REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab Regnskab fagudvalg Årsregnskab Overførsler drift Overførsler anlæg Merforbrug B&U forslag til reduktioner Økonomiorientering ultimo marts Budgetprocedure Udbetaling Danmark - deling af IT-systemer afgivelse af mandat til KOMBIT Lokalrådet for Rebild Kommune Handleplan Ansøgning fra Terndruplundfonden Eventuel afgivelse af høringssvar fra Rebild Kommune Nye vindmølleprojekter Nyt boligområde - Bæveren etape 2, Støvring Ådale Udvidelse af centerområdet i Suldrup Stillingtagen til udlæg af arealer i Støvring til detailhandelsvirksomheder for særlig pladskrævende varegrupper Forslag til ændring af vedtægter for I/S Reno-Nord - optagelse af Pandrup området i Jammerbugt Kommune som interessent Miljøtilsynsberetning Prioritering af trafiksikkerhedspuljen Prioritering af puljen til køb/salg af jord samt byggemodning Rebild Kommunes eventuelle deltagelse i SmartCity-projektet Støvring Ridecenter - udvidelse på Vestre Primærvej Handicappolitik - kommissorium Tema - Styregruppemøde Ådalscentret - april Hjemtagning af misbrugsbehandling og rådgivning - økonomi Jobrotationsprojektet Driftsafvikling i 2011 af den udekørende sygeplejegruppe i Sund Rebild efter høring

3 28. Strategi Arbejdsmarked Revideret budget Arbejdsmarked Orientering Lukket - Henvendelse om køb af ejendom Fejl! Bogmær 32. Lukket - Evt. køb af ejendom Fejl! Bogmær 33. Lukket - Låneoptagelse mio.kr. Fejl! Bogmær Underskriftsside

4 1. Afskrivninger - regnskab 2010 J.nr.: S08. Sagsnr.: 10/18703 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Inden regnskabet for år 2010 endeligt kan godkendes i Byrådet, skal de afskrivninger, der løbende er foretaget hen over regnskabsåret forelægges til godkendelse i økonomiudvalget. (jf. Rebild Kommunes Kasse-/regnskabsregulativ). De samlede afskrivninger i år 2010 udgør i alt kr ,60. Afskrivningerne er opdelt på følgende områder: Afskrivningerne via debitorsystemet ,45 Afskrivninger af div. Boliglån/indskud ,77 Afskrivninger i lønsystemet ,40 Afskrivninger i pensionssystemet ,90 Afskrivninger vedr. Salg af Bydamsvej ,00 Øvrige ,08 I alt ,60 Ovenstående poster er nærmere beskrevet i det følgende. Afskrivninger af krav der er optaget i Rebild Kommunes debitorsystem. De samlede afskrivninger fra debitorsystemet udgør i år 2010 i alt kr ,45. Afskrivningerne kan fordeles på følgende typer af krav. Børnepasning ,00 Boligstøtte ,24 Kontanthjælp ,68 Billån (invalidebil) ,10 Husleje 3.710,00 Personlige tillæg 7.500,00 Regningskrav (*) ,43 I alt ,45 Baggrunden for afskrivningerne kan opdeles i følgende poster: Boudlæg (dødsbo) ,63 Konkurser ,00 Bortfald efter 5 år reglen (forældelse jf. sociallovgivningen) ,24 Forældelse (normale forældelsesregler) ,35 Bortfald af regningskrav (**) ,23 I alt ,45 (*) Afskrivningerne på kr ,43 vedrørende regningskrav består af følgende: 209

5 Konkurser ,00 Forældelse ,11 Boudlæg (dødsbo) ,09 Bortfald af regningskrav(**) ,23 (**) Bortfald af regningskrav. Disse afskrivninger kommer i forbindelse med en oprydning i gamle regningskrav fra de gamle kommuner. Regningerne er udstedt i de gamle kommuner. De fakturaer, det drejer sig om vedrører sociale sager og er fejlagtigt blevet registreret på klienten og ikke den kommune/amt, der skulle have været registreret som debitor. Proceduren er rettet, og afskrivningerne fremkommer i år 2010 på grund af oprydning. Afskrivninger af div. Boliglån/indskud. De samlede afskrivninger på boliglån/indskud i år 2010 udgør i alt kr ,77. Afskrivning af disse krav sker i forbindelse med dødsfald, hvor boet ikke kan tilbagebetale de ydede beboerindskudslån. Afskrivning fra Lønsystemet. De samlede afskrivninger fra Lønsystemet udgør i år 2010 i alt kr ,40. Indeholdt i disse afskrivninger er der en difference vedr. AM-bidrag og A-skat på hhv og disse differencer skal ses samlet, og er en saldo der er opstået i år 2008 og 2009 som følge af indførsel af E-indkomst. Ud over disse beløb er der afskrevet kr ,01 der fejlagtigt er udbetalt til en lønmodtager. Afskrivning fra pensionssystemet. De samlede afskrivninger fra pensionssystemet udgør i regnskab 2010 i alt kr ,00. Denne afskrivning indeholder en skattedifference fra år 2007 og 2008 vedr. afdøde pensionister. Afskrivning vedr. salg af ejendommen Bydamsvej Afskrivningen er i alt kr I forbindelse med salget af ejendommen på Bydamsvej bortfaldt Rebild Kommunes indskud i Landsbyggefonden. Dette indskud var en del af finansieringen i forbindelse med opførslen. Indskud til Landsbyggefonden er kommunens tilskud til finansieringen af almennyttige boliger. Disse indskud er normalt ikke noget som kommunen forventer at få tilbage på noget tidspunkt, hvorfor disse indskud jf. de autoriserede regnskabsregler skal fjernes fra balancen inden regnskabsvedtagelsen. Øvrige afskrivninger. På denne post er der i alt afskrevet kr ,08. Dette består af en skattedifference vedr. B&U på og en afskrivning fejl i forbindelse med modregning/udbetaling af overskydende skat i år 2009 og Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der afskrives tilgodehavender på ,60. Afskrivningerne er noget større end for regnskabsår 2009 (0,5 mio.kr.) væsentligst begrundet i afskrivning, som følge af salget af Bydamsvej, samt oprydning i "gamle" regningskrav. 210

6 Afskrivningerne sker på status og forringer kommunes egen kapital, men har ingen betydning for den nuværende likviditet. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At afskrivninger 2010 godkendes Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben afskrivninger ØK

7 2. Regnskab fagudvalg J.nr.: S08. Sagsnr.: 10/18703 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Drift Det samlede driftsregnskab for 2010 for de enkelte udvalg fremgår af nedenstående hovedoversigt. For en nærmere specifikation af de enkelte områder henvises til regnskabets særlige bemærkninger, hvori det samlede resultat for de enkelte fagudvalg, sektorer og bevillingsniveauer er beskrevet og kommenteret. I bilag er der vedlagt en hovedoversigt over det samlede regnskab for Heraf fremgår en samlet balance, svarende til en likviditetsforbedring på 52,7 mio. kr., heraf er ca. 27 mio. kr. finansforskydninger mellem årerne. Likviditetsforbedringen skyldes væsentligst merindtægter/mindreudgifter på anlæg og finansiering, mens der er et vist merforbrug på driften, som det fremgår nedenfor. Det endelige regnskab behandles i sin helhed på s møde den 13. april 2011, hvor der vil være en nærmere redegørelse for det samlede regnskab. Driftsregnskab 2010 i mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2010 Afvigelse korr. Budget Afvigelse opr. Budget Rebild Kommune 1.300, , ,9-2,1 51,1 Arbejdsmarkedsudvalg 141,1 147,7 146,0-1,7 4,9 Arbejdsmarked 94,2 95,7 91,2-4,5-3,0 Sikringsydelser 46,9 52,0 54,9 2,8 7,9 Børn og Ungdomsudvalg 481,2 514,4 509,3-5,1 28,1 Børn og unge med særlige behov 57,1 81,4 82,5 1,1 25,4 Dagtilbud 113,0 114,8 114,9 0,1 1,9 Folkeskole 292,4 300,2 293,9-6,3 1,5 Tand og Sundhedspleje 18,8 18,0 18,0 0,0-0,7 Kultur og Fritidsudvalg 46,8 45,7 45,5-0,2-1,3 Fritid 38,0 37,3 37,2-0,0-0,8 Kultur og Natur 7,9 7,6 7,6-0,0-0,3 Landdistrikter 0,9 0,8 0,6-0,2-0,2 Sundhedsudvalg 403,7 410,0 406,7-3,3 3,0 Pleje og omsorg 180,4 174,8 173,5-1,3-6,9 Voksne med særlige behov og førtidspens. 154,6 160,8 158,2-2,5 3,6 Sundhed 68,7 74,4 75,0 0,5 6,3 Teknik og Miljøudvalg 40,4 57,5 63,6 6,1 23,2 Ejendomme 3,3 1,9 1,3-0,6-2,0 212

8 Forsyning -20,5-3,9-0,6 3,3 19,9 Natur og miljø 6,5 6,3 5,3-1,1-1,2 Veje og grønne områder 51,2 53,2 57,7 4,5 6,5 Økonomiudvalg 187,6 178,7 180,8 2,0-6,9 Administration 162,8 165,5 163,0-2,4 0,3 Erhverv og Turisme 3,4 3,3 3,1-0,2-0,3 Fælles lønpuljer, personale 9,6-1,2 2,4 3,6-7,1 Boligstøtte 11,8 11,1 12,1 1,0 0,3 Driftsresultatet for den ordinære drift viser i 2010 et merforbrug på 51 mio. kr. jf. ovenstående oversigt i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Fra det oprindelige driftsbudget til det korrigerede driftsbudget er der en række politisk besluttede bevillinger, som væsentligst vedrører negative overførsler fra 2009 på 38,3 mio. kr., samt positive bevillingsmæssige korrektioner tillægsbevillinger, på i alt 43 mio. kr. Sidst er der lavet en positiv 40 bevilling på 48,5 mio. kr. på byrådets møde i januar 2011 i forhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning. På Byrådets møde i marts 2010 blev der besluttet måltal i forhold til det oprindelige budget (tilladt mer- og mindreforbrug) for de enkelte udvalg på i alt 7,5 mio. kr. Siden denne beslutning er midtvejsreguleringen af kommunes bloktilskud 2010 på ca. 18 mio. kr. tilført, samt en teknisk regulering på ca. 18 mio. kr. mellem drift og anlæg, som følge af udskillelsen af Spildevand A/S. Sidst er der i december 2011 besluttet bevillingsmæssige korrektioner på ca. 4 mio. kr., væsentligst som følge af børnetalsreguleringer. Det samlede merforbrug i forhold hertil kan således opgøres til mio. kr. = 10 mio. kr., hvilket kan sættes i forhold til måltallet på 7,5 mio. kr. Det samlede resultat er således tæt på måltallet fra marts 2010 og de væsentligste årsager til, at der trods alt er et merforbrug, skyldes væsentligst udgiftsudviklingen på det specialiserede børne- og unge område, samt vintervedligeholdelsen. Nedenfor er en kort opsamling på de økonomiske resultater for de enkelte udvalg. Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabet indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget, samt 4,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket stort set er i overensstemmelse med det politisk besluttede måltal gående på budgetoverholdelse. Arbejdsmarkedsområdet blev tilført 6,6 mio. kr., i forbindelse med midtvejsreguleringen. Børne- og ungdomsudvalget Regnskabet indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt 28,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er givet en bevillingsmæssig 40 korrektion på 48 mio. kr. jf. ØKV 3. Heri var der ikke korrigeret for de bevillingsmæssige korrektioner på ca. 4 mio. kr. Dette betyder, at det reelle merforbrug på udvalgets område er 46,9 mio. kr., hvoraf 27,6 mio. kr. er en negativ overførsel fra Måltallet for området var et tilladt merforbrug på 10 mio. kr., hvilket betyder at der er et stort merforbrug i forhold til måltallet, hvilket i alt overvejende grad kan henføres til det specialiserede område for børn og unge. 213

9 Kultur- og fritidsudvalget Regnskabet indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det er givet en bevillingsmæssig 40 korrektion på -1,3 mio. kr. Måltallet for udvalget var et mindreforbrug på 1 mio. kr. Sundhedsudvalget Regnskabet indenfor Sundhedsudvalget viser et samlet netto mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt et merforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Måltallet for området var et tilladt merforbrug på 5 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med en negativ overførsel fra 2009 på 15,4 mio. kr., samt en midtvejsregulering på 5,7 mio. kr. Teknik- og miljøudvalget Regnskabet indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område viser et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt 23,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Beløbene er inklusiv en negativ bevillingsmæssig 40 korrektion på 4,3 mio. kr. Dette betyder, at det reelle merforbrug på udvalgets område er 1,8 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. er en positiv overførsel fra Merforbruget i forhold til det korrigerede budget på 23,2 mio. kr. skyldes en teknisk regulering mellem drift og anlæg på ca. 18 mio. kr. vedrørende udskillelsen af spildevandsområdet til spildevand A/S, samt merudgifter på 13,5 mio. kr. til vintervedligeholdelse. Det ses samtidig heraf, at der på andre områder har været betydelige mindreudgifter, som følge af især beslutningen om forbrugstilbageholdenhed. Måltallet på det tekniske område var et mindreforbrug på 3 mio. kr. Der er et samlet merforbrug på økonomiudvalgets område på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Resultatet er inklusiv en negativ bevillingsmæssig 40 korrektion på 7,6 mio. kr., således at der i forhold til det korrigerede budget reelt er tale om et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Der er herudover en positiv overførsel på 2,3 mio. kr. fra Merforbruget i forhold til det korrigerede budget kan væsentligst henføres til fælles lønpuljer, herunder barsel, som vedr. den samlede organisation. Måltallet for området var et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Anlæg På anlægssiden har der været merindtægter/mindreudgifter på 25,5 mio. kr., samtidig med at der er givet tillægsbevillinger for 20,7 mio. kr., hvoraf 14,5 er en overførsel fra I forhold til det korrigerede budget er der således et mindreudgifter for 31,3 mio. kr. samt merindtægter på 15 mio. kr. Der er således et samlet mindreforbrug på 46,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Anlægsregnskab 2010 I mio. kr. Regnskab 2010 Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse korr. Budget Afvigelse opr. Budget Rebild Kommune U 69,0 100,3 80,9-31,3-11,8 Rebild Kommune I -24,6-9,6-10,9-15,0-13,7 Børn og Ungdomsudvalg U 31,6 43,8 37,1-12,2-5,5 Børn og Ungdomsudvalg I -0,1 0,0 0,0-0,1-0,1 Dagtilbud U 16,0 21,2 17,7-5,2-1,7 214

10 Folkeskole U 15,3 22,6 19,4-7,2-4,1 Folkeskole I -0,1 0,0 0,0-0,1-0,1 Tand og Sundhedspleje U 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 Kultur og Fritidsudvalg U 1,2 3,1 1,0-1,8 0,3 Fritid U 1,0 2,9 0,8-1,8 0,3 Landdistrikter U 0,2 0,2 0,2-0,0 0,0 Sundhedsudvalg U 3,9 6,0 4,5-2,1-0,6 Pleje og omsorg U 3,9 6,0 4,5-2,1-0,6 Teknik og Miljøudvalg U 31,2 45,5 36,6-14,3-5,3 Teknik og Miljøudvalg I -24,1-9,6-10,9-14,5-13,2 Ejendomme U 19,5 22,8 6,4-3,3 13,1 Ejendomme I -24,0-5,1-5,1-18,9-18,9 Forsyning U 0,0 0,6 19,0-0,6-19,0 Forsyning I 0,0 0,0-1,8 0,0 1,8 Natur og miljø U 1,4 2,9 0,1-1,6 1,3 Veje og grønne områder U 10,4 19,2 11,1-8,9-0,7 Veje og grønne områder I -0,1-4,5-4,0 4,4 3,9 Økonomiudvalg U 1,1 1,9 1,8-0,9-0,7 Økonomiudvalg I -0,4 0,0 0,0-0,4-0,4 Administration U 1,0 1,6 1,5-0,6-0,5 Administration I -0,4 0,0 0,0-0,4-0,4 Erhverv og Turisme U 0,1 0,3 0,3-0,3-0,2 En væsentlig del af overskuddet vil blive ansøgt overført til 2011 i forhold uafsluttede projekter. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At regnskabet for udvalget indstilles godkendt Bilag: Hovedudsigt er udsendt sammen med Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden. Regnskabsbemærkninger til de enkelte udvalg udsendes kun i papir til de enkelte udvalgs medlemmer. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Sundhedsudvalgets regnskab 2010 indstilles godkendt. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt. 215

11 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Regnskabet indstilles godkendt. Udvalget bemærker, at det trods merudgifter til vintervedligeholdelse på 13,5 mio.kr., har været muligt at begrænse det samlede merforbrug til 1,8 mio.kr. ved forbrugstilbageholdenhed på øvrige områder (vejvedligeholdelse m.v.), hvilket må forventes at medføre øgede udgifter fremover. Udvalget indstiller, at budgettet til vintervedligeholdelse tilpasses de faktiske udgifter i forbindelse med den kommende budgetlægning. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles godkendt Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : KFU s regnskab indstilles godkendt. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben Regnskabsbemærkninger TM Åben Regnskabsbemærkninger Børn og Ungdom Åben Regnskabsbemærkninger Kultur og Fritid Åben Regnskabsbemærkninger AM Åben Regnskabsbemærkninger SU Åben Hovedoversigt regnskab

12 3. Årsregnskab 2010 J.nr.: S08. Sagsnr.: 10/18703 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed forelægges Regnskab 2010 for Rebild Kommune. Der er særskilt behandlet regnskab på de respektive fagudvalg. Som bilag til dette punkt er vedlagt det samlede regnskab opdelt i en specifikationsdel inklusiv omkostningsregnskab, samt en årsberetning. Driftsresultatet for den ordinære drift viser i 2010 et mindreforbrug/overskud i forhold til det korrigerede budget på 2,1 mio. kr. eller 0,2 %, mens der er et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 51,1 mio. kr. svarende til 3,9 %. At afvigelsen i forhold til det korrigerede budget alene er på 2,1 mio.kr. skyldes, at der er givet en tillægsbevilling på 48,5 mio.kr. jf. Styrelsesloven 40, hvori det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning. Der har i 2010 været merforbrug på en række områder blandt andet det specialiserede socialområde for børn og unge, specialundervisning, dagpleje, vederlagsfri fysioterapi, medfinansiering af sundhedsvæsenet samt ældreområdet, herunder især vedr. ældreboliger. Endelig har 2 vintre med megen sne og glatføre givet væsentlige merudgifter. Specielt for ældreområdet bør nævnes, at der i forhold til det oprindelige budget er et mindreforbrug, og der er således afdraget på merforbruget fra tidligere år. På anlægssiden har der været mindreudgifter på 46,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, mens der har været et merforbrug i forhold til det oprindelige anlægsbudget på 25,6 mio. kr. En stor del af forklaringen skyldes et betydelige bedre grundsalg end budgetteret, idet der er solgt 31 byggegrunde samt en erhvervsgrund på kvm. i Porsborgparken. Der er i alt solgt grunde for 21,9 mio.kr., og der var budgetteret med 5,1 mio. kr. På udgiftssiden har der i 2010 været forholdsvis store mindreforbrug til bygning og renovering af institutioner blandt andet ny daginstitution i Skørping, Suldrup Skole, Bavnebakkeskolen og Ådalscentret. Der har også været mindreforbrug på veje og grønne områder, her er det især projekter som bytorvet i Støvring, rundkørsel i Skørping og vejrenovering/forskønnelse der er blevet udskudt eller forsinket. På finansieringssiden er likviditeten blevet forbedret. De likvide aktiver ultimo 2010 er opgjort til 28,3 mio. kr., hvilket betyder en likviditetsforbedring på 52,6 mio. kr. i forhold til primo I regnskabet, det omkostningsbaserede regnskab, der er vedlagt som bilag til sagen, er der en nærmere specifikation af de likvide aktiver. Der er i 2010 optaget nye lån for i alt 39,5 mio. kr., herunder de særlige lånemuligheder til kvalitetsfondsområderne. Endvidere er der omlagt lån for ca. 60 mio. kr. jævnfør Byrådets 217

13 beslutning om at forlænge løbetiden, og dermed opnå lavere ydelsesudgift. Rebild Kommune havde for 2010 valgt at benytte sig af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag grundet finanskrisens usikkerhed omkring indvirkningen på udskrivningsgrundlaget. Det samme gør sig gældende for tilskud og udligning. På dette område er der modtaget et nyt beskæftigelsestilskud, som udgør 51 mio.kr. i Dette tilskud finansierer udgifter til forsikrede ledige. Nedenfor er vist en kort oversigt over regnskabsresultatet Regnskab 2010 Oprindelig Tillægsbev Korrigeret Regnskab i mio. kr. Budget Budget Drift 1.300,80 53, , ,90 Anlæg 70 20,7 90,7 44,4 Drift og anlæg i alt 1.370,80 73, , ,30 Finansforskydninger -0,1 0-0,1-27,5 Låneafvikling/optagelse 15,2-13 2,2 0,1 Skatter ,70 1,4-1046, ,10 Generelle tilskud m.v. -352,4-19,3-371,7-372,5 Likviditetsforbrug/forøgelse -14,20-5,50 28,80-52,70 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At regnskabet oversendes til Byrådet med henblik på godkendelse og afgivelse til revisionen samt, At afvigelser mellem bevillinger og regnskab godkendes. Beslutning i den : Indstilles godkendt. 218

14 4. Overførsler drift J.nr.: S08. Sagsnr.: 10/18703 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes der en opgørelse over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor den kommunale drift. Der er vedlagt en oversigt på kontraktniveau som bilag samt forslag om overførsler fra 2010 til Reglerne omkring overførselsadgang på driften blev besluttet på s møde i december 2010 i forbindelse med beslutningen af regnskabsproceduren. Det blev samtidig besluttet, at der på mødet i februar 2011 skulle fremlægges mere principielle retningslinjer for overførsler fra 2010 til 2011 samt forslag til frigivelse af opsparede midler. Med baggrund i dels Budgetaftalen som ikke tillader budgetoverskridelse i kommunerne og dels presset på kommunens likviditet, besluttede Byrådet på møde i februar 2011 en model som giver tæt balance mellem frigivelse af indefrosne midler/overskud og afvikling af gæld/merforbrug. Modellen indebærer følgende: 219 Merforbrug (incl. evt. bunden opsparing fra tidligere) på kontraktniveau afvikles jævnfør nedenstående opdeling: Merforbrug på op til 3 % af det oprindelige nettobudget skal afvikles i år 1 (2011) Merforbrug over 3% og op til 5 % af det oprindelige nettobudget skal afvikles over to år (2011 og 2012) Merforbrug over 5 % af det oprindelige nettobudget afvikles som udgangspunkt over tre år ( ). Ved større merforbrug laves der konkrete aftaler. Mindreforbrug (incl. evt. bunden opsparing) beregnes og frigives ud fra samme principper som et merforbrug, det vil sige at: Mindreforbrug på op til 1,5 % af det oprindelige nettobudget frigives til år 1 (2011). Afhængig af de økonomiske forhold kan der i de efterfølgende år ske en regulering af frigørelsesprocenten. Afvigelser fra beslutning om overførsel og besluttet model: Det specialiserede socialområde (børn og unge samt voksenområdet) Beslutning i Byrådet februar 2011 at merforbruget fratrækkes genopretning i budget 2011 på 16,3 mio. kr. for 2009 og 2010 dvs. i alt 32,6 mio. kr. Administration - Beslutning i Byrådet februar 2011 at overskud/underskud nettoficering af som følge af ny struktur. Boligstøtte - Beslutning i Byrådet februar 2011 der ikke sker overførsel pga. konjunkturafhængighed Bibliotek - Der ligger en Byrådsbeslutning fra september 2009 om at inventar i for-

15 bindelse med bygning af nyt bibliotek skal finansieres af bibliotekets opsparede midler kr. Administrationen anbefaler, at overførslen sker som anlægsoverførsel. Ældreboliger - Fuld overførsel af merforbrug til 2011, merforbruget udlignes via lejeindtægter. Forslaget om overførsler fra er lavet efter de godkendte retningslinier med undtagelse af de nævnte afvigelser. Der er således ikke taget højde for de bemærkninger/ønsker som kontraktholderne har indsendt i regnskabsbemærkninger / kontraktevalueringer for Der henvises til kontraktevalueringerne på Rebild.dk. De foreslåede overførsler til 2011 på driftsområderne kan ses af nedenstående oversigt. Driftsoverførsler Overførsel til 2011 Opsparing/ afdrag i kr. Merforbrug Mindreforbrug Merforbrug Mindreforbrug Arbejdsmarkedsudvalg Børn og Ungdomsudvalg Kultur og Fritidsudvalg Sundhedsudvalg Teknik og Miljøudvalg Økonomiudvalg I alt Forslag til overførsel på de enkelte kontraktområder fremgår af bilaget. Fordeling af overførslerne på kontraktholderniveau og øvrige områder foretages efter godkendelsen af regnskab Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Fremgår af vedlagte bilag. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At overførslerne godkendes. At overførsel på akkumuleret opsparing på Bibliotek kr. overføres som anlægsoverførsel. At der er fuld overførsel af merforbrug på ældreboliger idet merforbruget udlignes via lejeindtægter. Bilag: Bilag til alle fagudvalg udsendes sammen med dagsordenen til BU. 220

16 Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen vedr. Sundhedsudvalgets område indstilles godkendt. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt for så vidt angår TMU s område. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Børne- og ungdomsudvalget indstiller at overførslerne af mindreforbrug på Dagtilbud og Folkeskole indefryses til 2012, samt at den negative overførsel på specialundervisning og dagpleje, i alt 3,4 mio.kr, overføres til Jf. punkt 16. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Overførslerne indenfor KFU indstilles godkendt. Beslutning i den : Indstilles godkendt med bemærkning - at indstillingen fra BU (06. april 2011 pkt. 15) vedr. overførsler af såvel merforbrug som mindreforbrug godkendes. - at rammen for overførslen af mindreforbrug for alle øvrige områder nedsættes fra 1½% til 1%. Der udarbejdes en konsekvensberegning til BY. Bilag: Åben Overførsler forslag 221

17 5. Overførsler anlæg J.nr.: S08. Sagsnr.: 10/18703 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes, der en opgørelse over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor de kommunale anlæg. En detaljeret oversigt er vedlagt som bilag. Som det fremgår af nedenstående oversigt på udvalgsniveau, er der anlægsmæssigt et samlet mindreforbrug på 45,7 mio. kr., hvoraf der er forslag til overførsel på 28,6 mio. kr. Den primære forklaring på afvigelsen mellem mindreforbrug og overførslen er merindtægter på 14,4 mio.kr., hvilket hovedsageligt vedrører salgsindtægter. Der er ikke overførsel på salgsindtægter. Som udgangspunkt kan det nævnes, at der er overførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter, dog er der for de løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Direktionen anbefaler samtidig, at der sker en vis reduktion i overførslerne bl.a. for at skabe et mere realistisk udgangspunkt for, hvad der reelt kan gennemføres af anlægsprojekter i Med dette udgangspunkt peges bl.a. på, at der ikke i fuld omfang sker overførsler af div. rammebeløb. Det bemærkes at der overførslen på anlæg sidste år var på 14,6 mio. kr. Dette indebærer blandt andet at rammebeløbet under løbende opsamling skoler er foreslået nedsat, således at der alene overføres en pulje på 0,5 mio. kr., samt at forskønnelses- og trafiksikkerhedspuljen er reduceret med 0,9 mio. kr., således at der alene overføres en pulje på 1 mio. kr. Undtaget er dog forsyningsområdet, hvor der kører et mellemregningsforhold på balancen. Dvs. at kommunens forpligtigelser til forsyningsområdet automatisk opdateres i forbindelse med afslutning af regnskabsår, samtidig er en del af forsyningsområdet overgået til selvstændigt selskab i Generelt er der mindreforbrug på mange af områderne i det projekter er blevet udskudt pga. tidlig vinter i På Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrører mindreforbruget primært skolerenoveringer samt den nye daginstitution i Skørping. Udvalget besluttede på marts mødet 2011 at iværksætte sanering af tagkonstruktion på Øster Hornum Børnehave indenfor en beløbsramme på kr., det foreslås at mindreforbruget på modernisering af daginstitutioner anvendes hertil. For Kultur og Fritid overføres der 2,6 mio.kr., heraf kommer 0,8 mio. kr. fra driften på Nørager Bibliotek - der ligger en Byrådsbeslutning fra september 2010 om, at inventar i forbindelse med bygning af nyt bibliotek skal finansieres af bibliotekets opsparede driftsmidler kr. Administrationen anbefaler, at overførslen sker som anlægsoverførsel. 222

18 På Sundhedsudvalgets område er der et mindreforbrug på analyse af boliger til ældre og handicappede på 0,6 mio. kr., heraf overføres 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af skitseprojekt for Mastruplund. Det fra 2009 overførte beløb vedrørende grundkapital til ældreboliger finansieres af byggemodningen for Støvring Ådale. De uforbrugte budgetbeløb på Teknik- og Miljøudvalgets område vedr. primært byggemodningsprojekter, Bytorv i Støvring, Bælum Bæk, cykelstier, rundkørsel i Skørping samt vejrenovering og forskønnelse. I alt foreslås der overført 12,3 mio.kr. ud af et samlet mindreforbrug på udgifterne på 14,3 mio. kr. På s område vedrører de uforbrugte midler; skitseprojektet for nyt rådhus, radiosystem SINE samt planstrategi/kommuneplan. De foreslåede overførsler til 2011 på anlægsområderne kan ses af nedenstående oversigt. Anlægsoverførsler i mio. Kr. Korr. Budget 2010 Regnskab 2010 Afvigelse Børn- og Ungdomsudvalget U I 43,8 31,6-0,1 12,2 0,1 Kultur- og Fritidsudvalget U 3,1 1,2 1,8 I 0 Sundhedsudvalget U 6,0 3,9 2,1 I Teknik- og Miljøudvalget U 45,5 31,2 14,3 I -9,6-23,5 14,0 U 1,9 1,1 0,9 I -0,4 0,4 GRAND TOTAL U 100,3 69,0 31,3 I -9,6-24,0 14,4 N 90,7 45,0 45,7 Forslag til overførsel 10,2 2,6 2,2 12,3 1,3 28,6 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Hvis der overføres jf. indstilling - betyder det en tillægsbevilling til anlæg på 28,6 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der overføres 28,6 mio. kr. til budget At bevillinger under 0,5 mio. kr. frigives i forbindelse med overførslen Bilag: Bilag til alle fagudvalg udsendes sammen med dagsordenen til BU. 223

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:30 Fraværende: REFERAT Helle Astrup og Søren Søe-Larsen. Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af pkt. 1 til pkt. 5.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den 06-04-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 2, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den 06-04-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 2, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 2, Terndrup Rådhus. Møde slut: 18:30 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsordenen. 43 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:00. Sted: Rebild Produktionsskole, Møllegårdsvej 7, 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juni 2010

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009, 2010 og overslagsårene 107 Underskriftsside 111

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:50 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Forslag til ændring af vedtægter for I/S Reno-Nord - optagelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:50. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Sektor-MED Ældre 196 2.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere