Beregning af ekstern støj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af ekstern støj"

Transkript

1 WH-PlanAction Aps Danmarksvej 8 DK-8660 Skanderborg Tel.: CVR.: Kirstine Haidarz Olesen Tel.: december 2017 Sag nr.: Beregning af ekstern støj I forbindelse med udvidelsen af biogasanlægget Linko Gas Eksisterende anlæg, fra Miljøportalen 2017

2 Indhold 1 Projekt Objekt Beskrivelse Resumé Konklusion Baggrund og formål Støjvilkår Virksomheden Støjkilder Driftstider Lydudbredelsesforhold Måle- og beregningsmetoder Resultater Beregningspunkter Støjens karakter Beregningsresultater Maksimalt støjbidrag Støjkort Usikkerhed Konklusion... 7 Bilag 1 - Oversigtskort med placering af støjkilder Bilag 2 - Oversigtskort med referencepunkter Bilag 3 - SoundPlan udskrift med inddata (I alt 7 sider) Bilag 4 - SoundPlan udskrift med kildebidrag i forhold til driftstider (I alt 21 sider) Bilag 5 - SoundPlan udskrift med kildebidrag i referencepunkter (I alt 17 sider) Bilag 6 - SoundPlan udskrift, hovedresultater Bilag 7 - Støjudbredelseskort (i alt 3 sider) Side 1 af 7

3 1 Projekt 1.1 Objekt Biogasanlægget Linko Gas a.m.b.a., Tornumvej 15, 6660 Lintrup (herefter kaldet virksomheden). 1.2 Beskrivelse Kortlægning og vurdering af udbredelsen af den eksterne støj fra virksomheden efter udvidelse af anlægget og produktionen. Kortlægningen skal anvendes i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af udvidelsen. Denne støjrapport er et tillæg til miljøkonsekvensrapporten (december 2017). Støjrapporten er ikke en Miljømåling ekstern støj, men er udarbejdet ud fra de samme retningslinjer jf. afsnit 5. 2 Resumé I forbindelse med at Linko Gas planlægger at udvide anlægget og produktionen på deres biogasanlæg, skal der foretages en beregning og vurdering af det forventede fremtidige støjbidrag til omgivelserne efter udvidelsen. Kortlægningen foretages ud fra beregninger af det samlede støjbidrag fra hhv. eksisterende støjkilder, samt fremtidige kilder. Beregningerne er foretaget på baggrund af oplysninger fra virksomheden, samt data fra lignende projekter. I Bilag 6 er hovedresultaterne af beregningerne, udtrykt ved det resulterende ækvivalente korrigerede lydtrykniveau LAeq [ re. 20 µpa], for hhv. Hverdag (øverst), Lørdag (midterst) og Søndag (nederst). Resultaterne ses i de grå søjler for hhv. dag, eftermiddag (eft.m. for lørdag), aften og nat. Til vestre for resultaterne ses støjgrænserne og til højre ses differencen mellem støjgrænse og resultatet. 2.1 Konklusion Beregningerne viser, at virksomheden ikke overskrider støjgrænserne efter udvidelsen af biogasanlægget. 3 Baggrund og formål For at myndighederne kan foretage en vurdering af støjens virkning på miljøet (VVM), skal der foretages en kortlægning af virksomhedens fremtidig støjbidrag til omgivelserne, den såkaldte eksterne støj. 3.1 Støjvilkår Der vil i virksomhedens miljøgodkendelse blive fastsat følgende støjvilkår: * Støjbelastningen fra virksomheden, målt som det ækvivalente korrigerede støjniveau i må ikke overskride nedennævnte grænser i ethvert punkt: Side 2 af 7

4 I. På opholdsarealer ved nærliggende beboelseshuse i det åbne land: Mandag-fredag Kl Lørdag Kl Mandag-fredag Lørdag Kl Kl Søn- og helligdage Kl Alle dage Kl * Maksimalværdien af støjniveauet må i tidsrummet kl ikke overskride 55. * Støjvilkårene gælder den samlede støjudsendelse fra ejendommen, dvs. støj fra biogas-, gasmotor- samt opgraderingsanlæg. 4 Virksomheden Virksomheden ligger i det åbne land. Nærmeste beboelse er Tornumvej 13 mod øst. Denne ejendom vil efter udvidelsen ligge knap 100 m fra virksomhedens skel, da udvidelsen sker mod øst. Øvrige beboelsesejendomme ligger mere end 500 m væk. Der er tale om et biogasanlæg, som har eksisteret siden Det er et standard biogasanlæg, med de omrører og motorer, der er nødvendige for at producere biogas. Anlægget modtager råvarer, i form af gylle og anden biomasse, der kan anvendes til at producere biogas. Biomasserne indleveres med lastvogne. Efter afgasning returneres gødningen tilbage til landbruget. Udleveringen sker til de samme lastbiler, der også indleverer biomasse. Der kører derfor stort set ingen tomme lastbiler til eller fra anlægget. Den produceret biogas renses i opgraderingsanlæg for kuldioxid og svovl. Der vil med udvidelsen være to opgraderingsanlæg, som ejes og drives af Ørsted A/S (tidligere Dong). Støjbidraget fra opgraderingsanlæggene er medregnet i virksomhedens samlede støjbidrag. 4.1 Støjkilder Der er identificeret følgende støjkilder på den samlede virksomhed, efter udvidelsen: Kild id Støjkilde Driftstid Antal Højde m L wa Omrører, reaktorer % Omrører, reaktor 4 100% Omrører, reaktor 5 100% 1 20, Omrører, reaktor 6 100% Omrører, reaktor 7 100% Omrører, reaktor % Gaslager, luftblæser 100% Opgraderingsanlæg 100% 2 1, Chiller 100% 1 Bygning Dør, kompressor 100% 1 Dør Skorsten v. motor 100% Side 3 af 7

5 18 Lugtfilter 100% Svovlrenser 100% 1 Dør Fakkel 0% Skorsten v. kedel 0% Rute 1 Indlevering af biomasse 10km/t 26 1,5 60,7 Rute 2 Udlevering af biomasse 10km/t 26 1,5 60,7 Rute 3 Frontlæsser 2 timer 1 1,5 109,6 1 re 20 µpa Støjkildernes placering kan ses på Bilag 1. Kilde id i ovenstående tabels første kolonne, henviser til kildenummereringen i bilaget. Fakler og kedel er kun til nøddrift og de vil kun yderst sjældent være i funktion. Deres driftstid er derfor sat til nul og de vil ikke indgå, som et støjbidrag. Derudover er der på det eksisterende anlæg et gaslager, et majsindtag og en fakkel. Disse skal nedlægges, hvorfor deres bidrag ikke er inkluderet i beregningerne. 4.2 Driftstider Biogasanlægget er i drift alle ugens dage, hele døgnet rundt, hvorfor alle de stationære støjkilder er sat til at være i drift 100 %. De mobile støjkilder, i form af lastbiler til ind- og udlevering af biomasse, samt frontlæsser til intern kørsel, er kun i drift i hverdag mellem kl. 07 og 18, samt lørdage mellem kl. 07 og 14. De enkelte støjkilders driftstid kan ses i Bilag Lydudbredelsesforhold Terrænet på virksomheden er hovedsageligt akustisk hårdt (tage samt asfaltbelagte veje). Terrænet er tilnærmelsesvis fladt. Virksomhedens egne bygninger samt nabobygninger virker som støjskærme for en række støjkilder i forhold til nogle af referencepunkterne. Oversigtskort over lydens udbredelse kan ses i Bilag 7. 5 Måle- og beregningsmetoder Beregningerne er udført efter forskrifterne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Der er ikke foretaget målinger i forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport. Rapporten er ikke akkrediteret og derfor ikke en Miljømåling Ekstern Støj. Dog er beregninger og rapport udarbejdet efter de samme retningslinjer. Støjkilder er oplyst af virksomheden, samt ud fra erfaringer med lignende projekter. Kildestyrkerne for de stationære støjkilder er ud fra erfaringstal, samt leverandøroplysninger. Kildestyrken for de mobile støjkilder, i form af lastbiler og frontlæsser, er ud fra Støjdatabogen, hvor data er indlagt i beregningsprogrammet. Side 4 af 7

6 Til beregningerne er anvendt programmet SoundPlan version 7.4 ( ), hvor kort med målestoksforhold, bygninger, skærme, reflekterende genstande, terræn, referencepunkter og kildedata indlægges/digitaliseres, hvorefter SoundPlan beregner støjen i de udvalgte punkter. Bygninger og terræn er indlagt i beregningsmodellen ud fra et digitalt kort rekvireret fra Kortforsyningen, samt bygherres plantegninger over fremtidig udvidelse af anlægget. Udskrift over inddata med kildestyrker, afstande, terrænkorrektioner mm., samt ukorrigeret støjbidrag Ls, kan ses i Bilag 3. Beregningsforudsætninger i øvrigt: Terrænhøjder er indlagt i beregningsmodellen. Terræn er generelt betragtet som hårdt omkring virksomhedens bygninger og på befæstede arealer. Antal refleksioner: 3. Refleksionstab på egne bygninger: 1 Referencepunkterne repræsenterer "frit felt". Receptorhøjden for referencepunkterne er 1,5 m. Der er indregnet skærmvirkning af virksomhedens egne bygninger samt nærliggende nabobygninger, der har betydning for støjens udbredelse. Referencetidsrummet for døgnperioderne, hvorover støjbidragene midles, er fastsat således: Hverdage Dag Kl Ref. 8 timer Aften Kl Ref. 1 timer Nat Kl Ref. 0,5 timer Lørdage Dag Kl Ref. 8 timer Eftermiddag Kl Ref. 4 timer Aften Kl Ref. 1 timer Nat Kl Ref. 0,5 timer Søndage Dag Kl Ref. 8 timer Aften Kl Ref. 1 timer Nat Kl Ref. 0,5 timer 6 Resultater 6.1 Beregningspunkter Der er foretaget beregning af virksomhedens støjbelastning ved de nærmeste bygningers opholdsarealer. Beregningspunkter benævnes også referencepunkter og angives som R. Side 5 af 7

7 Følgende referencepunkter indgår i beregningerne: R1 Tornumvej Lintrup R2 Tornumgårdsvej Lintrup R3 Gammelmark Rødding R4 Tornumvej Lintrup R5 Tornumvej Lintrup R6 Tornumgårdsvej Lintrup Referencepunkternes placering fremgår af Bilag Støjens karakter Baseret på lignende projekter er der ikke vurderet at være tydeligt hørbare toner eller impulser i støjen, der giver anledning til genetillæg i referencepunkterne. 6.3 Beregningsresultater Beregningsresultaterne af de enkelte støjkilders støjbidrag til de enkelte beregningspunkter fremgår af Bilag 5. I Bilag 6 er hovedresultaterne af beregningerne, udtrykt ved det resulterende ækvivalente korrigerede lydtrykniveau LAeq [ re. 20 µpa], for hhv. Hverdag (øverst), Lørdag (midterst) og Søndag (nederst). Resultaterne ses i de grå søjler for hhv. dag, eftermiddag (eft.m. for lørdag), aften og nat. Til vestre for resultaterne ses støjgrænserne og til højre ses differencen mellem støjgrænse og resultatet. 6.4 Maksimalt støjbidrag Det maksimale støjbidrag i natperioden er identisk med det korrigerede støjbidrag idet alle støjkilder, der er i drift i natperioden er i fuld drift og støjen herudover er stationær. Virksomheden overholder således støjvilkårene for det maksimale støjbidrag. 6.5 Støjkort Bilag 7 viser støjudbredelsen omkring virksomheden. Støjkortene er vejledende, idet de er fremkommet ved interpolation mellem beregninger i forskellige punkter. Der er kun medtaget støjudbredelseskort for hverdage i hhv. dag- (LAeq 8h), aften- (LAeq 1h) og natperioderne (LAeq 05h), da de vurderes at være repræsentative. 7 Usikkerhed Der vil være usikkerhed på de beregnede resultater. Referencelaboratoriets orientering nr. 36 anfører en usikkerhed på ± 2, når der anvendes veldefinerede støjdata baseret på et stort materiale. Usikkerheden er ikke medtaget i vurderingerne, da det er normal praksis i planlægningssituationer ikke at anvende usikkerheden i forbindelse med vurdering af resultater. Side 6 af 7

8 8 Konklusion Beregningerne viser, at virksomheden ikke overskrider støjgrænserne efter udvidelsen af biogasanlægget. Side 7 af 7

9 BILAG 1 - Oversigtskort med placering af støjkilder / Kho Situation 1 Tornumvej 14 Rute 1 Indlevering Rute 3 Frontlæsser Rute 2 Udlevering Eksisterende anlæg Udvidelse Scale 1: m

10 BILAG 2 - Oversigtskort med referencepunkter /Kho Situation 1 R6 R5 R2 Tornumvej R4 R1 Biogasanlæg R3 Scale 1: m

11 BILAG 3 Situation 1 Linko Gas, udvidelse SoundPlan udskrift Source Lw l or A Adiv Agr Abar Aatm ADI dlrefl Ls m,m² Receiver R1 - Tornumvej 13 LAeq, 8h 36,6 LAeq, 1h 30,6 LAeq, 0,5h 33, Omrører, reaktor 1 84,8-61,0 1,7-16,5-0,6 0,0 0,0 8, Omrører, reaktor 2 84,8-61,4 1,7-16,4-0,7 0,0 0,0 8, Omrører, reaktor 3 84,8-61,6 1,8-16,0-0,7 0,0 0,0 8, Omrører, reaktor 4 84,8-60,6 1,6-16,7-0,6 0,0 0,0 8, Omrører, reaktor 5 84,8-60,9 1,1-17,1-0,6 0,0 0,0 7, Omrører, reaktor 6 84,8-61,6 1,2-16,3-0,7 0,0 0,0 7, Omrører, reaktor 7 84,8-62,2 1,2-11,3-0,7 0,0 0,0 11, Omrører, reaktor 8 84,8-59,1-2,5-6,7-0,5 0,0 0,0 15, Omrører, reaktor 9 84,8-58,3-2,6-9,1-0,5 0,0 0,0 14, Omrører, reaktor 10 84,8-57,4-3,4-7,3-0,4 0,0 0,0 16, Luftblæser, gaslager 4 80,8-54,4 1,6-38,8-0,3 0,0 3,3-4, Luftblæser, gaslager 5 80,8-52,9 1,6-16,2-0,2 0,0 1,1 17, Opgraderingsanlæg, 86,8 15,9-57,2 0,8-13,4-0,4 0,0 0,4 16, Opgraderingsanlæg, nyt 86,8 18,9-54,3-3,5-4,6-0,3 0,0 0,5 24, Chiller 66,8 5,4-61,7 1,7-32,2-0,7 0,0 0,0-23, Chiller 66,8 5,5-61,7 1,7-32,3-0,7 0,0 0,0-23, Chiller 66,8 5,5-61,7 1,7-32,3-0,7 0,0 0,0-23, Chiller 66,8 5,5-61,7 1,7-32,2-0,7 0,0 0,0-23, Chiller 66,8 5,5-61,6 2,0-16,9-0,7 0,0 0,0-7, Chiller 66,8 5,5-61,6 2,0-16,1-0,7 0,0 0,0-6, Chiller 66,8 5,4-61,6 2,0-16,1-0,7 0,0 0,0-6, Chiller 66,8 5,5-61,6 2,0-17,0-0,7 0,0 0,0-7, Chiller 66,8 5,5-61,6 2,0-17,0-0,7 0,0 0,0-7, Chiller 66,8 5,4-61,6 2,0-17,0-0,7 0,0 0,0-7, Chiller 66,8 5,5-61,7 1,7-30,3-0,7 0,0 0,0-21, Chiller,Tag 66,8 4,5-61,6 1,8-17,0-0,7 0,0 0,0-10, Dør, kompressorrum 76,8-61,5 1,9-35,1-0,7 0,0 7,3-8, Skorsten, motor 81,8-62,2-3,2 0,0-0,7 0,0 0,0 15, Lugtfilter, skorsten 81,8-57,9-3,3 0,0-0,4 0,0 0,0 20, Svovlrenser, dør 89,8-62,2-3,2 0,0-0,7 0,0 0,0 26, Fakkel 1 86, Fakkel 2 86,8 Kho WH-PlanAction 1 af 7

12 SoundPlan udskrift Source Lw l or A Adiv Agr Abar Aatm ADI dlrefl Ls m,m² 22 - Fakkel 3 86, Skorsten, kedel 81,8 Rute 1 - indlevering af biomasse 82,0 135,2-59,0 1,5-16,0-0,7 0,0 0,1 7,9 Rute 2 - Udlevering af biomasse 82,9 167,9-51,7-0,7-0,1-0,6 0,0 1,6 31,4 Rute 3 - Frontlæsser 109,6 645,1-62,1 1,6-22,5-1,1 0,0 2,7 28,2 Receiver R2 - Tornumgårdsvej 8 LAeq, 8h 34,2 LAeq, 1h 27,0 LAeq, 0,5h 30, Omrører, reaktor 1 84,8-64,7-3,7-3,0-1,0 0,0 0,0 12, Omrører, reaktor 2 84,8-65,1-3,6-2,4-1,0 0,0 0,0 12, Omrører, reaktor 3 84,8-64,8-3,7-2,4-1,0 0,0 0,0 12, Omrører, reaktor 4 84,8-65,0-3,9-3,1-1,0 0,0 2,1 13, Omrører, reaktor 5 84,8-65,5-4,7-3,7-1,1 0,0 0,0 9, Omrører, reaktor 6 84,8-65,7-4,9-3,0-1,1 0,0 0,0 10, Omrører, reaktor 7 84,8-65,9-5,0-3,1-1,1 0,0 0,0 9, Omrører, reaktor 8 84,8-65,1-4,0-3,4-1,0 0,0 0,0 11, Omrører, reaktor 9 84,8-65,0-4,0-3,4-1,0 0,0 0,0 11, Omrører, reaktor 10 84,8-64,9-4,0-3,5-1,0 0,0 0,0 11, Luftblæser, gaslager 4 80,8-62,9 0,0-19,7-0,8 0,0 0,0 0, Luftblæser, gaslager 5 80,8-63,3-0,1-19,3-0,8 0,0 2,4 2, Opgraderingsanlæg, 86,8 15,9-62,4-4,0-4,2-0,7 0,0 0,6 16, Opgraderingsanlæg, nyt 86,8 18,9-62,1-4,1-4,2-0,7 0,0 0,5 16, Chiller 66,8 5,4-63,8-2,4-17,4-0,9 0,0 0,0-14, Chiller 66,8 5,5-63,9-3,8-18,3-0,9 0,0 0,0-17, Chiller 66,8 5,5-63,9-3,7-18,3-0,9 0,0 0,0-17, Chiller 66,8 5,5-63,8-2,4-18,7-0,9 0,0 0,0-16, Chiller 66,8 5,5-63,8-3,9-1,5-0,9 0,0 3,0 2, Chiller 66,8 5,5-63,8-4,1-1,4-0,9 0,0 0,0-0, Chiller 66,8 5,4-63,8-4,2-1,4-0,9 0,0 0,0-0, Chiller 66,8 5,5-63,9-3,7-10,3-0,9 0,0 0,0-9, Chiller 66,8 5,5-63,9-3,6-5,7-0,9 0,0 6,0 1, Chiller 66,8 5,4-63,8-3,8-1,7-0,9 0,0 3,4 3, Chiller 66,8 5,5-63,9-3,8-12,9-0,9 0,0 11,9 0, Chiller,Tag 66,8 4,5-63,8-4,2-4,4-0,9 0,0 0,0-6, Dør, kompressorrum 76,8-63,9-2,1-19,8-0,9 0,0 9,1 2,1 Kho WH-PlanAction 2 af 7

13 SoundPlan udskrift Source Lw l or A Adiv Agr Abar Aatm ADI dlrefl Ls m,m² 17 - Skorsten, motor 81,8-64,3-4,2 0,0-0,9 0,0 0,0 12, Lugtfilter, skorsten 81,8-63,6-4,2 0,0-0,9 0,0 0,0 13, Svovlrenser, dør 89,8-64,1-4,3 0,0-0,9 0,0 0,0 23, Fakkel 1 86, Fakkel 2 86, Fakkel 3 86, Skorsten, kedel 81,8 Rute 1 - indlevering af biomasse 82,0 135,2-62,9-0,1-1,0-2,0 0,0 1,4 17,4 Rute 2 - Udlevering af biomasse 82,9 167,9-63,1 0,5-1,6-1,9 0,0 0,4 17,3 Rute 3 - Frontlæsser 109,6 645,1-64,9 0,8-5,2-2,5 0,0 2,3 40,0 Receiver R3 - Gammelmark 20 LAeq, 8h 34,8 LAeq, 1h 22,7 LAeq, 0,5h 25, Omrører, reaktor 1 84,8-65,2 0,6-12,6-1,0 0,0 0,0 6, Omrører, reaktor 2 84,8-64,8-0,4-14,7-1,0 0,0 0,0 4, Omrører, reaktor 3 84,8-65,0-7,1-2,9-1,0 0,0 0,0 8, Omrører, reaktor 4 84,8-64,9-0,6-10,7-1,0 0,0 0,0 7, Omrører, reaktor 5 84,8-64,5-4,9-5,1-0,9 0,0 0,0 9, Omrører, reaktor 6 84,8-64,2-7,4-4,4-0,9 0,0 0,0 7, Omrører, reaktor 7 84,8-63,9-7,5-4,8-0,9 0,0 0,0 7, Omrører, reaktor 8 84,8-65,3-4,9-4,7-1,0 0,0 0,0 8, Omrører, reaktor 9 84,8-65,6-4,9-4,6-1,1 0,0 0,0 8, Omrører, reaktor 10 84,8-65,9-4,9-4,5-1,1 0,0 0,0 8, Luftblæser, gaslager 4 80,8-67,3 1,7-20,0-1,3 0,0 0,0-3, Luftblæser, gaslager 5 80,8-67,3 1,5-18,5-1,3 0,0 0,0-1, Opgraderingsanlæg, 86,8 15,9-67,1 1,6-5,0-1,3 0,0 0,0 15, Opgraderingsanlæg, nyt 86,8 18,9-67,6 1,2-16,9-1,4 0,0 0,0 2, Chiller 66,8 5,4-65,9-6,3-18,0-1,1 0,0 0,0-21, Chiller 66,8 5,5-65,8-6,2-18,4-1,1 0,0 0,0-21, Chiller 66,8 5,5-65,8-6,2-18,5-1,1 0,0 0,0-21, Chiller 66,8 5,5-65,9-6,2-18,4-1,1 0,0 0,0-21, Chiller 66,8 5,5-65,9-6,2-11,5-1,1 0,0 0,0-15, Chiller 66,8 5,5-65,9-6,2-14,5-1,1 0,0 0,0-17, Chiller 66,8 5,4-65,9-6,2-14,6-1,1 0,0 0,0-18, Chiller 66,8 5,5-65,8-6,0-4,3-1,1 0,0 0,0-7,5 Kho WH-PlanAction 3 af 7

14 SoundPlan udskrift Source Lw l or A Adiv Agr Abar Aatm ADI dlrefl Ls m,m² 15 - Chiller 66,8 5,5-65,8-6,0-4,2-1,1 0,0 0,0-7, Chiller 66,8 5,4-65,9-6,2-7,9-1,1 0,0 0,0-11, Chiller 66,8 5,5-65,8-6,1-4,3-1,1 0,0 0,0-7, Chiller,Tag 66,8 4,5-65,9-6,8-4,4-1,1 0,0 0,0-11, Dør, kompressorrum 76,8-65,8-6,4-15,2-1,1 0,0 3,3-5, Skorsten, motor 81,8-65,5-4,9 0,0-1,1 0,0 0,0 10, Lugtfilter, skorsten 81,8-66,4-4,6 0,0-1,2 0,0 0,0 9, Svovlrenser, dør 89,8-65,7-7,5 0,0-1,1 0,0 0,0 18, Fakkel 1 86, Fakkel 2 86, Fakkel 3 86, Skorsten, kedel 81,8 Rute 1 - indlevering af biomasse 82,0 135,2-66,6 1,3-11,7-1,9 0,0 0,0 3,0 Rute 2 - Udlevering af biomasse 82,9 167,9-67,5 1,2-6,4-2,8 0,0 0,0 7,5 Rute 3 - Frontlæsser 109,6 645,1-64,9-0,8-0,9-2,9 0,0 1,7 41,8 Receiver R4 - Tornumvej 26 LAeq, 8h 35,7 LAeq, 1h 26,4 LAeq, 0,5h 29, Omrører, reaktor 1 84,8-65,6-2,9-3,3-1,1 0,0 0,0 11, Omrører, reaktor 2 84,8-65,4-3,1-0,2-1,1 0,0 0,0 15, Omrører, reaktor 3 84,8-65,2-3,1-3,0-1,0 0,0 0,0 12, Omrører, reaktor 4 84,8-65,9-2,9-3,6-1,1 0,0 0,0 11, Omrører, reaktor 5 84,8-65,9-2,5-9,2-1,1 0,0 0,0 6, Omrører, reaktor 6 84,8-65,5-2,9-9,2-1,1 0,0 0,0 6, Omrører, reaktor 7 84,8-65,1-3,5-4,4-1,0 0,0 0,0 10, Omrører, reaktor 8 84,8-66,8-3,2-4,3-1,2 0,0 0,0 9, Omrører, reaktor 9 84,8-67,2-3,1-4,1-1,3 0,0 0,0 9, Omrører, reaktor 10 84,8-67,5-3,1-4,0-1,3 0,0 0,0 8, Luftblæser, gaslager 4 80,8-67,9 0,7-20,0-1,4 0,0 0,0-4, Luftblæser, gaslager 5 80,8-68,2 2,1-20,0-1,5 0,0 2,1-1, Opgraderingsanlæg, 86,8 15,9-67,3-1,4-4,4-1,3 0,0 1,6 13, Opgraderingsanlæg, nyt 86,8 18,9-68,1 0,0-3,5-1,4 0,0 0,0 13, Chiller 66,8 5,4-65,2-0,3-19,0-1,0 0,0 0,0-15, Chiller 66,8 5,5-65,2-0,2-19,0-1,0 0,0 0,0-15, Chiller 66,8 5,5-65,2-0,2-19,0-1,0 0,0 0,0-15,7 Kho WH-PlanAction 4 af 7

15 SoundPlan udskrift Source Lw l or A Adiv Agr Abar Aatm ADI dlrefl Ls m,m² 15 - Chiller 66,8 5,5-65,2-0,2-19,0-1,0 0,0 0,0-15, Chiller 66,8 5,5-65,2-2,5-13,7-1,0 0,0 0,0-12, Chiller 66,8 5,5-65,2-2,5-11,7-1,0 0,0 0,0-10, Chiller 66,8 5,4-65,2-2,6-8,6-1,0 0,0 0,0-7, Chiller 66,8 5,5-65,2-2,4-2,4-1,0 0,0 0,0-1, Chiller 66,8 5,5-65,2-2,5-7,7-1,0 0,0 3,9-2, Chiller 66,8 5,4-65,2-2,5-12,1-1,0 0,0 7,3-3, Chiller 66,8 5,5-65,2-2,6-1,8-1,0 0,0 0,0-0, Chiller,Tag 66,8 4,5-65,2-2,9-4,5-1,0 0,0 0,0-6, Dør, kompressorrum 76,8-65,3 0,8-16,3-1,0 0,0 5,5 3, Skorsten, motor 81,8-64,8-3,3 0,0-1,0 0,0 0,0 12, Lugtfilter, skorsten 81,8-67,0-3,1 0,0-1,3 0,0 0,0 10, Svovlrenser, dør 89,8-64,9-3,3 0,0-1,0 0,0 0,0 23, Fakkel 1 86, Fakkel 2 86, Fakkel 3 86, Skorsten, kedel 81,8 Rute 1 - indlevering af biomasse 82,0 135,2-66,3 1,2-1,6-2,7 0,0 0,3 12,8 Rute 2 - Udlevering af biomasse 82,9 167,9-68,5 2,0-9,0-3,0 0,0 0,0 4,4 Rute 3 - Frontlæsser 109,6 645,1-64,8-0,4-2,7-2,8 0,0 3,7 42,5 Receiver R5 - Tornumvej 24 LAeq, 8h 30,2 LAeq, 1h 24,7 LAeq, 0,5h 27, Omrører, reaktor 1 84,8-67,2-2,9-3,1-1,3 0,0 0,0 10, Omrører, reaktor 2 84,8-67,4-2,9-2,0-1,3 0,0 0,0 11, Omrører, reaktor 3 84,8-67,0-3,1-2,7-1,3 0,0 0,0 10, Omrører, reaktor 4 84,8-67,7-2,6-3,2-1,4 0,0 0,0 9, Omrører, reaktor 5 84,8-68,0-3,3-3,8-1,4 0,0 0,0 8, Omrører, reaktor 6 84,8-67,8-3,3-3,1-1,4 0,0 0,0 9, Omrører, reaktor 7 84,8-67,7-3,4-3,2-1,4 0,0 0,0 9, Omrører, reaktor 8 84,8-68,3-3,3-3,3-1,5 0,0 0,0 8, Omrører, reaktor 9 84,8-68,5-3,3-3,3-1,5 0,0 0,0 8, Omrører, reaktor 10 84,8-68,7-3,4-3,3-1,5 0,0 0,0 7, Luftblæser, gaslager 4 80,8-68,1-1,8-20,0-1,4 0,0 0,0-7, Luftblæser, gaslager 5 80,8-68,5-1,4-20,0-1,5 0,0 0,0-7,6 Kho WH-PlanAction 5 af 7

16 SoundPlan udskrift Source Lw l or A Adiv Agr Abar Aatm ADI dlrefl Ls m,m² 13 - Opgraderingsanlæg, 86,8 15,9-67,4-3,2-4,4-1,3 0,0 0,9 11, Opgraderingsanlæg, nyt 86,8 18,9-67,9-3,3-4,4-1,4 0,0 1,0 10, Chiller 66,8 5,4-66,3-0,3-19,0-1,2 0,0 0,0-17, Chiller 66,8 5,5-66,3-0,3-19,0-1,2 0,0 0,0-17, Chiller 66,8 5,5-66,3-0,2-18,9-1,2 0,0 0,0-17, Chiller 66,8 5,5-66,3-0,3-19,1-1,2 0,0 0,0-17, Chiller 66,8 5,5-66,3-2,8-8,7-1,2 0,0 8,1-1, Chiller 66,8 5,5-66,3-3,0-1,8-1,2 0,0 3,4 0, Chiller 66,8 5,4-66,3-3,0-1,9-1,2 0,0 0,0-2, Chiller 66,8 5,5-66,3-2,8-12,2-1,2 0,0 0,0-12, Chiller 66,8 5,5-66,3-2,8-13,5-1,2 0,0 0,0-14, Chiller 66,8 5,4-66,3-2,8-11,3-1,2 0,0 0,0-12, Chiller 66,8 5,5-66,3-2,8-8,4-1,2 0,0 0,0-9, Chiller,Tag 66,8 4,5-66,3-3,4-4,4-1,2 0,0 0,0-8, Dør, kompressorrum 76,8-66,4-1,7-11,8-1,2 0,0 0,0-1, Skorsten, motor 81,8-66,3-3,5 0,0-1,2 0,0 0,0 10, Lugtfilter, skorsten 81,8-67,7-3,6 0,0-1,4 0,0 0,0 9, Svovlrenser, dør 89,8-66,1-3,5 0,0-1,1 0,0 0,0 22, Fakkel 1 86, Fakkel 2 86, Fakkel 3 86, Skorsten, kedel 81,8 Rute 1 - indlevering af biomasse 82,0 135,2-66,9 0,1 0,0-3,0 0,0 1,5 13,7 Rute 2 - Udlevering af biomasse 82,9 167,9-68,6 1,0-4,4-3,3 0,0 0,0 7,6 Rute 3 - Frontlæsser 109,6 645,1-66,9-0,2-6,6-3,2 0,0 3,5 35,8 Receiver R6 - Tornumgårdsvej 6 LAeq, 8h 26,6 LAeq, 1h 22,6 LAeq, 0,5h 25, Omrører, reaktor 1 84,8-68,5-3,8-3,0-1,5 0,0 0,0 8, Omrører, reaktor 2 84,8-68,7-4,2-0,1-1,5 0,0 0,0 10, Omrører, reaktor 3 84,8-68,5-4,3-2,5-1,5 0,0 0,0 8, Omrører, reaktor 4 84,8-68,9-3,0-3,2-1,6 0,0 0,0 8, Omrører, reaktor 5 84,8-69,2-3,8-3,6-1,6 0,0 0,0 6, Omrører, reaktor 6 84,8-69,2-4,5-3,0-1,6 0,0 0,0 6, Omrører, reaktor 7 84,8-69,1-4,7-3,0-1,6 0,0 0,0 6,4 Kho WH-PlanAction 6 af 7

17 SoundPlan udskrift Source Lw l or A Adiv Agr Abar Aatm ADI dlrefl Ls m,m² 08 - Omrører, reaktor 8 84,8-69,3-3,1-3,1-1,6 0,0 0,0 7, Omrører, reaktor 9 84,8-69,4-3,1-3,1-1,7 0,0 0,0 7, Omrører, reaktor 10 84,8-69,4-3,2-3,2-1,7 0,0 0,0 7, Luftblæser, gaslager 4 80,8-68,6-1,0-16,5-1,5 0,0 2,2-1, Luftblæser, gaslager 5 80,8-68,9-0,5-20,0-1,6 0,0 0,0-7, Opgraderingsanlæg, 86,8 15,9-68,0-3,1-4,4-1,4 0,0 0,0 9, Opgraderingsanlæg, nyt 86,8 18,9-68,3-3,2-4,4-1,5 0,0 2,4 11, Chiller 66,8 5,4-67,7-5,6-17,8-1,4 0,0 0,0-22, Chiller 66,8 5,5-67,7-5,5-17,6-1,4 0,0 0,0-22, Chiller 66,8 5,5-67,7-4,3-18,2-1,4 0,0 0,0-21, Chiller 66,8 5,5-67,7-5,6-17,9-1,4 0,0 0,0-22, Chiller 66,8 5,5-67,7-4,3-1,7-1,4 0,0 3,4-1, Chiller 66,8 5,5-67,7-4,4-1,7-1,4 0,0 3,4-1, Chiller 66,8 5,4-67,7-4,4-1,8-1,4 0,0 3,5-2, Chiller 66,8 5,5-67,7-4,3-13,7-1,4 0,0 12,9-4, Chiller 66,8 5,5-67,7-4,2-12,6-1,4 0,0 11,8-4, Chiller 66,8 5,4-67,7-4,2-8,7-1,4 0,0 8,3-3, Chiller 66,8 5,5-67,7-4,3-11,6-1,4 0,0 0,0-15, Chiller,Tag 66,8 4,5-67,7-4,7-4,4-1,4 0,0 0,9-10, Dør, kompressorrum 76,8-67,8-3,0-18,0-1,4 0,0 17,1 6, Skorsten, motor 81,8-67,8-4,9 0,0-1,4 0,0 0,0 7, Lugtfilter, skorsten 81,8-68,5-3,3 0,0-1,5 0,0 0,0 8, Svovlrenser, dør 89,8-67,7-4,9 0,0-1,4 0,0 0,0 18, Fakkel 1 86, Fakkel 2 86, Fakkel 3 86, Skorsten, kedel 81,8 Rute 1 - indlevering af biomasse 82,0 135,2-67,8 0,1-0,4-3,3 0,0 0,5 11,1 Rute 2 - Udlevering af biomasse 82,9 167,9-68,9 1,0-3,5-3,5 0,0 0,2 8,2 Rute 3 - Frontlæsser 109,6 645,1-68,4 0,1-11,6-3,0 0,0 4,2 30,9 Kho WH-PlanAction 7 af 7

18 BILAG 4 Situation 1 Linko Gas, udvidelse Driftstider, hverdag Source Receiver R1 - Tornumvej 13 LAeq, 8h 36,6 LAeq, 1h 30,6 LAeq, 0,5h 33, Omrører, reaktor 1 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8, Omrører, reaktor 2 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8, Omrører, reaktor 3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8, Omrører, reaktor 4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8, Omrører, reaktor 5 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7, Omrører, reaktor 6 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7, Omrører, reaktor 7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11, Omrører, reaktor 8 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15, Omrører, reaktor 9 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14, Omrører, reaktor 10 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16, Luftblæser, gaslager 4-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4,7-4, Luftblæser, gaslager 5 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17, Opgraderingsanlæg, eksisterende 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16, Opgraderingsanlæg, nyt 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24, Chiller -23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23, Chiller -23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23,2-23, Chiller -23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23,1-23, Chiller -23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23,0-23, Chiller -7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7, Chiller -6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6,7-6, Chiller -6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6, Chiller -7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7, Chiller -7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7, Chiller -7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7, Chiller -21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21,2-21, Chiller,Tag -10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10, Dør, kompressorrum -8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8,3-8, Skorsten, motor 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15, Lugtfilter, skorsten 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20, Svovlrenser, dør 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26, Fakkel Fakkel Kho WH-PlanAction 1 af 7

19 Driftstider, hverdag Source Fakkel Skorsten, kedel Rute 1 - indlevering af biomasse 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 Rute 2 - Udlevering af biomasse 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 Rute 3 - Frontlæsser 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20, Receiver R2 - Tornumgårdsvej 8 LAeq, 8h 34,2 LAeq, 1h 27,0 LAeq, 0,5h 30, Omrører, reaktor 1 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12, Omrører, reaktor 2 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12, Omrører, reaktor 3 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12, Omrører, reaktor 4 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13, Omrører, reaktor 5 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9, Omrører, reaktor 6 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10, Omrører, reaktor 7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9, Omrører, reaktor 8 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11, Omrører, reaktor 9 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11, Omrører, reaktor 10 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11, Luftblæser, gaslager 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, Luftblæser, gaslager 5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2, Opgraderingsanlæg, eksisterende 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16, Opgraderingsanlæg, nyt 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16, Chiller -14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14,7-14, Chiller -17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17, Chiller -17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17, Chiller -16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16,1-16, Chiller 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2, Chiller -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0, Chiller -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0, Chiller -9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9, Chiller 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1, Chiller 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3, Chiller 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, Chiller,Tag -6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6, Dør, kompressorrum 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2, Kho WH-PlanAction 2 af 7

20 Driftstider, hverdag Source Skorsten, motor 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12, Lugtfilter, skorsten 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13, Svovlrenser, dør 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23, Fakkel Fakkel Fakkel Skorsten, kedel Rute 1 - indlevering af biomasse 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Rute 2 - Udlevering af biomasse 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 Rute 3 - Frontlæsser 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 Receiver R3 - Gammelmark 20 LAeq, 8h 34,8 LAeq, 1h 22,7 LAeq, 0,5h 25, Omrører, reaktor 1 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6, Omrører, reaktor 2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4, Omrører, reaktor 3 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8, Omrører, reaktor 4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7, Omrører, reaktor 5 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9, Omrører, reaktor 6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7, Omrører, reaktor 7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7, Omrører, reaktor 8 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8, Omrører, reaktor 9 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8, Omrører, reaktor 10 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8, Luftblæser, gaslager 4-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1-3, Luftblæser, gaslager 5-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1, Opgraderingsanlæg, eksisterende 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15, Opgraderingsanlæg, nyt 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2, Chiller -21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5-21, Chiller -21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21, Chiller -21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21,9-21, Chiller -21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21, Chiller -15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15, Chiller -17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17,9-17, Chiller -18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18, Chiller -7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7, Kho WH-PlanAction 3 af 7

21 Driftstider, hverdag Source Chiller -7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7,4-7, Chiller -11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11,3-11, Chiller -7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7,5-7, Chiller,Tag -11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11, Dør, kompressorrum -5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5,4-5, Skorsten, motor 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10, Lugtfilter, skorsten 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9, Svovlrenser, dør 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18, Fakkel Fakkel Fakkel Skorsten, kedel Rute 1 - indlevering af biomasse 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 Rute 2 - Udlevering af biomasse 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 Rute 3 - Frontlæsser 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 Receiver R4 - Tornumvej 26 LAeq, 8h 35,7 LAeq, 1h 26,4 LAeq, 0,5h 29, Omrører, reaktor 1 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11, Omrører, reaktor 2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15, Omrører, reaktor 3 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12, Omrører, reaktor 4 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11, Omrører, reaktor 5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6, Omrører, reaktor 6 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6, Omrører, reaktor 7 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10, Omrører, reaktor 8 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9, Omrører, reaktor 9 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9, Omrører, reaktor 10 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8, Luftblæser, gaslager 4-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4,9-4, Luftblæser, gaslager 5-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1, Opgraderingsanlæg, eksisterende 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13, Opgraderingsanlæg, nyt 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13, Chiller -15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15, Chiller -15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15, Chiller -15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15,7-15, Kho WH-PlanAction 4 af 7

22 Driftstider, hverdag Source Chiller -15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15,6-15, Chiller -12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7-12, Chiller -10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10,7-10, Chiller -7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7, Chiller -1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1, Chiller -2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2, Chiller -3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8-3, Chiller -0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0, Chiller,Tag -6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8-6, Dør, kompressorrum 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3, Skorsten, motor 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12, Lugtfilter, skorsten 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10, Svovlrenser, dør 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23, Fakkel Fakkel Fakkel Skorsten, kedel Rute 1 - indlevering af biomasse 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 Rute 2 - Udlevering af biomasse 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 Rute 3 - Frontlæsser 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 Receiver R5 - Tornumvej 24 LAeq, 8h 30,2 LAeq, 1h 24,7 LAeq, 0,5h 27, Omrører, reaktor 1 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10, Omrører, reaktor 2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11, Omrører, reaktor 3 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10, Omrører, reaktor 4 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9, Omrører, reaktor 5 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8, Omrører, reaktor 6 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9, Omrører, reaktor 7 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9, Omrører, reaktor 8 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8, Omrører, reaktor 9 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8, Omrører, reaktor 10 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7, Luftblæser, gaslager 4-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7, Luftblæser, gaslager 5-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7,6-7, Kho WH-PlanAction 5 af 7

23 Driftstider, hverdag Source Opgraderingsanlæg, eksisterende 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11, Opgraderingsanlæg, nyt 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10, Chiller -17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17, Chiller -17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17,1-17, Chiller -17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17,0-17, Chiller -17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17,2-17, Chiller -1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1, Chiller 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0, Chiller -2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2, Chiller -12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12,8-12, Chiller -14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14,1-14, Chiller -12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12, Chiller -9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9,1-9, Chiller,Tag -8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8, Dør, kompressorrum -1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1,3-1, Skorsten, motor 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10, Lugtfilter, skorsten 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9, Svovlrenser, dør 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22, Fakkel Fakkel Fakkel Skorsten, kedel Rute 1 - indlevering af biomasse 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 Rute 2 - Udlevering af biomasse 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 Rute 3 - Frontlæsser 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 Receiver R6 - Tornumgårdsvej 6 LAeq, 8h 26,6 LAeq, 1h 22,6 LAeq, 0,5h 25, Omrører, reaktor 1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8, Omrører, reaktor 2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10, Omrører, reaktor 3 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8, Omrører, reaktor 4 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8, Omrører, reaktor 5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6, Omrører, reaktor 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6, Omrører, reaktor 7 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6, Kho WH-PlanAction 6 af 7

24 Driftstider, hverdag Source Omrører, reaktor 8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7, Omrører, reaktor 9 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7, Omrører, reaktor 10 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7, Luftblæser, gaslager 4-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1, Luftblæser, gaslager 5-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7, Opgraderingsanlæg, eksisterende 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9, Opgraderingsanlæg, nyt 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11, Chiller -22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22,7-22, Chiller -22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22,4-22, Chiller -21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21,8-21, Chiller -22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22,8-22, Chiller -1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1, Chiller -1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1,9-1, Chiller -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2, Chiller -4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4, Chiller -4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4, Chiller -3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3, Chiller -15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15,2-15, Chiller,Tag -10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10,4-10, Dør, kompressorrum 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6, Skorsten, motor 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7, Lugtfilter, skorsten 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8, Svovlrenser, dør 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18, Fakkel Fakkel Fakkel Skorsten, kedel Rute 1 - indlevering af biomasse 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 Rute 2 - Udlevering af biomasse 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Rute 3 - Frontlæsser 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23, Kho WH-PlanAction 7 af 7

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato 2014-05-05

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen Riis Akustik ApS Telefon: E-mail: CVR Nummer: 5944 1716 Claus@riisakustik.dk 29199477 Nørreled 22 Telefax: Internet: Bank konto: 4300 Holbæk 5944 1702 www.riisakustik.dk

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Berendsen. Textil Service A/S

Berendsen. Textil Service A/S Berendsen Textil Service A/S Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15649.A1 Rekvirent Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Gert Porse Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken 2 7400 Herning

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.3 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.2 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 24. juni 2009 J. nr. 2008-KKK-01/02 ref.: OD Supplement 3 til Beregning af ekstern støjbelastning fra Vestsjællands

Læs mere

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Juni 2016 (Revideret 22/12-2016) "Miljømåling - ekstern støj" Miljømåling - ekstern støj Målemetode: Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern støj

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer Notat Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer 24. juni 2014 Projekt nr. 217394-04 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af cvi Godkendt af lec I forbindelse med planlagte nedknusnings- og

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

"MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ"

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ Wewers Beton A/S, Ny Mårumvej 222, Mårum, 3230 Græsted Januar 2017 "MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ" Rapport nr. 16-16 PROJEKT Wewers Beton A/S, Ny Mårumvej 222, Mårum, 3230 Græsted RESUME Projekt nr. 227349

Læs mere

Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved.

Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved. Støjrapport Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved. Sagsnr.: 714006-4574 Rapporten er kvalitetssikret

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO Til Fredericia Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2015 Miljømåling ekstern støj Kortlægning af støj fra Bridgewalking BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO MILJØMÅLING EKSTERN STØJ Miljømåling

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 18. oktober 2011 J. nr. 2011-SK-01/02 ref.: OD Miljømåling ekstern støj Beregning af ekstern støjbelastning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb TEKNISK RAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Rapport nr.: T6.006.11 Århus den 6. december 2011 Sag: 35.6141.07 Side 1 af 11 sider inkl. 1 bilag

Læs mere

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C Telefon +45 3555 7017 Telefax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Miljømåling ekstern støj Projekt: Københavns

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Glumsø-Fensmark Jagtforening Beregning af støjbelastning fra flugtskydningsbanen for

Læs mere

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl ATP EJENDOMME STØJREDEGØRELSE NYT BYDELSCENTER I ESBJERG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beliggenhed

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads NOTAT Projekt Lokalplan fjernparkering Billund Projektnummer 1321600417 Kundenavn Emne Udarbejdet af Projektleder Kirkbi Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads Britt Tang Pedersen Helene D. Clausen

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 JAMMERBUGT KOMMUNE PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE

Læs mere

Rapport Djuma Industri a/s. Støjkortlægning September '12

Rapport Djuma Industri a/s. Støjkortlægning September '12 Rapport Djuma Industri a/s Støjkortlægning September '12 Rekvirent: Djuma Industri a/s Ib Møller Attrupvej 4 8550 Ryomgård Dato: 8. oktober '12 Udført af: Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 8464 Galten

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV Til Sinding Grusgrav ApS Sinding Hovedvej 15 8600 Silkeborg Dokumenttype Rapport Miljømåling ekstern støj Dato Marts 2016 Beregning af støj fra Sinding Grusgrav i forbindelse med råstofindvinding og anvendelse

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold Petersen & Sørensen Motorværksted A/S Vurdering af støjforhold, dokning og reparation af skibe på Frederiksø Teknisk notat COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning NOTAT By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 70 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65520 Fax 659968 E-mail miljo@odense.dk Beregning af støj

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Notat N Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane

Notat N Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane Notat N6.003.13 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5101 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane 18. januar 2013 Projekt:

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2 BAGENKOP FISK FÆLLESSALG APS HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP STØJREDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Beliggenhed

Læs mere

Lydnotat 3 Version 003

Lydnotat 3 Version 003 Lydnotat 3 Version 003 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: Hoffmann A/S Michel Reffs Projekt: Bardenflethsgade Emne: Støj fra vejtrafik Facadestøjniveau på

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

Novopan Januar 2013 EKSTERN STØJ Støjhandlingsplan 2013-2016

Novopan Januar 2013 EKSTERN STØJ Støjhandlingsplan 2013-2016 Novopan Januar 2013 EKSTERN STØJ Støjhandlingsplan 2013-2016 PROJEKT Ekstern støj Støjhandlingsplan 2013-2016 Novopan Projekt nr. 206882 Dokument nr. 126026416 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

BP Støjmåling v/ Bjørn Petersen, Certificeret laboratorium

BP Støjmåling v/ Bjørn Petersen, Certificeret laboratorium NOTAT Projekt Mols Linien - ny Katexpress Projektnummer 3621500280 Kundenavn Emne Projektleder Kvalitetssikring Revisionsnr. Udarbejdet af Godkendt af Mols Linien Støjvurdering KatExpress 3, Århus Havn

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Rapport. Lemvig Biogas A.m.b.A. Kortlægning af lugtspredning. Bilag B. Februar Lars Kristensen Pillevej Lemvig. 24.

Rapport. Lemvig Biogas A.m.b.A. Kortlægning af lugtspredning. Bilag B. Februar Lars Kristensen Pillevej Lemvig. 24. Bilag B Sagsnr. 222824B-151-122/Rev.1 Rapport Lemvig Biogas A.m.b.A. Kortlægning af lugtspredning Februar 2015 Rekvirent: Lemvig Biogas A.m.b.A. Lars Kristensen Pillevej 12 7620 Lemvig Dato: Udført af:

Læs mere

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) -

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) - MEMO TITEL DATO 3. maj 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR A065705-010 Supplerende støjberegning, ny flydedok Petersen & Sørensen Motorværksted A/S COWI ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF

Læs mere

UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK ANSVARLIG: HENRIK HØJLUND LARSEN PETER HENNINGSEN HENRIK HØJLUND LARSEN

UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK ANSVARLIG: HENRIK HØJLUND LARSEN PETER HENNINGSEN HENRIK HØJLUND LARSEN PRØVNINGSRAPPORT KUDSK & DAHL A/S MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ SAGSNAVN: DYBVAD, EKSTERN STØJ SAGSNUMMER: 35.8985.01 RAPPORTNUMMER: P8.010.16 AALBORG, DEN 1. JUNI 2017 UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK

Læs mere

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger 5. marts 2013 Projekt nr. 210554 Version 3 Dokument nr. 126325925 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af HKD Godkendt

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1

NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1 NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1 Projekt : Peterson Packaging A/S Mirabellevej 16 8930 Randers Ø Att: : Jan Norbeck 14. oktober 2011 Beregningresultat af den eksterne støjbelastning fra Peterson Packaging A/S.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Orbicon. Februar 2014 WHITE WATER VIBORG. Ekstern støj

Orbicon. Februar 2014 WHITE WATER VIBORG. Ekstern støj Orbicon Februar 2014 WHITE WATER VIBORG Ekstern støj PROJEKT Ekstern støj Orbicon Projekt nr. 216032 Version 1 Dokument nr. 1210397007 Version 2 Udarbejdet af SHKR/HKD Kontrolleret af JEK Godkendt af HKD

Læs mere

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. &

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. & MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S Smedeskovvej 38 8464 Galten Tlf.: 06 94 42 66 Giro: 1 26 22 38 rapport MÅLING AF STØJEMISSION FRA EJ MØBLER K/S, VÆSELVEJ 2, 7800 SKIVE INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron. Banedanmark. VVM-redegørelse, ekstern støj.

Indholdsfortegnelse. Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron. Banedanmark. VVM-redegørelse, ekstern støj. Banedanmark Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron VVM-redegørelse, ekstern støj COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup Vesthimmerlands Kommune Drift og Anlæg Dato: 13. december 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-42867 Dokumentnr.: 820-2017-296902 Sagsbehandler: Gitte Sørensen

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK Til HKV Horsens A/S Dokumenttype Miljømåling ekstern støj Dato Marts, 2016 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK BEREGNING AF EKSTERN STØJ MED UDVIDELSE MED BIOKEDLER HORSENS KRAFTVARMEVÆRK BEREGNING AF EKSTERN STØJ

Læs mere

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark Certificeret til Miljømåling ekstern støj Certificeringsnummer 24061 Certificeret af Delta akustik og vibration,

Læs mere

Bilag I Ølgod Bioenergi

Bilag I Ølgod Bioenergi Bilag I Ølgod Bioenergi 23-02-2017 Faktaark for biogasanlæg i CBS Standardanlæg FAKTA: Biomasse Input gylle og fast gødning 57.000 t/år Input energiafgrøder, halm, efterafgrøder mm 15.500 t/år Input -

Læs mere

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner:

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner: NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner og tennisbaner Kunde Frederikssund Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-08 Til Fra Frank Brungaard Nielsen, Frederikssund Kommune Jacob Storm Jørgensen, Rambøll

Læs mere

Nyt affaldsforbrændingsanlæg I/S Amagerforbrænding. Miljømåling - ekstern støj

Nyt affaldsforbrændingsanlæg I/S Amagerforbrænding. Miljømåling - ekstern støj Nyt affaldsforbrændingsanlæg I/S Amagerforbrænding Miljømåling - ekstern støj Februar 2011 I/S Amagerforbrænding Nyt affaldsforbrændingsanlæg Miljømåling - ekstern støj Februar 2011 Ref 0957011A Miljømåling-ekstern

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

Miljømåling ekstern støj Beregning af ekstern støjbelastning fra Tirstrup Gokart Bane, ny bane

Miljømåling ekstern støj Beregning af ekstern støjbelastning fra Tirstrup Gokart Bane, ny bane MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark Certificeret til Miljømåling ekstern støj Certificeringsnummer 24061 Certificeret af Delta akustik og vibration,

Læs mere