ORGANISATIONSPLAN FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR HERNING ORIENTERINGSKLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONSPLAN FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR HERNING ORIENTERINGSKLUB"

Transkript

1 ORGANISATIONSPLAN OG FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR HERNING ORIENTERINGSKLUB Revideret - FU-møde den Bestyrelsesmøde den

2 ORGANISATIONSPLAN BESTYRELSE (B), FORRETNINGSUDVALG (FU), UDVALG Formand B-FU Næstformand B-FU Presseudvalg Sekretær B-FU Bladudvalg Kasserer B-FU Udvalg for løbsafgifter og medlemsregistrering Udvalg for klubtøj Arrangementsudvalgsformand B Træningsudvalgsformand B Løbstilmelder Skovkontakt Træningsmateriel Præ-orientering Emit-udvalg Kortudvalgsformand B Kortsalgsansvarlig Kortdepotansvarlig Ungdomsudvalgsformand B Skoleorientering Klubhusudvalg B Teltholder- Bannerfører Sponsorudvalg B 2

3 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for formanden Formanden har ansvaret for, at bestyrelsen fungerer efter sit formål og herunder, at de enkelte udvalg fungerer og arbejder i overensstemmelse med klubbens målsætning. Formanden har bl.a. følgende arbejdsopgaver: - At repræsentere klubben ved DOFs repræsentantskabsmøder. - At repræsentere klubben ved møder i nordkreds-regi. - At repræsentere klubben ved officielle lejligheder. - At varetage kontakt og korrespondance med offentlige myndigheder, herunder SIKH. - At sikre, at klubbens målsætning er ajourført og at planlægningen fører frem til opfyldelsen af klubbens målsætning. - At udarbejde dagsorden til FU-, bestyrelses- og fællesmøder. - At indstille åbne løb til FU - At være formand for Herning Orienteringsklubs klubhusfond. - Sammen med formanden for Træningsudvalg og Ungdomsudvalg uddele præmier til årets klubmestre (natløb, klassisk). Følgende underudvalg refererer til formanden: FU- eller bestyrelsesmøder udsendelse Senest Fremsendelse af dagsorden Indlæg til KompasPosten Indstilling af idrætsudøvere til SIKH og Herning kommunes idrætspriser Fremsende forslag til nordkredsen med ønsker om løb i kommende år. KompasPosten januar Årsberetning Budgetforslag skal være udarbejdet Oktober/november Dagsorden til fællesudvalgsmøde 3

4 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for næstformanden Næstformanden har ansvaret for, at de forskellige underudvalg fungerer og arbejder i overensstemmelse med klubbens organisations- og funktionsplan. Næstformanden har følgende arbejdsopgaver: - At repræsentere klubben ved formandens forfald eller sammen med denne. - At indstille emner til overordnede funktionsledere ved åbne løb. - At forestå indkøb og gravering af diverse pokaler. Det drejer sig om erindringspokal (i bytte for pokalen som årets klubmedlem), Gravering af navn på vandrepokalerne i D21, H21 og H35. - At forestå overrækkelse af blomster til klubbens danske mestre inden for få dage efter at mesterskabet er vundet. Følgende underudvalg refererer til næstformanden: Presseudvalg udsendelse Klubbladet i januar Årsberetning for underudvalg Budgetforslag for FUs områder til kassereren. Januar Indsamling af og indgravering i pokaler. 4

5 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for presseudvalget Presseudvalget refererer til klubbens næstformand. Udvalget har ansvaret for, at klubben får den højest opnåelige PR i offentligheden, ved at informere om klubbens aktiviteter, resultater og planlagte tiltag igennem nyhedsmedier. Presseudvalget har følgende opgaver: - At etablere og pleje kontakten med de forskellige nyhedsmedier klubben benytter. Disse er pt. - Herning Folkeblad - Herning Bladet - TV2/Midt/Vest, Søvej 2, Holstebro - TvDanmark Mediehuset, Herning Folkeblad (TV4) - At udarbejde PR-materiale om klubben. - At udarbejde pressemeddelelser om resultater opnået af klubbens løbere. - At udarbejde pressemeddelelser om klubbens kommende aktiviteter, herunder planlagte løb og andre begivenheder af offentlig interesse. - At repræsentere klubben i spørgsmål vedrørende arrangementer og øvrige klubforhold. - I samarbejde med sponsorudvalget at skabe PR om klubbens sponsorer i det omfang, det er i sponsorernes interesse. udsendelse Før og efter åbne løb Jan/feb. Udarbejde og fremsende pressemeddelelser til pressen Udarbejde PR materiale om klubben Budgetforslag til kassereren 5

6 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for sekretæren Sekretæren har ansvaret for at informationen til klubbens medlemmer og specielt klubbens bestyrelse og udvalg til enhver tid er opdateret. Sekretæren har følgende opgaver: - At modtage og fordele indkomne skrivelser, s, referater, tidsskrifter m.v. til de relevante klubmedlemmer. - At føre referater fra bestyrelsesmøder, forretningsudvalgsmøder, fællesmøder og generalforsamlinger Følgende underudvalg refererer til sekretæren Bladudvalget Web-master udsendelse Klubbladet i januar Årsberetning Budgetforslag til kassereren Senest 8 dage efter møder Senest 14 dage før generalforsamlingen Udsendelse af referater Indkaldelse til generalforsamling 6

7 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for bladudvalget Bladudvalget refererer til sekretæren. Udvalgets formand har ansvaret for at udvalget er hensigtsmæssigt bemandet og er velfungerende. Formanden og udvalget har følgende opgaver: - At lede og tilrettelægge arbejdet i udvalget - At udarbejde budgetter og være ansvarlig for overholdelse af disse. - At tilrettelægge udgivelsen af klubbladet. - Udarbejde en terminsliste for udgivelse af bladet og sørge for at den overholdes. - At arbejde for at så mange som mulig leverer stof til bladet. HUSKELISTE På aftalte terminer Klubbladet udkommer Budgetforslag til kassereren Klubbladet i januar Årsberetning 7

8 Ansvarsområder for Web-master Web-masteren refererer til klubbens sekretær. Web-masteren har følgende arbejdsopgaver: - At tilrettelægge klubbens hjemmeside - Udarbejde budgetter og være ansvarlig for overholdelse af disse Budgetforslag til kassereren 8

9 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for kassereren Kassereren har ansvaret for at klubbens aktive, herunder likvide midler, forvaltes på en betryggende og forsvarlig måde. Kassereren har følgende arbejdsopgaver: - At føre klubbens regnskab på en sådan måde, at der til enhver tid er overblik over klubbens økonomi. - At informere bestyrelsen periodisk om klubbens økonomi. - At opkræve kontingent hos klubbens medlemmer. - At sørge for at betale klubbens forskellige udgifter. - At sikre at klubbens kasse i mindst mulig omfang fungerer som udlægskasse for klubbens medlemmer. - At udarbejde ansøgninger om tilskud af forskellig art. - At sende indberetninger til diverse organisationer - At udarbejde årsregnskab til forelæggelse for generalforsamlingen - At udarbejde budget for det kommende år, på grundlag af indkomne budgetforslag - At være kasserer i Herning OKs klubhusfond. Følgende udvalg refererer til kassereren: Udvalg for løbsafgifter og medlemsregistrering Udvalg for klubtøj Budgetforslag forelægges bestyrelsen Medlemsliste til DIF og DOF Fremlæggelse af endeligt regnskab for Revisionen. En uge før generalforsamlingen Det reviderede regnskab ophænges på opslagstavlen i klubhuset Sidste frist for ansøgninger til SIKH vedr tilskud til turneringsgebyr, kørsel til træning og turnering, trænere, dommerhonorarer og lån af lokaler for det kommende år Feb. Ansøgning om tilskud til o-kort. Ansøgning om lokaletilskud. april Budget for lokaletilskud til Herning kom. 9

10 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for udvalget for løbsafgifter og medlemsregistrering. Udvalget refererer til kassereren. Udvalget har ansvaret for registrering af medlemmer og for ind- og udbetaling af løbsafgifter. Den ansvarlige for medlemsregistreringen har ansvaret for at medlemsregistreringen hele tiden er ajour. Desuden har udvalget ansvaret for afstemning af løbskontoen. Udvalget har følgende arbejdsopgaver vedr. medlemsregistrering: - Føje nye medlemmer til klubbens medlemsregister - Slette medlemmer, som er udmeldt - Vedligeholde medlemssiden i O-service. Udvalget har følgende arbejdsopgaver vedr. løbskontoen: - Sørge for at medlemmer indbetaler til løbskontoen, så løberen ikke er i restance til klubben. - Udbetaler fra løbskontoen til klubber, hvor klubbens løbere har deltaget. - Afstemmer med kassereren ved årets afslutning. HUSKELISTE Økonomi afstemmes med kassereren 10

11 Ansvarsområder for Udvalg for klubtøj Udvalget refererer til kassereren. Formanden for udvalget har følgende opgaver: - foretage indkøb af klubtøj - - sælge klubtøj til medlemmerne - - oplyse kassereren om lagerbeholdningen pr indstille forslag til priser eller prisændringer - - registrere Ungdomsudvalgets brug af klubtøj - - registrere ungdomsløbernes indbetaling af depositum for lånt tøj. - - give kassereren besked, ved salg af tøj, så medlemmet kan trækkes:på kontoen. HUSKELISTE Lageropgørelse til kassereren 11

12 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for formanden for arrangementsudvalget Formanden har ansvaret for at udvalget er bemandet forsvarligt og at det er velfungerende. Formanden og udvalget har følgende opgaver: - At lede og tilrettelægge arbejdet i udvalget. - At udarbejde budgetter og være ansvarlig for at overholde disse. - At tilrettelægge og afholde klubaftener, klubture og klubfester. - At udarbejde og fremlægge aktivitetsoversigt for det kommende år på fællesmødet i november. - At sørge for bustransport til diverse arrangementer Budgetforslag til kasserer Fællesmøde i november Klubbladet i januar Aktivitetsoversigt for det kommende år Årsberetning 12

13 Ansvarsområde og funktionsbeskrivelse for formanden for træningsudvalget Formanden har ansvaret for, at udvalget er bemandet forsvarligt, og at det er velfungerende. Det er udvalgets ansvar at tilse, at klubbens træningsfaciliteter kvalitets- og kvantitesmæssigt modsvarer det behov, der er blandt klubbens medlemmer. Formanden og udvalget har følgende opgaver: - At lede og tilrettelægge arbejdet i udvalget - At udarbejde budgetter og være ansvarlig for overholdelse af disse. - At planlægge og tilrettelægge træningsvirksomheden i klubben, herunder almen træning, orienteringstræningsløb, specialtræning og træningsløbskoordinering med andre klubber. - At planlægge træningsløbene i samarbejde med kortudvalg og skovkontakt. - At være ansvarlig for træningsniveauet i klubben, herunder for medlemmers deltagelse i samlinger og kurser. - Sammen med formanden for Ungdomsudvalget sammensætte holdet til hver divisionsmatch. - At være ansvarlig for al instruktion på seniorniveau, herunder mindst et nybegynderkursus hvert år. - I samarbejde med klubbens formand fastsættes kriterier for udtagelse til seniorstafethold til JM, DM, større holdstafetter m.m. og derpå udtage holdene. - At føre træningsløbsstatistik og foretage uddeling af præmier herfor til generalforsamlingen. - At være ansvarlig for klubbens træningsmateriel - At være ansvarlig for udsætning og vedligeholdelse af faste poster. - At udarbejde og fremlægge aktivitetsoversigt for det kommende år på fællesmødet i november. - Sammen med formanden forestå præmieuddelingen til årets klubmestre. Følgende underudvalg refererer til formanden for træningsudvalget: Skovkontakt, træningsmateriel, løbstilmelder, præ-udvalg (handicap), emit-udvalg Budgetforslag til kassereren Fællesmødet i november Aktivitetsoversigt for kommende år Klubbladet januar Årsberetning 13

14 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for skovkontakten Skovkontakten refererer til formanden for træningsudvalget. Skovkontakten har ansvaret for kontakten til skovejere og administratorer. Skovkontakten har følgende arbejdsopgaver: - At de nødvendige skovtilladelser erhverves. - At føre de nødvendige forhandlinger med skovejere, skovadministratorer og øvrige forvaltende myndigheder. - At varetage korrespondancen i forbindelse med administration af løbstilladelser m.v. - At sørge for de nødvendige tilladelser i forbindelse med nytegning af kort i samarbejde med kortudvalget - At medvirke til tilrettelæggelsen af klubbens træningskalender i samarbejde med træningsog kortudvalget. - At ajourføre klubbens lodsejerfortegnelser - At repræsentere klubben i forbindelse med spørgsmål omkring skovtilladelser. - At sørge for at kontakten fra brugere til skovene dvs. medlemmer af andre klubber, Nordkredsen osv. sker igennem formanden for Træningsudvalget. HUSKELISTE 14

15 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for løbstilmelder Løbstilmelderen refererer til formanden for træningsudvalget. Løbstilmelderen har ansvaret for, at medlemmernes løbeaktiviteter anmeldes i rette tid. Løbstilmelderen har følgende arbejdsopgaver: - At tilrettelægge en effektiv tilmeldingsprocedure således af misforståelser i videst mulig omfang undgås. - At tilmelding sker rettidigt. - At sørge for at interesserede på hjemmesiden kan se klubbens deltagere til åbne løb, så evt. tilmeldingsfejl kan rettes og deltagere gives god mulighed for at samordne kørsel. - Tjekke om ungdomsløbere har deltaget i tilmeldte løb Opgørelse til Ungdomsudvalg og kasserer over udeblevne ungdomsløbere til tilmeldte løb. 15

16 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for træningsmateriel Udvalget for træningsmateriel refererer til formanden for træningsudvalget. Udvalget har ansvaret for al klubbens træningsmateriel. Udvalget har følgende opgaver: - At banelæggerne til træningsløbene i god og rimelig tid kan forsynes med det nødvendige materiel, herunder løbskort. - At materiellet opbevares og bruges på forsvarlig vis. - At der foretages de nødvendige reparationer og nyanskaffelser samt at materiellet er til stede i brugbar stand. - At træningsløbsindtægter mindst én gang pr. kvartal afregnes til kassereren. - At beholdningen af plastlommer til kort er tilstrækkelig Den Budgetforslag til kassereren 16

17 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for præ-udvalget Udvalget refererer til klubbens træningsudvalgsformand. Udvalget har ansvaret for klubbens udbud af aktiviteter til præcisions-orienteringsløbere. Formanden har ansvaret for at udvalget er bemandet forsvarligt og at det er velfungerende. Udvalget har følgende opgaver: - Planlægger og afholder koordineret med TRU og UU hvert år en række handicaporienteringstræningsløb, der opfylder medlemmernes behov herfor. - repræsenterer klubben i spørgsmål vedrørende handicap-orienteringsspørgsmål. - Repræsenterer klubben i samarbejde med DOF og andre organisationer om handicaporientering. - Udarbejder budgetter og overholder disse. - Udarbejder og fremlægger aktivitetsoversigt for det kommende år på fællesmødet i november. - Samarbejder med TRU og UU med henblik på tilrettelæggelse af præcisions-orientering for ikke handicappede orienteringsløbere Budgetforslag til kassereren Fællesmødet i november Aktivitetsoversigt for kommende år 17

18 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for EMIT-udvalget Udvalget refererer til formanden for Træningsudvalget Udvalget har følgende opgaver: - Indstiller til bestyrelsen hvad der skal købes af udstyr. - Udgør en superbrugergruppe, som forestår uddannelsen af klubbens øvrige medlemmer både med henblik på åbne samt træningsløb. - Bistår i nødvendigt omfang med ekspertise i forbindelse med afvikling af åbne løb. - Udarbejder budgetter og er ansvarlig over for disse. - Deltage i udarbejdelse af samarbejdsaftaler (låneaftaler) med andre af områdets Emitklubber. - At repræsentere klubben i forbindelse med spørgsmål om udvalgets fagområde. Senest 7 dag efør Budgetforslag til kassereren 18

19 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for formanden for kortudvalget Formanden har ansvaret for at udvalget er bemandet forsvarligt og at det er velfungerende. Formanden og udvalget har følgende opgaver: - At lede og tilrettelægge arbejdet i udvalget. - At udarbejde budgetter og være ansvarlig for overholdelse af disse. - At sørge for at klubbens kortbeholdning hele tiden har den standard og størrelse som klubben ønsker og har behov for, herunder indkøb og salg samt kortbeholdningsregnskab/oversigt. - At holde sig ajour om udviklingen indenfor korttegningsområdet. - At sørge for rekognoscører, rentegnere og andre interesserede af klubbens medlemmer får mulighed for at deltage i relevante kurser. - At repræsentere klubben i forbindelse med spørgsmål om udvalgets fagområde både indenfor og udenfor klubben. - At koordinere eventuelle reklamer på kort med sponsorudvalget. - At meddele Orientering.dk og DOF (når dette kræves) om områder med faste poster. Følgende underudvalg refererer til kortudvalget: Kortdepot og salg Budgetforslag til kassereren Fællesmødet i november Klubbladet i januar Aktivitetsoversigt for kommende år Årsberetning 19

20 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for udvalget for kortdepot og kortsalg Udvalget refererer til formanden for kortudvalget. Udvalget har følgende opgaver: - At der udleveres kort til træningskasserne. - At sælge kort ud af huset - At kortsalget straks afregnes til kassereren eller denne får besked på, hvem der skal have regning. - At kortbeholdningen er optalt og der tilgår kortudvalget de nødvendige oplysninger om kortbeholdningens størrelse. - At udarbejde budgetter og være ansvarlig for overholdelse af disse Budgetforslag til kassereren 20

21 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for formanden for ungdomsudvalget Formanden har ansvaret for, at udvalget er bemandet forsvarligt, og at det er velfungerende. Det er udvalgets ansvar at tilse, at klubbens ungdomsmedlemmers træningsfaciliteter kvantitets- og kvalitetsmæssigt modsvarer det behov, der er blandt ungdomsmedlemmer. Formanden og udvalget har følgende opgaver: - At lede og tilrettelægge arbejdet i udvalget - At udarbejde budgetter og være ansvarlig for overholdelse af disse. - At tilrettelægge specialtræning for ungdomsløberne i samarbejde med TRU. - At tilrettelægge og afholde kurser og samlinger for klubbens ungdomsløbere gerne i samarbejde med andre klubber. - At indstille, tilmelde og koordinere kørsel/rejser ved kurser, der afholdes af DOF. - At fastsætte kriterier for udtagelse af ungdoms-stafethold til JM og DM m.m. og derpå udtage holdene. - At tilrettelægge og afholde sommerferiearrangementer såfremt udvalget skønner, der er ressourcemæssigt overskud til dette. - At medvirke til initiativer, der tager sigte på at skaffe nye ungdomsløbere herunder skoleorientering. - At repræsentere klubben i spørgsmål om udvalgets fagområde. - At sørge for telegrammer til klubmedlemmers konfirmation - Uddele følgende pokaler: årets ungdomsløber, træningsflid, kammeratskabspokal - Sammen med klubbens formand uddele klubmesterskabspræmier. Følgende underudvalg refererer til ungdomsudvalget: Skoleorienteringsudvalget Budgetter til kassereren Fællesmødet i november Aktivitetsoversigt for det kommende år Klubblad januar Årsberetning for udvalget 21

22 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for skoleorienteringsudvalget Udvalget refererer til formanden for ungdomsudvalget. Udvalget har ansvaret for klubbens aktiviteter i tilknytning til skoleorientering. Formanden har ansvaret for at udvalget er bemandet forsvarligt og at det er velfungerende. Formanden og udvalget har følgende opgaver: - At repræsentere klubben i spørgsmål vedrørende skoleorientering. - at repræsentere klubben i samarbejde med DOF om skoleorientering. - At udarbejde budgetter og overholde disse. - At udarbejde og fremlægge aktivitetsoversigt for skoleorientering for det kommende år på fællesmødet i november. - At være ansvarlig for klubbens produktion (i samarbejde med kortudvalget) for skoleorienteringskort. - At være igangsætter af et nyt skoleorienteringsprojekt. - At forestår opfølgningen overfor skoler, der involverer sig i dette. - At tilstræbe at få knyttet så mange lærere og elever som muligt (til klubben) i forbindelse med et nyt skoleorienteringsprojekt. - At udarbejde materiale til skoler der ønsker at benytte vore faste poster Budgetforslag til kassereren Fællesmødet i november Aktivitetsoversigt for kommende år. 22

23 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for klubhusudvalget Udvalget har ansvaret for, at klubhuset fungerer bedst muligt for flest mulige medlemmer samt at huset fremtræder rent, vedligeholdt og præsentabelt. Udvalget har desuden ansvaret for, at klubbens materiel opbevares forsvarligt og til stadighed er i god brugbar stand. Udvalget har følgende arbejdsopgaver: - At udarbejde budgettet og være ansvarlig for overholdelse af dette. - At fastsætte og håndhæve husregler, der sikrer at udvalgets ansvar kan overholdes. - At udarbejde og bemande rengøringsplan (evt. med lejet personale) - At føre tilsyn og igangsætte indvendige vedligeholdelsesarbejder i det omfang, det skønnes nødvendigt. - At føre tilsyn og påtale udvendige vedligeholdelsesarbejder, der tilfalder udlejer. - At sørge for beholdning af kaffe/the. - At føre kartotek over udleverede nøgler til klubhuset. - At sørge for at klubbens materiel opbevares på forsvarlig vis. - Selv at foretage eller sørge for at nødvendige reparationer af materiel udføres. - At sørge for at brugere af klubbens materiel i forbindelse med åbne løb og andre aktiviteter kan afhente materiellet i god tid. Følgende underudvalg refererer til klubhusudvalget: Telt- og standerfører Budgetforslag til kassereren Fællesmøde i november Aktivitetsoversigt for kommende år Klubblad i januar Årsberetning til generalforsamlingen 23

24 Ansvarsområder og funktionsbeskrivelse for teltholder og standerfører Teltholder og standerfører refererer til formanden for klubhusudvalget. Teltholder og standerfører har ansvaret for at klubbens telte og standere til enhver tid er i ordentlig og brugbar stand. Arbejdsopgaver: - At sørge for at telt og stander medbringes til hvert løb, hvor klubben er repræsenteret Budgetforslag til kassereren 24

25 Ansvarsområde og funktionsbeskrivelse for sponsorudvalget Udvalget har ansvaret for klubbens indtægter via sponsorer eller alternative indtægtsgivende aktiviteter. Sponsorudvalget har følgende arbejdsopgaver: - At skaffe klubben sponsorater - I samarbejde med presseudvalget at arbejde på, at klubbens sponsorer får noget for de ydede sponsorater. - I øvrigt drage omsorg for pleje af sponsorer. - At sælge annoncer til klubbladet og hjemmesiden. - At fremkomme med ideer til indtægtsgivende aktiviteter samt drage omsorg for gennemførelsen/implementering heraf. Senest 7. dage før udsendelse Budgetforslag til kassereren Fællesmødet i november Klubblad i januar Aktivitetsoversigt for det kommende år Årsberetning til generalforsamlingen 25

2. Klubbens formål. Silkeborg OK's formål er at fremme interessen for og udviklingen af orienteringsidrætten.

2. Klubbens formål. Silkeborg OK's formål er at fremme interessen for og udviklingen af orienteringsidrætten. Vedtægter for Silkeborg Orienteringsklub Stiftet den 1. februar 1949 Nuværende vedtægter vedtaget februar 1982 Senest ændret april 2000 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Silkeborg Orienteringsklub

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Houlkær Idrætsforening Stiftet 1982

Houlkær Idrætsforening  Stiftet 1982 Houlkær Idrætsforening www.houlkaer.dk Stiftet 1982 Vedtægter & Retningslinjer Houlkær Idræts Forening er idræt på tværs af køn, alder, kultur og ambitioner med omsorg for hinanden og fælles engagement!

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DISTRIKT 45 DANSK KLUB NR. 105 DREJEBOG for klubbens bestyrelse Nedenstående retningslinjer skal vedtages på en generalforsamling og kan derefter kun ændres på en efterfølgende

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Vedtægter Og Retningslinier

Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening www.houlkaer.dk Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening - er idræt på tværs af køn, alder, kultur og ambitioner med omsorg for hinanden og fælles engagement! Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

November 2015. Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen

November 2015. Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen November 2015 Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen Denne forretningsorden er gældende for kredsudvalget og klubledermøderne i Sydkredsen. Sydkredsen er orienteringsklubber, som er

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Hylke UGF (revideret oktober 2001)

Vedtægter for Hylke UGF (revideret oktober 2001) Vedtægter for Hylke UGF (revideret oktober 2001) 1. Foreningens navn er Hylke Ungdoms og Gymnastikforening. 2. Foreningen er hjemmehørende i Skanderborg Kommune, og er tilsluttet DGI gennem DGI Horsensegnen,

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Udvalg og opgaver beskrivelser:

Udvalg og opgaver beskrivelser: Udvalg og opgaver beskrivelser: Generalforsamling: Er foreningens øverste myndighed her fastsættes kontingentsatser og der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Lige årstal: formand og kasserer Ulige

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Orienteringsklubben Roskilde 2007/2008 1/18. Arbejdsbeskrivelser for diverse poster og udvalg i Orienteringsklubben Roskilde

Orienteringsklubben Roskilde 2007/2008 1/18. Arbejdsbeskrivelser for diverse poster og udvalg i Orienteringsklubben Roskilde 1/18 Arbejdsbeskrivelser for diverse poster og udvalg i Orienteringsklubben Roskilde 2/18 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsbeskrivelse for formand og næstformand...3 2. Arbejdsbeskrivelse for sekretær...4

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB)

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB) VEDTÆGTER for Slagelse Mountainbike (SMTB) Stiftet 16. april 2008 www.slagelsemtb.dk E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) under Danmarks Cykle Union (DCU) og De Danske

Læs mere

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011.

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. LOVE Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. 1. Hjem og hjemsted. Klubbens navn er Holbæk Kajak Klub, forkortes HKK. Klubbens hjemsted er Holbæk Kommune.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Brydeklubben THOR Vejgaard

Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen 29 januar 2014. Side 2/9 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Brydeklubben Thor Vejgaard. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter Vedtægter for Gesten Fritidscenter 1 Institutionens navn er Gesten Fritidscenter. Gesten Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Gesten i Vejen Kommune. 2 Institutionens formål er at

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma.

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. for børn og unge i hele Holstebro Kommune Udarbejde sponsorstrategi 14 Revision: Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. Intern revision. Der vælges 1 revisor

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium.

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Nærværende samarbejdsaftale er baseret på vedtægterne for Dansk Retriever Klub samt en revidering af dokumenterne Samarbejdsaftale

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

OVERORDNEDE VEDTÆGTER

OVERORDNEDE VEDTÆGTER OVERORDNEDE VEDTÆGTER BRØNDBY STRANDS IDRÆTSKLUB VEDTÆGTER FOR BRØNDBY STRAND IDRÆTSKLUB 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er BRØNDBY STRANDS IDRÆTSKLUB (BSI) og dens hjemsted er Brøndby

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING STIFTET 1905 Opdateret september 2015 1 Stk. 1. Foreningens navn er: Grenaa Idrætsforening, Fodboldafdeling (GIF) og foreningens hjemsted er Grenaa.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub.

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. 2009-1 1. Klubbens navn, stander og hjemsted: Klubbens navn er Kolding Motorbådsklub. Klubbens stander er hvid, med en rød ottetakket stjerne. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Ry Rideklub

Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er: Hjemsted: Ry Rideklub. Ry Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten ved afholdelse

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED: Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL: Samrådets formål er at varetage de tilsluttede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB Nr. 3 2012 ÅRG. 45 Klumpfod i Hesselholt skov Referat fra O-møde i Klubhuset 2012 2 den 26.06.2012 Tid: Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset,

Læs mere

Kommunikationsudvalg. Materialeudvalg. Formål at stå for klubbens samlede materialebestand

Kommunikationsudvalg. Materialeudvalg. Formål at stå for klubbens samlede materialebestand BILAG 5A: FORSLAG TIL EN ORGANISATIONSSTRUKTUR BASERET PÅ KLUBBENS NUVÆRENDE AKTIVITETER KLUBBENS UDVALG Træningsudvalg at stå for klubbens træningsaktiviteter mandagstræning onsdagstræning ungdomstræning

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforening

Torslunde-Ishøj Idrætsforening p Torslunde-Ishøj Idrætsforening Badminton Fodbold Gymnastik Petanque Støtteforening Torslunde Ishøj Idrætsforening 1. Navn og formål Foreningens navn er Torslunde Ishøj Idrætsforening (TIIF) og er hjemmehørende

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Love. for Dragør Kajak Klub

Love. for Dragør Kajak Klub Love for Dragør Kajak Klub Marts 2010 GENERALFORSAMLING Alle medlemmer indkaldes. Her vedtages lovændringer og bestyrelsen vælges. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed BESTYRELSEN Er på syv

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Eksisterende vedtægter. Forslag til ændring af vedtægter. 1. Navn og formål. 1. Navn og formål

Eksisterende vedtægter. Forslag til ændring af vedtægter. 1. Navn og formål. 1. Navn og formål Eksisterende vedtægter 1. Navn og formål 1.1. Klubbens navn er Ballerup Tennisklub, stiftet 1919, klubbens hjemsted er Ballerup kommune. Forslag til ændring af vedtægter 1. Navn og formål 1.1. Klubbens

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere