National Handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National Handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere"

Transkript

1 Region Nordjylland 22. oktober 2008 J.nr j.juhl/lbho National Handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere 1. Opsamling Indledning/baggrund Den nationale handlingsplan Nye initiativer som følge af handlingsplanen Målgruppen (Region Nordjylland) Hvad gøres i forvejen (Region Nordjylland) Region Nordjyllands forslag til tilrettelæggelsen Hvad skal gøres fremadrettet Efterlevelse af hepatitisplanen på forebyggelsesområdet Screening, vaccination og behandlingsforløb afhængig af smittestatus Ikke smittede stofmisbrugere skal tilbydes relevant blodprøvescreening 1 x årligt Smittede stofmisbrugere tilbydes specialrådgivning og specialbehandling i samarbejde med Aalborg Sygehus Skematisk oversigt over de enkelte forløb Monitorering og opfølgning Økonomi

2 1. Opsamling I foreliggende notat præsenteres et forslag til tilrettelæggelsen af implementeringen af den nationale handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere i regi af Misbrugscentret, Region Nordjylland. Tilbuddet omfatter de nordjyske kommuner med undtagelse af de kommuner, som selv varetager opgaverne vedrørende misbrugsbehandling. Regeringen og satspuljepartierne har med indgåelsen af satspuljeaftalen i 2006 besluttet, at der skal tages en række initiativer, som fastholder og udbygger den eksisterende indsats mod narkotikamisbruget. Det er blandt andet besluttet, at indsatsen mod hepatitis C blandt stofmisbrugere skal øges på landsplan. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national handlingsplan, der gennemgår den aktuelle forebyggelsesindsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere og peger på nye konkrete initiativer, hvormed indsatsen skal styrkes. Forslaget sikrer en efterlevelse af kravene i den nationale handlingsplan: Gruppen af hårdest belastede misbrugere sikres en koordineret og sammenhængende indsats i forhold til relevante initiativer vedrørende forebyggelse af hepatitis C. Det er landets kommuner, som har ansvaret for implementeringen af handlingsplanen. Kommunerne er samlet DUT-kompenseret med 5,6 mio. kr. årligt fra 2007 og fremefter som følge af den øgede indsats mod hepatitis C blandt målgruppen. Tabel 1. indeholder en oversigt over nuværende og nye tiltag som følge af handleplanen opdelt i forhold til Sundhedsområdet og Misbrugscentret. Tabel 1. Oversigt over nuværende og nye tiltag i forhold til Sundhedsområdet og Misbrugscentret, Region Nordjylland Opgavefordelingen - nuværende og nye initiativer Nuværende tiltag Sundhedsområdet - Blodprøvetagning - Screening - Vaccination - Behandling Misbrugscentret - Oplysning, rådgivning og vejledning om smitterisici, behandling mv. Nye initiativer - Sikring af en systematisk gennemførelse af de forebyggende foranstaltninger; Ekstra støtte og motivationssamtaler for at sikre screening, vaccination og/eller behandling - Vaccination - Ledsagelse til blodprøvetagning - Monitorering og opfølgning på forebyggelsesindsatsen Behandlings-takst pr. klient kr. pr. forløb 2

3 Taksten på i alt kr. dækker følgende udgifter: - ekstra støtte og samtaler med den enkelte borger - administrative ressourcer i forhold til tilrettelæggelsen af behandlingsforløb samt monitorering og opfølgning Det vurderes, at det er passende med et gennemsnitligt personaleforbrug på cirka fire timer pr. forløb. Ydelsen tilbydes i henhold til sundhedslovgivningen. 2. Indledning/baggrund I Danmark er der på trods af en stor indsats i sundhedssektoren og på trods af forebyggelseskampagner stadig social ulighed i sundhed. Sundhed og sygelighed er ulige fordelt og de socialt dårligst stillede grupper dør fortsat i en yngre alder og er mere belastede af sygdom og usund livsstil sammenlignet med de bedre stillede grupper. Én af de særligt udsatte, marginaliserede og sårbare grupper er gruppen af stofmisbrugere. Foreliggende undersøgelser og alle erfaringer på området viser, at der i forhold til denne gruppe skal en særlig indsats til for at få misbrugerne til at modtage og ikke mindst at fastholde dem i social- og sundhedstilbud. De traditionelle offentlige tilbud kommer ofte til kort, når det drejer sig om gruppen af stofmisbrugere, som på grund af social ulighed, ustabilitet og opløsning af sociale normer ikke magter/formår at tage mod de eksisterende tilbud. Kronisk leverbetændelse (hepatitis) forårsaget af hepatitis C virus er særdeles udbredt blandt danske stofmisbrugere. Smitte sker via blod på grund af dårlig hygiejne i forbindelse med genbrug af injektionsudstyr. Kronisk infektion kan over en årrække medføre udvikling af skrumpelever og leverkræft. Stofmisbrugere, der injicerer stoffer, er således i nærliggende risiko for hurtigt at pådrage sig en særdeles smitsom og potentiel alvorlig sygdom. Efter satspuljeaftalen på sundhedsområdet for er regeringen og satspuljepartierne enige om at styrke sundhedsfremme og forebyggelse ved at støtte indsatsen omkring gruppen af de socialt mest udsatte stofmisbrugere. Regeringen og satspuljepartierne har med indgåelse af satspuljeaftalen i 2006 således besluttet, at der skal tages en række initiativer, som fastholder og udbygger den eksisterende indsats mod narkotikamisbruget. Det er blandt andet besluttet, at indsatsen mod hepatitis C blandt stofmisbrugere skal øges på landsplan. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national handlingsplan, der gennemgår den aktuelle forebyggelsesindsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere og peger på nye konkrete initiativer, hvormed indsatsten skal styrkes. Det er landets kommuner som har ansvaret for implementeringen af handlingsplanen. Sundhedsstyrelsen anbefaler følgelig, at indsatsen mod hepatitis C blandt personer indskrevet i misbrugsbehandling på landsplan øges ved, at kommunerne iværksætter følgende to nye lokale initiativer: 3

4 1. Kommunen skal sikre en systematisk gennemførelse af de tiltag, som allerede bør indgå i den lægelige stofmisbrugsbehandling og forebyggende indsats mod narkotikamisbrug, herunder: - Oplysning og rådgivning om forebyggelse af blodbåren smitte til stofmisbrugere, hvad enten de findes smittede eller ej - Screening for hepatitis A, B og C samt HIV - Vaccination mod hepatitis A og B - Henvisning til behandling 2. Kommune bør sikre, at der for hvert af de af kommunen benytte behandlingssteder første gang med udgangen af 2007 udarbejdes en status for den faktiske implementering af handlingsplanen, så den forebyggelses-, undersøgelses- og behandlingsmæssige indsats kan vurderes. Der er i forbindelse med tidligere forhandlinger med de kommunale parter om DUT-kompensation opnået enighed om, at kommunerne samlet skal kompenseres med 5,6 mio. kr. årligt fra 2007 og fremefter som følge af den øgede indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere. I Region Nordjylland varetager Misbrugscentret, Region Nordjylland opgaverne vedrørende forebyggelses-, rådgivnings- og behandling i forhold til alle former for misbrug af rusmidler for de af regionens kommuner, som serviceres af Misbrugscentret, Region Nordjylland. I foreliggende notat præsenteres der et forslag til tilrettelæggelsen af implementeringen af den nationale handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere i regi af Misbrugscentret. Tilbuddet omfatter de nordjyske kommuner med undtagelse af de kommuner, som selv varetager opgaverne vedrørende misbrugsbehandling. 3. Den nationale handlingsplan Kronisk leverbetændelse forårsaget af hepatitis C virus (HCV) er særdeles udbredt blandt danske stofmisbrugere. Smitte sker via blod, det vil sige på grund af dårlig hygiejne i forbindelse med genbrug af injektionsudstyr, herunder deling af vat, kogekar, filter, vand og skeer. Infektionen kan over en årrække medføre udvikling af skrumpelever og kræft. Med indgåelse af satspuljeaftalen for 2006, som skal ses som en opfølgning på satspuljeaftalen for 2004, besluttede regeringen og satspuljepartierne, at der skulle tages en række initiativer, som fastholder og udbygger den eksisterende indsats mod narkotikamisbruget. Intensiveringen af indsatsen sker over en bred kam med en ambition om i endnu højere grad at begrænse stofmisbruget og de alvorlige skader, som misbruget påfører stofmisbrugere selv, deres nærmeste og det omgivende samfund. Det blev blandt andet besluttet, at indsatsen mod hepatitis C blandt stofmisbrugere skulle øges på landsplan. Den nationale handlingsplan gennemgår den aktuelle forebyggelsesindsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere og peger på nye konkrete initiativer, hvormed indsatsen kan styrkes Nye initiativer som følge af handlingsplanen Sundhedsstyrelsen anbefaler, at indsatsen mod hepatitis C blandt stofmisbrugere på landsplan øges ved, at kommunerne iværksætter følgende to nye lokale initiativer: 1. Sikring af en systematisk gennemførelse af de forebyggende foranstaltninger. 4

5 2. Monitorering af og opfølgning på forebyggelsesindsatsen. Kommunen skal sikre, at arbejdet organiseres således, at målgruppen systematisk tilbydes forebyggende foranstaltninger i form af: a. Oplysning og rådgivning om forebyggelse af blodbåren smitte til stofmisbrugere, hvad enten de findes smittede eller ej. b. Screening for hepatitis A, B og C samt HIV. c. Vaccination mod hepatitis A og B. d. Henvisning til behandling. e. Monitorering og opfølgning. For uddybende og mere konkret information vedrørende punkt a. til e. henvises til bilag 1: Nationale handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere. 4. Målgruppen (Region Nordjylland) Målgruppen af intravenøse stofmisbrugere, omfatter i alt mellem personer i regionen (samtlige kommuner med undtagelse af Aalborg Kommune, Thisted Kommune og Morsø Kommune). Antallet er beregnet på baggrund af antallet af personer i substitutionsbehandling + en skønnet andel af gruppen af personer i udredning for stofmisbrug. Hertil er yderligere lagt et mindre antal af brugerne af Misbrugscentrets Mobilt Ungeteam 1 inden for gruppen af misbrugere, som sniffer stoffer. Oversigt over antal personer i substitutionsbehandling på Misbrugscentret i 2007 fordelt på kommuner: Kommune Antal Brønderslev 25 Frederikshavn 67 Hjørring 92 Jammerbugt 14 Mariagerfjord 28 Rebild 14 Vesthimmerland 42 I alt 284 Oversigt over antal personer i stofudredningsforløb på Misbrugscentret i 2007, fordelt på kommuner: Kommune Antal Brønderslev 17 Frederikshavn 48 1 Mobilt Ungeteam er målrettet unge med begyndende misbrug af hash og andre stoffer. Formålet med projektet er at give unge i alderen år med et begyndende, lettere eller tungere hashmisbrug mulighed for at komme ud af misbruget samtidig med, at de bevarer kontakt til uddannelses- og lokalmiljø. 5

6 Hjørring 63 Jammerbugt 7 Mariagerfjord 31 Rebild 11 Vesthimmerland 22 I alt 199 Ud af denne gruppe på 199 personer i udredning antages det, at knap 150 tilhører målgruppen. Det bør bemærkes, at der vil være et antal af personer i de enkelte kommuner med intravenøs misbrug, som ikke vil få tilbudt ydelsen, da Misbrugscentret ikke har kontakt/kendskab til disse personer. De respektive kommuner er dog stadig ansvarlige i forhold til at iværksætte de relevante initiativer til denne gruppe. 5. Hvad gøres i forvejen (Region Nordjylland) Afdeling for Klinisk Biokemi i Aalborg har siden 1989 været center for kronisk viral hepatitis i Nordjylland. Afdelingen har afholdt mange informationsmøder for praktiserende læger og sygehuskolleger. Holdningen har altid været at alle relevante patienter mindst én gang skulle forbi ambulatoriet med henblik på at få den relevante information og vejledning. Alle der ønsker det og som kan samarbejde (i praksis får taget blodprøver) bliver fulgt af ambulatoriet. Der er ikke økonomiske begrænsninger på behandlingen, og alle er blevet behandlet, når indikationen var i orden. Det er muligt at behandle stofmisbrugere, der er i substitutionsbehandling, men aktivt (illegalt) stofmisbrug er en kontraindikation, fordi behandlingen kræver et meget regelmæssigt liv. På laboratoriesiden udføres alle relevante analyser på Klinisk Biokemisk afdeling i Aalborg, der råder over det mest avancerede hepatitislaboratorium i Danmark. Blodprøverne foretages af sygehusene lokalt, eller af egen læge, alle prøver analyseres i Aalborg. Vaccinationer foretages enten af egen læge eller på sygehusene. I regi af Region Nordjyllands Misbrugscenter er det praksis ved indskrivning til behandling, at stofmisbrugeren udredes med hensyn til somatiske sygdomme, herunder hvilke behandlinger stofmisbrugeren modtager hos egen læge eller af sygehusvæsnet. I forhold til hepatitis handlingsplanens målsætninger, påpeger Sundhedsstyrelsen, at der hidtil ikke har været en koordineret og systematisk indsats overfor målgruppen og mange stofmisbrugere i behandlingssystemet går rundt med ukendt smittestatus. En systematisk indsats besværliggøres blandt andet af problemer med at få taget blodprøver samt mangelfuld koordinering mellem stofmisbrugeren, egen læge, sygehus og eventuel behandlingsinstitution. Hertil kommer at der er personer, som ofte vægrer sig mod blodprøvetagning samt i visse tilfælde møder for uregelmæssigt frem til at kunne følge en vaccinationsserie mod hepatitis A og B. Sygehusvæsenet har fortrinsvis haft fokus på stabiliserede misbrugere, der er i behandling eller som har afsluttet en behandling for stofmisbrug. Misbrugscentret har fortrinsvis fokuseret på stofmisbru- 6

7 gerens misbrug og stofafvænning, medens der kun i mindre grad har været fokus på den sundhedsforebyggende indsats. Hovedproblemstillingen med hensyn til hepatitisforebyggelse er, at få de ikke-stabiliserede stofmisbrugere motiveret for dels screening og eventuel vaccination og/eller behandling. Det er ikke lægefagligt forsvarligt at behandle borgere, der ikke er stabiliseret og som derfor ikke vurderes at kunne gennemføre et behandlingsforløb. Opgaven bliver fremadrettet at få motiveret/stabiliseret flere stofmisbrugere til henholdsvis blodscreening/vaccinationsprogrammer og hepatitis behandling. 6. Region Nordjyllands forslag til tilrettelæggelsen I nedenstående redegøres for et forslag til den fremtidige tilrettelæggelse af indsatsen i regi af Region Nordjyllands Misbrugscenter. For det første ændres Misbrugscenters udredningsmanual, så der fremadrettet indgår et element af orientering om og screening for hepatitis A+B+C indikation. Alle nye borgere som tilhører målgruppen vil udover den almindelige udredning blive orienteret om hepatitis, og i forlængelse heraf få tilbud og vejledning om blodprøvekontrol. Nuværende, kendte stofmisbrugere som tilhører målgruppen, der ikke tidligere er blevet screenet, vil senest i forbindelse med udarbejdelsen af en ny handleplan eller lægesamtale blive orienteret om, og motiveret til at få foretaget blodprøve. Tilbuddet om blodprøvekontrol, svarafgivelse samt eventuelt vaccination vil foregå i tæt samarbejde med Afdelingen FBE Klinisk Biokemi på Aalborg Sygehus. Denne afdeling varetager al screening af blod for hepatitis samt behandlingen af patienter med hepatitis. Misbrugscentret registreres med Rekvirentnummer, som vil stå på blodprøvetagningsblanketten, som stofmisbrugeren modtager fra sundhedspersonale på Misbrugscentret. Hvis stofmisbrugeren siger ja til at få foretaget en blodprøve, henviser Misbrugscentret stofmisbrugeren til et laboratorium der foretager blodprøven. I enkelte tilfælde kan der blive tale om en form for ledsagerordning af stofmisbrugeren. Prøveresultatet bliver fremsendt til Misbrugscentret, der forestår informationen til stofmisbrugeren. I de tilfælde stofmisbrugerens blodprøve er positiv, bliver han/hun henvist til en lægesamtale, hvor stofmisbrugeren modtager en særlig rådgivning og vejledning om hvilke muligheder der er for behandling. Hvis stofmisbrugeren er indstillet på behandling, hjælper og vejleder Misbrugscentret stofmisbrugeren. Misbrugscentret er i nødvendigt omfang behjælpelig med at stofmisbrugeren får mulighed for at blive vaccineret mod hepatitis A og B, normalt ved egen læge. Proceduren bliver således: 7

8 1) Misbrugscentret motiverer stofmisbrugeren til screening. Vedkommende får udleveret blodprøvetagningsseddel med Misbrugscentrets rekvirentnummer. Der er tilsvarende tilbud om at der fremsendes et brev til vedkommendes praktiserende læge om at patienten deltager i screeningsprojekt. 2) Blodprøven tages på ambulatorium eller hos praktiserende læge. Der skal eventuelt afsættes tid til at Misbrugscentrets sundhedspersonale kan ledsage stofmisbrugeren til blodprøvetagning. 3) Blodprøven analyseres på afdelingen for Klinisk Biokemi, Aalborg Sygehus. 4) Svar med stofmisbrugerens status sendes til vedkommende selv samt sundhedspersonalet i Misbrugscentret. 5) Ved negativt svar orienteres om smitteveje. Der indgås aftale om screening igen efter 12 måneder. Misbrugscentret er ansvarlige for, at den enkelte får tilbudt regelmæssig screening. 6) Ved positivt svar orienteres om smitteveje. Den smittede stofmisbruger motiveres til en samtale på afdelingen for Klinisk Biokemi, Aalborg Sygehus: - På baggrund af den lægefaglige vurdering på sygehuset, tages der stilling til om stofmisbrugeren skal tilbydes behandling for hepatitis og vaccination mod hepatitis b. - Misbrugscentret eller egen læge kan tilbyde at gennemføre vaccinationen (vaccinationsprogrammet løber over en periode på 6 til 18 måneder). - Endelig vil Misbrugscentret i forbindelse med den løbende kontakt med stofmisbrugeren støtte, motivere og hjælpe stofmisbrugeren til at fremvise en sådan stabilitet at behandlingsforløbet kan gennemføres i samarbejde med afdelingen for Klinisk Biokemi på Aalborg Sygehus. Hvis stofmisbrugeren siger nej til at få foretaget en blodprøve og dermed behandling bliver stofmisbrugeren henvist til en samtale med Misbrugscentrets sygeplejerske, der orienterer og redegør for smitterisici og symptomer for hepatitis. Ligeledes vil stofmisbrugeren blive instrueret i en adfærd, der mindsker risikoen for at pådrage sig hepatitis. I denne samtale vil der også foregå endnu en motivering for at modtage behandling. Herefter vil stofmisbrugeren løbende blive forsøgt motiveret til at påbegynde en screening og dermed behandling. 7. Hvad skal gøres fremadrettet For at imødekomme målsætningerne i den nationale handlingsplan foreslår Region Nordjylland, at Region Nordjyllands Misbrugscenter fremadrettet påtager sig at løfte opgaven for kommunerne, jf. punkt 6. Misbrugscentret vil varetage opgaverne i forhold til de hårdest belastede stofmisbrugere. Denne gruppe er præget af uforudsigelighed og i nogle tilfælde kaos hvor det at følge en præcis struktureret behandlingsplan er en umulighed. Ofte lever den enkelte person i et miljø præget af misbrug 8

9 og ustabilitet, hvor det ikke er realistisk at forvente, at den enkelte formår at forholde sig til en sygdom, som eventuelt kan være dødelig om en årrække. Den enkelte stofmisbruger har mere end nok med at gøre med at forholde sig til problemer som truer her og nu. Misbrugscentret indsats vil støtte og hjælpe denne gruppe både i forhold til de praktiske forhold ved eksempelvis at huske tider, hente og bringe men også i forhold til den motiverende del om at fastholde den enkelte i behandlingen. Der vil i høj grad være tale om et supplement til de opgaver Misbrugscentret i forvejen løser for kommunerne. Det vil samtidig være en fordel, at koordinationen af indsatsen er samlet i den samme organisation og at det er denne organisation, der systematisk og samlet står for samarbejdet til sygehusvæsenet. Indsatsen vil dermed kunne foregå i sammenhæng med den løbende opfølgning og behandling, som borgere i nævnte målgruppe tilbydes. Region Nordjyllands Misbrugscenter behandler stofmisbrugere og udleverer substitutionsmedicin på tilknyttede væresteder. Der er en tæt løbende kontakt mellem stofmisbrugerne og centrets sundhedsfaglige og socialfaglige personale. Centret har tilknyttet en lægekonsulent, der er i løbende kontakt med stofmisbrugere omkring udredning og udlevering af substitutionsmedicin. Misbrugscentret vil skriftligt rette henvendelse til de relevante personer, som er tilmeldt apotekerordningen med et tilsvarende tilbud. Det er Misbrugscentrets vurdering, at hepatitisforebyggelse i forhold til gruppen af ikkestabiliserede stofmisbrugere samt hepatitisbehandling af stabiliserede misbrugere, kan fremmes væsentligt og mest omkostningseffektivt, ved at udnytte den organisation der allerede er etableret omkring stofmisbrugernes nuværende behandling og i regi af denne Efterlevelse af hepatitisplanen på forebyggelsesområdet Alle i målgruppen skal have tilbud om rådgivning om smitteveje og forebyggelse, hvad enten de er smittede eller ej. For personer i dagbehandlingstilbud vurderes det, at denne rådgivning kan integreres i dette tilbud. En medarbejder fra metadonområdet (eksempelvis en sygeplejerske), vil kunne undervise brugerne om smitteveje og forebyggelse. I forhold til personer i substitutionsbehandling vurderes det, at det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis der uddannes nøglepersoner inden for gruppen af medarbejdere, som er i løbende kontakt med brugerne. Nøglepersonerne har til opgave at orientere og undervise målgruppen, ved individuelle samtaler, når den enkelte person er motiveret. Det er ikke praktisk formålstjenligt, at undervise denne gruppe samlet på grund af en ofte væsentlig ustabilitet i forhold til fremmøde, motivation mv. Misbrugscentret vurderer, at opgaverne vedrørende den generelle rådgivning kan varetages inden for de nuværende økonomiske rammer. Den forebyggende indsats og overdragelsen af ansvar for hinanden i misbrugsmiljøet er afgørende, da det er de færreste som forbereder sig på deres rusmiddel-debut ved eksempelvis at købe nye kanyler eller anskaffe eget snifferør. Derimod er der ofte tale om en spontan handling. 9

10 7.2. Screening, vaccination og behandlingsforløb afhængig af smittestatus Ikke smittede stofmisbrugere skal tilbydes relevant blodprøvescreening 1 x årligt Handlingsplanen lægger op til at målgruppen sikres nem og hurtig adgang til blodprøvetagning. Formålet med screeningen for hepatitis hos stofmisbrugere er at afgøre, om stofmisbrugeren er smittet og om der i så fald er tale om en overstået eller kronisk infektion for derefter at handle ud fra de givne fund. Blodprøvetagningen foregår decentralt, hos egen læge eller på lokalt ambulatorium. Samtlige prøver sendes i Region Nordjylland alle til Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Sygehus. Misbrugscentret yder i den forbindelse, jf. afsnit 6, personalestøtte i form af rådgivning til den enkelte stofmisbruger. Stofmisbrugeren motiveres til at få taget blodprøverne hos egen læge eller på det nærmeste hospital. Gruppen af personer som ikke er fundet smittede skal tilbydes vaccination mod hepatitis A/B. I henhold til bekendtgørelse nr. 746 af om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper, kan injektionsnarkomaner, som ikke har været smittet med hepatitis B, og som har bopæl i Danmark, blive gratis vaccineret mod hepatitis B. Vaccinationen gives i form af en kombineret vaccine, der tillige beskyttet mod smitte med hepatitis A 2. Misbrugscentrets læge og sygeplejersker tilbyder at stå for vaccinationsprogrammet og derved sikre målgruppen en nem og hurtig adgang til vaccination mod hepatitis A og B. Brugerne i substitutionsbehandling får tilbud om at blive vaccineret af Misbrugscentrets sygeplejerske. Misbrugscentret vil skriftligt rette henvendelse til de relevante personer, som er tilmeldt apotekerordningen med et tilbud om at blive vaccineret. Gruppen vil desuden modtage vejledning og rådgivning, enten i forbindelse med den førstkommende opfølgningssamtale i forbindelse med behandlingen eller ved indkaldelse til en særlig samtale med dette specifikke formål. Personer inden for målgruppen, som er i dagbehandling, vil blive orienteret om muligheden for at blive vaccineret ved egen læge Smittede stofmisbrugere tilbydes specialrådgivning og specialbehandling i samarbejde med Aalborg Sygehus Henvisning til behandling tilrettelægges centralt, via en aftale mellem Misbrugscentret (den misbrugsbehandlende læge) og Aalborg Sygehus. Når der er indikation for enten hepatitis C eller B, henvises stofmisbrugeren til Aalborg Sygehus for yderligere diagnostik, rådgivning og vurdering med henblik på løbende kontrol og/eller behandling. Henvisningen til behandling sker på foranledning af Misbrugscentrets tilknyttede læge. 2 Med mindre anvendelse af kombinationsvaccine ud fra en lægefaglig vurdering anses for uegnet. 10

11 Misbrugscentrets følger i samarbejde med Aalborg Sygehus op i forhold til eventuelle vaccinationsforanstaltninger. Misbrugscentret tilbyder støtte til den enkelte i form af motivation, vejledning, ledsagelse og støtte til befordring (buskort) til og fra behandlingen på Aalborg Sygehus Skematisk oversigt over de enkelte forløb Nedenstående figur indeholder en skematisk oversigt over de enkelte forløb: Målgruppen af stofmisbrugere Generel oplysning/ samtale/ rådgivning Screening Nye Klienter Gamle klienter minus smittede (1 gang årligt) smittede ikke smittede smittede ikke smittede Særlig rådgivning/ vejledning tilbud om vaccinationer Særlig rådgivning/ vejledning tilbud om vaccinationer Relevant behandling og evt. vaccination Relevant behandling og evt. vaccination 11

12 7.3. Monitorering og opfølgning Parametrene for registreringen af handlingsplanens implementering er fastlagt, men der mangler endnu en udmelding omkring den konkrete indrapportering. Misbrugscentret har sammen med Aalborg Sygehus - klinisk biokemisk afdeling, mulighed for at varetage den årlige indrapportering til Sundhedsstyrelsen. Det sker ved at Misbrugscentrets læge registreres som rekvirent og team nord og team syd registreres som bi-rekvirenter. Derved sikrer vi båden den løbende årlige opfølgning og den årlige indrapportering til Sundhedsstyrelsen. 8. Økonomi Det er kommunerne, som har ansvaret for implementeringen af handlingsplanen. Kommunerne kompenseres samlet med 5,6 mio. kr. årligt fra 2007 og fremefter som følge af den øgede indsats mod hepatitis C blandt målgruppen. Tabel 1. indeholder en oversigt over nuværende og nye tiltag som følge af handleplanen opdelt i forhold til Sundhedsområdet og Misbrugscentret. Tabel 1. Oversigt over nuværende og nye tiltag i forhold til Sundhedsområdet og Misbrugscentret, Region Nordjylland Opgavefordelingen - nuværende og nye initiativer Nuværende tiltag Sundhedsområdet - Blodprøvetagning - Screening - Vaccination - Behandling Misbrugscentret - Oplysning, rådgivning og vejledning om smitterisici, behandling mv. Nye initiativer - Sikring af en systematisk gennemførelse af de forebyggende foranstaltninger; Ekstra støtte og motivationssamtaler for at sikre screening, vaccination og/eller behandling - Vaccination - Ledsagelse til blodprøvetagning - Monitorering og opfølgning på forebyggelsesindsatsen Behandlings-takst pr. klient kr. pr. forløb Taksten på i alt kr. dækker følgende udgifter: - ekstra støtte og samtaler med den enkelte borger - administrative ressourcer i forhold til tilrettelæggelsen af behandlingsforløb samt monitorering og opfølgning 12

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere

National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere 2007 National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen Islands brygge 67 2300

Læs mere

SHARED ADDICTION CARE COPENHAGEN. Ph.d. studerende Marianne Linnet SOCIALFORVALTNINGEN

SHARED ADDICTION CARE COPENHAGEN. Ph.d. studerende Marianne Linnet SOCIALFORVALTNINGEN SHARED ADDICTION CARE COPENHAGEN Ph.d. studerende Marianne Linnet SOCIALFORVALTNINGEN DAGENS PROGRAM Problemets karakter Stofmisbrugerne Hepatitis C Antal smittede Hvad er risikoadfærd? Opgavens karakter?

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer.

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer. Notat Orientering til Socialudvalget - om undersøgelsen Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget

Læs mere

Frokost kl. 13.00-13.30 for alle deltagere i temadagen.

Frokost kl. 13.00-13.30 for alle deltagere i temadagen. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe onsdag den 17. december 2008 kl. 13.30-15.30 i lokale 506, Sundhedsfagligt Videnscenter, Østre

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kommunernes implementering af National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere

Kommunernes implementering af National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere Kommunernes implementering af National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere Baggrund Folketinget ønskede gennem en satspuljeaftale for 6 at øge den nationale indsats mod

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

TeleCare Nord. Brugen af henvisninger og korrespondance Erfaringer forbedringer

TeleCare Nord. Brugen af henvisninger og korrespondance Erfaringer forbedringer TeleCare Nord Brugen af henvisninger og korrespondance Erfaringer forbedringer TeleCare Nord projektet en kort rejse tilbage i tiden TeleCare Nord - mål Skaber forskningsmæssig evidens for patientnære

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C.

KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Sundhedsfaglig i myndighed KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Nordjylland Kommunalbestyrelserne i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild

Læs mere

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov for: Forebyggelse og sundhedsfremme (Standard 2.16.2) vurderes i jf: Patienters

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL KOL-patienter har fået diagnosticeret en Kronisk Inflammatorisk Lungesygdom med en systemisk komponent. Sygdommen medfører vedvarende

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Baggrund Opgavetyper I mange af Socialforvaltningens tilbud udføres en række opgaver, som har sundhedsfaglig

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C.

KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C. Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Sundhedsfaglig i myndighed KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale

Læs mere

VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS

VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS 2010 Vejledning om generel screening af gravide for infektion med hepatitis B

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2014/1 LSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Modeller. Modeller for samarbejde mellem

Modeller. Modeller for samarbejde mellem Modeller Modeller for samarbejde mellem kommunerne og Infektionshygiejnen i Region Nordjylland Hobrovej 42 A 9000 Aalborg infektionshygiejne@rn.dk Tlf. 97665000 3. maj 2016 Modeller for samarbejde mellem

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

KvalHep-Hep C Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C (Sundhedsstyrelsen).

KvalHep-Hep C Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C (Sundhedsstyrelsen). Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Sundhedsfaglig i Myndighed KvalHep-Hep C Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Bilag 1: Kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum, Aarhus Kommune, februar 2013

Bilag 1: Kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum, Aarhus Kommune, februar 2013 Bilag 1: Kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum, Aarhus Kommune, februar 2013 Denne kvalitetsstandard er udarbejdet ved planlægning af stofindtagelsesrum i Aarhus Kommune og beskriver de overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Tilbud Hjørring a) Patientuddannelse, Lær at leve med en kronisk sygdom b) KOL kursus a) Ja, ved instruktør b) Ja, diæstist Frederikshavn

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D.

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Misbrug og dobbeltdiagnoser Hvad er problemet? Alkohol Det er

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010:

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Program: Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Præsentation: Vivian Kjær, afd.spl, Heroinklinikken, KABS Sundhedsfaglig behandling i KABS Historien bag den sundhedsfaglige behandling Opbygningen

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk og psykisk syndrom, som kan udvikles over tid Misbrug forekommer, når forbruget tydeligt

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 2013 Asylgade 30 7700 Thisted tlf: 9917 1717 thistedkommune@thisted.dk www.thisted.dk Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere