Skærbækværket - Brændselsomlægning - november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skærbækværket - Brændselsomlægning - november 2011"

Transkript

1 DELTA Testrapport TEST Reg nr 00 Miljømåling ekstern støj Skærbækværket - Brændselsomlægning - november 20 Udført for DONG Energy Power A/S AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Sagsnr: A Side af 60 inkl 4 bilag Revideret den 6 januar og 0 maj 202 DELTA Venlighedsvej Hørsholm Danmark Tlf Fa wwwdeltadk CVR nr Denne rapport er udgivet under akkreditering udstedt af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) og ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) inklusive deres MRA (Mutual Recognition Arrangement) Yderligere information kan ses på wwwdanakdk og wwwilacorg Rapporten må kun gengives i sin helhed Gengivelse i uddrag kræver skriftlig accept fra DELTA

2 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 2 af 60 Titel Miljømåling - ekstern støj Skærbækværket - Brændselsomlægning - november 20 Journal nr Sagsnr Vores ref AV 240/ A LOD/CB/OWN/ilk DANAK 00/480 Rev 2 Rekvirent DONG Energy Power A/S Kraftværksvej Fredericia Rekvirentens ref Niels Germod Resumé Rapporten dokumenterer støjemissionen fra Skærbækværket i nuværende driftssituation november 20 og i en fremtidig driftssituation efter omlægning til biobrændsel Endvidere er beregnet støjbelastning i en anlægsfase for etableringen af faciliteter til biobrændsel På baggrund af kildestyrkemålinger er støjbelastningsbidraget, L r, beregnet ved et antal referencepunkter udvalgt på baggrund af en støjkortberegning i de forskellige driftsscenarier Beregningerne viser, at støjbelastningen fra den nuværende driftssituation per november 20 overholder de angivne støjgrænser for Skærbækværket Beregningerne viser, at støjbelastningen fra et fremtidigt driftsscenarie med biobrændsel vil overholde de angivne støjgrænser for Skærbækværket i dag- og aftenperioden I natperioden vil de angivne støjgrænser ikke være overskredet for de ejendomme, der fremtidigt vil være beliggende uden for værkets fremtidige lokalplanområde, såfremt der foretages losning af biobrændsel med kranen placeret på den vestlige halvdel af kransporet i dette tidsrum De mest betydende støjbidrag vil være bidrag fra fremtidig lossekran til biopiller og tilhørende kajbånd Bemærkning Beregningsresultatet gælder udelukkende for det prøvede emne Denne rapport erstatter tidligere version DANAK 00/480 Rev - Tilføjelser i Afsnit 6 DELTA, 0 maj 202 Leif Ødegaard Akustik

3 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 3 af 60 Indholdsfortegnelse Indledning 5 2 Virksomheden og dens støjkilder 5 3 Vilkår7 4 Virksomhedens omgivelser7 4 Målemetode 8 42 Baggrundsstøj 8 5 Støjberegning9 5 Beregningsmodel 9 52 Lydudbredelsesforhold 9 53 Referencepositioner 9 54 Beregningsusikkerhed 6 Beregningsscenarier 6 Støjberegning - nuværende drift 6 Nye støjkilder 62 Beregningsresultater nuværende situation 2 62 Støjberegning - Brændselsomlægning5 62 Nye støjkilder5 622 Beregningsresultater - Brændselsomlægning 8 7 Vurdering af støj og vibrationer i anlægsfase 20 7 Vejledende grænseværdier for vibrationer i anlægsfasen20 72 Væsentlige arbejdsprocesser2 72 Støjkilder i anlægsfase - Situation Støjkilder i anlægsfase - Situation Støjkilder i anlægsfase - Situation Støjkilder i anlægsfase - Situation Støjkilder i anlægsfase - Situation Støjkilder i anlægsfase - Situation Sammenfatning af støjbelastning for anlægsarbejder30 8 Konklusion3 9 Vurderinger og fortolkninger 32 0 Referencer33 Bilag - Støjkort Nuværende Situation 34

4 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 4 af 60 Bilag 2 - Støjkort Biobrændsel 37 Bilag 3 - Detaljerede beregningsresultater nuværende situation40 Bilag 4a - Støjkort Anlægsfasen - Situation 49 Bilag 4b - Støjkort Anlægsfasen- Situation 2 5 Bilag 4c - Støjkort Anlægsfasen - Situation 353 Bilag 4d - Støjkort Anlægsfasen - Situation 4 55 Bilag 4e - Støjkort Anlægsfasen - Situation 557 Bilag 4f - Støjkort Anlægsfasen - Situation 659

5 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 5 af 60 Indledning Undersøgelsen er foranlediget af planer om at udvide Skærbækværket med biobrændsel, og i den forbindelse skal værket udvides med forskellige bygninger og ekstra aktiviteter, som vil påvirke støjbelastningen af de nærliggende boligområder Denne rapport dokumenterer støjemissionen fra Skærbækværket i de nærliggende naboområder dels med den nuværende driftssituation november 20, dels med et fremtidigt driftsscenarie på værket med fyring med biobrændsel Endvidere er der foretaget støjberegninger i anlægsfasen for etablering af installationer til denne omlægning til biobrændsel Støjemissionen er beregnet i forskellige kritiske referencepunkter med udgangspunkt i måling af kildestyrken på de enkelte støjkilder Undersøgelsen er udført som en Miljømåling - ekstern støj i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr 5/993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder 2 Virksomheden og dens støjkilder Skærbækværket består i dag af en aktiv producerende Blok 3 fra oktober 997 Denne blok er gasfyret med en installeret effekt på 393 MW el og 435 MJ varme Blokken er et dampturbineanlæg, som ud over at producere elektricitet til højspændingsnettet også leverer fjernvarme i Trekantområdet Blok 3 er beliggende vest for de ældre ikke-producerende blokanlæg og 2 Blok 3 består bygningsmæssigt af et 90 m højt kedelhus, en 32 m høj turbinebygning, en 48 m høj akkumulatortank og en 20 m høj skorsten Naturgassen tilføres via en MR-station (måle- og reguleringsstation), som er placeret ca 300 m nord for Blok 3 En oversigt over Skærbækværket i dens nuværende situation er angivet i Figur

6 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 6 af 60 Figur Oversigt over virksomheden, Skærbækværket

7 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 7 af 60 3 Vilkår I virksomhedens miljøgodkendelse Revurdering af Miljøgodkendelse på Skærbækværket, december 2009 [4], afsnit 2, er formuleret følgende krav: Virksomhedens bidrag til støjbelastningen angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må uden for virksomhedens skel i intet punkt i de nedenfor anførte områder overstige de i tabellerne angivne værdier: Område nr SB3 Åben, lav boligbebyggelse Tidsinterval Referencetidsrum timer L r db(a) Mandag-fredag db Lørdag db Lørdag db Søn- & helligdage db Alle dage (aften) db Alle dage (nat) ,5 35 db Spidsværdi db Tabel Grænseværdier for støjbelastningen i område SB3 Åben, lav boligbebyggelse Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger Ubestemtheden må ikke være over 3 db(a) Ovenstående krav gælder kun for den eksisterende virksomhed Ved en planlagt fremtidig udvidelse skal støjkravene overholdes uden at tage ubestemtheden til indtægt 4 Virksomhedens omgivelser Skærbækværket er placeret på nordsiden af Kolding Fjord Ca 400 m nordøst for værket ligger Skærbæk, som hovedsageligt er et åben/lav boligområde Mod syd og vest afgrænses værket af fjorden

8 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 8 af 60 Figur 2 Situationskort omkring Skærbækværket 4 Målemetode De anvendte kildestyrker i beregningsmodellen for Skærbækværket i den nuværende driftstilstand er baseret på kildemateriale angivet i [3], Skærbækværket - Beregning af ekstern støj august 2009 Prøvnings rapport miljømåling ekstern støj Med hensyn til placering af eksisterende kilder og kildestyrker henvises til denne rapport Kildestyrken for de betydende støjende processer er bestemt ved nærfeltsmåling af det energiækvivalente lydtrykniveau, L eq i db re 20 µpa og er foretaget efter metoderne beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr 5/993 Desuden er suppleret med databaseværdier (kildestyrke for kørsel med lastbiler ved svag acceleration) Målingerne er udført i /- oktavfrekvensbånd 3,5 Hz - 8 khz 42 Baggrundsstøj Baggrundsstøj i området er fortrinsvis støj fra vejtrafik på de lokale veje i området samt støj fra omkringliggende virksomheder og aktiviteter på havneområdet i Skærbæk Endvidere er der støj fra landbrugsaktiviteter i området

9 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 9 af 60 5 Støjberegning I det følgende angives forudsætningerne for de udførte beregninger 5 Beregningsmodel Der er opbygget en akustisk model i beregningsprogrammet SoundPLAN version Heri er støjkilder, bygninger, terræn mv modelleret, og der er taget højde for skærmning og refleksioner af lyden De støjbidragsydende eksterne støjkilder er indsat i beregningsmodellen som punktlydkilder, linjekilder eller fladekilder med angivelse af position og kildestyrke I forhold til tidligere udførte beregninger er der i disse beregninger anvendt en terrænmodel baseret på 0,5 m ækvidistance højdekurver fra en digital højdemodel for at beskrive det kuperede terræn mere korrekt 52 Lydudbredelsesforhold Området inde på Skærbækværket er hovedsageligt asfalt og vibreret grus, som regnes akustisk hårdt; Fjorden og andre vandområder er regnet akustisk hårdt Uden for værkets område er asfalt og bygninger regnet akustisk hårdt Øvrige områder er regnet akustisk porøst Værkets område er forholdsvis fladt Mod nord og øst udbredes støjen over en betydelig stigning i terrænet, som giver en vis skærmdæmpning i disse retninger 53 Referencepositioner De mest belastede referencepunkter er fastlagt på baggrund af de udførte støjzonekortberegninger, se Figur 3 Det bemærkes, at ejendomme ved referencepunkterne Klippehagevej 9, Klippehagevej 20 og Klippehagevej 2 tilhører Dong Energy Disse ejendomme vil fremtidigt befinde sig inden for et udvidet lokalplanområde for hele Skærbækværket Disse punkter er derfor ikke medtaget ved vurdering af støjbelastningen efter brændselsomlægning

10 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 0 af 60 Figur 3 Skærbækværket - Nuværende situation med støjkilder og udvalgte referencepunkter

11 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side af Beregningsusikkerhed Usikkerheden på de beregnede støjbelastningsbidrag er bestemt i henhold til Orientering nr 36 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger Den udvidede usikkerhed (tidligere benævnt ubestemtheden) beskriver et konfidensinterval, hvori den sande værdi med 90 % sandsynlighed befinder sig En støjgrænse anses normalt af Miljøstyrelsen for at være signifikant overskredet, når beregningsresultatet minus den udvidede usikkerhed er større end støjgrænsen Standardusikkerheden på de beregnede støjniveauer består dels af et kilderelateret bidrag og dels af beregningsmetodens bidrag Beregningsmetodens standardusikkerhed er db, jf Orientering nr 36 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Standardusikkerheden på de anvendte kildestyrker afhænger af de akustiske vilkår, hvor under de er tilvejebragt Generelt set er standardusikkerheden på hver af de anvendte kildestyrker sat til 3 db svarende til mindre gode forhold For kilder, hvor der er anvendt leverandørdata, er standardusikkerheden sat til 5 db 6 Beregningsscenarier De udførte beregninger omfatter dels det nuværende støjbidrag fra Skærbækværket med dens normale eksisterende drift, dels en fremtidig situation med nuværende drift kombineret med et driftsscenarie, hvor man opererer med fyring med biobrændsel Endvidere er der beregnet støjbidraget til omgivelserne i anlægsfasen af det planlagte biobrændselsanlæg 6 Støjberegning - nuværende drift I beregningerne er det forudsat, at værket er i maksimal drift med fuld last på Blok 3 i hele døgnet Endvidere er der i dagperioden regnet med transport af kulaske restprodukter til mellemdepotet på Stegenav, der er beliggende på værkets nordvestlige område Endvidere er der regnet med støjbidrag fra firmaet Melgaards aktiviteter på depotet på Stegenav 6 Nye støjkilder I forhold til de anvendte støjkilder i [3] er der tilføjet følgende nye støjkilder for det eksisterende anlæg: Diverse afkast samt portåbning på fjernvarmebygning nord for Blok 3 Kildestyrken for disse anlæg er målt i februar 200 og er dokumenteret i Støjkilderapport PX Fjernvarmebygning - Skærbækværket Prøvnings rapport Miljømåling - ekstern støj, februar 200 [5]

12 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 2 af 60 Serverkøleanlæg umiddelbart øst for administrationsbygning Det har ikke været muligt at foretage støjkildebestemmelse af dette anlæg, da vejrforholdene ikke har muliggjort at belaste anlægget På baggrund heraf er kildestyrken for anlægget estimeret ud fra støjinformationer fra leverandøren af anlægget Den totale kildestyrke for anlægget er estimeret til L WA = 82 db(a) re pw De anvendte kildestyrker for anlægget skal kontrolleres, når maksimal belastning er mulig Det bemærkes, at maksimal belastning af køleanlægget optræder meget sjældent og kun under meget varme vejrkonditioner Der et tilføjet støjbidrag fra 2 nye ventilationsafkast placeret på taget af den sydlige del af MR-Stationen Den målte kildestyrke for disse 2 anlæg er L WA = 87 db(a) re pw Firmaet Melgaards aktiviteter på depotet Stegenav Der er regnet med aktivitet fra en gummihjulslæsser og et jordsorteringsanlæg Kildestyrken fra disse støjkilder er estimeret på baggrund af målinger af tilsvarende anlæg eller fra Støjdatabogen [2] Det nøjagtige aktivitetsniveau er ikke kendt, men det er forudsat foregående i dagperioden på hverdage Denne aktivitet er medtaget, da den principielt skal indgå som en del af værkets aktiviteter i beregning af støjbelastningen, jf afsnit Støj i Melgaards miljøgodkendelse af 9 august 2000 En skitse af de indgåede støjkilder på værket er angivet i Figur 3 62 Beregningsresultater nuværende situation Støjberegningerne er dels udført i støjzonekort med en maskestørrelse på 0 m, dels i de udvalgte kontrolpunkter med de forventede højeste støjniveauer i det fremtidige driftsscenarie De mest belastede referencepunkter er fastlagt på baggrund af de udførte støjzonekortberegninger Til orientering er angivet et ISO-dB-støjkurvekort visende støjbelastningen i natperioden, detaljeret omkring de mest kritiske boliger ved værket beregnet i,5 m højde med en maskestørrelse på 0 m Der er ikke tillagt eventuelt genetillæg på disse værdier Tilsvarende kort for øvrige perioder er angivet i Bilag I det følgende angives resultaterne af beregningerne, dvs virksomhedens bidrag til støjbelastningen i de udvalgte referencepositioner svarende til de mest støjbelastede punkter i det pågældende område De beregnede niveauer er fritfeltværdier og kan direkte sammenlignes med grænseværdierne Beregningsresultaterne angives som støjbelastningen, som er det energiækvivalente, A-vægtede, korrigerede lydtrykniveau, L r i db re 20 μpa Eventuelle overskridelser er angivet med rødt Det bemærkes, at de angivne resultater ikke er korrigeret for indhold af rene toner eller impulsstøj Der er ikke foretaget undersøgelser af toner/impulsers hørbarhed samt spidsværdi i immisionspunkterne Detaljerede resultater med bidrag fra de væsentligste støjkilder er angivet i Bilag 3

13 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 3 af 60 Position Hverdage Lørdage Søndage Referencetidsrum Støjgrænse 45 db 40 db 35 db 45 db 40 db 40 db 35 db 40 db 40 db 35 db Fjordvejen 2 32,3 27,4 27,4 27,4 3, 27,4 27,4 28, 27, 27, Kidholmevej 2 39,7 34, 34, 33, 32,7 34, 34, 33, 34, 34, Klippehagevej 4 38,4 3,9 3,9 30,9 3,3 3,9 3,9 30,7 3,5 3,5 Klippehagevej 9 33,0 28, 28, 28,0 29,0 28, 28, 27,3 27, 27, Klippehagevej 20 35,7 30, 30, 30, 32,9 30, 30, 30, 29,8 29,8 Klippehagevej 2 37, 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,5 35,5 Kraborrevej 0 34, 32,8 32,8 32,5 33, 32,8 32,8 32,4 32,4 32,4 Tennisbane 34,4 30,0 30,0 29,4 30, 30,0 30,0 29,4 29,7 29,7 Tabel 2 Beregnede støjbidrag i kontrolpunkterne i den nuværende situation, november 20 Støjgrænser er angivet i kursiv Usikkerheden på de beregnede niveauer er vægtet i forhold til de enkelte kilders usikkerhed, og støjbidrag i beregningspositionen er angivet i Tabel 3 Position Hverdage Lørdage Søndage Referencetidsrum Fjordvejen 2 2,7 2,0 2,0 2, 2,6 2,0 2,0 2,0 2, 2, Kidholmevej 2 4,6 2,5 2,5 2, 2, 2,5 2,5 2, 2,5 2,5 Klippehagevej 4 6, 2,6 2,6 2,4 2,4 2,6 2,6 2,2 2,6 2,6 Klippehagevej 9 2,7 2,6 2,6 2,6 2,4 2,6 2,6 2,4 2,5 2,5 Klippehagevej 20 2,6 3,0 3,0 3,0 2,6 3,0 3,0 3,0 3, 3, Klippehagevej 2 3,2 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Kraborrevej 0 2,0,9,9,9,9,9,9,9,9,9 Tennisbane 4,0 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2, 2,3 2,3 Tabel 3 Beregnet udvidet usikkerhed i db for kontrolpunkterne i den nuværende situation, november 20 Den udvidede usikkerhed for beregningspositioner varierer mellem,9-6, db Det bemærkes, at usikkerheden kun skal medtages ved en evaluering af gældende grænseværdier for det eksisterende anlæg Ved nyanlæg eller udvidelser skal støjgrænserne overholdes uden at inkludere usikkerheden på beregningerne

14 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 4 af 60 Figur 4 Beregnet L Aeg,nat for nuværende situation, november 20

15 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 5 af Støjberegning - Brændselsomlægning I denne forbindelse skal der etableres et laste/losseanlæg ved det eksisterende kajanlæg Anlægget består af en lossekran, et lasteanlæg og diverse transportbånd fra kran til lagringssiloer samt transportbånd fra siloer til skivemølleranlæg I forbindelse med kajbåndanlægget og træpillelageret etableres et antal nye omkasterstationer Endvidere opføres der et deno-anlæg med nyt støvfilter og en ny sugetræk-blæserinstallation i forbindelse med udvidelsen Disse anlæg samt omkasterstationer forudsættes at blive placeret i bygningerne med en klimaskærm med høj luftlydisolation Disse kilder indgår derfor ikke som væsentlige nye støjkilder i beregningerne I beregningerne er det forudsat, at værket er i maksimal drift med fuld last på Blok 3, og at de nyetablerede anlæg er i maksimal drift hele døgnet Losning af biobrændsel vil ske på den østlige del af kajanlægget umiddelbart syd for Blok og Blok 2 Losning vil sandsynligvis ske med en kran Biobrændslet transporteres med transportbånd videre til en langtidslagringssilo placeret på den vestligste del af kraftværksgrunden Herfra transporteres brændslet til en skivemøllebygning placeret ved Blok 3 Der kan i perioder også ske lastning af biobrændsel i transit per skib/pram til andre værker Denne aktivitet vil ikke ske samtidig med losning af biobrændsel Lasteudstyret af biobrændsel vurderes støjmæssigt til at være mindre end losseaktiviteten og er derfor ikke beregnet separat, da losseaktiviteten bidrager med den højeste støjbelastning Der vil foregå transport af biobrændsel per lastbil fra pillesiloer ud ad den nordlige port Endvidere er der i dagperioden regnet med transport af bioaske restprodukter til mellemdepotet på Stegenav 62 Nye støjkilder Kildestyrken fra fremtidige planlagte anlæg er bestemt dels ud fra leverandøroplysninger, dels fra målinger på tilsvarende anlæg Kildestyrken for lossekranen til biopiller er estimeret på baggrund af resultater af nye støjmålinger på tilsvarende krananlæg [7] Den anvendte kildestyrke for kranen er estimeret til LWA = 03 db(a) re pw Aktivitet foregår i hele døgnet dog med den begrænsning, at i natperioden kl vil losning kun foregå med kranen placeret på den vestlige halvdel af kajen Kildestyrken for kajtransportbåndet er estimeret til LWA = 80 db(a)/m re pw Aktivitet foregår hele døgnet Kildestyrken for skråtransportbånd er estimeret til LWA = 78 db(a)/m re pw Aktivitet foregår hele døgnet Last og losning af biobrændsel vil ikke foregå samtidigt Der er kun regnet med bidrag fra losning af biobrændsel, da denne aktivitet er mere støjende end lastning Afkast for hjælpedampventil på Blok 3 er forudsat støjdæmpet minimum 7 db i beregningerne Den målte kildestyrke er LWA = 0 db(a) re pw

16 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 6 af 60 To afkast for tagventilation på MR-station forudsat støjdæmpet minimum 7 db i beregningerne Den målte kildestyrke er LWA = 87 db(a) re pw Der er regnet med støj fra intern transport af bioflyveaske fra askelager til mellemdepot på Stegenav I alt 555 transporter per år Aktivitet foregår mellem kl alle dage Der er regnet med støj fra intern transport af biobundaske fra askelager til mellemdepot på Stegenav I alt 274 transporter per år Aktivitet foregår kun i dagperioden på hverdage samt lørdage kl 07-4 Der er regnet med støj fra transport af ammoniak til/fra nyt ammoniaklager Der er regnet med 65 transporter per år, svarende til maks transport per dag Aktivitet foregår kun i dagperioden på hverdage Der er regnet med støj fra transittransport af biobrændsel fra biopillelager til øvrige værker ud af nordlige port Der er regnet med 267 transporter per år Aktivitet foregår kun i dagperioden En skitse af de nye installationer er angivet med farvet signatur i Figur 5

17 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 7 af 60 Pram 8 Støvfilter 2 Biopilleskib 9 Døgnsiloer og møller 3 Lossekran 0 deno-anlæg 4 Evt lastekran NH3 tank 5 Omkasterstation m magnetudtag 2 Flyveaskehåndtering 6 Omkasterstation 7 Sugetrækblæser Figur 5 Layout - SKV Biopilleanlæg 3 Biopiller - langtidslagre Transportbånd

18 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 8 af Beregningsresultater - Brændselsomlægning I det følgende angives resultaterne af beregningerne med biobrændsel, dvs virksomhedens bidrag til støjbelastningen i de udvalgte referencepositioner svarende til de mest støjbelastede punkter i det pågældende område De beregnede niveauer er fritfeltværdier og kan direkte sammenlignes med grænseværdierne Beregningsresultaterne angives som støjbelastningen, som er det energiækvivalente, A-vægtede, korrigerede lydtrykniveau, Lr i db re 20 μpa Det bemærkes, at de angivne resultater ikke er korrigeret for indhold af rene toner eller impulsstøj Der er ikke foretaget undersøgelser af toner/impulsers hørbarhed, samt spidsværdi i immisionspunkterne Position Hverdage Lørdage Søndage Referencetidsrum Fjordvejen 2 37, 36,0 34,8 36,0 36,7 36,0 34,8 36,4 36,0 34,8 Kidholmevej 2 39,8 33,8 33,4 33,5 33,6 33,8 33,4 33,6 33,8 33,4 Klippehagevej 4 39,7 35,7 33, 35,6 35,9 35,7 33, 35,8 35,7 33, Klippehagevej 9 39,8 39,2 38,8 39,2 39,2 39,2 38,8 39,2 39,2 38,8 Klippehagevej 20 40, 38,8 37, 38,8 39,3 38,8 37, 39,0 38,8 37, Klippehagevej 2 42,2 4,8 40,9 4,8 4,8 4,8 40,9 4,8 4,8 40,9 Kraborrevej 0 35,4 34,3 34, 34,2 34,7 34,3 34, 34,5 34,3 34, Tennisbane 36,3 33,9 3,4 33,8 34,2 33,9 3,4 34,0 33,9 3,4 Tabel 4 Beregnet støjbidrag fra værket i udvalgte punkter efter brændselsomlægning For beregningspositionen svarende til det mest støjbelastede punkt er i boligområdet detaljerede oplysninger om de enkelte kilders støjbidrag angivet i Bilag 3 Til orientering er angivet et ISO-dB-støjkurvekort visende støjbelastningen i aftenperioden detaljeret omkring de mest kritiske boliger ved værket beregnet i,5 m højde med en maskestørrelse på 0 m Der er ikke tillagt eventuelt genetillæg på disse værdier Tilsvarende kort for øvrige perioder er angivet i Bilag 2

19 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 9 af 60 Figur 6 Beregnet LAeg,aften for scenarie med biobrændsel

20 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 20 af 60 7 Vurdering af støj og vibrationer i anlægsfase I det følgende er der foretaget en vurdering af mulige gener fra støj og vibrationer i forbindelse med anlægsarbejderne til det nye biobrændselsanlæg Støj i anlægsfasen er ikke underlagt de vejledende vilkår til virksomhedsstøj Anlægsarbejder skal dog anmeldes til kommunen, før de igangsættes Kommunen kan i den forbindelse meddele støjvilkår og påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis det vurderes, at der er behov for det Støj fra anlægsfasen er beregnet i det nærmeste område omkring værket ud fra et grundlag af oplysninger over støjkilderne ved de forskellige anlægsaktiviteter - feks ramning, spunsning, uddybning med spandkædemaskine og sandsugning, entreprenørmaskiner og fra kørsel af jord osv Resultaterne er angivet for de 8 udvalgte referencepunkter og som støjudbredelseskort Der er ikke foretaget en egentlig beregning af vibrationer ved etableringen af biobrændselsanlægget, men der er foretaget en vurdering af bygningsskadelige vibrationer, komfort, strukturlyd ved sammenligning af gældende grænseværdier 7 Vejledende grænseværdier for vibrationer i anlægsfasen I anlægsfasen vurderes vibrationspåvirkningen af nabobygninger i henhold til standarden DIN 450, del 3 [7] Der er anvendt de nedre grænseværdier, som angivet i Tabel 5 Anvendelse Vpeak (mm/s) Konstruktioner som i industribygninger og infrastrukturanlæg 20 Normale bygningskonstruktioner som almindeligt kontorbyggeri, lejlighedskomplekser og parcelhuse 5 Følsomme bygningskonstruktioner som bevaringsværdige bygninger 3 Tabel 5 Vejledende grænser for bygningsskadelige vibrationer, Vpeak i mm/s, jf DIN For aktiviteter i anlægs- og driftsfasen gælder tillige Miljøstyrelsens vejledning nr 9/997 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø [6] for vibrationskomfort, hvor følgende grænseværdier er angivet i Tabel 6

21 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 2 af 60 Anvendelse Vægtet accelerationsniveau Law i db Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl 8-07 Børneinstitutioner og lignende 75 Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl 07-8 Kontor- og undervisningsområder 80 Erhvervsbebyggelse 85 Tabel 6 Vejledende grænser for vibrationer, db re 0-6 m/s2 72 Væsentlige arbejdsprocesser De væsentligste arbejdsprocesser ved anlægget kan inddeles i 3 faser: Ramning af havnekaj og af bygninger på land I denne fase vil der blive foretaget spunsning og gravearbejde ved havnekaj Endvidere vil der blive foretaget ramning og gravearbejde ved biopillesiloer samt betonstøbningsarbejde 2 Ramning af bygninger samt etablering af havnekaj og bygninger I denne fase vil der blive foretaget ramning og gravearbejde ved biopillesiloer samt betonstøbearbejde og gravning ved havnekaj og bygninger 3 Etablering af havnekaj og bygninger på land samt uddybning af havn I denne fase vil der primært blive foretaget etablering af havnekaj og bygninger med betonstøbning og materialekørsel til og fra byggepladsen Uddybning af havnen sker langs den østlige kaj foretaget med et spandkædefartøj Materialet vil blive transporteret væk med enten selvsejlende pramme eller med pramme trukket af slæbebåde

22 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 22 af 60 I alle faser vil der være transport af materialer på værkområdet og parkering for bygningsarbejdere ved den nordlige port til værket For anlægsfaserne er der beregnet støjbelastning for følgende Situationer -6: Ramning af havnekaj og bygninger 2 rammemaskiner på land 2 Ramning af havnekaj og bygninger rammemaskine på land 3 Ramning af bygninger samt etablering af havnekaj og bygninger 2 ramme-maskiner på land 4 Ramning af bygninger samt etablering af havnekaj og bygninger ramme-maskine på land 5 Etablering af havnekaj og bygninger 6 Etablering af havnekaj og bygninger samt uddybning af havn Anlægsaktiviteterne kan som udgangspunkt foregå på alle ugens 7 dage i perioden kl 0722 I beregningerne er der anvendt A-vægtet kildestyrke for det anvendte materiel og arbejdsperioder, som angivet i Tabel 7 Anlægsscenarier, som er medtaget i beregningen, er udvalgt på baggrund af de mest støjende anlægsfaser med det typisk anvendte entreprenørmateriel Kildestyrken for disse maskiner er estimeret ud fra målinger eller angivet i diverse litteratur for disse typer materiel For hver fase er der bestemt en ækvivalent kildestyrke for typiske delaktiviteter under forudsætning af, at disse er i samtidig drift under hele arbejdsperioden Dette vil formodentlig ikke ske i praksis De beregnede ækvivalente kildestyrker er således de maksimale for den pågældende delaktivitet

23 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 23 af 60 Materiel/aktivitet Antal Tidsrum LwA Sit Sit 2 Sit 3 Sit 4 Sit 5 Sit 6 Fartøjer Spandkædefartøj Pramme Slæbebåd Rammemaskine (spuns) Dumper 06 Gravemaskine 2 Rendegraver/gummiged 06 Tromlevibrator 0 Evt generator 95 Sandpumpe/lastbiler 02 Rammemaskiner Dumper 2 06 Gravemaskiner 2 2 Lastbiler 2 0 Tromlevibrator 2 0 Betonpumpe 05 Betonvibrator 00 Tårnkran 00 Kompressor 00 Lastbiler med materialer mm 4/time 0 Personbiler (200 mand) Personbiler (00 mand) Personbiler kørsel 0/20 km/t Anlægsarbejde ved havnekaj Anlægsarbejde ved pillesilo Kørsel Tabel 7 Anlægsaktiviteter, arbejdsperioder og anvendt kildestyrke for forventet anvendt entreprenørmateriel

24 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 24 af Støjkilder i anlægsfase - Situation Anlægsarbejderne i denne situation opdeles som følgende: Antal Tidsrum LWA Ækvivalent kildestyrke i db(a) re pw Rammemaskine (spuns) Dumper 06 Gravemaskine 2 Rendegraver/gummiged 06 Tromlevibrator 0 Evt generator 95 Sandpumpe/lastbiler 02 Rammemaskiner Dumper 2 06 Gravemaskiner 2 2 Lastbiler 2 0 Tårnkran 00 4/time 0 0 Personbiler (200 mand) Personbiler (00 mand) Personbiler kørsel 0/20 km/t Materiel/aktivitet Anlægsarbejde ved havnekaj 3 2 Anlægsarbejde ved pillesilo Kørsel Lastbiler med materialer mm De mest støjende aktiviteter er spunsning ved kajanlæg og ramning ved området til biopillesilo Resultatet af støjberegningen er angivet i Bilag 4a

25 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 25 af Støjkilder i anlægsfase - Situation 2 Anlægsarbejderne i denne situation opdeles som følgende: Antal Tidsrum LWA Ækvivalent kildestyrke i db(a) re pw Rammemaskine (spuns) Dumper 06 Gravemaskine 2 Rendegraver/gummiged 06 Tromlevibrator 0 Evt generator 95 Sandpumpe/lastbiler 02 Rammemaskiner Dumper 2 06 Gravemaskiner 2 2 Lastbiler 2 0 Tårnkran 00 4/time 0 0 Personbiler (200 mand) Personbiler (00 mand) Personbiler kørsel 0/20 km/t Materiel/aktivitet Anlægsarbejde ved havnekaj 3 2 Anlægsarbejde ved pillesilo Kørsel Lastbiler med materialer mm De mest støjende aktiviteter er spunsning ved kajanlæg og ramning ved området til biopillesilo Resultatet af støjberegningen er angivet i Bilag 4b

26 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 26 af Støjkilder i anlægsfase - Situation 3 Anlægsarbejderne i denne situation opdeles som følgende: Materiel/aktivitet Ækvivalent kildestyrke i db(a) re pw Antal Tidsrum LWA Rendegraver/gummiged 06 Tromlevibrator 0 Evt Generator 95 Sandpumpe/lastbiler 02 Rammemaskiner Dumper 2 06 Gravemaskiner 2 2 Lastbiler 2 0 Tromlevibrator 2 0 Betonpumpe 05 Betonvibrator 00 Tårnkran 00 Kompressor 00 4/time 0 0 Personbiler (200 mand) Personbiler (00 mand) Personbiler kørsel 0/20 km/t Anlægsarbejde ved havnekaj 2 Anlægsarbejde ved pillesilo Kørsel Lastbiler med materialer mm De mest støjende aktiviteter er byggeaktiviteter ved kajanlægget og ramning ved biopillesilo Resultatet af støjberegningen er angivet i Bilag 4c

27 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 27 af Støjkilder i anlægsfase - Situation 4 Anlægsarbejderne i denne situation opdeles som følgende: Materiel/aktivitet Ækvivalent kildestyrke i db(a) re pw Antal Tidsrum LWA Rendegraver/gummiged 06 Tromlevibrator 0 Evt Generator 95 Sandpumpe/lastbiler 02 Rammemaskine 22 Dumper 2 06 Gravemaskiner 2 2 Lastbiler 2 0 Tromlevibrator 2 0 Betonpumpe 05 Betonvibrator 00 Tårnkran 00 Kompressor 00 4/time 0 0 Personbiler (200 mand) Personbiler (00 mand) Personbiler kørsel 0/20 km/t Anlægsarbejde ved havnekaj 2 Anlægsarbejde ved pillesilo Kørsel Lastbiler med materialer mm De mest støjende aktiviteter er byggeaktiviteter ved kajanlægget og ramning ved biopillesilo Resultatet af støjberegningen er angivet i Bilag 4d

28 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 28 af Støjkilder i anlægsfase - Situation 5 Anlægsarbejderne i denne situation opdeles som følgende: Materiel/aktivitet Ækvivalent kildestyrke i db(a) re pw Antal Tidsrum LWA Rendegraver/gummiged 06 Tromlevibrator 0 Evt Generator 95 Sandpumpe/lastbiler 02 Lastbiler 2 0 Tromlevibrator 2 0 Betonpumpe 05 Betonvibrator 00 Tårnkran 00 Kompressor 00 4/time 0 0 Personbiler (200 mand) Personbiler (00 mand) Personbiler kørsel 0/20 km/t Anlægsarbejde ved havnekaj 2 Anlægsarbejde ved pillesilo 5 Kørsel Lastbiler med materialer mm De mest støjende aktiviteter er byggeaktiviteter ved kajanlægget og ved biopillesilo Resultatet af støjberegningen er angivet i Bilag 4e

29 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 29 af Støjkilder i anlægsfase - Situation 6 Anlægsarbejderne i denne situation opdeles som følgende: Materiel/aktivitet Ækvivalent kildestyrke i db(a) re pw Antal Tidsrum LWA Spandkædefartøj Pramme Slæbebåd Rendegraver/gummiged 06 Tromlevibrator 0 Evt Generator 95 Sandpumpe/lastbiler 02 Lastbiler 2 0 Tromlevibrator 2 0 Betonpumpe 05 Betonvibrator 00 Tårnkran 00 Kompressor 00 4/time 0 0 Personbiler (200 mand) Personbiler (00 mand) Personbiler kørsel 0/20 km/t Anlægsarbejde til vands eller på land Fartøjer 6 Anlægsarbejde ved havnekaj 2 Anlægsarbejde ved pillesilo 5 Kørsel Lastbiler med materialer mm De mest støjende aktiviteter er uddybning på vand, byggeaktiviteter ved området til biopillesilo og havnekaj Resultatet af støjberegningen er angivet i Bilag 4f

30 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 30 af Sammenfatning af støjbelastning for anlægsarbejder Anlægsfasens beregnede støjbelastningsbidrag i de udvalgte referencepunkter er anført i Tabel 8 for de forudsatte situationer Situation Situation 2 Situation 3 Position Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag Aften Nat Fjordvej 2 54,6 54,6 3, 54,5 54,5 3, 39, 39, 3, Kidholmevej 2 46,7 46,7 20,5 45,0 45,0 20,5 46,3 46,3 20,5 Klippehagevej 4 49,9 49,9 7,4 49,8 49,8 7,4 38,8 38,7 7,4 Klippehagevej 9 58,0 58,0 7,2 58,0 58,0 7,2 42,7 42,7 7,2 Klippehagevej 20 56,2 56,2 8,6 56,2 56,2 8,6 4,2 4,2 8,6 Klippehagevej 2 59,9 59,9 9,0 59,9 59,9 9,0 43,7 43,7 9,0 Kraborrevej 0 43,0 43,0 5,6 42,4 42,4 5,6 39,5 39,5 5,6 Tennisbane 47,8 47,8 4,0 47,7 47,7 4,0 38,2 38,2 4,0 Situation 4 Situation 5 Situation 6 Position Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag Aften Nat Fjordvej 2 38,3 38,3 3, 36,6 36,6 3, 45,9 45,9 45,4 Kidholmevej 2 44,4 44,4 20,5 36,7 36,6 20,5 39,5 39,5 36,5 Klippehagevej 4 37,5 37,4 7,4 33,6 33,6 7,4 43,3 43,3 42,8 Klippehagevej 9 42,2 42,2 7,2 4,4 4,4 7,2 50,2 50,2 49,6 Klippehagevej 20 40,5 40,5 8,6 39, 39, 8,6 48,0 48,0 47,4 Klippehagevej 2 43,3 43,3 9,0 42,7 42,6 9,0 50,5 50,5 49,8 Kraborrevej 0 38,0 38,0 5,6 32,9 32,9 5,6 40,6 40,5 39,8 Tennisbane 36,8 36,8 4,0 32,7 32,6 4,0 42,8 42,8 42,3 Tabel 8 Beregnet støjbelastningsbidrag fra virksomheden i udvalgte punkter under anlægsfasen i forskellige aktivitetssituationer

31 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 3 af 60 8 Konklusion Rapporten behandler støjemissionen fra den nuværende drift og fremtidige aktiviteter på Skærbækværket Kildestyrken for de betydende støjkilder under normal drift er målt Kildestyrker for fremtidige aktiviteter er estimeret og baseret på leverandøroplysninger og målinger fra tilsvarende installationer Støjbidraget til støjbelastningen i 8 positioner i det eksterne miljø er beregnet Endvidere er der udført støjzoneberegninger med en maskestørrelse på 0 m i et område omkring værket Nuværende situation Virksomhedens beregnede støjbelastningsbidrag er anført i Tabel 2 for den nuværende situation Sammenholdes de beregnede støjbelastningsbidrag med grænseværdierne beskrevet i virksomhedens miljøgodkendelse kan det konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i alle punkter for dagperioden og aftenperioden for den nuværende driftssituation I referencepunktet på Klippehagevej 2 er grænseværdien overskredet med 0,6 db om natten Den overskridelse er dog ikke signifikant, idet den udvidede usikkerhed er beregnet til 4, db i dette punkt Det bemærkes, at Klippehagevej nr 9, 20 og 2 ejes af DONG Energy og anvendes som pendlerboliger og ikke har fastboende beboere Den mest betydende støjkilde er serverkølingsanlægget placeret umiddelbart inden for virksomhedens skel Kildestyrken for dette anlæg er ikke bestemt ved måling, men estimeret ud fra leverandøroplysninger Kildestyrken for dette anlæg skal måles, når det er muligt at belaste anlægget maksimalt Der er ikke foretaget en vurdering af kravet om overholdelse af spidsværdien på 50 db(a) om natten, som angivet i Tabel Det vurderes dog, at den normale drift af værket om natten ikke bør give anledning til overskridelse af denne grænseværdi Hvorvidt dette er tilfældet, kan først konstateres i de enkelte punkter ved måling af støjen Brændselsomlægning Virksomhedens beregnede støjbelastningsbidrag er anført i Tabel 4 for den fremtidige driftssituation med biobrændselsfyring For det fremtidige driftsscenarie med biobrændsel kan det konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i alle punkter uden for værkets fremtidige lokalområde i alle referencetidsrum, dog forudsat, at losning om natten mellem 2207 kun vil foregå på den vestlige halvdel af kajsporet for kranen De mest betydende støjbidrag er fra den nyetablerede lastekran og det tilhørende nyetablerede kajbånd Det endelige støjniveau i disse punkter vil afhænge af de endelige kildestyrker efter etablering af anlægget Det bemærkes, at de angivne resultater ikke er korrigeret for indhold af rene toner eller impulsstøj Dog kan karakteren af støj fra lossekraner ofte indeholde impulsstøj afhængigt af håndteringen af kranen Hvorvidt dette er tilfældet, kan først konstateres i de enkelte punkter ved måling eller ved subjektiv vurdering, når anlægget er etableret Der er ikke foretaget en vurdering af kravet om overholdelse af spidsværdien på 50 db(a) om natten Det vurderes dog, at den normale drift af værket om natten ikke bør give anledning til overskridelse af denne grænseværdi Hvorvidt dette er tilfældet, kan først konstateres i de enkelte punkter ved måling af støjen efter igangsættelse af driften

32 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 32 af 60 9 Vurderinger og fortolkninger Lavfrekvent støj/infralyd Det er vor erfaring, at ved normal drift af kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg er der meget sjældent problemer med lavfrekvent støj og vibrationer i omgivelserne Det er vor vurdering, at de nye støjkilder, som etableres på værket i forbindelse med brændselsomlægningen, normalt ikke vil give anledning til lavfrekvent støjbidrag Hvorvidt dette er tilfældet, kan først konstateres efter igangsættelse af driften Anlægsarbejder Støjen fra anlægsarbejder er sammensat af mange støjkildebidrag og vil ofte være forskellig fra dag til dag De udførte beregninger er udtryk for normalt anvendte arbejdsmetoders støjudstråling og forventede driftsforhold i anlægsfasen Der er således tale om et foreløbigt grundlag, som dog vurderes tilstrækkelig til at belyse støj fra anlægsarbejderne Først når entreprenører er valgt og endelige byggemetoder samt materiel er bestemt, kan der gives et mere præcist billede af støjbelastningen i anlægsfasen Muligheder for afværgeforanstaltninger med hensyn til støjbelastning i anlægsfasen begrænser sig generelt til optimering af arbejdsmetoder, feks nedvibrering i stedet for ramning Ramningsmetoden er normalt mere støjende end nedvibrering og er derfor valgt i beregningen for at gøre disse mere konservative Det vurderes ikke, at lokale afskærmninger vil have nogen væsentlig effekt på støjbelastningen, idet mange af kilderne vil have en højde, hvor skærme ikke vil være effektive Anlægsarbejdet må forventes at give anledning til vibrationer i omgivelserne Det drejer sig specielt om nedramning af spuns Vibrationer dæmpes meget over afstand, og det må forventes, at selv kraftige vibrationer vil være dæmpet så meget, at de ikke kan registreres i en afstand af nogle få hundrede meter Der er ikke placeret boligbebyggelse indenfor en afstand af ca 250 m fra arbejdsområderne Muligheder for afværgeforanstaltninger med hensyn til vibrationsbelastning og påvirkning af strukturlyd i omgivelserne begrænser sig generelt til optimering af arbejdsmetoder Bygninger, der ligger inden for en kritisk afstand af under 00 m, bør inspiceres med henblik på at dokumentere bygningens tilstand inden vibrationskritiske arbejder påbegyndes Under anlægsarbejdet bør disse bygninger overvåges Lavfrekvent støj kan evt forekomme i forbindelse med dumpertransport, nedvibrering og ramning Der kan ikke på det foreliggende grundlag vurderes størrelsen af dette bidrag i referencepunkterne, da detaljerede oplysninger over støjkilder ikke foreligger i denne fase af projektet

33 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 33 af 60 0 Referencer [] Beregning af ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr 5, 993 [2] Støjdatabogen, Teknisk rapport LI 460/89, Lydteknisk Institut, november 989 [3] Skærbækværket Beregning ekstern Støj, Prøvningsrapport - Miljømåling - ekstern Støj, Doc , Dong Energy Power, august 2009 [4] Revurdering af Miljøgodkendelse på Skærbækværket, Miljøstyrelsen - Miljøcenter Odense, december 2009 [5] Fjernvarmebygning Skærbækværket, Prøvningsrapport Miljømåling - ekstern støj Rapport Nr PX B, ÅF-Ingemansson, København, februar 200 [6] Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø, Miljøstyrelsens vejledning nr 9, 997 [7] Erschütterungen im Bauwessen Einwirkungen auf bauliche Anlagen, DIN 450 Teil 3 [8] Portal Cranes- Type Ardelt- Tukan , Determination of sound power levels according to Nordtest Method Acou 80 Rapport Nr PX A, ÅFIngemansson, København, marts 200

34 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 34 af 60 Bilag - Støjkort Nuværende Situation Grid-beregning af støjudbredelsen i dagperioden

35 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 35 af 60 Grid-beregning af støjudbredelsen i aftenperioden

36 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 36 af 60 Grid-beregning af støjudbredelsen i natperioden

37 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 37 af 60 Bilag 2 - Støjkort Biobrændsel Grid-beregning af støjudbredelsen i dagperioden

38 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 38 af 60 Grid-beregning af støjudbredelsen i aftenperioden

39 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 39 af 60 Grid-beregning af støjudbredelsen i natperioden

40 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 40 af 60 Bilag 3 - Detaljerede beregningsresultater nuværende situation Bidrag til den samlede støjbelastning fra de vigtigste støjkilder/aktiviteter på virksomheden fremgår af nedenstående tabeller

41 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 4 af 60 Fjordvej 2 Source Ldag Laften Lnat Total 32,2 27,3 27,3 Gummihjulslæsser Meldgaard 28,4 Støjdæmpet Nøddiesel 25,8 B3 Turbine Maskintrafo 9,2 9,2 9,2 B3 E-byg Riste N kote 2,35 8,9 8,9 8,9 B3 Kedel Skorsten 7,3 7,3 7,3 Serverkøling (Preliminary) 6,6 6,6 6,6 B3 Hovedkølevandspump 2stk 6, 6, 6, B3 MR tagvent N a 5,6 5,6 5,6 B3 Turbine Spaerdampvent 5,3 5,3 5,3 MR- Ventilator Syd_2 4,7 4,7 4,7 Mr Ventilator Syd_ 4,5 4,5 4,5 B3 MR tagvent N b 3,6 3,6 3,6 B3 Lyddæmper røggas 3,6 3,6 3,6 Kørsel fragt 3, Kørsel med sod 2,5 Jordsorteringsanlæg,5 Sod produktion med kul 0,4 B3 MR Port Ø 9,9 9,9 9,9 B3 MR tagvent S 9,8 9,8 9,8 Kørsel med sprit 9,5 Vent S5 Fjernvarmebygning 8,0 8,0 8,0 Udluftning olierør 6,3 6,3 6,3 B3 Turbine N Port 302 5,4 5,4 5,4 B3 Turbine ventilation O k6,35 5, 5, 5, Port Fjernvarmebygning 4,9 4,9 4,9 B3 Kedel Ovenlysvinduer 4,46 4,46 4,46 B3 Kedel Naturgasrør N 2,83 2,83 2,83 B3 MR Jalousi S b 2,6 2,6 2,6 B3 Oliepumpehus tag, afkast,5,5,5 B3 Kedel T Sikkerhedsventil S,36,36,36 B3 MR Jalousi O a,6,6,6

42 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 42 af 60 Kidholmevej 2 Source Ldag Laften Lnat Total 39,7 34,0 34,0 Jordsorteringsanlæg 36,7 Gummihjulslæsser Meldgaard 34, B3 MR tagvent N a 24,5 24,5 24,5 B3 Suger Opstartsventil hjdam 24,2 29,2 29,2 B3 MR tagvent N b 23,9 23,9 23,9 B3 MR Port V 22,4 22,4 22,4 Mr Ventilator Syd_ 22, 22, 22, B3 Hovedkoelevandspump 2stk 2,4 2,4 2,4 MR- Ventilator Syd_2 9,8 9,8 9,8 Støjdæmpet Nøddiesel 8,5 B3 MR Port Ø 8,2 8,2 8,2 B3 MR tagvent S 8, 8, 8, Udluftning olierør 7,9 7,9 7,9 B3 Kedel Skorsten 7,9 7,9 7,9 Vent S5 Fjernvarmebygning 7,5 7,5 7,5 B3 Turbine Spaerdampvent 6,3 6,3 6,3 Kørsel med sod 5,8 Sod produktion med kul 5,6 B3 Lyddæmper røggas 4,6 4,6 4,6 B3 MR Jalousi_2 N 3,6 3,6 3,6 B3 Turbine ventilation O k6,35 3, 3, 3, Kørsel med sprit 2,5 B3 Turbine N Port 302 2,5 2,5 2,5 B3 Oliepumpehus tag, afkast 2,0 2,0 2,0 B3 MR ovenlys,7,7,7 B3 MR Ovenlys 5,69,69,69 B3 MR Ovenlys 2,57,57,57 B3 MR Ovenlys 6,53,53,53 B3 MR Ovenlys 3,37,37,37 B3 MR Ovenlys 7,3,3,3 B3 MR Ovenlys 4,04,04,04

43 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 43 af 60 Klippehagevej 4 Source Ldag Laften Lnat Total 38,4 3,8 3,8 Jordsorteringsanlæg 36,9 Gummihjulslæsser Meldgaard 27,7 B3 Hovedkølevandspump 2stk 25,6 25,6 25,6 B3 Suger Opstartsventil hjdam 2,6 26,7 26,7 B3 Kedel Skorsten 2,5 2,5 2,5 Støjdæmpet Nøddiesel 2, B3 Turbine Spaerdampvent 20,3 20,3 20,3 B3 Turbine Maskintrafo 8,0 8,0 8,0 B3 MR tagvent N a 7,6 7,6 7,6 Mr Ventilator Syd_ 7, 7, 7, B3 MR tagvent N b 6,5 6,5 6,5 MR- Ventilator Syd_2 5,8 5,8 5,8 B3 Lyddæmper røggas 5,0 5,0 5,0 B3 E-byg Riste N kote 2,35 4,2 4,2 4,2 B3 Oliepumpehus tag, afkast 3, 3, 3, Udluftning olierør 2,9 2,9 2,9 B3 MR tagvent S 2, 2, 2, Kørsel fragt 2,0 Kørsel med sod,6 Serverkøling (Preliminary) 0,2 0,2 0,2 Sod produktion med kul 9,6 B3 MR Port Ø 9,4 9,4 9,4 B3 Turbine N Port 302 8,4 8,4 8,4 Kørsel med sprit 8,4 B3 Turbine ventilation O k6,35 6,4 6,4 6,4

44 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 44 af 60 Klippehagevej 9 Source Ldag Laften Lnat Total 32,9 28,0 28,0 Gummihjulslæsser Meldgaard 28,3 Kørsel fragt 26,2 B3 Hovedkoelevandspump 2stk 23,0 23,0 23,0 Serverkøling (Preliminary) 22,0 22,0 22,0 jordsorteringsanlaeg 9,5 Støjdæmpet Nøddiesel 8,9 B3 Kedel Skorsten 8,4 8,4 8,4 Kørsel med sod 5,7 B3 Lyddæmper røggas 5,2 5,2 5,2 Udluftning olierør 5, 5, 5, Port Fjernvarmebygning 2,9 2,9 2,9 Kørsel med sprit 2,3 B3 Turbine Maskintrafo,6,6,6 Sod produktion med kul 0,9 Vent S5 Fjernvarmebygning 0,8 0,8 0,8 B3 MR tagvent N a 0,5 0,5 0,5 MR- Ventilator Syd_2 0,0 0,0 0,0 Mr Ventilator Syd_ 9,7 9,7 9,7 B3 Oliepumpehus tag, afkast 9,3 9,3 9,3 B3 Turbine Spaerdampvent 9,2 9,2 9,2 B3 MR tagvent N b 8,8 8,8 8,8 Parkering adm 7,4 Parkering adm 7, Vent S2 Fjernvarmebygning 6,8 6,8 6,8 B3 MR Port Ø 6,5 6,5 6,5 Parkering tankanlæg/værksted 6, B3 E-byg Riste N kote 2,35 6,0 6,0 6,0 Parkering infobygning 5,6 B3 Kedel Ovenlysvinduer 5, 5, 5, B3 Turbine ventilation O k6,35 4,5 4,5 4,5

45 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 45 af 60 Klippehagevej 20 Source Ldag Laften Lnat Total 35,7 30,0 30,0 Kørsel fragt 30,2 Gummihjulslæsser Meldgaard 29,8 Serverkøling (Preliminary) 26,9 26,9 26,9 Støjdæmpet Nøddiesel 26,6 jordsorteringsanlaeg 9,9 B3 Kedel Skorsten 9, 9, 9, B3 Turbine Spaerdampvent 8,4 8,4 8,4 B3 Hovedkoelevandspump 2stk 7,8 7,8 7,8 Vent S5 Fjernvarmebygning 6,9 6,9 6,9 Parkering adm 6,7 B3 Turbine Maskintrafo 5,6 5,6 5,6 B3 Lyddæmper røggas 5,3 5,3 5,3 Kørsel med sod 4,8 Udluftning olierør 4,7 4,7 4,7 Parkering adm bag 3,5 Kørsel med sprit 3, Parkering tankanlæg/værksted 2,7 B3 Oliepumpehus tag, afkast 2,4 2,4 2,4 Vent S2 Fjernvarmebygning 2,3 2,3 2,3 Parkering adm 2,3 Mr Ventilator Syd_ 2,2 2,2 2,2 MR- Ventilator Syd_2,8,8,8 B3 MR tagvent N b,7,7,7 Port Fjernvarmebygning,6,6,6 Sod produktion med kul,5 B3 MR tagvent N a 0,6 0,6 0,6 B3 E-byg Riste N kote 2,35 9,9 9,9 9,9 B3 MR Port Ø 7,0 7,0 7,0 B3 MR tagvent S 6,4 6,4 6,4 B3 Kedel Ovenlysvinduer 5,6 5,6 5,6

46 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 46 af 60 Klippehagevej 2 Source Ldag Laften Lnat Total 37, 35,6 35,6 Serverkøling (Preliminary) 34,4 34,4 34,4 Gummihjulslæsser Meldgaard 28,4 Kørsel fragt 26,8 Parkering adm bag 20,7 Mr Ventilator Syd_ 20,6 20,6 20,6 B3 Hovedkølevandspump 2stk 20,6 20,6 20,6 MR- Ventilator Syd_2 20,0 20,0 20,0 B3 Kedel Skorsten 9,2 9,2 9,2 B3 MR tagvent N b 9, 9, 9, Jordsorteringsanlæg 9,0 B3 MR Port Ø 8,9 8,9 8,9 B3 MR tagvent N a 8,9 8,9 8,9 Udluftning olierør 6,3 6,3 6,3 Parkering adm 5,9 B3 Lyddæmper røggas 5,8 5,8 5,8 B3 Turbine Spaerdampvent 4,5 4,5 4,5 Kørsel med sod 4,2 B3 MR tagvent S 4,2 4,2 4,2 B3 Oliepumpehus tag, afkast 3,9 3,9 3,9 Sod produktion med kul 2,4 Parkering tankanlæg/værksted, Kørsel med sprit 0,8 B3 MR Jalousi O a 0,3 0,3 0,3 B3 MR Jalousi S b 9,9 9,9 9,9 Parkering adm 9, B3 MR Jalousi O b 8,8 8,8 8,8 Port Fjernvarmebygning 8,8 8,8 8,8 B3 MR Jalousi S a 8,2 8,2 8,2 Vent S2 Fjernvarmebygning 7, 7, 7, Vent S5 Fjernvarmebygning 7, 7, 7,

47 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 47 af 60 Kvaborrevej 2 Source Ldag Laften Lnat Total 34,0 32,7 32,7 B3 Turbine Maskintrafo 26,6 26,6 26,6 Gummihjulslæsser Meldgaard 26, Støjdæmpet Nøddiesel 22,3 B3 Kedel Skorsten 2, 2, 2, B3 Hovedkølevandspump 2stk 2,0 2,0 2,0 MR- Ventilator Syd_2 2,0 2,0 2,0 Vent S5 Fjernvarmebygning 20,8 20,8 20,8 B3 Turbine Spaerdampvent 20,8 20,8 20,8 Jordsorteringsanlæg 20,8 B3 E-byg Riste N kote 2,35 9,8 9,8 9,8 Port Fjernvarmebygning 9,2 9,2 9,2 B3 Turbine N Port 302 8,4 8,4 8,4 B3 Suger Opstartsventil hjdam 8, 23,2 23,2 B3 Lyddæmper røggas 6,6 6,6 6,6 B3 MR tagvent N a 5,8 5,8 5,8 Kørsel med sod 5,8 Vent S2 Fjernvarmebygning 5,6 5,6 5,6 Mr Ventilator Syd_ 5,2 5,2 5,2 B3 Turbine ventilation O k6,35 5, 5, 5, Kørsel fragt 4,6 Udluftning olierør 4,6 4,6 4,6 B3 MR tagvent N b 4,0 4,0 4,0 Kørsel med sprit 2,4 Serverkøling (Preliminary),9,9,9 B3 MR Port Ø 0,5 0,5 0,5 Turbine Vent olietank 0,2 0,2 0,2 Sod produktion med kul 0,0 B3 MR tagvent S 9,8 9,8 9,8 B3 MR Ovenlys 6 9,5 9,5 9,5 B3 MR Ovenlys 7 9, 9, 9, Vent S3 Fjernvarmebygning 8,7 8,7 8,7

48 AV 240/ DANAK 00/480 Rev 2 Side 48 af 60 Tennisbane Source Ldag Laften Lnat Total 34,3 29,9 29,9 jordsorteringsanlaeg 30,6 Gummihjulslæsser Meldgaard 27,5 B3 Hovedkoelevandspump 2stk 23,6 23,6 23,6 Støjdæmpet Nøddiesel 20,3 B3 Kedel Skorsten 9,5 9,5 9,5 B3 MR tagvent N a 8,4 8,4 8,4 B3 Suger Opstartsventil hjdam 7,6 22,7 22,7 B3 MR tagvent N b 7,4 7,4 7,4 B3 Turbine Maskintrafo 6,6 6,6 6,6 Mr Ventilator Syd_ 6,3 6,3 6,3 MR- Ventilator Syd_2 6,3 6,3 6,3 B3 Turbine Spaerdampvent 5,8 5,8 5,8 B3 MR Port Ø 5,3 5,3 5,3 B3 Lyddæmper røggas 4,7 4,7 4,7 B3 E-byg Riste N kote 2,35 3, 3, 3, Kørsel fragt 2,8 B3 MR tagvent S 2,2 2,2 2,2 Serverkøling (Preliminary),9,9,9 Udluftning olierør,9,9,9 Sod produktion med kul 8,0 Kørsel med sod 7,8 B3 Turbine N Port 302 7, 7, 7, B3 Kedel Ovenlysvinduer 5,4 5,4 5,4 B3 MR Jalousi O a 5,3 5,3 5,3 B3 Oliepumpehus tag, afkast 5,2 5,2 5,2 B3 Turbine ventilation O k6,35 4,5 4,5 4,5

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011. Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011. Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011 Udført for DONG Energy Power A/S AV 1239/11 Rev. 1 Sagsnr.: A581426-02 Side 1 af 10 4.

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer Notat Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer 24. juni 2014 Projekt nr. 217394-04 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af cvi Godkendt af lec I forbindelse med planlagte nedknusnings- og

Læs mere

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato 2014-05-05

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen Riis Akustik ApS Telefon: E-mail: CVR Nummer: 5944 1716 Claus@riisakustik.dk 29199477 Nørreled 22 Telefax: Internet: Bank konto: 4300 Holbæk 5944 1702 www.riisakustik.dk

Læs mere

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV Til Sinding Grusgrav ApS Sinding Hovedvej 15 8600 Silkeborg Dokumenttype Rapport Miljømåling ekstern støj Dato Marts 2016 Beregning af støj fra Sinding Grusgrav i forbindelse med råstofindvinding og anvendelse

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Beregning af ekstern støj

Beregning af ekstern støj WH-PlanAction Aps Danmarksvej 8 DK-8660 Skanderborg Tel.: +45 8745 3900 CVR.: 2791 6929 www.wh-pa.dk Kirstine Haidarz Olesen Tel.: +45 2348 3995 kho@wh-pa.dk 7. december 2017 Sag nr.: 17034 Beregning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Rapport Djuma Industri a/s. Støjkortlægning September '12

Rapport Djuma Industri a/s. Støjkortlægning September '12 Rapport Djuma Industri a/s Støjkortlægning September '12 Rekvirent: Djuma Industri a/s Ib Møller Attrupvej 4 8550 Ryomgård Dato: 8. oktober '12 Udført af: Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 8464 Galten

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C Telefon +45 3555 7017 Telefax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Miljømåling ekstern støj Projekt: Københavns

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 24. juni 2009 J. nr. 2008-KKK-01/02 ref.: OD Supplement 3 til Beregning af ekstern støjbelastning fra Vestsjællands

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK STØJREDEGØRELSE

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK STØJREDEGØRELSE UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK STØJREDEGØRELSE UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK STØJREDEGØRELSE Revision 0 Dato 02-08-2013 Udarbejdet af OFK Kontrolleret af JASJ Godkendt af OFK Ref. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Berendsen. Textil Service A/S

Berendsen. Textil Service A/S Berendsen Textil Service A/S Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15649.A1 Rekvirent Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Gert Porse Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken 2 7400 Herning

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK ANSVARLIG: HENRIK HØJLUND LARSEN PETER HENNINGSEN HENRIK HØJLUND LARSEN

UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK ANSVARLIG: HENRIK HØJLUND LARSEN PETER HENNINGSEN HENRIK HØJLUND LARSEN PRØVNINGSRAPPORT KUDSK & DAHL A/S MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ SAGSNAVN: DYBVAD, EKSTERN STØJ SAGSNUMMER: 35.8985.01 RAPPORTNUMMER: P8.010.16 AALBORG, DEN 1. JUNI 2017 UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads NOTAT Projekt Lokalplan fjernparkering Billund Projektnummer 1321600417 Kundenavn Emne Udarbejdet af Projektleder Kirkbi Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads Britt Tang Pedersen Helene D. Clausen

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 18. oktober 2011 J. nr. 2011-SK-01/02 ref.: OD Miljømåling ekstern støj Beregning af ekstern støjbelastning

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. &

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. & MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S Smedeskovvej 38 8464 Galten Tlf.: 06 94 42 66 Giro: 1 26 22 38 rapport MÅLING AF STØJEMISSION FRA EJ MØBLER K/S, VÆSELVEJ 2, 7800 SKIVE INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Juni 2016 (Revideret 22/12-2016) "Miljømåling - ekstern støj" Miljømåling - ekstern støj Målemetode: Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern støj

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

Kraftvarme og fjernvarmeværket på Nyvej 9 kan påvirke de nye boliger med støj og vibrationer.

Kraftvarme og fjernvarmeværket på Nyvej 9 kan påvirke de nye boliger med støj og vibrationer. Notat 27. februar 2018 Sags id: 17/16055 Miljørapport til miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan nr. 2.2-7 for tæt-lave boliger ved Nyvej i Vissenbjerg Resume Ejendommen Nyvej 5 i Vissenbjerg

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark Certificeret til Miljømåling ekstern støj Certificeringsnummer 24061 Certificeret af Delta akustik og vibration,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Afgørelse vedr. klager over støj fra Esbjerg Havn

Afgørelse vedr. klager over støj fra Esbjerg Havn Enslydende sendt til modtagere iht. adresseliste Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. juni 2017 Sagsbehandler Dorthe H. Ibsen/HK Telefon direkte 76 16 13 56 E-mail dhs@esbjergkommune.dk Sagsid 16/25469 Afgørelse

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Glumsø-Fensmark Jagtforening Beregning af støjbelastning fra flugtskydningsbanen for

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Anvendelse af kildedata til bygge- og anlægsstøj Orientering nr. 48 OWN/JEL/CB/ilk 7. november 2013 Byggepladsstøj reguleres af kommunerne Katalogdata er et alternativ til

Læs mere

VVMredegørelse. Krebsdammens forlængelse. Bilag 2 Baggrundsrapport: Støj og vibrationer

VVMredegørelse. Krebsdammens forlængelse. Bilag 2 Baggrundsrapport: Støj og vibrationer VVMredegørelse Krebsdammens forlængelse Bilag 2 Baggrundsrapport: Støj og vibrationer Indholdsfortegnelse Side 1 Støj 3 1.1 Driftsfasen 3 1.1.1 Metode og afgrænsning 3 1.1.2 Vurdering af støjgener 4 1.1.3

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn

Udvidelse af Hanstholm Havn Udvidelse af Hanstholm Havn VVM Teknisk Baggrundsrapport nr. 23 Støj og vibrationer Oktober 2012 Udgivelsesdato : 26. oktober 2012 Projekt : 23.1410.11 Udarbejdet : Bo Søndergaard Kontrolleret : Niels

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.3 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

"MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ"

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ Wewers Beton A/S, Ny Mårumvej 222, Mårum, 3230 Græsted Januar 2017 "MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ" Rapport nr. 16-16 PROJEKT Wewers Beton A/S, Ny Mårumvej 222, Mårum, 3230 Græsted RESUME Projekt nr. 227349

Læs mere

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne.

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne. Køreteknisk anlæg Miljømåling - ekstern støj Antal sider: 12 Rapport nr.: P6.011.05 Århus den 27. juni 2005 Sag: 35.6141.03 JnH/LCB/JnH Klient: AMU Djursland AMU Centervej 2 8560 Kolind Tlf. nr.: 87 74

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler Udført for Fraster ApS DANAK 100/1871 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.2 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK Til HKV Horsens A/S Dokumenttype Miljømåling ekstern støj Dato Marts, 2016 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK BEREGNING AF EKSTERN STØJ MED UDVIDELSE MED BIOKEDLER HORSENS KRAFTVARMEVÆRK BEREGNING AF EKSTERN STØJ

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold Petersen & Sørensen Motorværksted A/S Vurdering af støjforhold, dokning og reparation af skibe på Frederiksø Teknisk notat COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11

Læs mere

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning NOTAT By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 70 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65520 Fax 659968 E-mail miljo@odense.dk Beregning af støj

Læs mere

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl ATP EJENDOMME STØJREDEGØRELSE NYT BYDELSCENTER I ESBJERG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beliggenhed

Læs mere

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) -

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) - MEMO TITEL DATO 3. maj 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR A065705-010 Supplerende støjberegning, ny flydedok Petersen & Sørensen Motorværksted A/S COWI ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash Udført for Fraster ApS DANAK 100/1870 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner:

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner: NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner og tennisbaner Kunde Frederikssund Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-08 Til Fra Frank Brungaard Nielsen, Frederikssund Kommune Jacob Storm Jørgensen, Rambøll

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Støjredegørelse Asnæs Olieterminal

Støjredegørelse Asnæs Olieterminal REPORT Støjredegørelse Asnæs Olieterminal Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Støjvilkår... 4 3. Beregningsgrundlag... 5 3.1 Kildestyrker... 5 3.1.1 Lastning... 6 3.1.2 Losning... 7 3.1.3

Læs mere

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO Til Fredericia Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2015 Miljømåling ekstern støj Kortlægning af støj fra Bridgewalking BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO MILJØMÅLING EKSTERN STØJ Miljømåling

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere