1 Budgetredegørelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Budgetredegørelse 2011"

Transkript

1 1 Budgetredegørelse 2011

2 1 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt regnskab 2009 budget Indledning, fra 1. økonomiskøn i marts til budgetoplæg Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen... 4 Hjælp til økonomisk trængte kommuner... 5 Midtvejsregulering af bloktilskuddet for Betinget bloktilskud på 3 mia. kr Skattesanktion i Øvrige punkter i Økonomiaftalen... 6 Fra 1. økonomiskøn i marts 2010 til budgetoplæg Totalbudgettet Skattefinansieret budget , talopstilling Driftsresultatet Udviklingen i kassebeholdningen Serviceudgifterne i budget Specifikation af grundlaget for serviceudgiftsbudget Demografisk udgiftspres Bevillingsoversigt for serviceudgifter Serviceudgifterne opdelt på 15 udgiftsområder Indkomstoverførsler Forsikrede ledige Anlægsudgifter Renter, afdrag på lån og låneoptagelse Afvikling af gæld til Odder Spildevand a/s Skatteprognose og valg af budgetteringsform Skattestoppet Ramme på 300 mio. kr. til skatteforhøjelser Skatteloft Tilskud og udligning Statstilskuddet Udligningstilskud Udligning af selskabsskat Tilskud til ældreområdet Tilskud til Tunø Grundskyld Lov- og cirkulæreprogram Sammendrag af besparelser vedtaget den Skattetabel (provenu ved forhøjelse af beskatningsniveau)... 34

3 2 Hovedoversigt i mio. kr Regnskab 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Indtægter: Skatter -793,5-825,5-820,2-877,1-909,8-946,4 Generelle tilskud m.v. -196,0-235,0-257,2-241,5-230,4-221,6 I alt indtægter -989,5-1060, , , , ,0 Driftsudgifter: Serviceudgifter 824,6 835,9 836,1 833,2 840,4 850,2 Forsikrede ledige 32,3 40,0 40,0 40,0 40,0 Overførsler 161,5 169,9 181,6 185,4 189,4 189,8 Renter 11,7 12,1 9,4 9,3 9,1 9,0 PL-regulering 20,9 44,4 68,9 I alt driftsudgifter 997, , , , , ,8 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 8,3-10,3-10,2-29,7-16,8-10,1 Skattefinansierede anlægsudgifter 90,3 35,4 40,0 40,0 40,0 40,0 Salg af bygninger -11,0 RESULTAT AF DRIFT OG ANLÆG 87,6 25,1 29,8 10,3 23,2 29,9 Lån mm Afdrag på lån 11,4 8,9 12,6 12,8 13,4 14,0 Låneoptagelse -47,6-27,8-6,5-6,5-6,5-6,5 Finansforskydninger 24,9-0,3 5,8 1,0-3,0 1,0 I alt lån mm -11,3-19,2 11,9 7,3 03,9 8,5 RESULTAT AF DRIFT, ANLÆG OG LÅN 76,3 5,9 41,6 17,6 27,1 38,4 Jordforsyning Salg af jord -6,6-14,4-12,8-11,0-12,1-10,0 Køb af jord og byggemodning 5,1 10,0 12,8 11,0 12,1 10,0 I alt jordforsyning -1,5-4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Spildevand (udgår af budget fra 2010) -8,3 RESLUTAT I ALT, underskud 66,5 1,5 41,6 17,6 27,1 38,4 Mio.kr. Regnskab 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kassebeholdning ultimo (- = kassetræk) -7,2-41,9-73,5-81,2-98,3-126,7 Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 43,7 19,9-11,7-19,4-36,5-64,9 Langfristet gæld inkl. leasing 268,2 290,4 287,2 283,7 279,8 275,1 Langfristet gæld - ældreboliger 93,8 91,8 89,8 87,6 85,4 83,1 Langfristet gæld i alt 362,0 382,3 377,0 371,3 365,2 358,2

4 3 Indledning. I det følgende redegøres der for de forudsætninger, som er indregnet i budgetoplægget for 2011 og budgetoverslagsårene Blandt andet er de økonomiske konsekvenser af aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2011 og de besparelser, som Byrådet vedtog den 10. maj 2010, indarbejdet i budgetoplægget. Budgetmaterialet, som udsendes til Byrådet i august måned 2010, består af: 1. Budgetredegørelsen. 2. Budgetbemærkninger og budget for serviceudgifter og indkomstoverførsler. 3. Forslag til anlægsarbejder. 4. Forslag til takster. 5. Forslag til serviceændringer fremsendt af fagudvalgene. Den økonomiske situation i marts måned 2010, før aftalen mellem KL og Regeringen og vedtagelse af besparelser, var et gennemsnitligt årligt budgetunderskud på 90 mio. kr. i perioden For delvist at rette op på den vanskelige økonomiske situation, vedtog Byrådet den 10. maj 2010 en række besparelser. Når disse besparelser er fuldt indfaset, udgør de 51,4 mio. kr. årligt (2010 pris- og lønniveau), svarende til en reduktion af serviceudgiftsbudgettet på 6,2 procent. I juni måned 2010 indgik KL og Regeringen en aftale om kommunernes økonomi i Aftalen betyder økonomisk set en reduktion af budgetunderskuddet i 2011 med 10,4 mio. kr. Denne budgetforbedring skyldes overvejende en nedsættelse af den forventede pris- og lønudvikling i 2011 fra 1,8 pct. til 0,8 pct. Efter de vedtagne besparelser og de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er indregnet i budgetterne, udviser budgetoplægget for de kommende år fortsat et betydeligt budgetunderskud. Underskuddet i budgetåret 2011 udgør 41,6 mio. kr., medens den gennemsnitlige årlige ubalance i hele budgetperioden udgør 31,2 mio. kr. Budget år Budgetunderskud marts 2010 skøn Vedtagne besparelser *) Økonomi aftalen Budgetunderskud i budgetoplæg Mio. kr ,2-42,2-10,4 41, ,9-53,7-8,6 17, ,7-55,0-3,6 27, ,2-55,7-6,1 38,4 Gennemsnitlig Budgetunderskud 90,0 31,2 *) Besparelserne er angivet i årets pris- og lønniveau (besparelserne i 2010 pris- og lønniveau fremgår af side 33 og 34). Budgetoplægget indeholder en årlig anlægsramme på 40 mio. kr. og en tillægsbevillingsreserve på 20 mio. kr. i 2011 stigende til 35 mio. kr. i 2014.

5 4 En forklaring på at Odder Kommunes budget for 2011 udviser en ubalance på 41,6 mio. kr. er, at kommunen er hårdt ramt af de ændringer der blev lavet i tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra østjyske kommuner har i en rapport til finansieringsudvalget påvist, at urimelighederne i udligningssystemet betyder et årligt tab for Odder Kommune på ca. 70 mio. kr. En anden forklaring på ubalancen er, at Odder Kommune ligesom resten af landets kommuner har oplevet en stor udgiftsvækst indenfor det specialiserede socialområde, specialundervisning og ældreområdet. Herudover har den såkaldte finanskrise og det store underskud på statsbudgettet betydet, at Regeringen har inddraget kommunernes økonomi i deres genopretningsplan for dansk økonomi hvilket har betydet en særdeles stram økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Endvidere skal Odder Kommune, i lighed med de øvrige kommuner, som i 2008 valgte selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget, tilbagebetale 28,3 mio. kr. til Staten i for meget modtaget áconto skat. Odder Kommune bliver delvist kompenseret herfor over bloktilskuddet. Nettoudgiften er herefter 14,6 mio. kr. Efterregulering af personskat for 2008 i 2011 mio. kr. Modtaget a contoskat for ,5 Faktisk opgjort skat i maj 2010 for indkomståret ,2 For meget modtaget indkomstskat 28,3 Efterregulering af bloktilskud som følge af lavere skat -3,6 Andel af 2,6 mia. kr. som er indregnet i bloktilskuddet i 2011 som følge af kommunernes tilbagebetaling af skat -10,1 Nettoudgift ved tilbagebetaling af skat for ,6 1. Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. KL og Regeringen indgik den 12. juni 2010 en aftale om kommunernes økonomi i Aftalen er en meget stram aftale, som blev indgået i overensstemmelse med genopretningsaftalen for dansk økonomi mellem Regeringen og Dansk Folkeparti. Genopretningsaftalen bygger på en forudsætning om, at de kommunale serviceudgifter skal holdes i ro frem mod Regeringen dikterede derfor, at budget 2011 maksimalt må svare til budget 2010 tillagt pris- og lønfremskrivninger samt udgiftsændringer som følge af ny/ændret lovgivning. Aftalen betyder, at mange kommuner skal igennem sparerunder fordi der ikke gives kompensation for de konstaterede merudgifter til især det specialiserede område og specialundervisningen. Det specialiserede socialområde og specialundervisningen har de seneste år været områder med kraftig udgiftsvækst. Denne vækst skal bremses. Sker det ikke, vil konsekvensen være, at der skal skæres yderligere på servicen til normalområderne. For at bidrag til at kommunerne kan finansierer de stigende udgifter på det specialiserede område, specialundervisningen og de demografiske udgiftspres, har Regeringen forpligtet sig på at komme med initiativer og lovændringer, som kan hjælpe kommuner til at holde udgifterne i ro.

6 5 Aftalen rummer heller ikke kompensation for stigende udgifter som følge af den demografiske udvikling, hvor især udgifterne til ældreområdet stiger meget de kommende år. Denne udgiftsstigning skal finansieres indenfor serviceområdet Hjælp til økonomisk trængte kommuner. Aftalen indeholder 3 puljer som økonomisk trængte kommuner kan søge: Skattepulje. I 2011 er der skabt rum for en skattepulje på 300 mio. kr., for at tilgodese et mindre antal kommuner der er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Odder Kommune skal senest 6. september tage stilling til om Odder Kommune skal ansøge om skatteforhøjelse fra denne skattepulje. Svar på ansøgningen forventes den 23. september Særtilskudspulje. I 2011 er den ordinære særtilskudspulje forhøjet til 500 mio. kr. Særtilskudspuljen er i lighed med skattepuljen til kommuner i en særlig vanskelig økonomisk situation. Ansøgningsfristen er 3. august 2010, og der forventes svar på ansøgningen 27. august Odder Kommune har ansøgt om et særtilskud i 2011 på 42 mio. kr. til dækning af budgetunderskuddet i Lånepulje til anlæg. Der afsættes en lånepulje på 800 mio. kr. til medfinansiering af investeringer på kvalitetsfondsområdet, herunder særligt folkeskoleområdet. Lånepuljen er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Odder Kommune har ansøgt om låneoptagelse for 8,8 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter på kvalitetsfondsområder som ikke dækkes af kvalitetsfondsmidler. I budgettet er indregnet en forventet låneoptagelse på 4,0 mio. kr., idet der ikke kan forventes tilsagn om låneoptagelse svarende til de ansøgte 8,8 mio. kr. Anlægsprojekter Mio. kr. Specialklasser på Parkvejens skole 6,1 Renovering af Parkvejens Skole, læringscenter mm. 5,4 Ombygning af Ålykkecentret 5,0 I alt 16,5 Når der er svar på låneansøgningen, vil budgettet blive tilrettet med den faktiske låneadgang. Finansiering af anlægsprojekter. Mio. kr. Kvalitetsfondsmidler fra Staten -7,8 Lånedispensationsansøgning -4,0 Finansieret af driftsoverskuddet -4,9 I alt -16,7

7 Betydelig midtvejsregulering af bloktilskuddet i Som følge af den økonomiske krise er overførselsudgifterne steget betydeligt mere i 2010 end forudsat i sidste års økonomiaftale. De kommunale medfinansieringsudgifter til sundhedsområdet har ligeledes været højere end det forudsatte niveau. På denne baggrund foretages en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2010 på i alt 1,5 mia. kr. Odder Kommunes andel af midtvejsreguleringen udgør 7,8 mio. kr., som udbetales i 4. kvartal Odder Kommunes merudgifter til de omtalte områder skønnes at udgøre 8,0 mio. kr Betinget bloktilskud på 3 mia. kr. og regnskabssanktion. Bloktilskuddet til kommunerne udgør 71,4 mia. kr., heraf gøres 3 mia. kr. betinget af, at kommunerne overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne i 2011 på 233,4 mia. kr. Det betingede balancetilskud udbetales til kommunerne, hvis de vedtagne budgetter overholder de aftalte rammer for økonomien i forbindelse med budgetlægningen, men det betingede bloktilskud trækkes tilbage i det omfang kommunernes regnskaber for 2011 overskrider de aftalte rammer. Afregning i forhold til en eventuel aftaleoverskridelse i regnskaberne for 2011 foretages i 2012 og sanktionsmekanismen vil være af kollektiv karakter i både budget- og regnskabssituationen. Det er på denne baggrund af stor betydning, at der foretages en realistisk budgettering af serviceudgifterne og tillægsbevillingsrammen, som minimum udgør 20 mio. kr. 1.4 Øget skattesanktion. Skattesanktionen for kommuner som forhøjer skatten ud over det aftalte niveau forlænges fra 2 til 4 år. Skattesanktionsregler Provenu inddraget efter regler i % 50 % 0 % 0 % 0% Provenu inddraget efter regler i % 50 % 50 % 25 % 0% 1.5 Øvrige punkter i aftalen: KL og Regeringen er enige om, at kommunerne skal fortsætte indsatsen med at få styr på udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Byrådet har inden for lovgivningens rammer ansvaret for at styre og prioritere opgaveløsningen og økonomien på området. Området er således styrbart på linje med de øvrige kommunale serviceområder. KL og Regeringen er enige om, at udgifterne til specialundervisning skal nedbringes. Den nuværende høje udskillelse af elever strider mod de politiske målsætninger om, at den almindelige folkeskole skal være rummelig. Udskillelsen er god og naturlig for fx elever med svære fysiske eller psykiske handicaps, men ikke nødvendigvis for en så stor del af eleverne, som udskilles i dag. Fra sommeren 2012 overtager ATP administrationen og den daglige drift af boligstøtte, folkepension, barselsdagpenge, økonomisk friplads og børnebidrag. Effektiviseringsgevinsten på 300 mio. kr. om året tilfalder kommunerne.

8 7 2. Fra 1. budgetskøn i marts til budgetoplæg Det 1. budgetskøn for perioden var beskrevet i notatet økonomisk balance fra marts Det fremgik at dette notat, at det årlige gennemsnitlige budgetunderskud var på 90 mio. kr. Budget år Budgetunderskud i mio. kr , , , ,2 Gennemsnitligt årligt underskud 90,0 Siden 1. budgetskøn er der vedtaget besparelser, indgået økonomiaftale mellem KL og Regeringen og udarbejdet driftsbudgetoplæg for serviceudgifter og indkomstoverførsler. Det fremgår af nedenstående tabel hvilke ændringer der er sket siden 1. budgetskøn i marts Isoleret set betyder økonomiaftalen mellem KL og Regeringen en budgetforbedring på 10,4 mio. kr. i 2011, som overvejende skyldes en nedjustering af pris- og lønfremskrivningen fra med 1 procent. I nedenstående tabel vises i hovedtræk de budgetændringer, som er sket siden 1. økonomiskøn i marts Fra 1. budgetskøn til budgetoplæg mio. kr Negative beløb = mindreudgift/merindtægt Budgetskøn i marts underskud 94,2 79,9 85,7 100,2 1) Vedtagne besparelser den i løbende priser -42,2-53,7-55,0-55,7 2) Ændring af skattegrundlag -3,4-4,5-4,6-4,8 3) Ændring af pris- og lønfremskrivning med -1,0 pct. -8,7-8,7-8,7-8,7 4) Ændring af skøn over udgifter til indkomstoverførsler -2,7-2,3-7,0-15,7 5) Ændring af bloktilskuddet og statstilskud -2,4-0,5 +10,8 +17,1 6) Låneoptagelse nedjusteret p.g.a. færre lånepuljer +3,8 +3,8 +3,8 +3,8 7)Tunø færgen, Tunø havn og teltplads +0,9 +0,9 +0,9 +0,9 8) Stigende udgifter til personer i jobtræning +2,1 +2,1 +2,1 +2,1 9) Øvrige budgetkorrektioner (renter, mm) +0,6-0,9-0,8 Underskud i budgetoplæg 41,6 17,6 27,1 38,4 1. Byrådet vedtog den en række besparelser på serviceudgiftsbudgettet, som er indregnet i budgetoplægget. 2. Skattegrundlaget er forhøjet i forhold til skønnet i marts, idet de planlagte skattelettelser i er suspenderet, og der er indført loft på kr. ved fradrag for faglige kontingenter. Endvidere er reguleringsprocenten for fremskrivningen af grundværdierne fastsat højere end forudsat. 3. I aftalen mellem KL og Regeringen er skønnet for løn- og prisstigningen fra 2010 til 2011 fastsat til 0,8 pct. svarende til en nedjustering af marts skønnet med 1,0 pct. svarende til en mindreudgift på 8,7 mio. kr. 4. Se pkt Bloktilskuddet for 2011 er fastsat til 71,4 mia. kr., hvilket er 736 mio. kr. mere end forudsat i martsskønnet. Odder Kommunes andel af 736 mio. kr. udgør 2,4 mio. kr. i 2011.

9 8 6. Som følge af en væsentlig nedsættelse af lånedispensationspuljerne, er forventningerne til mulig låneoptagelse tilsvarende nedjusteret. I budgetoplægget er indregnet en låneoptagelse på 4 mio. kr. Der forventes en afklaring af lånemulighederne den 27. august På baggrund af flere års underskud på Tunø Færgen, Tunø Havn og Tunø Teltplads, vedtog Byrådet den 21. juni 2010 at forhøje budgettet for disse 3 områder med kr. 8. Stigningen i udgifter til ledige personer i offentlige løntilskudsjob er stigende. Merudgifterne på 2,1 mio. kr. forudsættes finansieret ved et tilsvarende nettooverskud på udgifterne til de forsikrede ledige. Dette nettooverskud kan aflæses i den forventede mindreudgift til indkomstoverførsler under pkt Totalbudgettet. Totalbudgettet omfatter samtlige poster på det skattefinansierede budget, og udviser et gennemsnitligt årligt underskud på 31,2 mio. kr. i perioden Underskuddet i 2011 er noget højere end underskuddet i budgetoverslagsårene Dette skyldes, at Odder Kommune i 2008 valgte selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget. Grundlaget for selvbudgettering var et indbyggertal, som var væsentligt højere end det faktiske indbyggertal og en vækst i indkomsterne, som var lidt over den faktiske vækst. Samlet set betyder det, at Odder Kommune i 2011 netto skal tilbagebetale 14,6 mio. kr. til Staten. I 2009 og 2010 har Odder Kommune valgt statsgarantien, og dermed foretages der ikke efterregulering af skatterne i 2012 og Endvidere er der i 2011 indregnet en engangsudgift på 4,6 mio. kr. som grundkapitalindskud for nye almene boliger i Hou (tidligere plejecenter). Totalbudgettet = indtægt/overskud Mio. kr. Skatteindtægter og tilskud , , , ,0 Driftsudgifter og rente 1.067, , , ,8 Resultat af ordinær drift -10,2-29,7-16,8-10,1 Anlæg 40,0 40,0 40,0 40,0 Afdrag på lån 12,6 12,8 13,4 14,0 Finansforskydninger 5,8 1,1-3,0 1,0 Låneoptagelse -6,5-6,5-6,5-6,5 Underskud 41,6 17,6 27,1 38,4 Totalbudgettet er udarbejdet på grundlag af: En uændret skatteprocent på 24,9 og en uændret grundskyldspromille på 27,4. Grundskyld af produktionsjord nedsættes iht. en netop vedtaget lovændring fra 12,3 til 7,2 promille, og kommunen kompenseres for provenutabet. Besparelser vedtaget af Byrådet den 10. maj 2010 på 42,2 mio. kr. Demografiske nettoudgiftspres på 4,4 mio. kr. 3,5 mio. kr. til dækning af stigende udgifter til Region Midtjylland og lægeerklæringer i forbindelse med vurdering af arbejdsevne.

10 9 Øvrige udgiftsændringer fra budget 2010 til budget 2011 på 4,8 mio. kr. Pris- og lønstigningen fra 2010 til 2011 udgør 0,8 %. Anlægsramme på 40 mio. kr. årligt. Tillægsbevillingsreserve på 20 mio. kr. i 2011, hvor en væsentlig del forudsættes anvendt til nødvendig styrkelse af kassebeholdningen. Udgifterne til de forsikrede ledige, der er budgetteret, svarer til beskæftigelsestilskuddet på 42,1 mio. kr. fratrukket 2,1 mio. kr. til stigende udgifter til ledige i offentlige løntilskudsjobs, hvilket er i overensstemmelse med KL s anbefalinger. Udgifterne til indkomstoverførsler budgetteres på grundlag af en vækst, som stort set svarer til den stigning, som er forudsat i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Jordforsyningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat, at byggemodningsudgifterne i 2011 udgør 12,8 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 12,8 mio. kr., svarende til salg af mellem 17 og 20 grunde. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Odder Kommune får dispensation til optagelse af lån på 4 mio. kr. årligt. Der forudsættes, at kommunerne overholder aftalen mellem KL og Regeringen, således at serviceudgifterne ikke overskrider den aftalte ramme, og skattestoppet overholdes.

11 Skattefinansieret budget i kr A Finansiering Personskatter 24,9 procent Bidrag til topskat 0,07 ( 24,9-24,83) Efterregulering af personskat for 2008 i Selskabsskatter Dødsboskat Dækningsafgift - offentlige ejendome Ejendomsskatter 27,4 promille Ejendomsskatter - produktionsjord 7,2 og kompensation op til 12, Skatter i alt Bloktilskud efter indbyggetal incl. betinget tilskud Nettoudligningstilskud (udgiftsbehov og indtægtsgrundlag) Efterregulering af bloktilskud og udligning Udligning af selskabsskat mellem kommunerne Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) Udligning vedr. udlændinge Særligt bloktilskud til ældreplejen (3 puljer) Tilskud fra kvalitetsfond Beskæftigelsestilskud Grundbidrag til sygehusene kr. pr. indbygger Bidrag til regional udvikling 121 kr. pr. indbygger Tilskud og udligning mm i alt A i alt finansiering B Driftsudgifter Serviceudgifter Budget 2010 i 2011 PL-niveau Demografisk udgiftspres Stigende udgifter til lægeerklæringer og sygehuse mm Øvrige ændringer Tillægsbevillingsreserve Lovændringer Besparelser vedtaget 10. maj I alt serviceudgifter Forsikrede ledige Indkomstoverførsler Renter Renter af likvide aktiver Renteindtægter af langfristede tilgodehavender Renterudgifter på langfristet gæld Renteudgifter på gæld til spildevandsselskab ( ) Renteudgifter på ældreboliglån Renter i alt Pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene B i alt driftsudgifter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT (A+B) C Anlægsudgifter (excl. jordforsyning) Anlægsudgifter (nødvendige anlægsudgifter) Anlægsudgifter løftes til 40 mio.kr C Anlægsudgifter (excl. jordforsyning) RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT OG ANLÆG (A+B+C) D Låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger Afdrag på lån Afdrag på ældreboliglån Ekstraordinært afdrag på jordkøbslån ved grundsalg Låneoptagelse ("indefrosne" ejendomsskatter) Låneoptagelse til investeringer på kvalitetsfondsområdet Afdrag på gæld til spildevandsselskab ( ) Afdrag på langfristede tilgodehavender (finansforskydninger) Indskud i Landsbyggefonden ved alment boligbyggeri Hov D Låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger i alt RESULTAT FØR JORDFORSYNING (A+B+C+D) E Jordforsyninng og ydelser på jordkøbslån Byggemodning Salg af grunde E i alt jordforsyningen RESULTAT I ALT (A+D+C+D+E) UNDERSKUD

12 11 3. Driftsresultatet. Driftsresultatet, som er skatter og generelle tilskud fratrukket drifts- og renteudgifter, bør i Odder Kommunes budget udvise et overskud på ca. 55 mio. kr. Driftsresultatet i budgetoplægget fremgår af nedenstående tabel. Budget år Driftsresultat/overskud , , , ,1 Overskuddet på driften anvendes til afholdelse af anlægsudgifter på ca. 40 mio. kr. og afdrag på lån på ca. 15 mio. kr. Nedenstående graf viser det faktiske driftsoverskud i perioden og det budgetterede driftsoverskud i perioden Mio.kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 16,5 10,1 25,7 Overskud på driftsbudgettet = regnskabsresultat = budget 20,4 30,9 10,3 10,2-8, ,7 16,8 10,1 Driftsoverskuddet kan øges ved: Forhøjelse af skatteindtægterne. Øget brugerbetaling. Reduktion af driftsudgifterne (service og indkomstoverførsler). Nedbringelse af udgifterne til renter gennem reduktion i den langfristede gæld.

13 12 4. Udviklingen i kassebeholdningen. Som følge af merforbrug på serviceområdet og manglende indtægter fra salg af bygninger og grunde i 2009, udviser regnskabet i 2009 et kasseforbrug på 66,5 mio. kr. Kassebeholdningen var ved indgangen til 2009 på 59,3 mio. kr. Ved udgangen af 2009 var der en negativ kassebeholdning på 7,5 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning (12 måneders gennemsnit) er faldet fra 130 mio. kr. i 2008 til 43 mio. kr. i Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsætte med at falde i For at undgå at den gennemsnitlige kassebeholdning falder til under 0 kr. i løbet af 2011, er det nødvendigt med en styrkelse af kassebeholdningen i I henhold til kassekreditreglen, skal kassebeholdningen de seneste 365 dage være positiv. Såfremt kassekreditreglen ikke er overhold, skal der ansøges om dispensation hos Indenrigsog Sundhedsministeriet. En dispensation fra kassekreditreglen vil samtidig betyde, at der skal udarbejdes en plan for hvorledes der etableres en tilstrækkelig gennemsnitlig kassebeholdning. Odder Kommunes kassebeholdning bør i gennemsnit udgøre ca. 3 % af de samlede drifts- og anlægsudgifter svarende til ca. 42 mio. kr. eller knap kr. pr. indbygger. Derfor er der behov for styrkelse af kassebeholdningen. En gennemsnitlig kassebeholdning på under kr. pr. indbygger betragnes som en kritisk lav kassebeholdning. Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning Mio. kr. Pr. indbygger , kr , kr. 1. kvartal , kr. 2. kvartal , kr. 3. kvartal , kr. 4. kvartal , kr. 1. kvartal , kr. 2. kvartal , kr. 3. kvartal skønnet 26, kr. 4. kvartal skønnet 20,2 925 kr. Der er i skønnet for 3 og 4 kvartal i 2010 ikke indregnet eventuelle indtægter ved salg af ejendomme som er udbudt til salg i sommeren For at imødegå, at den gennemsnitlige kassebeholdning falder til under 0 kr., skal der som minimum ske en styrkelse af kassebeholdningen på 10 mio. kr. årligt. I budgetoplægget for 2011 er indarbejdet en tillægsbevillingsreserve på 20 mio. kr. til imødegåelse af stigende udgifter samt styrkelse af kassebeholdningen.

14 13 5. Serviceudgifterne i budgetoplæg Økonomiudvalget fastsatte den 14. juni 2010 basisbudgetrammen for serviceudgifterne i Ramme for serviceudgifterne i 2011 er fastlagt ud fra følgende forudsætninger: 1. Fremskrivning af budget 2010 til 2011 pris- og lønniveau. 2. Byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2010, som påvirker de fremtidige driftsudgifter. 3. Udgiftsændringer som følge af den demografiske udvikling. 4. Stigende udgifter til Regionen (sygehuse mm) og lægeerklæringer. 5. Lovændringer. 6. Byrådets beslutning den 10. maj 2010 om besparelser på kr. ( kr. i 2011 pris- og lønniveau). I forbindelse med fastlæggelse af grundlaget for udarbejdelse af serviceudgiftsbudgettet er det forudsat: 1. At Børne- og Familiecentret overholder den nuværende budgetramme, hvilket indebærer, at der skal gennemføres tiltag og effektiviseringer for ca. 10 mio. kr. ud over de besparelser på 1,6 mio. kr. som er vedtaget af Byrådet den 10. maj At Ældreområdet overholder den nuværende budgetramme, hvilket indebærer, at der skal gennemføres tiltag og effektiviseringer for ca. 5 mio. kr. ud over de besparelser på 5 mio. kr., som er vedtaget af Byrådet den 10. maj På baggrund af punkterne 1-6 udgør serviceudgiftsbudgettet 836,1 mio. kr. i 2011, og dermed en negativ realvækst fra 2010 til 2011 på 1,1 pct. svarende til 9,5 mio. kr. Odder Kommune bidrag således i høj grad til overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Serviceudgiftsbudget i kr. Budget 2010 fremskrevet til 2011 pris- og lønniveau Demografisk udgiftspres Stigende udgifter til sundhed og lægeerklæringer Øvrige udgiftsændringer Lovændringer Tillægsbevillingsreserve Besparelser fremskrevet til 2011 pris- og lønniveau Serviceudgifter i budgetoplæg I økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er der forudsat 0-vækst som betyder, at udgifterne til stigende demografisk udgiftspres skal finansieres indenfor den nuværende budgetramme. Økonomiaftalen indeholder dog enkelte justeringer af udgiftsniveauet i opadgående retning hvilket betyder, at aftalen reelt indeholder en realvækst på ca. 0,2 pct. Realvækstberegningen for Odder Kommune fremgår af nedenstående tabel. Realvækst fra kr. Procent Demografisk udgiftspres ,52 Stigende udgifter til sygehuse og lægeerklæringer ,42 Besparelser ,02 Tillægsbevillingsreserve ,37 Øvrige udgiftsændringer ,57 I alt ,14

15 14 Specifikation af grundlaget for serviceudgiftsbudgettet i kr. Budget Pris- og lønstigninger fra 2010 til 2011 (0,83%) Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau Demografisk udvikling fra 2010 til 2011: 1 Folkeskolen Børnepasning 0-5 årige Skolefritidsordninger Børne- og Familiecentret Børnetandplejen Voksen handicap Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter Ældreområdet herunder hjælpemidler Tilvækst i bygningskvardratmeter og, tilvækst i grønne områder Sundhed og lægeerklæringer 10 Lægeerklæringer, stigende udgifter i forbindelse med vurdering af arbejdsevne Stigende udgifter til Region Midtjylland (sygehuse og sygesikring) Øvrige ændringer: 12 Odder NetTv, udgiftsstigning fra kr. til kr Tilskud til Ålekvasen udgår. Tilskuddet var tidsbestemt til 2009 og Opsigelse af lejemål på Nørregade, besparelse ved flytning til Rådhuset Endelig fastlæggelse af husleje på Brandstationen Energisparepulje oprettet ved genåbning af budget 2006, er ikke effektueret Engangsbeløb til radioterminaler hos Beredskab udgår af budget Rettelse af tilskud til Erhvervsråd, resultat af lønaftale medtaget 2 gange Indtægter fra nødfærgeleje (svarende til ydelser på lån) DIADEM, bortfald af indtægter fra ejendomsoplysningsskemaer fra medio Borgmesterpension til borgmester i perioden Tjenestemandspensioner, regulering i forhold til antalsændringer Tjenestemandsforsikringer, regulering af forsikring i forhold til antalsændringer Valg til folketinget, ordinært valg Yderligere to timer på de humanistiske fag i folkeskolen på mellemtrin Låneydelser fra stat og amt vedr færgeinvesteringer ikke slettet ved kommunalreformen Nye låneregler for ældreboliger betyder fald i huslejeindtægter Afledt drift af IT-plan mm Tunø færgen, Tunø havn og Tunø teltplads Fald i indtægter ved udlejning af bygninger og grunde (bl.a. ældreboliger) Stigende udgifter til offentlige løntilskudspladser (finansieret af besk.tilskud) LC-midler afsat i pulje i 2009 som ikke er ansøgt frigivet udgår af budget Konsekvenser af lovændringer, se lovændringer sidst i dette hæfte I alt Tillægsbevillingsreserve I alt inkl. tillægsbevillingsreserve Vedtagne besparelser 10. maj 2010 i 2011 pl-niveau Serviceudgiftsramme for Som tidligere nævnt, er det en forudsætning, at udgifterne til det specialiserede socialområdet fastholdes på det niveau som er indregnet i budget På nuværende tidspunkt forventes en budgetoverskridelse på dette område i 2010 på mellem 10 og 12 mio. kr.

16 15 Men dette udgangspunkt, at der som minimum nødvendigt at fastholde en tillægsbevillingsreserven på 20 mio. kr. Endvidere vil budgetoverskridelser i 2011 blive modregnet i bloktilskuddet i 2012, hvilket er et yderligere argument for at fastholde en tillægsbevillingsreserve af en betydelig størrelse. Det bør overvejes at øge tillægsbevillingsreserven yderligere under henvisning til: at Odder Kommune kan få vanskeligt ved at overholde kassekreditreglen, en betydelig usikkerhed ved indtægter fra salg af byggegrunde og et anlægsbudget der ikke rummer mulighed for finansiering af uforudsete anlægsudgifter. 5.1 Demografisk udgiftspres. Odder Kommune har gennem en lang årrække haft en positiv befolkningstilvækst, som i gennemsnit har været noget højere end den landsgennemsnitlige vækst. Befolkningstilvæksten og befolkningssammensætningen (demografi) har betydet et stigende udgiftspres. På trods af en fortsat befolkningstilvækst, er der siden 2008 sket et fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-5 årige medens antallet af personer over 66 år er steget betydeligt. Denne demografiske udvikling betyder, at udgifterne til børnepasning er faldende og forventes fortsat at falde de kommende år, medens udgifterne til ældre stiger betydeligt. Demografisk udgiftspres kr. Ældreområdet Børnepasning 0-5 årige Børne- og Familiecentret Folkeskolen SFO Voksen handicapområdet Aktivitetsbestemte sundhedsbidrag Børnetandplejen Bygninger og offentlige arealer I alt Det demografiske udgiftspres er beregnet på grundlag af de faktiske befolkningstal og befolkningsprognosen fra foråret Nedenstående tabel viser antalsændringer og anvendte enhedsudgifter ved beregningen af det demografiske udgiftspres. Mængdeændringer anvendt ved Enhedspris Demografiberegning Antalsændring ift. B kr. Ældreområdet årige Ældreområdet 80+ årige Børnepasning 0-2 årige Børnepasning 3-5 årige Børne- og Familiecentret Folkeskolen Klasse Folkeskolen Klasse SFO Voksen handicapområdet Aktivitetsbestemte sundhedsbidrag Børnetandplejen

17 16 Faldet i udgifterne til børnepasning kan langt fra opveje udgiftsstigningen på ældreområdet, hvilket fremgår af nedenstående graf, som dækker perioden ,0 25,0 20,0 Demografisk udgiftsændring i perioden i mio. kr. 20,7 24, 15,0 10,0 05,0 0,0-05,0-10,0 16,4 12,3 6,9 Ældreområdet Børnepasning 0-5 årige ,8-7,8-9,3-9,8-9,7-15,0

18 Bevillingsoversigt. Serviceudgifterne udgør 836,1 mio. kr. Fordelingen på udvalgene fremgår af nedenstående tabel. Ved budgetvedtagelsen tildeles hvert udvalg en nettobevilling, svarende til nettoserviceudgifterne for de opgaver, som det enkelte udvalg varetager. Efter budgetvedtagelsen er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overgivet til udvalgene, dog kan udvalgene ikke anvende demografimidler til andre formål uden Byrådets godkendelse. Serviceudgifter i 2011 i kr. Udgifter Indtægter Netto Miljø- og Teknikudvalget Børn, Unge og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget I alt Nedenstående tabel viser serviceudgifterne opdelt på 15 driftsområder. Udgifter til forsikrede ledige og indkomstoverførsler indgår ikke i serviceudgiftsbudgettet. Serviceudgifter i 2011 i opdelt på driftsområder i kr. Udgifter Indtægter Netto Folkeskoler Ældreområdet Byråd og administration Børnepasning Voksne handicappede Børne- og Familiecentret Sundhed Fritid, bibliotek og Veje og grønne områder Kollektiv trafik og havne Arbejdsmarked Udleje og bygningsvedligeholdelse Redningsberedskab Erhversvfremme og turisme Miljø Serviceudgifter

19 18 6. Indkomstoverførsler. Udgifterne til indkomstoverførsler er i 2011 budgetteret til 181,6 mio. kr. I økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er der forudsat en stigning i udgifterne til indkomstoverførsler fra regnskab 2009 til aftale 2011 på 6,1 mia. kr. svarende til en stigning på 13,2 pct. I Odder Kommunes budgetoplæg er der fra regnskab 2009 til budget 2011 indregnet en stigning i udgifterne til indkomstoverførsler på 20,2 mio. kr., svarende til en vækst på 12,5 pct. Odder Kommunes skøn er således 0,7 pct. under den forventede landsgennemsnitlige vækstprocent. Det lavere skøn svarer til 1,2 mio. kr. Nettoudgifterne til indkomstoverførsler udgør 17,2 pct. af de samlede nettodriftsudgifter, svarende til kr. pr. indbygger. Indkomstoverførsler R2007 R2008 R2009 B2010 B2011 Nettoudgifter: kr. Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram m.v Personlige tillæg m.v Førtidspension med 35 pct. refusion Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Beskæftigelsesordninger I alt Kroner pr. indbygger Forsikrede ledige. Kommunerne overtog den 1. august 2009 ansvaret for den fulde beskæftigelsesindsats og dermed også ansvaret for de forsikrede ledige. Ud over at overtage udgifterne til administration af den statslige del af jobcentret overtog kommunerne også udgifterne til: 1) Dagpenge. 2) Drift af aktivering af forsikrede ledige. 3) Hjælpemidler. 4) Befordringsgodtgørelse. 5) Løntilskud til forsikrede ledige. 6) Isbryderordning. 7) Handicappede i erhverv. 8) Handicappede under efter- og videreuddannelse.

20 19 De samlede udgifter til de forsikrede ledige er i økonomiaftalen skønnet til mio. kr. Heraf udgør udgifterne til dagpenge langt størstedelen med mio. kr. Kommunens udgifter dækkes via statslige refusioner og et beskæftigelsestilskud. Odder Kommunes udgift skønnes i 2011 at svare til størrelsen af beskæftigelsestilskuddet fratrukket stigende udgifter til personer i kommunale jobtilbud (løntilskudspladser). Udgifter til forsikrede ledige B2010 B2011 Udgift til dagpenge Statsrefusion af dagpenge Staten fremsender regning til Odder Kommune på Øvrige udgifter (transport, løntilskud, drift, hjælpemidler mm) Statsrefusion af øvrige udgifter I alt Beskæftigelsestilskud fra Staten I alt Stigende udgifter til kommunale jobtilbud (løntilskudspladser) Budgetvirkning 0 0 Statsrefusionen er afhængig af, hvorvidt dagpengemodtageren er aktiv eller passiv modtager. Således er refusionen på dagpenge 75 pct. for en aktiv modtager, og 50 pct. for en passiv modtager. Refusionen på dagpengene er i praksis ikke en refusion, idet det er a-kasserne og ikke kommunen, der udbetaler dagpengene. Derimod er medfinansieringsordningen udformet således, at kommunen indbetaler til Staten et medfinansieringsbidrag på 50 % i passivperioden og 25 % i aktivperioden. Beskæftigelsestilskuddet for 2011 midtvejsreguleres i maj 2011 og efterreguleres i juni I 2010 medfinansierer kommunerne ikke arbejdsløshedsdagpengene de første 18 uger. Fra 2011 nedsættes denne periode til de første 12 uger, hvilket er en af årsagerne til de stigende udgifter til dagpenge fra 2010 til I aftalen om genopretning af dansk økonomi indgår en afkortning af dagpengeperioden til 2 år med virkning fra den 1. juli Der forventes i den forbindelse en mindreudgift til dagpenge på 450 mio. kr. i 2012, 2,5 mia. kr. i 2013 og 3,0 mia. kr. i De ændrede regler har ikke kommunaløkonomiske konsekvenser for budget Fra 2011 træder en refusionsstraf i kraft som betyder, at kommunerne skal betale 100 % af udgifterne til dagpenge såfremt en ledig ikke tilbydes beskæftigelsestilbud når denne har ret og pligt hertil. Der er behov for stærk fokus på denne udfordring, som indebærer risiko for betydelige merudgifter.

21 20 8. Anlægsudgifter. Til budgetlægningen for udsendes et hæfte, som indeholder en række forslag til anlægsarbejder. Hæftet indeholder bl.a. de anlægsarbejder, som var indeholdt i budgetoverslagsårene i budget Budgetoplægget indeholder en årlig anlægsramme på 40 mio. kr., som er et absolut minimum for hvad der skal investeres i vedligeholde af kommunes aktiver samt udbygge de kommunale tilbud i takt med den demografiske udvikling og efterspørgsel efter kommunale servicetilbud. Som følge af den nuværende økonomiske situation, hvor overskuddet på driften ikke kan bidrag til finansiering af anlægsinvesteringer, kan det være nødvendigt midlertidigt at nedsætte anlægsniveauet. I 2011 kan anlægsbudgettet reelt ikke være mindre en 19,2 mio. kr., idet Byrådet har vedtaget igangsætning af en række anlægsprojekter som rækker ind i Disse anlægsprojekter fremgår af nedenstående tabel. Vedtagne anlægsarbejder kr Kontrakt med LMK om vejvedligeholdelse Specialklasser på Parkvejens skole Læringscenter mm på Parkvejens skole Ombygning af Ålykkecentret I alt Vedrørende pkt. 1 - vejvedligeholdelse, har Odder Kommune indgået en kontrakt om vedligeholdelse af veje udenfor bymæssig bebyggelse, dog ikke for veje som Odder Kommune overtog fra Århus Amt i forbindelse med kommunalreformen. Kontrakten, som er indgået med LMK løber fra til Kontarkten er på 29 mio. kr. i 2005 prisniveau. På baggrund af den løbende prisregulering skønnes udgiften at udgøre 2,7 mio. kr. i For anlægsprojekterne 2-4 gælder, at de er omfattet af kvalitetsfondsaftalen. I 2011 modtager Odder Kommune 7,8 mio. kr. i kvalitetsfondstilskud. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at kommunen bidrager med en tilsvarende finansiering. Odder Kommune skal således anvende 15,6 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet i 2011 for at undgå deponering af kvalitetsfondsmidler. Anlægsprojekterne 2-4 udgør tilsammen 16,4 mio. kr. og dermed er medfinansieringskravet opfyldt. Til byggemodning forslås i 2011 afsat 12,8 mio. kr. Udgifterne til byggemodning forudsættes finansieret ved salg af byggegrunde. Fra 2011 skal der ved salg af byggegrunde tillægges 25 % moms. Det kan ikke forventes, at hele momsudgiften kan tillægges salgsprisen, og derfor må man forventet en fald i nettoindtægten ved salg af grunde. På grund af de nye momsregler, skal der i 2011 sælges mellem grunde for at finansierer byggemodningsudgifterne.ved salg af grunde i Odder vest, skal der afdrages ca pr. grund på det lån der blev optaget i forbindelsen med jordkøbet i 2008.

22 21 Eventuelt konstateret overskud på jordforsyningen bør alene anvendes til afdrag på jordkøbslån, køb af jord, byggemodning, vejanlæg og anlægsinvesteringer som følge af den demografiske udvikling. 9. Renter, afdrag på lån og låneoptagelse. I henhold til den finansielle strategi må låneoptagelse ikke overstige afdrag på lån. Som følge af de senere år økonomiske vanskeligheder og behov for anlægsinvesteringer, har Byrådet i en årrække optaget lån der overstiger afdrag på lån. Fra 2011 er kommunernes lånemuligheder reduceret væsentligt, idet økonomiaftalen mellem KL og Regeringen ikke indeholder lånepuljer i samme omfang som i tidligere økonomiaftaler. I økonomiaftalen for 2011 er der afsat: en særlig lånepulje på 800 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområder målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. En ordinær lånepulje på 200 mio. kr. En særlig lånepulje på 100 mio. kr. til fremme af offentlige-private samarbejdsprojekter. På baggrund af de reducerede muligheder for låneoptagelse i 2011, er låneoptagelsen i 2011 begrænset til 6,5 mio. kr., hvilket er ca. halvdelen af årets afdrag på lån. Der er dog en væsentlig usikkerhed om omfanget af låneoptagelse, idet 60 pct. af låneoptagelsen i 2011 afhænger af Indenrigs- og Sundhedsministeriets behandling af de fremsendte låneansøgninger. I 2010 udgør afdrag på lån 12,6 mio. kr. Låneoptagelse i budget i kr Vækst i indefrosne ejendomsskatter Låneoptagelse til kvalitetsfondsområdet I alt Renteudgifter, afdrag på lån, låneoptagelse og langfristet gæld Renteudgifter Afdrag på lån Låneoptagelse Langfristet gæld inkl. leasing 2007 regnskab 5,7 8,4 18,8 139, regnskab 8,8 9,3 195,2 324, regnskab 11,7 11,4 48,8 362, budget 12,1 10,8 30,8 382, budget 9,4 12,6 6,5 377, budget 9,3 12,8 6,5 371, budget 9,1 13,4 6,5 365, budget 9,0 14,0 6,5 358,2

23 Langfristet gæld ultimo i mio.kr Ældreboliglån Gæld på jordkøbslån Gæld øvrige lån ,6 93,8 91,8 89,8 87,6 85,4 83, ,9 98,4 97,0 95,5 93, ,8 101, ,9 90,2 8,3 23,9 106,9 114,0 115,1 123,9 122,6 115,8 141,2 166,3 190,6 188,8 186,7 184,3 181, Såfremt Byrådet vedtager ombygning af ældreboligerne ved Ålykkecentret, skal der optages lån til finansiering af 91 pct. af anlægsudgiften svarende til ca. 19,6 mio. kr. Denne låneoptagelse er ikke indregnet i ovenstående tabel, idet beslutningen om ombygningen endnu ikke er truffet. Odder Kommune gennemførte i 2009 en større låneomlægning som bl.a. indeholdt en løbetidsforlængelse af en række lån. De kortsigtede besparelser ved låneomlægningen og løbetidsforlængelsen er indregnet i budgetoplægget. 10. Afvikling af gæld til Odder spildevand A/S. Odder Kommunes gæld til Odder Spildevand A/S var ultimo 2009 på 13,8 mio. kr. Gælden afvikles over 10 år og skal afvikles som et annuitetslån. Gælden forrentes med markedsrenten som p.t. udgør 3,22 pct. Gældsafviklingen i budgetperioden fremgår af nedenstående tabel. Afvikling af gæld til Odder Spildevand A/S Rente Afdrag Gæld ultimo

24 Skatteprognose og valg af budgetteringsform Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: 1. at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbig tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering). 2. at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. De kommuner, der vælger selvbudgettering, skal i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned 2010 foretage en beregning af kommunens foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb ud fra de forudsætninger om udskrivningsgrundlaget, afgiftspligtige grundværdier og folketal, som kommunen har valgt at lægge til grund for budgettet. I 2012 opgøres en efterregulering af tilskuds- og udligningsbeløb for de selvbudgetterende kommuner. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb, som er afregnet med kommunen i tilskudsåret, og de endeligt opgjorte beløb, opgjort ud fra det faktiske beskatningsgrundlag for Efterreguleringen for tilskudsåret 2010 afregnes i de første 3 måneder af Odder Kommune har i perioden valgt selvbudgettering. I 2009 og 2010 er valgt statsgaranti. Valget af selvbudgettering har økonomiske set været en fordel for Odder Kommune i samtlige år i perioden , medens valget af selvbudgettering i 2008 har kostet Odder Kommune 14,6 mio. kr Budgetoplægger for 2011 er baseret på statsgaranti. Budgetoplægget tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, idet Odder Kommune tjener ca. 0,6 mio. kr. ved valg af statsgarantien. Der foretages ikke efterregulering af skatter og tilskud ved valg af statsgarantien. Ved fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2008 til 2011 niveau anvendes slutligningsresultatet for indkomståret 2008, tillagt KL og Regeringens skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget pr. skatteyder fra 2008 til Hertil lægges den forventede vækst i antallet af skatteydere på grundlag af Odder Kommunes eget skøn over væksten i indbyggertallet. Endvidere indgår virkningen af skattepakken laver skat på arbejde i 2008 og forårspakke 2.0 i Skattelettelserne i 2011 og 2012 i forårspakke 2.0 er i genopretningsplanen for dansk økonomi udskudt til 2013.

25 24 Beregning af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kr. Faktisk udskrivningsgrundlag i Korrektion for lavere skat på arbejde Korrektion for forårspakke Korrektion for genopretningsplan I alt korrigeret udskrivningsgrundlag for Opregningsprocent fra 2008 til 2011 på 8,2 % Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for Ved en skatteprocent på 24,9 udgør skatteprovenuet 742,4 mio. kr. i Beregning af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for kr. Faktisk udskrivningsgrundlag i Vækst i antallet af skatteydere på 267 til KL og Regeringens skøn over væksten i udskrivningsgrundlagt fra ,4% Afregning for til- og fraflyttere Udskrivningsgrundlag for Ved en skatteprocent på 24,9 udgør skatteprovenuet ved selvbudgettering 740,9 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mindre end ved statsgarantien. Når det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag anvendes ved beregningen af tilskud og udligning, er den samlede nettovirkning et tab på 0,6 mio. kr. ved selvbudgettering. % 1,60 1,40 1,20 Procentvis udviklingen i antallet af skatteydere Odder Kommune Hele Landet 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, (B) 2011 (B)

26 Skattestoppet. Fra og med 2008 fik kommunerne igen ret til at fastsætte beskatningsniveauet, men skattestoppet er fortsat fastholdt. Folketinget vedtog den 17. juni 2008, at hvis den samlede kommunale beskatning forhøjes, vil bloktilskuddet blive nedsat tilsvarende. Nedsættelsen af bloktilskuddet sker gennem en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. I økonomiaftalen for 2011 er denne skattesanktion skærpet. Perioden med individuelle modregninger i bloktilskuddet som følge af kommunale skatteforhøjelser fra 2 til 4 år med henblik på at gøre det mindre attraktivt for en kommune at forhøje skatten. Hvis kommunerne under ét forhøjer skatten, vil 75 procent af provenuet i det første år blive modregnet individuelt i de kommuner, som har forhøjet skatten, i det andet og tredje år 50 procent og i det fjerde år 25 procent. Den resterende del modregnes kollektivt i det samlede kommunale bloktilskud. Skattesanktionsregler Provenu inddraget efter regler i % 50 % 0 % 0 % 0% Provenu inddraget efter regler i % 50 % 50 % 25 % 0% Nedenstående eksempel viser konsekvenserne af skattesanktionen ved en skatteforhøjelse af personskatten med 1 pct. i Odder Kommune Konsekvenser af skatteforhøjelse på I alt pct. fra 2011 i kr. Provenu før sanktion Provenu efter sanktion Provenutab Ramme på 300 mio. kr. til skatteforhøjelser i et mindre antal kommuner for Det indgår i aftalen mellem Kl og Regeringen, at et mindre antal kommuner i 2011 kan foretage en målrettet justering af den kommunale skat inden for en samlet ramme på 300 mio. kr. Såfremt de kommunale skatteforhøjelser holdes indenfor denne ramme, foretages der ikke modregning i bloktilskuddet. Hvis den samlede skatteforhøjelse for kommunerne under ét overstiger den aftalte ramme på 300 mio. kr. vil der i ske modgående reguleringer af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Kommunerne skal senest den 7. september 2010 ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en andel af rammen. Ministeriet vil herefter give meddelelse om tilsagn den 23. september De kommuner som har fået tilsagn, kan således gennemføre den forudsatte skatteforhøjelse for 2011 uden at risikere, at der vil ske modregning i kommunens bloktilskud. Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på følgende kriterier: Driftsmæssig ubalance. Odder Kommune havde i 2009 en driftsmæssig ubalance på 8 mio. kr. og i 2010 og 2011 et utilstrækkeligt driftsoverskud på 10 mio. kr. Udgiftspres fra demografiske forskydninger. Odder Kommune har de senere år oplevet et demografisk udgiftspres som følge af et stigende antal ældre. Udgiftsstigningen på ældreområdet modsvares ikke af et fald i efterspørgslen efter dagpasning for de 0-5 årige.

27 26 Udgiftspres på overførselsområdet. Odder Kommunes objektive udgiftsbehov skulle indikerer en vækst i udgifterne til indkomstoverførsler som er under landsgennemsnittet, men udgiftsstigningerne har vist sig at være på eller over landsgennemsnittet. Udfordringer ift skatteindtægter. Odder Kommune har de senere år oplevet en lavere vækst i antallet af skatteydere sammenlignet med den landsgennemsnitlige vækst. Endvidere er væksten i udskrivningsgrundlaget lavere end på landsplan. Lavt investeringsniveau over flere år. Odder Kommune har de seneste år haft et stort investeringsniveau, hvilket dog overvejende er finansieret ved låneoptagelse og kvalitetsfondsmidler. Det vil således være et helt begrænset antal kommuner, som vil komme i betragtning ved udmøntning af skattepuljen. Lige efter sommerferien vil KL spørge kommunerne om deres forventninger til skatten i Kommunernes svar drøftes på borgmestermødet den 2. september i København Skatteloft. I aftalen om Forårspakken 2.0 afskaffes mellemskatten samtidig med, at bundskatten nedsættes med 1,5 pct. point. Det medfører, at skatteloftets øvre grænse for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone, bliver 51,5 pct. i 2011 (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct. betaler Staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for denne del af skatten. Den kommunale medfinansieringsgrænse er på 24,83 %. Hvis en kommunes skatteprocent overstiger denne grænse, betaler kommunen Statens udgift til nedslag i skatten. Odder Kommunes skatteprocent er i budget 2011 på 24,9 %, og dermed overtiger Odder Kommunes skatteprocent medfinansieringsgrænsen med 0,07 % (24,83 % - 24,9 %). I 2011 skønne topskattegrundlaget at udgøre 342,9 mio. kr. Udgiften til skattenedslaget udgør således: 342,9 mio. kr. x 0,07 % = kr. Det skrå skatteloft Kommuneskat 24,90 24,90 24,90 Bundskat *) 5,04 3,76 3,67 Mellemskat 6,00 Topskat 15,00 15,00 15,00 Sundhedsskat 8,00 8,00 8,00 I alt 58,94 51,66 51,57 Skatteloft 59,0 51,50 51,50 Afvigelse fra skatteloft -0,06 +0,16 +0,07 Provenutab i kr *) Resultatet af kommunernes budgetlægning for 2010 blev en stigning i skatteprovenuet på 769 mio. kr. Dette indebærer, at den statslige bundskat nedsættes med 0,09 pct. i 2011.

28 Tilskud og udligning. Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed et statsgaranteret bloktilskud. Ved valg af statsgaranti foretages ikke efterregulering af skatter og tilskud. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 71,4 mia. kr. og fordeles således: 1) Statstilskud efter befolkningstal 21,3 mia. kr. (17,7 mia. kr. i 2010) 2) Udligningstilskud (nettoudligning) 45,7 mia. kr. (44,6 mia. kr. i 2010) 3) Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud 4,4 mia. kr. ( 4,4 mia. kr. i 2010) I alt 71,4 mia. kr. (66,7 mia. kr. i 2010) Odder Kommune modtager 226,6 mio. kr. af ovenstående tilskud. Odder Kommuner modtager ikke tilskud fra pkt. 3 tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud finansieres af det øvrige tilskud, og dermed er Odder kommune med til at finansierer tilskuddet til de kommuner som har højt strukturelt underskud (tidligere kaldet tilskud til ugunstigt stillede kommuner). Samlet set modtager Odder Kommune 257,2 mio. kr. i tilskud fra Staten i 2011, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Tilskud og udligning i 2011 i kr kr. Bloktilskud på grundlag af Odder Kommunes indbyggertal: 0,3915 % af 21,3 mia. kr Nettoudlingningstilskud efter objektive udgiftsbehov: 0,3137 % af 45,7 mia. kr I alt Udligning vedrørende selskabsskatter Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) Tilskud til ældreplejen (3 puljer) Tilskud fra Kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Efterregulering af bloktilskud fra I alt Udligning af udgifter til flygtninge og indvandrere nettoudgift for Odder Kommune Grundbidrag til sygehusene på kr. pr. indbygger Grundbidrag til regional udvikling på 121 kr. pr. indbygger I alt Statstilskuddet: Odder Kommunes andel af statstilskuddet efter befolkningstal udgør 0,3915%, idet Odder Kommunes indbyggertal skønnes til , og befolkningstallet i hele landet er skønnet til Statstilskud = x 100 / = 0,3915% x kr. = kr. Ifølge Odder Kommunes befolkningsprognose skønnes folketallet at udgøre Det statsgaranterede bloktilskud er således beregnet på et lidt lavere indbyggertal. Ved valg af statsgarantien foretages ikke efterregulering af tilskuddet.

29 Udligningstilskuddet (nettoudligningen): I Odder Kommune er udgiftsbehovet beregnet til kr. pr. indbygger på grundlag af en række objektive kriterier (landsgennemsnit kr. pr. indbygger og i gennemsnit i Region Midtjylland) Fra udgiftsbehovet trækkes en skatteindtægt beregnet på grundlag af en landsgennemsnitlig skatteprocent og Odder Kommunes beskatningsgrundlag. Skatteindtægten pr. indbygger i Odder Kommune udgør kr. (landsgennemsnit pr. indbygger og i Region Midtjylland). Udgiftsbehov pr. indbygger i Odder Kommune Skatteindtægt pr. indbygger Underskud Underskud i alt = kr. x indbygger Udligningsprocent Udligningstilskud til Odder Kommune kr kr kr kr. 58 pct kr. Odder Kommune modtager ikke tilskud som kommune med stort strukturelt underskud, idet Odder Kommunes underskud ikke overstiger kr. pr. indbygger Udligning af selskabsskat. Ved udligningsreformen fra 2007, blev der indført en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = / = 808 kr. Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = / = 251 kr. Forskel pr. indbygger 557 kr. Tilskud til Odder Kommune: 557 kr. x x 50 % kr Tilskud til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af lov om frit valg af ældreboliger og frit valg af levererandør af personlig og praktisk hjælp pr Tilskudspuljen til samtlige kommuner udgør 640,9 mio. kr. for Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Odder Kommunes andel af tilskuddet udgør kr. i 2011.

30 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen blev ved finanslovsaftalen for 2010 forhøjet med 300 mio. kr. og udgør 858,8 mio. kr. i Odder Kommunes andel af tilskuddet udgør kr. i Tilskud til kommuner med mindre øer. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er beregnet med baggrund i den tidligere færgestøtteordning, hvor både Staten og de tidligere amter ydede drifts- og ydelsesstøtte til færger. Odder Kommunes tilskud udgør kr. i kommuner modtager dette tilskud. 13. Skat af grundværdier. Kommunernes grundskyldspromille kan fra 2008 variere fra promille under hensyntagen til skattestoppet. Odder Kommunes grundskyldspromille udgør 27,4. Grundskyldspromillen blev i 2008 forhøjet med 4,0 promille og nedsat i 2009 med 0,1. Folketinget vedtog den 3. juni 2010 at nedsætte grundskyldspromillen med yderligere 5,1 promille for produktionsjord. I kommuner med en grundskyldspromille højere end 22, kan der maksimalt opkræves 7,2 promille af produktionsjord (tidligere 12,3). Nedsættelse betyder et provenutab for Odder Kommune på 4,4 mio. kr. Provenutabet vil blive kompenseret af Staten i Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning (skattestoppet) over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret, tillagt 3 pct, dog maksimum 7 procent i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren og er: i 2003 til 7 pct., i 2004 til 5,1 pct., i 2005 til 6,5 pct., i 2006 til 5,5 pct., i 2007 til 4,6 pct., i 2008 til 4,9 pct., i 2009 til 4,7 pct., i 2010 til 7,0 pct. og i 2010 til 7,0 pct.

31 30 Grundskyld i 2011 Produktionsjord grunde Øvrige Grundskyldspromille 7,2 27,4 Antal grunde Grundværdier før skattestop i mio. kr Grundværdier efter skattestop i kr. (afgiftspligtige værdier) Grundskyld Rabat som følge af skattestoppet kr Rabat på produktionsjord ved skattestoppet og nedsat promille i kr Selskabsskatter. Selskabsskatterne i 2011 udbetales på grundlag af de faktisk opgjorte skatteindtægter for indkomståret Der er således 100 pct. budgetsikkerhed for disse indtægter. Udviklingen i selskabsskatter i mio. kr. Regnskabsår Udbetalingsår Selskabsskat i mio. kr. 5,4 6,4 7,4 8,2 5,4 I 2012 forventes provenuet fra selskabsskatten at falde yderligere, hvilket bl.a. kan tilskrives lavere eksport og indenlandsk efterspørgsel samt lavere indtjening i den finansielle sektor. 15. Den kommunale pris- og lønudvikling. Ved budgetlægningen er anvendt de pris- og lønskøn som indgår i aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i Den kommunale pris- og lønudvikling Løn 0,34 2,00 2,00 2,00 Brændsel 3,19 1,43 1,43 1,43 Varer og anskaffelser 0,95 1,43 1,43 1,43 Tjenesteydelser 1,98 1,98 1,98 1,98 I alt 0,83 2,00 2,00 2,00

32 Lov- og cirkulæreprogram. I nedenstående skema gennemgås de reguleringer af bloktilskuddet og dermed af driftsbudgettet for 2011, der følger af årets lov- og cirkulæreprogram ( DUT-regler). Reguleringerne af bloktilskuddet blev afklaret i tilknytning til aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i Nedenstående beløb er som hovedregel beregnet som Odder kommunes andel af bloktilskudsændringen svarende til 0,32%. Merudgifter på serviceområder opsamles overvejende på særskilt konto under Økonomiudvalget og frigives ved ansøgning. Beløb under kr. medtages ikke. Pkt. 1-6 er lov- og cirkulæreprogramsmidler fra budgetlægning 2010 som indtil videre ikke er søgt frigivet. Pkt er lov- og cirkulæreprogramsmidler som indgår i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for Lov- og cirkulæreprogrammet som reguleres over bloktilskuddet i Særlig familievejledning for familier med børn og unge under 18 år med betydelige og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Opsamles i LC-pulje Under ØK Indarbejdes under det respektive områder kr Efter Udvidet behandlingsret for psykisk syge på sygehuse Udvidelse af undersøgelser- og behandlingsrettigheder for 3 børn og unge på det psykiatriske område Fremrykning af CV-samtaler ved aktivering af unge Forstærket kronikerindsats Plastfyldninger hos tandlægen gøres tilskudsberettiget Væksthusene overdrages til kommunerne Ungdomskriminalitet erstatning til ofre for forbrydelser Forbedring og forenkling af regler om støtte til køb af bil Ændring af regler for hjælpemidler og boligindretning Styrkelse af indsats for kriminalitetstruede børn og unge Barnets reform Skærpelse af reaktionsmuligheder over for kriminalitetstruede børn og unge 14 Loft over egenbetaling for udbragt mad (ældreområdet) Bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge anbragt udenfor hjemmet 16 Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper 17 Sundhedsloven, udvidet patientsikkerhedsordning Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 19 Tilskud til behandling af angst Etablering af regionale familieambulatorier Pulje til ansættelse af mere personale i retspsykiatrien Flere opsøgende og udgående teams i prykiatrien Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud Styrkelse af kommunernes indsats på alkoholområdet Arbejdsmiljø: samarbejde om sikkerhed og sundhed mv Aktiv beskæftigelsesindsats overfor unge lovfæstelse af voksenlærlingeordningen 27 Kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge Ungepakken II slut i Udarbejdelse af kommunale vandhandlingsplaner VISO, ikke anvendte midler centralt udlægges til kommuner Udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne Tilskud til kulturområdet (teaterforeninger mm) I alt lov- og cirkulæreprogram

33 Sammendrag over besparelser vedtaget af Byrådet den 10. maj Besparelserne er anført i 2010 pris- og lønniveau. I budgetoplægget for 2011 er besparelserne fremskrevet til 2011 pris- og lønniveau. 32

34 33

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009

BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE   ODDER RÅDHUS, JULI 2009 BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009 727-2009-841718 / JB Indholdsfortegnelse Strukturel balance 2008-2013... 1 Indledning.... 3 1. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen...

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2014-17 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2014-2017 Det godkendte flerårsbudget for 2014-2017 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015.

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Notat Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Nedenstående

Læs mere

Budgetforslag 2008 2011

Budgetforslag 2008 2011 BUDGETLÆGNING 2008-2011 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2007 Dok.nr.:934944 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2008 2011... 1 Budgetforudsætninger, økonomisk politik og økonomiaftalen... 2 Underskud

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere