Forældresamarbejde hvad ved vi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældresamarbejde hvad ved vi?"

Transkript

1 KL-arbejdspapir, 2013 Forældresamarbejde hvad ved vi? Indledning Denne vidensoversigt er udarbejdet i forbindelse med det kommunale netværk Samarbejde med forældre om børns udvikling og læring, som er udsprunget af KL s udspil Det gode børneliv fra februar Formålet er at give et overblik over noget af den forskning og viden, som findes om forældres betydning for barnets læring og udvikling samt om forældresamarbejde og inddragelse. Vidensoversigten er ikke udtømmende. Tanken er, at den kan fungere som inspiration til og belæg for konkrete fremadrettede indsatser på området. Vidensoversigten indeholder følgende temaer: Hvad ved vi fra forskningen - hvad har en betydning? Herunder to centrale temaer: Betydning af forældrenes indsats og Sammenhæng mellem forældrenes indsats og baggrund Hvad ved vi fra forskningen - hvordan kan man forandre? Hvad gøres der i praksis - eksempler på forældresamarbejde og -inddragelse Litteratur om forældresamarbejde og -inddragelse 1

2 Hvad ved vi fra forskning og undersøgelser om, hvordan forældre har betydning for deres børns udvikling og læring? Betydning af forældrenes indsats hovedpointer Forskningen peger på, at hjemme-læringsmiljøet har afgørende betydning for barnets udvikling og læring. Et godt hjemme-læringsmiljø før folkeskolen har signifikant større betydning for barnets uddannelsesmæssige (sociale og kognitive udvikling) succes end dagtilbuddets kvalitet har (E. Melhuish/ The effektive Provision of Pre-school Education (EPPE)) Forældrenes involvering derhjemme ( At home parenting ) har den mest betydelige positive effekt på børnenes udvikling. Andre former for forældre-involvering har ikke nær så meget betydning som forældrenes indsats derhjemme (E. Melhuish/ The effektive Provision of Pre-school Education (EPPE)) Hjemmets holdning til og anvendelse af bøger har stor betydning for børn og unges læsefærdigheder. Forskning viser, at unge fra hjem, hvor begge forældre er ufaglærte, kan opnå samme læsefærdigheder og stort set samme læseresultater som unge fra hjem, hvor mindst én har en lang videregående uddannelse (Jan Mejding, 2009). 15-årige børn i Danmark scorer knap 20 point højere i PISA s læsetest, hvis deres forældre har læst højt for dem, da de var små. (De knap 20 point svarer til næsten et halvt års ekstra skolegang). Den samme tendens gør sig gældende for de forældre, der snakker om samfundsforhold med deres teenagere (OECD-rapport Let s Read Them a Story! The Parent Factor in Education, 2012) En aktiv familiekultur kan til en vis grad kompensere for lav forældreuddannelse. Ved familiekultur forstås, om familien fx diskuterer tv-programmer, spiser et hovedmåltid sammen, læser og laver fællesaktiviteter (Beatrice Schindler Rangvid, AKF, 2009) Forældre har en indirekte indflydelse ved at forme barnets selvforståelse som et lærende individ (Charles Desforges, The impact of parental involement, 2003). 2

3 Sammenhæng mellem forældrenes indsats og baggrund Graden og formen af forældreinvolvering er stærkt påvirket af familiens sociale klasse, graden af uddannelse, psykosociale sundhed mv. Såkaldte family factors er centrale. Herunder forældrenes uddannelse, beskæftigelse og arbejdshistorie, familiestrukturen samt barnets dagtilbudshistorie set i sammenhæng. Men også forældreattituder, læringsaktiviteter i hjemmet (fx om forældrene læser for barnet, lærer det børnerim, ser tv sammen og taler om det, der foregår) (E. Melhuish/ The effektive Provision of Pre-school Education (EPPE)). De forældre, som læser med deres børn før skolealderen, er ofte forældre med god socioøkonomisk baggrund (OECD-rapport Let s Read Them a Story! The Parent Factor in Education, 2012). Familieressourcerne, herunder ikke mindst forældrenes eget uddannelsesniveau, spiller en afgørende rolle for de unges konkrete uddannelsesplaner og mere langsigtede forventninger (SFI: 15-åriges hverdagsliv og udfordringer, 2012). Familiens ressourcer spiller en stor rolle for, om de unge vælger at tage 10.klasse, gå videre i gymnasiet eller starte på en erhvervsuddannelse. Det vil fx både sige forældrenes eget uddannelsesniveau, om der bliver talt om kulturelle eller politiske emner over middagsbordet, holdningen i hjemmet til uddannelse, og hvordan de unge bliver opdraget (SFI: 15-åriges hverdagsliv og udfordringer, 2012). Jo større interesse forældrene har for den unges skolegang, desto mere tilbøjelig er den unge til at øge sin motivation for at begynde på en ungdomsuddannelse (EVA, evaluering af folkeskolens 10. klasse, 2012). 3

4 Hvad ved vi fra forskning og undersøgelser om, hvordan kan man forandre? Forskningen viser, at der overvejende er to forskellige tilgange til inddragelse af forældre: Med den ene tilgang søger man at ændre forældrenes holdninger og adfærd på en bestemt måde. Den anden tilgang repræsenterer et mere komplekst syn på forældrearbejdet med et inddragende aktørperspektiv og fx fokus på anerkendende dialog og kommunikationsformer. (EVA, Ansøgningspuljen til bedre kvalitet i dagtilbud (84 udviklingsprojekter inden for dagtilbud, 2008) Ved et klart og utvetydigt forældresamarbejde i skolen, klarer eleverne sig bedre og samarbejdet bliver et aktiv for skolen sammenlignet med skoler, hvor der er mindre forældresamarbejde (Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU Aarhus Universitet (kortlægning af 11 forhold i grundskolen, som har betydning for elevernes indlæring), 2010). Forskningen om forældreinddragelse har vist gode resultater, når der satses på empowerment, uddannelse og deltagelse i dagtilbuddets aktiviteter parallelt med barnet. Når man arbejder med empowerment som værdigrundlag, skal forældrene tages alvorligt som aktører i deres eget liv, og potentialerne skal være i centrum. Det skal dog understreges, at dette ofte vil overskride det almene dagtilbuds kerneopgaver (EVA, Ansøgningspuljen til bedre kvalitet i dagtilbud (84 udviklingsprojekter inden for dagtilbud), 2008). Ved at præge forældrenes indstilling til kost og bevægelse øges chancerne for at sundhedsindsatsen rækker ud over den tid børnene tilbringer i dagtilbuddet (EVA, Ansøgningspuljen til bedre kvalitet i dagtilbud (84 udviklingsprojekter inden for dagtilbud), 2008). Ansvaret for det enkelte barn er forældrenes, men ansvaret for de sociale dynamikker blandt børnene er pædagogers og læreres. Problemet er ofte, at forældre bliver pålagt ansvar for ting i barnets adfærd, som har med konteksten i fx børnehaven at gøre, og så føler de sig magtesløse. Pædagoger og forældre skal være bedre til at skelne mellem forskellige typer af ansvar og samarbejde om den fælles opgave (Charlotte Højholt, Iben Jensen, Dorte Kousholt, Lisbeth Lenchler, Eva Silberschmidt Viala (i Succes afhænger af jer selv og Hvem peger flaskehalsen på? ). Pædagogerne skal afklare, hvad de vil med forældresamarbejdet. De skal være tydelige i det pædagogiske arbejde og i formidlingen af det. Og så skal forældrene inddrages i 4

5 løsningen af eventuelle problemer i børnefællesskabet (Charlotte Højholt, Iben Jensen, Dorte Kousholt, Lisbeth Lenchler, Eva Silberschmidt Viala (i Succes afhænger af jer selv og Hvem peger flaskehalsen på? ). Der er svære vilkår for forældresamarbejdet i sparetider, fordi pædagogerne kan opleve, at de er nødt til at skære i kontakten til forældrene for at få tid nok til børnene. Men forskningen viser, at det er en dårlig prioritering (Charlotte Højholt, Iben Jensen, Dorte Kousholt, Lisbeth Lenchler, Eva Silberschmidt Viala i Succes afhænger af jer selv og Hvem peger flaskehalsen på? ). 5

6 Hvad gøres der i praksis? Eksempler på forældresamarbejde og forældreinddragelse I det følgende præsenteres et udpluk af de kommunale initiativer, der arbejder med forældreinddragelse. Anskuelighedspædagogik: Nordre Børnehave, Tønder Kommune, viser udsatte forældre, hvordan de kan agere ift børnene samt faciliterer netværk forældrene imellem. Med aktionsforskning som metode og med bistand af professor Per Fibæk Laursen, DPU, har Humlebæk skole bl.a. etableret forældreteam som grundlag for skolehjemsamarbejdet. Med gennemførelse af forældresamtaler i faste elev- og forældreteam søges der helt nye veje i skolehjemsamarbejdet. Handleplaner om forældreansvar i Viborg Kommune. Med det formål at fremme forældreansvaret og udvikle dialogen og samarbejdet mellem forældre og fagpersoner. Forældre som ressource er et projekt mellem to skoler i København og én skole på Fyn, Organisationen Forældre og skole samt UCC Lillebælt. Projektet koncentrerer sig om at styrke elevernes faglighed ved at inddrage forældrene på en systematisk måde. Der arbejdes med hvordan sproglige mål og forældreinddragelse kan tænkes ind i årsplanerne og dermed blive en fast integreret del af undervisningen. En undersøgelse foretaget af EVA blandt 400 skoleledere viser, at mange lærere bestræber sig på at involvere og engagere forældre og de er vedholdende, selv når samarbejdet er under pres. Indsatsen kan handle om alt fra sms er til forældre for at sikre at en elev kommer i skole, ringe til forældre for at minde om aftaler, kigge forbi hjemmet efter skoletid, hjælpe forældre til at støtte deres børns lektielæsning, fx ved at undervise forældrene i regnemåder. Undersøgelsen viser desuden, at ledere og lærere tilpasser samarbejdet med forældrene fra gang til gang afhængigt af den enkelte forælder og den specifikke problemstilling. Fra EVA rapport vedr. udviklingsprojekter inden for dagtilbud: o Forum for at mødes med forældrene ( forældrekaffen )bruges bl.a. til fysiske aktiviteter såsom skattejagt eller idræt. I denne sammenhæng lægger man bl.a. vægt på at forældrene får inspiration til hvordan de selv kan stimulere børnenes fysiske aktiviteter i hjemmet. 6

7 o Udarbejde dagtilbuddets kost- og bevægelsespolitikker i samarbejde med forældrene for at sikre at forældrene støtter og føler forpligtelse over for initiativerne. En kommune har også valgt at udarbejde fælles retningslinjer for forældresamarbejdet i forhold til den sundhedsfremmende indsats. o Individuel rådgivning af forældrene. Et enkelt projekt tilbyder også hjemmebesøg. Et eksempel på individuel rådgivning er et projekt der fokuserer på indsatsen over for overvægtige børn og deres familier. Hvis man skal forebygge eller afhjælpe overvægt, er det ifølge projektbeskrivelsen helt afgørende at inddrage familien. Med afsæt i en familierådslagning udarbejdes der i dette projekt individuelle livsstilshandleplaner mellem dagtilbuddet og det enkelte hjem der har behov for en særlig indsats. o Forsøg, der overskrider grænserne mellem det enkelte dagtilbuds indsats og forældrearbejdet som led i en samlet politisk satsning i en hel kommune, der tilbyder forældreuddannelse, forældreinvolvering i børnenes liv og læring i hverdagen institutionen, men også eksempler på en mere snæver tilgang til forældrearbejdet, hvor adfærdsregulering og karaktergivning er repræsenteret. 7

8 Litteratur om forældresamarbejde og forældreinddragelse Anvendt litteratur i vidensoversigten Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU Aarhus Universitet, kortlægning af 11 forhold i grundskolen, som har betydning for elevernes indlæring, 2010 Charles Desforges, The impact of parental involement, 2003 Charlotte Højholt, Iben Jensen, Dorte Kousholt, Lisbeth Lenchler, Eva Silberschmidt Viala i Succes afhænger af jer selv 2010 og Hvem peger flaskehalsen på?, 2010 E. Melhuish The effektive Provision of Pre-school Education (EPPE) EVA, Ansøgningspuljen til bedre kvalitet i dagtilbud (84 udviklingsprojekter inden for dagtilbud), 2008 EVA, undersøgelse blandt 400 skoleledere, 2012 KL, Fælles viden fælles handling. Ja, vi er klar! 2009 OECD-rapport Let s Read Them a Story! The Parent Factor in Education,

9 Har du lyst til at læse mere? Forældresamarbejde dilemmaer og betingelser af Røn Larsen, M. (2011, in press.). I: Jensen, A. K. & Meyer, V. T. (red.) Pædagogens bog om individ, institution og samfund. København: Akademisk Forlag. Magt og ansvar (2010) af Hanne Knudsen 'Vanskelige forældresamtaler - gode dialoger' af May Britt Drugli og Ragnhild Onsøien. Forlaget Dafolo (2010). Succes afhænger af jer selv af Vibeke Bye Jennsen (2010) i Børn& Unge nr. 23 'Vi arbejder med forældresamarbejde' af Lisbeth Lenchler-Hübertz og Lene Ditte Bjerring Bagger. Dafolo (2008). 'Professionelt forældresamarbejde' af Elsebeth Jensen og Helle Jensen. Akademisk Forlag (2007). 'Børnefællesskaber - om de andre børns betydning. At arbejde med rummelighed og forældresamarbejde' af Charlotte Højholt, Maja Røn Larsen og Anja Stanek. Forlaget Børn&Unge (2007). 'Kritiske og krævende forældre' af John Aasted Halse og Kjeld Rasmussen. Dansk Pædagogiske Forum (2007). 'Forældresamarbejde - forskning i fællesskaber af Charlotte Højholt m.fl. Dansk Psykologisk Forlag (2005). 'Forældresamarbejde om børn med særlige behov' af Lene Iversholt, Svend Bak og Steen Kabel. Dansk Pædagogisk Forum (2005). Perspektiver på de institutionelle betingelsers betydning for forældresamarbejde af Røn Larsen, M. (2005). I: Højholt, C. (ed.) Forældresamarbejde forskning i fællesskab. København: Dansk Psykologisk forlag. Hvorfor er forældresamarbejde så besværligt? Af Røn Larsen, M. (2005) Dansk Pædagogisk Tidsskrift (1), 'Tværkulturelt forældresamarbejde' af Karen Nørskov og Lone A. Sperschneider. Munkgaard (2004). 'De kompetente forældre' af Margrethe Brun Hansen. Aschehoug (2001). Hvem sagde samarbejde? af Niels Kryger, Karen Ida Dannesboe, Charlotte Palludan og Birte Ravn 9

Fælles viden fælles handling Ja, vi er klar!

Fælles viden fælles handling Ja, vi er klar! Fælles viden fælles handling Ja, vi er klar! Fælles viden fælles handling Ja, vi er klar! Fælles viden fælles handling Ja, vi er klar! Kommuneforlaget A/S 1. udgave, 1. oplag 2009 Publikationen er udarbejdet

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Det gode Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk børneliv Produktionsnr. 830019 ISBN 978-87-92460-94-3

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Det gode Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk børneliv Produktionsnr. 830019 ISBN 978-87-92460-94-3 Det gode børneliv Det gode børneliv KL 1. udgave, 1. oplag 2012 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Forsidefoto: Claus Ørsted Film & Video Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls Schultz

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE

MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE 1 ASTERISK NR. 56 DECEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE Forældreansvaret tynger, når daginstitution, skole og egne idealer gør forældre

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV Kan daginstitutioner gøre en forskel? Fra forskning om daginstitutioner

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Skolen som instrument til at bryde den negative sociale arv

Skolen som instrument til at bryde den negative sociale arv Danmarks Pædagogiske Universitet Institut for pædagogisk psykologi www.dpu.dk dpu@dpu.dk Emdrupvej 101 DK 2400 København NV Tel.: +45 3969 6633 Fax: +45 3969 2415 Skolen som instrument til at bryde den

Læs mere

Projekt Forældre som Ressource. Ydre rammer for projektet

Projekt Forældre som Ressource. Ydre rammer for projektet Lad minoritetsforældre være en del af deres børns læring Maria Neumann Larsen, lektor, Videreuddannelsen, Programmet Inklusion og Integration, Professionshøjskolen UCC Hvordan mon det er at være forældre

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Slutrapport: Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem

Slutrapport: Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem Slutrapport: Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem Aarhus 6. april 2013 Retention of vocational students in the Danish VET system. Til det strategiske forskningsråd Forfattere: Klaus

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Hvor blev drengene af?

Hvor blev drengene af? Hvor blev drengene af? køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet Camilla Hutters og Rikke Brown Hvor blev drengene af? Hvor blev drengene af? - køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet Af Camilla Hutters og

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere