Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015"

Transkript

1 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag) Mål for vejledning 1. Vejledningen efter denne lov skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Stk. 2. Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Stk. 3. Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende. Stk. 4. Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt, og at den enkelte elev eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Stk. 5. Vejledningen skal endvidere bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud, om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse. Stk. 6. Vejledningen skal gives således, at der for den enkelte sikres sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen. På baggrund af denne målsætning i loven foreskriver vi: 1. Vejledningen skal således have fokus på gennemførelse af den valgte uddannelse 2. Vejledningen skal desuden koordineres med UU-centre og andre relevante vejledningsordninger - eksempelvis Studievalg Sjælland og jobcentre / A-kasser. Køge Handelsskole Vi har følgende generelle værdier for vejledningsarbejdet: Høj faglighed Fordomsfri dialog Handling og opfølgning På baggrund af disse værdier foreskriver vi: 1. En professionel vejledning, der arbejder med relationer i situationen 1

2 2. En vejledning, der bidrager til udvikling af kompetencer hos lærere og elever 3. En vejledning, der kan give kompetente svar på spørgsmål om elevernes adfærd, kultur, frafaldsårsager og personlige forhold. Organisatorisk ses vejledningen som en stabsfunktion, der arbejder i organisationen på følgende niveauer: 1) Individuel vejledning - gruppevejledning 2) Delegeret vejledning i samspil med kontaktlærerne 3) Kollektiv vejledning i samspil med UU-centre og Studievalg Sjælland 4) Karrierevejledning i samspil med kontaktlærere, Praktikpladskonsulenter, Jobcentre / A-kasser og erhvervsliv Individuel vejledning prioriteres højest og gruppevejledninger gennemføres i videst muligt omfang i takt med, at disse efterspørges. Der prioriteres blandt disse afhængig af vigtighed. Vi ser vejlederen som elevernes advokat, og det vil bl.a. sige: Eleverne vil opleve en vejledning: Der indgår som en integreret del af læreprocessen Der er på forkant med og tager hånd om elevfrafald Der udøves af personer, som er opsøgende, nysgerrige og gode sparringspartnere, der er i stand til at etablere en vejledningssituation præget af tillid, udvikling og gensidig respekt Der er tilgængelig inden for aftalte rammer Der er kompetent, fagligt opdateret og sker i overensstemmelse med god vejledningsetik Der er personlig, og som kan spænde fra her og nu til den langvarige, krævende og komplicerede Der giver mulighed for selvstændige valg og beslutninger Der dækker behovet for relevant information i forbindelse med opstart, gennemførelse og afslutning af uddannelsen Ovennævnte bullits gælder for vejledning generelt. Dermed er alle faggrupper, der i større eller mindre grad beskæftiger sig med vejledning underlagt dette. Da formålet er generelt, må den enkelte afdeling selv aftale og formulere, hvordan de vil leve op til kravene i praksis, og hvordan de vil måle dem. Dette vil med fordel kunne ske i samarbejde med lederen af vejledningen. Studievejlederne er nøglepersoner i forhold til den nuværende vejledning og i arbejdet med at udvikle vejledningen til i stigende grad at blive udøvet tværfagligt kompetent i forhold til kontaktlærerne/tutorerne. 2

3 Derfor er der i det følgende udarbejdet en række succeskriterier i forhold til studievejledernes nøgleinteressenter, nemlig lærerne og lederne. Disse succeskriterier skal opfattes dynamiske og skal således ændres i takt med udviklingen af vejledningen. Succeskriterier vil indgå som en forlængelse af de resultatmål, der opstilles eksempelvis i forbindelse med elevtilfredshedsundersøgelser. Dette vil desuden indgå som et element i skolens kvalitetssikring på området. Lærerne vil opleve at: Vejlederne deltager i møder, hvor eleverne er på dagsordenen. Her udveksles informationer om elever. Eks. I tilfælde af støj manglende aktivitet mobning eller lignende, kan vejledningen sætte ind med konflikthåndtering, mægling eller lignende metoder. Vejlederne sørger for, at sagsbehandling igangsættes og forventer fortsat dialog, kommunikation og samarbejde med lærerne om eleverne. Eks. I tilfælde af elever med særlige behov (handicap, sygdom, etnisk baggrund) samarbejder vejledningen med lærerne Vejlederne vil arbejde med elevtrivsel og gode sociale netværk. Eks. Vejledningen er på forkant med udviklingen af det sociale miljø i klasserne og giver input til konkrete aktiviteter, som kan være med til at forbedre miljøet. Dette vil ske i tæt samarbejde med kontaktlærer og eventuelt mentorer. Vejlederne informerer om uddannelse og erhverv, primært kollektivt, og bruger ITdatabaser i størst mulig omfang Vejlederne er understøttende i forhold til lærerne i deres arbejde med vejledning, eksempelvis i samarbejde med lærerne og er aktive i processerne med konflikthåndtering Vejlederne arbejder med elevernes personlige udvikling og karriereforløb. Til dette arbejde anvendes - Lectio - Elevplan - Gruppevejledning Lederne vil opleve at vejlederne Har fokus på at alle elever skal have en uddannelse, og kommer med forslag til at mindske frafald, dette være sig inden for læring, motivation og trivsel. Til dette arbejde anvendes bl.a. Lectio og Elevplan. Optræder udadtil som ambassadører for KHS 3

4 Er handlingsorienterede og tager de fornødne initiativer og beslutninger inden for givne mål og rammer. Er kommunikative, herunder afrapporterer ikke rutineprægede situationer i henhold til afdelingens politik Kan håndtere forskellige kulturer Bidrager med studiepraktisk viden ved udarbejdelse af informationsmateriale Selv tager initiativ til at indhente relevante bekendtgørelser m.v. og sparrer med ledelsen ved behov for eventuelle forandringer Deltager i møder hvor elever er på dagsordenen og gennemfører nødvendig opfølgning i form af individuel vejledning eller gruppevejledning Deltager i møder med ledelse og mentorer efter behov Kompetence Vejlederne optræder generelt professionelt og kompetent. Vejlederne skal derfor: Have formel vejlederuddannelse Have mulighed for individuel kompetenceudvikling i forhold til vejlednings- og karrierecenterets behov Deltage i relevante erfamøder og konferencer 4

5 Indsatsområde: Gennemførelsesvejledning (herunder individuel vejledning og kollektiv vejledning) Værdi: Rummelighed og trivsel for de udsatte og sårbare unge Mål: Undgå unødigt frafald grundet dårlig trivsel Strategi: Øget fokus på de omsorgskrævende/frafaldstruede elever via den personlige vejledning samt øget fokus på integreret vejledning (samarbejdet med tutorer, kontaktlærere, mentorer og ledelse). Via kollektiv vejledning skal vi synliggøre vejledningens kompetencer for eleverne og vores samarbejdspartnere. Handling: Via den personlige, ægte vejledningssamtale skal vi i vejledningen, i samspil med eleven, skabe mulighed for elevens refleksion over egen situation, udviklingen af personlig integritet og indre ansvarlighed. Via integreret vejledning (både kollektivt og individuelt) skal vi skabe trygge rammer og rummelighed for de udsatte og sårbare unge med fokus på elevtrivsel. Indsatsområde: Fastholdelse Værdi: Uddannelse for alle på en rummelig skole Mål: Opfyldelse af regeringens 95 % målsætning - sikre at flest mulige, der påbegynder uddannelsen også gennemfører den (alternativt kommer videre til anden relevant uddannelse). Strategi: På den ene side fokus på frafaldstruede elever (de særligt udsatte) tidligt i forløbet. Dette sker gennem flere indsatsområder, der har det til fælles, at hensigten er at støtte de særligt udsatte. Disse spottes gennem vejledningsarbejdet og i samarbejdet med tutorer og kontaktlærere, der har opmærksomhed på elevernes sociale trivsel i dagligdagen. Desuden har det løbende fokus på elevernes fravær samme sigte; at finde og hjælpe de særligt udsatte elever. På den anden side gennem tæt samarbejde med lærerne på begge afdelinger arbejdes for generel trivsel og et godt socialt miljø på skolen som helhed med rum til både stærke og svagere elever. Handling: Via den personlige, ægte vejledningssamtale skal vi i vejledningen, i samspil med eleven, skabe mulighed for at eleven kan bryde en eventuel negativ spiral. Er den primære årsag til elevens problemer faglige opmuntres/sendes eleven i lektiecafe. Er problemet socialt arbejder vi med trivsel gennem samarbejde med eks. kontaktlærer/tutor. Vejledningsfaglige værktøjer kan være både individuelle og kollektive vejledningsstrategier. 5

6 Indsatsområde: Information og markedsføring Værdier: Åbenhed og information Udvikling Samarbejde Kreativitet Værdierne kan mærkes i institutionens hverdag og kommer til udtryk på følgende måder: Vi er en vejledning med høje faglige og professionelle ambitioner, der er åben for de netværk, vi er en del af. Vi ønsker at stå for saglig og faglig vidensdeling og information om vores uddannelser til både kommende og nuværende studerende /elever samt kolleger. Vejledningens informationer og markedsføring skal medvirke til oplysning og afklaring af valgprocesser både for kommende og nuværende studerende / elever, således at disse får truffet det for den enkelte rette valg, hvilket medvirker til kvalificerede studievalg, fastholdelse samt gennemførelse af uddannelsen. En del af ovenstående sker i samarbejde med faglige samarbejdspartnere samt med markedsføringsafdelingen. Studievejlederne medvirker til udformning af informationsmaterialer. Vejledningen sætter jævnligt nye mål, som evalueres for igen at sætte nye mål for at forbedre informationsniveauet og ansigtet udadtil. Mål Målet med vejledningen er at skabe tilfredse samarbejdspartnere fra elev /studerende til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere samt at skabe vækst i kundepotentialet. Strategi: Vejlederne er veluddannede og sørger løbende for at være opdateret gennem informationssøgning og videreuddannelse. Der arbejdes med en positiv relation til samarbejdspartnere både internt og eksternt. Vejlederne evaluerer løbende processerne. Handling: Udvikling o Vejledningen holder sig opdateret om nyeste tendenser indenfor området og har en konstruktiv, åben og innovativ indstilling overfor de opgaver, der kommer. Samarbejde o Vejledningen samarbejder med eksterne samarbejdspartnere såsom Studievalg Sjælland, UUV-Køge, UU Sjælland Syd, grundskoler, Jobcentre, kommuner, A-kasser, andre erhvervsskoler med flere. Derudover indgår vejledningen i tæt samarbejde med KHS markedsføringsafdeling med henblik på udformning af markedsføringsmæssige materialer. Kreativitet o Informationsmaterialer og baser søger at ramme målgrupperne for vejledningens på tidstypisk, rammende og kreativ vis. Ud over det er vejledningen medvirkende idéskaber til de initiativer og repræsentative virkemidler, som anvendes i markedsføringsøjemed. 6

7 Indsatsområde: Voksenvejledning Værdier: Uddannelse for alle uanset udgangspunkt på en rummelig skole Objektiv vejledning med fokus på hele efter-og videreuddannelsessystemet Mål: Målet er at skabe nysgerrighed og interesse fra kommende voksenelevers side i forhold til de mangfoldige muligheder der er i videre-og efteruddannelsessystemet (det parallelle uddannelsessystemet) sammenkoblet med uddannelsesmulighederne i det ordinære uddannelsessystem. Målet er at øge antallet af voksenelever ledige som beskæftigede. Målet er kontinuerligt at øge tilfredsheden fra samarbejdspartnernes side med den objektive og uvildige voksenvejledningen på Køge Handelsskole. Strategi: Kontinuerlig kontakt til samarbejdspartnere i erhvervslivet, på jobcentre, kommuner, A- kasser og andre uddannelsesinstitutioner. Opmærksomhed for ændring i lovgivning og nye beskæftigelsesmæssige tiltag på landsbasis. Fokus på hele tiden at søge efter den bedste information til kommende voksenelever. En tæt vejledning med fokus på de specielle udfordringer, som denne målgruppe kan have ex. dårlige oplevelser med tidligere skolegang, læse-stave-regne vanskeligheder, manglende erfaring med studieteknik, økonomiske-og familiemæssige baggrunde, beskæftigelsesmæssige baggrunde, ledighed, den sociale arv mv. Handling: Brobygning mellem Merkantil og kursuscentret (Eksempelvis via Center for Karrierevejledning og Fang Fremtiden). Opsøgende virksomhed over interessenter ex. erhvervsliv, jobcentre, kommuner, andre uddannelsesinstitutioner og a kasser Tæt intern kontakt med tutorer, mentor, 3. part (henvisende myndighed), andre uddannelsesinstitutioner, vejledere og ledelse på skolen for at sikre den bedst mulige individuelle uddannelsesplan for eleven Kontinuerlig opmærksomhed for ændringer i lovgivning indenfor beskæftigelsesområder og indenfor videre-og efteruddannelsessystemet. Opmærksom på de særlige meriteringsmuligheder i voksen-og efteruddannelsessystemet

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere