MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning"

Transkript

1 Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet.

2 Forberedelse & feature Informaton Placer dn vdeo, så der kke falder drekte sollys på den. Apparatet bør kke udsættes for unødvendge vbratoner, støv, fugt eller meget høj temperatur. I tordenvejr anbefales det at afmontere såvel antennestk som lysnetstk fra både vdeobåndoptager og TV for at undgå kortslutnngsskader. Lad være at betjene vdeobåndoptageren, hvs den er defekt. Apparatet bør kun servceres af kvalfceret servce personale. Fjern aldrg kabnetdele fra apparatet da spændngsførende komponenter herved blver tlgængelge med rsko for elektrsk stød ved berørng. Hvs apparatet kke vrker efter hensgten, prøv da at løse problemet ud fra afsnttet PROBLEMLØSNING bagerst vejlednngen. Hvs problemet kke løses herved, bør du rette henvendelse tl forhandleren. Kontroller at vdeobåndoptageren placeres sådan, at fr luft kan passere forb apparatet. Apparatet må kke udsættes for dryp eller vandstænk, og der må kke placeres genstande fyldt med vand såsom vaser på apparatet. Nedenstående lste ndeholder eksempler på de mange ndbyggede features: Nem betjenng (ez) (se sde 28) Infrarød fjernbetjenng af alle funktoner Programmerbar syntheszer tuner med 80 kanaler hukommelsen ACMS (Automatc Channel Memory System)- Automatsk ndstllng af kanalerne Automatsk optagelse af 7 programmer ndenfor 1 måned Ind- og afsplnng 16:9 format Long Play nd- og afsplnng Energ spare system Ikon OSD skærmnformaton NTSC afsplnng på PAL TV Logsk- og blledsøgnng Børneskrng Automatsk rensnng af vdeohoveder Automatsk tænd- og afspllefunkton Stll-bllede funkton Båndtæller med tdsvsnng Quck start funkton Automatsk trackng funkton Apparatet opfylder kravene EEC drektvet 89/336/EEC, 93/68 og 73/23/EEC med hensyn tl nterferens. 2

3 Velkommen tl RADIONETTE Tak ford De valgte en RADIONETTE vdeobåndoptager model RN-100. Beskrvelse 2-5 Forberedelse og feature nformaton 2 Fjernbetjenngen Knapper og funktoner 4 Vdeobåndoptageren - Kontrolknapper og tlslutnnger 5 Tlslutnng og ndstllng 6-15 Tlslutnng tl et fjernsyn 6 Indstllng af vdeokanal på fjernsynet 7-8 Hvordan bruges hovedmenuen 9 Første gang apparatet tages brug 10 ACMS Automatsk ndstllng af TV statoner 11 Manuel ndstllng af TV statoner Ændrng af rækkefølgen på TV statonerne 14 Sletnng og valg af TV-statoner 15 Almndelge betjenngsfunktoner Afsplnng af vdeobånd Valg af farvesystem 18 Indstllng af ur 19 Avancerede funktoner Øjeblkkelg optagelse (ITR) Tmer optagelse programmerng va skærmmenuer Energ spare system (dvaletlstand) 24 OSD Skærmnformatoner (On Screen Dsplay) 24 Båndtæller memory stop funkton 25 Børneskrng 25 Bredformat TV, 16:9 kompabltet 26 Automatsk memory sluk 27 Vdeodoktor (selvdagnostserng) 27 Nem betjenng (ez) 28 Nyttge tps Koperng af bånd 29 Specfkatoner 29 Problemløsnng Checklste 30 Indholdsfortegnelse 3

4 Fjernbetjenngen Knapper og funktoner Installaton af batterer: Fjernbetjenngen strømforsynes af 2 stk. 1,5V batterer type AAA. 1. Fjern låget tl batterrummet. Løft op mens tappen skubbes bagud. 2. Installer 2 batterer batterrummet og kontroller, at de vender korrekt med + og som llustreret. 3. Sæt batterlåget på plads gen. AAA 4 Vdeobåndoptageren er konstrueret så næsten alle funktoner kan betjenes med fjernbetjenngen. Mange funktoner kan også betjenes med knapperne på apparatets front. Fjernbetjenngen skal have "frt" udsyn tl sensoren på vdeobåndoptagerens front. Der "sgtes" en vnkel på op tl 30 tl hver sde fra centrum. Rækkevdden er 7,5 meter. Hvs fjernbetjenngen kke skal benyttes gennem længere td, anbefales det at fjerne battererne og opbevare dem et tørt og kølgt sted. Brug aldrg batterer af forskellg alder og type samtdg fjernbetjenngen Tænder og slukker for apparatet Nulstller tælleren Kalder skærmmenuen frem FGDE ( pletaster) Flytter markøren plens retnng på skærmmenuer Kalder OSD skærmnformatoner frem, (+/-) Tl justerng af trackng Justerer blledrystelser ved stll-bllede REW Spoler båndet tlbage Hurtg baglæns afsplnng/blledsøgnng STOP Stopper båndet Nummertaster Tl valg af kanaler Tl ndtastnng af numerske nformatoner på skærmmemuer ez OFF (se sde 28) AV Vælger ndgangsklde tuner eller AV. REW ez OFF P/STILL PLAY STOP AV FF CM SKIP TV/VCR ez REPEAT C.LOCK Skubber båndet ud af apparatet Tl valg af optagehastghed Starter øjeblkkelg optagelse (-/+) Kanalvalg op/ned P/STILL Skfter tl stll-bllede FF Spoler båndet fremad Hurtg afsplnng/blledsøgnng PLAY Starter afsplnng af båndet CM SKIP Hurtgafsplnng af båndet/blledsøgnng 30 sekunder af optagelsen (se s. 17). TV/VCR VCR; for at se afsplnng eller vdeobåndoptagerens tuner TV; for at se TV-program under afsplnng eller et andet program end det, der optages (se sde 21) ez REPEAT (se sde 28) C.LOCK Tl-eller fravælger børneskrng

5 ENTREE Hver knap på vdeobåndoptageren har samme funkton som den tlsvarende knap på fjernbetjenngen. (tænd/sluk) Netlednng Stop & båndudkast Program vælger Kassetterum Vdeo dsplay (øjeblkkelg optagelse) PAUSE/ STILL Fjernbetjenngs Sensor EURO AV1 AUDIO/ VIDEO PLAY REW FF AERIAL (tlslut antennen tl denne termnal) ANTENNE AERIAL SORTIE ANTENNE Vdeobåndoptagerens Kontrolknapper og tlslutnnger RF.OUT EURO AV1 AUDIO/VIDEO Sluttes tl fjernsynet eller anden vdeo RF. OUT Forbnd denne termnal med fjernsynets antennendgang 5

6 EURO AV1 AUDIO/ VIDEO ENTREE ANTENNE AERIAL SORTIE ANTENNE RF.OUT Tlslutnng Tl et fjernsyn Vejlednngen på denne sde vser den mest almndelge form for tlslutnng. Det er dog en god de at søge flere oplysnnger betjenngsvejlednngen for det apparat, der skal tlsluttes. Husk før tlslutnng at slukke for både vdeobåndoptageren og det apparat, der skal tlsluttes. Den optmale blledkvaltet og glæde ved brug af udstyret opnås ved at forbnde apparaterne med et SCART kabel. Antenne Blled- og lydkvalteten er meget afhængg af antennens placerng, kvaltet og tlstand. Vdeobåndoptagerens bagsde Alle tlslutnnger bør ske mens både TV og vdeo er frakoblet lysnettet. Fjernsyn Antenne tlslutnngskabel (75 ohm) Forsøg kke at sætte antennestkkene med magt, de bør kunne sættes ganske let. 6

7 TV apparatet modtager sgnalerne fra vdeobåndoptageren som fra en anden TV-staton. Derfor skal der ndstlles en vdeokanal og vælges et programnummer på fjernsynet, som efterfølgende skal vælges, når du vl se vdeo. Hvs apparatet også er tlsluttet med et SCART kabel, er denne ndstllng kke umddelbar nødvendg. Så skal der stedet for vælges AV på fjernsynet for at se vdeo. Bemærk ved brug af SCART kabel: Mange fjernsyn skfter automatsk tl AV, når der trykkes på PLAY knappen. Kontroller at apparatet er korrekt tlsluttet som beskrevet tdlgere denne manual. Tryk på knappen på vdeobåndoptageren. Tænd for fjernsynet. Læg et ndspllet vdeobånd apparatet og tryk på PLAY knappen på fjernbetjenngen. REW P/STILL PLAY STOP Vælg kanal 36 på fjernsynet. Du vl nu se vdeoafsplnngen på skærmen. FF Gem den valgte kanal fjernsynets hukommelse på den programplads, du vl benytte som vdeoprogram. Se eventuelt fjernsynets betjenngsvejlednng for at se, hvordan dette skal gøres. Punkt 4-7 skal kun udføres, hvs blledet kke er klart og uden forstyrrelser. Vælg en ledg kanal mellem 22 og 68 på fjernsynets vdeoprogram. Sørg for at vdeobåndoptageren står på standby ved at trykke på knappen på fjernbetjenngen, så kun uret ses på dsplayet. Indstllng af Vdeokanal på fjernsynet Vdeobåndoptagerens udgangskanal er fabrksndstllet tl UHF kanal 36. Hvs denne kanal forvejen benyttes dt antenneanlæg, eller hvs der er blledforstyrelser, kan udgangskanalen ændres på vdeobåndoptageren. Punkt 4-7 vser, hvordan udgangskanalen kan ændres. 7

8 Indstllng af Vdeokanal på Fjernsynet Tryk på - knappen D eller E på vdeobåndoptagerens frontpanel mere end 4 sekunder. CH36 ses på vdeodsplayet. Følgende bllede vses på tv-skærmen. Tryk stepvs på D eller E knappen for at vælge det samme kanalnummer, som det, du valgte på fjernsynet. Du kan vælge enhver kanal mellem 22 og 68. Tryk på på vdeobåndoptagerens front, når du er færdg. RF CHANNEL : 36 8

9 Tænd for fjernsynet. Vdeobåndoptageren kan nemt programmeres ved hjælp af menuer på skærmen. Menuerne kontrolleres med fjernbetjenngen. Tænd vdeobåndoptageren med et tryk på knappen. Tryk på knappen. Hovedmenuen vses på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge den ønskede menu. Tryk på knappen og på D eller E knappen for at vælge undermenu. Den valgte menu vses nederste højre hjørne. Tryk på knappen for at returnere tl TV blledet. Hvordan bruges hovedmenuen REC f OSD ON OFF 16:9 4:3 Pr-12 ACMS OPR 1 2 TIME DATE SYS- TEM AB C OSD VCR Dr. REC VALG AF SPROG Der kan vælges mellem sprogene engelsk, tysk, fransk, talensk, spansk og hollandsk tl skærmmenuerne. O REC Indstllng af tmeroptagelse (se sde 22 23). O PR SET Manuel tunerndstllng (se sde 12 13). O ACMS Automatc Channel Memory System (Automatsk kanalndstllng (se sde 11). O TIME DATE Indstllng af dato og klokkeslæt (se sde 19). O SYSTEM Indstllng af farvesystem (se sde 18). O ABC OSD Ændrng af OSD menusprog (se højre sde). O Dr. Tl brug ved afhjælpnng af et problem på vdeobåndoptageren (se sde 27). O F.OSD ON/OFF - Tl- og frakoblng af OSDvsnng af funkton på skærmen (se sde 24). O 16:9/4:3 Tl valg af størrelsesforhold på TV skærmen (se sde 26). O OPR Tl forbedrng af blledkvaltet ved afsplnng (se sde 17). 9

10 Første gang vdeobåndoptageren bruges De følgende punkter forudsætter, at vdeobåndoptageren netop er tlsluttet for allerførste gang. Der kan lagres op tl 80 TV-statoner apparatets hukommelse (80 programpladser). For at gøre dette tl en nem opgave, har vdeobåndoptageren en ndbygget ACMS funkton (Automatc Channel Memory System), som automatsk opsøger og lagrer samtlge TV-statoner, der er tlgængelge på antenneanlægget. Kontroller at vdeobåndoptageren er korrekt tlsluttet, og at fjernsynets vdeoprogram er ndstllet som tdlgere beskrevet denne vejlednng. Tænd fjernsynet og vælg vdeoprogrammet. Tryk på på vdeobåndoptageren Vælg landekode med F eller G knappen. Tryk på. C P Vent nogle mnutter, ndtl alle tlgængelge TV-statoner er fundet og gemt. En tabel over de gemte TV-statoner vse på skærmen. 01 C C C C C C C C09 00 Tryk på. MOVE : DELETE : PR-01 PR-02 PR-03 PR-04 PR-05 PR-06 PR-07 PR-08, (Intalserngs menu) A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS Pr-12 ACMS Hvs ntalserngsmenuen kke vses, bør du kontrollere, at vdeoprogrammet er valgt på fjernsynet. Er dette orden, kan det betyde, at der allerede er gemt TV-statoner vdeobåndoptagerens hukommelse. 01 C02 00 PR C03 00 PR C04 00 PR-03 Pr-12 ACMS S E Tabellen forsvnder fra skærmen. 10

11 Kontroller at apparatet er korrekt tlsluttet som tdlgere beskrevet. Tænd for fjernsynet og vælg vdeoprogrammet. Tryk på knappen på vdeobåndoptager. I så fald kan dette kodes nd manuelt som beskrevet afsnttet MANUEL TUNING på sde Tryk. Hovedmenuen vses på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge ACMS. Tryk. Tryk F eller G for at vælge landekode. (A: Australen, B: Belgen, CH: Schwez, D: Tyskland, DK: Danmark, E: Spanen, F: Frankrg, I: Italen, N: Norge, NL: Nederlandene, P: Portugal, S: Sverge, SF: Fnland, andre) En tabel, der vser alle de lagrede TV-statoner, dukker frem, når processen er færdg. Tryk for at fjerne menuen fra skærmen. ACMS Indstllng af TV statoner Automatsk Tryk for at starte den automatske lagrng af TV-statoner. TR G TRK REC fosd ON OFF 16:9 4:3 Pr-12 ACMS OPR 1 2 TIME DATE SYS- TEM VCR AB C OSD Dr. Pr-12 ACMS 01 C02 00 PR C03 00 PR C04 00 PR-03 Pr-12 ACMS S E 01 C C C C C C C C09 00 MOVE : DELETE : PR-01 PR-02 PR-03 PR-04 PR-05 PR-06 PR-07 PR-08, 11

12 Indstllng af TV statoner Manuelt Tryk. Hovedmenuen dukker frem på skærmen. I lokalområder kan vsse TV-statoners antennesgnaler være så svage, at den automatske ndstllng kke kan fnde dem og gemme dem. Her må statonen søges og gemmes manuelt. Tryk. Tabellen over de lagrede TV-statoner vses. Tryk på AV for at vælge C for almndelge statoner eller S for kabel-tv statoner: C02 - C70, S01 - S ez OFF AV ez REPEAT C.LOCK Søgnngen stopper, når en staton er fundet. Om nødvendgt kan statonen fnndstlles. Tryk på D eller E knappen tl blledet står skarpt. Tryk på F eller G knappen for at vælge PR SET. Tryk. Tryk stepvs på D eller E for at vælge den programplads, der skal ndstlles (f.eks. PR 09). Hvs du kender statonens kanalnummer, kan den ndtastes drekte med nummertasterne på fjernbetjenngen. Tryk. PR CH MFT STATION 01 C02 00 TV 2 CHANNEL/CABLE : AV 01 C C C C C C C C09 00 MOVE : DELETE : TV 2 NRK DR TV TVE1 BRTN RTBF1 RTBF2 RAI 1, PR CH MFT STATION 09 C - CHANNEL/CABLE : AV PR CH MFT STATION 09 C10 00 CHANNEL/CABLE : AV 12

13 Vælg STATION med et tryk på G for at kunne navngve statonen. Tryk på. C P Tryk på D eller E for at vælge et navn fra lsten. Tryk for at vælge det. Hvs navnet kke fndes på lsten, skal du IKKE trykke men stedet for gå vdere tl punkt 7. Statonsnavnet kan ndtastes manuelt stedet for at vælge et af standard navnene. Tryk på G. Vælg navnets tal og bogstaver med D eller E knapperne. Flyt tl det ønskede tal/bogstavs poston med F eller G. Tryk for at bekræfte ndstllngen. Tryk gen på. Statonen er nu lagret apparatets hukommelse. Ønsker du at lagre flere statoner, gentages punkt 1 8. Tryk på. En lste over navne på TV-statoner vses. PR CH MFT 09 C10 00 TNT MTV3 NELON TRT RTL4 TELEC RETEA RETE4 PR CH MFT 09 C10 00 RTL4 TRT NELON MTV3 TNT TELEC RETEA RETE4 PR CH MFT STATION 09 C10 00 TELEC 09 C10 00 TELEC MOVE : DELETE :, 13

14 Ændrng af rækkefølgen på TV-statonerne Efter lagrngen af TV-statoner, er det måske ønskelgt at ændre rækkefølgen på statonerne. Instruktonerne nedenstående punkter vser, hvordan du meget enkelt kan flytte en staton fra en programplads tl en anden. Tryk. Hovedmenuen dukker frem på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge PR SET. Tryk. Tryk. Vælg med D eller E knappen det programnummer, der ønskes flyttet (for eksempel PR 03). Tryk G. Tryk på D eller E knappen for at vælge den plads, hvor statonen skal flyttes tl (for eksempel PR 05). Tryk. Den valgte staton flyttes tl det nye programnummer. Tryk for at fjerne menuen fra skærmen. Flyt om på andre statoner efter ønske ved at gentage punkt 1 4. PR CH MFT STATION 01 C02 00 ARD CHANNEL/CABLE : AV 01 C02 00 ARD 02 C03 00 ZDF C04 C WDR 3 BR3 05 C06 00 HR3 06 C07 00 N 3 07 C08 00 NDR3 08 C09 00 SWF3 01 C02 00 ARD 02 C03 00 ZDF 03 C05 00 BR3 04 C06 00 HR3 05 C04 00 WDR 3 06 C07 00 N 3 07 C08 00 NDR3 08 C09 00 SWF3 01 C02 00 ARD 02 C03 00 ZDF 03 C05 00 BR3 04 C06 00 HR3 05 C04 00 WDR 3 06 C07 00 N 3 07 C08 00 NDR3 08 C09 00 SWF3 MOVE : DELETE :, 14

15 Tryk. Hovedmenuen dukker frem på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge PR SET. Tryk. Måske ønskes nogle af de lagrede TV-statoner slettet. Dette gøres ganske let ved at følge nedenstående nstruktoner. Tryk. Vælg med D eller E knappen det programnummer, der ønskes slettet. Tryk F. I løbet af et øjeblk slettes statonen fra tabellen. De efterfølgende programpladser rykker automatsk en plads op. /ITR Tryk på for at fjerne menuen fra skærmen. Ønskes flere statoner slettet, gentages punkt 1 4. Sletnng af TV-statoner Hvordan vælges en af de lagrede TV-statoner? Lagrede statoner kan fndes på to måder: Brug - og + knapperne tl at bladre frem tl den ønskede staton. For hvert tryk bladres en plads fremad henholdsvs tlbage. P/STILL PR CH MFT STATION 01 C02 00 ARD CHANNEL/CABLE : AV 01 C02 00 ARD 02 C03 00 ZDF 03 C04 00 WDR 3 04 C05 00 BR3 05 C06 00 HR3 06 C07 00 N 3 07 C08 00 NDR3 08 C09 00 SWF3 MOVE : DELETE :, C03 00 ZDF C04 00 WDR 3 C05 00 BR3 C06 00 HR3 C07 00 N 3 C08 00 NDR3 C09 00 SWF3 - MOVE : DELETE :, 15 CM SKIP TV/VCR ez OFF AV ez REPEAT

16 Afsplnng af vdeobånd Kontroller at vdeobåndoptageren er korrekt tlsluttet som beskrevet tdlgere vejlednngen. Tænd for fjernsynet og vælg vdeoprogrammet. Tryk på for at tænde for vdeobåndoptageren. En vdeokassette kan kun lægges og tages ud af masknen, når apparatet er tlsluttet en V stkkontakt. Apparatet kan også afsplle NTSC vdeokassetter på et almndelgt PAL TV. Sådan får man et bedre bllede Når der ndsættes et bånd og afsplnngen begynder, aktveres den automatske trackng-funkton, som søger automatsk efter det bedste bllede. Hvs kvalteten af optagelsen er dårlg, så tryk gentagne gange på + eller - på fjernbetjenngen for at justere trackng manuelt ndtl forstyrrelserne er væk. Tryk på knappen 0 på fjernbetjenngen for at skfte tlbage tl automatsk trackng. Læg en vdeokassette apparatet så vnduet vender opad, og plen peger nd mod apparatet. Tryk på PLAY knappen for at starte afsplnngen af båndet. REW P/STILL PLAY STOP Hvs skkerhedstappen er fjernet fra kassettens ryg, så båndet kke kan slettes, starter afsplnngen automatsk, når båndet er kørt på plads apparatet. AUTOMATISK TRACKING Apparatet justerer automatsk trackng (sporng) tl bedst mulg blledkvaltet. FF Stll-bllede (pause): Tryk på P/STILL hvs du ønsker et stll-bllede (pause). REW K. P/STILL PLAY PRO Stll-blleder kan ndeholde en del strber på tværs, hvlket er helt normalt og betyder kke, at der er noget galt med apparatet. Et stll-bllede kan blve stående op tl 5 mnutter. Herefter går apparatet automatsk STOP stllng for at undgå ødelæggelse af båndet eller båndmekansmen. FF Tryk på PLAY for at fortsætte med normal afsplnng. Blledsøgnng: Under afsplnng kan der trykkes på FF eller REW knappen for hurtgt at opsøge et bestemt sted på båndet (7 gange normal hastghed). Der er blled på skærmen men ngen lyd, mens der søges. Logsk søgnng: Under almndelg spolng af båndet (uden bllede på skærmen) kan der trykkes på FF eller REW knappen for se, hvor langt båndet er spolet frem eller tlbage. Så længe knappen holdes trykket, gengves bllederne med 7 gange normal hastghed. P/STILL REW PLAY FF STOP 16 CM SKIP

17 Tryk på STOP for at stoppe afsplnngen. REW PLAY STOP Tryk for at få skubbet kassetten ud af apparatet. Hvs båndet når tl enden, stopper apparatet automatsk afsplnngen, spoler båndet tlbage, skubber det ud og skfter tl standby stllng. FF CM SKIP RE CM (Commercal Message) Skp : Med denne feature kan du under afsplnng få apparatet tl at sprnge over ndspllede reklamer nogle sekunder eller mnutter, for derefter automatsk at fortsætte afsplnngen. Under afsplnngen trykkes stepvs på CM SKIP knappen for at sprnge over f.eks. en reklame CM SKIP TV/VCR Gentagne tryk på CM SKIP gver: 1 tryk 30 sekunder 2 tryk 60 sekunder 3 tryk 90 sekunder 4 tryk 120 sekunder 5 tryk 150 sekunder 6 tryk 180 sekunder OPR (Optmum Pcture Response): Denne funkton forbedrer blledkvalteten under afsplnng ved automatsk at justere afsplleren nd efter kvalteten på båndet. Tryk på. Tryk på F eller G for at vælge OPR. Tryk. Vælg grad af forbedrng med D eller E knappen: OFF, SOFT eller SHARP. 1 2 OFF Pr-12 P REC R SET TIME SOFT ACMS DATE fosd SHARP ON 16:9 OFF 4:3 OPR SYS- TEM VCR AB C OSD Dr. OPR Bemærk: OPR funktonen må kun vælges under afsplnng! Tryk for at fjerne menuen. 17

18 Valg af farvesystem Apparatet er udstyret med 2 farvesystemer, og kan derfor afsplle og optage både PAL og MESECAM. (Alle danske og de fleste europæske lande benytter PAL). Ved afsplnng ndstller apparatet sg automatsk tl det farvesystem, der er brugt ved optagelsen.er der farveproblemer ved svage antennesgnaler, kan farvesystemet ndstlles manuelt. Tryk på. Hovedmenuen dukker frem på skærmen. Tryk på F eller G knappen for at vælge SYSTEM. Tryk på. Tryk på D eller E knappen for at vælge det aktuelle farvesystem. AUTO: Automatsk valg af farvesystem. PAL: PAL optagelser MESECAM: MESECAM optagelser. Tryk på for at fjerne menuen fra skærmen. REC fosd ON OFF 1 2 Pr-12 P SET AUTO TIME R ACMS PAL DATE MESECAM 16:9 4:3 OPR SYS- TEM VCR AB C OSD Dr. SYS- TEM 18

19 Uret dette apparat vser både klokkeslæt og dato. Tryk på. Tryk på F eller G knappen for at vælge TIME DATE. Tryk. Brug de NUMERISKE knapper på fjernbetjenngen tl at ændre angvelsen af HOURS (tmer), MINUTES (mnutter), DAY (dato), MONTH (måned) og YEAR (år). Bemærk at apparatet benytter 24 tmers vsnng. Ved ndtastnng af encfrede tal skal der sættes et "0" foran tallet (f.eks. skal 1 ndtastes som 01, 2 som 02 osv. Ugedagen vses automatsk, når dato, måned og år er ndtastet. Ved fejlndtastnnger flyttes markøren med F eller G knappen tl den poston, der skal rettes. Korrger herefter tallene. R Tryk på. Den nye ndstllng er nu gemt apparatets hukommelse og blver vst på dsplayet. Indstllng af ur Manuelt CM SKIP 1 2 TIME DATE HH MM DD MM YY :.. - TV/VCR ez OFF AV ez REPEAT 1 2 TIME DATE HH MM DD MM YY 8 : MON 19

20 ITR Øjeblkkelg optagelse Optagebeskyttelse Hvs det ønskes, at ndholdet på et bånd kke ved en fejl slettes, kan dette let skres ved blot at knække beskyttelsestappen på kassettens ryg af med f.eks. en llle skruetrækker. Skulle man senere allgevel få brug for at optage på et optagebeskyttet bånd, dækkes hullet kassettens ryg blot med et stykke tape. Kontroller, at vdeobåndoptageren er korrekt tlsluttet som tdlgere beskrevet denne vejlednng. Tænd fjernsynet og vælg vdeoprogrammet. Tryk på knappen for at tænde vdeobåndoptageren. Optagelse på vdeobåndoptageren kan aktveres på flere enkle måder: ITR (Instant Tmer Recordng) er en måde, hvormed du kan starte optagelsen omgående og stoppe den senere eller lade apparatet stoppe automatsk efter en perode eller når båndet løber ud. Tmeroptagelse er en anden form for optagelse, hvormed man lader det ndbyggede ur tmeren kontrollere start og stop af en optagelse på et senere tdspunkt (op tl en måned). Apparatets tmer-hukommelse rummer plads tl 7 programmerede optagelser ad gangen. Læg en vdekassette (som kke er optagebeskyttet) vdeobåndoptageren. Kassetten lægges apparatet så vnduet vender opad og plen peger nd mod apparatet. Vælg det programnummer, der skal optages fra, med - eller + knappen. P/STILL Programnummeret kan også ndtastes drekte med de numerske knapper på fjernbetjenngen ez OFF STOP AV CM SKIP TV/VCR ez REPEAT Skal der optages drekte gennem SCART termnal vælges dette med AV knappen. 20

21 Apparatets ndbyggede funkton (Long Play) gver mulghed for at optage med halv hastghed, så optagetden herved fordobles. For eksempel vl der på en almndelg E180 kassette (E-180 står for 180 mnutter ved normal hastghed) kunne optages 360 mnutter = 6 tmer ved at bruge funktonen. Bemærk dog, at med den lavere hastghed blver blledkvalteten en anelse rngere end ved normal hastghed. Tryk på knappen for at skfte mellem (Long Play) og SP (normal hastghed). SP gver den optmale blled-og lydkvaltet og modsat gve dobbelt så lang splletd på båndet. Det valgte SP eller ndkeres på apparatets dsplay. Tryk på knappen én gang for at starte optagelsen. På skærmen vses meddelelsen RECORD kortvargt. Ved to eller flere tryk på knappen aktveres den automatske stop funkton. For hvert tryk ud over det første, lægges der 30 mnutter tl optagetden. Eksempel: Tre tryk alt betyder, at optagelsen stopper automatsk efter 60 mnutter. Funktonen kan højest regstrere en optagetd på 9 tmer. Tryk på P/STILL knappen for at sætte apparatet pause stllng, når der f.eks. er passager programmet, som kke ønskes optaget. Tryk på P/STILL knappen gen for at fortsætte optagelsen. Apparatet kan stå pause stllng op tl 5 mnutter. Imens vses meddelelsen RECP. Efter 5 mnutter går apparatet automatsk STOP for at undgå ødelæggelse af bånd og mekansme. K. PRO Tryk på STOP for at stoppe optagelsen. Tryk på for at få kassetten ud. Meddelelsen vses på skærmen og på dsplayet nogle få sekunder. Hvs båndet når tl enden, vl apparatet et automatsk stoppe optagelsen, spole tlbage, skubbe båndet ud og skfte tl standby. REW PLAY STOP FF CM SKIP Husk at du godt kan se et program, samtdg med, at du optager et andet. Tryk på TV/VCR knappen for at vælge TV stllng og vælg så på fjernsynet det program, du ønsker at se CM SKIP TV/VCR P/STILL REW PLAY FF REC/IT 21

22 Tmer optagelse Programmerng va skærmmenuer Der kan programmeres op tl 7 optagelser en måned frem tden. Kontroller først, at apparatets ur og dato er korrekt ndstllet. Kontroller lgeledes, at de TV-statoner, der skal optages fra, alle er lagret apparatet. Vær skker på at den/de TV-statonen(er), der skal optages fra, er lagret apparatets hukommelse. Læg en vdeokassette, som der må og kan optages på, apparatet. Kassetten skal vende med vnduet opad, og plen pegende nd mod apparatet. Tryk på. Tryk på F eller G for at vælge REC. Tryk på. Tryk på gen for at skfte tl tmer programmerng. Hvs alle 7 programmerngslner er besatte, flyttes markøren med D eller E knappen tl en lne, som kan slettes. Slet lnen med F knappen. Indtast det aktuelle programnummer med de NUMERISKE knapper TV/VCR En-cfrede programnumre og datoer skal ndtastes med "0" foran, f.eks. tastes program 3 som "03". Der kan også "bladres" frem tl nummeret med eller knappen. Tryk herefter på G for at vælge. Hvs der skal optages fra SCART termnalen, trykkes på AV knappen. PR DATE T I M E : ~ : : ~ : SP SP PR DATE T I M E : ~ : : ~ : SP SP PR DATE T I M E ARD : ~ : : ~ : SP SP DELETE:, 22

23 Indtast datoen for udsendelsen med de numerske knapper. Hvs du på et senere tdspunkt ønsker at slette eller rette en værd en af programmerngslnerne, kan dette let gøres, uden at hele programmerngen skal gøres om. Kald oversgten over tmerprogrammernger frem på skærmen og vælg med D eller E knappen den lne, som skal slettes eller ændres. Tryk F for at slette hele lnen. eller.. Tryk for åbne for ændrng lnen.. Tryk på F eller G knappen for at vælge den poston, som skal ændres (dato, start- og stoptder og ). Tryk på D eller E knappen for at ændre værden TV/VCR Hvs der tastes før datoen, kan der vælges en af følgende automatske optagefunktoner. Vælg funkton med F eller G knappen og tryk derefter for at bekræfte. DLY Optager hver dag undtagen lørdag og søndag på samme tdspunkt. Weekly Optager på samme tdspunkt og ugedag hver uge. Indtast med de numerske knapper starttdspunkt og stoptdspunkt for udsendelsen ez OFF Læg mærke tl at apparatet opererer med et 24 tmers ur. Start- og stoptdspunkterne kan også vælges med eller knappen. AV CM SKIP TV/VCR ez REPEAT Tryk på G for at skfte tl valg af optagehastghed Tryk eventuelt på eller for at vælge ændre hastghed (Long Play) eller SP (normal). Kontroller at alle nformatonerne på programmerngslnen er korrekte. Hvs PLEASE CHECK vses, betyder det, at der er fejl ndtastnngen. Korrger ndtastnngen. Skal flere programmernger foretages, gentages punkt 3 8. Tryk to gange på. Tryk på for at sætte apparatet standby (ellers vl optagelsen kke kunne starte automatsk). Hvs tmer-programmernger overlapper hnanden Kontroller, at start - og stoptderne programmerngerne kke overlapper hnanden. Hvs de gør det, vl det tdlgste program altd have første prortet. Eksempel: Programmerng 1 er sat tl at starte kl. 10:30 og slutte kl. 11:30. Programmerng 2 er sat tl at starte kl. 11:00 og stoppe kl. 12:00. (I dette tlfælde vl programmerng 1 fortsætte optagelsen hele peroden, men kun de sdste 60 mnutter af programmerng 2 vl blve optaget.) Programmerng 1 10:30 11:30 PR DATE T I M E ARD 26 : ~ : SP : ~ : SP DLY SU MO TU WE TH FR SA PR DATE T I M E ARD 26 10: 00 ~ 11: 00 : ~ : SP SP PR DATE T I M E ARD 26 10: 00 ~ 11: 00 : ~ : SP SP På dsplayet vses TIMER, ndtl optagelsen begynder. 11:00 12:00 Programmerng 2 (Denne del vl kke blve optaget). 23

24 Energ spare system (dvaletlstand) OSD skærmnformaton Tryk på på apparatets front. Apparatet har en ndbygget energ spare funkton som, når den vælges, sætter apparatet dvaletlstand med meget lav strømforbrug, og hvor uret på dsplayet slukker. I dvaletlstand starter programmerede optagelser kke. VCR og uret vses på dsplayet. Tryk gen på og apparatet vl skfte tl dvaletlstand. Alle kontrollamperne vdeobåndoptagerens dsplay slukkes. Tryk gen på for at afbryde dvaletlstanden. Tryk på. STOP SP Med OSD funktonen (On Screen Dsplay) er det let at vse klokken, båndtælleren, den resterende båndmængde, dato, måned, år, ugedag, programnummer, og båndfunkton på skærmen. OSD nformatonerne kommer kke med optagelsen, selv om de er på skærmen, mens der optages. TRK ARD MON 12:00 Tryk på for at skfte tl båndtæller og resterende båndængde. Båndtæller og resterende båndmængde vses kun, når der er et bånd apparatet. Efter 3 sekunder vl OSD nformatonerne forsvnde fra skærmen med undtagelse af uret eller båndtæller og resterende båndmængde. Tryk på gen for at fjerne OSD nformatonerne fra skærmen. 24

25 Tryk stepvs på ndtl tælleren vses på skærmen. Tryk på for at nulstlle tælleren tl 0:00:00. Tryk på PLAY eller start optagelsen. Båndtælleren vl vse den aktuelle splletd tmer, mnutter og sekunder. REW Båndtælleren kan vses på skærmen stedet for uret ved at rykke på på fjernbetjenngen. Den dgtale båndtæller ndkerer relatve postoner på båndet. P/STILL PLAY FF Tryk på STOP når optagelsen eller afsplnngen er færdg. Tryk på REW. Båndet spoles tlbage og stopper automatsk når tælleren når 0:00:00 gen. REW P/STILL PLAY STOP PR FF CM SKIP Ved at aktvere børneskrngen sættes betjenngsknapperne på apparatets front ud af funkton, så apparatet kun kan betjenes med fjernbetjenngen. Båndtæller Memory stop Børneskrng Tryk på C.LOCK på fjernbetjenngen for at aktvere børneskrngen. Beskeden SAFE vses på tv-skærmen. Beskeden SAFE blnker vdeobåndoptagerens dsplay nogle sekunder. Ingen af knapperne på apparatet vl fungere (undtagen STOP/). Hvs der trykkes på en af knapperne på vdeobåndoptagerens frontpanel begynder SAFE-kontrollampen at blnke dsplayet nogle sekunder. Tryk på C.LOCK på fjernbetjenngen for at annullere børneskrngen. Beskeden SAFE forsvnder fra tv-skærmen. OFF blnker vdeobåndoptagerens dsplay nogle sekunder. Båndtæller Memory stop Børneskrng STOP 25

26 Bredformat TV 16:9 kompabltet Tænd for vdeobåndoptageren. Tryk på. Vælg 16:9/4:3 med F eller G knappen. Tryk på. Apparatet kan optage og gengve 16:9 format (bredformat). For at optage bredformat programmer med succes, skal TV-statonen sende det rgtge bredformat. Tryk stepvs på D eller E knappen for at vælge: AUTO, 4:3 eller 16:9. AUTO: Afspller og optager automatsk bredformat udsendelser som bredformat og 4:3 udsendelser som 4:3. 4:3: Kun tl nd- og afsplnng 4:3 format. 16:9: Kun tl nd- og afsplnng bredformat (16:9). Tryk på for at fjerne menuen fra skærmen. For at opleve bredformat afsplnnger, skal apparatet være tlsluttet fjernsynet med et SCART kabel. REC fosd ON OFF 16:9 4:3 Pr-12 ACMS OPR 16:9 4:3 REC fosd ON OFF 16:9 4:3 Pr-12 ACMS OPR 1 2 TIME DATE 1 2 VCR AB TIME C DATE AUTO SYS- TEM OSD Dr. 4:3 16:9 AUTO SYS- TEM 4:3 16:9 VCR AB C OSD Dr. 16:9 4:3 26

27 VCR Automatsk memory sluknng Med denne funkton kan man sætte apparatet tl selv at slukke, når et bånd er spolet tlbage. Tryk på mens båndet spoler tlbage. Båndet vl spole tlbage tl starten og derefter automatsk slukke. Tænd for apparatet. Tryk på. Tryk på F eller G knappen for at vælge Dr. Tryk på. TRK VIDEO-DTOR (Selv-dagnostserng) Denne funkton gver meddelelse på skærmen og på dsplayet om fejltlstande vdeobåndoptageren. Avancerede funktoner Tryk på D eller E knappen for at checke et problem. HEAD STATUS (vdeohoved tlstand) O PLEASE CLEAN: Rens vdeohovederne. TAPE STATUS (Bånd tlstand): O NOT RECORDABLE Optagebeskyttet. Læg en kassette, som kke er optagebeskyttet. NO. OF TIMER PROGRAMME O 2 Vser nummeret på tmeroptagelse. NEXT TIMER PROGRAMME O TV :00 11:00 Vser aktuel status for tmer optagelse. Tryk på. Memory sluk funkton Selv-dagnostserng VIDEO DOCTOR HEAD STATUS TAPE STATUS NO. OF TIMER PROGRAMME NEXT TIMER PROGRAMME Dr. 27

28 Nem betjenng (ez) Tryk på knappen ez OFF under afsplnng. Sådan slukkes nemt Funktonerne " Stop Rewnd Eject Power Off " aktveres automatsk nævnte rækkefølge ved at trykke på knappen ez OFF ez OFF AV ez REPEAT C.LOCK Vdeobåndoptageren udfører følgende funktoner: STOP REWIND Nem gentagen afsplnng Tryk på knappen ez REPEAT og hold den nede under afsplnng, så afsplles det valgte automatsk to gange. Tryk under afsplnng på knappen ez REPEAT og hold den nede på det sted, hvor stykket, der ønskes gentaget, slutter. Så begynder vdeobåndoptageren en baglæns søgnng ez OFF AV ez REPEAT C.LOCK Slp knappen ez REPEAT på det sted, hvor den gentagne afsplnng skal begynde. Det valgte stykke afsplles automatsk to gange. Hvs der trykkes på knappen ez REPEAT gen under gentagen afsplnng, vendes tlbage tl normal afsplnng. OFF 28

29 EURO AV1 AUDIO/ VIDEO AUDIO OUT L ENTREE ANTENNE AERIAL SORTIE ANTENNE RF.OUT Bagsden af vdeobåndoptageren. Læg det bånd der skal optages på dette apparat Alle tlslutnnger bør udføres, mens apparaterne er slukkede. En ekstra vdeobåndoptager (f.eks. tl koperng af bånd) kan sluttes tl SCART termnalen bag på apparatet. Husk at vælge termnalen med AV knappen på fjernbetjenngen. Bagsden af vdeoafsplleren Læg det bånd, der skal afsplles fra dette apparat. SCART kabel Hvs apparaterne forbndes med SCART kabler, fås den optmale blledkvaltet. Generelt Strømforsynng V ~, 50 Hz Effektforbrug Ca. 14 Watt, ( dvaletlstand 3 Watt) Vdeohovedsystem 2 roterende hoveder, helcal skannng Båndhastghed 23,39 mm/sek. (SP) 11,69 mm/sek. () Bånd format Båndbredde 12,7mm Maksmal optagetd 4 tmer (SP, E-240) 8 tmer (, E-240) Spoletd Ca. 60(±10) sekunder (E-180) Mål B360 x H94 x D270 mm Vægt 3,4 kg Omgvelsestemperatur 5 C 35 C Luftfugtghed Under 80% Tmer 24 tmers dsplay type Vdeo TV system CCIR standard (625 lner, 50 delblleder) PAL/SECAM, farve sgnal Optageformat PAL/MESECAM RF modtagelse PAL B/G, SECAM B/G RF udgangssgnal PAL G Indgangsnveau VIDEO IN (SCART) 1Vp-p, 75 ohm ubalanceret Udgangsnveau VIDEO OUT (SCART) 1Vp-p, 75 ohm ubalanceret Sgnal/støj forhold Bedre end 43 dbm RF modulator UHF 22-68(justerbar) Audo Indgangsnveau AUDIO IN (SCART) -6,0dBm, mere end 10 kohms Udgangsnveau AUDIO OUT (SCART) -6,0dBm, under 1 kohm Lydspor Mono Frekvensområde 100 Hz 10 khz (-6/+3 dbm) Sgnal/støj forhold Bedre end 43 db Koperng af bånd Specfkatoner Ret tl ændrnger forbeholdes. Bemærk lov om ophavsret: Ulovlg koperng af vdeobånd og TV programmer kan medføre straf henhold tl loven om ophavsret. 29

30 Problemløsnng Checklste Symptom Intet bllede & ngen lyd Intet eller dårlgt afspllebllede Rensnng af vdehoveder Både når en vdeokassette lægges og tages ud af masknen, renses vdeohovederne helt automatsk. Dette betyder, at det normalt kke er nødvendgt med yderlgere rensnng af vdeohovederne. Imdlertd kan der aflejres så meget snavs på hovederne efter meget lang tds afeller ndsplnng, at blledkvalteten blver forrnget større eller mndre grad. Gode kvaltets bånd gver normalt ngen problemer, hvormod helt bllge eller meget sldte bånd kan aflejre snavs på hovederne. Mulg løsnng Er apparatet tlsluttet lysnettet og tændt? Er fjernsynet tændt. Prøv en anden kanal. Sgnalet er måske svagt. Check at antennestkket er sat. Check selve antennen, om der er brækket noget af eller den er ødelagt. Er fjernsynet ndstllet på vdeokanalen? Hvs SCART kabel benyttes, kontroller da at AV er valgt. Kontroller kanalndstllngen. Indstl evt. kanalerne gen. Er TV-kanalerne ndstllet korrekt? Prøv en anden vdeokassette. Kan eventuelle støjstrber mnmeres med 0, + eller - knappen? Symptom Vdeokassett en kan kke føres nd Fjernbetjenn gen vrker kke Øverste del af afspllebledet flmrer Mulg løsnng Sdder der et andet bånd apparatet? Vender båndet rgtgt? Er apparatet tlsluttet lysnettet og stkkontakten tændt? Er vdeobåndoptageren tændt? Check battererne fjernbetjenngen. Er vdeokassetten ødelagt? Prøv evt. med en anden. Kontroller at det program på fjernsynet, som bruges tl vdeo, også er beregnet tl vdeo (se vejlednngen for fjernsynet). Er der lokale forstyrrelser området? Check antennekabler og tlslutnnger. TV programmer kan kke optages Kan der fås bllede på fjernsynet? Er antennekablet mellem vdeobåndoptager og fjernsyn tlsluttet korrekt? Er TV-statonerne ndstllet korrekt? Er båndet optageskret (tappen knækket af kassetten)? Prøv at optage fra en anden staton. Check at antennen er korrekt tlsluttet tl fjernsynet. Automatsk afsplnng vrker kke Er tappen knækket af ryggen på kassetten? Automatsk afsplnng vrker kun, hvs den er knækket af. 30

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-102 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Model No. EC270P Part No. 3834RP0079V

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER -AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER Betjenngsvejlednng MODEL : RN-850 PAL R Dansk Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Skkerhedsforanstaltnnger

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

MODEL: RN-300/ RN-200

MODEL: RN-300/ RN-200 NICAM H-F STEREO Vdeobåndoptager Dansk Betjenngsvejlednng MODEL: RN-300/ RN-200 R PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL DANSK -AFSPILLER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Indhold. Indledning. Forberedelse. Dansk. Betjening. Reference

Indhold. Indledning. Forberedelse. Dansk. Betjening. Reference Indhold Indlednng Indhold...79 Før brug...80-8 Afspllelge dske...80 Fjernbetjenngsafstand...80 Skkerhedsforanstaltnnger...80 Om dske...8 Om symboler...8 Valg af afsplnngsklde...8 Frontpanel og dsplayvndue...8

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Træd ind i premiumklassen. Ny Loewe Xelos LED.

Træd ind i premiumklassen. Ny Loewe Xelos LED. Træd nd premumklassen. Ny Loewe Xelos LED. Så velbygget kan et TV være. Opdag Loewes verden: Det nye Loewe Xelos tv er den perfekte adgang tl premumklassen nden for Home Entertanment. Desgnet: En ny fortolknng

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

HR-V500E HR-V200E BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK

HR-V500E HR-V200E BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK VIDEOBÅNDOPTAGER HR-V500E HR-V200E LPT0812-007A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. DANSK BETJENINGSVEJLEDING Trykt i Indonesien 0203-AH-CR-LG SIKKERHED... 1 Knapper, stik og indikatorer... 3

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service. Appendiks.

Indhold. Indledning. Oversigt over funktioner. Forberedelse. Betjening. Adgangskontrol. Inden du anmoder om service. Appendiks. Indhold Indlednng Introdukton tl Phlps DVD-vdeo ------------------- 146 Udpaknng------------------------------------------------- 146 Isætnng af batterer fjernbetjenngen -------------- 146 Skkerhedsnformaton

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Din brugermanual DAEWOO VCR2104B http://da.yourpdfguides.com/dref/3405868

Din brugermanual DAEWOO VCR2104B http://da.yourpdfguides.com/dref/3405868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DAEWOO VCR2104B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SV-2453X/XEE http://da.yourpdfguides.com/dref/788876

Din brugermanual SAMSUNG SV-2453X/XEE http://da.yourpdfguides.com/dref/788876 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

HR-J585EU HR-J285EU BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK

HR-J585EU HR-J285EU BETJENINGSVEJLEDING SIKKERHED VIDEOBÅNDOPTAGER DANSK VIDEOBÅNDOPTAGER HR-J585EU HR-J285EU LPT0666-007A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. DANSK BETJENINGSVEJLEDING Trykt i Indonesien 0202 MNVfIDfOT SIKKERHED... 1 Knapper, stik og indikatorer...

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

DANSK FUNKTIONER OG KNAPPER DFT " (17.8 cm) TFT-LCD Farve TV/Monitor med hukommelse til 255 faste stationer samt fjernbetjening.

DANSK FUNKTIONER OG KNAPPER DFT  (17.8 cm) TFT-LCD Farve TV/Monitor med hukommelse til 255 faste stationer samt fjernbetjening. 31 32 ADVARSLER Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Opfyldelsen af en vision: Home Entertainment uden begrænsninger. Loewe produktoversigt 2011.

Opfyldelsen af en vision: Home Entertainment uden begrænsninger. Loewe produktoversigt 2011. Opfyldelsen af en vson: Home Entertanment uden begrænsnnger. Loewe produktoversgt 0. Perfekt samspl mellem rum og lyd. Sammensæt dt ndvduelle lydsystem. Køb kke et tv. Køb dt tv. Tv, som du selv kan desgne:

Læs mere

PAL TILLYKKE MED DERES NYE PRODUKT! GEM DENNE VEJLEDNING

PAL TILLYKKE MED DERES NYE PRODUKT! GEM DENNE VEJLEDNING HG247_345ED(DA).fm Page 1 Friday, October 8, 2004 11:43 AM VIDEOBÅNDOPTAGER Brugsanvisning PAL TILLYKKE MED DERES NYE PRODUKT! Mærke: FUNAI Model nr.: 29A-250 29A-254 29A-450 29A-454 GEM DENNE VEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER

BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER Denne betjeningsvejledning indeholder komplette tekster på dansk. Sammenhold venligst de danske tekster med illustrationerne i den internationale

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere