilligt arbejde, beskæftigelse og uddannelse søges partnerskaber, der kan give centret adgang til nødvendig specialviden på beskæftigelsesområdet. CFSAs formålsbeskrivelse omfatter også tilbud og aktiviteter til støtte til samarbejdet mellem civilsamfundet og de private virksomheder. I planperioden skal CFSA have særlig fokus på udvikling af konkrete samarbejder mellem virksomheder og frivillige og mulighederne for øget samarbejde på beskæftigelsesområdet, hvor målet bl.a. er at sikre flere plads på arbejdsmarkedet. Centret indgår bl.a. i netværk med private virksomheder og har direkte kontakt og dialog med flere virksomheder og yder rådgivning og konsulentbistand på området. 4. ØKONOMISK OG FAGLIG BÆREDYGTIGHED Tættere samarbejde med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Socialstyrelsen om løsning af flere strategiske udviklingsopgaver Begrænset markedsfinansieret virksomhed, hvor styrkelse af CFSA egen udvikling indgår som delmål. Gennem rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejderne skal sikres, at centrets faglige kompetencer matcher de faglige udfordringer og opgaver Den faglige og økonomiske bæredygtighed søges bl.a. fremme gennem min. 20 ansatte omregnet til fuldtidsstillinger. Centrets basale økonomiske grundlag udgøres af 2 grundbevillinger på Finansloven. Derudover løser centret - primært for det offentlige - en række indtægtsgivende projektopgaver o.lign. og har desuden i begrænset meget omfang frie markedsfinansierede aktiviteter. Alle centrets aktiviteter er underlagt centrets overordnede formål. Projekter og anden indtægtsdækket virksomhed skal bidrage til styrkelse af centrets faglige og økonomiske bæredygtighed. Centret optræder ikke som profitstyret tilbudsgiver eller direkte konkurrent til f.eks. private konsulentfirmaer. 5. STRATEGISK SAMARBEJDE Det strategiske samarbejde med relevante aktører styrkes yderligere. Indgåelse af flere primært produktionsrelaterede partnerskaber Det konkrete faglige samarbejde mellem Frivilligrådet og CFSA søges udvidet. CFSA indledte i 2008 indgåelse af strategiske samarbejdsaftaler med aktører med særlig fokus på frivilligt socialt arbejde. Flere af partnerskaberne handler om vidensdeling og koordinering, mens andre danner grundlag for fælles/koordinerede indsatser. 8

9 I planperioden vil der være særlig fokus på de producerende partnerskaber. Formålet med partnerskaberne er: at skabe samarbejde, der styrker parternes strategiske position og synlighed. at sikre rum for vidensdeling og refleksion. at skabe synergien gennem komplementær tænkning, udvikling og samarbejde i konkrete projekter og aktiviteter. at danne fælles opgavebestemte enheder (konsortier o.lign.). Partnerskabssamarbejdet har i betydeligt omfang tilført centret ny viden og inspiration, og gennem de fleste af partnerskaberne er udviklet og implementeret samskabelse om konkrete opgavelysninger typisk med innovativt sigte. 6. INNOVATION OG KOMPETENCEUDVIKLING (CFSA) Gennem nye projekter og partnerskaber søges CFSA tilført ny viden og nye kompetencer, der kan fremme innovation og nytænkning i centret. CFSA s nuværende forskningssamarbejde i regi af CIFRI søges styrket og permanentgjort Styrke CFSA s viden og kompetencer i forhold til unge og nye typer frivillige Fortsat udbygning af CFSA s samarbejde med andre relevante europæiske lande om vidensdeling og læring. CFSA har fokus på læring og udvikling, hvor systematisk videns- og erfaringsopsamling samt bidrag fra forskning udgør de dominerende kilder. CFSA har også politik/strategier for systematisk kompetenceudvikling/efteruddannelse af egne medarbejdere, og der er tradition for flere årlige interne udviklingsinitiativer. Som følge af ændringer i målgruppernes behov og omverdensvilkårene befinder CFSA sig også som virksomhed og organisation i en kontinuerlig innovationsproces med fokus på udvikling af nye forståelsesmodeller, koncepter og metoder i udvikling og drift af frivilligt arbejde. 7. PROJEKTER Gennem nuværende og fremtidige projekter skal der fokuseres mere på projekternes o innovative potentiale i forhold civilsamfund/frivilligt arbejde o velfærdsstrategiske potentiale o faglige og innovative potentiale for CFSA. CFSA skal stille sig til rådighed for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Socialstyrelsen for løsning af særopgaver. CFSA kan efter en faglig relevansvurdering tage initiativer til at byde på projekter, der bringes i udbud af offentlige myndigheder. Bemærk at aktiviteter, der tilgår CFSA i forbindelse med åbne udbud, vil juridisk og økonomisk blive henregnet som markedsfinansieret virksomhed. CFSA kan efter en faglig relevansvurdering tage initiativer til at søge offentlige myndigheder, EU, fonde m.v. om finansiering af projekter o.lign., der skal bidrage til socialt entreprenørskab og innovation af frivilligt arbejde. 9

10 Begrebet projekter benyttes som fællesbetegnelse for tilskudsdækket virksomhed, hvor centret udfører opgaver for et eller flere ministerier. Disse aktiviteter har typisk følgende perspektiver: Anvendelse af eksisterende viden og kompetencer ved CFSA Fremme af projektets formål (værdiskabelse) Forankring og formidling af projektets resultater gennem CFSA s samlede virksomhed Skabelse af ny viden og innovation i CFSA. 8. UDVIKLING/MARKEDSFINANSIERET VIRKSOMHED De markedsfinansierede aktiviteter i et innovativt perspektiv søges styrket. Målet er ikke at tilføre markedet ny konkurrence, men at løse opgaver, hvor centrets særlige kompetencer kan anvendes, eller hvor nye arbejdsopgaver (evt. i samarbejde med andre aktører) kan tilføre CFSA ny viden og fremme innovationen på CFSA. De markedsfinansierede aktiviteter opfattes som en særlig udviklingsmulighed for centret. Markedsfinansieret virksomhed benyttes som betegnelse for stående eller tidsafgrænsede aktiviteter, der ikke er omfattet af grundbevillinger eller projektaftaler med ministerier. De markedsfinansierede aktiviteter bør være overskudsgivende for centret og skal som minimum være udgiftsneutrale. CFSAs markedsfinansierede virksomhed, der typisk drejer sig om større og særlige opgaver vedr. organisationsudvikling, dokumentation, evaluering og kommunale frivillighedspolitikker, er p.t. af mindre omfang, når der bortses fra egentlige projekter. 9. UDVIKLING AF CFSA I planperioden skal der være skærpet opmærksomhed på udviklingen af nye og eksisterende tilbud i CFSA Bestyrelsen tager initiativ til evaluering af mål- og strategiplanen min. 1 gang årligt. 10

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE

FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE 2013-2015 Indhold 3 Forord 4 6 8 12 14 18 19 Baggrund for strategien FriSes strategiske målsætninger At styrke frivilligcentrenes ydelser, kvalitet & fortsatte udvikling

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Undersøgelse

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Hvorfor samarbejde og hvordan? - tilbageblik på samspillet og aktuelle diskurser. Klaus Levinsen & Michael Fehsenfeld

Hvorfor samarbejde og hvordan? - tilbageblik på samspillet og aktuelle diskurser. Klaus Levinsen & Michael Fehsenfeld Hvorfor samarbejde og hvordan? - tilbageblik på samspillet og aktuelle diskurser Klaus Levinsen & Michael Fehsenfeld Et tilbageblik på relationen mellem det offentlige og civilsamfundet Frem til 1930:

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Grøn frivillighed i Danmark

Grøn frivillighed i Danmark Grøn frivillighed i Danmark Strategi og hvordan kommer man igang Ole Münster FrivilligDanmark FrivilligDanmark Selvejende, almennyttig organisation Stiftere: Ole Münster og Bjørn Engsig Vi fremmer det

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Samskabelse og partnerskaber

Samskabelse og partnerskaber Samskabelse og partnerskaber Hjerteforeningen 8. april 2016 Hans Stavnsager Seniorkonsulent Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Socialt Entreprenørskab Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Lise Bisballe liseb@ruc.dk ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning CSE: Forskning, uddannelse og vidensdeling

Læs mere

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Indledning Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, som er vedtaget i efteråret 2014.

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere