Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U"

Transkript

1 Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES 43 DE 57 EL 72 DA 87

2 APRTC41U Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed Anvendelsesområde Mærker denne håndbog Almndelge skkerhedsanvsnnger Klargørng tl brug Udpaknng Pakkens ndhold Installaton Slut tl el-nettet Batterstrøm Funktoner Rado/kassette/cd-afspller Betjenng Hovedafbryder Generelle funktoner Radofunktoner Cd-funktoner USB-funktoner Båndfunktoner Rengørng og vedlgeholdelse Behandlng og omsorg af dsk Fejlsøgnng Teknske data Kasserng af brugt elektrsk og elektronsk udstyr Copyrght note Desgn og specfkatoner kan ændres uden varsel. 87

3 Skkerhed Anvendelsesområde Rado/kassette/cd-afsplleren spller musk fra cd, USB, rado og kassette. Læs håndbogen grundgt nden første brug. 1.2 Pga. de mange forskellge produkter med eksterne hukommelsesforbndelser (USB, SD/MMC osv.) og deres tl tder meget producent-specfkke funktoner, kan v hverken garantere, at alle anordnng blver genkendt, eller at alle operatonsvalg, der teoretsk er mulge, faktsk vl vrke. Mærker denne håndbog! ADVARSEL En advarsel betyder at der kan ske skade med døden tl følge, hvs anvsnngerne kke følges.! FORSIGTIG Forsgtg betyder at der kan ske skade på udstyret. 1.3 En bemærknng gver yderlgere nformaton fx om fremgangsmåden. Almndelge skkerhedsanvsnnger! ADVARSEL Der må kke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlg skade.! FORSIGTIG Der må kke spldes nogen væsker på apparatet.! ADVARSEL Man må kke stkke genstande nd ventlatonshullerne.! FORSIGTIG Man må kke blokkere ventlatonshullerne. 88

4 APRTC41U L Apparatet er dobbeltsoleret. Der kræves derfor ngen jordforbndelse. Tjek altd at netspændngen svarer tl den spændng der står på specfkatonspladen. Dette apparat anvender et lasersystem. For at forhndre at blve drekte udsat for laserstrålen, skal man kke åbne apparatet. Der er synlge laserstråler, når det er åbent og aflåsnng forhndret. Klargørng tl brug Udpaknng Pak apparatet forsgtgt ud. Tjek ndholdet paknngen som beskrevet nedenfor. Hvs der mangler noget, så kontakt forhandleren. Fjern forsgtgt mækerne fra forpanelet, hvs der er nogen. 2.2 V anbefaler at du gemmer den oprndelge papkasse og ndpaknngsmateralet, tlfælde af det blver nødvendgt at returnere produktet for servce. Det er den eneste måde, man skkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvs du kasserer papkassen og ndpaknngsmateralet, så husk at genbruge mljøvenlgt. Pakkens ndhold Følgende er nkluderet den modtagede pakke: 1 Rado/kassette/cd-afspller 1 Elektrsk lednng 1 Brugerhåndbog Hvs der mangler noget, så kontakt forhandleren. 89

5 3. Installaton Sæt apparatet på en vandret flad overflade. Slut apparatet tl el-nettet. Læs afsnttet "Tlslutnng tl el-nettet".! FORSIGTIG Apparatet må kke placeres nær en varmeklde. Apparatet må kke udsættes for drekte sollys. 3.1 Apparatet et udstyret med gummfødder for at forhndere det at bevæge sg. Fødderne er fremstllet af kke-mgrerende materale, specelt formuleret så det kke efterlader mærker eller pletter på møblerne. Dog kan vsse typer møbelpolsh, træmprægnerng eller møbelspray forårsage at gummet blver blødt, så det efterlader mærker eller rester på møblet og dermed skaber en rsko for at overfladen beskadges. For at forhndere beskadgelse af træoverflader anbefaler v, at man sætter selvklæbende underlag under gummfødderne nden monterngen. Slut tl el-nettet Tlslut hunstkket på den elektrske lednng tl AC MAINS-forbndelsen. Sæt stkket stkkontakten for el-nettet. 90

6 APRTC41U 3.2 Batterstrøm Apparatet kan også bruges med batterstrøm. Tl dette formål bruger apparatet otte batterer (størrelse C). Battererne følger kke med dette apparat. Det er kke nødvendgt med batterer tl normal brug. Sæt battererne Tag batterlåget af. Sæt battererne så de passer med (+) og (-) polartetsmarkerngerne. Sæt batterlåget på gen.! FORSIGTIG Forkert nstallerng kan forårsage utæthed battererne og korroson, som kan skade apparatet. Korroson, oxderng, batterlækage og andre gradvse syredefekter af den slags, gør garanten ugyldg. 91

7 Funktoner Rado/kassette/cd-afspller FUNCTION-kontakt 2 VOLUME-drejeknap 3 USB-slot 4 AUX IN-stk 5 DBBS-knap 6 Cd-rum 7 Dsplay 8 PLAY MODE/PROGRAM-knap 9 FOLDER-knap 10 PREV-knap 11 NEXT-knap 12 STOP-knap 13 PLAY/PAUSE-knap 14 AM/FM-kontakt 15 FM stereondkator 16 TUNING-drejeknap 17 FM-antenne 18 Bærehåndtag 92

8 APRTC41U Båndfunktoner 19 PAUSE-knap 20 STOP/EJECT-knap 21 F.FWD-knap 22 REW-knap 23 PLAY-knap 24 REC-knap Bagsde 25 Hovedafbryder Betjenng Hovedafbryder Apparatet er udstyret med en hovedafbryder (25) placeret på bagsden. Sæt kontakten på ON-stllngen nden apparatet tages brug. Sæt kontakten på OFF-stllngen nden stkket trækkes ud af stkkontakten. 5.2 Hvs apparatet kke bruges længere peroder, anbefaler v at slukke for apparatet med hovedafbryderen. Generelle funktoner For at vælge kldemode (AUX/CD/USB, TAPE, RADIO) skubbes FUNCTION-kontakten (1) tl den ønskede stllng. For at slukke for apparatet skal man skubbe kontakten tl TAPE-stllngen. For at vælge en ekstra sgnalklde (CD, USB), tryk og hold på PLAY/ PAUSE-knappen (13). 93

9 For at justere lydstyrkenveauet drejes VOLUME-drejeknappen (2) tl det ønskede nveau er sat. For at tænde for forbedret bas trykkes på DBBS-knappen (5). Tryk på knappen gen for at afbryde forbedret bas. For at forbnde en ekstern audoanordnng, skal man sætte kabelstkproppen nd AUX IN-stkkontakten (4). 5.3 Radofunktoner Tænd for apparatet. Vælg tuner-mode. For at vælge radobånd skal man skubbe AM/FM-kontakten (14) tl AMeller FM-postonen. For at vælge en frekvens eller radostaton skal man dreje TUNINGdrejeknappen (16) tl den ønskede frekvens er sat. 5.4 For at forbedre modtagelsen på FM-frekvensen skal man trække antennen ud. For at forbedre modtagelsen på AM-frekvensen skal man dreje apparatet. Cd-funktoner Tænd for apparatet. Vælg cd-mode. For at sætte en cd : Tryk på cd-rummet (6) for at åbne apparatet. Sæt cd'en med mærkesden opad. Luk cd-rummet (6). Dsplayet vser det totale antal spor på cd'en. For at begynde afsplnngen trykker man én gang på PLAY/PAUSEknappen (13). Under afsplnngen er følgende funktoner tlgængelge: For at vælge et spor skal man trykke på PREV-knappen (10) eller NEXTknappen (11), ndtl det ønskede spor er sat. For at fnde et bestemt sted på dsken skal man holde PREV-knappen (10) eller NEXT-knappen (11) nede, ndtl man når det sted, og så slppe knappen. For at sætte afsplnngen på pause skal man trykke én gang på PLAY/ PAUSE-knappen (13), og for at genoptage afsplnngen trykkes knappen gen. For at stoppe afsplnngen trykker man på STOP-knappen (12). 94

10 APRTC41U Brug af MP3-afsplnngsfunktonen Sæt en MP3-dsk nd afsplleren. Der vses en ndholdsmenu på dsplayet. Tryk på FOLDER-knappen (9) for at vælge en mappe eller fl. Tryk på PREV-knappen (10) eller NEXT-knappen (11) for at vælge et spor. Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (13) for at begynde afsplnngen. Brug af REPEAT/RANDOM-funktonen Denne funkton er kun tlgængelg PLAY-mode. Valgmulghederne for cd er: Tryk på PLAY MODE-knappen (8) én gang for at gentage den nuværende ttel. REPEAT-ndkatoren er tændt. Tryk på knappen én gang tl (2x) for at gentage alle spor. REPEAT ALLndkatoren er tændt. Tryk på knappen én gang tl (3x) for at splle alle spor vlkårlg orden. RANDOM-ndkatoren er tændt. Der er nu slukket for gentagefunktonen. Valgmulghederne for MP3-cd er: Tryk på PLAY MODE-knappen (8) én gang for at gentage den nuværende ttel. REPEAT-ndkatoren er tændt. Tryk på knappen én gang tl (2x) for at gentage alle spor. REPEAT ALLndkatoren er tændt. Tryk på knappen én gang tl (3x) for at gentage alle ttler et ndeks. REPEAT ALBUM-ndkatoren er tændt. Tryk på knappen én gang tl (4x) for at splle alle spor vlkårlg orden. RANDOM-ndkatoren er tændt. Der er nu slukket for gentagefunktonen. Brug af PROGRAM-funktonen For at kunne bruge PROGRAM-funktonen for cd/mp3-cd, så skal afsplnng være STOP-mode. For at programmere en cd : Tryk på STOP-knappen (12), tryk derefter på PROGRAM-knappen (8). Tryk på PREV-knappen (10) eller NEXT-knappen (11) for at vælge det ønskede spor. Tryk på PROGRAM-knappen (8) for at bekræfte valget. Gentag den tdlgere handlng for at vælge flere spor og bekræft hvert valg med PROGRAM-knappen (8). For at programmere MP3-en cd: Tryk på PROGRAM-knappen (8), tryk derefter på STOP-knappen (12). Tryk på FOLDER-knappen (9) for at vælge en mappe eller fl. 95

11 Tryk på PREV-knappen (10) eller NEXT-knappen (11) for at vælge et spor. Gentag den tdlgere handlng for at vælge flere spor og bekræft hvert valg med PROGRAM-knappen (8). Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (13) for at begynde programmet. For at splle programmet gen skal man trykke på PROGRAM-knappen (8), når programmet er færdgt. Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (13) for at begynde programmet gen. For at se programmet under afsplnngen skal man trykke på PREVknappen (10) eller NEXT-knappen (11). For at stoppe programmet skal man trykke på STOP-knappen (12). For at slette programmet under afsplnng skal man trykke på STOPknappen (12) to gange. 5.5 USB-funktoner Tænd for apparatet. Vælg usb-mode. Sæt USB-anordnngen nd sprækken (3). Anordnngen kan kun forbndes på én måde. Tryk på FOLDER-knappen (9) for at vælge en mappe eller fl. Tryk på PREV-knappen (10) eller NEXT-knappen (11) for at vælge et spor. Tryk på PLAY/PAUSE-knappen (13) for at begynde afsplnngen. Under afsplnngen er følgende funktoner tlgængelge: For at vælge et spor skal man trykke på PREV-knappen (10) eller NEXTknappen (11), ndtl det ønskede spor er sat. For at fnde et bestemt sted på dsken skal man holde PREV-knappen (10) eller NEXT-knappen (11) nede, ndtl man når det sted, og så slppe knappen. For at sætte afsplnngen på pause skal man trykke én gang på PLAY/ PAUSE-knappen (13), og for at genoptage afsplnngen trykkes knappen gen. For at stoppe afsplnngen trykker man på STOP-knappen (12). Pga. de mange forskellge produkter med eksterne USB-porte og deres tl tder meget producent-specfkke funktoner, kan v hverken garantere, at alle anordnnger blver genkendt, eller at alle operatonsvalg, der teoretsk er mulge, faktsk vl vrke. 96

12 APRTC41U 5.6 Båndfunktoner For at vælge TAPE (bånd)-funktonen skal man skubbe FUNCTIONkontakten (1) tl TAPE-stllngen. Sæt et kassettebånd nd båndoptageren. For åbne kassettebåndoptageren skal man trykke på STOP/EJECT-knappen (20). Luk kassettebåndoptageren. For at begynde afsplnngen trykker man én gang på PLAY-knappen (23). Under afsplnngen er følgende funktoner tlgængelge: For at sætte afsplnngen på pause trykker man én gang på PAUSEknappen (19). Tryk på den gen for at genoptage afsplnngen. Tryk på F.FWD-knappen (21) for at spole båndet fremad. Tryk på REW-knappen (22) for at spole båndet tlbage. Tryk på STOP/EJECT-knappen (20) for at stoppe båndet. Optagelse Hvs klden er en cd, skal kldeanordnngen sættes. Hvs klden er en tuner, skal man tænde for tuneren. Tryk på REC-knappen (24) for at begynde optagelsen. Tryk på STOP/EJECT-knappen (20) for at stoppe optagelsen. 6. Rengørng og vedlgeholdelse! ADVARSEL Inden du foretager nogen rengørng eller vedlgeholdelse, så sluk for apparatet og træk stkket ud. Rens ydersden af apparatet med en blød klud. Hvs apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt mddel. Rens lnsen med en kameralnsepensel/pustebælg (følger kke med) hvs lnsen er blevet snavset. 6.1 Behandlng og omsorg af dsk Hold dsken med fngrene. Hold dsken yderkanten og/eller hullet mdten. Rør kke ved dskens overflade. Man må kke bukke eller presse dsken. Udsæt kke dsken for drekte sollys eller varmeklder. 97

13 Rens dskens overflade med en blød, tør renseklud. Tør forsgtgt dskoverfladen af, radalt, fra centrum tl yderkanten. Man må kke anvende fortynder, alkohol, kemske mdler eller spray ved rensnng. Den slags rensevæsker vl permanent ødelægge dskoverfladen. 7. Fejlsøgnng Besvær Intet dsplay Ingen lyd Ingen strøm Afhjælpnng Tænd for apparatet. Tlslut apparatet rgtgt. Vælg den rgtge funkton med FUNCTION-kontakten (1). Tlslut apparatet rgtgt. Justerng af lydstyrken. Justerng af ndstllngen. Tjek at cd'en er sat med mærkesden opad. Rens lnsen. Kontroller at hovedafbryderen på bagsden er ON. MP3 afsplnng Besvær Afhjælpnng Ingen lyd eller ufuldstændg Hvs MP3 data er mkset med andre fler på cd'en, er det lyd mulgt, at apparatet spller kke-mp3 fler som støj eller uden lyd eller at dsken afvses. Tjek om den fl der splles er MP3 format eller vælg en anden fl at splle. USB-afsplnng Besvær Ingen afsplnng Afhjælpnng USB-anordnngen er kke nstalleret eller kke nstalleret rgtgt. Sæt USB-anordnngen nd sprækken. Der er brugt en kke-kompatbel USB-anordnng. Afsplnng med alle USB-anordnnger kan kke garanteres. Prøv en anden USB-anordnng. 98

14 APRTC41U 8. Teknske data Parameter Spændng Strømforbrug Maks. udgangsstrøm Radobånd Dmensoner (B x H x D) Vægt Frekvensområde Parameter AM-rado FM-rado Batterstrøm Parameter Strømforbrug Batterstørrelse Værd 230 V AC ~ 50 Hz 12 W 2 x 1,5 W AM/FM 295 x 160 x 240 mm 1,96 kg Værd khz mhz Værd 8 x 1,5 V C 99

15 9. Kasserng af brugt elektrsk og elektronsk udstyr Z Betydnngen af symbolet på materalet, dets tlbehør eller ndpaknng vser, at dette produkt kke skal behandles som husholdnngsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrsk og elektronsk udstyr. I EU og andre europæske lande hvor der er separate opsamlngssystemer for brugt elektrsk og elektronsk udstyr. Ved at skre den korrekte kasserng af dette produkt, hjælper du med tl at forhndre potentel sundhedsfare for mljøet og mennesker, hvlket ellers kunne forårsage en upassende behandlng af produktet. Gengrug af materaler hjælper med tl at bevare naturens ressourcer. Smd derfor kke dt gamle elektrske og elektronske udstyr ud sammen med husholdnngsaffaldet. For yderlgere nformatoner om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndgheder, skraldopsamleren eller forretnngen hvor du købte produktet. For mere nformaton og garantforhold, besøg: 100

16 APRTC41U 101

17 102

18 APRTC41U 103

19 Heeft u na het lezen van deze handledng nog vragen? Neemt u dan contact op met AKAI Benelux va: Avez-vous des questons après avor lu ce manual? Contactez AKAI Benelux par téléphone au :

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

WiFi Internet radio AIR05W

WiFi Internet radio AIR05W WiFi Internet radio AIR05W User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 23 FR 44 ES 65 DE 86 EL 107 DA 128 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL DANSK -AFSPILLER

Læs mere

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL DANSK -AFSPILLER

Læs mere

AMD315 Microset. Brugervejledning. Elmarc, 32/07

AMD315 Microset. Brugervejledning. Elmarc, 32/07 AMD315 Microset Brugervejledning DK Elmarc, 32/07 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Piktogrammer i denne håndbog 4 2.2 Almindelige sikkerhedsanvisninger 4 3 Klargøring til brug

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

MP3-CD Soundmachine. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning AZ1834

MP3-CD Soundmachine. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning AZ1834 MP3-CD Soundmachine AZ1834 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugervejledning 1 2 3 4 5 6 7 4 8 9 0! @ % AC MAINS~ AUX IN # $ 6 x R14 UM-2 C-CELLS DISC 3 USB 4 DISC X 5 DISC

Læs mere

DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner

DAB-50. Betjeningsvejledning. DAB/FM Tuner DAB-50 Betjeningsvejledning DAB/FM Tuner POWER DAB-50 DAB/FM-TUNER CONTROL/TUNING PRESS TO SELECT UDSTYR OG TILBEHØR Tilbehør x DAB-50 x Fjernbetjening x Batterier (Optional) x DAB/FM-Antenne (Optional)

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS DCM230 http://da.yourpdfguides.com/dref/978765

Din brugermanual PHILIPS DCM230 http://da.yourpdfguides.com/dref/978765 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere