Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune"

Transkript

1 Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon:

2 Indledning Mercuri Urval A/S ønsker hermed at give tilbud i forbindelse med etablering af en studiejobkonsulentfunktion i Århus I det omfang materialet ønskes uddybet eller præciseret kan direktør Jan Thomsen kontaktes pr. telefon eller Mercuri Urvals kontaktoplysninger er i øvrigt: Mercuri Urval A/S Dusager Århus N Telefon CVR-nr Vedlagt som bilag findes tro- og loveerklæring. Baggrund og formål På baggrund af en rapport om studiejob i Århus-området, diverse politiske udmeldinger samt udarbejdelse af henholdsvis idékatalog samt handlingsplan er der nu fra Århus Kommune igangsat et konkret pilotprojekt om etableringen af en studiejobkonsulentfunktion. Det overordnede formål med projektet er at fremme antallet af relevante studiejob i området, således at alle de studerende, der gerne vil studere i Århus, har mulighed for at få et studierelevante studiejob i deres studietid. Århus kommune skal være bedre til at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificeret arbejdskraft og samtidig skal Århus gøres til en endnu mere attraktiv by at studere i. Ideen til projektet kom efter en rapport udarbejdet af NIRAS Konsulenterne. Rapporten viste, at der er gode muligheder for at øge antallet af studierelevante studiejob i Århus Kommune. Den nuværende situation i Århus er præget af: 1) En række virksomheder, der ønsker studerende, men som af forskellige årsager ikke slår stillingerne op 2) En række studerende, der ønsker studiejob, men som af forskellige årsager ikke søger disse. Studiejobkonsulentfunktionen skal hjælpe med at løse dette problem. Samlet konkluderer undersøgelsen at:...der både er behov, potentiale og vilje til at forbedre studiejobsituationen i Århus Målgruppeovervejelse Målgruppen for dette projekt er såvel de studerende som de offentlige, frivillige og private virksomheder i området. Det drejer sig om samtlige studerende med en kort, mellemlang eller længere uddannelse. Desuden er målgruppen et bredt udsnit af virksomhederne i Århus i forskellige brancher og forskellige typer. Mercuri Urvals erfaring er, at såvel små, mellemstore og

3 større virksomheder alle kan have brug for og behov for en studerende. Desuden retter vi projektet mod såvel offentlige, frivillige som private virksomheder. Undersøgelsen fortæller, at det langt fra er alle virksomheder, der har erfaringer med at ansætte studerende. Desuden fortæller undersøgelsen: De virksomheder, der har erfaring med studerende, er yderst tilfredse med de studerendes kompetencer og faglige niveau Halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen har erfaringer med at have studerende ansat i studiejob eller praktik De virksomheder, der ikke har erfaringer med studerende, angiver typisk manglende kendskab til mulighederne Flere virksomheder påpeger desuden, at de ikke modtager henvendelser fra studerende Omvendt angiver ca. 80% af virksomhederne, at de aldrig opslår studiejob. Resultatet taler for sig selv, og det er vigtigt, at studiejobkonsulentfunktionen opsøger virksomhederne i området for at skabe dialog og interesse for projektet gennem information, eksempler og erfaringer. Der skal skabes en kultur blandt virksomhederne i området m.h.p. at anvende og beskæftige studerende. Samtidig viser undersøgelsen også, at der blandt virksomhederne er en stor interesse for at få tilknyttet studerende, så potentialet og lysten er til stede. Men som resultaterne fra undersøgelsen også viser, er det ikke kun virksomhederne, der er barrieren, men derimod udgør de studerende selv også en udfordring. Resultatet fra undersøgelsen viser: 46% af de studerende har eller har haft studierelevante studiejob Blandt de, der ikke har haft studierelevante studiejob, ønsker knap 90% at få et sådant Af de studerende, der ikke har haft et studierelevant studiejob, men gerne vil have et, har knap 67% aldrig søgt et sådant Af de samtlige studerende har knap 16% ikke været i stand til at finde et studierelevant studiejob, selvom de både ønsker det og har søgt et sådan Den manglende aktive indsats begrundes med manglende viden om mulighederne, og at de studerende ikke er stødt på relevante muligheder Halvdelen af de studerende, der har erfaring med studierelevante studiejob, har fået adgang til jobbet gennem forskellige former for netværk. De studerende har brug for hjælp og sparring i forhold til, hvordan og hvor de søger et studierelevant job. Samtidig viser undersøgelsen, at de studerende har en dårlig indsigt i egne kompetencer. De ved ikke, hvorledes de skal markedsføre sig selv over for relevante virksomheder, eller hvordan de selv kan skabe deres job. Det er hensigten, at studiejobkonsulentfunktionen skal bygge bro mellem de studerende og virksomhederne, så der på den ene side skabes et bedre studiejobsituation i kommunen og på den anden side, at virksomhederne kan tiltrække og fastholde den kvalificerede arbejdskraft i byen. Men udover at bygge bro mellem de to parter skal studiejobkonsulentfunktionen samarbejde med forskellige aktører i området, herunder A-kasser, videninstitutioner, Ambassadørkorpset og eksisterende aktører på markedet for studiejob.

4 brancheorganisationer Handelshøjskoler Universiteter A-kasser Fagforeninger De studerende i Århus Studiejobkonsulentfunktionen Offentlige og private virksomheder Diverse videninstitutioner Ambassadørkorpset Eksisterende studiejobportaler Det organisatoriske set-up Mercuri Urval foreslår, at der dannes et bureau (herefter kaldet Bureauet ), bestående af henholdsvis konsulenter fra Mercuri Urval samt studerende, som er udvalgt og ansat til opgaven. Bureauet er rammen om formidlingen af studiejob i Århus Kommune. Studenterjobkonsulentfunktionen skal være et bureau, hvis fornemmeste opgave er, at matche studerende med såvel private som offentlige virksomheder. Det gælder om at få etableret et bureau, der professionelt, seriøst og med en høj ambition får etableret kontakt til såvel de studerende som virksomheder og dermed får beskrevet og analyseret gode, relevante og kvalificerede studiejobs. Flere aktører har forsøgt at etablere sig på markedet for studiejob, men som undersøgelsen viser, er det ikke lykkes i Århus Kommune. Mercuri Urval har mange års erfaring med rekruttering og udvælgelse. Vores ambition er, at ansætte den "rette person i rette job" et koncept vi ønsker at overføre til Bureauet. Vi tror på, at vi kan bibringe et professionelt brand, en indsigt i arbejdsmarkedet og i forskellige uddannelser samt en forståelse for at matche personer og virksomheder sammen, der gør, at resultatet med Bureauet vil lykkes. Et selvbærende koncept Vi vil gøre Bureauet selvbærende ud fra tanken om, at de, der skal drive det, netop er de, der skal få noget ud af selve konceptet. Derfor vil Mercuri Urval drive bureauet i en 2-årig periode med hjælp fra studerende, men sideløbende vil vi træne og udvikle de studerende til selv på længere sigt at drive bureauet så de bliver den bærende del i konceptet. Visionen er - på sigt - at bureauet drives på (delvis) selvbærende kommerciel basis, dvs. på basis af bl.a. indtægter fra virksomheder, som betaler for at få tilknyttet en studerende i en periode, eller fra sponsorater, fonde etc. Bureauet etableres ude i byen, f.eks. i Studenternes Hus.

5 Målsætninger for effekten af studiejobkonsulentfunktionen Det helt afgørende for, om studiejobkonsulentfunktionen bliver en succes er, at alle parter kan se fordelen ved at samarbejde. Hvad får virksomhederne ud af relationen til de studerende, og hvad får de studerende ud af relationen til virksomhederne? Dette bliver en del af evalueringen, som vi ønsker at foretage henholdsvis løbende og efter pilotperioden. Resultatet skulle blive, at man i Århus kan se en markant fremgang af studierelevante studiejob hos de studerende. Den overordnede målsætning for projektet er således at skabe flere studierelevante studenterjob i Århus. Helt konkret er det vores målsætning for projektet at: Efter år 1 Samtlige virksomheder i kategorien store og mellemstore virksomheder gøres bekendte med mulighederne for at få tilknyttet studerende 50% af virksomheder i kategorien små og helt små virksomheder gøres bekendte med mulighederne for at få tilknyttet studerende Samtlige virksomheder i kategorien store og mellemstore virksomheder får kendskab til fremgangsmåden, hvis de ønsker at tilknytte en studerende 50% af virksomheder i kategorien små og helt små virksomheder får kendskab til fremgangsmåden, hvis de ønsker at tilknytte en studerende. Efter år 2 Der sker en stigning i antal af virksomheder, som får erfaring med at have studerende i studierelevante studiejob på 50% Der sker en stigning i kendskabet til mulighederne for at have en studerende tilknyttet en virksomhed på 50% Der er sket en stigning på 75% blandt de studerende i at søge studierelevant studiejob 90% flere studerende har kendskab til Bureauet og dets arbejde 75% af de studerende har fået studiejobbet gennem Bureauet 75% af virksomhederne har fundet en studentermedhjælper gennem Bureauet. Overvejelser om økonomi Økonomien i projektet går som nævnt væsentligt ud over de rammer, der som udgangspunkt er stillet for projektet af Århus Kommune. Vi foreslår, at der fra start etableres en ambitiøs ramme, og at de forskellige interessenter bidrager til finansieringen af projektet. Overvejelserne hviler på følgende forudsætninger: Der er tale om en pilotperiode på 2 år. Herefter tages der stilling til, i hvilket omfang og på hvilken måde Bureauet/projektet kan videreføres Århus Kommunes engagement i projektet andrager alene kr pr. år. Resten af finansieringen tilvejebringes ad anden vej (se nedenfor) og udgør Mercuri Urvals risiko/investering I projektet Bureauet drives af 2 deltids projektledere fra Mercuri Urval samt 1/2 sekretær Der ansættes 3-5 deltidsstudenter til varetagelse af bureauets opgaver Bureauet etableres f.eks. i det eksisterende Studenternes Hus i den gamle Toldbod på havnen.

6 Udgifterne pr. år i de første 2 år 1. Lønninger 1 projektledere 3-5 studenter 1/2 sekretær I alt ca. kr Teknologi Computere Tlf./internet Drift af website Drift af database I alt ca. kr Markedsføring Direct mail Lokalradio/-TV Dagspresse Konferencer I alt ca. kr I alt pr. år I alt ca. kr Finansiering I hvert af de første 2 år Finansiering i pilotprojektperioden: 1. Salg af sponsorater (1 - se herunder) Salg af: 100 stk. sponsorater a kr kr stk. sponsorater a kr kr stk. sponsorater a kr kr I alt kr Det Regionale Vækstforum/Region Midt (2 - se herunder) Støtte fra De regionale Udviklingsmidler år 1 kr Brugerbetaling (3 se herunder) Ekspeditionsgebyrer for formidlede stud.job år 2 kr Århus Kommune kr (Ad. 1) Salg af sponsorater Det forventes, at der kan sælges et antal sponsorater til - specielt større virksomheder - i det midtjyske område. Specielt videnvirksomheder samt virksomheder, som nu har eller på sigt kan få problemer til tiltrækning af kandidater med halvlange- og lange uddannelser, forventes at være interesserede. (Ad. 2) Det Regionale Vækstforum/Region Midtjylland - har i Strategi for regional erhvervsudvikling identificeret 3 indsatsområder. I relation til ét af de 3 indsatsområder - Uddannelse og kompetence er der er række delmål og initiativer, som vil kunne støttes med økonomiske midler.

7 I relation til Vækstforums delmål: Etablering af en regional, kompetent profil, hvor den nødvendige arbejdskraft har et højt uddannelses- og efteruddannelsesniveau vil Vækstforum for Region Midtjylland specifikt understøtte: Samspil mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, der fremmer brugen af praktik i uddannelserne. I relation til Vækstforums delmål: At øge virksomheders innovationskompetencer vil Vækstforum for Region Midtjylland specifikt understøtte: Initiativer til at øge andelen af små og mellemstore virksomheder, der ansætter højtuddannet arbejdskraft. Projekt Studiejob vurderes at kunne passe ind i forhold til en række forskellige indsatsområder, og projektet vil sandsynligvis kunne støttes med midler fra Regionen. (Ad. 3) Brugerbetaling Det forventes, at der kan beregnes et mindre gebyr pr. formidlet studenterjob, således at virksomhederne betaler for den kvalificerede ydelse de modtager. Prisen er ikke fastlagt, men f.eks. 100 jobs x kr eller 200 jobs x vil kunne give projektet det nødvendige supplerende økonomiske fundament I år 2 Metoder aktiviteter og koncepter Bureauet er centrum for en lang række aktiviteter, som tilsammen har det formål at knytte kontakter til offentligt og privat erhvervsliv, finde og definere reelle studiejob, fremfinde kandidater til job, klargøre kandidater til varetagelse af job, markedsføre de studerende og deres kompetencer (samt projektet og de muligheder det giver i øvrigt) over for private, offentlige og frivillige virksomheder. Følgende vil vi give vores forslag til, hvilke metoder der kan anvendes i forbindelse med etableringen af Bureauet samt formål og forventninger til resultatet. Målgruppen for Bureauet er som nævnt tidligere tosidet. På den ene side er der en række private og offentlige virksomheder, der ønsker studerende, men som ikke har den fornødne viden om, hvor de skal slå stillingerne op, hvilke studerende har de brug for, hvilke kompetencer de studerende har etc. Og på den anden side er der de studerende. De mangler kendskab til, hvilke studierelevante jobs der er, hvordan kan de søge disse job, hvilke kompetencer det kræver, og hvor skal de gå hen, hvis de ønsker hjælpen. Vores mål er, at etablere en studiejobkonsulentfunktion, der henvender sig til begge målgrupper; Virksomhederne og de studerende. Nogle af metoderne henvender sig til virksomhederne, andre henvender sig til de studerende og endelig er der nogle metoder, der går på tværs og skaber en koblingen mellem de to grupper. I dag er der mange tilbud og muligheder for at søge og finde studiejob på nettet. Blandt andet kan nævnes studiejob.dk, Moment Vikar- og Rekrutteringscenter, Jobzonen.dk etc. Vi ønsker ikke at konkurrere med disse tilbud, men derimod vil vi samarbejde med dem. Vi tror på, at Mercuri Urval med vores erfaring inden for rekruttering, jobsøgning, karriererådgivning og kompetenceafklaring er i stand til at blive et godt supplement til eksisterende jobportaler for studerende.

8 Vi ønsker at anvende følgende metoder: Opsøgende virksomhedskontakt Opsøgende kontakt til studerende Studiejobportal MatchDating et koncept der bygger bro Studiejob huset Alternative metoder. Opsøgende virksomhedskontakt Et vigtigt element for at studiejobkonsulentfunktionen bliver en succes er, at private og offentlige virksomhederne i og omkring Århus Kommune bliver direkte kontaktet og informeret om funktionen. Det overordnede formål med den opsøgende virksomhedskontakt er, at skabe et behov, en tradition blandt virksomhederne i og omkring Århus Kommune for at anvende studerende. Vi ønsker at fremhæve de gode eksempler, fordelene og erfaringerne fra andre virksomheder. Formålene ved virksomhedsbesøgene kan sammenfattes ved: At udbrede kendskabet til studiejobkonsulentfunktionen At afdække behov og identificere hvor i virksomheden der kan være brug for en studentermedhjælper At interesserede virksomheder straks får igangsat processen omkring etablering af studenterfunktion i form af en job- og kravprofil. Den overordnede og mest åbenlyse metode til at få kontakt til et bredt udsnit af interessante virksomheder er den direkte henvendelse. Dette støttes af bredere og mere generelle aktiviteter. Call-kampagne Kernen i den opsøgende virksomhedskontakt er en Call-kampagne, hvor bureauet målrettet telefonisk kontakter private og offentlige virksomheder i og omkring bureauet. Tilgange til en call-kampagne kan være ved at anvende en i forvejen fastlagt spørgeramme for at skabe en interesse hos virksomheden. Den kunne indeholde følgende spørgsmål: Har din virksomhed tidligere anvendt studentermedhjælpere? Hvad er dine erfaringer positive eller negative? Overvejer din virksomhed i fremtiden at ansætte en student? Vil du eller din virksomhed være interesseret i at modtage et besøg fra os, hvor vi kan fortælle mere om emnet? Personlige henvendelser via Mercuri Urvals netværk Mercuri Urvals i alt ca. 80 konsulenter samarbejder hvert år med ca virksomheder inden for stort set alle brancher. For disse løses der et bredt udsnit af opgaver inden for HR-området, hvorfor der igennem årene er opbygget et meget stort netværk og en meget stor kunde-/emnedatabase. Dette lægges til grund for målrettede personlige henvendelser til relevante personer i virksomhederne. Kontakt gennem forskellige lokale og regionale netværk En lang række virksomheder er i dag medlemmer af forskellige brancheorganisationer, netværk eller af det oprettede ambassadørkorps. Disse netværk kontaktes, og vi håber på at skabe en direkte dialog.

9 Opsøgende kontakt til de studerende Et andet og meget væsentligt element, i relation til om Bureauet bliver en succes, er den opsøgende kontakt i forhold til de studerende. Det overordnede formål er at kontakte de studerende og informere dem omkring Bureauet, muligheder og fordelene ved at få et studierelevant job. Dermed vil flere studerende blive i byen under studiet og efterfølgende vil det være lettere for dem at søge mere kvalificerende job. Sammenfattende kan formålet beskrives som: At udbrede kendskabet til Bureauet At afdække hvilke behov, forventninger og ønsker der er hos de studerende for at få et studiejob Udbrede fordele, gode historier og mulighederne ved at de får et studierelevant job under studietiden Hjælpe de studerende med at finde og søge job. Den hurtigste måde at ramme flest studerende på er gennem opsøgende kontakt på de forskellige videninstitutioner, der er i og omkring Århus Kommune. Deltagelse ved studiestartmesse, HR messer etc. Bureauet vil være til stede på de forskellige messer, kampagner etc. som afholdes for studerende ifm. studiestart eller valg af uddannelse. Vi vil udlevere relevant og informativt materiale til de studerende og på denne måde udbrede kendskabet til funktionen. Boligkontorer/kollegieudlejere Når de studerende søger en studiebolig i Århus vil Bureauet i samme omgang opsøge dem og uddele information omkring studiejobkonsulentfunktionen. Direct-mail Ved at kontakte de forskellige videninstitutioner ønsker vi gennem sekretariaterne at skaffe forskellige mail-lister til interessante studerende. På denne måde vil vi effektiv sende nyhedsbrev pr. mail ud til et bredt udsnit af studerende i og omkring Århus Kommune. formålet hermed er, at vi kan sammensætte og målrette vores information til en bestemt målgruppe. Oplysningskampagner på videninstitutionerne Helt konkret vil vi ophænge informationsmateriale på udvalgte videninstitutioner, således at de studerende efterfølgende kan tage kontakt til Bureauet. Målsætningen for samtlige tiltag er at etablere kontakt til flere tusinde af studerende. Studiejobportal For at sikre de studerende og virksomhederne det bedste match, ønsker vi at oprette og drive en portal, der dels indeholder en cv-database for interesserede studerende, men som også indeholder relevante og interessante studiejob fra virksomheder. Formålet er at skabe et simpelt elektronisk forum, hvor information er let tilgængelig for såvel de studerende som for virksomheder. Vi ønsker at integrere Bureauets portal med eksisterende jobdatabaser, således at der opnås et fuldendt billede af studiejobsituationen. Modsat andre databaser vil

10 denne portal som udgangspunkt være lokalt forankret i forhold til området i- og omkring Århus Kommune. Portalen skal henvende sig til begge målgrupper. Ambitionen i forhold til virksomheder er at Registrere alle private og offentlige virksomheder, som har vist interesse for at ansætte en studentermedhjælper Registrere alle private og offentlige virksomheder, som har et konkret behov for en student i deres virksomhed Etablere en erfaringsdatabase hvor inspiration, erfaring og viden kan hentes af andre virksomheder m.v. Etablere et forum hvor virksomhederne kan søge efter konkrete cv er, der matcher virksomhedens behov Etablere et forum, hvor virksomhederne let kan annoncere efter studerende. Ambitionen i forhold til de studerende er at Registrere alle de studerende, der har en interesse for at finde et studierelevant studiejob, herunder registrere alle de studerendes CV er Registrere de studerende, der på sigt kan få et behov for et studierelevant studiejob Etablere en erfaringsdatabase hvor inspiration, erfaring og viden kan hentes og deles mellem studerende Etablere et forum hvor de studerende kan søge efter lokale og interessant studiejob. Studiejobportalen er internetbaseret, således at den kan tilgås af flere forskellige parter. Erfaringsdelen i databasen gøres åben og offentlig, således at alle interesserede kan hente oplysninger og viden heri. Portalen skal drives af Bureauet. MatchDating et koncept der bygger bro Foruden at vi hele tiden tager den opsøgende kontakt til henholdsvis private og offentlige virksomheder og studerende i og omkring Århus Kommune, vil vi anvende et koncept, der aktivt, systematisk og målrettet skaber en kontakt mellem studerende og virksomheder. Matchdating er et koncept, Mercuri Urval har anvendt med stor succes i andre sammenhænge. Vi har stor erfaring med konceptet, og gennem flere arrangementer har vi skabt et fast samarbejde med flere brancheorganisationer, erhvervscentre og forskellige offentlige og private virksomheder. Idéen med matchdating er at samle virksomhederne på samme tid og sted med henblik på at skabe direkte dialog og efterfølgende samarbejde med de studerende. Formålet er at: Øge muligheden for en kort og direkte kontakt mellem de studerende og private/offentlige virksomheder Øge de studerendes mulighed for at få relevant studiejob Øge virksomheders mulighed for at tiltrække og ansætte relevant arbejdskraft i form af studerende

11 Selve mødet eller matchdatingen sker rent praktisk ved at interesserede virksomheder mødes fysisk med studerende med de af virksomhederne efterspurgte fagkompetencer. Dagen afsluttes med, at virksomhederne og de studerende gør deres umiddelbare interesse for hinanden op, hvilket registreres centralt af Bureauet. Den indledende kontakt mellem virksomhed og den studerende er dermed etableret, hvorefter uddybende møder og eventuelle ansættelsessamtaler kan initieres af enten virksomhed eller den studerende de følgende dage/uger. Forventningen er, at 75% går ud fra mødet med en positiv interesse for et opfølgende møde, hvoraf 50% ender med en konkret ansættelse. Studiejob-huset Studiejob-huset er et sted, hvor studerende har mulighed for at mødes og netværke. Ideen er, at vi et sted i byen vil etablere lokaliteter eller faciliteter, hvor der med jævne mellemrum vil foregå forskellige aktiviteter, som fordrer muligheden for, at de studerende i Århus kan få et studierelevant studiejob. Hvor ofte studiejob-huset skal have åbent samt hvilke temaer og aktiviteter, der skal foregå vil afhænge af behov, forventninger og succesen hos de studerende. Formålet er, at de studerende har et sted, hvor de kan mødes, dele viden og erfaringer, blive inspireret, netværke samt etablere faglige fora på tværs af studieretninger. Følgende aktiviteter vil finde sted i forbindelse med studiejob-huset: Karrierecoaching Mercuri Urval vil stille en karrierecoach til rådighed, hvor det vil være muligt for de studerende at søge rådgivning og vejledning eller blive coachet mod nye karriereveje. Rådgivningen eller coachingen vil tage et individuelt fokus. Temadage Desuden vil Bureauet afholde forskellige temadage i forbindelse med Studiejobhuset. Følgende temaer kunne være relevante for de studerende: Ansøgning og cv-skrivning Den personlige præsentation Kompetenceafdækning hvad kan jeg? Beskrivelse af egen uddannelse Karriereveje færdig, hva så? Uopfordrede henvendelser Telefonteknik. Desuden kan de studerende sammen med konsulenten få udarbejdet kompetenceprofiler, der kan fungere som en individuel facitliste af personlige og faglige kompetencer over for virksomheden. Mange studerende har svært ved at beskrive hvilke kompetencer deres uddannelse giver, samt hvad de helt konkret har lært under uddannelsen, som kan anvendes i praksis. Alternative metoder Mercuri Urval ønsker at afprøve forskellige alternative koncepter i etableringen af kontakt mellem studerende og virksomheder. Nedenfor er kort nævnt nogle af disse. Formålet er dels at introducere virksomhederne for de studerende, og dels at de studerende får en indsigt i hvilke kompetencer, virksomhederne efterspørger.

12 De alternative koncepter og metoder vil efterfølgende blive evalueret og lever de ikke op til forventninger, vil metoderne blive revurderet og ændret. Laboratorier: Afprøvning og træning af real-life cases/arbejdssituationer. Dette kan foregå sammen med virksomhederne eller som en case-øvelse War-rooms: En mindre virksomhed har en konkret case: Vi skal trænge ind på det baltiske marked med vores nye produkter, og vi har ikke været der før. Hvad gør vi og hvad skal vi være opmærksomme på?. 12 studerende lukkes sammen med virksomhedens ledelse inde i 24 timer, bevæbnet med telefoner, laptops, papir og tuscher. Efter 24 timer har gruppen udarbejdet et marketingstrategi. Karrieresimulator: Hvad vil der ske for mig, hvis jeg vælger at gå i en given retning? Hvordan vil jeg trives/lykkes som cand.mag i historie og dansk i personaleafdelingen på Grundfos?. Karrieresimulatorer udfordrer den traditionelle tankegang for karriereveje. Tidsplan jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Valg af operatør Opstartmøde med styregruppe og Århus kommune Forberedelse af opstart af konsulentfunktion 22.februar Opstart af konsulentfunktion Løbende statusmøder og evaluering Opsøgende virksomhedskontakt Opsøgende studenterkontakt Forberedelse af studieportal opstart af studieportal MatchDating Temamøder i studiehuset Alternative metoder - løbende Midtvejsevaluering Afsluttende evaluering Afslutning på forsøgsperiode 31. Dec. 2009

13 Mercuri Urvals serviceniveau Som udgangspunkt for igangsættelse af opgaven vil Mercuri Urval lægge afgørende vægt på, at der er en klar fælles forståelse af opgavens indhold og rammerne herfor. Dette vil foregå i et tæt samarbejde med Århus Kommune og den nedsatte styregruppe. Desuden ønsker vi at inddrage ambassadørkorpset efter behov. Mercuri Urval vil snarest efter accept af tilbud og indgåelse af kontrakt tage initiativ til afholdelse af et statusmøde med Århus Kommune og styregruppen for at få lejlighed til at drøfte opgavens karakter og indhold. Dette status møde ønsker vi at afholde hver 3. måned eller efter behov. Mercuri Urval udarbejder forud for hvert statusmøde med Århus Kommune og styregruppen en statusrapport, som beskriver status og fremdrift for projektet i overensstemmelse med målsætningerne og de ønskede milepæle. Overholdelse af tidsplanen og eventuelle delrapporter vil blive udarbejdet og evalueret af Mercuri Urval og efterfølgende drøftet i samarbejde med de opgaveansvarlige i Århus Kommune og styregruppen. Tidsplanen for forløbet vil være opstillet i så stor detaljeringsgrad som muligt indeholdende angivelse af konkrete aktiviteter og milepæle. Hvis der sker en revidering af denne undervejs vil Århus Kommune og styregruppen straks få meddelelse herom. Mercuri Urval vil aktivt medvirke til, at den indhøstede viden og erfaring fra Bureauet løbende overdrages Århus Kommune og styregruppen i forbindelse med udviklingen, afviklingen samt efter afslutning af den to-årige periode. Mercuri Urval vil herunder aktivt bidrage til samarbejdet med andre aktører på markedet for studiejobformidling, herunder både offentlige og private aktører, samt funktioner tilknyttet uddannelsesinstitutionerne. Mercuri Urvals interne projektenhed Mercuri Urval vil internt oprette en projektenhed, der vil styre og koordinere den samlede konsulentindsats i forhold til Århus Kommune og styregruppen. Denne projektenhed vil stå for koordinering, service og kvaliteten af ydelsen. Mercuri Urval har valgt direktør Jan Thomsen som projektansvarlig, som i relation til Århus Kommune vil varetage opgaven som kontaktperson og kontraktansvarlig. Mercuri Urvals projektansvarlige vil til enhver tid sikre, at der sker den nødvendige ressourceallokering til opgaven. Mercuri Urval vil ligeledes sikre en effektiv og velplanlagt projekt- og logistikmæssig organisering. Mercuri Urval interne projektenhed vil ligeledes sørge for, at andre relevante aktører hele tiden vil blive inddraget i projektet. Sikring af kvalitet For Mercuri Urval er tilfredsstillende kvalitet, at Århus Kommune, virksomhederne i området samt de studerende får opfyldt deres forventninger til studiejobkonsulentfunktionen. Da Mercuri Urval arbejder for - og med mennesker, er det således af afgørende betydning, at det grundlag vi arbejder på er synligt og af høj etisk standard. Mercuri Urval har derfor udarbejdet et sæt etiske regler, der er arbejdsgrundlaget for alle vores konsulenter. Engagerede medarbejdere, der er højt fagligt kvalificerede, er en af forudsætningerne for at opnå den ønskede kvalitet af vores ydelser. Medarbejdernes

14 ekspertise ajourføres og udvikles løbende under hensyntagen til deres ønsker og arbejdsopgaver samt Mercuri Urvals planlagte udvikling. Evaluering Det er helt i overensstemmelse med Mercuri Urvals politik, at løsningen af en opgave for Århus Kommune vil blive afsluttet med en skriftlig evaluering af resultatet, samarbejdet og overholdelse af de aftalte rammer og mål for opgavens løsning med henblik på at opnå et forbedret udbytte ved den fremtidige brug. Det at evaluere er et fokuspunkt for Mercuri Urval. Det er endnu en faktor, som er med til at sikre, at erfaringer forankres og anvendes i fremtidige projekter. Idet hvert projekt er unikt pga. kundens særlige ønsker og behov, er evalueringer derfor også unikke og særegent skruet sammen. Mercuri Urval vil lægge vægt på, at konceptet for evaluering skal: Være fremadrettet og udviklingsorienteret for såvel Århus Kommune som virksomheder og studerende. Evalueringen indeholder målinger, der gennemføres for at tilvejebringe et kvalificeret grundlag for dialog og fortsat udvikling ud over projektet. Målingerne er ikke et mål i sig selv Være administrerbart. Det er vigtigt for Mercuri Urval, at evalueringerne ikke fortaber sig i alenlange rapporter, men derimod er kontante og anvendelsesorienterede Være fremtidssikret. Evalueringen skal indeholde spørgsmål og hypoteser om fremtidige udviklingsområder for Århus Kommune og studiejobkonsulentfunktionen. For løbende at sikre en evaluering vil Mercuri Urval regelmæssigt bede de studerende og virksomhederne, der har erfaringer med Bureauet, om at udfylde et evalueringsskema. Resultatet af evalueringen vil kunne videreformidles til Århus Kommune og styregruppen efter nærmere aftale. Mercuri Urval arbejder med flere former for metodikker i forbindelse med dataindsamling og evaluering, eksempelvis dokumentarisk materiale, workshops og interviewspørgerammer. Vi anvender både individuelle interview og fokusgruppeinterview. Typen af interview varierer over fuldt strukturerede enqueter, semistrukturerede interviews, coachinglignende samtaler og åbne, eksplorative interview. I evalueringsprocessen anvendes oftest semistrukturerede spørgerammer, hvor de studerende og virksomhederne kan bidrage med kommentarer og uddybende forventninger, ønsker og behov til den fremtidige funktion. Den afsluttende evaluering vil foregå henholdsvis kvantitativt og kvalitativt. Det kvantitative element udgøres af statistisk behandling af data på sager og studerende til studiejob, som vi løbende tager ansvaret for at opsamle og lagre. Det kvalitative element er en evaluering af handlingerne bag tallene. Her evalueres bl.a. samarbejdets udvikling med såvel de studerende, virksomhederne samt Århus Kommune, herunder styregruppen.

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere