REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab Regnskab fagudvalg Årsregnskab Overførsler drift Overførsler anlæg Merforbrug B&U forslag til reduktioner Økonomiorientering ultimo marts Budgetprocedure Udbetaling Danmark - deling af IT-systemer afgivelse af mandat til KOMBIT Lokalrådet for Rebild Kommune Handleplan Ansøgning fra Terndruplundfonden Eventuel afgivelse af høringssvar fra Rebild Kommune Nye vindmølleprojekter Nyt boligområde - Bæveren etape 2, Støvring Ådale Udvidelse af centerområdet i Suldrup Stillingtagen til udlæg af arealer i Støvring til detailhandelsvirksomheder for særlig pladskrævende varegrupper Forslag til ændring af vedtægter for I/S Reno-Nord - optagelse af Pandrup området i Jammerbugt Kommune som interessent Miljøtilsynsberetning Prioritering af trafiksikkerhedspuljen Prioritering af puljen til køb/salg af jord samt byggemodning Rebild Kommunes eventuelle deltagelse i SmartCity-projektet Støvring Ridecenter - udvidelse på Vestre Primærvej Handicappolitik - kommissorium Tema - Styregruppemøde Ådalscentret - april Hjemtagning af misbrugsbehandling og rådgivning - økonomi Jobrotationsprojektet Driftsafvikling i 2011 af den udekørende sygeplejegruppe i Sund Rebild efter høring

3 28. Strategi Arbejdsmarked Revideret budget Arbejdsmarked Orientering Lukket - Henvendelse om køb af ejendom Fejl! Bogmær 32. Lukket - Evt. køb af ejendom Fejl! Bogmær 33. Lukket - Låneoptagelse mio.kr. Fejl! Bogmær Underskriftsside

4 1. Afskrivninger - regnskab 2010 J.nr.: S08. Sagsnr.: 10/18703 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Inden regnskabet for år 2010 endeligt kan godkendes i Byrådet, skal de afskrivninger, der løbende er foretaget hen over regnskabsåret forelægges til godkendelse i økonomiudvalget. (jf. Rebild Kommunes Kasse-/regnskabsregulativ). De samlede afskrivninger i år 2010 udgør i alt kr ,60. Afskrivningerne er opdelt på følgende områder: Afskrivningerne via debitorsystemet ,45 Afskrivninger af div. Boliglån/indskud ,77 Afskrivninger i lønsystemet ,40 Afskrivninger i pensionssystemet ,90 Afskrivninger vedr. Salg af Bydamsvej ,00 Øvrige ,08 I alt ,60 Ovenstående poster er nærmere beskrevet i det følgende. Afskrivninger af krav der er optaget i Rebild Kommunes debitorsystem. De samlede afskrivninger fra debitorsystemet udgør i år 2010 i alt kr ,45. Afskrivningerne kan fordeles på følgende typer af krav. Børnepasning ,00 Boligstøtte ,24 Kontanthjælp ,68 Billån (invalidebil) ,10 Husleje 3.710,00 Personlige tillæg 7.500,00 Regningskrav (*) ,43 I alt ,45 Baggrunden for afskrivningerne kan opdeles i følgende poster: Boudlæg (dødsbo) ,63 Konkurser ,00 Bortfald efter 5 år reglen (forældelse jf. sociallovgivningen) ,24 Forældelse (normale forældelsesregler) ,35 Bortfald af regningskrav (**) ,23 I alt ,45 (*) Afskrivningerne på kr ,43 vedrørende regningskrav består af følgende: 209

5 Konkurser ,00 Forældelse ,11 Boudlæg (dødsbo) ,09 Bortfald af regningskrav(**) ,23 (**) Bortfald af regningskrav. Disse afskrivninger kommer i forbindelse med en oprydning i gamle regningskrav fra de gamle kommuner. Regningerne er udstedt i de gamle kommuner. De fakturaer, det drejer sig om vedrører sociale sager og er fejlagtigt blevet registreret på klienten og ikke den kommune/amt, der skulle have været registreret som debitor. Proceduren er rettet, og afskrivningerne fremkommer i år 2010 på grund af oprydning. Afskrivninger af div. Boliglån/indskud. De samlede afskrivninger på boliglån/indskud i år 2010 udgør i alt kr ,77. Afskrivning af disse krav sker i forbindelse med dødsfald, hvor boet ikke kan tilbagebetale de ydede beboerindskudslån. Afskrivning fra Lønsystemet. De samlede afskrivninger fra Lønsystemet udgør i år 2010 i alt kr ,40. Indeholdt i disse afskrivninger er der en difference vedr. AM-bidrag og A-skat på hhv og disse differencer skal ses samlet, og er en saldo der er opstået i år 2008 og 2009 som følge af indførsel af E-indkomst. Ud over disse beløb er der afskrevet kr ,01 der fejlagtigt er udbetalt til en lønmodtager. Afskrivning fra pensionssystemet. De samlede afskrivninger fra pensionssystemet udgør i regnskab 2010 i alt kr ,00. Denne afskrivning indeholder en skattedifference fra år 2007 og 2008 vedr. afdøde pensionister. Afskrivning vedr. salg af ejendommen Bydamsvej Afskrivningen er i alt kr I forbindelse med salget af ejendommen på Bydamsvej bortfaldt Rebild Kommunes indskud i Landsbyggefonden. Dette indskud var en del af finansieringen i forbindelse med opførslen. Indskud til Landsbyggefonden er kommunens tilskud til finansieringen af almennyttige boliger. Disse indskud er normalt ikke noget som kommunen forventer at få tilbage på noget tidspunkt, hvorfor disse indskud jf. de autoriserede regnskabsregler skal fjernes fra balancen inden regnskabsvedtagelsen. Øvrige afskrivninger. På denne post er der i alt afskrevet kr ,08. Dette består af en skattedifference vedr. B&U på og en afskrivning fejl i forbindelse med modregning/udbetaling af overskydende skat i år 2009 og Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der afskrives tilgodehavender på ,60. Afskrivningerne er noget større end for regnskabsår 2009 (0,5 mio.kr.) væsentligst begrundet i afskrivning, som følge af salget af Bydamsvej, samt oprydning i "gamle" regningskrav. 210

6 Afskrivningerne sker på status og forringer kommunes egen kapital, men har ingen betydning for den nuværende likviditet. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At afskrivninger 2010 godkendes Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben afskrivninger ØK

7 2. Regnskab fagudvalg J.nr.: S08. Sagsnr.: 10/18703 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Drift Det samlede driftsregnskab for 2010 for de enkelte udvalg fremgår af nedenstående hovedoversigt. For en nærmere specifikation af de enkelte områder henvises til regnskabets særlige bemærkninger, hvori det samlede resultat for de enkelte fagudvalg, sektorer og bevillingsniveauer er beskrevet og kommenteret. I bilag er der vedlagt en hovedoversigt over det samlede regnskab for Heraf fremgår en samlet balance, svarende til en likviditetsforbedring på 52,7 mio. kr., heraf er ca. 27 mio. kr. finansforskydninger mellem årerne. Likviditetsforbedringen skyldes væsentligst merindtægter/mindreudgifter på anlæg og finansiering, mens der er et vist merforbrug på driften, som det fremgår nedenfor. Det endelige regnskab behandles i sin helhed på s møde den 13. april 2011, hvor der vil være en nærmere redegørelse for det samlede regnskab. Driftsregnskab 2010 i mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2010 Afvigelse korr. Budget Afvigelse opr. Budget Rebild Kommune 1.300, , ,9-2,1 51,1 Arbejdsmarkedsudvalg 141,1 147,7 146,0-1,7 4,9 Arbejdsmarked 94,2 95,7 91,2-4,5-3,0 Sikringsydelser 46,9 52,0 54,9 2,8 7,9 Børn og Ungdomsudvalg 481,2 514,4 509,3-5,1 28,1 Børn og unge med særlige behov 57,1 81,4 82,5 1,1 25,4 Dagtilbud 113,0 114,8 114,9 0,1 1,9 Folkeskole 292,4 300,2 293,9-6,3 1,5 Tand og Sundhedspleje 18,8 18,0 18,0 0,0-0,7 Kultur og Fritidsudvalg 46,8 45,7 45,5-0,2-1,3 Fritid 38,0 37,3 37,2-0,0-0,8 Kultur og Natur 7,9 7,6 7,6-0,0-0,3 Landdistrikter 0,9 0,8 0,6-0,2-0,2 Sundhedsudvalg 403,7 410,0 406,7-3,3 3,0 Pleje og omsorg 180,4 174,8 173,5-1,3-6,9 Voksne med særlige behov og førtidspens. 154,6 160,8 158,2-2,5 3,6 Sundhed 68,7 74,4 75,0 0,5 6,3 Teknik og Miljøudvalg 40,4 57,5 63,6 6,1 23,2 Ejendomme 3,3 1,9 1,3-0,6-2,0 212

8 Forsyning -20,5-3,9-0,6 3,3 19,9 Natur og miljø 6,5 6,3 5,3-1,1-1,2 Veje og grønne områder 51,2 53,2 57,7 4,5 6,5 Økonomiudvalg 187,6 178,7 180,8 2,0-6,9 Administration 162,8 165,5 163,0-2,4 0,3 Erhverv og Turisme 3,4 3,3 3,1-0,2-0,3 Fælles lønpuljer, personale 9,6-1,2 2,4 3,6-7,1 Boligstøtte 11,8 11,1 12,1 1,0 0,3 Driftsresultatet for den ordinære drift viser i 2010 et merforbrug på 51 mio. kr. jf. ovenstående oversigt i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Fra det oprindelige driftsbudget til det korrigerede driftsbudget er der en række politisk besluttede bevillinger, som væsentligst vedrører negative overførsler fra 2009 på 38,3 mio. kr., samt positive bevillingsmæssige korrektioner tillægsbevillinger, på i alt 43 mio. kr. Sidst er der lavet en positiv 40 bevilling på 48,5 mio. kr. på byrådets møde i januar 2011 i forhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning. På Byrådets møde i marts 2010 blev der besluttet måltal i forhold til det oprindelige budget (tilladt mer- og mindreforbrug) for de enkelte udvalg på i alt 7,5 mio. kr. Siden denne beslutning er midtvejsreguleringen af kommunes bloktilskud 2010 på ca. 18 mio. kr. tilført, samt en teknisk regulering på ca. 18 mio. kr. mellem drift og anlæg, som følge af udskillelsen af Spildevand A/S. Sidst er der i december 2011 besluttet bevillingsmæssige korrektioner på ca. 4 mio. kr., væsentligst som følge af børnetalsreguleringer. Det samlede merforbrug i forhold hertil kan således opgøres til mio. kr. = 10 mio. kr., hvilket kan sættes i forhold til måltallet på 7,5 mio. kr. Det samlede resultat er således tæt på måltallet fra marts 2010 og de væsentligste årsager til, at der trods alt er et merforbrug, skyldes væsentligst udgiftsudviklingen på det specialiserede børne- og unge område, samt vintervedligeholdelsen. Nedenfor er en kort opsamling på de økonomiske resultater for de enkelte udvalg. Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabet indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget, samt 4,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket stort set er i overensstemmelse med det politisk besluttede måltal gående på budgetoverholdelse. Arbejdsmarkedsområdet blev tilført 6,6 mio. kr., i forbindelse med midtvejsreguleringen. Børne- og ungdomsudvalget Regnskabet indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt 28,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er givet en bevillingsmæssig 40 korrektion på 48 mio. kr. jf. ØKV 3. Heri var der ikke korrigeret for de bevillingsmæssige korrektioner på ca. 4 mio. kr. Dette betyder, at det reelle merforbrug på udvalgets område er 46,9 mio. kr., hvoraf 27,6 mio. kr. er en negativ overførsel fra Måltallet for området var et tilladt merforbrug på 10 mio. kr., hvilket betyder at der er et stort merforbrug i forhold til måltallet, hvilket i alt overvejende grad kan henføres til det specialiserede område for børn og unge. 213

9 Kultur- og fritidsudvalget Regnskabet indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det er givet en bevillingsmæssig 40 korrektion på -1,3 mio. kr. Måltallet for udvalget var et mindreforbrug på 1 mio. kr. Sundhedsudvalget Regnskabet indenfor Sundhedsudvalget viser et samlet netto mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt et merforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Måltallet for området var et tilladt merforbrug på 5 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med en negativ overførsel fra 2009 på 15,4 mio. kr., samt en midtvejsregulering på 5,7 mio. kr. Teknik- og miljøudvalget Regnskabet indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område viser et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt 23,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Beløbene er inklusiv en negativ bevillingsmæssig 40 korrektion på 4,3 mio. kr. Dette betyder, at det reelle merforbrug på udvalgets område er 1,8 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. er en positiv overførsel fra Merforbruget i forhold til det korrigerede budget på 23,2 mio. kr. skyldes en teknisk regulering mellem drift og anlæg på ca. 18 mio. kr. vedrørende udskillelsen af spildevandsområdet til spildevand A/S, samt merudgifter på 13,5 mio. kr. til vintervedligeholdelse. Det ses samtidig heraf, at der på andre områder har været betydelige mindreudgifter, som følge af især beslutningen om forbrugstilbageholdenhed. Måltallet på det tekniske område var et mindreforbrug på 3 mio. kr. Der er et samlet merforbrug på økonomiudvalgets område på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Resultatet er inklusiv en negativ bevillingsmæssig 40 korrektion på 7,6 mio. kr., således at der i forhold til det korrigerede budget reelt er tale om et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Der er herudover en positiv overførsel på 2,3 mio. kr. fra Merforbruget i forhold til det korrigerede budget kan væsentligst henføres til fælles lønpuljer, herunder barsel, som vedr. den samlede organisation. Måltallet for området var et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Anlæg På anlægssiden har der været merindtægter/mindreudgifter på 25,5 mio. kr., samtidig med at der er givet tillægsbevillinger for 20,7 mio. kr., hvoraf 14,5 er en overførsel fra I forhold til det korrigerede budget er der således et mindreudgifter for 31,3 mio. kr. samt merindtægter på 15 mio. kr. Der er således et samlet mindreforbrug på 46,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Anlægsregnskab 2010 I mio. kr. Regnskab 2010 Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse korr. Budget Afvigelse opr. Budget Rebild Kommune U 69,0 100,3 80,9-31,3-11,8 Rebild Kommune I -24,6-9,6-10,9-15,0-13,7 Børn og Ungdomsudvalg U 31,6 43,8 37,1-12,2-5,5 Børn og Ungdomsudvalg I -0,1 0,0 0,0-0,1-0,1 Dagtilbud U 16,0 21,2 17,7-5,2-1,7 214

10 Folkeskole U 15,3 22,6 19,4-7,2-4,1 Folkeskole I -0,1 0,0 0,0-0,1-0,1 Tand og Sundhedspleje U 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 Kultur og Fritidsudvalg U 1,2 3,1 1,0-1,8 0,3 Fritid U 1,0 2,9 0,8-1,8 0,3 Landdistrikter U 0,2 0,2 0,2-0,0 0,0 Sundhedsudvalg U 3,9 6,0 4,5-2,1-0,6 Pleje og omsorg U 3,9 6,0 4,5-2,1-0,6 Teknik og Miljøudvalg U 31,2 45,5 36,6-14,3-5,3 Teknik og Miljøudvalg I -24,1-9,6-10,9-14,5-13,2 Ejendomme U 19,5 22,8 6,4-3,3 13,1 Ejendomme I -24,0-5,1-5,1-18,9-18,9 Forsyning U 0,0 0,6 19,0-0,6-19,0 Forsyning I 0,0 0,0-1,8 0,0 1,8 Natur og miljø U 1,4 2,9 0,1-1,6 1,3 Veje og grønne områder U 10,4 19,2 11,1-8,9-0,7 Veje og grønne områder I -0,1-4,5-4,0 4,4 3,9 Økonomiudvalg U 1,1 1,9 1,8-0,9-0,7 Økonomiudvalg I -0,4 0,0 0,0-0,4-0,4 Administration U 1,0 1,6 1,5-0,6-0,5 Administration I -0,4 0,0 0,0-0,4-0,4 Erhverv og Turisme U 0,1 0,3 0,3-0,3-0,2 En væsentlig del af overskuddet vil blive ansøgt overført til 2011 i forhold uafsluttede projekter. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At regnskabet for udvalget indstilles godkendt Bilag: Hovedudsigt er udsendt sammen med Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden. Regnskabsbemærkninger til de enkelte udvalg udsendes kun i papir til de enkelte udvalgs medlemmer. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Sundhedsudvalgets regnskab 2010 indstilles godkendt. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt. 215

11 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Regnskabet indstilles godkendt. Udvalget bemærker, at det trods merudgifter til vintervedligeholdelse på 13,5 mio.kr., har været muligt at begrænse det samlede merforbrug til 1,8 mio.kr. ved forbrugstilbageholdenhed på øvrige områder (vejvedligeholdelse m.v.), hvilket må forventes at medføre øgede udgifter fremover. Udvalget indstiller, at budgettet til vintervedligeholdelse tilpasses de faktiske udgifter i forbindelse med den kommende budgetlægning. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles godkendt Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : KFU s regnskab indstilles godkendt. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben Regnskabsbemærkninger TM Åben Regnskabsbemærkninger Børn og Ungdom Åben Regnskabsbemærkninger Kultur og Fritid Åben Regnskabsbemærkninger AM Åben Regnskabsbemærkninger SU Åben Hovedoversigt regnskab

12 3. Årsregnskab 2010 J.nr.: S08. Sagsnr.: 10/18703 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed forelægges Regnskab 2010 for Rebild Kommune. Der er særskilt behandlet regnskab på de respektive fagudvalg. Som bilag til dette punkt er vedlagt det samlede regnskab opdelt i en specifikationsdel inklusiv omkostningsregnskab, samt en årsberetning. Driftsresultatet for den ordinære drift viser i 2010 et mindreforbrug/overskud i forhold til det korrigerede budget på 2,1 mio. kr. eller 0,2 %, mens der er et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 51,1 mio. kr. svarende til 3,9 %. At afvigelsen i forhold til det korrigerede budget alene er på 2,1 mio.kr. skyldes, at der er givet en tillægsbevilling på 48,5 mio.kr. jf. Styrelsesloven 40, hvori det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning. Der har i 2010 været merforbrug på en række områder blandt andet det specialiserede socialområde for børn og unge, specialundervisning, dagpleje, vederlagsfri fysioterapi, medfinansiering af sundhedsvæsenet samt ældreområdet, herunder især vedr. ældreboliger. Endelig har 2 vintre med megen sne og glatføre givet væsentlige merudgifter. Specielt for ældreområdet bør nævnes, at der i forhold til det oprindelige budget er et mindreforbrug, og der er således afdraget på merforbruget fra tidligere år. På anlægssiden har der været mindreudgifter på 46,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, mens der har været et merforbrug i forhold til det oprindelige anlægsbudget på 25,6 mio. kr. En stor del af forklaringen skyldes et betydelige bedre grundsalg end budgetteret, idet der er solgt 31 byggegrunde samt en erhvervsgrund på kvm. i Porsborgparken. Der er i alt solgt grunde for 21,9 mio.kr., og der var budgetteret med 5,1 mio. kr. På udgiftssiden har der i 2010 været forholdsvis store mindreforbrug til bygning og renovering af institutioner blandt andet ny daginstitution i Skørping, Suldrup Skole, Bavnebakkeskolen og Ådalscentret. Der har også været mindreforbrug på veje og grønne områder, her er det især projekter som bytorvet i Støvring, rundkørsel i Skørping og vejrenovering/forskønnelse der er blevet udskudt eller forsinket. På finansieringssiden er likviditeten blevet forbedret. De likvide aktiver ultimo 2010 er opgjort til 28,3 mio. kr., hvilket betyder en likviditetsforbedring på 52,6 mio. kr. i forhold til primo I regnskabet, det omkostningsbaserede regnskab, der er vedlagt som bilag til sagen, er der en nærmere specifikation af de likvide aktiver. Der er i 2010 optaget nye lån for i alt 39,5 mio. kr., herunder de særlige lånemuligheder til kvalitetsfondsområderne. Endvidere er der omlagt lån for ca. 60 mio. kr. jævnfør Byrådets 217

13 beslutning om at forlænge løbetiden, og dermed opnå lavere ydelsesudgift. Rebild Kommune havde for 2010 valgt at benytte sig af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag grundet finanskrisens usikkerhed omkring indvirkningen på udskrivningsgrundlaget. Det samme gør sig gældende for tilskud og udligning. På dette område er der modtaget et nyt beskæftigelsestilskud, som udgør 51 mio.kr. i Dette tilskud finansierer udgifter til forsikrede ledige. Nedenfor er vist en kort oversigt over regnskabsresultatet Regnskab 2010 Oprindelig Tillægsbev Korrigeret Regnskab i mio. kr. Budget Budget Drift 1.300,80 53, , ,90 Anlæg 70 20,7 90,7 44,4 Drift og anlæg i alt 1.370,80 73, , ,30 Finansforskydninger -0,1 0-0,1-27,5 Låneafvikling/optagelse 15,2-13 2,2 0,1 Skatter ,70 1,4-1046, ,10 Generelle tilskud m.v. -352,4-19,3-371,7-372,5 Likviditetsforbrug/forøgelse -14,20-5,50 28,80-52,70 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At regnskabet oversendes til Byrådet med henblik på godkendelse og afgivelse til revisionen samt, At afvigelser mellem bevillinger og regnskab godkendes. Beslutning i den : Indstilles godkendt. 218

14 4. Overførsler drift J.nr.: S08. Sagsnr.: 10/18703 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes der en opgørelse over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor den kommunale drift. Der er vedlagt en oversigt på kontraktniveau som bilag samt forslag om overførsler fra 2010 til Reglerne omkring overførselsadgang på driften blev besluttet på s møde i december 2010 i forbindelse med beslutningen af regnskabsproceduren. Det blev samtidig besluttet, at der på mødet i februar 2011 skulle fremlægges mere principielle retningslinjer for overførsler fra 2010 til 2011 samt forslag til frigivelse af opsparede midler. Med baggrund i dels Budgetaftalen som ikke tillader budgetoverskridelse i kommunerne og dels presset på kommunens likviditet, besluttede Byrådet på møde i februar 2011 en model som giver tæt balance mellem frigivelse af indefrosne midler/overskud og afvikling af gæld/merforbrug. Modellen indebærer følgende: 219 Merforbrug (incl. evt. bunden opsparing fra tidligere) på kontraktniveau afvikles jævnfør nedenstående opdeling: Merforbrug på op til 3 % af det oprindelige nettobudget skal afvikles i år 1 (2011) Merforbrug over 3% og op til 5 % af det oprindelige nettobudget skal afvikles over to år (2011 og 2012) Merforbrug over 5 % af det oprindelige nettobudget afvikles som udgangspunkt over tre år ( ). Ved større merforbrug laves der konkrete aftaler. Mindreforbrug (incl. evt. bunden opsparing) beregnes og frigives ud fra samme principper som et merforbrug, det vil sige at: Mindreforbrug på op til 1,5 % af det oprindelige nettobudget frigives til år 1 (2011). Afhængig af de økonomiske forhold kan der i de efterfølgende år ske en regulering af frigørelsesprocenten. Afvigelser fra beslutning om overførsel og besluttet model: Det specialiserede socialområde (børn og unge samt voksenområdet) Beslutning i Byrådet februar 2011 at merforbruget fratrækkes genopretning i budget 2011 på 16,3 mio. kr. for 2009 og 2010 dvs. i alt 32,6 mio. kr. Administration - Beslutning i Byrådet februar 2011 at overskud/underskud nettoficering af som følge af ny struktur. Boligstøtte - Beslutning i Byrådet februar 2011 der ikke sker overførsel pga. konjunkturafhængighed Bibliotek - Der ligger en Byrådsbeslutning fra september 2009 om at inventar i for-

15 bindelse med bygning af nyt bibliotek skal finansieres af bibliotekets opsparede midler kr. Administrationen anbefaler, at overførslen sker som anlægsoverførsel. Ældreboliger - Fuld overførsel af merforbrug til 2011, merforbruget udlignes via lejeindtægter. Forslaget om overførsler fra er lavet efter de godkendte retningslinier med undtagelse af de nævnte afvigelser. Der er således ikke taget højde for de bemærkninger/ønsker som kontraktholderne har indsendt i regnskabsbemærkninger / kontraktevalueringer for Der henvises til kontraktevalueringerne på Rebild.dk. De foreslåede overførsler til 2011 på driftsområderne kan ses af nedenstående oversigt. Driftsoverførsler Overførsel til 2011 Opsparing/ afdrag i kr. Merforbrug Mindreforbrug Merforbrug Mindreforbrug Arbejdsmarkedsudvalg Børn og Ungdomsudvalg Kultur og Fritidsudvalg Sundhedsudvalg Teknik og Miljøudvalg Økonomiudvalg I alt Forslag til overførsel på de enkelte kontraktområder fremgår af bilaget. Fordeling af overførslerne på kontraktholderniveau og øvrige områder foretages efter godkendelsen af regnskab Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Fremgår af vedlagte bilag. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At overførslerne godkendes. At overførsel på akkumuleret opsparing på Bibliotek kr. overføres som anlægsoverførsel. At der er fuld overførsel af merforbrug på ældreboliger idet merforbruget udlignes via lejeindtægter. Bilag: Bilag til alle fagudvalg udsendes sammen med dagsordenen til BU. 220

16 Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen vedr. Sundhedsudvalgets område indstilles godkendt. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt for så vidt angår TMU s område. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Børne- og ungdomsudvalget indstiller at overførslerne af mindreforbrug på Dagtilbud og Folkeskole indefryses til 2012, samt at den negative overførsel på specialundervisning og dagpleje, i alt 3,4 mio.kr, overføres til Jf. punkt 16. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Overførslerne indenfor KFU indstilles godkendt. Beslutning i den : Indstilles godkendt med bemærkning - at indstillingen fra BU (06. april 2011 pkt. 15) vedr. overførsler af såvel merforbrug som mindreforbrug godkendes. - at rammen for overførslen af mindreforbrug for alle øvrige områder nedsættes fra 1½% til 1%. Der udarbejdes en konsekvensberegning til BY. Bilag: Åben Overførsler forslag 221

17 5. Overførsler anlæg J.nr.: S08. Sagsnr.: 10/18703 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes, der en opgørelse over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor de kommunale anlæg. En detaljeret oversigt er vedlagt som bilag. Som det fremgår af nedenstående oversigt på udvalgsniveau, er der anlægsmæssigt et samlet mindreforbrug på 45,7 mio. kr., hvoraf der er forslag til overførsel på 28,6 mio. kr. Den primære forklaring på afvigelsen mellem mindreforbrug og overførslen er merindtægter på 14,4 mio.kr., hvilket hovedsageligt vedrører salgsindtægter. Der er ikke overførsel på salgsindtægter. Som udgangspunkt kan det nævnes, at der er overførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter, dog er der for de løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Direktionen anbefaler samtidig, at der sker en vis reduktion i overførslerne bl.a. for at skabe et mere realistisk udgangspunkt for, hvad der reelt kan gennemføres af anlægsprojekter i Med dette udgangspunkt peges bl.a. på, at der ikke i fuld omfang sker overførsler af div. rammebeløb. Det bemærkes at der overførslen på anlæg sidste år var på 14,6 mio. kr. Dette indebærer blandt andet at rammebeløbet under løbende opsamling skoler er foreslået nedsat, således at der alene overføres en pulje på 0,5 mio. kr., samt at forskønnelses- og trafiksikkerhedspuljen er reduceret med 0,9 mio. kr., således at der alene overføres en pulje på 1 mio. kr. Undtaget er dog forsyningsområdet, hvor der kører et mellemregningsforhold på balancen. Dvs. at kommunens forpligtigelser til forsyningsområdet automatisk opdateres i forbindelse med afslutning af regnskabsår, samtidig er en del af forsyningsområdet overgået til selvstændigt selskab i Generelt er der mindreforbrug på mange af områderne i det projekter er blevet udskudt pga. tidlig vinter i På Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrører mindreforbruget primært skolerenoveringer samt den nye daginstitution i Skørping. Udvalget besluttede på marts mødet 2011 at iværksætte sanering af tagkonstruktion på Øster Hornum Børnehave indenfor en beløbsramme på kr., det foreslås at mindreforbruget på modernisering af daginstitutioner anvendes hertil. For Kultur og Fritid overføres der 2,6 mio.kr., heraf kommer 0,8 mio. kr. fra driften på Nørager Bibliotek - der ligger en Byrådsbeslutning fra september 2010 om, at inventar i forbindelse med bygning af nyt bibliotek skal finansieres af bibliotekets opsparede driftsmidler kr. Administrationen anbefaler, at overførslen sker som anlægsoverførsel. 222

18 På Sundhedsudvalgets område er der et mindreforbrug på analyse af boliger til ældre og handicappede på 0,6 mio. kr., heraf overføres 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af skitseprojekt for Mastruplund. Det fra 2009 overførte beløb vedrørende grundkapital til ældreboliger finansieres af byggemodningen for Støvring Ådale. De uforbrugte budgetbeløb på Teknik- og Miljøudvalgets område vedr. primært byggemodningsprojekter, Bytorv i Støvring, Bælum Bæk, cykelstier, rundkørsel i Skørping samt vejrenovering og forskønnelse. I alt foreslås der overført 12,3 mio.kr. ud af et samlet mindreforbrug på udgifterne på 14,3 mio. kr. På s område vedrører de uforbrugte midler; skitseprojektet for nyt rådhus, radiosystem SINE samt planstrategi/kommuneplan. De foreslåede overførsler til 2011 på anlægsområderne kan ses af nedenstående oversigt. Anlægsoverførsler i mio. Kr. Korr. Budget 2010 Regnskab 2010 Afvigelse Børn- og Ungdomsudvalget U I 43,8 31,6-0,1 12,2 0,1 Kultur- og Fritidsudvalget U 3,1 1,2 1,8 I 0 Sundhedsudvalget U 6,0 3,9 2,1 I Teknik- og Miljøudvalget U 45,5 31,2 14,3 I -9,6-23,5 14,0 U 1,9 1,1 0,9 I -0,4 0,4 GRAND TOTAL U 100,3 69,0 31,3 I -9,6-24,0 14,4 N 90,7 45,0 45,7 Forslag til overførsel 10,2 2,6 2,2 12,3 1,3 28,6 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Hvis der overføres jf. indstilling - betyder det en tillægsbevilling til anlæg på 28,6 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der overføres 28,6 mio. kr. til budget At bevillinger under 0,5 mio. kr. frigives i forbindelse med overførslen Bilag: Bilag til alle fagudvalg udsendes sammen med dagsordenen til BU. 223

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den 06-04-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 2, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den 06-04-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 2, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 2, Terndrup Rådhus. Møde slut: 18:30 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsordenen. 43 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 19-05-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 19-05-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:15 Fraværende: REFERAT Thøger E. Kristensen. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen i pkt. 12 til pkt. 18 samt pkt.

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere