HR Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang"

Transkript

1 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk radatortermostat moderne desgn. Takket være den trådløse kommunkaton på frekvensen 868 MHz kan radatortermostaten nemt ntegreres systemer som f.eks. evohome tl regulerng af rumtemperaturen. Betjenngsvenlg Stort justerbart dsplay med baggrundsbelysnng. Vsnng af nformatoner på dsplayet med symboler og tekst. Parametre kan ndstlles ndvduelt. Temperaturen kan når som helst ændres manuelt ndtl næste funktonsskft. Monterng Radatortermostaten passer tl de gængse radatorventler M3 x,5. Yderlgere adaptere fås som tlbehør. Det er mulgt at tlslutte en ekstern vndueskontakt (ekstratlbehør). Energsparefunktoner Med vnduesfunktonen lukkes radatorventlen under udluftnng. Ved anvendelse af en ekstern vndueskontakt lukkes radatorventlen, når vnduet åbnes. 3 4 FORSIGTIG Fare for fejlfunktoner! ffbrug kun radatortermostaten overensstemmelse med denne betjenngsvejlednng. fflad kke børn lege med radatortermostaten. Radatortermostat med ventlsokkel M3 x,5. Batterer er vedlagt 2 Dsplayholder 3 Ventladapter type Danfoss RA 4 Skruer tl skrng af radatortermostat og batterrum ADVARSEL Fare for kvælnng! ffsørg for, at emballagemateralerne er utlgængelge for børn. DA

2 3. Oversgt over enheden Betjenngsenhed og dsplay Angver, at den nomnelle rumtemperaturværd er blevet ændret manuelt 2 Angver, at rumtemperaturen måles af en ekstern Betjenngsspærre 3 Batterstatus 4 Temperaturvsnng / Parameternformatoner 5 Tekstvsnng, 9 tegn 6 Infoknap, tl vsnng af rum-(zone-)nformaton, funktonsknap, tl bndng og parametrerng 7 Indstllngshjul 8 Trådløst sgnal (feltstyrke) 9 Vsnng af trådløs kommunkaton Trådløs kommunkatonsfejl Battervsnng Batterstatus Betydnng Batterer helt opladet Batterer halvt opladet 6 7 Vsnng af trådløst sgnal Vsnng 5 sgnal 3 sgnal sgnal 4. Monterng Betydnng Feltstyrke meget god Feltstyrke god Feltstyrke svag -2-3 klar tl brug: Sæt batterer, og ndstl sprog Opret trådløs forbndelse Monter radatortermostaten FÆRDIG Isætnng/udskftnng af batterer Radatortermostaten er ndstllet tl følgende battertype: 2 mgnon-celler,5 V, type LR6, AA, AM3 Som alternatv kan du også bruge følgende batterer/ genopladelge batterer: Ltum,5 V, type LR6, AA, AM3 NMH,2 V, type LR6, AA, AM3 Ved anvendelse af ltum- eller NMH-batterer skal parameter 9 tlpasses, se afsnt 5. Udskft altd battererne parvst. Hvs battererne er for svage, åbner radatortermostaten fuldstændg. Efter et batterskft genoprettes den trådløse forbndelse tl den centrale betjenngsenhed automatsk. Battererne skal snart skftes Blnkende vsnng: Battererne er afladet og skal skftes 2

3 2. alg af sprog vses kun første gang, du bruger den.. Levetden på nye mgnon-celler er ca. 2 år. Battererne skal udskftes, når symbolet blnker. Alle ndstllnger bevares, når der skftes batterer.. 4. ADVARSEL Eksplosonsfare! ffoplad aldrg batterer, der kke er genopladelg. ffkortslut kke batterer, og smd dem kke nd åben ld. ffbortskaf brugte batterer mljømæssgt korrekt Træk ndstllngshjulet af. Dette gør du ved at tage fat ndhakket på undersden af enheden. 2. Skru skrngsskruerne af batterrummet, hvs de er monteret. 3. Løsn låseanordnngen, og klap batterfjederen op. Der er nu adgang tl batterrummet. 4. Sæt batterer. Husk at vende battererne rgtgt med"+" og " ". 5. Klap batterfjederen ned, og lås den. 6. Evt.: Husk at skre batterfjederen med skrngsskruerne for at skre battererne mod tyver. 7. Sæt ndstllngshjulet på gen. På dsplayet vses softwarens versonsnummer kort, derefter sproget englsh. 8. Vælg evt. et andet sprog med ndstllngshjulet. 9. Bekræft det valgte sprog med knappen Oprettelse af trådløs forbndelse Radatortermostaten HR92 kommunkerer trådløst med den centrale betjenngsenhed på frekvensen 868 MHz. Dette kræver, at der fornden er oprettet forbndelse mellem HR92 og den centrale betjenngsenhed. Denne procedure kaldes BINDING (oprette forbndelse). Ved prækonfgurerede enheder foretages bndngen allerede på fabrkken. Hvs bndngen endnu kke er udført, vses teksten ej bndg., når du trykker på knappen. Bndngen skal først aktveres på HR92 for at kunne modtage det trådløse sgnal. Efterfølgende skal bndngen aktveres på den centrale betjenngsenhed. Læs betjenngsvejlednngen tl den centrale betjenngsenhed vedrørende bndng. Aktverng af bndngen på HR92 Udfør bndngen af radatortermostaten tæt på det endelge monterngssted.. Tryk kort på knappen. ej bndg. vses. 2. Hold knappen nde ca. 5 sekunder. bnd vses. 3. Tryk kort på knappen. bndng og symbolet for trådløs forbndelse vses. Aktverng af bndng på den centrale betjenngsenhed fsådan f aktveres bndngen på den centrale betjenngsenhed: se den tlhørende vejlednng. 3

4 Bndng på HR92 Under bndngen blnker symbolet for trådløs forbndelse. Efter gennemført bndng vses teksten ok. Derefter vses standardvsnng. Når teksten sync vses på dsplayet, synkronserer radatortermostaten med den centrale betjenngsenhed. HR92 modtager dataene fra den centrale betjenngsenhed. Synkronserngen kan vare op tl 4 mnutter, ndtl den aktuelle nomnelle rumtemperaturværd vses på HR92. Hvs BINDING mslykkedes, afsluttes proceduren automatsk efter ca. mnutter. Sådan annulleres BINDING: Vælg tlbage med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. Hvs flere HR92-radatortermostater ét rum ( én zone) skal styres af den centrale betjenngsenhed, er det mulgt at aktvere BINDING på alle radatortermostater på samme td. BINDING skal da kun udføres én gang. Mslykket bndng / utlstrækkelg dataoverførsel Bndngen er mslykket, hvs symbolet for trådløs forbndelse forsvnder, og teksten fejl vses. Mulgvs er dataoverførslen utlstrækkelg. Dette kan skyldes påvrknng fra metallske genstande eller andre trådløse enheder. fkontrollér, f at der er en afstand på mndst meter tl trådløse enheder som f.eks. trådløse hovedtelefoner, trådløse telefoner eller lgnende. fkontrollér, f at der er tlstrækkelg afstand tl metallske genstande. fhvs f forstyrrelser af den trådløse forbndelse kke kan afhjælpes, skal der vælges et andet monterngssted tl betjenngsenheden, hvorefter bndngen skal gentages. Sletnng af bndng på HR92. Tryk kort på knappen. 2. Hold knappen nde ca. 5 sekunder. 3. Vælg bnd med ndstllngshjulet, og hold knappen nde, ndtl teksten afsluttet vses. Bndngen er deaktveret. Test af den trådløse forbndelse. Tryk kort på knappen. 2. Hold knappen nde ca. 5 sekunder. 3. Vælg rf test med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. På dsplayet blnker teksten opdaterer. opdaterer Radatortermostaten er klar tl at modtage trådløse sgnaler fra den centrale betjenngsenhed. Læs betjenngsvejlednngen tl den centrale betjenngsenhed vedrørende test af den trådløse forbndelse. Når der modtages trådløse sgnaler, vses feltstyrken som bjælker og tal. 5 sgnal 5 bjælker Feltstyrke meget god 3 bjælker Feltstyrke god bjælke Feltstyrke svag Test af den trådløse forbndelse ved betjenngsenheder med 2-vejs-kommunkaton Når den centrale betjenngsenhed både kan sende og modtage (2-vejs-kommunkaton), som f.eks. evotouch, kan feltstyrken kontrolleres drekte på radatortermostaten uden at aktvere testen af den trådløse forbndelse på den centrale betjenngsenhed.. Tryk kort på knappen. 2. Hold knappen nde ca. 5 sekunder. 3. Vælg rf test med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. På dsplayet blnker teksten opdaterer. 4. Tryk kort på knappen. Når der modtages trådløse sgnaler, vses feltstyrken som bjælker og tal. 4

5 Afbrydelse af testen af den trådløse forbndelse Efter ca. mnutter afsluttes testen af den trådløse forbndelse automatsk. eller fvælg f tlbage med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. Trådløs kommunkatonsfejl Hvs udråbstegnet og symbolet for trådløs forbndelse blnker under normal drft, er der opstået en fejl den trådløse kommunkaton. Den nomnelle rumtemperaturværd for radatortermostaten HR92 ændres automatsk tl 2 C. fgenoprettelse f af den trådløse kommunkaton tl den centrale betjenngsenhed: se også afsnt 7. Monterng af radatortermostat Radatortermostaten kan monteres helt enkelt på alle gængse radatorventler med en tlslutnng af typen M3 x,5. Valg af adapter Radatortermostaten passer tl de gængse radatorventler M3 x,5. Der skal anvendes adapter tl vsse ventltyper.. Kontrollér, om der skal bruges adapter, og vælg om nødvendgt den passende adapter. Fabrkat Udseende Adapter Ventler af typen M3x,5 Honeywell- Braukmann, MNG, Hemeer, Oventrop Danfoss RA Ikke nødvendg Medfølger Danfoss RAV * ADVARSEL Beskadgelse af radatortermostaten på grund af kortslutnng tlfælde af fugt! ffmonter kun radatortermostaten tørre, lukkede ndendørs rum. ffbeskyt radatortermostaten mod fugt, støv, drekte sollys og kraftg varmepåvrknng. Danfoss RAVL * Afmonterng af gammelt termostathoved 2. * kan bestlles under EVA-Danfoss 2. Skub adapteren hen over radatorventlen, og drej adapteren, ndtl den mærkbart klkker på plads. 3. Spænd om nødvendgt adapteren fast med en skrue... Drej det gamle termostathoved helt tl venstre, og løsn fastgørelsen. 2. Fjern det gamle termostathoved fra radatorventlen. 5

6 Monterng af ventlsokkel a 3. Lås radatortermostaten slutpostonen. Dette gør du ved at skubbe skyderen hen mod. Efter ca. mnut vses cycl (selvtest). Derefter skfter radatortermostaten tl normal drft. b. Adskl ventlsoklen fra radatortermostaten. Dette gør du ved at skubbe skyderen hen mod C Radatortermostaten fungerer kun, hvs den er korrekt låst slutpostonen. FÆRDIG! Radatortermostaten regulerer nu rumtemperaturen efter ndstllngerne på den centrale betjenngsenhed Drej hjulet på ventlsoklen mod uret tl anslag. 3. Sæt ventlsoklen på radatorventlen eller adapteren, og skru den fast manuelt (uden værktøj!). Påsætnng af radatortermostat Sørg for, at skyderen på radatortermostaten er åben poston. 2. Monter radatortermostaten hen over ventlsoklens montagerller, således at rllerne kke længere er synlge. 6

7 Skrng af radatortermostat Radatortermostaten og battererne kan skres mod tyver med de medfølgende skruer. Indstllng af dsplayets poston For at gøre radatortermostatens dsplay lettere at læse kan det vnkles forskellge postoner (, 2, 3, 4 ). Vnklen 4 kan fastlåses med den medfølgende dsplayholder. Tlslutnng af ekstern vndueskontakt Du kan slutte den potentalfre eksterne vndueskontakt HCA3 tl radatortermostaten HR92. Hvs du vl tlslutte en ekstern vndueskontakt, skal du bruge kablet ACS9. Mnstk Mcro B / åbne ender 2 m langt Medfølger kke Drft med vndueskontakt Når vnduet åbnes, brydes vndueskontakten, og radatorventlen lukker. Når vnduet lukkes gen, genoptager radatortermostaten den normale drft. Frostskrngsfunktonen sørger for, at radatorventlen åbner ved temperaturer under 5 C. Hvs en kabelforbundet vndueskontakt fjernes, skal parameter ændres tl eller, se afsnt 5. Kabeltlslutnng ftlslut f kablet ACS9 tl vndueskontakten HCA3 på følgende måde:. 2. ACS9 hvd sort GND grøn Tlslutnng af kabel tl radatortermostat HR92 Monterng. Løft dsplayet, og sæt det den ønskede vnkel. 2. Hvs du ønsker det, kan du vnkle dsplayet 4 og skubbe dsplayholderen ovenfra og nd mellem dsplayet og huset, ndtl den fastlåses.. 2. Afmonterng ftryk f bag på dsplayholderen, og træk den opad.. Afmonter dækslet på sden af radatortermostaten. 2. Sæt kablet ACS9 radatortermostaten HR92. Radatortermostaten regstrerer automatsk den tlsluttede vndueskontakt. 7

8 5. Grundndstllnger Oversgt De 2 grundndstllnger (parametre) kan tlpasses efter behov. Fabrksndstllngerne er vst med grå baggrund. Parametre, som er markeret med *, forklares nærmere det følgende. Par. Indst. Betydnng Sprogndstllng Engelsk Tysk Dansk Svensk Norsk Fnsk Baggrundsbelysnng * Slukket Aktveret Vnduesfunktonens varghed * Vnduesfunkton kke aktv Ventl åbner senest efter 3 mnutter Ventl åbner senest efter 9 mnutter Vnduesfunktonens følsomhed ved faldende rumtemperatur *.2 (følsom) 2. (mndre følsom) Fabrksndstllng:.4 Vnduesfunktonens følsomhed ved stgende rumtemperatur *. (følsom) 2. (mndre følsom) Fabrksndstllng:.2 Indstllng af ventlvandrng * Standard-ventlvandrng Tlstand med fuld vandrng Temperaturvsnng på dsplayet * Indstllet/programmeret temperatur (nomnel temperatur) Målt rumtemperatur Temperatur-offset * Tl tlpasnng af de temperaturer, der er målt af radatortermostaten og rummet Fabrksndstllng: C Par. Indst. Betydnng Battertype Alkalne Ltum NMH (genopladelgt batter) Vsnng af ventlposton * Ingen vsnng af ventlposton Kortvarg vsnng af ventlposton Regstrerng af vnduesfunkton * Fra (ngen vnduesfunkton) Auto (som parameter 3-5) Med kabel (med potentalfr vndueskontakt) Nulstllng tl fabrksndstllng Ingen reset Reset Bndngen bevares Tlbage Ændrng af parametre. Hold knappen nde ca. 5 sekunder, ndtl parameter blnker (venstre cffer). language Højre cffer vser den aktuelle ndstllng. Parameteren vses også klartekst. F.eks. står vsnngen for parameter (sprog) med ndstllng (Englsh). 2. Vælg den ønskede parameter (venstre cffer) med ndstllngshjulet. 3. Tryk på knappen for at bearbejde parameteren. Den aktuelle ndstllng af parameteren blnker (højre cffer). 4. Vælg den ønskede ndstllng (højre cffer) med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. Den netop bearbejdede parameter blnker (venstre cffer). 5. Gentag trnnene 2 tl 4, hvs du skal bearbejde flere parametre. 6. Forlad menuen ved at vælge tlbage med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. 8

9 Beskrvelse af parametrene Parameter 2 Baggrundsbelysnng Dsplayet har baggrundsbelysnng, der gør det lettere at aflæse nformatoner. Baggrundsbelysnngen tændes, når ndstllngshjulet bevæges, eller der trykkes på en knap. For at spare batterenerg slukkes baggrundsbelysnngen, hvs radotermostaten kke er blevet betjent ca. 7 sekunder. Parameter 3 tl 5 Vnduesfunkton For at spare energ lukker radatortermostaten radatorventlen, hvs du åbner et vndue, og temperaturen derfor falder kraftgt. Når du lukker vnduet, og temperaturen derfor stger, åbner radatortermostaten radatorventlen gen. Når vnduesfunktonens varghed (fabrksndstllng: 3 mnutter) er udløbet, reguleres der gen tl den aktuelle nomnelle rumtemperaturværd. Under vnduesfunktonen er systemet frostskret. Parameter 6 Ventlvandrng Radatortermostaten er fra fabrkken ndstllet tl optmal ventlvandrng. Hvs hele ventlvandrngen skal udnyttes, eller ventlen kke åbner helt, kan du vælge tlstanden med fuld vandrng. Parameter 7 Temperaturvsnng på dsplayet Ved fabrksndstllngen vses den nomnelle rumtemperaturværd på dsplayet. I ndstllngen "målt temperatur" vses den målte rumtemperatur på dsplayet. Der skftes tl den ndstllede temperatur ved at dreje på ndstllngshjulet eller trykke på knappen. Nu kan temperaturen gen ndstlles efter behov. Efter ca. 3 sekunder skfter vsnngen atter tl den målte temperatur. På grund af radatorens varmepåvrknng kan den vste "målte temperatur" på radatortermostaten afvge fra den temperatur, der måles andre steder rummet. Parameter 8 Temperatur-offset Eftersom radatortermostaten måler rumtemperaturen omkrng radatoren, kan det ske, at denne temperatur afvger fra den temperatur, der måles et andet sted rummet. Hvs der f.eks. måles 2 C rummet og 2 C ved radatoren, kan denne effekt udlgnes med et offset på C. Parameter Vsnng af ventlposton Når denne parameter er aktveret (ndstllng ""), vses den beregnede ventlposton kortvargt ( % åbnet). Efter ca. 3 mnutter vses hovedvsnngen gen. Vælg tlbage, og tryk på knappen drekte tlbage tl hovedvsnngen. for at komme Parameter Regstrerng af vnduesfunkton Ved tlslutnng af en vndueskontakt ndstlles parameteren automatsk på "2" (med kabel). Vnduesfunktonen styres va vndueskontakten. Hvs der kke er tlsluttet en vndueskontakt, skal ndstllngen "" eller "" være valgt. 6. Yderlgere funktoner Manuel ændrng af den nomnelle rumtemperaturværd Den nomnelle rumtemperaturværd kan tl enhver td ændres med ndstllngshjulet. Den ændrede nomnelle rumtemperaturværd gælder ndtl næste funktonsskft. Symbolet angver, at temperaturen er blevet ændret manuelt. Ved næste funktonsskft forsvnder symbolet. Hvs ndstllngshjulet drejes mod uret, ndtl off vses, lukkes ventlen permanent. I denne ndstllng er tdsprogrammet for den centrale betjenngsenhed kke længere aktv for denne radatortermostat. Systemet er dog frostskret, hvs varmeanlægget er slået tl. 9

10 Vsnng af rumnavn Hvs den centrale betjenngsenhed kan overføre rumnavnet (zonenavnet), lgesom f.eks. evotouch, vses rumnavnet på radatortermostaten (maks. 9 tegn). ftryk f på knappen. Rumnavnet (zonenavnet) vses kort på dsplayet. Automatske overvågnngsfunktoner Vnduesfunkton Hvs du åbner et vndue, og temperaturen derfor falder, lukker radatortermostaten for radatorventlen for at spare energ. På dsplayet vses vndue. Når temperaturen stger gen, dog senest efter den ndstllede td (fabrksndstllngen er 3 mnutter), åbner radatortermostaten for radatorventlen gen. Du kan også åbne radatorventlen tdlgere ved at dreje på ndstllngshjulet. Radatortermostatens følsomhed over for temperaturfald og temperaturstgnnger kan ndstlles, se afsnt 5, parameter 3 tl 5. Hvs der er tlsluttet en vndueskontakt, reagerer vnduesfunktonen drekte på, at vnduet åbnes og lukkes, se parameter. Ventlbeskyttelse Hvs radatorventlen kke har været helt åbnet 2 uger, udføres der en selvtest (tvangsdrft). Radatortermostaten åbner den efterfølgende mandag (fabrksndstllng) kortvargt radatorventlen for at forhndre, at den sætter sg fast. På dsplayet vses cycl. Frostskrng Hvs temperaturen falder tl under 5 C, åbner radatortermostaten for radatorventlen, ndtl temperaturen gen kommer op på 6 C. På denne måde forhndres frost varmeanlægget. På dsplayet vses frost. Varmeanlægget må kke være slået fra, ellers kan radatortermostaten kke overtage frostskrngsfunktonen. 7. Problemløsnng Fejlfndng Problem/ vsnng blnker Symbolerne blnker no sync e sensor e2 ventl Radatoren blver kke kold Motoren bevæger sg kke HR92 overtager ngen temperaturændrnger fra den centrale betjenngsenhed Årsag Afladede batterer Ingen trådløs kommunkaton Den trådløse forbndelse afbrudt Parameter på betjenngsenheden CM927/DT92 kke ndstllet Enhed defekt Motoren kan kke bevæges Radatorventlen lukker kke helt Ventlsoklen er kke låst Ventl lukket permanent, off vses Afhjælpnng Skft batterer Kontrollér den trådløse forbndelse mellem HR92 og den centrale betjenngsenhed (test af trådløs forbndelse) Gentag bndng Kontrollér spændngsforsynngen på den centrale betjenngsenhed og HR92 Kontrollér den trådløse forbndelse Betjenngsenhed CM927: Indstl parameter 8:SU. Betjenngsenhed DT92: Indstl parameter SU (se relevant vejlednng). Udskft enheden Kontrollér monterngen, fjern eventuelt snavs. Kontrollér monterngen Skft eventuelt tl tlstand med fuld vandrng (parameter 6). Stl skyderen poston Indstl rumtemperaturen tl den ønskede værd med ndstllngshjulet Den næste funktonskommando fra den centrale betjenngsenhed udføres gen af HR92

11 Nødbetjenng med afladede batterer. Lås radatortermostaten op. Dette gør du ved at skubbe skyderen på radatortermostaten hen mod. 2. Træk radatortermostaten af ventlsoklen. 3. Betjen radatorventlen manuelt med ndstllngshjulet på ventlsoklen. + Vægt Omgvende forhold Luftfugtghed Normer/Standarder 9. Bortskaffelse 85 g (med batterer) Tl bolger, forretnnger og mndre vrksomhede 9 % rel. fugtghed EN554-:26 +A2:2 EN554-2:997 +A2:28 EN673-:2 EN :2 EN3-22 EN RoHS 2/65/EC CE Gendannelse af fabrksndstllngen. Hold knappen nde ca. 5 sekunder, ndtl parameter blnker (venstre cffer). 2. Vælg parameter 2 (venstre cffer) og ndstllng (højre cffer) med ndstllngshjulet. 3. Tryk på knappen for at gendanne fabrksndstllngen. Bndngen bevares. 4. Vælg Tlbage for at returnere tl normal drft. 8. Teknske data Radatortermostaten skal bortskaffes overensstemmelse med WEEE-drektvet 22/9/EU om elektrsk og elektronsk udstyr. ffbortskaf emballage og produkt på den kommunale genbrugsstaton eller et lgnende sted, når produktet er udtjent. ffproduktet må kke bortskaffes med almndelgt husholdnngsaffald. ffproduktet må kke bortskaffes ved afbrændng. fffjern battererne. ffbortskaf battererne henhold tl gældende lokale lovkrav og kke sammen med almndelgt husholdnngsaffald. Type Kapslngsklasse Trådløs kommunkaton Forsynngsspændng Strømforbrug HR92 IP3 Regulerngsnøjagtghed (CA),5 C Tlslutnng tl radatoren M3 x,5 Omgvende temperatur 5 C SRD (868, 87, MHz) RX-klasse 2 Rækkevdde: typsk 3 m bygnnger Battertype LR6, AA, AM3 Mgnon: 2 x,5 V Ltum: 2 x,5 V NMH: 2 x,2 V Standby: ca. 65 mw Ved regulerng: ca. 24 mw Opbevarngstemperatur 2 C 65 C Mål 96 x 54 x 6 mm. Overensstemmelseserklærng Undertegnede Honeywell Inc. erklærer herved, at følgende udstyr HR92 overholder de væsentlge krav og øvrge relevante krav drektv 999/5/EF.

12 . Bndng og test af trådløs forbndelse Oversgt Tryk kort på knappen Vsnng: Rumnformaton Hold knappen nde ca. 5 sekunder bnd rf test tlbage Knappen Hold knappen nde, ndtl Knappen Knappen bndng opdaterer blnker Tlbage tl standardvsnngen ok afsluttet Knappen * Trådløst sgnal fra betjenngsenhed Tlbage tl standardvsnngen Vsnng af feltstyrke tlbage Knappen Tlbage tl standardvsnngen Drej ndstllngshjulet tl højre * Kun ved betjenngsenheder med 2-vejs-kommunkaton, f.eks. evotouch Fremstllet for og på vegne af forretnngsområdet Envronmental and Combuston Controls Dvson tlhørende Honeywell Technologes Sàrl, ACS-ECC EMEA, Z.A. La Pèce 6, 8 Rolle, Schwez repræsenteret af: Honeywell A/S Strandvejen 7 29 Hellerup Danmark Telefon: E-mal: Ret tl teknske ændrnger af hensyn tl forbedrnger forbeholdes C

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse 44 Radatortermostaten HR9 er eu.baccertfceret.. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: Radatortermostat med ventlsokkel M x,5. Batterer er vedlagt Dsplayholder Ventladapter

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur Betjenngsvejlednng Trådløs rumtemperaturføler med ur 1186.. Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Funkton af den trådløse rumtemperaturføler... 2 Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Energisøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm Energisøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm

Energisøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm Energisøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm Monterngsvejlednng Energsøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm 1345 26/27/28 Energsøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm 1349 26/27/28 Energsøjle med seks tomme enheder, højde 769 mm

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning EXCELLENCE COMPACT BLACK Produktnummer: 6165377_01 Dato: 7. marts 2017 Indhold 1- Skkerhedsnstruktoner...5 2- Teknske specfkatoner...7 2.1 Specfkatoner... 7 2.2 Dmensoner... 8 3- Beskrvende oversgt over

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER -AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER Betjenngsvejlednng MODEL : RN-850 PAL R Dansk Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Skkerhedsforanstaltnnger

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk 48329PL Ed1 Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk Libra + Ledningsfri dørklokkesæt Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 18 Sikkerhed... Hurtig start... Sådan åbner

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-102 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Model No. EC270P Part No. 3834RP0079V

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Brugsanvisning. I-øret høreapparater. resound.com

Brugsanvisning. I-øret høreapparater. resound.com Brugsanvsnng I-øret høreapparater resound.com Serenummer Modelnummer Batterstørrelse og -model Venstre høreapparat Serenummer Modelnummer Højre høreapparat IIC CIC ITC størrelse 10A ITC ITE størrelse 13

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med skkerhedskravene

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere