REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 21. april 2015 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 21. april 2015 kl 19.30."

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 21. april 2015 kl Til stede fra bestyrelsen var: Peter Monrad Hansen, Anne Didriksen, Steen Knudsen, Jane Nielsen, Lisbeth von Jessen, Knud Erik Nielsen. Formanden Peter Monrad Hansen bød velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Udvalgenes beretning 4. Godkendelse af regnskab for Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 6.1 Dykkerafdelingen bevilges kr minus indkomne midler fra fonde og sponsorer til indkøb af åndedrætskompressor 7. Valg til bestyrelsen: a. Formand (ulige år) Peter Monrad Genopstiller b. Bestyrelsesmedlem (ulige år) Steen Knudsen Genopstiller ikke Ny vælges for 2 år c. Bestyrelsesmedlem (ulige år) Lisbeth von Jessen Genopstiller Sekretær d. Bestyrelsesmedlem (lige år) Jane Nielsen Trækker sig fra bestyrelsen. Ny vælges for 1 år e. Bestyrelsesmedlem (lige år) Anne Didriksen Ikke på valg Kasserer f. Ungdomsleder (lige år) Lene Heitmann Ikke på valg g. Suppleant (ulige år) Ikke besat På valg. Ny vælges for 2 år h. Suppleant (lige år) Knud-Erik Jensen Trækker sig som suppleant. Ny vælges for 1 år i. Revisor (ulige år) Søren Grundtvig Genopstiller j. Revisor (lige år) Asger Højsted Ikke på valg k. Revisorsuppleant (hvert år) Ove Perch-Nielsen Genopstiller ikke 8. Valg af formænd til samtlige udvalg 9. Eventuelt

2 Pkt. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent: Steen Hartsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Referent: Lisbeth von Jessen. Stemmetællere: Gorm og Otto Nielsen 55 stemmeberettigede var mødt op. Pkt. 2. Bestyrelsens beretning. 1. Indledning Bestyrelsens beretning vil lægge vægt på væsentlige begivenheder, tiltag og generelle problemstillinger, som har været en del af bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling. Denne beretning vil derfor lægge vægt på følgende emner: Information til medlemmer, afdelinger og udvalg. Samarbejdet med Holbæk Marina. Medlemsregister. Økonomi. Aktiviteter/begivenheder. Anbefalinger til en ny bestyrelse. 2. Information til medlemmer, afdelinger og udvalg. Mange af vore medlemmer og måske specielt vore nye medlemmer har nok den opfattelse, at der ikke er ret mange aktiviteter i vores klub og spørger sikkert sig selv, hvorfor er der ikke det? Hvad foretager bestyrelsen sig egentlig? Bliver der overhovedet truffet nogen beslutninger? Men der er faktisk ret mange aktiviteter, og bestyrelsen holder møder jf. vedtægterne for Holbæk Sejlklub og der bliver truffet adskillige beslutninger. Hvad er så grunden til, at medlemmerne ikke hører noget? Ikke alle aktiviteter bliver synliggjort i Skumsprøjt, enten på grund af, at aktiviteten ikke er aktuel på det tidspunkt, hvor Skumsprøjt udkommer, eller der er måske ikke fremsendt noget materiale til redaktøren. Med hensyn til vores hjemmeside er det heller ikke altid, at der fremsendes noget materiale til web-redaktøren, eller også har web-redaktøren ikke tid til at opdatere hjemmesiden. Fremover vil bestyrelsen foreslå at, mødekalender for bestyrelsesmøder, dagsordener, referater samt deadline for, hvornår emne til behandling i bestyrelsen skal være indsendt til bestyrelsen, offentliggøres i Skumsprøjt og på hjemmesiden. Samarbejdet mellem bestyrelsen, afdelinger og udvalg skal styrkes, således at der er en fælles forståelse for, hvorfor beslutninger er truffet, som de er. Hvis informations- og samarbejds niveauet skal hæves, er det vigtigt, at klubben tilføres et administrationssystem, der kan lette kommunikationen mellem medlemmer, afdelinger og udvalg, og at vores hjemmeside bliver opdateret kontinuerligt. Det skal være muligt for alle ledere i klubben at tilgå systemet via internettet, således at de kan udføre deres opgaver, når det passer dem og ikke nødvendigvis at skulle møde op i klubben. 3. Samarbejdet med Holbæk Marina. Der er en fornøjelse, at Holbæk Marina har ansat Tine og Ellen. To kompetente personer, som har forståelsen for, hvad service er, og på alle måder er behjælpelige med de problemstillinger, som sejlklubben måtte have. Gid vi dog havde haft dem noget før! Det ville formentlig have sparet klubben for megen frustration og spildt arbejdskraft, samt været med til at bestyrelser, afdelings og udvalgsformænd gennem tiderne havde haft en noget nemmere opgave. Nuvel sådan er

3 virkeligheden ikke, men Tine og Ellen sætter virkelig den måde, hvorpå Holbæk Marina har administreret Samarbejdsaftalen og Administrationsaftalen mellem Holbæk Sejlklub og Holbæk Marina i relief. I Samarbejdsaftalen står følgende i 4: Administrationsbidraget, der omfatter administration af medlemskartotek, kontingentopkrævning, almindelig kontorservice, besvarelse af henvendelser om Holbæk Sejlklubs forhold og sporadisk anvendelse af Holbæk Marinas ledige lokaler og arealer, skal anvendes til delvis dækning af havnens udgifter til almindelige administrationsudgifter såsom kontorlønninger, pensionsbidrag, kontorholdsudgifter, lys, varme og rengøring I Administrationsaftalen står følgende i 3: Meradministrationen består ved aftalens indgåelse af betaling af regninger og bogføring heraf, ekspedition af klubbladet, opkrævning af medlemskontingent, booking af Holbæk Sejlklubs aktiver, samt opgaver i relation til foranstående opgaver. Med baggrund i før omtalte aftaler henvendte Holbæk Sejlklub sig til Holbæk Marina den 7. juni 2014 og senest 11. november 2014 med henblik på at få leveret rapporter og statistikker vedrørende medlemsoplysninger. Den 2. november 2014 fik Holbæk Sejlklub svar fra Holbæk Marina, der gik ud på, at man ville foreslå, at Holbæk Sejlklub indkøbte et program til foreningsbrug. Det program Holbæk Marina bruger, er ikke egnet til den form af information, som Holbæk Sejlklub søger, og at der findes mere egnede programmer, som kan administrere medlemmer i en klub. Dette svar er jo i sig selv ikke særlig betryggende for Holbæk Sejlklub. Det gav anledning til at stille spørgsmålstegn ved, hvordan det er muligt for Holbæk Marina på vegne af Holbæk Sejlklub, at indberette valide medlemstal, til diverse myndigheder, hvis det system, der anvendes, ikke er egnet. Holbæk Sejlklub fandt det bekymrende. Den 7. december 2014 henvendte Holbæk Sejlklub sig officielt til Holbæk Marina, hvor det blev påpeget, at Holbæk Marina ikke kan levere simple valide rapporter og statistikker til brug for medlemsadministration, - oplysninger, som normalt vil være tilgængelig i forbindelse med et medlemsregister. Ej heller var det muligt for Holbæk Sejlklub selv, at generere disse rapporter og statistikker på baggrund af de data, som leveres fra Holbæk Marina, da disse data var fyldt med fejl. I øvrigt er den service, som Holbæk Marina yder i forbindelse med medlemsadministration yderst træg, besværlig og er ikke særlig engagerende i de ønsker, som man måtte kunne forvente, når Holbæk Marina tager sig betaling for denne ydelse. Situationen er ret uheldig for bestyrelsen for Holbæk Sejlklub, idet der de sidste 5 år er betalt ca. kr for Samarbejdsaftalen og Administrationssaftalen. Bestyrelsen er ansvarlig over for dens medlemmer, med de udgifter, de påtager sig. Holbæk Sejlklub kunne konstatere, at Holbæk Marina ikke umiddelbart har leveret den vare, som er aftalt i Samarbejdsaftalen, medmindre Holbæk Marina kunne godtgøre, at bestyrelsen havde fået forkerte udtræk leveret fra Holbæk Marina. Yderligere gjorde Holbæk Sejlklub opmærksom på, at man så frem til en drøftelse om eventuelt økonomisk kompensation for tidligere års manglende vedligeholde af medlemsregistrering, som Holbæk Marina er forpligtiget til jf. Samarbejdsaftalen, samt den tid Holbæk Sejlklub har brugt på at genskabe et medlemsregister.

4 Ca. 2 måneder senere den 11. februar 2015 fik Holbæk Sejlklub følgende svar fra Holbæk Marina Fejl og mangler ved Holbæk Sejlklubs medlemskartotek: Holbæk Marina er ved at opbygge en ny database, som du er orienteret om. Her vil vi medtage de oplysninger, du har bedt om. I den forbindelse bedes Holbæk Sejlklub oplyse, hvilke typer kontingenter, der skal kunne opkræves - også evt. kombinationer. Holbæk Marina vil ikke udbetale nogen form for kompensation for manglende oplysninger i den forgangne periode Efterfølgende har vores kasserer konstateret, at adskillige medlemmer ikke var opkrævet kontingent, samt at der var adskillige medlemmer, som havde betalt til den kollektive ansvarsforsikring uden at være forsikret. Det kunne være blevet til en katastrofe for den enkelte bådejer. Bestyrelsen finder, at de lejemål, der er mellem Holbæk Sejlklub og Holbæk Marina bør normaliseres, således at de følger de standarder, som normalt forefindes mellem lejer og udlejer. På nuværende tidspunkt er det ikke helt klart, hvad Holbæk Sejlklub skal betale i forbindelse med skader på et lejemål. Holbæk Marinas edb-systemer er ikke tidssvarende, og opfylder ikke de krav, som en moderne organisation har behov for, nemlig at der er online adgang via internettet til de data, som brugerne har behov for, som f.eks. regnskabstal og medlemsoplysninger. Holbæk Marinas holdning er, at Holbæk Sejlklub kan bestille disse rapporter på kontoret i arbejdstiden og efterfølgende få dem leveret. Mange af vores ledere udfører deres arbejde for Holbæk Sejlklub i fritiden, som ofte er uden for Havnekontorets åbningstid. Dette forhold gør, at sagsbehandlingstiden er træg og ikke særlig motiverende for det arbejde, vore frivillige udfører. Bestyrelsen mener, at tiden er inde til at vurdere om de ca kr, svarende til ca. 19 % af klubbens indtægter, som Holbæk Sejlklub betaler for Samarbejdsaftalen og Administrationsaftalen er en fornuftig udgift. Det bør undersøges, hvilke alternativer, der findes på markedet. Trods disse uenigheder mellem Holbæk Sejlklub og Holbæk Marine er bestyrelsen i øvrigt meget tilfreds med samarbejdet med Holbæk Marina, som altid foregår i en behagelig og inspirerende ånd. 4. Medlemsregister Som tidligere nævnt har Holbæk Sejlklub prøvet at genskabe et medlemsregister på baggrund af de meget manglefulde data, Holbæk Sejlklub modtog fra Holbæk Marina. Bestyrelsen har sendt mail og sms ud til medlemmer, og yderligere gennem flere omgange annonceret i Skumsprøjt, hvor I medlemmer er blevet anmodet om at verificere jeres medlemsoplysninger eller indberette dem via hjemmesiden. Tusinde tak til de 51 %, som har fulgt bestyrelsen anmodning. Til de sidste 49 %, som mangler at efterkomme bestyrelsen anmodning, håber bestyrelsen at de får tid til at indberette deres medlemsoplysninger, således vi kan få et fuldt opdateret medlemsregister, så vi bedre kan servicere jer. Med baggrund i de nuværende oplysninger har vi alligevel prøvet at lave lidt statistik:

5 Siden sidste generalforsamling Indmeldt Udmeldt Aktive d.d. Aktiv Aktiv par(ægtefælle) 6 60 Junior Aktiv dykker Aktiv surfer Junior surfer 3 7 Passiv surfer 1 Passiv Nedsat 7 Nedsat par 1 Kontingentfri Økonomi. Årsregnskabet 2014 udviser et underskud på ca kr. efter afskrivninger, hvilket betyder, at klubbens egenkapital stadig bliver spist af afskrivningerne. Denne udvikling skal vendes inden den bliver kritisk for klubbens økonomi og dermed de aktiviteter, som er kørende. Hvornår det er kritisk er svært at vurdere på nuværende tidspunkt. Tager man udgangspunkt i egenkapitalen minus akkumulerede afskrivninger, vil der være en friværdi på kr. og hvis klubben skal have en reservekapital på kr. til uforudsete udgifter, såsom en ny Bodil, så vil det begynde at blive kritisk om ca. 1½ år.

6 RESULTATOPGØRELSE 2014 INDTÆGTER OMKOSTNINGER RENTER 2121 RESULTAT EGENKAPITAL Akk afskrivninger PASSIVER I ALT Reservekapital Friværdi Er denne betragtning nu valid? Kan vi regne med, at de akkumulerede afskrivninger på ca faktisk dækker de udgifter, der er forbundet med at genanskaffe det materiel, der er forbundet med de aktiviteter, der afvikles? Det er nødvendigt at få udarbejdet en 5 årig vedligeholdelsesplan, så det bliver anskueliggjort, om de dækker de faktiske udgifter ved genanskaffelse til løbende aktiviteter. Ligeledes bør det ved større aktiviteter/projekter sikres, at der udarbejdes 5 årige driftsbudgetter, hvor afskrivninger er indarbejdet. Som udgangspunkt skal disse driftsbudgetter udvise et 0 på bundlinjen. Bestyrelsen finder det nødvendigt, at der udarbejdes en fordelingsnøgle mellem alle afdelinger og udvalg, således at der sker en rimelig fordeling af kontingentmidlerne. 6. Projekt Dykkerafdeling Den 30. oktober 2012 henvendte en gruppe medlemmer af sejlklubben sig til bestyrelsen, hvor de anmodede om at starte en dykkerafdeling. Anmodningen kom i den periode, hvor bestyrelsen var i gang med den store spareplan. Bestyrelsens holdning var meget positiv over for forslaget, men man mente at kr måske lige var i overkanten af, hvad man ville investere i en åndekompressor, set i lyset af de kommende besparelser. Bestyrelsen besluttede, at man ville arbejde for at få Holbæk Dykkerklub ind under Holbæk Sejlklub. Hvis dette kunne lykkes, ville Holbæk Sejlklub få en tilgang af medlemmer på ca. 80, samt de aktiver, som er nødvendige for drive denne aktivitet. Holbæk Sejlklub og Holbæk Dykkerklub havde en del korrespondance i perioden november 2012 januar 2013 om emnet og vi måtte konstatere, at Holbæk Sejlklub på ingen måde kunne efterkomme de krav, som blev stillet fra Holbæk Dykkerklub. Holbæk Sejlklub trak sig ud af sagen og foreslog Holbæk Dykkerklub, at de selv kunne forhandle med Holbæk Marina, såfremt de ville tilbage på havnen. Medio 2013 blev Holbæk Sejlklub bekendt med, at forhandlingerne mellem Marinaen og Holbæk Dykkerklub var strandet grundet uenighed om lejemålet, og klubben dermed ikke ønskede at flytte fra Vipperød og ned på havnen.

7 I løbet af 2014 blev et bestyrelsesmedlem flere gange kontaktet af medlemmer i sejlklubben, der efterspurgte en dykkerafdeling, og for øvrigt havde flere ikke-medlemmer efterspurgt det samme. Bestyrelsesmedlemmet foreslog dem, at de lavede et konkret forslag, som kunne fremlægges for bestyrelsen, og hvor følgende konditioner var en del af forslaget: Dykkerne skulle være en del af Holbæk Sejlklub og kunne højest få status som afdeling. Afdelingen skulle økonomisk være bæredygtig, således at den på sigt ikke ville være en økonomisk belastning for Holbæk Sejlklub. At Holbæk Sejlklubs klubhus skulle huse en kommende dykkerafdeling. At en kommende dykkerafdeling kunne få adgang til Holbæk Sejlklubs aktiver på lige fod med andre afdelinger og udvalg i klubben. I løbet af efteråret 2014 og frem til fremlæggelse af forslaget for bestyrelsen den 6. januar 2015, blev der gennemført 4 møder med 10 interne medlemmer og 8 ikke-medlemmer af Holbæk Sejlklub. I Vedtægterne for Holbæk Sejlklub står der bl.a. i 2, at klubbens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med sejlsport, lystsejlads og maritime interesser. Sammenholdt med at dykkerne tidligere har været en del af Holbæk Sejlklub og Holbæk Marinas nye mødeforum HM Markedsføringsudvalg, var det ikke svært at beslutte Projekt Dykkerafdelings igangsættelse. Med denne beslutning havde bestyrelsen opnået at varetage nogle medlemmers fælles interesser, udvikle klubben, og ikke mindst kunne klubben bidrage med nye tiltag i forbindelse med HM Markedsføringsudvalg. Dykkerne som gerne skulle være med til at promovere området, skulle derfor forpligte sig til at deltage i Dykker Event Oprydning af Holbæk Ny Havn v/ havnekanalen søndag 19. april 2015 kl En betingelse for opstart af dykkerafdelingen er, at hvis der ikke findes kr til indkøb af en åndekompressor inden ultimo april 2015 og der ikke samtidig er den nødvendige tilslutning på 10 interne og 8 eksterne medlemmer, så lukker projektet ultimo april Status: Medlemmer 8 interne og 13 eksterne. Tilskud fra kommunen kr Fonde SEAS NVE kr afventer svar. Sponsor Spar Nord kr afventer. På baggrund af de foreliggende oplysninger samt budget for dykkerafdelingen har bestyrelsen fremsat forslag til afstemning på generalforsamlingen, hvor bestyrelsen anbefaler, at dykkerafdelingen bevilges kr minus indkommende midler fra fonde og sponsorer til indkøb af åndedrætskompressor. 7. Aktiviteter/ begivenheder a. Holbæk til søs. Formål Inititiativtageren til dette arrangement er Holbæk Marina, der ønsker at markedsføre Holbæk Marine, som en attraltiv marina med henblik på at tiltrække nye anpartshavere, subisidiært at få flere lejere til havnes pladser. Markedsføringen skal foregå ved annoncering i relevante aviser, aftensalg og et arrangement Sejlerdag-/weekend, hvor interesserede fra Holbæks

8 opland kan møde op og opleve sejlsporten samt høre nærmere om glæden og arbejdet i forbindelse med at anskaffe samt vedligeholde en båd. Sejlerdag-/weekend er et samarbejde mellem Holbæk Tursejlerklub, Holbæk Sejlklub og Holbæk Marina. Økonomi Holbæk Marina har som initiativtager afsat kr til dette arrangement, og Holbæk Tursejlerklub og Holbæk Sejlklub har stillet kr i underskudsgaranti. På nuværende tidspunkt er budgettet på kr Holbæk Sejlklubs bestyrelse forventer derfor ikke, at klubben får nogen udgifter i forbindelse med arrangementet. I værste fald kan det blive på max. kr Aktiviteter Bestyrelsen slutter op omkring Holbæk til søs,- vel vidende, at de mange aktiviteter kræver en hel del af jer medlemmer. Arrangementet er en god mulighed for at vise vores klub frem, så Holbæks opland kan se, hvilke fremragende aktiviter, vi kan tilbyde. Forhåbentlig betyder det en fremgang i medlemstallet til gavn klubben. Alle udvalgene er godt i gang med at planlægge, hvordan de vil gribe deres aktivitet an. Vi manger stadig medlemmer til følgende aktiviteter: Åbent skib. Hvem har lyst til at vise deres båd frem for interesserede? Opsætning af borde og stole fredag den 5/6 kl : Mangler 5 personer. Klargøring til morgenmad lørdag den 6/6 kl ; Mangler 3 personer. Klargøring til morgenmad søndag den 7/6 kl ; Mangler 3 personer. b. Aktivitetsudvalg. Det glæder bestyrelsen, at Torben Simonsen har fået gang i dette udvalg med hjælp fra afdelinger og udvalg. c. Sejlsportsliga. Stor tak til alle de medlemmer, der har bakket op om det team, der ved eget initiativ har været med til at promovere Holbæk Sejlklub i forbindelse med Dansk Sejlunions Sejlsportsliga. d. Endnu engang tillykke til Claus Høj med besætning for dit VM mesterskab i H bådsklassen, og tak for at du på fornemste vis har repræsenteret klubben ude i verden. e. Standerhejsning/ nedhaling f. Klubben vil fremover afholde en fest i forbindelse standerhejsning/ nedhaling. Ved den seneste standernedhalingsfest var der meget fin tilslutning. Holbæk Tursejlerklub afholdt ligeledes deres fest, hvilket udviklede sig til, at de to klubber gik på besøg hos hinanden. Rigtig hyggeligt. På lørdag er der standerhejsningsfest. g. Klubaften. Som noget nyt er der indført en månedlig klubaften, - den sidste torsdag i hver måned. h. Grillaften.

9 Den første fredag i hver måned er der fællesgrill, hvor alle kan komme med deres medbragte mad og drikke. 8. Anbefalinger til ny bestyrelse Den nuværende bestyrelse har følgende anbefalinger til den nye bestyrelse: Den eksisterende forretningsorden videreudvikles, således at den kan danne grundlag for et effektivt styringsværktøj. Der udarbejdes en 5 årig udviklingsplan i samarbejde med afdelinger og udvalg. Der udarbejdes 5 årige vedligeholdelsesplaner i samarbejde med afdelinger og udvalg. Der udarbejdes en fordelingsnøgle mellem alle afdelinger og udvalg, således at der sker en rimelig fordeling af kontingentmidlerne. Det bør undersøges, hvilke alternativer, der findes på markedet som erstatning Samarbejdsaftalen og Administrationsaftalen. 9. En tak til Bestyrelsen vil rette en tak til Afdelings- og udvalgsformænd samt medhjælpere for deres store indsats i klubben. Holbæk Tursejlere og Holbæk Marina for deres støtte til Juniorafdelingen. Alle vore sponsorer. En speciel tak til Flemming Seim, som gennem næsten 4 år har været formand. Tak til Steen Knudsen, Knud-Erik Jensen og Anna Juliane Nielsen for deres arbejde i bestyrelsen. Pkt. 3. Udvalgenes beretning. Sejludvalget: Steen Knudsen. Sejludvalget har i det store og hele haft de samme aktiviteter som de tidligere år. Vi startede i foråret 2014 med 7 onsdagssejladser med 38 deltagende både. Det er nøjagtig 10 flere både end foråret Efter en god sommer blev der afholdt 6 sejladser med 34 deltagende både. Glædeligt, her var så 2 både flere i forhold til Men desværre 4 både færre end i foråret. Den 16. august afviklede vi så Orø Rundt med 19 deltagende både. Ved denne sejlads var der desværre 8 både færre end året Denne kedelige nedgang i antallet i både, håber vi ikke fortsætter, men derimod ændrer sig, så vi bliver flere både til denne kapsejlads rundt om Orø. Det er rigtig glædeligt, at vore onsdagssejladser er vokset så meget i antal både.- men vi kan være mange flere både på vandet hver onsdag. Vi håber, at denne udvikling fortsætter, så vi fortsat er en af de store med hensyn til deltagende både i onsdagssejlads. Lidt om i år: Da hele sejludvalget syntes, at året 2014 var rigtig hyggeligt, vil vi gerne fortsætte et år mere, hvis generalforsamlingen ønsker det.

10 Efter hver onsdagssejlads er der stadig præmieoverrækkelse og lodtrækning om gode vine. Denne aften er ikke kun for kapsejlerne, men alle SH s medlemmer er meget velkommen. Der kan jo stadig købes de berømte kæmpe pølse, hertil øl/vand og man kan få en hyggelig snak om aftenens sejlads og meget andet. Det var, hvad vi havde valgt at nævne. Vores team: Kirsten, Ingrid, Susanne, Tom, Knud-Erik og jeg ønsker alle et rigtig godt sejlerår. Vedr. TURSEJLERBØJERNE: De bliver lagt ud på plads i morgen. Nogle har måske hørt, at danske tursejlere lægger bøjer ud i fjorden. Det er rigtigt, men husk, at vi ikke må benytte deres bøjer, ligesom de ikke må bruge vore DS-bøjer. Der forhandles om, at vi måske kan være fælles til næste år. Der er en forsøgsordning i det sydfynske øhav, hvor man må benytte hinandens bøjer, når man fører stander. Jeg stiller op til Havneforsamlingen, da Jens Hansen træder ud i år efter mange års godt arbejde for havnen. Hvis jeg skulle blive valgt, vil jeg da støtte mig en del til hans gode forbindelser. Derfor siger jeg tak for nogle gode år i SH s bestyrelse. Men jeg fortsætter da meget gerne som formand for sejludvalget. Sejlerskoleudvalget: Allan Hvid Olsen. (Ikke selv tilstede, men Steen Knudsen læste hans beretning op). Sæson 2014 I året 2014 havde sejlerskolen 5 sejlhold, heraf gik 12 kursister til praktisk prøve og gennemførte med stor ros fra censoren. Flot arbejde af instruktører og kursister. I foråret deltog sejlerskolen i onsdagssejladserne med 2 både og i efteråret med 1 båd. Set ud fra et overordnet synspunkt var sejlerskoleåret en lille smule rodet. Den tidligere formand for sejlerskolen havde gennem vinteren haft aftale med en anden om at overtage sejlerskolen. Denne person sprang fra i sidste øjeblik inden sidste generalforsamling. Derfor trådte jeg til med kort varsel efter at alle datoer var fastlagt. Jeg fik en fin overdragelse fra den tidligere sejlerskoleformand, men min mulighed for at være tilstede var ofte begrænset pga overfyldt kalender. Det kneb med at få vedligeholdt bådene i tilstrækkeligt omfang. Den tidligere ordning med bådsmænd gik i vasken i forbindelse med formandsskiftet. Sæson 2015 Der er tilmeldt 6 fuldtegnede skolebådshold, i alt 18 kursister og 6 instruktører, desuden 2 både til kapsejlads i foråret, og sandsynligvis også 2 både til efteråret. Alt i alt har sejlerskolen i år 24 kursister og 8 instruktører. Igennem vinteren har der været mange henvendelser om deltagelse i sejlerskolen. Disse henvendelser har dannet grundlag for en nummereret liste efter først til mølle. I marts (og april) har der været annonceret i Skumsprøjt. Der har således ikke været udgifter til annoncering, og alligevel er sejlerskolen fyldt op. Næste års liste er allerede sat i gang. De mange kursister giver sejlerskolen en god økonomi. Kursusafgiften er ifølge aftale med bestyrelsen hævet til kr. 1600,- for sejlerskolen og kr. 800,- for en halv sæson i kapsejladsen. Planen

11 er at benytte mange af indtægterne til at gøre bådene i bedre stand, herunder sikkerhedsudstyr. Vi kommer til at kunne holde os indenfor vore egne indtægter fra kursusafgifterne. Sejlerskolen har i år skaffet 13 nye medlemmer af Holbæk Sejlklub og fastholdt nogle stykker, som ellers havde overvejet at melde sig ud. Ønsker: På nuværende tidspunkt mangler vi en instruktør til at overtage det ene torsdagshold efter sommerferien. Der mangler også et par personer bådsmænd, der kunne påtage sig at arbejde med den løbende vedligeholdelse af skolebådene. Surfudvalget: Mette Lundov Temaet for surfsæsonen 2014 var at få skabt en surfafdeling fremfor windsurfafdeling. Vi havde i foråret søgt en masse fonde og fik start sommer tildelt kr ,- tilsammen fra Nordeafonden og Udstyrspuljen. De faldt på et tørt sted, for vi var lige blevet informeret om det fejlagtige budget og derfor blevet forbudt at bruge flere penge i 2014, ligesom de fleste andre afdelinger nok også blev. De fleste af de penge er blevet brugt på kitesurf udstyr samt windsurf udstyr og andre småting. Primært brugt eller til indkøbspris fra Surf og Kite på Kalundborgvej. Som I har hørt før, har vi i adskillige år stort set klaret os med windsurf grej, vi fik fra en lukket efterskole. Dette er ved at slippe op, og samtidig med at vi sidste år begyndte at opkræve egenbetaling for brug af klubudstyr, ser vi det nødvendigt at indkøbe nyt/brugt, men godt windsurfudstyr. Vi har samtidig valgt, at noget af det begynderudstyr, vi indkøber, faktisk er rettet mod børn, og ikke bare mod unge. Altså noget lettere og mindre grej. Samtidig er vi ved at oprette en surfafdeling frem for windsurfafdeling. Dette betyder, at vi åbnede klubben for kitesurfere, uddannede tre instruktører og købte udstyr. Men vi har langtfra nået målet. Vi vil også kunne tilbyde stand up paddling (SUP). Dette er en af de mest hastigt voksende sportsgrene i Danmark. Vi har allerede haft nogle pagajer i et par år, og bruger det faktisk meget på vore gamle brædder, når det er vindstille. Dette er dog langtfra optimalt, og vil vi brande os selv med at have en SUP afdeling, håber vi på sigt at kunne anskaffe deciderede SUP brædder også. De er hårdføre og kan holde i mange år. At få medlemmer, som kun er SUP er, ville være genialt, også rent økonomisk. Men til at begynde med, bruger vi vore midler og budget på at få windsurf og kitesurf delen til at spille først, således at de medlemmer, vi har hentet på dette, ikke føler sig overset eller snydt. I 2014 kunne vi ikke tilbyde kitesurf helt på lige fod med windsurf, men tæt på. I weekenden havde vi tre nye instruktører på kursus, hvilket skulle kunne bringe os nærmere dette mål i Dansk Sejlunion ser stadig vores projekt sejlklub som et unikt tiltag og afholder derfor udgifterne for den praktiske halvdel af kurset. Generelt må man virkelig sige, at der er sket noget i surfafdelingen. Ift vores medlemstal kan vi se en næsten fordobling af antal medlemmer. I begyndelsen af 2014 var vi lige omkring 25 medlemmer, mens vi ved begyndelsen af 2015 er 45 medlemmer. Heraf er i hvert fald 14 af dem kitesurfere, og af alle medlemmerne er ca 12 under 25 år. Og hvad vi hører fra dem er, at flere er på vej. Får vi oprettet en SUP afdeling, mener vi ikke, det er urealistisk, at vi inden for en kort årrække kan blive op mod 75 medlemmer. Dette kræver dog, at vi kan tilbyde en vis mængde udstyr, og at medlemskontingentet kan mere end modsvare vores udgifter. Vi har i flere år givet underskud for sejlklubben. Men vi mener virkelig, at vi er ved at vende den trend. Dette vil kunne gøres på flere måder: - vi vil forsøge at finde sponsorpenge i lokale virksomheder

12 - ved at få oprettet en SUP afdeling, hvor driftsomkostningerne er meget lave - ved at få flere til at købe deres eget udstyr. Dette arbejder vi kraftigt på og har egentlig altid gjort, men uden held. Kitesurferne er gode til det. En af måderne til dette er ved at indkøbe et enkelt sæt godt udstyr til de mere øvede, så de kan se, hvad windsurfing i virkeligheden er, og hvor fedt, det kan blive med eget udstyr. Problemet er nemlig, at der er en verden til forskel fra begynderudstyr til hvad der egentlig er at surfe og plane. Sådan er det ikke med kitesurf. - En anden metode til at få folk til at købe deres eget udstyr er ved at kræve egenbetaling for brug af klubudstyr efter første sæson. Ligesom i jolleafdelingen. Og dette er den tredje metode til at blive en overskudsafdeling for sejlklubben. Vi begyndte på det sidste år, men er virkelig kommet godt i gang med det i år. Vi forventer, at hæve beløbet yderligere i 2016, men dette skal diskuteres på et møde i efteråret. For nogen kan det måske lyde som om at vi primært forsøger at finde penge eller overskud ved at få flere medlemmer eller i det hele taget finde flere indtægter. Og det gør vi i den grad også og har søgt endnu flere fonde og puljer i år. MEN vi har også taget en kæmpe snak om, hvad vi kan gøre allerede nu og fremadrettet for at holde vores udgifter nede. Og en af konklusionerne på dette møde var, at vi fortsat må forsøge at tilbyde udstyr af en vis stand, men at det er vigtigt at få folk til at købe deres eget udstyr, og holde os på en fast mængde begyndergrej og ikke bare øge vores udstyrsbeholdning, selvom vi bliver flere medlemmer. Så må man deles, hvilket vi sådan set også allerede gør. Den største nye beslutning er nok, at vi ikke længere vil tilbyde dragter, sko og veste til eleverne. Fra anden sæson skal de selv købe deres beklædning (sko allerede første sæson) ligesom i de fleste andre sportsgrene. Dette tiltag ser vi som en fordel både ift sikkerhed og hygiejne. Derudover er vi meget interesseret i at få flere unge til at begynde at surfe. Derfor arbejder vi med to skoler om at kunne tilbyde deres elever i enkelte klasser at komme ud at prøve kræfter med surf en aften eller to i løbet af sommeren. Temaet for 2015: - vi kommer til at bruge rigtig, rigtig mange timer i klubben på at planlægge og undervise. - derudover kommer der også til at være rigtig meget arbejde med gennemsigtighed. Vi vil utrolig gerne lære hinanden bedre at kende og kommunikere bedre med hinanden om events, men også instruktørerne imellem for at sikre endnu bedre undervisning. Men gennemsigtighed er også overblik. Vi arbejder på at stille et driftsbudget op, som er helt generelt og det samme for hver sæson samt at udarbejde deciderede målsætninger og evalueringer. - Og sidst, men ikke mindst at fortsætte og intensivere det samarbejde med bestyrelsen, som vi har oplevet gennem det sidste halve til hele års tid. Aktivitetsudvalget : Torben Simonsen (fung. Formand) Torben informerede om diverse interessante foredrag, der har været afholdt i løbet af året med stor succes.

13 Desuden fortalte han om det nystartede projekt: Klubaften i sejlklubben. Det foregår den sidste torsdag i hver måned kl Seniorudvalget: Bertil Nordlund. Hvis nogen skulle være i tvivl om, hvad Seniorafdelingen er, kan jeg fortælle, at vi er en kreds af ældre sejlklub medlemmer, hvoraf flere har været medlemmer i rigtig mange år. Men selvom de fleste ikke har båd mere, vil vi gerne fortsætte med at komme i sejlklubben, så vi kan holde det venskab, vi har skabt gennem årene, ved lige. Derfor mødes vi hver onsdag her i klubhuset, hvor vi har madpakken med, og derved får et par hyggelige timer sammen. Derudover har vi gerne et arrangement ved hver af årets højtider. Vi arrangerer også ture ud i det blå i vore egne biler, plus en bustur en gang årligt. Det drejer sig om et socialt samvær, hvor vi kommer hinanden ved, hjælper hinanden, er opmærksom på sygdom og indlæggelser. Så derfor,- hvis nogen her er gået på pension og har dagen fri, skulle I tage at kigge ned til os. Vi spiser frokost hver onsdag kl. 12. Kabysudvalget: Egon Meling. Der har igen været masser af aktivitet i vores klubhus,- dejligt at se, at det bliver brugt. Bodil var jo hård ved klubhuset, så under flytningen af møbler, gik en del af reolerne til, så kabyssen besluttede at sponsorere nye reoler, som ses for enden af klublokalet. Vi måtte midlertidigt flytte til juniorlokalerne under udskiftning af gulve, maling osv. Da opdagede vi manglen på borde og stole, så kabyssen var igen sponsor. Kabyssen har i 2014 haft udgifter til følgende: Køb af øl, vand, vin, kaffe kr ,- Køb til huset kr ,- Møbler til juniorhuset kr ,- Reoler til klubhuset kr ,- Brugt opvaskemaskine til klubhus kr ,- Der er sat kr ,83 i banken, og året slutter med en bankbeholdning på kr ,- Pr. 20. april 2015 er der en bankbeholdning på kr ,53, som er overflyttet til SH konto. Kabyssen meddelte ved sidste års generalforsamling, at vi ville stoppe i 2015, og det holder vi fast ved, så nu må generalforsamlingen vælge ny kabys m/k. Jeg takker for alle de gode år som kabysformand, og håber, at den/de, der overtager, også får lært en masse nye sejlere at kende.

14 Tak til de hjælpere, jeg har haft med at styre og handle ind til kabyssen. Juniorudvalg: Lene Heitmann. Status fra sæson sejlere har haft en god og meget varieret sæson. Den nye forældre struktur har fungeret godt. Vi har haft succes med at skabe sejlerglæde og styrke kammeratskabet. Hvad har vi opnået ift. vore mål for 2014: - Sejlads i forskellige bådtyper - Istandsat 2 stk 405 er og 2 stk Lasere og fået dem på vandet - Tursejlads med Folkebådene - Kapsejlads med H-bådene - 2½ dags sommer camp, afholdt med stor succes - Vintersejlads for sejlere, i alt 7 søndage - Sponsormidler til 2 stk Zoom8 og 4 stk VHF. I alt kr ,-. Fokus i 2015: - Styrke kommunikation til sejlerne før, under og efter træning - Fokus på elementindlæring og behovstilpasset træning til sejlerne.undervisning tilpasset Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole - Fastholde og videreudvikle sejlerglæden - Søgning af midler til opstart i Ynglinge Antal sejlere ved sæsonstart: 30 incl. 4 nye sejlere Pkt. 4. Godkendelse af regnskab for Anne Didriksen gennemgik regnskabet. Hun informerede bl.a. om underskuddet de forgangne år: 2011: ,- kr 2012: ,- kr 2013: ,- kr Meget flot, at underskuddet er reduceret så meget. Regnskabet blev godkendt. Pkt. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Anne Didriksen fremlagde budget. Forsamlingen henstiller til bestyrelsen, at noter og udspecificeringer af regnskab og budget bliver bragt i Skumsprøjt og på hjemmesiden før generalforsamlingen, så man lidt nemmere kan overskue beløbene. Dette blev taget til efterretning. Budgettet blev godkendt. Kontingentet fortsætter uændret.

15 Pkt. 6. Indkomne forslag. Der var indkommet et forslag: Dykkerafdelingen bevilges kr ,- minus indkommende midler fra fonde og sponsorer til indkøb af åndedrætskompressor. - Bestyrelsen har fremsat dette forslag, idet dykkerafdelingen vil være et aktiv for klubben, forøge medlemstallet det første år med ca 16 nye medlemmer, samt at afdelingen positivt kan bidrage til fællesomkostningerne i klubben. Bestyrelsen forventer, at bevillingen maksimalt vil være ca kr ,-. En detaljeret gennemgang af dykkerafdelingens økonomi vil blive forelagt generalforsamlingen inden forslaget eventuelt bliver sat til afstemning. Anne gennemgik grundigt økonomien for en kommende dykkerafdeling. Der var adskillige positive reaktioner, og også spørgsmål vedr. økonomien. Forslaget blev vedtaget uden afstemning. Dykkerafdelingen i Holbæk Sejlklub er en realitet. Pkt. 7. Valg til bestyrelse. Robert Hansen blev nyvalgt for 2 år Laus Rasmussen blev nyvalgt for 1 år Pkt. 8. Valg af suppleant. Torben Simonsen blev nyvalgt for 2 år Niels Geel blev nyvalgt for 1 år Pkt. 9. Valg af revisor. Søren Grundtvig blev genvalgt for 2 år. Pkt. 10. Valg af revisorsuppleant. Kiddy Vilhelmsen blev nyvalgt for 1 år Pkt. 11. Valg af formænd til samtlige udvalg. Sejludvalg: Steen Knudsen blev genvalgt Sejlerskole: Allan Hvid Olsen blev genvalgt Surf: Mette Lundov blev genvalgt Seniorudvalg: Bertil Nordlund blev genvalgt Kabysudvalg: Kirsten Hasfeldt blev nyvalgt som formand. Karin Rodian blev nyvalgt som medhjælper i Kabysudvalget. Aktivitetsudvalg: Torben Simonsen blev valgt til fungerende formand. Pkt. 12. Eventuelt. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. Bstyrelsen havde sørget for en købmandskurv til Flemming Seim som tak for hans store indsats som formand for Holbæk Sejlklub gennem næsten 4 år.

16 Desuden var der rødvin til Steen Knudsen, Jane Nielsen, Knud-Erik Jensen og Egon Meling som tak for deres store indsats i klubben gennem adskillige år. Samtidig fik dirigenten også et par flasker rødvin som tak for sin indsats ved generalforsamlingen. Generalforsamlingen sluttede ca. kl Dirigent: Referent: Sign. Steen Hartsen Sign. Lisbeth von Jessen

REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 8. april 2014 kl 19.30.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 8. april 2014 kl 19.30. REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 8. april 2014 kl 19.30. Til stede fra bestyrelsen var: Flemming Seim, Ove Perch-Nielsen, Steen Knudsen, Kristian Eriksen, Peter Monrad Hansen, Lisbeth von Jessen, Jane

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 JUNI 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Vi er kommet rigtig godt fra start i juniorsejlklubben. Med 7 nye optimistsejlere betyder det, at vi nu har 30 sejlere på

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen

Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 22. april 2010 kl. 19:30 Til stede fra bestyrelsen var: Karin Rodian, Ove Perch - Nielsen, Jørgen Mose, Henrik Hellstern-Haurslev, Frede Didriksen og Per Carstensen Ca.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE OG VEDTÆGTER DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september 1922 Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE FOR DRAGØR SEJLKLUB Klubbens navn er Dragør Sejlklub.

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORAMLING den 24. april 2012 kl. 19.30.

REFERAT AF GENERALFORAMLING den 24. april 2012 kl. 19.30. REFERAT AF GENERALFORAMLING den 24. april 2012 kl. 19.30. Til stede fra bestyrelsen var: Flemming Seim, Ove Perch-Nielsen, Henrik Hellstern-Hauerslev, Frede Didriksen, Kristian Eriksen, Johnny Klindt Jacobsen.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Klubkonference november 2016 Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Klubkonference november 2016 Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Klubkonference 2016 25. 26. november 2016 Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Agenda Beliggenhed og anvendelsesområder Klubinfo Klubbens udfordringer Aktiviteter Medlemsstatistik Nye aktiviteter Beliggenhed

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere