Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune"

Transkript

1 Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon:

2 Indledning Mercuri Urval A/S ønsker hermed at give tilbud i forbindelse med etablering af en studiejobkonsulentfunktion i Århus I det omfang materialet ønskes uddybet eller præciseret kan direktør Jan Thomsen kontaktes pr. telefon eller Mercuri Urvals kontaktoplysninger er i øvrigt: Mercuri Urval A/S Dusager Århus N Telefon CVR-nr Vedlagt som bilag findes tro- og loveerklæring. Baggrund og formål På baggrund af en rapport om studiejob i Århus-området, diverse politiske udmeldinger samt udarbejdelse af henholdsvis idékatalog samt handlingsplan er der nu fra Århus Kommune igangsat et konkret pilotprojekt om etableringen af en studiejobkonsulentfunktion. Det overordnede formål med projektet er at fremme antallet af relevante studiejob i området, således at alle de studerende, der gerne vil studere i Århus, har mulighed for at få et studierelevante studiejob i deres studietid. Århus kommune skal være bedre til at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificeret arbejdskraft og samtidig skal Århus gøres til en endnu mere attraktiv by at studere i. Ideen til projektet kom efter en rapport udarbejdet af NIRAS Konsulenterne. Rapporten viste, at der er gode muligheder for at øge antallet af studierelevante studiejob i Århus Kommune. Den nuværende situation i Århus er præget af: 1) En række virksomheder, der ønsker studerende, men som af forskellige årsager ikke slår stillingerne op 2) En række studerende, der ønsker studiejob, men som af forskellige årsager ikke søger disse. Studiejobkonsulentfunktionen skal hjælpe med at løse dette problem. Samlet konkluderer undersøgelsen at:...der både er behov, potentiale og vilje til at forbedre studiejobsituationen i Århus Målgruppeovervejelse Målgruppen for dette projekt er såvel de studerende som de offentlige, frivillige og private virksomheder i området. Det drejer sig om samtlige studerende med en kort, mellemlang eller længere uddannelse. Desuden er målgruppen et bredt udsnit af virksomhederne i Århus i forskellige brancher og forskellige typer. Mercuri Urvals erfaring er, at såvel små, mellemstore og

3 større virksomheder alle kan have brug for og behov for en studerende. Desuden retter vi projektet mod såvel offentlige, frivillige som private virksomheder. Undersøgelsen fortæller, at det langt fra er alle virksomheder, der har erfaringer med at ansætte studerende. Desuden fortæller undersøgelsen: De virksomheder, der har erfaring med studerende, er yderst tilfredse med de studerendes kompetencer og faglige niveau Halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen har erfaringer med at have studerende ansat i studiejob eller praktik De virksomheder, der ikke har erfaringer med studerende, angiver typisk manglende kendskab til mulighederne Flere virksomheder påpeger desuden, at de ikke modtager henvendelser fra studerende Omvendt angiver ca. 80% af virksomhederne, at de aldrig opslår studiejob. Resultatet taler for sig selv, og det er vigtigt, at studiejobkonsulentfunktionen opsøger virksomhederne i området for at skabe dialog og interesse for projektet gennem information, eksempler og erfaringer. Der skal skabes en kultur blandt virksomhederne i området m.h.p. at anvende og beskæftige studerende. Samtidig viser undersøgelsen også, at der blandt virksomhederne er en stor interesse for at få tilknyttet studerende, så potentialet og lysten er til stede. Men som resultaterne fra undersøgelsen også viser, er det ikke kun virksomhederne, der er barrieren, men derimod udgør de studerende selv også en udfordring. Resultatet fra undersøgelsen viser: 46% af de studerende har eller har haft studierelevante studiejob Blandt de, der ikke har haft studierelevante studiejob, ønsker knap 90% at få et sådant Af de studerende, der ikke har haft et studierelevant studiejob, men gerne vil have et, har knap 67% aldrig søgt et sådant Af de samtlige studerende har knap 16% ikke været i stand til at finde et studierelevant studiejob, selvom de både ønsker det og har søgt et sådan Den manglende aktive indsats begrundes med manglende viden om mulighederne, og at de studerende ikke er stødt på relevante muligheder Halvdelen af de studerende, der har erfaring med studierelevante studiejob, har fået adgang til jobbet gennem forskellige former for netværk. De studerende har brug for hjælp og sparring i forhold til, hvordan og hvor de søger et studierelevant job. Samtidig viser undersøgelsen, at de studerende har en dårlig indsigt i egne kompetencer. De ved ikke, hvorledes de skal markedsføre sig selv over for relevante virksomheder, eller hvordan de selv kan skabe deres job. Det er hensigten, at studiejobkonsulentfunktionen skal bygge bro mellem de studerende og virksomhederne, så der på den ene side skabes et bedre studiejobsituation i kommunen og på den anden side, at virksomhederne kan tiltrække og fastholde den kvalificerede arbejdskraft i byen. Men udover at bygge bro mellem de to parter skal studiejobkonsulentfunktionen samarbejde med forskellige aktører i området, herunder A-kasser, videninstitutioner, Ambassadørkorpset og eksisterende aktører på markedet for studiejob.

4 brancheorganisationer Handelshøjskoler Universiteter A-kasser Fagforeninger De studerende i Århus Studiejobkonsulentfunktionen Offentlige og private virksomheder Diverse videninstitutioner Ambassadørkorpset Eksisterende studiejobportaler Det organisatoriske set-up Mercuri Urval foreslår, at der dannes et bureau (herefter kaldet Bureauet ), bestående af henholdsvis konsulenter fra Mercuri Urval samt studerende, som er udvalgt og ansat til opgaven. Bureauet er rammen om formidlingen af studiejob i Århus Kommune. Studenterjobkonsulentfunktionen skal være et bureau, hvis fornemmeste opgave er, at matche studerende med såvel private som offentlige virksomheder. Det gælder om at få etableret et bureau, der professionelt, seriøst og med en høj ambition får etableret kontakt til såvel de studerende som virksomheder og dermed får beskrevet og analyseret gode, relevante og kvalificerede studiejobs. Flere aktører har forsøgt at etablere sig på markedet for studiejob, men som undersøgelsen viser, er det ikke lykkes i Århus Kommune. Mercuri Urval har mange års erfaring med rekruttering og udvælgelse. Vores ambition er, at ansætte den "rette person i rette job" et koncept vi ønsker at overføre til Bureauet. Vi tror på, at vi kan bibringe et professionelt brand, en indsigt i arbejdsmarkedet og i forskellige uddannelser samt en forståelse for at matche personer og virksomheder sammen, der gør, at resultatet med Bureauet vil lykkes. Et selvbærende koncept Vi vil gøre Bureauet selvbærende ud fra tanken om, at de, der skal drive det, netop er de, der skal få noget ud af selve konceptet. Derfor vil Mercuri Urval drive bureauet i en 2-årig periode med hjælp fra studerende, men sideløbende vil vi træne og udvikle de studerende til selv på længere sigt at drive bureauet så de bliver den bærende del i konceptet. Visionen er - på sigt - at bureauet drives på (delvis) selvbærende kommerciel basis, dvs. på basis af bl.a. indtægter fra virksomheder, som betaler for at få tilknyttet en studerende i en periode, eller fra sponsorater, fonde etc. Bureauet etableres ude i byen, f.eks. i Studenternes Hus.

5 Målsætninger for effekten af studiejobkonsulentfunktionen Det helt afgørende for, om studiejobkonsulentfunktionen bliver en succes er, at alle parter kan se fordelen ved at samarbejde. Hvad får virksomhederne ud af relationen til de studerende, og hvad får de studerende ud af relationen til virksomhederne? Dette bliver en del af evalueringen, som vi ønsker at foretage henholdsvis løbende og efter pilotperioden. Resultatet skulle blive, at man i Århus kan se en markant fremgang af studierelevante studiejob hos de studerende. Den overordnede målsætning for projektet er således at skabe flere studierelevante studenterjob i Århus. Helt konkret er det vores målsætning for projektet at: Efter år 1 Samtlige virksomheder i kategorien store og mellemstore virksomheder gøres bekendte med mulighederne for at få tilknyttet studerende 50% af virksomheder i kategorien små og helt små virksomheder gøres bekendte med mulighederne for at få tilknyttet studerende Samtlige virksomheder i kategorien store og mellemstore virksomheder får kendskab til fremgangsmåden, hvis de ønsker at tilknytte en studerende 50% af virksomheder i kategorien små og helt små virksomheder får kendskab til fremgangsmåden, hvis de ønsker at tilknytte en studerende. Efter år 2 Der sker en stigning i antal af virksomheder, som får erfaring med at have studerende i studierelevante studiejob på 50% Der sker en stigning i kendskabet til mulighederne for at have en studerende tilknyttet en virksomhed på 50% Der er sket en stigning på 75% blandt de studerende i at søge studierelevant studiejob 90% flere studerende har kendskab til Bureauet og dets arbejde 75% af de studerende har fået studiejobbet gennem Bureauet 75% af virksomhederne har fundet en studentermedhjælper gennem Bureauet. Overvejelser om økonomi Økonomien i projektet går som nævnt væsentligt ud over de rammer, der som udgangspunkt er stillet for projektet af Århus Kommune. Vi foreslår, at der fra start etableres en ambitiøs ramme, og at de forskellige interessenter bidrager til finansieringen af projektet. Overvejelserne hviler på følgende forudsætninger: Der er tale om en pilotperiode på 2 år. Herefter tages der stilling til, i hvilket omfang og på hvilken måde Bureauet/projektet kan videreføres Århus Kommunes engagement i projektet andrager alene kr pr. år. Resten af finansieringen tilvejebringes ad anden vej (se nedenfor) og udgør Mercuri Urvals risiko/investering I projektet Bureauet drives af 2 deltids projektledere fra Mercuri Urval samt 1/2 sekretær Der ansættes 3-5 deltidsstudenter til varetagelse af bureauets opgaver Bureauet etableres f.eks. i det eksisterende Studenternes Hus i den gamle Toldbod på havnen.

6 Udgifterne pr. år i de første 2 år 1. Lønninger 1 projektledere 3-5 studenter 1/2 sekretær I alt ca. kr Teknologi Computere Tlf./internet Drift af website Drift af database I alt ca. kr Markedsføring Direct mail Lokalradio/-TV Dagspresse Konferencer I alt ca. kr I alt pr. år I alt ca. kr Finansiering I hvert af de første 2 år Finansiering i pilotprojektperioden: 1. Salg af sponsorater (1 - se herunder) Salg af: 100 stk. sponsorater a kr kr stk. sponsorater a kr kr stk. sponsorater a kr kr I alt kr Det Regionale Vækstforum/Region Midt (2 - se herunder) Støtte fra De regionale Udviklingsmidler år 1 kr Brugerbetaling (3 se herunder) Ekspeditionsgebyrer for formidlede stud.job år 2 kr Århus Kommune kr (Ad. 1) Salg af sponsorater Det forventes, at der kan sælges et antal sponsorater til - specielt større virksomheder - i det midtjyske område. Specielt videnvirksomheder samt virksomheder, som nu har eller på sigt kan få problemer til tiltrækning af kandidater med halvlange- og lange uddannelser, forventes at være interesserede. (Ad. 2) Det Regionale Vækstforum/Region Midtjylland - har i Strategi for regional erhvervsudvikling identificeret 3 indsatsområder. I relation til ét af de 3 indsatsområder - Uddannelse og kompetence er der er række delmål og initiativer, som vil kunne støttes med økonomiske midler.

7 I relation til Vækstforums delmål: Etablering af en regional, kompetent profil, hvor den nødvendige arbejdskraft har et højt uddannelses- og efteruddannelsesniveau vil Vækstforum for Region Midtjylland specifikt understøtte: Samspil mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, der fremmer brugen af praktik i uddannelserne. I relation til Vækstforums delmål: At øge virksomheders innovationskompetencer vil Vækstforum for Region Midtjylland specifikt understøtte: Initiativer til at øge andelen af små og mellemstore virksomheder, der ansætter højtuddannet arbejdskraft. Projekt Studiejob vurderes at kunne passe ind i forhold til en række forskellige indsatsområder, og projektet vil sandsynligvis kunne støttes med midler fra Regionen. (Ad. 3) Brugerbetaling Det forventes, at der kan beregnes et mindre gebyr pr. formidlet studenterjob, således at virksomhederne betaler for den kvalificerede ydelse de modtager. Prisen er ikke fastlagt, men f.eks. 100 jobs x kr eller 200 jobs x vil kunne give projektet det nødvendige supplerende økonomiske fundament I år 2 Metoder aktiviteter og koncepter Bureauet er centrum for en lang række aktiviteter, som tilsammen har det formål at knytte kontakter til offentligt og privat erhvervsliv, finde og definere reelle studiejob, fremfinde kandidater til job, klargøre kandidater til varetagelse af job, markedsføre de studerende og deres kompetencer (samt projektet og de muligheder det giver i øvrigt) over for private, offentlige og frivillige virksomheder. Følgende vil vi give vores forslag til, hvilke metoder der kan anvendes i forbindelse med etableringen af Bureauet samt formål og forventninger til resultatet. Målgruppen for Bureauet er som nævnt tidligere tosidet. På den ene side er der en række private og offentlige virksomheder, der ønsker studerende, men som ikke har den fornødne viden om, hvor de skal slå stillingerne op, hvilke studerende har de brug for, hvilke kompetencer de studerende har etc. Og på den anden side er der de studerende. De mangler kendskab til, hvilke studierelevante jobs der er, hvordan kan de søge disse job, hvilke kompetencer det kræver, og hvor skal de gå hen, hvis de ønsker hjælpen. Vores mål er, at etablere en studiejobkonsulentfunktion, der henvender sig til begge målgrupper; Virksomhederne og de studerende. Nogle af metoderne henvender sig til virksomhederne, andre henvender sig til de studerende og endelig er der nogle metoder, der går på tværs og skaber en koblingen mellem de to grupper. I dag er der mange tilbud og muligheder for at søge og finde studiejob på nettet. Blandt andet kan nævnes studiejob.dk, Moment Vikar- og Rekrutteringscenter, Jobzonen.dk etc. Vi ønsker ikke at konkurrere med disse tilbud, men derimod vil vi samarbejde med dem. Vi tror på, at Mercuri Urval med vores erfaring inden for rekruttering, jobsøgning, karriererådgivning og kompetenceafklaring er i stand til at blive et godt supplement til eksisterende jobportaler for studerende.

8 Vi ønsker at anvende følgende metoder: Opsøgende virksomhedskontakt Opsøgende kontakt til studerende Studiejobportal MatchDating et koncept der bygger bro Studiejob huset Alternative metoder. Opsøgende virksomhedskontakt Et vigtigt element for at studiejobkonsulentfunktionen bliver en succes er, at private og offentlige virksomhederne i og omkring Århus Kommune bliver direkte kontaktet og informeret om funktionen. Det overordnede formål med den opsøgende virksomhedskontakt er, at skabe et behov, en tradition blandt virksomhederne i og omkring Århus Kommune for at anvende studerende. Vi ønsker at fremhæve de gode eksempler, fordelene og erfaringerne fra andre virksomheder. Formålene ved virksomhedsbesøgene kan sammenfattes ved: At udbrede kendskabet til studiejobkonsulentfunktionen At afdække behov og identificere hvor i virksomheden der kan være brug for en studentermedhjælper At interesserede virksomheder straks får igangsat processen omkring etablering af studenterfunktion i form af en job- og kravprofil. Den overordnede og mest åbenlyse metode til at få kontakt til et bredt udsnit af interessante virksomheder er den direkte henvendelse. Dette støttes af bredere og mere generelle aktiviteter. Call-kampagne Kernen i den opsøgende virksomhedskontakt er en Call-kampagne, hvor bureauet målrettet telefonisk kontakter private og offentlige virksomheder i og omkring bureauet. Tilgange til en call-kampagne kan være ved at anvende en i forvejen fastlagt spørgeramme for at skabe en interesse hos virksomheden. Den kunne indeholde følgende spørgsmål: Har din virksomhed tidligere anvendt studentermedhjælpere? Hvad er dine erfaringer positive eller negative? Overvejer din virksomhed i fremtiden at ansætte en student? Vil du eller din virksomhed være interesseret i at modtage et besøg fra os, hvor vi kan fortælle mere om emnet? Personlige henvendelser via Mercuri Urvals netværk Mercuri Urvals i alt ca. 80 konsulenter samarbejder hvert år med ca virksomheder inden for stort set alle brancher. For disse løses der et bredt udsnit af opgaver inden for HR-området, hvorfor der igennem årene er opbygget et meget stort netværk og en meget stor kunde-/emnedatabase. Dette lægges til grund for målrettede personlige henvendelser til relevante personer i virksomhederne. Kontakt gennem forskellige lokale og regionale netværk En lang række virksomheder er i dag medlemmer af forskellige brancheorganisationer, netværk eller af det oprettede ambassadørkorps. Disse netværk kontaktes, og vi håber på at skabe en direkte dialog.

9 Opsøgende kontakt til de studerende Et andet og meget væsentligt element, i relation til om Bureauet bliver en succes, er den opsøgende kontakt i forhold til de studerende. Det overordnede formål er at kontakte de studerende og informere dem omkring Bureauet, muligheder og fordelene ved at få et studierelevant job. Dermed vil flere studerende blive i byen under studiet og efterfølgende vil det være lettere for dem at søge mere kvalificerende job. Sammenfattende kan formålet beskrives som: At udbrede kendskabet til Bureauet At afdække hvilke behov, forventninger og ønsker der er hos de studerende for at få et studiejob Udbrede fordele, gode historier og mulighederne ved at de får et studierelevant job under studietiden Hjælpe de studerende med at finde og søge job. Den hurtigste måde at ramme flest studerende på er gennem opsøgende kontakt på de forskellige videninstitutioner, der er i og omkring Århus Kommune. Deltagelse ved studiestartmesse, HR messer etc. Bureauet vil være til stede på de forskellige messer, kampagner etc. som afholdes for studerende ifm. studiestart eller valg af uddannelse. Vi vil udlevere relevant og informativt materiale til de studerende og på denne måde udbrede kendskabet til funktionen. Boligkontorer/kollegieudlejere Når de studerende søger en studiebolig i Århus vil Bureauet i samme omgang opsøge dem og uddele information omkring studiejobkonsulentfunktionen. Direct-mail Ved at kontakte de forskellige videninstitutioner ønsker vi gennem sekretariaterne at skaffe forskellige mail-lister til interessante studerende. På denne måde vil vi effektiv sende nyhedsbrev pr. mail ud til et bredt udsnit af studerende i og omkring Århus Kommune. formålet hermed er, at vi kan sammensætte og målrette vores information til en bestemt målgruppe. Oplysningskampagner på videninstitutionerne Helt konkret vil vi ophænge informationsmateriale på udvalgte videninstitutioner, således at de studerende efterfølgende kan tage kontakt til Bureauet. Målsætningen for samtlige tiltag er at etablere kontakt til flere tusinde af studerende. Studiejobportal For at sikre de studerende og virksomhederne det bedste match, ønsker vi at oprette og drive en portal, der dels indeholder en cv-database for interesserede studerende, men som også indeholder relevante og interessante studiejob fra virksomheder. Formålet er at skabe et simpelt elektronisk forum, hvor information er let tilgængelig for såvel de studerende som for virksomheder. Vi ønsker at integrere Bureauets portal med eksisterende jobdatabaser, således at der opnås et fuldendt billede af studiejobsituationen. Modsat andre databaser vil

10 denne portal som udgangspunkt være lokalt forankret i forhold til området i- og omkring Århus Kommune. Portalen skal henvende sig til begge målgrupper. Ambitionen i forhold til virksomheder er at Registrere alle private og offentlige virksomheder, som har vist interesse for at ansætte en studentermedhjælper Registrere alle private og offentlige virksomheder, som har et konkret behov for en student i deres virksomhed Etablere en erfaringsdatabase hvor inspiration, erfaring og viden kan hentes af andre virksomheder m.v. Etablere et forum hvor virksomhederne kan søge efter konkrete cv er, der matcher virksomhedens behov Etablere et forum, hvor virksomhederne let kan annoncere efter studerende. Ambitionen i forhold til de studerende er at Registrere alle de studerende, der har en interesse for at finde et studierelevant studiejob, herunder registrere alle de studerendes CV er Registrere de studerende, der på sigt kan få et behov for et studierelevant studiejob Etablere en erfaringsdatabase hvor inspiration, erfaring og viden kan hentes og deles mellem studerende Etablere et forum hvor de studerende kan søge efter lokale og interessant studiejob. Studiejobportalen er internetbaseret, således at den kan tilgås af flere forskellige parter. Erfaringsdelen i databasen gøres åben og offentlig, således at alle interesserede kan hente oplysninger og viden heri. Portalen skal drives af Bureauet. MatchDating et koncept der bygger bro Foruden at vi hele tiden tager den opsøgende kontakt til henholdsvis private og offentlige virksomheder og studerende i og omkring Århus Kommune, vil vi anvende et koncept, der aktivt, systematisk og målrettet skaber en kontakt mellem studerende og virksomheder. Matchdating er et koncept, Mercuri Urval har anvendt med stor succes i andre sammenhænge. Vi har stor erfaring med konceptet, og gennem flere arrangementer har vi skabt et fast samarbejde med flere brancheorganisationer, erhvervscentre og forskellige offentlige og private virksomheder. Idéen med matchdating er at samle virksomhederne på samme tid og sted med henblik på at skabe direkte dialog og efterfølgende samarbejde med de studerende. Formålet er at: Øge muligheden for en kort og direkte kontakt mellem de studerende og private/offentlige virksomheder Øge de studerendes mulighed for at få relevant studiejob Øge virksomheders mulighed for at tiltrække og ansætte relevant arbejdskraft i form af studerende

11 Selve mødet eller matchdatingen sker rent praktisk ved at interesserede virksomheder mødes fysisk med studerende med de af virksomhederne efterspurgte fagkompetencer. Dagen afsluttes med, at virksomhederne og de studerende gør deres umiddelbare interesse for hinanden op, hvilket registreres centralt af Bureauet. Den indledende kontakt mellem virksomhed og den studerende er dermed etableret, hvorefter uddybende møder og eventuelle ansættelsessamtaler kan initieres af enten virksomhed eller den studerende de følgende dage/uger. Forventningen er, at 75% går ud fra mødet med en positiv interesse for et opfølgende møde, hvoraf 50% ender med en konkret ansættelse. Studiejob-huset Studiejob-huset er et sted, hvor studerende har mulighed for at mødes og netværke. Ideen er, at vi et sted i byen vil etablere lokaliteter eller faciliteter, hvor der med jævne mellemrum vil foregå forskellige aktiviteter, som fordrer muligheden for, at de studerende i Århus kan få et studierelevant studiejob. Hvor ofte studiejob-huset skal have åbent samt hvilke temaer og aktiviteter, der skal foregå vil afhænge af behov, forventninger og succesen hos de studerende. Formålet er, at de studerende har et sted, hvor de kan mødes, dele viden og erfaringer, blive inspireret, netværke samt etablere faglige fora på tværs af studieretninger. Følgende aktiviteter vil finde sted i forbindelse med studiejob-huset: Karrierecoaching Mercuri Urval vil stille en karrierecoach til rådighed, hvor det vil være muligt for de studerende at søge rådgivning og vejledning eller blive coachet mod nye karriereveje. Rådgivningen eller coachingen vil tage et individuelt fokus. Temadage Desuden vil Bureauet afholde forskellige temadage i forbindelse med Studiejobhuset. Følgende temaer kunne være relevante for de studerende: Ansøgning og cv-skrivning Den personlige præsentation Kompetenceafdækning hvad kan jeg? Beskrivelse af egen uddannelse Karriereveje færdig, hva så? Uopfordrede henvendelser Telefonteknik. Desuden kan de studerende sammen med konsulenten få udarbejdet kompetenceprofiler, der kan fungere som en individuel facitliste af personlige og faglige kompetencer over for virksomheden. Mange studerende har svært ved at beskrive hvilke kompetencer deres uddannelse giver, samt hvad de helt konkret har lært under uddannelsen, som kan anvendes i praksis. Alternative metoder Mercuri Urval ønsker at afprøve forskellige alternative koncepter i etableringen af kontakt mellem studerende og virksomheder. Nedenfor er kort nævnt nogle af disse. Formålet er dels at introducere virksomhederne for de studerende, og dels at de studerende får en indsigt i hvilke kompetencer, virksomhederne efterspørger.

12 De alternative koncepter og metoder vil efterfølgende blive evalueret og lever de ikke op til forventninger, vil metoderne blive revurderet og ændret. Laboratorier: Afprøvning og træning af real-life cases/arbejdssituationer. Dette kan foregå sammen med virksomhederne eller som en case-øvelse War-rooms: En mindre virksomhed har en konkret case: Vi skal trænge ind på det baltiske marked med vores nye produkter, og vi har ikke været der før. Hvad gør vi og hvad skal vi være opmærksomme på?. 12 studerende lukkes sammen med virksomhedens ledelse inde i 24 timer, bevæbnet med telefoner, laptops, papir og tuscher. Efter 24 timer har gruppen udarbejdet et marketingstrategi. Karrieresimulator: Hvad vil der ske for mig, hvis jeg vælger at gå i en given retning? Hvordan vil jeg trives/lykkes som cand.mag i historie og dansk i personaleafdelingen på Grundfos?. Karrieresimulatorer udfordrer den traditionelle tankegang for karriereveje. Tidsplan jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Valg af operatør Opstartmøde med styregruppe og Århus kommune Forberedelse af opstart af konsulentfunktion 22.februar Opstart af konsulentfunktion Løbende statusmøder og evaluering Opsøgende virksomhedskontakt Opsøgende studenterkontakt Forberedelse af studieportal opstart af studieportal MatchDating Temamøder i studiehuset Alternative metoder - løbende Midtvejsevaluering Afsluttende evaluering Afslutning på forsøgsperiode 31. Dec. 2009

13 Mercuri Urvals serviceniveau Som udgangspunkt for igangsættelse af opgaven vil Mercuri Urval lægge afgørende vægt på, at der er en klar fælles forståelse af opgavens indhold og rammerne herfor. Dette vil foregå i et tæt samarbejde med Århus Kommune og den nedsatte styregruppe. Desuden ønsker vi at inddrage ambassadørkorpset efter behov. Mercuri Urval vil snarest efter accept af tilbud og indgåelse af kontrakt tage initiativ til afholdelse af et statusmøde med Århus Kommune og styregruppen for at få lejlighed til at drøfte opgavens karakter og indhold. Dette status møde ønsker vi at afholde hver 3. måned eller efter behov. Mercuri Urval udarbejder forud for hvert statusmøde med Århus Kommune og styregruppen en statusrapport, som beskriver status og fremdrift for projektet i overensstemmelse med målsætningerne og de ønskede milepæle. Overholdelse af tidsplanen og eventuelle delrapporter vil blive udarbejdet og evalueret af Mercuri Urval og efterfølgende drøftet i samarbejde med de opgaveansvarlige i Århus Kommune og styregruppen. Tidsplanen for forløbet vil være opstillet i så stor detaljeringsgrad som muligt indeholdende angivelse af konkrete aktiviteter og milepæle. Hvis der sker en revidering af denne undervejs vil Århus Kommune og styregruppen straks få meddelelse herom. Mercuri Urval vil aktivt medvirke til, at den indhøstede viden og erfaring fra Bureauet løbende overdrages Århus Kommune og styregruppen i forbindelse med udviklingen, afviklingen samt efter afslutning af den to-årige periode. Mercuri Urval vil herunder aktivt bidrage til samarbejdet med andre aktører på markedet for studiejobformidling, herunder både offentlige og private aktører, samt funktioner tilknyttet uddannelsesinstitutionerne. Mercuri Urvals interne projektenhed Mercuri Urval vil internt oprette en projektenhed, der vil styre og koordinere den samlede konsulentindsats i forhold til Århus Kommune og styregruppen. Denne projektenhed vil stå for koordinering, service og kvaliteten af ydelsen. Mercuri Urval har valgt direktør Jan Thomsen som projektansvarlig, som i relation til Århus Kommune vil varetage opgaven som kontaktperson og kontraktansvarlig. Mercuri Urvals projektansvarlige vil til enhver tid sikre, at der sker den nødvendige ressourceallokering til opgaven. Mercuri Urval vil ligeledes sikre en effektiv og velplanlagt projekt- og logistikmæssig organisering. Mercuri Urval interne projektenhed vil ligeledes sørge for, at andre relevante aktører hele tiden vil blive inddraget i projektet. Sikring af kvalitet For Mercuri Urval er tilfredsstillende kvalitet, at Århus Kommune, virksomhederne i området samt de studerende får opfyldt deres forventninger til studiejobkonsulentfunktionen. Da Mercuri Urval arbejder for - og med mennesker, er det således af afgørende betydning, at det grundlag vi arbejder på er synligt og af høj etisk standard. Mercuri Urval har derfor udarbejdet et sæt etiske regler, der er arbejdsgrundlaget for alle vores konsulenter. Engagerede medarbejdere, der er højt fagligt kvalificerede, er en af forudsætningerne for at opnå den ønskede kvalitet af vores ydelser. Medarbejdernes

14 ekspertise ajourføres og udvikles løbende under hensyntagen til deres ønsker og arbejdsopgaver samt Mercuri Urvals planlagte udvikling. Evaluering Det er helt i overensstemmelse med Mercuri Urvals politik, at løsningen af en opgave for Århus Kommune vil blive afsluttet med en skriftlig evaluering af resultatet, samarbejdet og overholdelse af de aftalte rammer og mål for opgavens løsning med henblik på at opnå et forbedret udbytte ved den fremtidige brug. Det at evaluere er et fokuspunkt for Mercuri Urval. Det er endnu en faktor, som er med til at sikre, at erfaringer forankres og anvendes i fremtidige projekter. Idet hvert projekt er unikt pga. kundens særlige ønsker og behov, er evalueringer derfor også unikke og særegent skruet sammen. Mercuri Urval vil lægge vægt på, at konceptet for evaluering skal: Være fremadrettet og udviklingsorienteret for såvel Århus Kommune som virksomheder og studerende. Evalueringen indeholder målinger, der gennemføres for at tilvejebringe et kvalificeret grundlag for dialog og fortsat udvikling ud over projektet. Målingerne er ikke et mål i sig selv Være administrerbart. Det er vigtigt for Mercuri Urval, at evalueringerne ikke fortaber sig i alenlange rapporter, men derimod er kontante og anvendelsesorienterede Være fremtidssikret. Evalueringen skal indeholde spørgsmål og hypoteser om fremtidige udviklingsområder for Århus Kommune og studiejobkonsulentfunktionen. For løbende at sikre en evaluering vil Mercuri Urval regelmæssigt bede de studerende og virksomhederne, der har erfaringer med Bureauet, om at udfylde et evalueringsskema. Resultatet af evalueringen vil kunne videreformidles til Århus Kommune og styregruppen efter nærmere aftale. Mercuri Urval arbejder med flere former for metodikker i forbindelse med dataindsamling og evaluering, eksempelvis dokumentarisk materiale, workshops og interviewspørgerammer. Vi anvender både individuelle interview og fokusgruppeinterview. Typen af interview varierer over fuldt strukturerede enqueter, semistrukturerede interviews, coachinglignende samtaler og åbne, eksplorative interview. I evalueringsprocessen anvendes oftest semistrukturerede spørgerammer, hvor de studerende og virksomhederne kan bidrage med kommentarer og uddybende forventninger, ønsker og behov til den fremtidige funktion. Den afsluttende evaluering vil foregå henholdsvis kvantitativt og kvalitativt. Det kvantitative element udgøres af statistisk behandling af data på sager og studerende til studiejob, som vi løbende tager ansvaret for at opsamle og lagre. Det kvalitative element er en evaluering af handlingerne bag tallene. Her evalueres bl.a. samarbejdets udvikling med såvel de studerende, virksomhederne samt Århus Kommune, herunder styregruppen.

15 Den projektansvarlige vil løbende i projektet evaluere såvel mundtligt som med mindre statusrapporter til styregruppen. De løbende evalueringer vil undervejs være genstand for revidering af projektet. Oplysninger om tilbudsgivers dokumenterede erfaring Mercuri Urval har arbejdet målrettet med opgaver, der relaterer sig til matching, virksomhedskontakt, jobsøgning, vejledning, rekruttering etc. og har derfor erfaring med både at koble virksomhederne sammen med den rigtige medarbejder/studerende og med jobsøgnings- og afklaringsforløb. Mercuri Urval betragter vores væsentligste referencer på området som dokumenteret erfaring. Ved samtlige referencer kan opgives en kontaktperson, hvis dette ønskes. Kort om Mercuri Urval Mercuri Urval er grundlagt i Sverige i Det danske selskab blev etableret i I dag er Mercuri Urval vokset til et af de største og mest erfarne managementkonsulentfirmaer med 74 kontorer i 22 lande heraf 23 kontorer alene i Norden, hvor vi er markedsledende. Virksomheden er fondsejet. Mercuri Urvals arbejdsområde er baseret på et indgående kendskab til og forståelse for den menneskelige faktor i enhver organisation. Ud over rekruttering og udvælgelse inden for alle brancher inden for både den offentlige og den private sektor beskæftiger Mercuri Urval sig med organisationsudvikling og -analyser, leder- og medarbejderudvikling, forandringsledelse, psykisk arbejdsmiljø, strategiudvikling, karriererådgivning mv. Mercuri Urvals grundlæggende forretningsidé er at bistå virksomheder og organisationer med at anvende de menneskelige ressourcer optimalt - for at skabe bedst mulige resultater. Vi skaber værdi for vores kunder ved at sikre, at de har de rigtige forudsætninger til at: Udvikle og implementere strategier Designe organisationer og job Vurdere og udvikle team og individer Tiltrække og udvælge de rette personer Yde professionel karriererådgivning. Mercuri Urvals ressourcer Mercuri Urval er opdelt i teams af konsulenter (Det Private Team, Det Offentlige Team og Karriereteam), som arbejder med hver deres faglige segment af virksomheder og organisationer. Det Private Team arbejder primært med opgaver inden for den private sektor. Det Offentlige Team arbejder primært med opgaver i den offentlige og halvoffentlige sektor, herunder opgaver for internationale organisationer. Karriereteams kunder er såvel offentlige som private kunder. Karriereteamets hovedopgave er at matche aktuelle behov i forhold til arbejdskraft. Vi har eksempelvis erfaring med kompetenceudvikling, karriererådgivning og jobsøgning og succesfuld matchning af medarbejdere og virksomheder.

16 Mercuri Urval har i Danmark 164 medarbejdere, heraf 90 konsulenter med uddannelser og erfaring inden for en bred vifte af kompetenceområder og alle med særlig indsigt vedrørende rådgivning og sparring. Konsulenternes baggrund dækker et bredt felt af uddannelser inden for psykologi, statskundskab, jura, pædagogik, it, humaniora, merkantile fag mv. Med denne brede vifte af kompetencer og uddannelsesmæssige baggrunde vil Mercuri Urval derfor til enhver tid kunne sikre medvirken af konsulenter med den rigtige baggrund og erfaring til en given opgave. Dokumenteret erfaring ift. koblingen af studerende og virksomheder Mercuri Urval har stor erfaring med at koble mennesker og virksomheder. Vi arbejder i alle brancher og i alle geografiske regioner. Gennem såvel de almindelige stillingsbesættelser, organisationsudvikling, change management, jobsøgningsforløb, karrierevejledning og den løbende kursusvirksomhed akkumuleres således et stort og solidt kendskab til: Det lokale arbejdsmarked med de særlige funktionsbetingelser, krav og forventninger virksomhederne aktuelt har Kravene til arbejdsstyrken inden for forskellige brancher og deres behov for arbejdskraft Forventninger og ønsker til den fremtidige job fra såvel studerende som færdiguddannede Forskellige uddannelser, kompetencer og kvalifikationer. Mercuri Urvals konsulenter bevæger sig over hele landet og har en meget bred berøringsflade til dansk erhvervsliv, kommuner og amter mv. Lægges alle kontakter og kunder sammen har vi berøring med flere tusinde virksomheder hvert eneste år over hele landet. Nedenfor nævnes nogle af de erfaringer vi har i at koble mennesker og virksomheder sammen herunder studerende. Rejseholdet Karriereteamet i Mercuri Urval har etableret et rejsehold, som besøger forskellige virksomheder for at skabe en kontakt mellem ledige og virksomheder. Målet med Rejseholdet er at informere virksomhederne om de muligheder det offentlige aktiveringssystem tilbyder samt kortlægge virksomhedernes behov for arbejdskraft. Dette netværk sender efterfølgende oplysninger om ledige virksomhedspraktikstillinger, løntilskudsstillinger eller ordinære stillinger til ledige om der er tale om ledige med en længere, en mellemlang eller en kortere uddannelse. Projekt Matchdating Mercuri Urval har gennemført projektet Matchdating, hvor virksomheder matches med interesserede mennesker med relevante kvalifikationer og profiler med det formål at lette rekrutteringsprocessen for begge parter. Konceptet er anvendt med stor succes i flere regioner og med forskellige målgrupper. Vi har stor erfaring med konceptet, og gennem flere arrangementer har vi skabt et fast samarbejde med flere brancheorganisationer, erhvervscentre og forskellige virksomheder. Mercuri Urvals erfaring med rekruttering er beskrevet nedenfor.

17 Dokumenteret erfaring med vejledning af studerende i forhold til jobsøgning og karrierevejledning Mercuri Urval har som anden aktør på arbejdsmarkedet en solid erfaring med karrierevejledning af ledige og jobsøgning inden for alle målgrupper og brancher, herunder ledige med lang, mellemlang og kortere uddannelse. Denne erfaring omfatter: Århus Kommune Individuel faglig og personlig afklaring af ca. 120 sygedagpengemodtagere, herunder flygtninge og indvandrere. Etablering af offentlige og private praktikpladser samt efterfølgende ansættelse i form af fastansættelse eller forskellige løntilskudsordninger. Danmarks Lærerforening, jobsøgning og karriererådgivning af ledige med en læreruddannelse. Deltagerne var ledige med en læreruddannelse som væsentligste uddannelsesmæssige baggrund. Deltagerne havde en nuværende karrieremæssig udfordring som f.eks. at det oprindelige valg af uddannelse og fag havde vist sig ikke at være det rigtige eller at være nydimitteret og lign. Formål med forløbene var at få den enkelte genetableret på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Tidligere AF Århus/Jobcenter Århus Fast løbende samarbejde gennem 13 år jobsøgning og karrierevejledning for forskellige grupper, bl.a. akademikere, ledere og unge uden uddannelse. Desuden en række individuelle coachingforløb af ledige med forskellige uddannelsesbaggrunde. Derudover har Mercuri Urval som en del af LVU konsortiet gennemført kontaktforløb for flere tusinde ledige. Samarbejdet med jobcentrene og de tidligere Arbejdsformidlinger er omfattende og dækker bredt i hele landet. Der er tale om forskellige typer jobsøgningsforløb, vejledning, afklaring, karriererådgivning, coaching etc. Derudover har vi samarbejdet med forskellige videninstitutioner i forskellige projekter, blandt andet: HFI, Interesseorganisationen for handelsskolernes ledelser Et projekt bestående af en række pilotprojekter, hvori Viborg Handelsskole, Aalborg Handelsskole og Roskilde Handelsskole deltager. Projektets formål er at fastholde eleverne i uddannelsesforløbet og gøre dem mere erhvervslivsparate; at sikre bedre match af virksomhed og elev samt skaffe flere praktikpladser. Derudover sættes fokus på et koordinerende lærersamarbejde og opkvalificering af vejledningsarbejdet. Københavns Universitet Gennemførelse af flere næsten-kandidat-forløb på København Universitet Amager samt antropologistudierne. Forløbene har til formål at klæde kandidaterne på i forhold til jobsøgning, virksomhedskontakt, jobsamtaler, karriereafklaring mv. Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet JobHum-projekt: Udvikling og implementering af erhvervsvejledning for studieledere samt faglige studievejledere på Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet Analyser af strategiske kompetencer der efterspørges i erhvervslivet med udgangspunkt i eksisterende og planlagt etablering af masteruddannelser på Det Humanistiske Fakultet og andre relevante uddannelsesinstitutioner.

18 Handelshøjskolen i Århus Planlægning og etablering af et fælles uddannelsesforløb inden for HRM/HRDområdet. Kontakt til virksomheder - herunder private, offentlige og frivillige arbejdspladser Mercuri Urval har gennem året arbejdet med rekruttering, change management og karriereforløb for en bred vifte af private virksomheder, offentlige organisationer samt frivillige arbejdspladser. Vores erfaring er bred og dækker hele Midtjylland samt resten af landet. Nedenfor er nævnt nogle af de offentlige organisationer, som vi har kontakt med - samt hvilke. Af konfidentielle årsager til vores kunder kan vi ikke oplyse omfang eller navne på vores private samarbejdspartnere. Dette er i overensstemmelse med den diskretion, der er en forudsætning for godt og troværdigt konsulentarbejde. Hvis det er af afgørende betydning for opgaven kan de kontaktes for tilladelse. Arbejdsmarkedsafdelingen i Esbjerg Kommune: Uddannelse af jobkonsulenter Erhvervsskolerne i Nord- og Vestjylland: Gennemførelse af en fælles konsulentuddannelse Grenaa Ungdomsskole Grenaa Kommune: Rådgivnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år uden uddannelse Københavns Kommune: Flere projekter, bl.a. Projekt Mangfoldighedsledelse med særligt henblik på rekruttering og ligestilling og Projekt Ledelsesdialog Odense Kommune: Udviklingsprojekt for flygtninge og indvandrere Socialrådgiverforeningen: 22-ugers uddannelses/afklaringsforløb: Jobkonsulenten i det rummelige arbejdsmarked UU-center Odder og Skanderborg, Aarhus Universitet og Jobcenter Haderslev: KarriereCoachUddannelse af professionelle job- og vejledningskonsulenter Forsvarets Informatiktjeneste: Brugertilfredshedsindeks Danmarks Radio: Projektlederuddannelse Forbrugerinformationen: Rådgivning om strategiproces. Gennemførelse af ledelsesudvikling. Kompetenceudvikling for alle medarbejdere. Planlægning og gennemførelse af projektlederuddannelse. Udarbejdelse af kravspecifikation til projektstyringsværktøjer Forskningscentret for Skov og Landskab: Organisationsanalyse og -udvikling samt vurdering og udvikling af ledelsen med vægt på personaleledelsesfunktioner. Fastlæggelse af organisationens strategi og udvikling af nye forskningsområder. Ansættelse af en række forskningsledere og specialister. SKAT: Ledelsesudvikling for organisationens 700 ledere samt efterfølgende uddannelsesforløb for lederne Skovskolen: Strategiprojekt samt kompetenceudvikling for alle medarbejdere Udlændingeservice: Teamtræning, lean og supervision.

19 Generel referenceliste Eksempler på offentlige og halvoffentlige organisationer: AMU-Centrene Arbejdsmiljøinstituttet Arbejdstilsynet Ballerup Kommune Beskæftigelsesministeriet Beredskabsstyrelsen Biblioteksstyrelsen Civilstyrelsen Danida Dansk Flygtningehjælp Dansk Jurist og Økonom Forbund Dansk Udenrigspolitisk Institut Danmarks Radio Den Danske Filmskole Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole Det Kongelige Teater Direktoratet for FødevareErhverv DSB Energistyrelsen Erhvervsministeriet Erhvervs- og Boligstyrelsen EU Kommissionen European Environmental Agency 3F Finansministeriet Frederiksberg Kommune (Ny) Frederikssund Kommune Folketinget Forbrugerinformationen Forskningscentret for Skov & Landskab Forskningscentret RISØ Forskningsstyrelsen Forsvarets Bygningstjeneste Forsvarets Informatiktjeneste Forsvarskommandoen Forsvarsministeriet Fødevarestyrelsen Gentofte Kommune Grønlands Hjemmestyre Haslev Kommune Helsingør Kommune Herlev Kommune HK Indenrigsministeriet IT/Telestyrelsen Jobcentrene (AF Arbejdsformidlingen) Justitsministeriet Jægerspris Kommune Konkurrencerådet Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Kunststyrelsen Kvinfo Københavns Kommune Københavns Universitet (Ny) Lejre Kommune Levnedsmiddelstyrelsen Ligestillingsrådet LO Magistrenes A-kasse Miljøministeriet Miljøstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Ny) Næstved Kommune Odense Kommune Patentdirektoratet Plantedirektoratet Post Danmark Red Barnet Rigsadvokaturen Rigshospitalet Rigspolitichefen Scandlines SKAT Skov- og Naturstyrelsen Skovskolen (Ny) Slagelse Kommune Slots- og Ejendomsstyrelsen Socialdemokraterne Socialministeriet Statens Arkiver Rigsarkivet Statens Bilinspektion Statens Museum for Kunst Statens Serum Institut Statens Teaterskole Statsministeriet Sundhedsstyrelsen Søfartsstyrelsen TDC Told og Skattestyrelsen Udenrigsministeriet Udlændingestyrelsen Undervisningsministeriet UNHCR UNI C Vejdirektoratet Vestforbrændingen Videnskabsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomistyrelsen Århus Kommune

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Adobe Albertslund Kommune Allerød Kommune Ankestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med Aktivitet intention Indhold Målrettet Afsender Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Cirkulæreskrivelse af 6. januar 2014 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Til alle ministerier, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, Denne cirkulæreskrivelse

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Evaluering af Graduate programmer

Evaluering af Graduate programmer Evaluering af Graduate programmer November 2016 Indledning En virksomheds Graduate program er målrettet nyuddannede akademikere Mange større danske virksomheder og internationale virksomheder tilbyder

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Værdigrundlag for Jobcenter Varde

Værdigrundlag for Jobcenter Varde Værdigrundlag for Jobcenter Varde Mission Vi forener menneskers behov for arbejde med virksomheders behov for arbejdskraft. Vision Vi vil være et jobcenter, - der servicerer et dynamisk arbejdsmarked -

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Ansøgning til: RUMMELIG imidt Oplysninger om ansøger: LO Midtjylland 8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Projektbeskrivelse 1. Baggrund RUMMELIG i midt er et inklusionsprogram,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere elev- og praktikpladser i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Formål

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL. Projektoversigt med tidsplan

Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL. Projektoversigt med tidsplan 1 Bilag: Uddybende projektbeskrivelse med tidsplan Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL Projektoversigt med tidsplan 6 måneder

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du?

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du? 1 I Curia Management har vi gennem årene hjulpet flere hundrede opsagte medarbejdere videre i nyt job. Denne bog er udarbejdet af Curias konsulenter og bygger på vores solide erfaringer inden for rekruttering

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Tønder AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere