Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune"

Transkript

1 Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon:

2 Indledning Mercuri Urval A/S ønsker hermed at give tilbud i forbindelse med etablering af en studiejobkonsulentfunktion i Århus I det omfang materialet ønskes uddybet eller præciseret kan direktør Jan Thomsen kontaktes pr. telefon eller Mercuri Urvals kontaktoplysninger er i øvrigt: Mercuri Urval A/S Dusager Århus N Telefon CVR-nr Vedlagt som bilag findes tro- og loveerklæring. Baggrund og formål På baggrund af en rapport om studiejob i Århus-området, diverse politiske udmeldinger samt udarbejdelse af henholdsvis idékatalog samt handlingsplan er der nu fra Århus Kommune igangsat et konkret pilotprojekt om etableringen af en studiejobkonsulentfunktion. Det overordnede formål med projektet er at fremme antallet af relevante studiejob i området, således at alle de studerende, der gerne vil studere i Århus, har mulighed for at få et studierelevante studiejob i deres studietid. Århus kommune skal være bedre til at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificeret arbejdskraft og samtidig skal Århus gøres til en endnu mere attraktiv by at studere i. Ideen til projektet kom efter en rapport udarbejdet af NIRAS Konsulenterne. Rapporten viste, at der er gode muligheder for at øge antallet af studierelevante studiejob i Århus Kommune. Den nuværende situation i Århus er præget af: 1) En række virksomheder, der ønsker studerende, men som af forskellige årsager ikke slår stillingerne op 2) En række studerende, der ønsker studiejob, men som af forskellige årsager ikke søger disse. Studiejobkonsulentfunktionen skal hjælpe med at løse dette problem. Samlet konkluderer undersøgelsen at:...der både er behov, potentiale og vilje til at forbedre studiejobsituationen i Århus Målgruppeovervejelse Målgruppen for dette projekt er såvel de studerende som de offentlige, frivillige og private virksomheder i området. Det drejer sig om samtlige studerende med en kort, mellemlang eller længere uddannelse. Desuden er målgruppen et bredt udsnit af virksomhederne i Århus i forskellige brancher og forskellige typer. Mercuri Urvals erfaring er, at såvel små, mellemstore og

3 større virksomheder alle kan have brug for og behov for en studerende. Desuden retter vi projektet mod såvel offentlige, frivillige som private virksomheder. Undersøgelsen fortæller, at det langt fra er alle virksomheder, der har erfaringer med at ansætte studerende. Desuden fortæller undersøgelsen: De virksomheder, der har erfaring med studerende, er yderst tilfredse med de studerendes kompetencer og faglige niveau Halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen har erfaringer med at have studerende ansat i studiejob eller praktik De virksomheder, der ikke har erfaringer med studerende, angiver typisk manglende kendskab til mulighederne Flere virksomheder påpeger desuden, at de ikke modtager henvendelser fra studerende Omvendt angiver ca. 80% af virksomhederne, at de aldrig opslår studiejob. Resultatet taler for sig selv, og det er vigtigt, at studiejobkonsulentfunktionen opsøger virksomhederne i området for at skabe dialog og interesse for projektet gennem information, eksempler og erfaringer. Der skal skabes en kultur blandt virksomhederne i området m.h.p. at anvende og beskæftige studerende. Samtidig viser undersøgelsen også, at der blandt virksomhederne er en stor interesse for at få tilknyttet studerende, så potentialet og lysten er til stede. Men som resultaterne fra undersøgelsen også viser, er det ikke kun virksomhederne, der er barrieren, men derimod udgør de studerende selv også en udfordring. Resultatet fra undersøgelsen viser: 46% af de studerende har eller har haft studierelevante studiejob Blandt de, der ikke har haft studierelevante studiejob, ønsker knap 90% at få et sådant Af de studerende, der ikke har haft et studierelevant studiejob, men gerne vil have et, har knap 67% aldrig søgt et sådant Af de samtlige studerende har knap 16% ikke været i stand til at finde et studierelevant studiejob, selvom de både ønsker det og har søgt et sådan Den manglende aktive indsats begrundes med manglende viden om mulighederne, og at de studerende ikke er stødt på relevante muligheder Halvdelen af de studerende, der har erfaring med studierelevante studiejob, har fået adgang til jobbet gennem forskellige former for netværk. De studerende har brug for hjælp og sparring i forhold til, hvordan og hvor de søger et studierelevant job. Samtidig viser undersøgelsen, at de studerende har en dårlig indsigt i egne kompetencer. De ved ikke, hvorledes de skal markedsføre sig selv over for relevante virksomheder, eller hvordan de selv kan skabe deres job. Det er hensigten, at studiejobkonsulentfunktionen skal bygge bro mellem de studerende og virksomhederne, så der på den ene side skabes et bedre studiejobsituation i kommunen og på den anden side, at virksomhederne kan tiltrække og fastholde den kvalificerede arbejdskraft i byen. Men udover at bygge bro mellem de to parter skal studiejobkonsulentfunktionen samarbejde med forskellige aktører i området, herunder A-kasser, videninstitutioner, Ambassadørkorpset og eksisterende aktører på markedet for studiejob.

4 brancheorganisationer Handelshøjskoler Universiteter A-kasser Fagforeninger De studerende i Århus Studiejobkonsulentfunktionen Offentlige og private virksomheder Diverse videninstitutioner Ambassadørkorpset Eksisterende studiejobportaler Det organisatoriske set-up Mercuri Urval foreslår, at der dannes et bureau (herefter kaldet Bureauet ), bestående af henholdsvis konsulenter fra Mercuri Urval samt studerende, som er udvalgt og ansat til opgaven. Bureauet er rammen om formidlingen af studiejob i Århus Kommune. Studenterjobkonsulentfunktionen skal være et bureau, hvis fornemmeste opgave er, at matche studerende med såvel private som offentlige virksomheder. Det gælder om at få etableret et bureau, der professionelt, seriøst og med en høj ambition får etableret kontakt til såvel de studerende som virksomheder og dermed får beskrevet og analyseret gode, relevante og kvalificerede studiejobs. Flere aktører har forsøgt at etablere sig på markedet for studiejob, men som undersøgelsen viser, er det ikke lykkes i Århus Kommune. Mercuri Urval har mange års erfaring med rekruttering og udvælgelse. Vores ambition er, at ansætte den "rette person i rette job" et koncept vi ønsker at overføre til Bureauet. Vi tror på, at vi kan bibringe et professionelt brand, en indsigt i arbejdsmarkedet og i forskellige uddannelser samt en forståelse for at matche personer og virksomheder sammen, der gør, at resultatet med Bureauet vil lykkes. Et selvbærende koncept Vi vil gøre Bureauet selvbærende ud fra tanken om, at de, der skal drive det, netop er de, der skal få noget ud af selve konceptet. Derfor vil Mercuri Urval drive bureauet i en 2-årig periode med hjælp fra studerende, men sideløbende vil vi træne og udvikle de studerende til selv på længere sigt at drive bureauet så de bliver den bærende del i konceptet. Visionen er - på sigt - at bureauet drives på (delvis) selvbærende kommerciel basis, dvs. på basis af bl.a. indtægter fra virksomheder, som betaler for at få tilknyttet en studerende i en periode, eller fra sponsorater, fonde etc. Bureauet etableres ude i byen, f.eks. i Studenternes Hus.

5 Målsætninger for effekten af studiejobkonsulentfunktionen Det helt afgørende for, om studiejobkonsulentfunktionen bliver en succes er, at alle parter kan se fordelen ved at samarbejde. Hvad får virksomhederne ud af relationen til de studerende, og hvad får de studerende ud af relationen til virksomhederne? Dette bliver en del af evalueringen, som vi ønsker at foretage henholdsvis løbende og efter pilotperioden. Resultatet skulle blive, at man i Århus kan se en markant fremgang af studierelevante studiejob hos de studerende. Den overordnede målsætning for projektet er således at skabe flere studierelevante studenterjob i Århus. Helt konkret er det vores målsætning for projektet at: Efter år 1 Samtlige virksomheder i kategorien store og mellemstore virksomheder gøres bekendte med mulighederne for at få tilknyttet studerende 50% af virksomheder i kategorien små og helt små virksomheder gøres bekendte med mulighederne for at få tilknyttet studerende Samtlige virksomheder i kategorien store og mellemstore virksomheder får kendskab til fremgangsmåden, hvis de ønsker at tilknytte en studerende 50% af virksomheder i kategorien små og helt små virksomheder får kendskab til fremgangsmåden, hvis de ønsker at tilknytte en studerende. Efter år 2 Der sker en stigning i antal af virksomheder, som får erfaring med at have studerende i studierelevante studiejob på 50% Der sker en stigning i kendskabet til mulighederne for at have en studerende tilknyttet en virksomhed på 50% Der er sket en stigning på 75% blandt de studerende i at søge studierelevant studiejob 90% flere studerende har kendskab til Bureauet og dets arbejde 75% af de studerende har fået studiejobbet gennem Bureauet 75% af virksomhederne har fundet en studentermedhjælper gennem Bureauet. Overvejelser om økonomi Økonomien i projektet går som nævnt væsentligt ud over de rammer, der som udgangspunkt er stillet for projektet af Århus Kommune. Vi foreslår, at der fra start etableres en ambitiøs ramme, og at de forskellige interessenter bidrager til finansieringen af projektet. Overvejelserne hviler på følgende forudsætninger: Der er tale om en pilotperiode på 2 år. Herefter tages der stilling til, i hvilket omfang og på hvilken måde Bureauet/projektet kan videreføres Århus Kommunes engagement i projektet andrager alene kr pr. år. Resten af finansieringen tilvejebringes ad anden vej (se nedenfor) og udgør Mercuri Urvals risiko/investering I projektet Bureauet drives af 2 deltids projektledere fra Mercuri Urval samt 1/2 sekretær Der ansættes 3-5 deltidsstudenter til varetagelse af bureauets opgaver Bureauet etableres f.eks. i det eksisterende Studenternes Hus i den gamle Toldbod på havnen.

6 Udgifterne pr. år i de første 2 år 1. Lønninger 1 projektledere 3-5 studenter 1/2 sekretær I alt ca. kr Teknologi Computere Tlf./internet Drift af website Drift af database I alt ca. kr Markedsføring Direct mail Lokalradio/-TV Dagspresse Konferencer I alt ca. kr I alt pr. år I alt ca. kr Finansiering I hvert af de første 2 år Finansiering i pilotprojektperioden: 1. Salg af sponsorater (1 - se herunder) Salg af: 100 stk. sponsorater a kr kr stk. sponsorater a kr kr stk. sponsorater a kr kr I alt kr Det Regionale Vækstforum/Region Midt (2 - se herunder) Støtte fra De regionale Udviklingsmidler år 1 kr Brugerbetaling (3 se herunder) Ekspeditionsgebyrer for formidlede stud.job år 2 kr Århus Kommune kr (Ad. 1) Salg af sponsorater Det forventes, at der kan sælges et antal sponsorater til - specielt større virksomheder - i det midtjyske område. Specielt videnvirksomheder samt virksomheder, som nu har eller på sigt kan få problemer til tiltrækning af kandidater med halvlange- og lange uddannelser, forventes at være interesserede. (Ad. 2) Det Regionale Vækstforum/Region Midtjylland - har i Strategi for regional erhvervsudvikling identificeret 3 indsatsområder. I relation til ét af de 3 indsatsområder - Uddannelse og kompetence er der er række delmål og initiativer, som vil kunne støttes med økonomiske midler.

7 I relation til Vækstforums delmål: Etablering af en regional, kompetent profil, hvor den nødvendige arbejdskraft har et højt uddannelses- og efteruddannelsesniveau vil Vækstforum for Region Midtjylland specifikt understøtte: Samspil mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, der fremmer brugen af praktik i uddannelserne. I relation til Vækstforums delmål: At øge virksomheders innovationskompetencer vil Vækstforum for Region Midtjylland specifikt understøtte: Initiativer til at øge andelen af små og mellemstore virksomheder, der ansætter højtuddannet arbejdskraft. Projekt Studiejob vurderes at kunne passe ind i forhold til en række forskellige indsatsområder, og projektet vil sandsynligvis kunne støttes med midler fra Regionen. (Ad. 3) Brugerbetaling Det forventes, at der kan beregnes et mindre gebyr pr. formidlet studenterjob, således at virksomhederne betaler for den kvalificerede ydelse de modtager. Prisen er ikke fastlagt, men f.eks. 100 jobs x kr eller 200 jobs x vil kunne give projektet det nødvendige supplerende økonomiske fundament I år 2 Metoder aktiviteter og koncepter Bureauet er centrum for en lang række aktiviteter, som tilsammen har det formål at knytte kontakter til offentligt og privat erhvervsliv, finde og definere reelle studiejob, fremfinde kandidater til job, klargøre kandidater til varetagelse af job, markedsføre de studerende og deres kompetencer (samt projektet og de muligheder det giver i øvrigt) over for private, offentlige og frivillige virksomheder. Følgende vil vi give vores forslag til, hvilke metoder der kan anvendes i forbindelse med etableringen af Bureauet samt formål og forventninger til resultatet. Målgruppen for Bureauet er som nævnt tidligere tosidet. På den ene side er der en række private og offentlige virksomheder, der ønsker studerende, men som ikke har den fornødne viden om, hvor de skal slå stillingerne op, hvilke studerende har de brug for, hvilke kompetencer de studerende har etc. Og på den anden side er der de studerende. De mangler kendskab til, hvilke studierelevante jobs der er, hvordan kan de søge disse job, hvilke kompetencer det kræver, og hvor skal de gå hen, hvis de ønsker hjælpen. Vores mål er, at etablere en studiejobkonsulentfunktion, der henvender sig til begge målgrupper; Virksomhederne og de studerende. Nogle af metoderne henvender sig til virksomhederne, andre henvender sig til de studerende og endelig er der nogle metoder, der går på tværs og skaber en koblingen mellem de to grupper. I dag er der mange tilbud og muligheder for at søge og finde studiejob på nettet. Blandt andet kan nævnes studiejob.dk, Moment Vikar- og Rekrutteringscenter, Jobzonen.dk etc. Vi ønsker ikke at konkurrere med disse tilbud, men derimod vil vi samarbejde med dem. Vi tror på, at Mercuri Urval med vores erfaring inden for rekruttering, jobsøgning, karriererådgivning og kompetenceafklaring er i stand til at blive et godt supplement til eksisterende jobportaler for studerende.

8 Vi ønsker at anvende følgende metoder: Opsøgende virksomhedskontakt Opsøgende kontakt til studerende Studiejobportal MatchDating et koncept der bygger bro Studiejob huset Alternative metoder. Opsøgende virksomhedskontakt Et vigtigt element for at studiejobkonsulentfunktionen bliver en succes er, at private og offentlige virksomhederne i og omkring Århus Kommune bliver direkte kontaktet og informeret om funktionen. Det overordnede formål med den opsøgende virksomhedskontakt er, at skabe et behov, en tradition blandt virksomhederne i og omkring Århus Kommune for at anvende studerende. Vi ønsker at fremhæve de gode eksempler, fordelene og erfaringerne fra andre virksomheder. Formålene ved virksomhedsbesøgene kan sammenfattes ved: At udbrede kendskabet til studiejobkonsulentfunktionen At afdække behov og identificere hvor i virksomheden der kan være brug for en studentermedhjælper At interesserede virksomheder straks får igangsat processen omkring etablering af studenterfunktion i form af en job- og kravprofil. Den overordnede og mest åbenlyse metode til at få kontakt til et bredt udsnit af interessante virksomheder er den direkte henvendelse. Dette støttes af bredere og mere generelle aktiviteter. Call-kampagne Kernen i den opsøgende virksomhedskontakt er en Call-kampagne, hvor bureauet målrettet telefonisk kontakter private og offentlige virksomheder i og omkring bureauet. Tilgange til en call-kampagne kan være ved at anvende en i forvejen fastlagt spørgeramme for at skabe en interesse hos virksomheden. Den kunne indeholde følgende spørgsmål: Har din virksomhed tidligere anvendt studentermedhjælpere? Hvad er dine erfaringer positive eller negative? Overvejer din virksomhed i fremtiden at ansætte en student? Vil du eller din virksomhed være interesseret i at modtage et besøg fra os, hvor vi kan fortælle mere om emnet? Personlige henvendelser via Mercuri Urvals netværk Mercuri Urvals i alt ca. 80 konsulenter samarbejder hvert år med ca virksomheder inden for stort set alle brancher. For disse løses der et bredt udsnit af opgaver inden for HR-området, hvorfor der igennem årene er opbygget et meget stort netværk og en meget stor kunde-/emnedatabase. Dette lægges til grund for målrettede personlige henvendelser til relevante personer i virksomhederne. Kontakt gennem forskellige lokale og regionale netværk En lang række virksomheder er i dag medlemmer af forskellige brancheorganisationer, netværk eller af det oprettede ambassadørkorps. Disse netværk kontaktes, og vi håber på at skabe en direkte dialog.

9 Opsøgende kontakt til de studerende Et andet og meget væsentligt element, i relation til om Bureauet bliver en succes, er den opsøgende kontakt i forhold til de studerende. Det overordnede formål er at kontakte de studerende og informere dem omkring Bureauet, muligheder og fordelene ved at få et studierelevant job. Dermed vil flere studerende blive i byen under studiet og efterfølgende vil det være lettere for dem at søge mere kvalificerende job. Sammenfattende kan formålet beskrives som: At udbrede kendskabet til Bureauet At afdække hvilke behov, forventninger og ønsker der er hos de studerende for at få et studiejob Udbrede fordele, gode historier og mulighederne ved at de får et studierelevant job under studietiden Hjælpe de studerende med at finde og søge job. Den hurtigste måde at ramme flest studerende på er gennem opsøgende kontakt på de forskellige videninstitutioner, der er i og omkring Århus Kommune. Deltagelse ved studiestartmesse, HR messer etc. Bureauet vil være til stede på de forskellige messer, kampagner etc. som afholdes for studerende ifm. studiestart eller valg af uddannelse. Vi vil udlevere relevant og informativt materiale til de studerende og på denne måde udbrede kendskabet til funktionen. Boligkontorer/kollegieudlejere Når de studerende søger en studiebolig i Århus vil Bureauet i samme omgang opsøge dem og uddele information omkring studiejobkonsulentfunktionen. Direct-mail Ved at kontakte de forskellige videninstitutioner ønsker vi gennem sekretariaterne at skaffe forskellige mail-lister til interessante studerende. På denne måde vil vi effektiv sende nyhedsbrev pr. mail ud til et bredt udsnit af studerende i og omkring Århus Kommune. formålet hermed er, at vi kan sammensætte og målrette vores information til en bestemt målgruppe. Oplysningskampagner på videninstitutionerne Helt konkret vil vi ophænge informationsmateriale på udvalgte videninstitutioner, således at de studerende efterfølgende kan tage kontakt til Bureauet. Målsætningen for samtlige tiltag er at etablere kontakt til flere tusinde af studerende. Studiejobportal For at sikre de studerende og virksomhederne det bedste match, ønsker vi at oprette og drive en portal, der dels indeholder en cv-database for interesserede studerende, men som også indeholder relevante og interessante studiejob fra virksomheder. Formålet er at skabe et simpelt elektronisk forum, hvor information er let tilgængelig for såvel de studerende som for virksomheder. Vi ønsker at integrere Bureauets portal med eksisterende jobdatabaser, således at der opnås et fuldendt billede af studiejobsituationen. Modsat andre databaser vil

10 denne portal som udgangspunkt være lokalt forankret i forhold til området i- og omkring Århus Kommune. Portalen skal henvende sig til begge målgrupper. Ambitionen i forhold til virksomheder er at Registrere alle private og offentlige virksomheder, som har vist interesse for at ansætte en studentermedhjælper Registrere alle private og offentlige virksomheder, som har et konkret behov for en student i deres virksomhed Etablere en erfaringsdatabase hvor inspiration, erfaring og viden kan hentes af andre virksomheder m.v. Etablere et forum hvor virksomhederne kan søge efter konkrete cv er, der matcher virksomhedens behov Etablere et forum, hvor virksomhederne let kan annoncere efter studerende. Ambitionen i forhold til de studerende er at Registrere alle de studerende, der har en interesse for at finde et studierelevant studiejob, herunder registrere alle de studerendes CV er Registrere de studerende, der på sigt kan få et behov for et studierelevant studiejob Etablere en erfaringsdatabase hvor inspiration, erfaring og viden kan hentes og deles mellem studerende Etablere et forum hvor de studerende kan søge efter lokale og interessant studiejob. Studiejobportalen er internetbaseret, således at den kan tilgås af flere forskellige parter. Erfaringsdelen i databasen gøres åben og offentlig, således at alle interesserede kan hente oplysninger og viden heri. Portalen skal drives af Bureauet. MatchDating et koncept der bygger bro Foruden at vi hele tiden tager den opsøgende kontakt til henholdsvis private og offentlige virksomheder og studerende i og omkring Århus Kommune, vil vi anvende et koncept, der aktivt, systematisk og målrettet skaber en kontakt mellem studerende og virksomheder. Matchdating er et koncept, Mercuri Urval har anvendt med stor succes i andre sammenhænge. Vi har stor erfaring med konceptet, og gennem flere arrangementer har vi skabt et fast samarbejde med flere brancheorganisationer, erhvervscentre og forskellige offentlige og private virksomheder. Idéen med matchdating er at samle virksomhederne på samme tid og sted med henblik på at skabe direkte dialog og efterfølgende samarbejde med de studerende. Formålet er at: Øge muligheden for en kort og direkte kontakt mellem de studerende og private/offentlige virksomheder Øge de studerendes mulighed for at få relevant studiejob Øge virksomheders mulighed for at tiltrække og ansætte relevant arbejdskraft i form af studerende

11 Selve mødet eller matchdatingen sker rent praktisk ved at interesserede virksomheder mødes fysisk med studerende med de af virksomhederne efterspurgte fagkompetencer. Dagen afsluttes med, at virksomhederne og de studerende gør deres umiddelbare interesse for hinanden op, hvilket registreres centralt af Bureauet. Den indledende kontakt mellem virksomhed og den studerende er dermed etableret, hvorefter uddybende møder og eventuelle ansættelsessamtaler kan initieres af enten virksomhed eller den studerende de følgende dage/uger. Forventningen er, at 75% går ud fra mødet med en positiv interesse for et opfølgende møde, hvoraf 50% ender med en konkret ansættelse. Studiejob-huset Studiejob-huset er et sted, hvor studerende har mulighed for at mødes og netværke. Ideen er, at vi et sted i byen vil etablere lokaliteter eller faciliteter, hvor der med jævne mellemrum vil foregå forskellige aktiviteter, som fordrer muligheden for, at de studerende i Århus kan få et studierelevant studiejob. Hvor ofte studiejob-huset skal have åbent samt hvilke temaer og aktiviteter, der skal foregå vil afhænge af behov, forventninger og succesen hos de studerende. Formålet er, at de studerende har et sted, hvor de kan mødes, dele viden og erfaringer, blive inspireret, netværke samt etablere faglige fora på tværs af studieretninger. Følgende aktiviteter vil finde sted i forbindelse med studiejob-huset: Karrierecoaching Mercuri Urval vil stille en karrierecoach til rådighed, hvor det vil være muligt for de studerende at søge rådgivning og vejledning eller blive coachet mod nye karriereveje. Rådgivningen eller coachingen vil tage et individuelt fokus. Temadage Desuden vil Bureauet afholde forskellige temadage i forbindelse med Studiejobhuset. Følgende temaer kunne være relevante for de studerende: Ansøgning og cv-skrivning Den personlige præsentation Kompetenceafdækning hvad kan jeg? Beskrivelse af egen uddannelse Karriereveje færdig, hva så? Uopfordrede henvendelser Telefonteknik. Desuden kan de studerende sammen med konsulenten få udarbejdet kompetenceprofiler, der kan fungere som en individuel facitliste af personlige og faglige kompetencer over for virksomheden. Mange studerende har svært ved at beskrive hvilke kompetencer deres uddannelse giver, samt hvad de helt konkret har lært under uddannelsen, som kan anvendes i praksis. Alternative metoder Mercuri Urval ønsker at afprøve forskellige alternative koncepter i etableringen af kontakt mellem studerende og virksomheder. Nedenfor er kort nævnt nogle af disse. Formålet er dels at introducere virksomhederne for de studerende, og dels at de studerende får en indsigt i hvilke kompetencer, virksomhederne efterspørger.

12 De alternative koncepter og metoder vil efterfølgende blive evalueret og lever de ikke op til forventninger, vil metoderne blive revurderet og ændret. Laboratorier: Afprøvning og træning af real-life cases/arbejdssituationer. Dette kan foregå sammen med virksomhederne eller som en case-øvelse War-rooms: En mindre virksomhed har en konkret case: Vi skal trænge ind på det baltiske marked med vores nye produkter, og vi har ikke været der før. Hvad gør vi og hvad skal vi være opmærksomme på?. 12 studerende lukkes sammen med virksomhedens ledelse inde i 24 timer, bevæbnet med telefoner, laptops, papir og tuscher. Efter 24 timer har gruppen udarbejdet et marketingstrategi. Karrieresimulator: Hvad vil der ske for mig, hvis jeg vælger at gå i en given retning? Hvordan vil jeg trives/lykkes som cand.mag i historie og dansk i personaleafdelingen på Grundfos?. Karrieresimulatorer udfordrer den traditionelle tankegang for karriereveje. Tidsplan jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Valg af operatør Opstartmøde med styregruppe og Århus kommune Forberedelse af opstart af konsulentfunktion 22.februar Opstart af konsulentfunktion Løbende statusmøder og evaluering Opsøgende virksomhedskontakt Opsøgende studenterkontakt Forberedelse af studieportal opstart af studieportal MatchDating Temamøder i studiehuset Alternative metoder - løbende Midtvejsevaluering Afsluttende evaluering Afslutning på forsøgsperiode 31. Dec. 2009

13 Mercuri Urvals serviceniveau Som udgangspunkt for igangsættelse af opgaven vil Mercuri Urval lægge afgørende vægt på, at der er en klar fælles forståelse af opgavens indhold og rammerne herfor. Dette vil foregå i et tæt samarbejde med Århus Kommune og den nedsatte styregruppe. Desuden ønsker vi at inddrage ambassadørkorpset efter behov. Mercuri Urval vil snarest efter accept af tilbud og indgåelse af kontrakt tage initiativ til afholdelse af et statusmøde med Århus Kommune og styregruppen for at få lejlighed til at drøfte opgavens karakter og indhold. Dette status møde ønsker vi at afholde hver 3. måned eller efter behov. Mercuri Urval udarbejder forud for hvert statusmøde med Århus Kommune og styregruppen en statusrapport, som beskriver status og fremdrift for projektet i overensstemmelse med målsætningerne og de ønskede milepæle. Overholdelse af tidsplanen og eventuelle delrapporter vil blive udarbejdet og evalueret af Mercuri Urval og efterfølgende drøftet i samarbejde med de opgaveansvarlige i Århus Kommune og styregruppen. Tidsplanen for forløbet vil være opstillet i så stor detaljeringsgrad som muligt indeholdende angivelse af konkrete aktiviteter og milepæle. Hvis der sker en revidering af denne undervejs vil Århus Kommune og styregruppen straks få meddelelse herom. Mercuri Urval vil aktivt medvirke til, at den indhøstede viden og erfaring fra Bureauet løbende overdrages Århus Kommune og styregruppen i forbindelse med udviklingen, afviklingen samt efter afslutning af den to-årige periode. Mercuri Urval vil herunder aktivt bidrage til samarbejdet med andre aktører på markedet for studiejobformidling, herunder både offentlige og private aktører, samt funktioner tilknyttet uddannelsesinstitutionerne. Mercuri Urvals interne projektenhed Mercuri Urval vil internt oprette en projektenhed, der vil styre og koordinere den samlede konsulentindsats i forhold til Århus Kommune og styregruppen. Denne projektenhed vil stå for koordinering, service og kvaliteten af ydelsen. Mercuri Urval har valgt direktør Jan Thomsen som projektansvarlig, som i relation til Århus Kommune vil varetage opgaven som kontaktperson og kontraktansvarlig. Mercuri Urvals projektansvarlige vil til enhver tid sikre, at der sker den nødvendige ressourceallokering til opgaven. Mercuri Urval vil ligeledes sikre en effektiv og velplanlagt projekt- og logistikmæssig organisering. Mercuri Urval interne projektenhed vil ligeledes sørge for, at andre relevante aktører hele tiden vil blive inddraget i projektet. Sikring af kvalitet For Mercuri Urval er tilfredsstillende kvalitet, at Århus Kommune, virksomhederne i området samt de studerende får opfyldt deres forventninger til studiejobkonsulentfunktionen. Da Mercuri Urval arbejder for - og med mennesker, er det således af afgørende betydning, at det grundlag vi arbejder på er synligt og af høj etisk standard. Mercuri Urval har derfor udarbejdet et sæt etiske regler, der er arbejdsgrundlaget for alle vores konsulenter. Engagerede medarbejdere, der er højt fagligt kvalificerede, er en af forudsætningerne for at opnå den ønskede kvalitet af vores ydelser. Medarbejdernes

14 ekspertise ajourføres og udvikles løbende under hensyntagen til deres ønsker og arbejdsopgaver samt Mercuri Urvals planlagte udvikling. Evaluering Det er helt i overensstemmelse med Mercuri Urvals politik, at løsningen af en opgave for Århus Kommune vil blive afsluttet med en skriftlig evaluering af resultatet, samarbejdet og overholdelse af de aftalte rammer og mål for opgavens løsning med henblik på at opnå et forbedret udbytte ved den fremtidige brug. Det at evaluere er et fokuspunkt for Mercuri Urval. Det er endnu en faktor, som er med til at sikre, at erfaringer forankres og anvendes i fremtidige projekter. Idet hvert projekt er unikt pga. kundens særlige ønsker og behov, er evalueringer derfor også unikke og særegent skruet sammen. Mercuri Urval vil lægge vægt på, at konceptet for evaluering skal: Være fremadrettet og udviklingsorienteret for såvel Århus Kommune som virksomheder og studerende. Evalueringen indeholder målinger, der gennemføres for at tilvejebringe et kvalificeret grundlag for dialog og fortsat udvikling ud over projektet. Målingerne er ikke et mål i sig selv Være administrerbart. Det er vigtigt for Mercuri Urval, at evalueringerne ikke fortaber sig i alenlange rapporter, men derimod er kontante og anvendelsesorienterede Være fremtidssikret. Evalueringen skal indeholde spørgsmål og hypoteser om fremtidige udviklingsområder for Århus Kommune og studiejobkonsulentfunktionen. For løbende at sikre en evaluering vil Mercuri Urval regelmæssigt bede de studerende og virksomhederne, der har erfaringer med Bureauet, om at udfylde et evalueringsskema. Resultatet af evalueringen vil kunne videreformidles til Århus Kommune og styregruppen efter nærmere aftale. Mercuri Urval arbejder med flere former for metodikker i forbindelse med dataindsamling og evaluering, eksempelvis dokumentarisk materiale, workshops og interviewspørgerammer. Vi anvender både individuelle interview og fokusgruppeinterview. Typen af interview varierer over fuldt strukturerede enqueter, semistrukturerede interviews, coachinglignende samtaler og åbne, eksplorative interview. I evalueringsprocessen anvendes oftest semistrukturerede spørgerammer, hvor de studerende og virksomhederne kan bidrage med kommentarer og uddybende forventninger, ønsker og behov til den fremtidige funktion. Den afsluttende evaluering vil foregå henholdsvis kvantitativt og kvalitativt. Det kvantitative element udgøres af statistisk behandling af data på sager og studerende til studiejob, som vi løbende tager ansvaret for at opsamle og lagre. Det kvalitative element er en evaluering af handlingerne bag tallene. Her evalueres bl.a. samarbejdets udvikling med såvel de studerende, virksomhederne samt Århus Kommune, herunder styregruppen.

15 Den projektansvarlige vil løbende i projektet evaluere såvel mundtligt som med mindre statusrapporter til styregruppen. De løbende evalueringer vil undervejs være genstand for revidering af projektet. Oplysninger om tilbudsgivers dokumenterede erfaring Mercuri Urval har arbejdet målrettet med opgaver, der relaterer sig til matching, virksomhedskontakt, jobsøgning, vejledning, rekruttering etc. og har derfor erfaring med både at koble virksomhederne sammen med den rigtige medarbejder/studerende og med jobsøgnings- og afklaringsforløb. Mercuri Urval betragter vores væsentligste referencer på området som dokumenteret erfaring. Ved samtlige referencer kan opgives en kontaktperson, hvis dette ønskes. Kort om Mercuri Urval Mercuri Urval er grundlagt i Sverige i Det danske selskab blev etableret i I dag er Mercuri Urval vokset til et af de største og mest erfarne managementkonsulentfirmaer med 74 kontorer i 22 lande heraf 23 kontorer alene i Norden, hvor vi er markedsledende. Virksomheden er fondsejet. Mercuri Urvals arbejdsområde er baseret på et indgående kendskab til og forståelse for den menneskelige faktor i enhver organisation. Ud over rekruttering og udvælgelse inden for alle brancher inden for både den offentlige og den private sektor beskæftiger Mercuri Urval sig med organisationsudvikling og -analyser, leder- og medarbejderudvikling, forandringsledelse, psykisk arbejdsmiljø, strategiudvikling, karriererådgivning mv. Mercuri Urvals grundlæggende forretningsidé er at bistå virksomheder og organisationer med at anvende de menneskelige ressourcer optimalt - for at skabe bedst mulige resultater. Vi skaber værdi for vores kunder ved at sikre, at de har de rigtige forudsætninger til at: Udvikle og implementere strategier Designe organisationer og job Vurdere og udvikle team og individer Tiltrække og udvælge de rette personer Yde professionel karriererådgivning. Mercuri Urvals ressourcer Mercuri Urval er opdelt i teams af konsulenter (Det Private Team, Det Offentlige Team og Karriereteam), som arbejder med hver deres faglige segment af virksomheder og organisationer. Det Private Team arbejder primært med opgaver inden for den private sektor. Det Offentlige Team arbejder primært med opgaver i den offentlige og halvoffentlige sektor, herunder opgaver for internationale organisationer. Karriereteams kunder er såvel offentlige som private kunder. Karriereteamets hovedopgave er at matche aktuelle behov i forhold til arbejdskraft. Vi har eksempelvis erfaring med kompetenceudvikling, karriererådgivning og jobsøgning og succesfuld matchning af medarbejdere og virksomheder.

16 Mercuri Urval har i Danmark 164 medarbejdere, heraf 90 konsulenter med uddannelser og erfaring inden for en bred vifte af kompetenceområder og alle med særlig indsigt vedrørende rådgivning og sparring. Konsulenternes baggrund dækker et bredt felt af uddannelser inden for psykologi, statskundskab, jura, pædagogik, it, humaniora, merkantile fag mv. Med denne brede vifte af kompetencer og uddannelsesmæssige baggrunde vil Mercuri Urval derfor til enhver tid kunne sikre medvirken af konsulenter med den rigtige baggrund og erfaring til en given opgave. Dokumenteret erfaring ift. koblingen af studerende og virksomheder Mercuri Urval har stor erfaring med at koble mennesker og virksomheder. Vi arbejder i alle brancher og i alle geografiske regioner. Gennem såvel de almindelige stillingsbesættelser, organisationsudvikling, change management, jobsøgningsforløb, karrierevejledning og den løbende kursusvirksomhed akkumuleres således et stort og solidt kendskab til: Det lokale arbejdsmarked med de særlige funktionsbetingelser, krav og forventninger virksomhederne aktuelt har Kravene til arbejdsstyrken inden for forskellige brancher og deres behov for arbejdskraft Forventninger og ønsker til den fremtidige job fra såvel studerende som færdiguddannede Forskellige uddannelser, kompetencer og kvalifikationer. Mercuri Urvals konsulenter bevæger sig over hele landet og har en meget bred berøringsflade til dansk erhvervsliv, kommuner og amter mv. Lægges alle kontakter og kunder sammen har vi berøring med flere tusinde virksomheder hvert eneste år over hele landet. Nedenfor nævnes nogle af de erfaringer vi har i at koble mennesker og virksomheder sammen herunder studerende. Rejseholdet Karriereteamet i Mercuri Urval har etableret et rejsehold, som besøger forskellige virksomheder for at skabe en kontakt mellem ledige og virksomheder. Målet med Rejseholdet er at informere virksomhederne om de muligheder det offentlige aktiveringssystem tilbyder samt kortlægge virksomhedernes behov for arbejdskraft. Dette netværk sender efterfølgende oplysninger om ledige virksomhedspraktikstillinger, løntilskudsstillinger eller ordinære stillinger til ledige om der er tale om ledige med en længere, en mellemlang eller en kortere uddannelse. Projekt Matchdating Mercuri Urval har gennemført projektet Matchdating, hvor virksomheder matches med interesserede mennesker med relevante kvalifikationer og profiler med det formål at lette rekrutteringsprocessen for begge parter. Konceptet er anvendt med stor succes i flere regioner og med forskellige målgrupper. Vi har stor erfaring med konceptet, og gennem flere arrangementer har vi skabt et fast samarbejde med flere brancheorganisationer, erhvervscentre og forskellige virksomheder. Mercuri Urvals erfaring med rekruttering er beskrevet nedenfor.

17 Dokumenteret erfaring med vejledning af studerende i forhold til jobsøgning og karrierevejledning Mercuri Urval har som anden aktør på arbejdsmarkedet en solid erfaring med karrierevejledning af ledige og jobsøgning inden for alle målgrupper og brancher, herunder ledige med lang, mellemlang og kortere uddannelse. Denne erfaring omfatter: Århus Kommune Individuel faglig og personlig afklaring af ca. 120 sygedagpengemodtagere, herunder flygtninge og indvandrere. Etablering af offentlige og private praktikpladser samt efterfølgende ansættelse i form af fastansættelse eller forskellige løntilskudsordninger. Danmarks Lærerforening, jobsøgning og karriererådgivning af ledige med en læreruddannelse. Deltagerne var ledige med en læreruddannelse som væsentligste uddannelsesmæssige baggrund. Deltagerne havde en nuværende karrieremæssig udfordring som f.eks. at det oprindelige valg af uddannelse og fag havde vist sig ikke at være det rigtige eller at være nydimitteret og lign. Formål med forløbene var at få den enkelte genetableret på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Tidligere AF Århus/Jobcenter Århus Fast løbende samarbejde gennem 13 år jobsøgning og karrierevejledning for forskellige grupper, bl.a. akademikere, ledere og unge uden uddannelse. Desuden en række individuelle coachingforløb af ledige med forskellige uddannelsesbaggrunde. Derudover har Mercuri Urval som en del af LVU konsortiet gennemført kontaktforløb for flere tusinde ledige. Samarbejdet med jobcentrene og de tidligere Arbejdsformidlinger er omfattende og dækker bredt i hele landet. Der er tale om forskellige typer jobsøgningsforløb, vejledning, afklaring, karriererådgivning, coaching etc. Derudover har vi samarbejdet med forskellige videninstitutioner i forskellige projekter, blandt andet: HFI, Interesseorganisationen for handelsskolernes ledelser Et projekt bestående af en række pilotprojekter, hvori Viborg Handelsskole, Aalborg Handelsskole og Roskilde Handelsskole deltager. Projektets formål er at fastholde eleverne i uddannelsesforløbet og gøre dem mere erhvervslivsparate; at sikre bedre match af virksomhed og elev samt skaffe flere praktikpladser. Derudover sættes fokus på et koordinerende lærersamarbejde og opkvalificering af vejledningsarbejdet. Københavns Universitet Gennemførelse af flere næsten-kandidat-forløb på København Universitet Amager samt antropologistudierne. Forløbene har til formål at klæde kandidaterne på i forhold til jobsøgning, virksomhedskontakt, jobsamtaler, karriereafklaring mv. Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet JobHum-projekt: Udvikling og implementering af erhvervsvejledning for studieledere samt faglige studievejledere på Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet Analyser af strategiske kompetencer der efterspørges i erhvervslivet med udgangspunkt i eksisterende og planlagt etablering af masteruddannelser på Det Humanistiske Fakultet og andre relevante uddannelsesinstitutioner.

18 Handelshøjskolen i Århus Planlægning og etablering af et fælles uddannelsesforløb inden for HRM/HRDområdet. Kontakt til virksomheder - herunder private, offentlige og frivillige arbejdspladser Mercuri Urval har gennem året arbejdet med rekruttering, change management og karriereforløb for en bred vifte af private virksomheder, offentlige organisationer samt frivillige arbejdspladser. Vores erfaring er bred og dækker hele Midtjylland samt resten af landet. Nedenfor er nævnt nogle af de offentlige organisationer, som vi har kontakt med - samt hvilke. Af konfidentielle årsager til vores kunder kan vi ikke oplyse omfang eller navne på vores private samarbejdspartnere. Dette er i overensstemmelse med den diskretion, der er en forudsætning for godt og troværdigt konsulentarbejde. Hvis det er af afgørende betydning for opgaven kan de kontaktes for tilladelse. Arbejdsmarkedsafdelingen i Esbjerg Kommune: Uddannelse af jobkonsulenter Erhvervsskolerne i Nord- og Vestjylland: Gennemførelse af en fælles konsulentuddannelse Grenaa Ungdomsskole Grenaa Kommune: Rådgivnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år uden uddannelse Københavns Kommune: Flere projekter, bl.a. Projekt Mangfoldighedsledelse med særligt henblik på rekruttering og ligestilling og Projekt Ledelsesdialog Odense Kommune: Udviklingsprojekt for flygtninge og indvandrere Socialrådgiverforeningen: 22-ugers uddannelses/afklaringsforløb: Jobkonsulenten i det rummelige arbejdsmarked UU-center Odder og Skanderborg, Aarhus Universitet og Jobcenter Haderslev: KarriereCoachUddannelse af professionelle job- og vejledningskonsulenter Forsvarets Informatiktjeneste: Brugertilfredshedsindeks Danmarks Radio: Projektlederuddannelse Forbrugerinformationen: Rådgivning om strategiproces. Gennemførelse af ledelsesudvikling. Kompetenceudvikling for alle medarbejdere. Planlægning og gennemførelse af projektlederuddannelse. Udarbejdelse af kravspecifikation til projektstyringsværktøjer Forskningscentret for Skov og Landskab: Organisationsanalyse og -udvikling samt vurdering og udvikling af ledelsen med vægt på personaleledelsesfunktioner. Fastlæggelse af organisationens strategi og udvikling af nye forskningsområder. Ansættelse af en række forskningsledere og specialister. SKAT: Ledelsesudvikling for organisationens 700 ledere samt efterfølgende uddannelsesforløb for lederne Skovskolen: Strategiprojekt samt kompetenceudvikling for alle medarbejdere Udlændingeservice: Teamtræning, lean og supervision.

19 Generel referenceliste Eksempler på offentlige og halvoffentlige organisationer: AMU-Centrene Arbejdsmiljøinstituttet Arbejdstilsynet Ballerup Kommune Beskæftigelsesministeriet Beredskabsstyrelsen Biblioteksstyrelsen Civilstyrelsen Danida Dansk Flygtningehjælp Dansk Jurist og Økonom Forbund Dansk Udenrigspolitisk Institut Danmarks Radio Den Danske Filmskole Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole Det Kongelige Teater Direktoratet for FødevareErhverv DSB Energistyrelsen Erhvervsministeriet Erhvervs- og Boligstyrelsen EU Kommissionen European Environmental Agency 3F Finansministeriet Frederiksberg Kommune (Ny) Frederikssund Kommune Folketinget Forbrugerinformationen Forskningscentret for Skov & Landskab Forskningscentret RISØ Forskningsstyrelsen Forsvarets Bygningstjeneste Forsvarets Informatiktjeneste Forsvarskommandoen Forsvarsministeriet Fødevarestyrelsen Gentofte Kommune Grønlands Hjemmestyre Haslev Kommune Helsingør Kommune Herlev Kommune HK Indenrigsministeriet IT/Telestyrelsen Jobcentrene (AF Arbejdsformidlingen) Justitsministeriet Jægerspris Kommune Konkurrencerådet Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Kunststyrelsen Kvinfo Københavns Kommune Københavns Universitet (Ny) Lejre Kommune Levnedsmiddelstyrelsen Ligestillingsrådet LO Magistrenes A-kasse Miljøministeriet Miljøstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Ny) Næstved Kommune Odense Kommune Patentdirektoratet Plantedirektoratet Post Danmark Red Barnet Rigsadvokaturen Rigshospitalet Rigspolitichefen Scandlines SKAT Skov- og Naturstyrelsen Skovskolen (Ny) Slagelse Kommune Slots- og Ejendomsstyrelsen Socialdemokraterne Socialministeriet Statens Arkiver Rigsarkivet Statens Bilinspektion Statens Museum for Kunst Statens Serum Institut Statens Teaterskole Statsministeriet Sundhedsstyrelsen Søfartsstyrelsen TDC Told og Skattestyrelsen Udenrigsministeriet Udlændingestyrelsen Undervisningsministeriet UNHCR UNI C Vejdirektoratet Vestforbrændingen Videnskabsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomistyrelsen Århus Kommune

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Den gode samtale i FTF-A

Den gode samtale i FTF-A Den gode samtale i FTF-A Medarbejderkompetencer og ledelse 23. Oktober 2013 Teamleder Poul-Erik Jeppesen FTF-A og Den gode samtale 136.000 medlemmer fordelt på 59 brancher 26 vejledere og 6 ledere fordelt

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

2Adecco. Medical & Science

2Adecco. Medical & Science Medical & Science 2 Medical & Science er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Velkommen til Koncern HR Udvikling Hvad kan vi hjælpe dig med?

Velkommen til Koncern HR Udvikling Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Koncern HR Udvikling Hvad kan vi hjælpe dig med? Psykisk arbejdsmiljø Procesoptimering Udvikling af ledelse Innovation Laboratorier Eksperimenter Camps Organisationsudvikling Koncern HR Udvikling

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere