National udbredelse af tolkning via videokonferenceudstyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National udbredelse af tolkning via videokonferenceudstyr"

Transkript

1 National udbredelse af tolkning via videokonferenceudstyr - Business Case, revideret marts 2011 Version 8.2 Formål og anvendelse Udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter er omfattet af Finansministeriets Cirkulære af 12.marts 2008 og vedrører statslige virksomheder. Business Case skabelonen er udarbejdet ud fra vejledningen fra den Digitale Taskforce, Finansministeriet Der findes tilhørende skabeloner kaldet Business Case regneark i MS Excel til brug for de økonomiske beregninger Business Case (BC) fokuserer på de forretningsmæssige aspekter af en løsning BC er et værktøj til godkendelse og opfølgning på projekter, hvor it udgør en væsentlig del af omkostningerne BC udarbejdes i Start af et projekt og opdateres i Initiering af et projekt (Prince 2) BC indgår som en del af PID Styregruppeformanden ejer dokumentet og sikrer godkendelse i fasen Initiering af projekt BC reviewes og opdateres i alle projektets faser i forbindelse med faseafslutningen Ansvar for opdatering kan uddelegeres til projektlederen BC forsyner alle interessenter om de grundlæggende projektoplysninger jf. projektets kommunikationsplan BC danner grundlag for Plan for Post-Projekt-Review Version Dato Ansvarlig Kommentarer MedCom LHF, SAL, SLS, SBN, PI, PEA, RIV, LHO, AHD(Rambøll) Side 1 af 52

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Ledelsesresumé Løsningsbeskrivelse Forretningsmæssigt omfang Forretningsløsningens navn eller kort beskrivelse Formål (sæt krydser) Niveau for løsningens brug (Udeladt) Forretningsmæssig baggrund Forretningsmæssig problemstilling Forretningsmæssig løsningsbeskrivelse Løsningens brugere Lovgivningsmæssige hensyn It-mæssigt omfang Applikationsomfang Infrastrukturomfang It-mæssig løsningsbeskrivelse Interessenter Alternative løsninger Nulløsningen Mulige fremtidige alternative løsninger Delprojekter Beskrivelse af identificerede delprojekter Delprojekter for hvilke der findes en business case Afhængigheder til sideordnede projekter Forretningsmæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser Pengestrømsopgørelse omkostningsbetragtning Pengestrømsopgørelse omkostningsbaseret Kvalitative gevinster Eksterne serviceforbedringer Interne serviceforbedringer Fleksibilitet Risici Identificerede risici Samlet risikovurdering Økonomisk risikovurdering Implementering og opfølgning Implementeringsstrategi Milepælsplan Projektleverancemilepæle Forretningsmilepæle KPI er (Key Performance Indicator)...41 Side 2 af 52

3 4. Ejerskab Projektejer og projektleder Leverandører Opfølgning på forretningsmilepæle Sponsorer Godkendelse Bilag...46 Bilag 1: Forretningsmodeller...47 Bilag 2: Økonomimodel...48 Bilag 3: Litteraturreferencer...52 Side 3 af 52

4 Ledelsesresumé Projektets baggrund og nuværende situation Beskrivelse af komplikationen ved nuværende situation Beskrivelse af løsningsforslaget og de væsentligste gevinster ved at implementere løsningen både kvalitative og økonomiske Redegørelse for løsningens omkostninger det første år, dens tilbagebetalingstid, samt hvornår løsningen skal være i drift Alle patienter med kontakt til sundhedsvæsenet i Danmark har ret til information, og når patienten ikke behersker dansk, er det derfor nødvendigt på anden vis at sikre, at patienten er informeret om f.eks. diagnose, behandlingsmuligheder og behandlingsforløb. Som oftest løses sprogbarrieren ved at tilkalde en tolk. Problemet er, at man i mange tilfælde oplever at brugen af tolke i dagligdagen giver anledning til flaskehalse og ineffektive arbejdsgange. Sikringen af en god kommunikation mellem patient og sundhedsfagligt personale er afgørende for behandlingen og behandlingskvaliteten. Den nuværende situation, hvor man i behandlingssituationer benytter fremmødte tolke er ikke altid den mest hensigtsmæssige og omkostningseffektive. Tolkene møder på stedet til forud aftalt tid. Det sker, at man på afdelingen er efter tidsplanen eller at patienten ikke er mødt frem. Dette betyder i begge tilfælde, at der betales for en ydelse, som man ikke får. Et andet problem er, at patienten og tolken i mange tilfælde sidder sammen i venteværelset og taler sammen forud for samtalen, hvilket kan give problemer, idet tolken kan være forudindtaget om patientforløbet. Et tredje problem er, at tolken i mange tilfælde kommer fra samme miljø og der vil derfor være en mulighed for, at tolken og patienten kender hinanden. Der bruges i dag familiemedlemmer (familiære tolke, herunder børn) til tolkning mellem patient og behandler, hvilket er en uhensigtsmæssig situation, da de familiære tolke ikke er uddannede, og da der ikke er sikkerhed for, at de behersker sproget tilstrækkeligt. Derudover er de ikke, som andre tolke, underlagt tavshedspligten i sundhedsvæsenet. Endelig kan familiære tolke, specielt børn, indebære følelsesmæssige og etiske problemer. Løsningsforslaget beskriver udbredelsen af en national infrastruktur, der gennem brug af ny teknologi vil kunne udnytte de givne resurser mere optimalt. Ved udbredelsen af en national infrastruktur for kommunikation med videokonferenceudstyr er det muligt for tolken at befinde sig fysisk et andet sted, mens fordelene ved fysisk tilstedeværelse, såsom nonverbal kommunikation opretholdes. Løsningen gør det også muligt at tilbyde tolkeservice i situationer, hvor det i dag ikke er muligt f.eks. i akutte situationer. Formålet er desuden at nedbringe omkostningerne til tolkning ved at undgå spildtid for tolke og personale, øge kvaliteten af tolkningen samt få stordriftsfordele ved brug af teknologi. Kvaliteten af tolkningen vil forbedres med større tilgængelighed til tolke, mere specialiseret tolkning samt bedre udbredelse både geografisk og på forskellige sprog. Samtidigt vil udbredelsen af en national infrastruktur til teletolkning give et bedre tilbud til både patienter, behandlere og tolke. Endelig vil infrastrukturen give muligheder for en række andre kvalitative gevinster med kommunikation via videokonferenceudstyr til andet end tolkning, herunder møder mellem sundhedsfagligt personale, anden telemedicinsk behandling og uddannelse af sundhedsfaglig personale. Den tekniske infrastruktur kan udnyttes i forbindelse med forskellige forretningsmodeller. Eksempler på sådanne forretningsmodeller er offentlige (nationale, regionale, kommunale) tolkecentre, offentlig/privat samarbejde, privat drevne tolkecentre. Forretningsmodellerne er kort beskrevet i bilag 1. Antallet af tolkecentre / kontorer antages at være fastsat i et konkurrenceudsat marked. Økonomimodellen har et samfundsøkonomisk perspektiv og baseres på en model, hvor tolkning indkøbes i et konkurrenceudsat marked. Modellen Side 4 af 52

5 bygger på udbredelse af infrastrukturen til sygehuse, almen- og specialpraktiserende læger samt til nogle kommuner. Der opstilles to modeller, der adskiller sig på hvorvidt teletolkning udbredes i almen- og specialpraksis samt i kommuner. Model 1-scenariet baserer sig på, at teletolkning kun udbredes til hospitaler, hvorimod model 2-scenariet er kendetegnet ved, at såvel hospitalerne som almen- og specialpraksis samt i kommuner tager teknologien i anvendelse ved varierende hastighed. I begge modeller er enhedsomkostningen(prisen på videokonferenceudstyr) pr. station sat til kr. Den samlede nutidsværdi (NPV) for udbredelse af national infrastruktur for videokonference er 36 mio. kr. og 118 mio. kr. i hhv. model 1 og 2 med en tidshorisont på 9 år. Den lavere NPV i model 1 skyldes, at der gennemføres færre teletolkninger, og at en mindre udbredelse medfører en mindre besparelse end i model 2. Ved den større udbredelse i model 2 vil investeringerne være tilbagebetalt efter 5 år, hvilket er 1 år senere end model 1. Dette skyldes, at der gennemføres større investeringer i model 2. Enhedsomkostningen for fremmødetolkning (i 2010-priser) er 484 kr., mens enhedsomkostningen ved endelig antaget udbredelses- og dækningsgrad for teletolkning er henholdsvis 326 kr. i model 1 og 298 kr. i model 2 (i 2010-priser). Udgiften til tolkebistand er den mest betydende omkostning ved såvel fremmøde- som teletolkning, og modellen er derfor meget følsomt overfor ændringer i priserne pr. tolkning. Der er stor politisk bevågenhed på anvendelse af telemedicin indenfor sundhedsområdet generelt, men også specifikt for teletolkning. Regeringens aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011 har fokus på Sundheds-IT. Et mål går på, at tolkning via video er implementeret inden udgangen af For at understøtte, at regionerne i fællesskab løfter ansvaret for IT- udviklingen på sygehusene, har regionerne etableret Regionernes Sundheds-IT (RSI). De har beskrevet 24 pejlemærker for Sundheds-IT Ét pejlemærker er, at teletolkning stilles til rådighed for relevante afdelinger inden udgangen af Side 5 af 52

6 1 Løsningsbeskrivelse 1.1 Forretningsmæssigt omfang Vejledning: Beskriv løsningen, forretningsmæssigt omfang samt it-mæssigt omfang Forretningsløsningens navn eller kort beskrivelse Forretningsløsningens navn National udbredelse af tolkning via videokonferenceudstyr Formål (sæt krydser) IT strategi for sundhedsvæsenet. Analyseprojekt, dvs. at analysere et område, med henblik at skabe overblik og/eller afdække behov for at iværksætte et digitaliseringsprojekt. Resultatet er en rapport. Stifinderprojekt, med henblik på at opnå erfaring med en standard, arkitektur, service eller funktionalitet. Resultatet er en rapport med anbefalinger evt. med krav til fremtidige it-løsninger. Standardiseringsprojekt, med det formål at fastlægge, beskrive og formidle en digitaliseringsstandard indenfor sundhedsvæsenet. Resultatet er en standard indenfor digitalisering af sundhedsvæsenet. Arkitekturprojekt, med det formål at fastlægge, beskrive og formidle dele af sundhedsvæsenets it-arkitektur og sikre at de enkelte arkitekturelementer indpasses i sektorens overordnede it-arkitektur. Resultatet er en beskrivelse af en delmængde af sundhedsvæsenets samlede arkitektur. Nationale services og infrastrukturprojekter, med det formål at udvikle og etablere elementer i sundhedsvæsenets infrastruktur. Resultatet er et produkt som kan implementeres i sundhedsvæsenets infrastruktur. X Øvrige formål (Beskriv) Side 6 af 52

7 1.1.3 Niveau for løsningens brug Niveau Indenfor den Indenfor en Den enkelte statslige del af Inden for en Inden for den eller flere kom- borger eller sundhedsvæ- eller flere regi- Inden for prak- private sund- muner patient senet oner sissektoren hedssektor Angiv Region Syd- Almen og Privat hospita- Det kommunale Teletolkning navne, danmark. speciallæge- ler. område. kan understøtte hvis der Region Sjæl- praksis. Privatklinikker. Sundheds- behandling i er mel- land. centre. eget hjem. lem 1 og Region Hoved- Potentielt hele Dette indgår 5 staden. det kommunale dog ikke eks- Region Midtjyl- område, f.eks. plicit i denne land. sociale institu- business case. Region Nordjyl- tioner, jobcent- land. re, sundheds- Somatisk og plejersker, psykiatrisk plejehjem, område. genoptræningsfunktioner mv. Angiv Antal sygehus- Antal almen 98 kommuner antal afdelinger: praksis: , hvis der Antal sygehus- speciallæge- er mere afsnit: praksis: end (Udeladt) 1 En afdeling defineres som en overafdeling med 6 cifre i SKS koden. Antallet af afdelinger ændres med regionernes sygehusplaner. 2 Et afsnit hører under en afdeling og har 7 cifre i SKS koden. 3 Lægepraksis er opgjort efter antallet af ydernumre. Side 7 af 52

8 1.1.5 Forretningsmæssig baggrund Alle patienter, der indlægges på hospital, skal have mulighed for at forklare deres problem og deres bekymringer, så personalet kan yde den bedst mulige pleje og behandling. Det er et kvalitetskrav, som formentlig enhver leverandør af sundhedsydelser kan være enig i. Patienter med anden etnisk herkomst end dansk kan have problemer med at forklare deres problem for personalet. Dette giver anledning til brug af tolke. Problemet er, at man i mange tilfælde oplever at brugen af tolke i dagligdagen giver anledning til flaskehalse, ineffektive arbejdsgange, tidsspild, dårlig kapacitetsudnyttelse samt misforståelser med fare for utilsigtede kvalitetsbrister. Danmark har modtaget flest indvandrere fra ikke vestlige oprindelseslande som Tyrkiet, Irak, Bosnien-Hercegovina, Iran, og fra vestlige lande er Polen et af de lande som flest indvandrere kommer fra.(indvandrere i Danmark i 2010, Danmarks Statistik). Blandt de største sproggrupper er arabisk, bosnisk, tyrkisk, farsi (Iran) og polsk. De største sproggrupper er ligeledes de grupper, der antalsmæssigt vil stige mest markant de kommende år og dermed også sandsynligvis være de sproggrupper, der på sigt mest udtalt vil være tilknyttet ældreplejen og sundhedsvæsenet. Dette sammenholdt med, at undersøgelser i Danmark, England og Tyskland peger på, at personer med anden etnisk baggrund end europæisk har større risiko for at få type 2 diabetes, muskellidelser, luftvejssygdomme samt en række andre livsstilssygdomme gør, at behovet for tolke er stigende indenfor sundhedssektoren. Derudover lider en større andel af fremmedsprogede af posttraumatisk stresssyndrom som kræver psykiatrisk behandling, hvor der i parentes bemærket har været gennemført succesfulde danske forsøg med telemedicinske løsninger se (Mucic 2008). I en tid, hvor den demografiske udvikling peger mod færre hænder i den arbejdsduelige alder og flere ældre, er det nødvendigt at undersøge mulighederne for at benytte tolkning via videokonference. Et pilotprojekt på Odense Universitetshospital og Kolding Sygehus har tidligere demonstreret, at den nuværende løsning med fremmødetolk kunne forbedres ved at anvende videokonferencebaseret tolkning som erstatning/supplement til traditionel fremmødetolk. Systemet vurderes som værende mere smidigt og tidsbesparende i forhold til fremmødetolkning. Tilgængeligheden ved tolkning via videokonference er stor, således kan man lettere få tolket akut. Situationen ved akut behov for tolkning er i dag, at man forsøger at få telefontolkning. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, undlader man helt tolk med dermed følgende konsekvens af dårlig kommunikation eller konsultationen bliver udskudt til næste dag. Side 8 af 52

9 1.1.6 Forretningsmæssig problemstilling Den daglige praksis med fremmødetolkning i sundhedsvæsenet betyder, at konsultationen ofte starter allerede i venteværelset, hvor patient og den fremmødte tolk venter sammen inden konsultationen, hvilket gør det vanskeligt for tolken at opretholde sin professionelle distance til patienten. De familiære tolke er i dag en integreret del af den måde, hvorpå sundhedsvæsenet kommunikerer med etniske minoritetspatienter med ingen eller begrænsede danskkundskaber. Brugen af familiære tolke er uhensigtsmæssigt, da de familiære tolke ikke er uddannede og der er ikke sikkerhed for, at de behersker begge sprog. Det er endvidere et problem, at de ikke, som det er tilfældet med den fremmødte tolk underlagt tavshedspligt. Et væsentligt usikkerhedsmoment ved anvendelse af familiære tolke er endvidere, at familiemedlemmets personlige engagement i patienten kan gøre det meget vanskeligt at oversætte direkte og neutralt (Lou 2008). Brugen af telefon- eller teletolkning kan modvirke disse negative sider af fremmødte og familiære tolke. Der kan i forbindelse med konsultationer i sygehusregi forekomme ventetid, det betyder, at tolkene må aflønnes for fremmøde, hvor der ikke erlægges en egentlig ydelse. Bliver ventetiden for lang kan det betyde, at tolken ikke kan blive på sygehuset, og at konsultationen derfor må flyttes til en anden dag, hvilket medfører at både patient og tolk er kommet forgæves. På de afdelinger, der benytter tolke vil der i forbindelse med brugen af fremmødte tolke blive brugt kostbare personaleresurser på at finde både patient og tolk inden konsultationen kan starte. Disse transaktionsomkostninger reduceres kraftigt ved overgang til brug af videokonference. Hvis der på en afdeling modtages en akut patient, vil det i langt de fleste tilfælde ikke være muligt at få fat på en tolk. Med videokonference bliver dette muligt, da personalet blot skal kontakte tolkecentret og bede om en akut tolkning Forretningsmæssig løsningsbeskrivelse Tolkning ved videokonferenceudstyr skaber et rum, hvor patient, læge og tolk kan se og høre hinanden samtidigt, men hvor tolken ikke længere er fysisk tilstede. Muligheden for understøttelse af kommunikationen mellem patient, læge og tolk med både lyd og billede, giver til forskel fra telefontolkning mulighed for, at den verbale kommunikation understøttes af nonverbale udtryk. Anvendelse af videokonferenceudstyr i forbindelse med tolkning, gør det lettere at have en tolk med i akutte situationer, og muliggør at gennemføre lægens undersøgelser af patienten med tolkning, da kameraet kan slukkes eller dækkes til. Tolkning med brug af videokonferenceudstyr sparer tolken for transport samt tidsspild pga., at tolken bruger tid på at sidde i venteværelset sammen med patienter, som venter på konsultation (Azarmina & Wallace 2005; Jones et al. 2003; Jørgensen & Pedersen 2008). Endeligt sparer personalet tid i de tilfælde, hvor de afventer påbegyndelse af en konsultation pga., at tolken ikke er mødt. Gennem samling af tolke på kontorer / i tolkecentre i Danmark, som anvender tolkning via videokonferenceudstyr, kan der opnås en øget specialisering og professionalisering af tolkningen, så tolkene opnår bedre medicinsk viden for derigennem at opnå en højere kvalitet af tolkningen. Derudover vil en sådan infrastruktur kunne dække behovet for tolkning af flere sprog, så mindre sprogområder kan dækkes, da tolkningen ikke længere er begrænset geografisk, hvor fremmødetolkning kan være en barriere for at dække mindre sprogområder specielt i udkantsområder. Den tekniske infrastruktur kan udnyttes i forbindelse med forskellige forretningsmodeller. Eksempler på sådanne forretningsmodeller er offentlige (nationale, regionale, kommunale) tolkecentre, offentlig/privat samarbejde, privat drevne tolkecentre. Forretningsmodellerne er kort beskrevet i bilag 1. Side 9 af 52

10 1.1.8 Løsningens brugere Den yderste kolonne i nedenstående tabel viser det forventede antal brugere, som projektet forventes at have opnået i Dette antal er afhængigt af begrebet udbredelsesgrad, som forstås som den andel af afdelinger, praksis og kommuner, som anskaffer videokonferenceudstyr til teletolkning. I kolonnen med brugerkategorier fremgår det endvidere hvilken procentdel af tolkningerne de forventede brugere på sygehusafdelinger antages at kunne dække i 2012 (denne procentsats benævnes i økonomimodellen dækningsgrad, hvilket forstås som den andel af det samlede antal tolkninger, som forventes udført med teletolkning). Dækningsgraden for kommuner og praksis er ikke medtaget her, da de gennemfører pilotprojekter indtil Såvel udbredelsesgrad som dækningsgrad varierer mellem de fire typer af brugere og over årene. Dette uddybes i afsnit (beregningsgrundlag). Løsningens brugere Sygehusafdelinger Brugerkategorier indenfor Sundhedsvæsenet med udgangspunkt i tabel Sundhedsfagligt personale, læger og sygeplejersker på sygehusafdelinger. I 2012 antages det, at udbredelsen af teletolkning er på 90 % af alle relevante sygehusafdelinger. Det forudsættes at kunne sikre en dækningsgrad på 90 % i Totalt er der 632 sygehusafdelinger, og 3391 sygehusafsnit i Danmark Antal forventede brugere i år % af alle relevante sygehusafdelinger, omkring 500 sygehusafdelinger. Almen praksis I 2012 er der gennemført pilotprojekter i mindst 10 lægepraksis og opsamlet erfaringer, som beskriver potentialet for storskala udbredelse af tolkning via videokonferenceudstyr i almenpraksis. Totalt er der almene lægepraksis i Danmark. 10 lægepraksis Speciallægepraksis I 2012 er der gennemført pilotprojekter i mindst 10 almen lægepraksis, som også vil beskrive potentialet for udbredelse af tolkning via videokonferenceudstyr i speciallægepraksis. Totalt er der 1044 specialpraktiserende lægepraksis i Danmark. 0 speciallæge praksis Kommuner I 2012 er der gennemført pilotprojekter i 5-10 kommuner og opsamlet erfaringer, som beskriver potentialet for storskala udbredelse af tolkning via videokonferenceudstyr i kommunalt regi. Totalt er der 98 kommuner i Danmark kommuner Side 10 af 52

11 1.1.9 Lovgivningsmæssige hensyn Følgende love er vurderet til at være relevante for indførelsen af tolkning ved videokonferenceudstyr. Der er primært fokus på Sundhedsloven og delvist serviceloven samt tilstødende bekendtgørelse mv. For helhedens skyld er en række andre love som forvaltningsloven og love for kriminalforsorgen medtaget. For Kriminalforsorgen (og det hele retslige område) gælder det generelt, at tolke indenfor disse områder skal være godkendte af Justitsministeriet. Hele det retslige områder er derfor ikke medinddraget i denne business case. Dokumenttype Navn og afsnit/paragraf Beskrivelse af hensyn, løsningen skal tage Sundhedsloven, LBK nr. 95 Sundhedsloven LBK nr. 95 af 07/02/2008, Kapitel 10, 50 (samt 277) 50 Regionsrådet yder vederlagsfri tolkebistand til personer, som har behov herfor i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge samt sygehusbehandling. 50, stk. 2: Regionerne opkræver gebyr for tolkebistand fra personer, der har boet her i landet i mere end 4 år. Der opkræves gebyr for hver behandling på sygehus eller hos læge, hvor der benyttes tolk. 277: Gælder fra 1. juni Bekendtgørelse til sundhedsloven Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven, BEK, nr af 08/12/ Patienter, der efter sundhedsloven har ret til behandling hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge samt på sygehus, har i forbindelse hermed ret til tolkebistand, når lægen skønner, at en tolk er nødvendig for behandlingen. 4. Tolke, der yder tolkebistand til behandling hos praktiserende læge eller praktiserende speciallæge, afregner på en regningsblanket, som udarbejdes af regionsrådene. Regningen skal attesteres af lægen, og indsendes til den region, hvor den sikrede bor. Stk. 2. Tolke, der yder tolkebistand til sygehusbehandling, afregner efter nærmere aftale med regionsrådet. Vejledning Serviceloven Vejledning nr af 09/11/2005, Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Serviceloven, LBK nr. 979 af 01/10/2008. I forbindelse med lægers brug af telemedicinske ydelser gør der sig ikke særlige ansvarsforhold gældende. Der er således ikke tale om en selvstændig regulering vedrørende disse ydelser. Lov om social service for kommunale ydelser. Der er ikke nogen direkte omtale af brug af tolk, men tolkning er udbredt i en række kommuner for samtaler med socialrådgivere, skole-hjem samar- Side 11 af 52

12 Vejledning nr. 42 af 01/07/2008, Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. bejde, sygedagpenge mv. I vejledningen nr. 42 af 05/12/2006 står tolkning anført som en omkostningsart, men der ikke nogen nærmere bestemmelser om brugen af tolkning anden end, hvad der måtte være specificeret i eksempelvis forvaltningsloven og retssikkerhedsloven, se nedenfor. Vejledning om sygedagpenge Vejledning om sygedagpenge. VEJ nr af 25/06/2008, afsnit 18.5 Denne vejledning er et eksempel på, hvor brugen af tolk er skrevet ind i vejledningen på området. Vejledningen beskriver, at kommunen i mange sager vil have brug for at anvende tolk. Udgiften hertil afholdes af kommunen som en administrationsudgift. Vejledning Vejledning nr af 20/12/2007. Vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger, afsnit 4.5 Hvis en beboer er fremmedsproget, bør det i forbindelse med information af beboeren nøje overvejes at bruge tolk. Det må i hvert enkelt tilfælde vurderes, om det er forsvarligt at anvende familiemedlemmer som tolk. Børn bør kun undtagelsesvis anvendes som tolk og kun i uproblematiske og lette tilfælde. Beslutning om tolkebistand og navnet og beboerens eventuelle særlige tilknytningsforhold til tolken skal journalføres. Forvaltningsloven Forvaltningsloven, LBK nr 1365 af 07/12/2007 Det antages i almindelighed, at den forpligtelse til vejledning som følger af forvaltningslovens 7, stk. 1 også omfatter ydelse af nødvendig tolkebistand i forbindelse med sager, der skal tages under behandling af myndighederne. Faktisk forvaltningsvirksomhed, f.eks. tilbud om undervisning eller sygehusbehandling, er ikke fuldt ud omfattet af forvaltningslovens rådgivningsforpligtelse, som for sygehusbehandlings vedkommende er foreskrevet i sundhedslovens 50. Der kan henvises til justitsministeriets vejledning 11740/1986 om forvaltningsloven, pkt Derudover påpeger forvaltningsloven i 27 forhold omkring tavshedspligt, som også bør indarbejdes i instrukser for teletolkning i form af præciseringer af f.eks. optagelse af seancerne, overværelse af andre uvedkommende, referater fra tolkningen mv. Vejledning, Kriminalforsorgen Vejledning nr af 03/03/1997, Vejledning I visse tilfælde kan det være nødvendigt at anvende tolk for at sikre, at den indsatte eller klienten forstår, hvad der foregår. Det Side 12 af 52

13 om forvaltningsloven og offentlighedsloven for Kriminalforsorgens personale samt cirkulære nr af 27/11/1992, Cirkulæreskrivelse om anvendelse af tolk er tjenestestedet, der vurderer, om det er nødvendigt at anvende tolk, eller om kommunikation kan ske på anden måde, f.eks. ved at anvende et andet sprog end den indsattes modersmål. Det er anstaltens/arresthusets opgave i det enkelte tilfælde at sikre sig, at den indsatte forstår, hvad der foregår. Anstalten/arresthuset vurderer, om det er nødvendigt at tilkalde tolk, eller om kommunikation kan ske på anden måde, for eksempel ved at anvende et andet sprog end den indsattes modersmål. Det bemærkes, at tolkebistand i øvrigt kan være påkrævet for at opfylde forvaltningslovens regler om vejledning, begrundelse eller lignende. Det kan oplyses, at rigspolitiet har udarbejdet en tolkeliste, som bl.a. anvendes af Direktoratet for Udlændinge og domstolene. De tolke, der er optaget på listen, er enten to-sprogede udlændinge uden egentlig sproglig uddannelse eller tolke med sproglig uddannelse som fx Translatør, cand.mag. el. lign. Forinden en tolk optages på rigspolitiets tolkeliste, vil der være foretaget en politimæssig undersøgelse af den pågældendes forhold. Da der skal bruges specielle tolke på dette område vurderes det ikke at være muligt at bruge teletolkningscentret til disse opgaver i første omgang. Vejledning Informations sikkerhed vejledning for sundhedsvæsenet 2008, Vejledningsrapport fra Sundhedsstyrelsen Vejledningen præciserer og konkretiserer de lovmæssige krav til sikringsforanstaltninger, som skal implementeres for at fastholde informationssikkerheden i sundhedsvæsenet. Vejledningen omtaler relevante love som vedrører informationssikkerhed og tager udgangspunkt i den danske standard for informationssikkerhed DS 484. Vejledning er primært fokuseret på elektroniske systemer med lagrede data, men dækker også medicoteknisk udstyr samt elektronisk kommunikation. Side 13 af 52

14 1.2 It-mæssigt omfang Applikationsomfang Platform (mainframe; Type (finansiel; Leverandør midrange OS400/ selvforvaltningsløsning; (egenudvikling; ekstern UNIX/VMS; Windows; Applikationsnavn sogistik; fagsystem; BI; EPJ; leverandør (hvis muligt Linux; hvis andet, angiv (Dvs. kaldenavn) ESDH; hvis andet, angiv da) angiv hvilken)) da) Videokonferenceknudepunkt Et primært IP-baseret vi- NetDesign er valgt som Tandberg videoinfrastruk- VDX deokonferenceknudepunkt ekstern leverandør efter turkomponenter er valgt for til sammenbinding af lokale gennemførelse af SKI- at opnå størst mulig kom- videokonferencesystemer. miniudbud. NetDesign pabilitet med regionernes leverer både udstyr, allerede anskaffede udstyr. service og support. En forundersøgelse viste at 4/5 brugte Tandberg udstyr som defacto standard Infrastrukturomfang Serverplatform (mainframe; Middleware (portal; midrange processerver; (OS400/UNIX/ Netværksydelse Infrastruktur- applikationsserver; VMS); Lagring/ Platform for adgang (data komponentnavn ESB/messaging; Windows; backup (stationær pc; bærbar pc; LAN/WAN; (f.eks. adapter/connector; Linux; hvis (SAN; PDA/mobil; stemmestyret; video; telefoni; applikations- partner gateway; hvis andet, angiv NAS; ydre enheder; hvis andet, internetadgang; server1 ) andet, angiv da) da) DAS) angiv da) ASP) Video Communication 2 Tandberg Server VCS SIP og H.323 Videokonferenceendepunkter Controllere Gatekeeper intern Appliance DAS der anvender SIP eller H.323 Data, Video Video Communication Server SIP og H.323 Gatekeeper eksternt 4 Tandberg mod hhv. VCS Sundhedsdatanettet Videokonferenceendepunkter Expressways og internettet Appliance DAS der anvender SIP eller H.323 Data, Video 2 Cisco 3560G Router/switch Appliance DAS PC Data, Side 14 af 52

15 (48 porte) Catalyst 2 ASA Firewall Firewall Appliance DAS PC LAN/WAN, video Data, LAN/WAN, video, internetadgang 2 Codian MSE8000 chassis bestykket med 2 Codian MSE8050 System Supervisor blades Data, 2 Codian LAN/WAN, MSE8510 Multipoint Control Unit Videokonferenceendepunkter video, Media2 blades (MCU) Appliance DAS der anvender SIP eller H.323 internetadgang Management server, Videokonferenceendepunkter backup for DNS og der anvender SIP eller H TMS server LDAP Windows DAS og PC Data, video Videokonferenceendepunkter DNS og LDAP-server, der anvender SIP eller H DNS server backup for TMS Windows DAS og PC Data, video It-mæssig løsningsbeskrivelse Overordnet beskrivelse af den tekniske arkitektur, inkl. integration til eksisterende systemer (ingen detaljer her), inkl. nye nøglekomponenter. Redegør for omfanget af genbrug, understøttelse af standarder og andre tekniske strategier Den tekniske arkitektur for videokonferenceknudepunktet (VDX) i den telemedicinske tolkeløsning tager udgangspunkt i de standardprodukter, der allerede findes på området. VDX er etableret for i størst muligt omfang at kunne genbruge allerede etablerede lokale videokommunikationsløsninger, uanset på hvilken platform de er etableret. VDX understøtter primært H.323 og SIP, med mulighed for at udvide til andre videokonferenceprotokoller. VDX koordinerer anvendelsen af et fælles adresserings- og nummereringssystem (URI, ENUM, GDS) og stiller en fælles adressebog til rådighed via H.350. VDX indeholder også mulighed for, at flere end 2 kan deltage i en videokonference samtidig (MCU). VDX kommunikerer primært med lokale videokonference gateways via Sundhedsdatanettet (SDN) og Internet via IP, men tilbyder også direkte registrering af videokonferenceendepunkter. Gateway-funktionalitet til ISDN, 3G mobilnet samt andre videokonferenceløsninger overvejes. På brugersiden kan der anvendes standard videokonferenceudstyr som understøtter standard videokonferenceprotokoller, f.eks. H.323 eller SIP. Brugerne vil således være frit stillet til at indkøbe videokonferenceudstyr, blot de almindelige Side 15 af 52

16 standarder er overholdt. Dette giver også den bedste udnyttelse af allerede indkøbt videokonferenceudstyr. Typemæssigt forventes videokonferenceudstyr fra f.eks. Tandberg, Polycom, Cisco eller LifeSize, spændende fra softwarebaserede webcam løsninger, over dedikerede hardwarebaserede løsninger, til omfattende telepresence løsninger. Kvalitetsmæssigt understøttes videostrømme til og med HD-kvalitet. 1.3 Interessenter Skema indgår endvidere i kommissorium som bilag Ind- flyd- Involvering i Påvirket else på dialog omkring af løs- løsningen (sæt løsning ning ét kryds) Beskrivelse af involvering # Identificerede interessenter (benyt én række per interessent) navn Lav Middel Høj Lav Middel Høj Ja Nej (kun, hvis der har været en involvering) 1 Patienter X X X Adgang til professionel tolkeservice både ved planlagte og akutte besøg. Kan undgå at skulle bruge familiemedlemmer eller folk i samme omgangskreds til tolkning i følsomme situationer. 2 Sundhedsfagligt personale (sygehuse) samt lægesekretærer 3 Sundhedsfagligt personale (lægepraksis) i alment og speciallægepraksis samt lægesekretærer X X X Udvikling i pilotprojekter og implementeringsprojekter i form af træning og ændring af arbejdsgange. Tilretning af system i form af bookingsystemer. Regionerne bestemmer, hvilket udstyr der indkøbes, efter behov. X X X Alment- og specialpraktiserende læger kan kun i ringe grad forventes at blive involveret i udviklingen, men kan forventes involveret i deres eget konkrete pilotprojekt i egen praksis. Side 16 af 52

17 Påvirket af løsning Indflydelse på løsning Involvering i dialog omkring løsningen (sæt ét kryds) 4 Personale ansat i IT-drift og support X X X Support, opsætning, fejlfinding, indkøb af udstyr, uddannelse, herunder den ITmæssige drift samt medietræning. 5 Tolkeudbyder X x X Levering af tolkeydelse, organisering af arbejdsgange/løsning. Infrastrukturen kan påvirke tolkeudbydernes forretningsmodel. Kapaciteten af tolke kan udnyttes bedre ved, at de dels undgår tidsspild til transport og ventetid og dels ved, at der gennem en infrastruktur med en central call-manager funktion sikres, at ledig kapacitet nemt allokeres til de steder i landet, hvor der er behov for tolkning. 6 Kommunalt sundhedspersonale, socialrådgivere, sagsbehandlere o.a. 7 Ledelser i regioner og på sygehuse x x X Afklaring af behov og muligheder for udbredelse på det kommunale område og mulige løsningsmodeller i forhold til teknisk udstyr og arbejdsgange. Involvering i eget konkrete pilotprojekt i egen kommune, samt bidrage til vurdering af potentiale for national udbredelse. X X X Ledelserne i regioner og på sygehuse vil blive involveret i de organisatoriske rutiner, der skal støtte op om nye arbejdsgange for tolkning. 8 Indenrigs- og Sundhedsministeriet X x X Indenrigs- og Sundhedsministeriet er projektets ejer. Derudover er ministerierne involveret omkring lovgivning, Side 17 af 52

18 Påvirket af løsning Indflydelse på løsning Involvering i dialog omkring løsningen (sæt ét kryds) og tolkning af Sundhedslovens bestemmelser vedr. ansvar og adgang til data 9 Danske regioner og Kommunernes Landsforening 10 Regionernes Sundheds IT organisation (RSI) X X X Involvering gennem deltagelse i national styregruppe for telemedicin. Regeringen og Danske regioner har indgået økonomiaftale, hvori et af målene for Sundheds-IT omhandler udbredelse af teletolkning inden udgangen af x x x RSI har beskrevet 24 pejlemærker for Sundheds-IT. Ét pejlemærke går på, at teletolkning stilles til rådighed for de relevante afdelinger inden udgangen af FAS, PLO og Dansk Sygeplejeråd X X X Involvering gennem deltagelse i national styregruppe for telemedicin 11 Danske Patienter X X X Patientforening 12 Leverandører af videokonferencesystemer samt tilstødende teknisk udstyr og software til sygehuse, lægepraksis samt kommuner X X X Leverandør af nationalt videoknudepunkt (efter udbud) involveres gennem deltagelse i styregruppe for teletolkeprojektet 13 Regionale indkøbsafdelinger X X X Deltager i forbindelse med aftaler med tolkeudbyder 14 MedCom X X X Programleder. Ansvarlig for etablering af national infrastruktur og koordinering af den nationale udbredelse af teletolkning. 15 Tolke X X X Involvering gennem deltagelse i pilotprojekt og videre udbre- Side 18 af 52

19 Påvirket af løsning Indflydelse på løsning Involvering i dialog omkring løsningen (sæt ét kryds) delse via deres daglige arbejde 16 KMD X X X Involvering gennem deltagelse i national videoteknikgruppe for telemedicin 17 Sundhed DK X X X Involvering gennem deltagelse i national styregruppe for telemedicin 18 Andre kliniske områder X X X Med etablering af infrastrukturen skabes mulighed for anvendelse af videokonference og online adgang til specialkompetencer i en lang række andre sundhedsfaglige sammenhænge. Dette vil medføre både nye muligheder og nye arbejdsprocesser samt nye relationer sundhedsfaglige imellem. Side 19 af 52

20 1.4 Alternative løsninger Valgfrit hvis projektets samlede investering er under 1.mill. dkk Nulløsningen Nulløsningen Fordele i forhold til foreslået løsning Ulemper i forhold til foreslået løsning Fremmødetolkning Mulighederne for benyttelse af den nuværende metode for tolkning med fysisk tilstedeværelse af en tolk er uændrede. Tolkning med fysisk fremmøde af tolken fungerer i dag som en rutinemæssig arbejdsgang, som både personale og patienter er bekendt med. Denne løsning indebærer, at sygehusene og kommunerne betaler efter forbrug typisk forbrug per halve time. De alment praktiserende lægers brug af tolk betales direkte fra Sygesikringen i den pågældende region. Nogle patienter er glade for at kunne se tolken, og de bruger derudover tolken til andre private tolkninger (breve m.m.) i eventuelt ventetid inden eller mellem konsultationer. Der bruges meget tid på transport og der kan ofte opstå ventetid på behandlingsstedet, hvor tolken venter pga. forsinkelser. Dette indebærer spildtid, større omkostninger til tolkning og ringere kapacitetsudnyttelse af tolkene. Ventetiden sammen med patienterne opleves samtidigt af tolkene som uhensigtsmæssig, da tolken har vanskeligt ved at opretholde den professionelle distance til patienten og føler sig inddraget som patientens advokat, som fremfører patientens sygdomsoplevelse (Jørgensen & Pedersen 2008; Lou 2008). Omvendt kan der opstå forsinkelse, når tolken ikke er mødt frem til tiden og i nogle tilfælde er behandlerne nødsaget til at aflyse konsultationer (Lou 2008), når der ikke er en tolk til rådighed, hvilket betyder genindkaldelse af patienten og resursespild. I akutte tilfælde er det typisk ikke muligt at få fat på en tolk, hvilket medfører misforståelser potentielt med fejlbehandling, manglende behandlingscompliance og utilsigtede hændelser som konsekvens, se review af litteraturen i (Azarmina & Wallace 2005; Chan et al. 2008; Lou 2008). En stor andel af behandlere har oplevet at gennemføre en konsultationen uden en tolk fordi tolken ikke kom til tiden (Lou 2008). I flere tilfælde anvendes familiære tolke, hvilket er meget problematisk specielt, når patientens børn bruges som tolk (Chan et al. 2008; Jones & Gill 1998; Lou 2008) og specielt når sygdommen er noget kønsspecifikt (Chan et al. 2008) Mulige fremtidige alternative løsninger Alternativ #1 Telefontolkning Frem for fremmødetolkning kunne en anden mulighed være at bruge tolkning per telefon, således at patientens møde på sygehuset eller ved alment og specialpraktiserende læge gennemføres samtidigt med, at en tolk oversætter gennem telefonen. Fordele i forhold til nulløsning Ved telefontolkning behøver tolken ikke længere være fysisk til stede ved selve konsultationen, hvilket medfører færre transportomkostninger og potentielt lavere tidsforbrug pga. at tolken ikke bruger tid på at vente sammen med patienten, men først ringes op, når personalet er klar til den pågældende patient. Tolken undgår at bruge tid i venteværelser, mens patienten venter på konsultationen, og samtidigt undgår personalet på afdelingen eller hos praktiserende læge Side 20 af 52

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere