FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER"

Transkript

1 FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

2 Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl til gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog undtaget arbejde i forbindelse med lejrskoler, møder i det rådgivende organ, prøver og eksamener. Arbejdsbegrebet I forbindelse med drøftelserne omkring ny organisering af arbejdstid tales der meget om arbejdstidsopgørelser og tidsregistrering. For at undgå konflikter og misforståelser, kan det på nogle skoler være hensigtsmæssigt med en forventningsafstemning omkring arbejdsbegrebet. Denne kan evt. udmunde i en kort og operationel forståelse af, hvornår der er tale om arbejde. Døgnarbejdere En lærer eller børnehaveklasselærer, betragtes som døgnarbejder såfremt arbejdstiden regelmæssigt er placeret helt eller delvis udenfor normal dagarbejdstid (dagarbejdstid er fra kl. 06:00 til 19:00 på ugens hverdage). For skolernes vedkommende vil det typisk have betydning for ansatte ved efterskoler og kostafdelinger. Ansatte døgnarbejdere ydes et anderledes ulempetillæg, optjener en forholdsmæssig frihedsopsparing for aften- og natarbejde, og har krav på sammenhængende placering af fridage. Ferie Ferien placeres i udgangspunkt som de sidste 20 dage i juli og de 5 første dage i august, med mindre skolens ledelse senest ved udgangen af marts samme år har tilkendegivet andet. I så fald skal 3 ugers ferie placeres sammenhængende i hovedferieperioden (1. maj til 30. september). De 2 ugers restferie skal som udgangspunkt placeres som hele uger og kan placeres i perioden 1. maj til 30. april.

3 Forældresamarbejde Forældresamarbejdet eller Skole/hjem-samarbejdet er fx orientering og underretning af forældrene, kommunikation med forældrene, kommunikation med eksterne samarbejdspartnere om eleverne (PPR m.fl.), forældremøder, skole-/hjemsamtaler, aktiviteter - fx aktiviteter med klassens forældre. I forbindelse med ny organisering af lærernes arbejdstid skal skolen tage stilling til, hvordan skole/hjemsamarbejdet skal organiseres fremover. Bemærk: Arbejde efter kl giver tillæg på 25 % (se Ulempetillæg ). Dette kan have betydning for, hvordan man fremover vil placere fx forældremøder og samtaler. Funktioner og tilsyn med lokaler Funktioner og tilsyn med lokaler og opgavernes omfang drøftes med den individuelle medarbejder i dialogen om opgaveoversigten, dette gælder fx klasselærerfunktionen, ansvarlig for fagudvalg, tilsyn med lokaler/ udstyr og tekniske / praktiske- og administrative opgaver. Øvrige eksempler på funktioner: - skolebiblioteksfunktionen - arbejdsopgaver i forbindelse med særligt omsorgs- og indsatskrævende børn/elever - særlige funktioner i forbindelse med udviklingsopgaver/projekter - udvikling af de enkelte fag - særlige koordinerende funktioner - mødeledelse i pædagogisk råd - planlægning erhvervsuge - planlægning projektuge - planlægning fastelavnsfest - redaktør skoleblad - planlægning morgensang - elevråd

4 Hjemmearbejde Udgangspunktet i lærernes nye arbejdstidsregler, som træder i kraft pr. 1. august 2014, er, at lærerne er til stede på arbejdspladsen i deres arbejdstid. Samtidig er det naturligvis fortsat muligt, at arbejdet kan præsteres andre steder, som skolelederen anviser, fx på lejrskoler, studieture og ekskursioner. Der skal ikke indgås en lokal aftale for, at en lærer skal kunne arbejde hjemme, da der ikke er tale om en fravigelse af de nye arbejdstidsregler. En leder kan i kraft af ledelsesretten imødekomme en lærers ønske om at udføre arbejdsopgaver i hjemmet. Ligesom det foregår på andre arbejdspladser. Lederen kan ikke pålægge en lærer at arbejde hjemme. Lejrskoler og studieture Arbejde i forbindelse med lejrskoler og studieture medregnes i arbejdstidsopgørelsen med den konkret medgåede tid (dog rådighedstjeneste kun med ¾ af den medgåede tid), med mindre skolen har individuel forståelse med den enkelte lærer - og dette er noteret i opgaveoversigten - eller har indgået lokal aftale med skolens tillidsrepræsentant. Lokalaftaler I Lov nr. 409 fremgår det, at lokalaftaler, herunder individuelle aftaler, og kutymer om anvendelse af arbejdstiden ophæves pr. 1. august Det er ikke hensigten med den ny organisering af lærernes arbejdstid, at der ved indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler genindføres arbejdstidsregler med bindinger på anvendelsen af arbejdstiden eller begrænsning af ledelsesretten. Det kan ikke afvises, at det i forhold til visse opgaver fortsat kan være en god idé både for skolen og lærere at indgå en lokalaftale. Der kan være særlige forhold, der gør sig gældende. Men det bør ikke ske uden saglig grund. Fra den 1. august 2014 har den faglige organisation kun direkte indflydelse på arbejdstiden, såfremt skolens ledelse aktivt indgår i en lokalaftale med TR. Indgår skolen en lokalaftale med TR siger skolen samtidig ja til det gamle tvistløsningssystem, hvor det er fagforeningen

5 og skoleforeningen, der i sidste ende skal løse en lokal tvist om arbejdstid på den enkelte skole, og ikke skolens leder. Vi anbefaler: Lokalaftaler skal indgåes til bortfald, og med mulighed for gensidig opsigelse med 3 mdr.`s varsel. Følgende formulering vil kunne bruges:»denne lokalaftale er indgået for perioden fra d... til d., hvor aftalen automatisk bortfalder. Lokalaftalen kan derudover opsiges til bortfald af begge parter med tre måneders varsel til udgangen af en måned.«lov 409 Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler med tilhørende protokollater om arbejdstid a. I organisationsaftale af 11. juli 2011 mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler foretages følgende ændringer: 1. 22, stk. 1, litra d, ophæves. 2. I 22, stk. 2, udgår», jf. dog stk. 1, punkt d)«. 3. I 24, nr. 1, udgår»som skoletid« , nr. 2, og 38, stk. 2, ophæves. 5. I bilag 1, nr. 4, afsnit 1,1. pkt., udgår», i henhold til aktivitetsplanen, jf. arbejdstidsprotokollatets 5«. 6. Bilag 6, nr. 2, 1. afsnit, litra a-c, ophæves.

6 7. I bilag 6, nr. 2, 3. afsnit, udgår»efter punkterne a. -c.«og»b.«8. I bilag 6, nr. 2, 4. afsnit, udgår»efter punkterne a. -c.«9. Bilag 6, nr. 3, og bilag 7, nr. 4, ophæves. Ændringerne har virkning fra den 1. august b. I protokollat af 30. juni 2008 mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler foretages følgende ændringer: ophæves, og i stedet indsættes:» 2. Arbejdstid De ansatte følger den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten, jf. dog stk Stk. 2. Arbejdstiden beregnes for en periode på et år (normperioden), og fristen for afspadsering er den følgende normperiode. Stk. 3. På skoler uden kostafdeling tilrettelægges arbejdet normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne. Stk. 4. Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i normperioden. Stk. 5. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer. 3. Særlig regel for ansatte, der er fyldt 60 år Ansatte, der er fyldt 60 år, og som anmoder herom, tillægges 175 timer årligt, som den ansatte selv disponerer over. Det kan aftales, at disse timer eller dele heraf kan indsættes i timebanken, dog uden tillæg af 50 pct. efter 9, stk. 3.

7 Stk. 2. Timerne medregnes fra den normperiode, hvori den ansatte fylder 60 år. Ansatte, der får tillagt timer efter stk. 1, kan ikke få overtidsbetaling. Hvis normen overskrides, afspadseres de overskydende timer i den efterfølgende normperiode i forholdet 1:1. Stk. 3. Overarbejde, der er præsteret forud for den normperiode, hvori den ansatte første gang får tillagt timer efter stk. 1, vederlægges dog efter de almindelige regler. Stk. 4. Stk. 1-3 finder alene anvendelse for ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 57 år.«3 a. Ret til nedsat arbejdstid for ansatte, der er fyldt 50 år Ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 50 år, men ikke 57 år, har når de fylder 60 år ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang. Stk. 2. Deltidsansatte har ret til en forholdsmæssig arbejdstidsnedsættelse. Stk. 3. Retten til nedsat arbejdstid indtræder fra den normperiode, hvori den ansatte fylder 60 år.«2. 9, stk. 1 og 2, ophæves. 3. I 9, stk. 3, udgår»ikke betales ved normperiodens udløb, jf. stk. 1, men i stedet«. 4. I 9, stk. 4, udgår», jf. stk. 1« , 11, 13, 14, stk. 1 og 2, og 15 ophæves affattes således:» 16. Lokalaftaler mv. Lokalaftaler, herunder individuelle aftaler, og kutymer om anvendelse af arbejdstiden ophæves.«7. Bilag 1-7 ophæves. Ændringerne har virkning fra den 1. august 2014.

8 Modeller for organisering af arbejdstid Udgangspunktet er, at lærerne er til stede på skolen i deres arbejdstid. Derudfra kan ledelsen drøfte individuelt med hver medarbejder, hvornår vedkommende har mulighed for at lægge (dele af) sin arbejdstid uden for skolen. Med de gældende arbejdstidsbestemmelser fra og med august 2014 kan skolerne i højere grad tilrettelægge lærernes arbejdstid fleksibelt ift. de lokale ønsker og behov, der måtte være for lærernes tilstedeværelse på skolen. Det er vigtigt, at de enkelte skoler gør sig overvejelser om, hvordan arbejdstid skal placeres, hvilke opgaver og behov, der skal dækkes, og hvordan det passer ind i skolens kultur og pædagogiske målsætninger. Med de nye arbejdstidsbestemmelser er nuværende aftaler vedr. puljetimer, tidsakkorder eller kutymer ophævet pr. 1. august Mødevirksomhed Mødeaktiviteter defineres her som interne samarbejdsaktiviteter som fx mødevirksomhed/team/udvalg/ fællesforberedelse. Begrebet egentid er væk og med det også forståelsen af en tidspulje, som er uden for ledelsens rådighed. Dermed åbnes der op for muligheden for fællesforberedelse og andet samarbejde. Kulturen på de enkelte skoler er forskellig. Nogle steder planlægger lærerne selv deres mødevirksomhed, på andre skoler er det hensigtsmæssigt at have en overordnet mødeplan, så det hele kan hænge sammen. En sådan mødeplan kan gives som bilag til opgaveoversigten. Normalarbejdere Børnehaveklasselærere og lærere betragtes som dagarbejdere, hvis arbejdstiden normalt er placeret inden for normal dagarbejdstid (kl. 06:00 til 19:00). Der kan godt være planlagt aftenarrangementer, møder, ekskursioner mm., som falder uden for disse tidspunkter, men såfremt den væsentligste og almindelige arbejdstid er planlagt i tidsrummet fra kl. 06:00 til 19:00 er vedkommende dagarbejder og omfattet af de hertil knyttede bestemmelser om

9 ulempetillæg mm. Normperioden og årsnorm Arbejdstiden beregnes for en periode på et år (normperioden). Normalt er denne placeres fra 1. august til 31. juli. Årsnorm En fuldtidsnorm (årsnormen) beregnes på baggrund af antallet af hverdage i normperiode. Skoleåret 2014/15: Hverdage 261 dage á 7,4 1931,4 timer Helligdage der falder på hverdage 9 dage á 7,4 timer 66,6 Nettoarbejdsnorm 1864,8 Fra nettoarbejdsnormen skal også fratrækkes ferie og evt. særlige feriedage. Opfølgning på opgaveoversigt Skolelederen skal løbende være opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid. Det er derfor vigtigt, at skolen italesætter, hvordan der vil ske opfølgning på opgaveoversigten, herunder hvordan ledelsens holder sig orienteret om den præsterede arbejdstid. Det anbefales, at skolelederen foretager opfølgningssamtaler 5 6 gange på et skoleår. Opgaveoversigt Forud for hver normperiode skal ledelsen i dialog med medarbejderen udarbejde en

10 opgaveoversigt, som udleveres til den ansatte. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i normperioden. Hvis der i normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og den ansatte, herunder eventuelle konsekvenser af ændringen. Overarbejde Overarbejde er en betegnelse for det antal arbejdstimer, der ligger ud over en fuldtidsansættelse. Evt. overarbejde opgøres ved normperiodens (skoleårets) afslutning, og godtgøres med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 % eller med timeløn med et tillæg på 50 %. Hovedreglen er at overarbejde udbetales, men ved enighed kan ovrerarbejdet afspadseres. Pauser (lærernes) Der er ikke sket ændringer på dette område i forhold til tidligere arbejdstidsregler m.v. Lærerne har ligesom andre ansatte ret til pauser i fornødent omfang. Disse er en del af den almindelige arbejdstid og erlægges, så de passer i forhold til de konkrete forhold på skolen (frikvarterer m.v.). Lærerne står til rådighed i deres pause, såfremt der måtte opstå akut tilsynsbehov eller lignende. (Læs også om "Pausetidspuljen")

11 Pausetidspuljen (frikvartersakkord) Pausetidspuljen, som opstod ved at tage en procentdel af det samlede undervisningstimetal eller et antal minutter pr. lektion, eksisterer ikke mere i det nye system. (Læs også om "Pauser (lærernes)) Prøver og censorater Planlagte prøver og censorater indgår i lærerens opgaveoversigt. Opstår der opgaver omkring prøver og censorater i løbet af året, fx i forbindelse med udtræksfag, drøftes dette i forhold til lærerens opgaveoversigt snarest muligt mellem ledelsen og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringen i opgaveoversigten. Bemærk at rejsetiden til en anden skole hvor en lærer skal være censor, indgår i arbejdstiden. Den generelle ulempegodtgørelse, dækker arbejde i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 i forbindelse med prøver og eksamener. Rådighedstjeneste Rådighedstjeneste er arbejdstid, hvor læreren ikke udfører almindelig undervisning, tilsyn eller øvrige opgaver, men alene står til rådighed med henblik på tilkald. Rådighedstjeneste er særligt relevant i forbindelse med lejrskoler (fx om natten). Rådighedstjeneste medregnes med ¾ af den medgåede tid.

12 Seniortid Seniorer (der er fyldt 57 pr. 1. august 2013) og som anmoder om det har ret til at få tildelt 175 timer til egen disponering. Dette svarer arbejdsmæssigt til en beskæftigelsesgrad på ca. 90%. Særlige feriedage Som udgangspunkt indregnes optjente særlige feriedage med 7,4 timer pr. dag i normperioden. Hvis dagene placerees på kalenderdage er det hensigtsmæssigt at få dem spredt på året. Tidsregistrering Skolens ledelse skal løbende være opmærksom på lærerens præsterede arbejdstid. Skolen kan vælge at stille tidsregistrering til rådighed for den enkelte medarbejder, eller på anden vis drøfte den præsterede arbejdstid. Se desuden under Arbejdsbegrebet. Tillidsrepræsentanten og øvrige tillidshverv Der er som følge af de nye arbejdstidsbestemmelser sket en forandring i den lokale planlægning og fordeling af arbejdstid. Tidligere havde stort set alle skoler indgået lokale aftaler mellem ledelse og lærernes tillidsrepræsentation om akkorder, puljetimer mm. Dette gav mulighed for en smidig tilpasning af forholdsvis komplekse arbejdstidsbestemmelser. Lærertillidsrepræsentanten havde i denne sammenhæng en afgørende indflydelse og i

13 princippet vetoret hvis der skulle laves lokalt tilpassede rammer for arbejdstid. Med de nye bestemmelser har skolens ledelse i langt højere grad mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden for børnehaveklasselærere og lærere. Som følge af Lov 409 og de nye bestemmelser, er det intentionen, at der som udgangspunkt fremover IKKE skal indgås lokale arbejdstidsaftaler (se afsnittet om Lokalaftaler.) Men der er naturligvis stadig behov for en god lokal dialog om funktioner, opgaver og arbejdstidens placering. Lærernes tillidsrepræsentant er naturligt en vigtig aktør i disse drøftelser, men de øvrige tillidsposter og samarbejdsfora skal også i høj grad inddrages i skolens dialog om arbejdstid. Skolerne kan med fordel anvende medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsudvalget, arbejdsmiljøorganisationen samt andre samarbejdsfora på skolen. Tilstedeværelsestid Som udgangspunkt er lærerne til stede på skolen i deres arbejdstid. Derudfra kan skolelederen drøfte individuelt med hver medarbejder, hvornår vedkommende har mulighed for at lægge (dele af) sin arbejdstid uden for skolen. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for at tilrettelægge rammerne for børnehaveklasselæreren og læreres tilstedeværelse på skolen. Det gælder både for de aktiviteter, der er skemalagte som lektioner, men også øvrige aktiviteter som møder og arrangementer. Skolerne skal overveje og lokalt drøfte, om der ønskes helt faste tilstedeværelsestidspunkter, også uden for fastlagte lektionsplaner, og hvad denne arbejdstid på skolen kan og skal bruges til. Skolelederen kan beslutte om (og hvornår) lærernes fulde arbejdstid skal præsteres på skolen eller der vælges andre modeller for tilstedeværelsestiden. Ledelsen kan med fordel drøfte disse forhold i de samarbejdsfora, der er på skolen. Lærere, der måtte ønske det, har altid ret til at placere deres fulde arbejdstid på skolen (udover ekskursioner o.lign.) og således undgå at skulle forberede undervisning fra f.eks. hjemmet (Se afsnit om Hjemmearbejde ).

14 Tilsyn med eleverne Tilsynsopgaverne omfatter dels almindeligt tilsyn, dels andet tilsyn. Ved almindeligt tilsyn forstås de ansattes almindelige pligt til at medvirke til opretholdelse af skolens fast-lagte orden. Almindeligt tilsyn har aldrig givet tid. Andet tilsyn med eleverne er opsyn med og vejledning af elever om hensigtsmæssig adfærd og personlig hjælp eller rådgivning fx tilsyn i frikvarterer, på ture, til fester m.v. Disse tilsynsopgaver skal tænkes ind i lærernes arbejdstid / opgaveoversigten. Der kan, ligesom med undervisning, være et skema for særlig tilsynspligt fx et gårdvagtsskema. I en tilstedeværelsestid skal indtænkes: At der kan føres tilsyn i frikvarteret før skoledagens begyndelse og i tiden, der medgår til, at eleverne forlader skolen efter sidste lektion. At der kan foretages klargøring og oprydning i forbindelse med egen undervisning. At lærerne er til stede i lokalet, når undervisningen begynder. Tjenestemandscirkulæret Med de gældende arbejdstidsbestemmelser fra august 2014, er ansatte børnehaveklasseledere og lærere ved frie grundskoler omfattet af Cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Bemærk dog at Lov 409 angiver afvigelser fra cirkulæret, fx vedr. årnorm. Børnehaveklasseledere og lærere er ikke pr. august 2014 at betragte som tjenestemænd i øvrigt. De er alene underlagt de gældende bestemmelser for arbejdstid, der vedrører statstjenestemænd. Tjenestemandscirkulæret er en rammeaftale og indeholder bestemmelser om bl.a. ulempegodtgørelse, placering af arbejdstid, arbejdstidens længde (normperiode) og opgørelse af arbejdstid og mer- og overarbejde. Cirkulæret kan findes her: Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (gældende)

15 Download Cirkulære som PDF (0,19 Mb) Se CIR nr 9290 af 27/06/2008 i Retsinformation Ulempetillæg For arbejde i tidsrummet fra kl til kl eller i weekender, på søgnehelligdage, Grundlovsdag efter kl. 12 samt Juleaftensdag efter kl. 14 ydes et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg. Dog er undtaget arbejde i forbindelse med deltagelse i lejrskoler, hytteture, skolerejser, møder i det rådgivende organ og medvirken til prøver/eksamen, for hvilket der i henhold til overenskomsten gives et tillæg på 708 kr. årligt (ulempegodtgørelse i marts 2012-niveau). Undervisningsbegrebet Det er op til skolens ledelse at definere undervisningsbegrebet. Her gives et bidrag til fortolkning af undervisningsbegrebet: Bilaget om fortolkning af undervisningsbegrebet, der var en del af den tidligere overenskomst kan bruges som ledetråd. Det er dog væsentligt, at undervisningsbegrebet ikke udvander, hvad undervisning er. Undervisning er lærerarbejde, men ikke alt lærerarbejde er undervisning! Der skal fastholdes en sondring mellem undervisning og øvrige opgaver. Er det undervisning blot at forberede en aktivitet? Nej. Er det undervisning blot at afvikle en aktivitet? Nej. Er det undervisning blot at evaluere en aktivitet? Nej. Undervisning er kendetegnet ved at have tydelige læringsmål. Den skal øge elevens eller

16 elevernes kompetencer. Kompetencer er her et overbegreb, der nås ved hjælp af færdigheder og viden. Undervisning handler om at have ansvaret for forberedelsen, afviklingen og evalueringen af undervisningen. Det er godt at kunne sætte flueben ved samtlige af disse tre, når man skal definere undervisningen. Dog bør der, i forbindelse med udbetaling af undervisningstillæg, altid være tale om en målrettet aktivitet, der er tydelig og afgrænset og kendetegnet ved, at den, der har ansvaret for undervisningen, konkret interagerer med en eller flere elever. Gør skolen brug af flere lærere i klassen, er det ikke ensbetydende med, at der skal ydes undervisningstillæg til alle. En lærer kan varetage ikke-undervisningsopgaver i en klasse, hvor en anden tilstedeværende lærer har ansvaret for selve undervisningens forberedelse og afvikling. Undervisningsrelaterede opgaver Med undervisningsrelaterede opgaver menes her: Forberedelse og efterbehandling af undervisning, faglig ajourføring, planlægning (årsplan, månedsplan, ugeplan, lektionsplan), rettearbejde, evaluering m.v. Opgaverne må betragtes som almindeligt lærerarbejde. Der er ikke tale om specielle funktioner, der særskilt skal redegøres for i en opgaveoversigt. Hvis der i opgaveoversigten står Dansk i 4.a, betragtes de undervisningsrelaterede opgaver i den forbindelse implicit. Opgaven Dansk i 4.a er ikke nødvendigvis den samme i omfang som Dansk i 4.b klasser er forskellige. Dansk i 4.a er ikke det samme som Dansk i 9.a i omfang, når man ser på nogle af de undervisningsrelaterede opgaver, der følger med. Indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes mellem ledelse og lærer. Undervisningstillæg De gældende regler for undervisningstillæg er ikke forandret som følge af nye arbejdstidsbestemmelser, men fortsætter uændret. (Se afsnittet om Undervisningsbegrebet ).

17 Vikararbejde Planlagt vikararbejde indgår i lærerens opgaveoversigt. Opstår der vikaropgaver i løbet af året, drøftes dette i forhold til lærerens opgaveoversigt, snarest muligt mellem ledelsen og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringen i opgaveoversigten. Værnsreglerne Særlige værnsregler for lærere og børnehaveklasseledere: Arbejdet skal normalt tilrettelægges i dagtimerne på hverdage. Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet. Skoleledelsen skal udarbejde en opgaveoversigt til lærerne, som overordnet skal angive de arbejdsopgaver, som læreren skal løse i løbet af året. Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af en dialog mellem ledelse og lærer. Hvis der i løbet af året opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af oversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelse og lærer. Weekendarbejde Arbejde i weekender eller på søgnehelligdage godtgøres med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 % eller med timeløn med et tillæg på 50 %. Herudover ydes ulempetillæg på 25 % af nettotimelønnen, dog er undtaget arbejde i forbindelse med deltagelse i lejrskoler, hytteture, skolerejser, møder i det rådgivende organ og medvirken til prøver/eksamen, for hvilket der i henhold til overenskomsten gives et tillæg på 708 kr. årligt (ulempegodtgørelse i marts 2012-niveau). Se desuden under Ulempetillæg. Eksempel på 8 timers arbejde på en lørdag: Fremmøde fra kl. 8 til 16 = 8 timer 25% tillæg af 8 timer = 2 timer 50% tillæg af 8 timer = 4 timer I alt = 14 timer

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

Ny organisering af arbejdstid 2014

Ny organisering af arbejdstid 2014 Ny organisering af arbejdstid 2014 Indhold Aftenmøder... 2 Arbejdsbegrebet... 2 Cirkulære om arbejdstid og organisationsaftalen... 2 Deltid... 3 Døgnarbejdere... 3 Ferie... 3 Funktioner og til syn med

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

De nye arbejdstidsregler i den korte version

De nye arbejdstidsregler i den korte version Redigeret 7. marts 2014 De nye arbejdstidsregler i den korte version Lov 409 fastsætter fra 1. august 2014 de overordnede rammer for organiseringen af dit arbejde. Når der tidligere er sket store ændringer

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Juli 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 027-15 J.nr. 2014-1513-0156 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057. Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL)

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057. Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL) PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057 Lærernes Centralorganisation (LC) mod Kommunernes Landsforening (KL) - 2 Uoverensstemmelsen anga r forståelsen af 7, stk. 1, nr. 7, i

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation. mod. Moderniseringsstyrelsen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation. mod. Moderniseringsstyrelsen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0094 Lærernes Centralorganisation mod Moderniseringsstyrelsen - 2 Uoverensstemmelsen angår, om lærere på efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler,

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler Velkommen til Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler DGI-byen, København, 24. marts 2014 Program Kl. 13.00 Kl. 13.05 Kl. 13.35 Kl. 14.10 Kl. 14.45 Kl. 15.15 Kl. 15.40 Kl. 16.05 Kl. 16.20

Læs mere

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Disposition - indhold Hvem er vi? Politiske beslutninger indtil nu Uddannelsesudvalget Arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved efterskoler

Arbejdstid for lærere ved efterskoler FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere ved efterskoler 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne vil bestå af bestemmelser fra: Aftale om arbejdstid for

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

NY ORGANISERING AF ARBEJDSTID

NY ORGANISERING AF ARBEJDSTID NY ORGANISERING AF ARBEJDSTID 8.45 9.00 Ankomst og kaffe 9.00 9.20 Velkomst og rammesætning 9.20 10.05 Moderniseringsstyrelsen 10.05 10.30 Arbejdstid efter 2014 10.30 10.45 Pause 10.45 11.00 Modeller for

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler Velkommen til Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler Hotel Frederik II, Slagelse, 26. marts 2014 Program Kl. 09.00 Velkomst Kl. 09.05 Tema 1: Kvalitetsløft på de frie grundskoler Kl. 09.35

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse 2. udgave, december 2014

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse Juni 2014 Vejledning

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010 Arbejdstidsaftalen Eva Hoff Sonne November 2010 Ultrakort historik Reglerne har deres rødder i tjenestemandslovgivningen fra begyndelsen af 1900-tallet! Ensidigt fastsat indtil 1969 herefter aftale Blev

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

Arbejdstid mv. for lærere ved erhvervsskolerne

Arbejdstid mv. for lærere ved erhvervsskolerne FINANSMINISTERIET Cirkulære om Arbejdstid mv. for lærere ved erhvervsskolerne 1997 1 CIRKULÆRE OM ARBEJDSTID MV. FOR LÆRERE VED ERHVERVSSKOLERNE 3 i Finansministeriets cirkulære af 4. juli 1995 (nr. 44/95)

Læs mere

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre Folkeoplysningsorganisationernes arbejdsgiversamarbejde (FOAS) Lærernes Centralorganisation (LC) AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. i faglig voldgiftsag FV Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. i faglig voldgiftsag FV Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftsag FV 2016.0071 Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/ adv. Niels Banke) Tvisten Sagen angår,

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere 2008 KL LC Indholdsfortegnelse Side 50.34 Side 2 Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1. Afgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 Kapitel

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Personaleservice FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Gennem de senere år har der ved flere lejligheder været rejst spørgsmål om fortolkningen af arbejdstidsreglerne på sfo området. På denne

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

Cirkulære om. Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Cirkulære om. Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2002 4.5.2A Indholdsfortegnelse CIRKULÆRE...3 PROTOKOLLAT OM

Læs mere

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.34A Side 2 Indledende bemærkning... 3 1. Område... 4 2. Arbejdsopgaver...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Aftale om arbejdstid i forbindelse med kursusdeltagelse... 34. Eksempel på aktivitetsplan... 48

Aftale om arbejdstid i forbindelse med kursusdeltagelse... 34. Eksempel på aktivitetsplan... 48 Cir. om arbejdstid for lærere og bhkl.ledere INDHOLD Aftale om arbejdstid for lærere og bhkl.ledere Om arbejdstid mv. for ledere... 2 Om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere... 5 Bilag 1:

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Nr. Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse

Læs mere

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE

Læs mere

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv.

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv. Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 Notat 26. maj 2010 Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret 2015-2016 Fleksibel tilstedeværelse Fleksibel tilstedeværelse fra kl. 7.00 til 17.00 i skoleugerne. Den enkeltes

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Vedrørende børnehaveklasselederes og læreres arbejdstid Børn- og Ungeforvaltningen Odense Kommune Udarbejdet for skoleåret 2015/16 Indledning Nærværende administrationsgrundlag

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 033-08 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE

LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE 1 LOKAL AFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning Denne lokalaftale med grundlag i Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler er med visse fravigelser af gældende regler

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere