REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab Regnskab fagudvalg Årsregnskab Overførsler drift Overførsler anlæg Merforbrug B&U forslag til reduktioner Økonomiorientering ultimo marts Budgetprocedure Udbetaling Danmark - deling af IT-systemer afgivelse af mandat til KOMBIT Lokalrådet for Rebild Kommune Handleplan Ansøgning fra Terndruplundfonden Eventuel afgivelse af høringssvar fra Rebild Kommune Nye vindmølleprojekter Nyt boligområde - Bæveren etape 2, Støvring Ådale Udvidelse af centerområdet i Suldrup Stillingtagen til udlæg af arealer i Støvring til detailhandelsvirksomheder for særlig pladskrævende varegrupper Forslag til ændring af vedtægter for I/S Reno-Nord - optagelse af Pandrup området i Jammerbugt Kommune som interessent Miljøtilsynsberetning Prioritering af trafiksikkerhedspuljen Prioritering af puljen til køb/salg af jord samt byggemodning Rebild Kommunes eventuelle deltagelse i SmartCity-projektet Støvring Ridecenter - udvidelse på Vestre Primærvej Handicappolitik - kommissorium Tema - Styregruppemøde Ådalscentret - april Hjemtagning af misbrugsbehandling og rådgivning - økonomi Jobrotationsprojektet Driftsafvikling i 2011 af den udekørende sygeplejegruppe i Sund Rebild efter høring

3 28. Strategi Arbejdsmarked Revideret budget Arbejdsmarked Orientering Lukket - Henvendelse om køb af ejendom Fejl! Bogmær 32. Lukket - Evt. køb af ejendom Fejl! Bogmær 33. Lukket - Låneoptagelse mio.kr. Fejl! Bogmær Underskriftsside

4 1. Afskrivninger - regnskab 2010 J.nr.: S08. Sagsnr.: 10/18703 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Inden regnskabet for år 2010 endeligt kan godkendes i Byrådet, skal de afskrivninger, der løbende er foretaget hen over regnskabsåret forelægges til godkendelse i økonomiudvalget. (jf. Rebild Kommunes Kasse-/regnskabsregulativ). De samlede afskrivninger i år 2010 udgør i alt kr ,60. Afskrivningerne er opdelt på følgende områder: Afskrivningerne via debitorsystemet ,45 Afskrivninger af div. Boliglån/indskud ,77 Afskrivninger i lønsystemet ,40 Afskrivninger i pensionssystemet ,90 Afskrivninger vedr. Salg af Bydamsvej ,00 Øvrige ,08 I alt ,60 Ovenstående poster er nærmere beskrevet i det følgende. Afskrivninger af krav der er optaget i Rebild Kommunes debitorsystem. De samlede afskrivninger fra debitorsystemet udgør i år 2010 i alt kr ,45. Afskrivningerne kan fordeles på følgende typer af krav. Børnepasning ,00 Boligstøtte ,24 Kontanthjælp ,68 Billån (invalidebil) ,10 Husleje 3.710,00 Personlige tillæg 7.500,00 Regningskrav (*) ,43 I alt ,45 Baggrunden for afskrivningerne kan opdeles i følgende poster: Boudlæg (dødsbo) ,63 Konkurser ,00 Bortfald efter 5 år reglen (forældelse jf. sociallovgivningen) ,24 Forældelse (normale forældelsesregler) ,35 Bortfald af regningskrav (**) ,23 I alt ,45 (*) Afskrivningerne på kr ,43 vedrørende regningskrav består af følgende: 209

5 Konkurser ,00 Forældelse ,11 Boudlæg (dødsbo) ,09 Bortfald af regningskrav(**) ,23 (**) Bortfald af regningskrav. Disse afskrivninger kommer i forbindelse med en oprydning i gamle regningskrav fra de gamle kommuner. Regningerne er udstedt i de gamle kommuner. De fakturaer, det drejer sig om vedrører sociale sager og er fejlagtigt blevet registreret på klienten og ikke den kommune/amt, der skulle have været registreret som debitor. Proceduren er rettet, og afskrivningerne fremkommer i år 2010 på grund af oprydning. Afskrivninger af div. Boliglån/indskud. De samlede afskrivninger på boliglån/indskud i år 2010 udgør i alt kr ,77. Afskrivning af disse krav sker i forbindelse med dødsfald, hvor boet ikke kan tilbagebetale de ydede beboerindskudslån. Afskrivning fra Lønsystemet. De samlede afskrivninger fra Lønsystemet udgør i år 2010 i alt kr ,40. Indeholdt i disse afskrivninger er der en difference vedr. AM-bidrag og A-skat på hhv og disse differencer skal ses samlet, og er en saldo der er opstået i år 2008 og 2009 som følge af indførsel af E-indkomst. Ud over disse beløb er der afskrevet kr ,01 der fejlagtigt er udbetalt til en lønmodtager. Afskrivning fra pensionssystemet. De samlede afskrivninger fra pensionssystemet udgør i regnskab 2010 i alt kr ,00. Denne afskrivning indeholder en skattedifference fra år 2007 og 2008 vedr. afdøde pensionister. Afskrivning vedr. salg af ejendommen Bydamsvej Afskrivningen er i alt kr I forbindelse med salget af ejendommen på Bydamsvej bortfaldt Rebild Kommunes indskud i Landsbyggefonden. Dette indskud var en del af finansieringen i forbindelse med opførslen. Indskud til Landsbyggefonden er kommunens tilskud til finansieringen af almennyttige boliger. Disse indskud er normalt ikke noget som kommunen forventer at få tilbage på noget tidspunkt, hvorfor disse indskud jf. de autoriserede regnskabsregler skal fjernes fra balancen inden regnskabsvedtagelsen. Øvrige afskrivninger. På denne post er der i alt afskrevet kr ,08. Dette består af en skattedifference vedr. B&U på og en afskrivning fejl i forbindelse med modregning/udbetaling af overskydende skat i år 2009 og Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der afskrives tilgodehavender på ,60. Afskrivningerne er noget større end for regnskabsår 2009 (0,5 mio.kr.) væsentligst begrundet i afskrivning, som følge af salget af Bydamsvej, samt oprydning i "gamle" regningskrav. 210

6 Afskrivningerne sker på status og forringer kommunes egen kapital, men har ingen betydning for den nuværende likviditet. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At afskrivninger 2010 godkendes Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben afskrivninger ØK

7 2. Regnskab fagudvalg J.nr.: S08. Sagsnr.: 10/18703 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Drift Det samlede driftsregnskab for 2010 for de enkelte udvalg fremgår af nedenstående hovedoversigt. For en nærmere specifikation af de enkelte områder henvises til regnskabets særlige bemærkninger, hvori det samlede resultat for de enkelte fagudvalg, sektorer og bevillingsniveauer er beskrevet og kommenteret. I bilag er der vedlagt en hovedoversigt over det samlede regnskab for Heraf fremgår en samlet balance, svarende til en likviditetsforbedring på 52,7 mio. kr., heraf er ca. 27 mio. kr. finansforskydninger mellem årerne. Likviditetsforbedringen skyldes væsentligst merindtægter/mindreudgifter på anlæg og finansiering, mens der er et vist merforbrug på driften, som det fremgår nedenfor. Det endelige regnskab behandles i sin helhed på s møde den 13. april 2011, hvor der vil være en nærmere redegørelse for det samlede regnskab. Driftsregnskab 2010 i mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2010 Afvigelse korr. Budget Afvigelse opr. Budget Rebild Kommune 1.300, , ,9-2,1 51,1 Arbejdsmarkedsudvalg 141,1 147,7 146,0-1,7 4,9 Arbejdsmarked 94,2 95,7 91,2-4,5-3,0 Sikringsydelser 46,9 52,0 54,9 2,8 7,9 Børn og Ungdomsudvalg 481,2 514,4 509,3-5,1 28,1 Børn og unge med særlige behov 57,1 81,4 82,5 1,1 25,4 Dagtilbud 113,0 114,8 114,9 0,1 1,9 Folkeskole 292,4 300,2 293,9-6,3 1,5 Tand og Sundhedspleje 18,8 18,0 18,0 0,0-0,7 Kultur og Fritidsudvalg 46,8 45,7 45,5-0,2-1,3 Fritid 38,0 37,3 37,2-0,0-0,8 Kultur og Natur 7,9 7,6 7,6-0,0-0,3 Landdistrikter 0,9 0,8 0,6-0,2-0,2 Sundhedsudvalg 403,7 410,0 406,7-3,3 3,0 Pleje og omsorg 180,4 174,8 173,5-1,3-6,9 Voksne med særlige behov og førtidspens. 154,6 160,8 158,2-2,5 3,6 Sundhed 68,7 74,4 75,0 0,5 6,3 Teknik og Miljøudvalg 40,4 57,5 63,6 6,1 23,2 Ejendomme 3,3 1,9 1,3-0,6-2,0 212

8 Forsyning -20,5-3,9-0,6 3,3 19,9 Natur og miljø 6,5 6,3 5,3-1,1-1,2 Veje og grønne områder 51,2 53,2 57,7 4,5 6,5 Økonomiudvalg 187,6 178,7 180,8 2,0-6,9 Administration 162,8 165,5 163,0-2,4 0,3 Erhverv og Turisme 3,4 3,3 3,1-0,2-0,3 Fælles lønpuljer, personale 9,6-1,2 2,4 3,6-7,1 Boligstøtte 11,8 11,1 12,1 1,0 0,3 Driftsresultatet for den ordinære drift viser i 2010 et merforbrug på 51 mio. kr. jf. ovenstående oversigt i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Fra det oprindelige driftsbudget til det korrigerede driftsbudget er der en række politisk besluttede bevillinger, som væsentligst vedrører negative overførsler fra 2009 på 38,3 mio. kr., samt positive bevillingsmæssige korrektioner tillægsbevillinger, på i alt 43 mio. kr. Sidst er der lavet en positiv 40 bevilling på 48,5 mio. kr. på byrådets møde i januar 2011 i forhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning. På Byrådets møde i marts 2010 blev der besluttet måltal i forhold til det oprindelige budget (tilladt mer- og mindreforbrug) for de enkelte udvalg på i alt 7,5 mio. kr. Siden denne beslutning er midtvejsreguleringen af kommunes bloktilskud 2010 på ca. 18 mio. kr. tilført, samt en teknisk regulering på ca. 18 mio. kr. mellem drift og anlæg, som følge af udskillelsen af Spildevand A/S. Sidst er der i december 2011 besluttet bevillingsmæssige korrektioner på ca. 4 mio. kr., væsentligst som følge af børnetalsreguleringer. Det samlede merforbrug i forhold hertil kan således opgøres til mio. kr. = 10 mio. kr., hvilket kan sættes i forhold til måltallet på 7,5 mio. kr. Det samlede resultat er således tæt på måltallet fra marts 2010 og de væsentligste årsager til, at der trods alt er et merforbrug, skyldes væsentligst udgiftsudviklingen på det specialiserede børne- og unge område, samt vintervedligeholdelsen. Nedenfor er en kort opsamling på de økonomiske resultater for de enkelte udvalg. Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabet indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget, samt 4,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket stort set er i overensstemmelse med det politisk besluttede måltal gående på budgetoverholdelse. Arbejdsmarkedsområdet blev tilført 6,6 mio. kr., i forbindelse med midtvejsreguleringen. Børne- og ungdomsudvalget Regnskabet indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt 28,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er givet en bevillingsmæssig 40 korrektion på 48 mio. kr. jf. ØKV 3. Heri var der ikke korrigeret for de bevillingsmæssige korrektioner på ca. 4 mio. kr. Dette betyder, at det reelle merforbrug på udvalgets område er 46,9 mio. kr., hvoraf 27,6 mio. kr. er en negativ overførsel fra Måltallet for området var et tilladt merforbrug på 10 mio. kr., hvilket betyder at der er et stort merforbrug i forhold til måltallet, hvilket i alt overvejende grad kan henføres til det specialiserede område for børn og unge. 213

9 Kultur- og fritidsudvalget Regnskabet indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det er givet en bevillingsmæssig 40 korrektion på -1,3 mio. kr. Måltallet for udvalget var et mindreforbrug på 1 mio. kr. Sundhedsudvalget Regnskabet indenfor Sundhedsudvalget viser et samlet netto mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt et merforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Måltallet for området var et tilladt merforbrug på 5 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med en negativ overførsel fra 2009 på 15,4 mio. kr., samt en midtvejsregulering på 5,7 mio. kr. Teknik- og miljøudvalget Regnskabet indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område viser et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt 23,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Beløbene er inklusiv en negativ bevillingsmæssig 40 korrektion på 4,3 mio. kr. Dette betyder, at det reelle merforbrug på udvalgets område er 1,8 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. er en positiv overførsel fra Merforbruget i forhold til det korrigerede budget på 23,2 mio. kr. skyldes en teknisk regulering mellem drift og anlæg på ca. 18 mio. kr. vedrørende udskillelsen af spildevandsområdet til spildevand A/S, samt merudgifter på 13,5 mio. kr. til vintervedligeholdelse. Det ses samtidig heraf, at der på andre områder har været betydelige mindreudgifter, som følge af især beslutningen om forbrugstilbageholdenhed. Måltallet på det tekniske område var et mindreforbrug på 3 mio. kr. Der er et samlet merforbrug på økonomiudvalgets område på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Resultatet er inklusiv en negativ bevillingsmæssig 40 korrektion på 7,6 mio. kr., således at der i forhold til det korrigerede budget reelt er tale om et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Der er herudover en positiv overførsel på 2,3 mio. kr. fra Merforbruget i forhold til det korrigerede budget kan væsentligst henføres til fælles lønpuljer, herunder barsel, som vedr. den samlede organisation. Måltallet for området var et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Anlæg På anlægssiden har der været merindtægter/mindreudgifter på 25,5 mio. kr., samtidig med at der er givet tillægsbevillinger for 20,7 mio. kr., hvoraf 14,5 er en overførsel fra I forhold til det korrigerede budget er der således et mindreudgifter for 31,3 mio. kr. samt merindtægter på 15 mio. kr. Der er således et samlet mindreforbrug på 46,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Anlægsregnskab 2010 I mio. kr. Regnskab 2010 Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse korr. Budget Afvigelse opr. Budget Rebild Kommune U 69,0 100,3 80,9-31,3-11,8 Rebild Kommune I -24,6-9,6-10,9-15,0-13,7 Børn og Ungdomsudvalg U 31,6 43,8 37,1-12,2-5,5 Børn og Ungdomsudvalg I -0,1 0,0 0,0-0,1-0,1 Dagtilbud U 16,0 21,2 17,7-5,2-1,7 214

10 Folkeskole U 15,3 22,6 19,4-7,2-4,1 Folkeskole I -0,1 0,0 0,0-0,1-0,1 Tand og Sundhedspleje U 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 Kultur og Fritidsudvalg U 1,2 3,1 1,0-1,8 0,3 Fritid U 1,0 2,9 0,8-1,8 0,3 Landdistrikter U 0,2 0,2 0,2-0,0 0,0 Sundhedsudvalg U 3,9 6,0 4,5-2,1-0,6 Pleje og omsorg U 3,9 6,0 4,5-2,1-0,6 Teknik og Miljøudvalg U 31,2 45,5 36,6-14,3-5,3 Teknik og Miljøudvalg I -24,1-9,6-10,9-14,5-13,2 Ejendomme U 19,5 22,8 6,4-3,3 13,1 Ejendomme I -24,0-5,1-5,1-18,9-18,9 Forsyning U 0,0 0,6 19,0-0,6-19,0 Forsyning I 0,0 0,0-1,8 0,0 1,8 Natur og miljø U 1,4 2,9 0,1-1,6 1,3 Veje og grønne områder U 10,4 19,2 11,1-8,9-0,7 Veje og grønne områder I -0,1-4,5-4,0 4,4 3,9 Økonomiudvalg U 1,1 1,9 1,8-0,9-0,7 Økonomiudvalg I -0,4 0,0 0,0-0,4-0,4 Administration U 1,0 1,6 1,5-0,6-0,5 Administration I -0,4 0,0 0,0-0,4-0,4 Erhverv og Turisme U 0,1 0,3 0,3-0,3-0,2 En væsentlig del af overskuddet vil blive ansøgt overført til 2011 i forhold uafsluttede projekter. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At regnskabet for udvalget indstilles godkendt Bilag: Hovedudsigt er udsendt sammen med Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden. Regnskabsbemærkninger til de enkelte udvalg udsendes kun i papir til de enkelte udvalgs medlemmer. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Sundhedsudvalgets regnskab 2010 indstilles godkendt. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt. 215

11 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Regnskabet indstilles godkendt. Udvalget bemærker, at det trods merudgifter til vintervedligeholdelse på 13,5 mio.kr., har været muligt at begrænse det samlede merforbrug til 1,8 mio.kr. ved forbrugstilbageholdenhed på øvrige områder (vejvedligeholdelse m.v.), hvilket må forventes at medføre øgede udgifter fremover. Udvalget indstiller, at budgettet til vintervedligeholdelse tilpasses de faktiske udgifter i forbindelse med den kommende budgetlægning. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles godkendt Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : KFU s regnskab indstilles godkendt. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben Regnskabsbemærkninger TM Åben Regnskabsbemærkninger Børn og Ungdom Åben Regnskabsbemærkninger Kultur og Fritid Åben Regnskabsbemærkninger AM Åben Regnskabsbemærkninger SU Åben Hovedoversigt regnskab

12 3. Årsregnskab 2010 J.nr.: S08. Sagsnr.: 10/18703 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed forelægges Regnskab 2010 for Rebild Kommune. Der er særskilt behandlet regnskab på de respektive fagudvalg. Som bilag til dette punkt er vedlagt det samlede regnskab opdelt i en specifikationsdel inklusiv omkostningsregnskab, samt en årsberetning. Driftsresultatet for den ordinære drift viser i 2010 et mindreforbrug/overskud i forhold til det korrigerede budget på 2,1 mio. kr. eller 0,2 %, mens der er et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 51,1 mio. kr. svarende til 3,9 %. At afvigelsen i forhold til det korrigerede budget alene er på 2,1 mio.kr. skyldes, at der er givet en tillægsbevilling på 48,5 mio.kr. jf. Styrelsesloven 40, hvori det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning. Der har i 2010 været merforbrug på en række områder blandt andet det specialiserede socialområde for børn og unge, specialundervisning, dagpleje, vederlagsfri fysioterapi, medfinansiering af sundhedsvæsenet samt ældreområdet, herunder især vedr. ældreboliger. Endelig har 2 vintre med megen sne og glatføre givet væsentlige merudgifter. Specielt for ældreområdet bør nævnes, at der i forhold til det oprindelige budget er et mindreforbrug, og der er således afdraget på merforbruget fra tidligere år. På anlægssiden har der været mindreudgifter på 46,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, mens der har været et merforbrug i forhold til det oprindelige anlægsbudget på 25,6 mio. kr. En stor del af forklaringen skyldes et betydelige bedre grundsalg end budgetteret, idet der er solgt 31 byggegrunde samt en erhvervsgrund på kvm. i Porsborgparken. Der er i alt solgt grunde for 21,9 mio.kr., og der var budgetteret med 5,1 mio. kr. På udgiftssiden har der i 2010 været forholdsvis store mindreforbrug til bygning og renovering af institutioner blandt andet ny daginstitution i Skørping, Suldrup Skole, Bavnebakkeskolen og Ådalscentret. Der har også været mindreforbrug på veje og grønne områder, her er det især projekter som bytorvet i Støvring, rundkørsel i Skørping og vejrenovering/forskønnelse der er blevet udskudt eller forsinket. På finansieringssiden er likviditeten blevet forbedret. De likvide aktiver ultimo 2010 er opgjort til 28,3 mio. kr., hvilket betyder en likviditetsforbedring på 52,6 mio. kr. i forhold til primo I regnskabet, det omkostningsbaserede regnskab, der er vedlagt som bilag til sagen, er der en nærmere specifikation af de likvide aktiver. Der er i 2010 optaget nye lån for i alt 39,5 mio. kr., herunder de særlige lånemuligheder til kvalitetsfondsområderne. Endvidere er der omlagt lån for ca. 60 mio. kr. jævnfør Byrådets 217

13 beslutning om at forlænge løbetiden, og dermed opnå lavere ydelsesudgift. Rebild Kommune havde for 2010 valgt at benytte sig af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag grundet finanskrisens usikkerhed omkring indvirkningen på udskrivningsgrundlaget. Det samme gør sig gældende for tilskud og udligning. På dette område er der modtaget et nyt beskæftigelsestilskud, som udgør 51 mio.kr. i Dette tilskud finansierer udgifter til forsikrede ledige. Nedenfor er vist en kort oversigt over regnskabsresultatet Regnskab 2010 Oprindelig Tillægsbev Korrigeret Regnskab i mio. kr. Budget Budget Drift 1.300,80 53, , ,90 Anlæg 70 20,7 90,7 44,4 Drift og anlæg i alt 1.370,80 73, , ,30 Finansforskydninger -0,1 0-0,1-27,5 Låneafvikling/optagelse 15,2-13 2,2 0,1 Skatter ,70 1,4-1046, ,10 Generelle tilskud m.v. -352,4-19,3-371,7-372,5 Likviditetsforbrug/forøgelse -14,20-5,50 28,80-52,70 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At regnskabet oversendes til Byrådet med henblik på godkendelse og afgivelse til revisionen samt, At afvigelser mellem bevillinger og regnskab godkendes. Beslutning i den : Indstilles godkendt. 218

14 4. Overførsler drift J.nr.: S08. Sagsnr.: 10/18703 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes der en opgørelse over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor den kommunale drift. Der er vedlagt en oversigt på kontraktniveau som bilag samt forslag om overførsler fra 2010 til Reglerne omkring overførselsadgang på driften blev besluttet på s møde i december 2010 i forbindelse med beslutningen af regnskabsproceduren. Det blev samtidig besluttet, at der på mødet i februar 2011 skulle fremlægges mere principielle retningslinjer for overførsler fra 2010 til 2011 samt forslag til frigivelse af opsparede midler. Med baggrund i dels Budgetaftalen som ikke tillader budgetoverskridelse i kommunerne og dels presset på kommunens likviditet, besluttede Byrådet på møde i februar 2011 en model som giver tæt balance mellem frigivelse af indefrosne midler/overskud og afvikling af gæld/merforbrug. Modellen indebærer følgende: 219 Merforbrug (incl. evt. bunden opsparing fra tidligere) på kontraktniveau afvikles jævnfør nedenstående opdeling: Merforbrug på op til 3 % af det oprindelige nettobudget skal afvikles i år 1 (2011) Merforbrug over 3% og op til 5 % af det oprindelige nettobudget skal afvikles over to år (2011 og 2012) Merforbrug over 5 % af det oprindelige nettobudget afvikles som udgangspunkt over tre år ( ). Ved større merforbrug laves der konkrete aftaler. Mindreforbrug (incl. evt. bunden opsparing) beregnes og frigives ud fra samme principper som et merforbrug, det vil sige at: Mindreforbrug på op til 1,5 % af det oprindelige nettobudget frigives til år 1 (2011). Afhængig af de økonomiske forhold kan der i de efterfølgende år ske en regulering af frigørelsesprocenten. Afvigelser fra beslutning om overførsel og besluttet model: Det specialiserede socialområde (børn og unge samt voksenområdet) Beslutning i Byrådet februar 2011 at merforbruget fratrækkes genopretning i budget 2011 på 16,3 mio. kr. for 2009 og 2010 dvs. i alt 32,6 mio. kr. Administration - Beslutning i Byrådet februar 2011 at overskud/underskud nettoficering af som følge af ny struktur. Boligstøtte - Beslutning i Byrådet februar 2011 der ikke sker overførsel pga. konjunkturafhængighed Bibliotek - Der ligger en Byrådsbeslutning fra september 2009 om at inventar i for-

15 bindelse med bygning af nyt bibliotek skal finansieres af bibliotekets opsparede midler kr. Administrationen anbefaler, at overførslen sker som anlægsoverførsel. Ældreboliger - Fuld overførsel af merforbrug til 2011, merforbruget udlignes via lejeindtægter. Forslaget om overførsler fra er lavet efter de godkendte retningslinier med undtagelse af de nævnte afvigelser. Der er således ikke taget højde for de bemærkninger/ønsker som kontraktholderne har indsendt i regnskabsbemærkninger / kontraktevalueringer for Der henvises til kontraktevalueringerne på Rebild.dk. De foreslåede overførsler til 2011 på driftsområderne kan ses af nedenstående oversigt. Driftsoverførsler Overførsel til 2011 Opsparing/ afdrag i kr. Merforbrug Mindreforbrug Merforbrug Mindreforbrug Arbejdsmarkedsudvalg Børn og Ungdomsudvalg Kultur og Fritidsudvalg Sundhedsudvalg Teknik og Miljøudvalg Økonomiudvalg I alt Forslag til overførsel på de enkelte kontraktområder fremgår af bilaget. Fordeling af overførslerne på kontraktholderniveau og øvrige områder foretages efter godkendelsen af regnskab Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Fremgår af vedlagte bilag. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At overførslerne godkendes. At overførsel på akkumuleret opsparing på Bibliotek kr. overføres som anlægsoverførsel. At der er fuld overførsel af merforbrug på ældreboliger idet merforbruget udlignes via lejeindtægter. Bilag: Bilag til alle fagudvalg udsendes sammen med dagsordenen til BU. 220

16 Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen vedr. Sundhedsudvalgets område indstilles godkendt. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt for så vidt angår TMU s område. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Børne- og ungdomsudvalget indstiller at overførslerne af mindreforbrug på Dagtilbud og Folkeskole indefryses til 2012, samt at den negative overførsel på specialundervisning og dagpleje, i alt 3,4 mio.kr, overføres til Jf. punkt 16. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Overførslerne indenfor KFU indstilles godkendt. Beslutning i den : Indstilles godkendt med bemærkning - at indstillingen fra BU (06. april 2011 pkt. 15) vedr. overførsler af såvel merforbrug som mindreforbrug godkendes. - at rammen for overførslen af mindreforbrug for alle øvrige områder nedsættes fra 1½% til 1%. Der udarbejdes en konsekvensberegning til BY. Bilag: Åben Overførsler forslag 221

17 5. Overførsler anlæg J.nr.: S08. Sagsnr.: 10/18703 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes, der en opgørelse over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor de kommunale anlæg. En detaljeret oversigt er vedlagt som bilag. Som det fremgår af nedenstående oversigt på udvalgsniveau, er der anlægsmæssigt et samlet mindreforbrug på 45,7 mio. kr., hvoraf der er forslag til overførsel på 28,6 mio. kr. Den primære forklaring på afvigelsen mellem mindreforbrug og overførslen er merindtægter på 14,4 mio.kr., hvilket hovedsageligt vedrører salgsindtægter. Der er ikke overførsel på salgsindtægter. Som udgangspunkt kan det nævnes, at der er overførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter, dog er der for de løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Direktionen anbefaler samtidig, at der sker en vis reduktion i overførslerne bl.a. for at skabe et mere realistisk udgangspunkt for, hvad der reelt kan gennemføres af anlægsprojekter i Med dette udgangspunkt peges bl.a. på, at der ikke i fuld omfang sker overførsler af div. rammebeløb. Det bemærkes at der overførslen på anlæg sidste år var på 14,6 mio. kr. Dette indebærer blandt andet at rammebeløbet under løbende opsamling skoler er foreslået nedsat, således at der alene overføres en pulje på 0,5 mio. kr., samt at forskønnelses- og trafiksikkerhedspuljen er reduceret med 0,9 mio. kr., således at der alene overføres en pulje på 1 mio. kr. Undtaget er dog forsyningsområdet, hvor der kører et mellemregningsforhold på balancen. Dvs. at kommunens forpligtigelser til forsyningsområdet automatisk opdateres i forbindelse med afslutning af regnskabsår, samtidig er en del af forsyningsområdet overgået til selvstændigt selskab i Generelt er der mindreforbrug på mange af områderne i det projekter er blevet udskudt pga. tidlig vinter i På Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrører mindreforbruget primært skolerenoveringer samt den nye daginstitution i Skørping. Udvalget besluttede på marts mødet 2011 at iværksætte sanering af tagkonstruktion på Øster Hornum Børnehave indenfor en beløbsramme på kr., det foreslås at mindreforbruget på modernisering af daginstitutioner anvendes hertil. For Kultur og Fritid overføres der 2,6 mio.kr., heraf kommer 0,8 mio. kr. fra driften på Nørager Bibliotek - der ligger en Byrådsbeslutning fra september 2010 om, at inventar i forbindelse med bygning af nyt bibliotek skal finansieres af bibliotekets opsparede driftsmidler kr. Administrationen anbefaler, at overførslen sker som anlægsoverførsel. 222

18 På Sundhedsudvalgets område er der et mindreforbrug på analyse af boliger til ældre og handicappede på 0,6 mio. kr., heraf overføres 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af skitseprojekt for Mastruplund. Det fra 2009 overførte beløb vedrørende grundkapital til ældreboliger finansieres af byggemodningen for Støvring Ådale. De uforbrugte budgetbeløb på Teknik- og Miljøudvalgets område vedr. primært byggemodningsprojekter, Bytorv i Støvring, Bælum Bæk, cykelstier, rundkørsel i Skørping samt vejrenovering og forskønnelse. I alt foreslås der overført 12,3 mio.kr. ud af et samlet mindreforbrug på udgifterne på 14,3 mio. kr. På s område vedrører de uforbrugte midler; skitseprojektet for nyt rådhus, radiosystem SINE samt planstrategi/kommuneplan. De foreslåede overførsler til 2011 på anlægsområderne kan ses af nedenstående oversigt. Anlægsoverførsler i mio. Kr. Korr. Budget 2010 Regnskab 2010 Afvigelse Børn- og Ungdomsudvalget U I 43,8 31,6-0,1 12,2 0,1 Kultur- og Fritidsudvalget U 3,1 1,2 1,8 I 0 Sundhedsudvalget U 6,0 3,9 2,1 I Teknik- og Miljøudvalget U 45,5 31,2 14,3 I -9,6-23,5 14,0 U 1,9 1,1 0,9 I -0,4 0,4 GRAND TOTAL U 100,3 69,0 31,3 I -9,6-24,0 14,4 N 90,7 45,0 45,7 Forslag til overførsel 10,2 2,6 2,2 12,3 1,3 28,6 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Hvis der overføres jf. indstilling - betyder det en tillægsbevilling til anlæg på 28,6 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der overføres 28,6 mio. kr. til budget At bevillinger under 0,5 mio. kr. frigives i forbindelse med overførslen Bilag: Bilag til alle fagudvalg udsendes sammen med dagsordenen til BU. 223

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere