Coop, Lidl og Harald Nyborg var ikke erstatningsansvarlige trods salg af varemærkeforfalskede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coop, Lidl og Harald Nyborg var ikke erstatningsansvarlige trods salg af varemærkeforfalskede"

Transkript

1 Nyhedsbrev IP Update IP & Technology Nyhedsbrevet omhandler et udpluk af de lovgivningsmæssige tiltag samt afgørelser, der har været på det IP- og IT-retlige område i perioden 1. oktober januar Du kan læse om nyheder inden for følgende områder: 1. Ophavsret, varemærkeret og designret 2. Markedsføringsret og E-handel 3. Persondataret 4. Domænenavne 1. Ophavsret, varemærkeret og designret Coop, Lidl og Harald Nyborg var ikke erstatningsansvarlige trods salg af varemærkeforfalskede sko Den 15. oktober 2014 afsagde Sø- og Handelsretten dom i en række kumulerede sager. Converse Inc. havde nedlagt påstand om, at Coop, Lidl og Harald Nyborg og disses leverandører Erto Trading ApS, BK Trading ApS og OFN Holding A/S, ulovligt havde importeret og videresolgt varemærkeforfalskede udgaver af Converse Inc. skoen All Star Chuck Taylor. Modsat gjorde de sagsøgte gældende, at de i sagen omhandlede sko var produceret og indført i Europa med samtykke fra Converse Inc. Converse Inc. havde endvidere nedlagt påstand om retten til vederlag og erstatning i henhold til markedsføringslovens 20, stk. 2 samt varemærkelovens 43, stk. 1, nr. 1 og 43, stk. 3 på over 20 millioner danske kroner. Retten fandt, at Converse Inc. havde ført tilstrækkeligt bevis for, at de solgte sko var varemærkeforfalskede blandt andet med henvisning til, at Converse Inc. benyttede et 13-cifret kodesystem i sine produkter, som de solgte sko ikke havde. Under henvisning til foreviste advokaterklæringer, skoenes næsten identiske udseende, fakturaer om tidligere samhandel mellem leverandørerne og de hertil manglende indsigelser fra Converse Inc. fandt Sø- og Handelsretten, at Coop, Lidl og Harald Nyborg ikke havde handlet forsætligt eller

2 Side 2 uagtsomt efter varemærkeloves 43. Detailhandlerne blev derfor frifundet for erstatningspåstanden på cirka 20 millioner danske kroner. De resterende sko skulle dog destrueres (med undtagelse af de af Coop indkøbte) og detailhandlerne skulle betale udgifterne hertil. Endelig fandt Sø- og Handelsretten, at leverandørerne til detailbutikkerne var erstatningsansvarlige overfor disse for deres tab som følge af retssagen. Ny dom om EF-ordmærket LAGUIOLE Den 21. oktober 2014 afsagde EU-domstolen afgørelse i sagen T-453/11 mellem Gilbert Szajner, Frankrig ( sagsøger ) mod The Office for Harmonization in the Internal Market ( OHIM ) og Forge de Lauiole Sarl, Frankrig ( intervenienten ). Sagsøger var efter registrering ved OHIM den 17. januar 2005 indehaver af ordmærket LAGUIOLE i henhold til varemærkeforordningen. Den 22. juli 2005 indgav intervenienten begæring til OHIM om, at varemærket LAGUIOLE blev erklæret delvist ugyldigt. Begæringen blev indgivet på baggrund af intervenientens selskabsnavn Forge De Laguiole, som denne brugte i forbindelse med fabrikation og salg af knivsmedevarer, sakse, gaveartikler og souvenirs i forbindelse med bordpynt. Ved afgørelse af 27. november 2006 afslog annullationsafdelingen hos OHIM begæringen, hvorefter intervenienten indgav en klage til OHIM s appelkammer. Ved afgørelse af 1. juni 2011 tog Appelkammeret klagen delvist til følge og erklærede varemærket ugyldigt for alle vareklasser undtagen vareklasse 38, idet Appelkammeret mente, at der var forvekslingsrisiko mellem intervenientens og sagsøgers varer i forhold til de franske forbrugere, hvis sagsøgers og intervenientens varer blev solgt i samme butikker. Sagen blev herefter indlagt for EU-domstolen. EU-domstolen konkluderede efter grundig gennemgang af vareklasserne samt intervenientens og sagsøgers aktiviteter, at appelkammerets afgørelse skulle annulleres delvist. EU-domstolen konkluderede således, at der kun var forvekslingsrisiko mellem intervenientens og sagsøgers aktiviteter for så vidt angik håndværktøj, skeer, skæreblade, save, barbermaskiner og lignende i klasse 8, proptrækkere og flaskeåbnere i klasse 16, barberkoste og beautybokse i klasse 21 samt cigarklippere og piberensere i klasse 34. Herefter blev varemærkeregistreringen annulleret for så vidt angik varerne i de nævnte vareklasser &pageIndex=0&doclang=da&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=310929#ctx1

3 Side 3 Markedsføring og salg af Steve stolen udgjorde ikke en krænkelse af TRIPP TRAPP stolen Højesteret afsagde den 17. december 2014 dom i sagen 152/2013, mellem Stokke A/S og Peter Opsvik ( Stokke m.fl. ) mod Jysk A/S og HP Schou A/S ( Jysk m.fl. ). Sagen blev behandlet i forbindelse med sag 153/2013 om DAN stolen. Sagen omhandlede, hvorvidt Jysk m.fl. havde krænket ophavsretsloven, varemærkeloven og markedsføringsloven i forbindelse med salg og markedsføring af STEVE stolen, der ligesom TRIPP TRAPP stolen er en barnestol. Ifølge Højesteret var det ubestridt, at TRIPP TRAPP stolen nød ophavsretlig beskyttelse som brugskunst, hvorfor hovedspørgsmålet i sagen var, om STEVE stolen krænkede den ophavsret, der var knyttet til TRIPP TRAPP stolen, jf. ophavsretslovens 2. Højesteret udtalte, at en vurdering af hvorvidt der forelå en ophavsretlig krænkelse, måtte bero på, om STEVE stolens formmæssige design indebar en tilstrækkelig frigørelse fra det særegne ved TRIPP TRAPP stolens udformning, og at sammenligningen skulle bero på en helhedsbedømmelse baseret på de formelementer, der var særegne for TRIPP TRAPP stolen, og som havde betinget den ophavsretlige beskyttelse. Efter en helhedsbedømmelse baseret på de formelementer, der var særegne for TRIPP TRAPP stolen, fandt Højesteret, at STEVE stolen ikke kunne anses som værende en efterligning af TRIPP TRAPP stolen. Der forelå således ikke en krænkelse af ophavsretsloven. Højesteret fandt yderligere, at der ikke forelå nogen overtrædelse af varemærkeloven eller markedsføringsloven, da der ikke var grundlag for at fastslå, at der forelå illoyal markedsfortrængning eller snyltning på Stokke m.fl. s udviklingsindsats eller renommé. Der blev samme dag afsagt lignende dom i sag 153/2013 om DAN stolen og med samme udfald. Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom. Selskab og direktør blev holdt ansvarlige for salg af parallelimporterede jakker Højesteret afsagde den 1. december 2014 dom i sagen 266/2013 mellem det danske selskab Extreme Land Scandinavia ApS og A ( Extreme m.fl. ) mod det franske selskab Artextyl SARL ( Artextyl ). A var direktør og eneejer af Extreme Land Scandinavia ApS. Det var A, der som eneejer og direktør traf beslutningen om selskabets salg af jakkerne. Sagen omhandlede, hvorvidt Extreme m.fl., havde krænket Artextyl s varemærke. Extreme m.fl. og Artextyl havde i 2009 indgået en salgsaftale om, at Extreme m.fl. skulle sælge Artextyl s tøjprodukter på det danske marked.

4 Side 4 Efter henvendelse fra en kinesisk producent, og uden at kontakte Artextyl, købte Extreme m.fl. en del jakker påført Artextyl s varemærke ANAPURNA indledningsvist uden Artextyl s kendskab og påbegyndte markedsføring heraf. Højesteret fandt, at Extreme m.fl. under disse omstændigheder ikke var berettiget til fortsat at anvende varemærket ANAPURNA uden Artextyl s samtykke. Højesteret lagde desuden til grund, at A var klar over, at køb og videresalg af jakkerne indebar en krænkelse af Artextyl s rettigheder, hvorfor A personligt havde handlet ansvarspådragende. Extreme m.fl. var således uberettigede til at bruge varemærket ANAPURNA som kendetegn i virksomheden, herunder ved salget af jakkerne, og blev pålagt at betale rimeligt vederlag og erstatning. Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom. Immaterielle rettigheder var blevet overdraget i forbindelse med selskabs konkurs Højesteret afsagde den 31. oktober 2014 dom i sagen 85/2013 mellem Glerup Teknik ApS, A, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. Z.o.o. ( Glerup Teknik m.fl. ) mod JW Industri A/S ( JW Industri ). Sagen drejede sig om, hvorvidt forskellige immaterielle rettigheder var blevet overdraget i forbindelse med en konkurs eller ej, og om JW Industri som konsekvens heraf var berettiget til at anvende rettighederne. A var helt og delvist ejer af nogle selskaber, som alle anvendte GIPO som ordmærke og GIPO Innovativ Proces Optimering som figurmærke. Et af disse selskaber, GIPO A/S, gik konkurs og JW Industri købte aktiver fra konkursboet. A var den ene af to aktionærer i GIPO A/S. Hovedspørgsmålet i sagen var, om JW Industri ved købet af aktiver fra konkursboet havde erhvervet ret til varemærkerne med den konsekvens, at A og de selskaber som A ejede, var afskåret fra at anvende varemærkerne. Højesteret fandt, at alle de af A helt eller delvist ejede selskaber var berettiget til at gøre brug af varemærkerne, da det var umuligt at afgøre hvilket selskab, der havde taget dem først i brug. Derudover fandt Højesteret, at ingen af selskaberne var berettiget til at forhindre de øvrige selskaber i at bruge varemærkerne. GIPO A/S konkurs og konkursboets efterfølgende salg af selskabets aktiver til JW Industri ændrede ikke ved dette. Højesteret fastslog således, at både Glerup Teknik m.fl. og JW Industri var berettiget til at gøre brug af varemærkerne. Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat. Misligholdelse af royaltybetaling kunne ikke begrunde ophævelse af licenskontrakt

5 Side 5 Sø- og Handelsretten afsagde den 5. december 2014 dom i sagen V mellem Margit og Erik Brandt Design ApS ( Margit og Erik Brandt ) mod Metropol ApS ( Metropol ) og Fashion Shopping ApS ( Fashion Shopping ). Sagen omhandlede blandt andet, hvorvidt Margit og Erik Brandt med rette havde ophævet en licensaftale indgået med Metropol. Et hovedspørgsmål i sagen var, hvorvidt Metropol havde afregnet korrekt royalty til Margit og Erik Brandt i henhold til den af parterne indgåede licenskontrakt, samt om Metropol og Fashion Shopping havde været berettiget til, at foretage registreringer af varemærker og domænenavne i eget navn. På trods af længere tids drøftelser mellem parterne om registrering af varemærkerne, registrerede Margit og Erik Brandt dem ikke. Sø- og Handelsretten udtalte, at de registreringer af varemærker og domænenavne, som Metropol og Fashion Shopping havde foranstaltet, var foretaget for at sikre de rettigheder, som de havde fået licens til at bruge. Registreringerne havde derfor været nødvendige for at Metropol og Fashion Shopping kunne overholde de indgåede aftaler med Margit og Erik Brandt. På baggrund af dette fandt Sø- og Handelsretten, at de havde været berettigede hertil. Derudover fandt Sø- og Handelsretten, at Metropols afregning af royalty, med undtagelse af afregning på baggrund af internetsalg, var sket i overensstemmelse med licenskontrakten. Den royalty, som ikke var blevet afregnet korrekt, udgjorde i forhold til det samlede beløb så lille en del, at den ikke kunne begrunde ophævelse af licenskontrakten. På denne baggrund fandt Sø- og Handelsretten, at ophævelsen af licenskontrakten havde været uberettiget. Salg af elektroniske cigaretter, tilbehør og emballage krænkede EF-varemærke. Sø- og Handelsretten afsagde den 26. november 2014 kendelse i sagen E-1-13 mellem V2H ApS ( V2H ) mod VMR Products LLC. ( VMR ). Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt VMR s anvendelse af mærkerne V2 og V2Cigs for elektroniske cigaretter, inden for EU, var en krænkelse af V2H s rettigheder. V2H s varemærke omfattede bl.a. tobak, artikler for rygere, snus, inklusiv nikotinfri snus mm. V2H begærede derfor midlertidigt forbud mod VMR s anvendelse af mærkerne inden for EU for elektroniske cigaretter og tilbehør hertil, herunder emballage. På baggrund af det i sagen anførte om V2H s og VMR s produkter samt de under sagen øvrigt fremkomne oplysninger, blev det af Sø- og Handelsretten lagt til grund, at begge parters produkter blev anvendt som nydelsesmidler, hvori nikotin indgik som en væsentlig ingrediens og at begge produkter også blev anvendt som et middel til at stoppe med traditionel tobaksrygning. Sø- og Handelsret-

6 Side 6 ten udtalte, at udbyderne af produkterne derfor, i hvert fald i et vist omfang, rettede sig mod den samme gruppe af forbrugere. Sø- og Handelsretten fandt det på baggrund af parternes produkter samt V2H s varemærkeregistreringer sandsynliggjort, at VMR ved at markedsføre sine e-cigaretprodukter i EU under anvendelse af varemærkerne V2 og V2Cigs krænkede V2H s rettigheder til EF-varemærket V2. Sø- og Handelsretten nedlagde herefter forbud mod, at VMR inden for EU benyttede betegnelserne V2 og V2Cigs som varemærke for elektroniske cigaretter samt tilbehør og emballage hertil. Salg af lysestage var en krænkelse af sagsøgers varemærkerettigheder Sø- og Handelsretten afsagde den 17. november 2014 dom i sagen V mellem Excel A/S ( Excel ) mod Lidl Danmark K/S ( Lidl ). Sagen drejede sig om, hvorvidt Lidl ved at markedsføre Excels Infinity lysestage under Excels varemærke Endless havde krænket Excels varemærkerettigheder. Lidl havde markedsført lysestagen Infinity under betegnelsen Excel Endless light Cube uden samtykke fra Excel. Sø- og Handelsretten fandt, at Excel selv havde bidraget til at skabe forvirring på markedet ved at markedsføre to produkter, som umiddelbart så meget ens ud og derfor let kunne forveksles samt havde en begrænset prisforskel. Sø- og Handelsretten fandt herudover, at Lidl havde krænket Excels varemærkerettigheder ved salget af Excels Infinity lysestage. Lidl burde have været klar over, at den lysestage, som Lidl havde indkøbt, var Infinity lysestagen. Lidl havde derfor handlet uagtsomt ved at markedsføre lysestagen under mærket Endless. Det fandtes ikke godtgjort, at det var Lidl s fejlagtige henvisninger til produkterne i markedsføringen, der var årsag til den nedgang, der havde været i salget af Endless lysestagen, og derfor var Excel ikke berettiget til erstatning for afsætningstab. Dog antog Sø- og Handelsretten, at Lidl s markedsføring af Infinity lysestagen ved brug af Excels varemærke Endless havde medført en vis markedsforstyrrelse, som Excel var berettiget til erstatning for. Den markedsforstyrrelse, der kunne henføres til Lidl s fejlagtige markedsføring, måtte dog anses for at være forholdsvis begrænset. På baggrund af dette blev Lidl tilpligtet at anerkende at have krænket Excels rettigheder til varemærket Endless ved at markedsføre og sælge lysestagen under betegnelsen Excel Endless light Cube.

7 Side 7 Salg og markedsføring af kopier af designmøbler udgjorde en krænkelse af sagsøgers rettigheder Sø- og Handelsretten afsagde den 12. november 2014 kendelse i sagen A mellem Fritz Hansen A/S, Louis Poulsen Lighting A/S, Carl Hansen og Søn Møbelfabrik A/S, Fredericia Furniture A/S og Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S ( Fritz Hansen m.fl. ) mod VOGA Ltd. ( VOGA ). Sagen omhandlede, hvorvidt VOGA ved sine salgsaktiviteter rettet mod Danmark krænkede Fritz Hansen m.fl. s rettigheder. Fritz Hansen m.fl. var rettighedshavere til en række ophavsretligt beskyttede brugsgenstande, herunder designermøbler, belysningsprodukter og andre former for brugskunstgenstande. VOGA udbød via hjemmesiden Voga.com kopier af de ophavsretligt beskyttede værker og anvendte tillige de dertil knyttede varemærker. Den retsstridige salgsaktivitet, som var delvist rettet mod det danske marked, ophørte en uge inden hovedforhandlingen i sagen. På trods af dette fandt Sø- og Handelsretten, at betingelserne for nedlæggelse af forbud fortsat var opfyldt, da VOGA ikke under sagen havde afkræftet, at selskabet ikke fortsat krænkede Fritz Hansen m.fl. s rettigheder. Sø- og Handelsretten udtalte, at VOGA havde krænket Fritz Hansen m.fl. s rettigheder i henhold til ophavsretsloven og varemærkeloven. På denne baggrund nedlagde Sø- og Handelsretten forbud mod, at VOGA sælger og markedsfører eksemplarer af de i sagen omhandlede værker uden Fritz Hansen m.fl. s tilladelse. Det unikke ved en inhalator var ikke farven men formen, hvorfor EU farvemærke ikke var krænket Sø- og Handelsretten afsagde den 8. oktober 2014 kendelse i sagen A mellem GlaxoSmithKline Pharma A/S og Glaxo Group Limited ( GSK ) mod Sandoz A/S ( Sandoz ). GSK er indehaver af et registreret og gyldigt EU farvekombinationsmærke. Sagen angik, hvorvidt Sandoz markedsføring og salg af en inhalator krænkede denne rettighed. Begge de i sagen omhandlede produkter var lilla inhalatorer, der indeholdt medicin til behandling af astma og KOL. Sø- og Handelsretten udtalte, at de lilla farver på de to inhalatorer kunne synes meget ens, men at de adskilte sig væsentligt fra hinanden i forhold til form og helhedsudtryk, samt til dels også i forhold til deres funktionalitet. Det unikke ved GSK s inhalator var ifølge Sø- og Handelsretten således ikke de lilla farver, men derimod den runde form, der ifølge Sø- og Handelsretten var meget karakteristisk og gjorde inhalatoren let genkendelig visuelt. Sø- og Handelsretten fandt ikke, at GSK. havde godtgjort eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at farven på Sandoz inhalator krænkede GSK s inhalator efter varemærkeretlige eller markedsføringsret-

8 Side 8 lige regler. Sø- og Handelsretten lagde bl.a. vægt på at varemærkerettigheder udgør en begrænsning i de grundlæggende EU principper om varernes fri bevægelighed og fri konkurrence. Derudover mente Sø- og Handelsretten ikke, at der var grundlag for at udvide beskyttelse af GSK s farvemærke således, at den registrerede rettighed kunne være helt uafhængig af den fysiske form, særlige anvendelse og sammensætningen af de to lilla farver. Derudover fandtes det ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at den lilla farve var indarbejdet som et kendetegn for GSK s inhalator eller at den på anden måde havde afgørende betydning for forbrugernes valg af GSK. På baggrund af dette nægtede Sø- og Handelsretten at fremme GSK s begæring om forbud og påbud. Præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkning af begrebet overføring til almenheden i ophavsretsdirektivets artikel 3, stk.1 EU-Domstolen afsagde den 21. oktober 2014 præjudiciel afgørelse i sagen C-348/13 i forbindelse med en sag verserende for den tyske Bundesgerichtshof mellem BestWater International GmbH ( BestWater ) mod Michael Mebes og Stefan Potsch ( Michael Mebes m.fl. ). Sagen omhandlede blandt andet spørgsmålet om, hvordan begrebet overføring til almenheden i ophavsretsdirektivets artikel 3, stk. 1 skulle fortolkes. Hovedspørgsmålet i sagen var, hvorvidt det faktum, at et beskyttet værk, som var frit tilgængeligt på en internetside, og derefter blev indsat på en anden internetside ved hjælp af teknikken framing, kunne kvalificeres som overføring til almenheden i ophavsretsdirektivets forstand. En hjemmeside, hvor der anvendes framing, der er en særlig form for linking, kan laves således, at det for brugeren af siden ser ud som om at alt materialet stammer fra det samme website, selvom noget af materialet stammer fra et helt andet website. EU-Domstolen fastslog, at den omstændighed alene, at et beskyttet værk, som var frit tilgængeligt på en internetside, blev indsat på en anden internetside ved anvendelse af framing, ikke kunne kvalificeres som værende overføring til almenheden i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 3, stk. 1 i ophavsretsdirektivet. =0&doclang=DA&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=204435#ctx1

9 Side 9 Præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkning af ophavsretsdirektivets artikel 4, stk. 2 om retten til spredning EU-Domstolen afsagde den 22. januar 2015 præjudiciel afgørelse i sagen C-419/13 i forbindelse med en sag verserende for den hollandske domstol Hoge Raad der Nederlanden mellem Art & Allposters International BV ( Allposters ) mod Stichting Pictoright ( Stichting ). Stichting er et hollandsk selskab inden for kollektiv forvaltning af ophavsret, der varetager interesser for indehavere af ophavsrettigheder, som er tilsluttet selskabet. Allposters udbød reproduktioner af værker i form af plakater, indrammede plakater og plakater på træ og lærred. Hovedspørgsmålet i sagen var, hvorvidt reglen om konsumption, fastsat i artikel 4, stk. 2, fandt anvendelse og hvorledes reglen skulle fortolkes samt, hvorvidt Allposters havde krænket Stichting s ophavsrettigheder, ved overførsel og efterfølgende salg af billeder fra beskyttede værker fra en plakat og over til lærreder. Domstolen fandt, at artikel 4, stk. 2 om konsumption ikke fandt anvendelse i den konkrete situation, hvor et beskyttet værk blev reproduceret i form af en plakat og derefter overført til et lærred efter at have været markedsført indenfor EU. ng=da&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid= Coca-Cola fik medhold i sag om visuel lighed med et figurmærke, der benyttede samme skrifttype Retten i EU afsagde den 11. december 2014 dom i sagen T-480/12 mellem The Coca-Cola Company ( Coca-Cola ) mod The Office for Harmonization in the Internal Market ( OHIM ). Sagen vedrørte Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd s ( Mitico ) ansøgning om registrering af et figurmærke, der indeholdt ordet Master samt et arabisk ord i klasse 29, 30 og 32. Coca-Cola gjorde indsigelse mod registreringen på baggrund af fire af deres tidligere registrerede EF-figurmærker i klasse 30, 32 og 33. Coca-Cola gjorde derudover indsigelse på baggrund af det tidligere registrerede figurmærke i Storbritannien C, der var skrevet på en særlig måde. OHIM s indsigelsesafdeling gav ikke Coca-Cola medhold i indsigelserne. OHIM s Andet Appelkammer stadfæstede afgørelsen fra første instans. Appelkammeret konkluderede, at der ikke var risiko for forveksling i medfør af varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b. Der blev blandt andet lagt vægt på, at ordene ikke var forvekslelige, at Coca-Cola ikke ejede skrifttypen og at skrifttypen ikke skilte sig så meget ud, at man udelukkende forbandt den med Coca- Cola. I forhold til indsigelsen baseret på varemærkeforordningens artikel 8, stk. 5 vedrørende identitet eller lighed mellem et ældre og yngre mærke fandt Appelkammeret, at der ikke var en tilstrækkelig forbindelse mellem de to figurmærker til at anvende denne bestemmelse.

10 Side 10 Coca-Cola appellerede sagen til Retten for så vidt angik afgørelsen om varemærkeforordningens artikel 8, stk. 5, men gjorde ikke indsigelse over for Appelkammerets afgørelse af, at risiko for forveksling i medfør af artikel 8, stk. 1, litra b ikke var til stede. Retten fandt, at Andet Appelkammer skulle have undersøgt alle betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 5 i varemærkeforordningen, og ikke blot afvist anvendelsen af bestemmelsen på baggrund af manglende ensartethed mellem mærkerne. Dette blev begrundet med, at der ifølge Retten var en visuel lighed mellem mærkerne, som Andet Appelkammer ikke havde lagt tilstrækkeligt vægt på. Retten udtalte, at den visuelle lighed er mindst lige så vigtig som den sproglige eller konceptuelle i sager, hvor forbrugeren køber varer i et supermarked. Retten fandt også, at det faktum, at Coca-Cola ikke ejede skrifttypen, som Appelkammeret havde lagt vægt på, ikke var direkte relevant i forhold til de omtvistede artikler i varemærkeforordningen. Coca-Cola fik også medhold i sin anden indsigelse om, at Appelkammeret havde udeladt nogle vigtige beviser, der relaterede sig til kommerciel brug af figurmærket. Retten annullerede Appelkammerets afgørelse, og hjemviste sagen til fornyet behandling. Coca-Cola fik således medhold i sin påstand. bbf9daf3f1576bde.e34kaxilc3eqc40laxqmbn4obhioe0?text=&docid=160546&pageindex=0&do clang=da&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid= Aldi fik ikke medhold i klage vedrørende Alifoods figurmærker Retten i EU afsagde den 26. november 2014 dom i sagen T-240/13 mellem Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG ( Aldi ) og The Office for Harmonization in the Internal Market ( OHIM ). Sagen vedrørte Alifoods SA s ( Alifoods ) ansøgning om registrering af et figurmærke, der indeholdt ordet Alifoods, i klasse 29, 32 og 35. Aldi rejste indsigelse mod registreringen på baggrund af Aldis internationale ordmærke ALDI. Indsigelsesafdelingen i OHIM gav ikke Aldi medhold i indsigelsen. OHIM s Fjerde Appelkammer afviste klagen. Indsigelsen blev forkastet, fordi Appelkammeret ikke fandt Aldis internationale ordmærkes eksistens, gyldighed og beskyttelsesomfang godtgjort. Appelkammeret fandt desuden, at mærkerne ikke var forvekslelige i medfør af varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b. Retten fandt ligesom Appelkammeret, at der manglede beviser for det internationale ordmærke. Retten var også enig i, at der ikke var risiko for forveksling mellem mærkerne. Registreringen af figurmærket, der indeholdt ordet Alifoods var således ikke en krænkelse af Aldis ordmærke ALDI. ng=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=222259

11 Side Markedsføringsret og E-handel SmartGuy betaler spambøde på kroner På baggrund af en politianmeldelse fra Forbrugerombudsmanden i december 2013 betalte Smart- Guy en bøde på danske kroner for at sende elektroniske reklamer til personer uden deres samtykke. Kun én gang tidligere er der givet en bøde i den størrelsesorden i en spamsag. Bødens størrelse var begrundet med, at der var tale om et meget stort antal uanmodede reklamer, nemlig sms-beskeder og 42 s fordelt over 5 kampagnebølger samt at SmartGuy fortsatte med at sende uanmodede reklamer, selvom Forbrugerombudsmanden allerede efter den første kampagnebølge gjorde virksomheden opmærksom på, at der var indkommet klager. Det blev ved fastsættelsen af bødens størrelse inddraget som en formildende omstændighed, at SmartGuy troede, de havde indhentet samtykke til at sende de sms-beskeder. De indhentede samtykker vedrørte dog blot modtagelse af reklamer via . Bødeforlægget er således en påmindelse om, at et samtykke fra en person til at modtage reklam s ikke gør, at virksomheden derved lovligt kan sende reklame på sms til personen, da dette vil kræve et særskilt samtykke. Læs om bøden her: Den danske forbrugerombudsmand afslutter sag mod onlinetjenesten Spiir Forbrugerombudsmanden afsluttede den 22. december 2014 en sag mod onlinetjenesten Spiir vedrørende indhentning af bankoplysninger fra forbrugere i strid med god markedsføringsskik (J. nr. 14/01397). Spiir er en gratis onlinetjeneste, hvor forbrugere kan kategorisere deres udgifts- og indtægtsposter i forskellige forbrugskategorier som dagligvarer og tøj mv. Spiir giver forbrugeren mulighed for at lagre mobilbank-brugernavne og -koder i onlinetjenesten, så man løbende kan anvende forbrugerens betalingsoversigter fra forbrugerens banker. Forbrugerombudsmanden fandt, at det ville være i strid med god markedsføringsskik at bede forbrugere udlevere personlige bankoplysninger, såfremt dette medførte en risiko for misbrug. I den konkrete sag fandt Forbrugerombudsmanden dog, at denne ikke kunne afgøre, om der var mulighed for misbrug. Vurderingen af om en privat virksomhed indhenter, opbevarer og behandler data sikkert henhørte derimod under det danske datatilsyns kompetence. Forbrugerombudsmanden fandt derudover, at Spiir ikke udgjorde en betalingstjeneste, hvorfor selskabet ikke opererede i strid med forbuddet mod opstilling af forbrugsprofiler i betalingstjenesteloven. Forbrugerombudsmanden afsluttede på dette grundlag sagen mod Spiir, men udtalte dog, at såfremt et misbrug bliver konstateret, vil dette være i strid med god markedsføringsskik. Læs om sagen her:

12 Side 12 Første endelige dom om vildledende abonnementsfælde I november 2014 fik Forbrugerombudsmanden for første gang medhold i en sag om abonnementsfælder på internettet. Det drejer sig om Forbrugerombudsmandens sag (J. nr. 12/02841) mod Pointshop A/S vedrørende vildledende markedsføring af et abonnementstilbud i strid med 1 i markedsføringsloven. Byretten i Aalborg traf afgørelse i sagen allerede den 2. maj 2013, hvor Pointshop A/S blev idømt en bøde på danske kroner. Dommen er dog først blevet endelig i november 2014, hvor det danske procesbevillingsnævn har afvist at lade Pointshop A/S anke afgørelsen. Sagen vedrørte en markedsføringskampagne for et gavekort på 200 danske kroner til skokæden Bianco. Ifølge Byretten kunne kampagnen give forbrugeren det indtryk, at formålet med kampagnen var at markedsføre skokæden Bianco, at forbrugeren fik et gavekort til sko for 5 kroner og et VIPmedlemskab til PointShop.dk kvit og frit. Derudover lagde Byretten vægt på, at oplysningen om, at der var tale om salg af et betalingsabonnement, var placeret allernederst på siden efter en række mindre vigtige oplysninger. Dommen gør det således klart, at et selskab ikke må skjule væsentlige oplysninger for forbrugerne nederst på sin hjemmeside. Dommen giver derudover en klar linje for bødeniveauet i sager om abonnementsfælder på internettet. Læs om dommen her: endelige-dom-om-vildledende-abonnementsfaelde?tc=d74929a5cd4d4f cbfc7c9fe1 Teleklagenævnet afskåret fra at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen Den 9. oktober 2014 afsagde EU-Domstolen afgørelse i sag C-222/13. Sagen blev forelagt EU- Domstolen af Teleklagenævnet på baggrund af en sag mellem TDC A/S ( TDC ) og Erhvervsstyrelsen i Danmark ( Erhvervsstyrelsen ) vedrørende fortolkningen af artikel 32 i Forsyningspligtdirektivet. Tvisten i hovedsagen vedrørte Erhvervsstyrelsens afslag på en anmodning fremsat af TDC vedrørende kompensation for omkostninger forbundet med varetagelse af supplerende obligatoriske tjenester omfattet af Forsyningspligtdirektivet. EU-Kommissionen rejste tvivl om Teleklagenævnets egenskab af en domstol som omhandlet i artikel 267 TEUF og derved nævnets kompetence til at forelægge EU-Domstolen præjudicielle spørgsmål. EU-Domstolen fremhævede i den forbindelse, at begrebet uafhængighed indebar, at Teleklagenævnet skulle være udenforstående i forhold til den myndighed, som havde truffet den omtvistede afgørelse. Dette var ifølge EU-domstolen ikke tilfældet i den foreliggende sag, idet medlemmerne af Teleklagenævnet var udpeget af den danske erhvervs- og vækstminister for en fireårig periode med mulighed for genvalg. Derudover var medlemmerne ikke beskyttet mod afskedigelse gennem særlige garantier i dansk ret. Der forelå således ikke det fornødne grundlag for at fjerne enhver tvivl om,

13 Side 13 at Teleklagenævnet var uimodtageligt for påvirkninger udefra. Endelig blev der lagt vægt på, at Teleklagenævnets afgørelser kunne indbringes for de almindelige domstole. I en sådan situation ville Teleklagenævnet være sagsøgt i en sag, hvor nævnets egen afgørelse anfægtedes, og muligheden for denne situation indebar ifølge EU-Domstolen ligeledes, at Teleklagenævnet ikke kunne besidde den fornødne uafhængighed til at være omfattet af domstolsbegrebet i artikel 267 TEUF. EU-Domstolen kunne på denne baggrund ikke tage stilling til de præjudicielle spørgsmål, som Teleklagenævnet havde stillet. Læs hele afgørelsen her: ng=da&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid= Præjudiciel afgørelse vedrørende anvendelsesområde for Databasedirektivet EU-domstolen afsagde den 15. januar 2015 præjudiciel afgørelse i sagen C-30/14 i forbindelse med en sag verserende for den hollandske domstol Hoge Raad der Nederlanden mellem Ryanair Ltd ( Ryanair ) mod PR Aviation BV ( PR Aviation ). Sagen omhandlede PR Aviation s kommercielle brug af oplysninger fra Ryanairs website. PR Aviation drev et websted, hvorfra brugerne kunne søge oplysninger om afgange med lavprisflyselskaber, sammenligne priser og booke flyafgange. De oplysninger, som PR Aviation brugte, hentede PR Aviation bl.a. fra Ryanairs websted. På Ryanairs websted var oplysningerne dog også tilgængelige for almindelige forbrugere. På Ryanairs Websted, kunne man kun få adgang til oplysningerne, hvis man accepterede Ryanairs standardbetingelser for benyttelsen af disse oplysninger herunder, at det ikke var tilladt at anvende oplysningerne til at udbyde Ryanairs tjenester samt, at oplysningerne i databasen kun måtte benyttes til private og ikke kommercielle formål. Hovedspørgsmålet i sagen var, om Databasedirektivets artikel 6, stk. 1, sammenholdt med artikel 8 og 15 skulle fortolkes således, at friheden til at benytte en database ikke kunne begrænses ved aftale. Spørgsmålet forudsatte dog, at Ryanairs database kunne anses som en datebase i overensstemmelse med Databasedirektivet. Retten udtalte, at hvis fremstilleren af en database, som er beskyttet i henhold til Databasedirektivet, beslutter at tillade brugen af sin database eller et eksemplar af denne, kan fremstilleren afgrænse denne benyttelse ved en aftale indgået med den, der har ret til at benytte databasen, som præciserer formål og fremgangsmåde. Hvis en database derimod ikke er omfattet af Databasedirektivet, er fremstilleren ikke beskyttet af reglerne heri, og fremstilleren kan således kun gøre krav på en beskyttelse af sin database på baggrund af national ret. Retten fandt, at Databasedirektivet ikke fandt anvendelse på databaser, der hverken var beskyttet af ophavsretten eller af sui generis-retten i medfør af direktivet. Direktivet var således ikke til hinder for, at fremstilleren af databasen ved aftale opstillede begrænsninger for tredjemands benyttelse af

14 Side 14 denne, for så vidt som dette var i overensstemmelse med national ret. ng=da&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid= Nye ændringer i den Danske Betalingstjenestelov Den 18. december vedtog Folketinget lov nr af 23/12/2014, som er et ændringsforslag til lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love. Selve lovforslaget, som blev sendt i høring d. 3. september 2014 af Finanstilsynet, er nærmere beskrevet i Lov & Data 4. kvartal Loven øger forbrugerbeskyttelsen ved finansiel rådgivning samt har til formål at minimere risiko for tab af forbrugerens midler samt risiko for hvidvaskning af penge og terrorfinansiering. Den danske betalingstjenestelov finder efter ændringerne ikke længere anvendelse på vederlagsfrie betalingssurrogater, eller betalingssurrogater hvis beløb ikke overstiger danske kroner. Hverken lovforslaget eller den vedtagne ændringslov indeholder en specifik definition af begrebet betalingssurrogater, men i bemærkningerne til lovforslaget nævnes, at disse kan være digitale fordringer, eksempelvis rabatkuponer på varer eller tjenesteydelser, som forbrugeren har modtaget i forbindelse med reklamer eller kampagner, ligesom betalingssurrogater kan gives til forbrugeren i forbindelse med køb af andre varer. Læs lov nr af 23/12/2014 her: Apple ændrer indstillinger og markedsføring ved gratis apps og in-app køb Som led i samarbejdet om håndhævelse af forbrugerbeskyttelseslovgivning efter Rådets forordning nr. 2006/2004 af 22. december 2006 opfordrede nationale forbrugerbeskyttelsesmyndigheder i december 2013 Apple, Google og Interactive Software Federation of Europe til øget forbrugerbeskyttelse ved salg og brug af spil. Virksomhederne blev opfordret til at gøre det klart for forbrugeren, hvorvidt gratis spil-apps indeholdt mulighed for in-app køb, og derved som helhed ikke kunne anses som gratis. Ved et in-app køb får brugeren mulighed for i løbet af spillet at tilkøbe nye spiloplevelser, som ikke er tilgængelige i den gratis version. Samtidig blev virksomhederne opfordret til at fjerne direkte opfordringer til børn om at købe spil eller foretage in-app køb ved hjælp af deres forældre. Herudover blev virksomhederne opfordret til ikke at afkræve betaling på baggrund af standardindstillinger, men derimod at bede om samtykke for hver betaling. I juli 2014 valgte Google på baggrund af forbrugerbeskyttelsesmyndighedernes opfordring at indrette sin markedsføring af spil-apps herefter. Spil-apps vil således ikke længere blive markedsført som gratis, når disse indeholder mulighed for in-app køb. Google har ligeledes udstedt retningslinjer til sine spiludviklere for at undgå, at et spil indeholder direkte opfordringer til børn om køb.

15 Side 15 Google ændrede desuden standardindstillingerne for spil-apps således, at betalingsmetoden kræver samtykke fra forbrugeren forud for hvert in-app køb. Apple valgte i december 2014 også at stoppe markedsføringen af spil-apps som gratis, når disse indeholder mulighed for in-app køb. Apple forbereder desuden markante ændringer i måden, hvorpå forbrugeren samtykker til in-app køb. Disse ændringer vil blive implementeret i foråret Forbrugeren vil derved have mulighed for selv at vælge sine indstillinger til fremtidige in-app køb. Herudover vil både Apple og Google fremover give forbrugeren mulighed for at klage direkte til henholdsvis Apple og Google via standardiserede klagebreve eller . Se Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse her: Læs EU-Kommissionens pressemeddelelse her: 3. Persondataret Ny udtalelse fra Artikel 29-gruppen om E-databeskyttelsesdirektivet og fingeraftryk Artikel 29-gruppen offentliggjorde den 25. november 2014 en ny udtalelse om E- databeskyttelsesdirektivets anvendelse på device fingerprinting. Begrebet device fingerprinting vedrører registrering af oplysninger om fonte, browsertype, plug-ins i browsere, skærmopløsning mv., hvor der ud fra disse oplysninger bliver skabt et unikt fingeraftryk om brugerens terminaludstyr. Artikel 29-gruppens udtalelse bygger videre på WP 194 fra 7. juni 2012 om samtykkekravet til lagring af cookies i brugerens udstyr. Heri blev det anført, at E-databeskyttelsesdirektivets artikel 5(3) ikke kun fandt anvendelse på cookies, men også på lignende teknologier. Artikel 29-gruppen understreger i sin udtalelse af 25. november, at når udbyderen af device fingerprinting kræver lagring af eller adgang til information på en brugers udstyr, vil brugerens samtykke være påkrævet, medmindre en undtagelse finder anvendelse. Samtykkekravet finder også anvendelse selvom det kun er dele af den informationsindhentning, som foregår i processen, som herved lagres eller tilgængeliggøres i brugerens udstyr. Udtalelsen understreger ligeledes, at lagring og indhentning af information ikke nødvendigvis behøver at blive foretaget af samme part. Såfremt henholdsvis lagring og anden behandling sker af to forskellige parter, vil hver behandling kræve samtykke i overensstemmelse med artikel 5(3).

16 Side 16 Læs Artikel 29-gruppens udtalelse her: Fælles erklæring fra Artikel 29-gruppen om fremtidig beskyttelse af persondata Artikel-29 gruppen vedtog den 25. november 2014 en fælleserklæring, hvori Artikel 29-gruppen fremsatte nogle værdier og målsætninger for fremtidig beskyttelse af persondata i Europa. Fælleserklæringen udspringer af den stigende digitalisering af EU-borgeres liv. Denne udvikling har gjort persondata essentiel for markedsføring, ligesom nationale efterretninger i stigende grad benytter sig af persondata. Ifølge Artikel 29-gruppen har EU-borgerne mistet tilliden til de nationale efterretningstjenester. Fælleserklæringen understreger derfor, at kommende EU-lovgivning på persondataområdet bør finde en balance mellem virksomheders markedsføringsmuligheder og efterretningstjenesters muligheder for at udføre deres opgaver. Samtidig skal EU undgå at udvikle sig til et overvågningssamfund. Erklæringens værdier og målsætninger er opdelt i tre dele: European Values, hvorunder det blandt andet fastslås at beskyttelse af persondata er en fundamental rettighed, dernæst Surveillance for security purposes, hvori det bland andet påpeges, at omfattende og uvilkårlig overvågning af EU-borgere er uetisk og i strid med EU-retten samt European Influence, hvori det blandt andet fastslås, at ny persondataforordning bør vedtages i Læs Artikel 29-gruppens fælleserklæring her: Artikel 29-gruppen udstikker retningslinjer for implementeringen af EU-domstolens afgørelse i Google-sagen EU-Domstolen afsagde den 13. maj 2014 dom i sag C-131/12, bedre kendt som Google-sagen. EU- Domstolen præciserede i den forbindelse anvendelsen af persondataretten i relation til søgemaskiner og konkluderede, at datasubjekter i visse tilfælde kan anmode om at få fjernet søgeresultater på deres navn, som har betydning for deres privatliv. Afgørelsen er nærmere beskrevet i Lov & Data 3. kvartal Artikel 29-gruppen har nu udarbejdet retningslinjer for implementeringen af afgørelsen med WP 225 af 26. november Retningslinjerne indeholder dels en redegørelse for Artikel 29-gruppens fortolkning af dommen, dels en række kriterier for europæiske databeskyttelsesmyndigheders håndtering af klager vedrørende sletning af søgeresultater fra en søgemaskine. Som en konsekvens af dommen skal udbydere af søgemaskiner ifølge Artikel 29-gruppen selv foretage en afvejning af hensynet til beskyttelsen af individets grundlæggende rettigheder i EU overfor udbyderens egne økonomiske interesser. Yderligere skal hensynet til offentlighedens interesse i at få adgang til konkrete søgeresultater tages med i afvejningen. Hensynsafvejningen skal imidlertid

17 Side 17 kun foretages i de tilfælde, hvor udbyderen modtager anmodning om at fjerne et søgeresultat fra søgemaskinens resultatliste. En anmodning skal ledsages af en fyldestgørende begrundelse herfor, og udbyderen af søgemaskinen skal have samtlige relevante oplysninger til brug for hensynsafvejningen. Det er derimod ikke et krav, at den, der oprindeligt har offentliggjort oplysningerne på internettet, tillige skal anmodes om at fjerne oplysningerne fra sin hjemmeside. Såfremt en udbyder af en søgemaskine nægter at fjerne søgeresultater, vil den, der anmoder om at få fjernet oplysninger, have mulighed for at klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed. Artikel 29-gruppen har udarbejdet 13 kriterier, som databeskyttelsesmyndighederne bør vurdere i den forbindelse. Et kriterium er, om den registrerede er en offentlig person, og om de pågældende oplysninger er sande. Kriterierne er ikke udtømmende, og intet kriterium kan i sig selv danne grundlag for en afgørelse. Der skal derimod foretages en samlet vurdering med inddragelse af alle relevante kriterier i den konkrete sag. Artikel 29-gruppen har således givet en afklaring på betydningen og rækkevidden af EU- Domstolens afgørelse i Google-sagen, ligesom databeskyttelsesmyndighederne har fået konkretiseret, hvilke kriterier, der skal lægges vægt på, når de skal behandle klagesager vedrørende anmodning om fjernelse af søgeresultater. Læs hele arbejdsdokumentet her: Artikel 29-gruppen etablerer ny procedure for en koordineret godkendelse af kontraktbestemmelser ved overførsel af personoplysninger til tredjelande Artikel 29-gruppen offentliggjorde den 26. november 2014 et nyt arbejdsdokument (WP 226) vedrørende en koordineret procedure for godkendelse af overførsel af personoplysninger til tredjelande, som medlemsstaternes nationale databeskyttelsesmyndigheder kan vælge at tiltræde. Videregivelse af personoplysninger til tredjelande kan alene ske, såfremt det pågældende tredjeland sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af sådanne oplysninger jf. artikel 25(1) i Databeskyttelsesdirektivet. Virksomheder i EU har dog mulighed for at udarbejde kontraktbestemmelser i deres aftaler med tredjelandsvirksomheder, som giver tilstrækkelig juridisk sikkerhed for en overførsel af personoplysninger fra EU til tredjelandet jf. Databeskyttelsesdirektivets artikel 26(2). Virksomheder i EU kan enten formulere kontraktbestemmelserne på ad hoc basis eller vælge at anvende EUmodelklausulerne. I begge tilfælde kræver en række medlemsstater imidlertid godkendelse fra den relevante databeskyttelsesmyndighed. I visse situationer kan der være flere relevante myndigheder placeret i forskellige medlemsstater. Dette gælder for eksempel visse koncernforbundne selskaber, som centraliserer deres datacentre uden for EØS. I disse tilfælde vil kontraktbestemmelserne skulle godkendes af forskellige databeskyttelsesmyndigheder i EU, og der opstår således en risiko for, at myndighederne når forskellige resultater. Med dette arbejdsdokument etablerer Artikel 29-gruppen en procedure, der sikrer, at koncernforbundne selskaber ikke risikerer at få tilladelse fra én myndighed og afslag fra en anden.

18 Side 18 Proceduren indebærer, at koncernen skal anvende identiske kontrakter, som bygger på modelklausulerne, men som kan indeholde visse ændringer såsom yderligere kontraktbestemmelser. Derudover skal koncernen vælge én ledende databeskyttelsesmyndighed, hvis der findes flere relevante. Valget af den ledende databeskyttelsesmyndighed skal baseres på relevante kriterier, som kan være hvilken medlemsstat overførslen af personoplysninger skal gennemføres fra, placeringen af koncernens europæiske hovedkvarter eller fra hvilken medlemsstat majoriteten af beslutninger vedrørende overførslen skal foretages. Den ledende databeskyttelsesmyndighed vil derefter have enekompetence til at beslutte, om en koncerns kontraktbestemmelser med en virksomhed i et tredjeland kan danne grundlag for en overførsel af personoplysninger eller ej. Læs hele arbejdsdokumentet her: Artikel 29-gruppen har offentliggjort ny udtalelse vedrørende overvågning af elektronisk kommunikation for efterretning og nationale sikkerhedsformål Artikel 29-gruppen offentliggjorde den 5. december 2014 sin udtalelse vedrørende overvågning af elektronisk kommunikation for efterretnings- og nationale sikkerhedsformål (WP 228). Udtalelsen indeholder den juridiske analyse, der ligger til grund for Artikel 29-gruppens udtalelse om samme problemstilling offentliggjort den 10. april 2014 (WP215). Udtalelsen understregede blandt andet, at terrorisme og andre trusler mod medlemsstaternes nationale sikkerhed ikke retfærdiggør en massiv og hemmelig overvågning af EU-borgerne på bekostning af disses fundamentale rettigheder. Opbevaring af personoplysninger skal leve op til kravene om nødvendighed og proportionalitet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. I udtalelsen af 5. december 2014 diskuterer Artikel 29-gruppen detaljeret, hvorvidt Databeskyttelsesdirektivet kan anvendes i forbindelse med overførsel af personoplysninger til lande uden for EU. Artikel 29-gruppen konstaterer, at dette ikke er tilfældet, hvilket medfører, at lande uden for EU, som ønsker at få adgang til personoplysninger lagret i et EU-land, som hovedregel må anmode om adgang til sådanne personoplysninger ved hjælp af de officielle kanaler hos den kompetente nationale myndighed. Den pågældende myndighed skal herefter sørge for, at databeskyttelsesretlige hensyn bliver varetaget. I de tilfælde, hvor der eksisterer et retligt samarbejde mellem de implicerede lande, skal retningslinjerne heri følges. Kun i ganske særlige tilfælde kan overførsel af personoplysninger til lande uden for EU ske ved anvendelse af undtagelserne i Databeskyttelsesdirektivet artikel 13 og 26(1). Endvidere kan der i særlige tilfælde ske individuelle overførsler af personoplysninger efter det anmodende lands nationale lovgivning, dog udelukkende såfremt dette lands beskyttelse af personoplysninger i den private sektor må anses som tilstrækkelig. Udtalelsen understreger endvidere, at USA s opbevaring af særdeles omfangsrige personoplysninger, som blandt andet er indsamlet fra amerikanske virksomheder, ikke lever op til kravene om nødvendighed og proportionalitet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

19 Side 19 Læs hele Artikel 29-gruppen arbejdsdokument her: Læs hele Artikel 29-gruppens udtalelse her: 4. Domænenavne Telnor.dk var åbenart forveksleligt med Telenor Det danske Klagenævn for Domænenavnet ( Klagenævnet ) traf den 12. november 2014 afgørelse i en klagesag mellem Telenor A/S ( klager ) og HeeWeb.dk v/stefan Meller ( indklagede ) om domænenavnet telnor.dk. Klagenævnet blev tiltrådt af to medlemmer, der repræsenterede henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, idet det ikke kunne udelukkes, at domænenavnet ikke havde erhvervsmæssig betydning for indklagede, jf. domænelovens 27, stk. 5. Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt indklagede havde handlet i strid med god domænenavnsskik ved registrering og brug af domænenavnet telnor.dk, jf. domænelovens 25, stk. 1. Klager var indehaver af varemærket TELENOR samt domænenavnet telenor.dk til brug for telekommunikationsvirksomhed, mens indklagede benyttede telnor.dk som et forum, hvor folk kunne dele oplevelser med danske telefon- og internetudbydere. Klagenævnet fandt, at det ikke i sig selv var i strid med god domænenavnsskik at anvende en virksomheds navn med henblik på at komme til orde med kritik, så længe brugen ikke var egnet til at fremkalde forvekslingsrisiko. I dette tilfælde var der dog en åbenbar forvekslingsrisiko, og indklagedes registrering og brug af domænenavnet telnor.dk fremstod som illoyal og chikanøs. Indklagede havde derfor handlet i strid med god domænenavnsskik. Klager fik således medhold i sin principale påstand om, at indklagedes registrering af domænenavnet telnor.dk skulle slettes. Læs hele afgørelsen her: telnor.pdf Middelfartturist.dk nød ikke kendetegnsretlig beskyttelse Det danske Klagenævn for Domænenavne ( Klagenævnet ) traf den 12. november 2014 afgørelse i en klagesag mellem Turistforeningen for Middelfart og Omegn ( klager ) og Theis Tonne Andersen ( indklagede ) om domænenavnet middelfartturist.dk.

20 Side 20 Sagen vedrørte for det første, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet middelfartturist.dk var i strid med klagers eventuelle kendetegnsrettigheder. Dernæst vedrørte sagen, om indklagede havde handlet i overensstemmelse med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 25, stk. 1. Da middelfartturist.dk bestod af to almindelige danske ord, ville en kendetegnsret kræve, at klager havde indarbejdet betegnelsen som individualiseringsmiddel på en sådan måde, at betegnelsen forbandtes med dennes virksomhed. Klagenævnet fandt det ikke godtgjort, at en sådan indarbejdelse var sket. Klagenævnet fandt, efter en interesseafvejning med støtte i lovforarbejderne, at indklagede heller ikke havde handlet i strid med god domænenavnsskik, idet klagers interesse i domænenavnet ikke væsentligt oversteg indklagedes. Det fandtes heller ikke godtgjort, at domænenavnet var registreret udelukkende med videresalg eller udlejning for øje, jf. domænelovens 25, stk. 2. Klager fik således ikke medhold i sine påstande om overdragelse henholdsvis sletning eller suspension af domænenavnet, og indklagede frifandtes. Læs hele afgørelsen her: middelfartturist.pdf DubLi Inc. fik ikke medhold i klagesag om dubli.dk Det danske Klagenævn for Domænenavne ( Klagenævnet ) traf den 11. december 2014 afgørelse i en klagesag mellem DubLi Inc. ( klager ) og Kaj Ellegaard Christensen ( indklagede ) om domænenavnet dubli.dk. Sagen vedrørte for det første, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet dubli.dk var i strid med aftaleretlige forpligtelser. Ifølge klager havde indklagede indgået en aftale med klagers datterselskab, Lenox Resources LLC, som indklagede angiveligt var tidligere salgsrepræsentant for. Det fandtes ikke godtgjort, at indklagede havde handlet i strid med eventuelle aftaleretlige forpligtelser, idet der ikke var fremlagt dokumentation for ansættelsesforholdet eller aftalens eksistens. Sagen vedrørte dernæst, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet var i strid med klagerens varemærkerettigheder samt om indklagede havde handlet i overensstemmelse med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 25, stk. 1. Klagers datterselskab Lenox Resources, LLC var indehaver af EU-varemærket Dubli Worldwide Trading i klasse 35 for forretningsmæssig bistand i forbindelse med detailhandel på Internettet. Indklagede anvendte domænenavnet dubli.dk i forbindelse med salg af sydamerikansk brugskunst. Klagenævnet fandt, at der ikke var risiko forveksling, idet indklagede ikke anvendte betegnelsen Dubli for samme tjenesteydelser, som varemærket var registreret for. Indklagedes handlinger var således ikke i strid med klagers varemærkerettigheder. Efter en interesseafvejning med støtte i lov-

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 153/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

IT-retlige nyheder juni-november 2012. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut Aalborg Universitet

IT-retlige nyheder juni-november 2012. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut Aalborg Universitet IT-retlige nyheder juni-november 2012 Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut Aalborg Universitet 1 Lovgivning Forholdsvis stille for tiden! Få it-retlige love på lovprogrammet for 2012-2013

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 108/2015 Danerka Group ApS (advokat Johan Løje) mod 2B Scandinavia ApS (advokat Henrik Løbger) I tidligere instans er truffet afgørelse af Sø-

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor.

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor. Nyhedsbrev IP & Technology Stay away from my font! Beskyttelse af skrifttyper 1. Introduktion Det er i sagens natur ikke muligt at få eneret til bogstaver, tal eller grammatiske tegn som sådan, men en

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-077 Klager: DiskontoBanken A/S Axeltorv 4 4700 Næstved v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Din Bank A/S Krumtappen 2 2500 Valby v/advokat Johan Løje Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

IP Update. Højesteret afviser varemærkekrænkelse ved ompakning af parallelimporteret medicin. EU-Domstolen om begrebet "medicinsk udstyr"

IP Update. Højesteret afviser varemærkekrænkelse ved ompakning af parallelimporteret medicin. EU-Domstolen om begrebet medicinsk udstyr Højesteret afviser varemærkekrænkelse ved ompakning af parallelimporteret medicin... 2 EU-Domstolen om begrebet "medicinsk udstyr"... 2 Erstatningskrav fra parallelimportør afvist... 3 Nye ændringer af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014 Sag 361/2011 (1. afdeling) Martin Blomqvist (advokat Johnny Petersen, beskikket) mod Rolex S.A. og Manufacture des Montres Rolex S.A. (advokat Karen Dyekjær

Læs mere

Nyhedsopdatering januar 2014 august 2014. Dias 1

Nyhedsopdatering januar 2014 august 2014. Dias 1 Nyhedsopdatering januar 2014 august 2014 Dias 1 Cloud Service Level Agreement Standardisation Guidelines (EU Kommissionen) Guidelines udarbejdet af en arbejdsgruppe under Kommissionens European Cloud Strategy

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME

INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME Marienlyst Seminar 2015 4. september 2015 Advokat Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 LINKING C-466/12 Svensson

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 0 EU-DOMSTOLEN HAR NETOP ERKLÆRET SAFE HARBOUR- ORDNINGEN UGYLDIG EU-domstolen erklærede i går Safe Harbour-ordningen ugyldig. Der er tale om en banebrydende dom, der

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-280 Klager: Unite2help Holding A/S Svanemøllevej 11 2100 København Ø v/advokat Lone Prehn, Zacco Danmark A/S Indklagede: Daniel Andersen Kochsgade 117, 1. tv., 5000

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 25. februar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 25. februar 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 25. februar 2013 Sag 361/2011 (1. afdeling) Martin Blomqvist (advokat Johnny Petersen, beskikket) mod Rolex S.A. og Manufacture des Montres Rolex S.A. (advokat Karen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 18. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 18. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 18. juni 2014 Sag 317/2013 Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) Stormwear ApS har under forberedelsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere