FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER"

Transkript

1 FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

2 Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl til gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog undtaget arbejde i forbindelse med lejrskoler, møder i det rådgivende organ, prøver og eksamener. Arbejdsbegrebet I forbindelse med drøftelserne omkring ny organisering af arbejdstid tales der meget om arbejdstidsopgørelser og tidsregistrering. For at undgå konflikter og misforståelser, kan det på nogle skoler være hensigtsmæssigt med en forventningsafstemning omkring arbejdsbegrebet. Denne kan evt. udmunde i en kort og operationel forståelse af, hvornår der er tale om arbejde. Døgnarbejdere En lærer eller børnehaveklasselærer, betragtes som døgnarbejder såfremt arbejdstiden regelmæssigt er placeret helt eller delvis udenfor normal dagarbejdstid (dagarbejdstid er fra kl. 06:00 til 19:00 på ugens hverdage). For skolernes vedkommende vil det typisk have betydning for ansatte ved efterskoler og kostafdelinger. Ansatte døgnarbejdere ydes et anderledes ulempetillæg, optjener en forholdsmæssig frihedsopsparing for aften- og natarbejde, og har krav på sammenhængende placering af fridage. Ferie Ferien placeres i udgangspunkt som de sidste 20 dage i juli og de 5 første dage i august, med mindre skolens ledelse senest ved udgangen af marts samme år har tilkendegivet andet. I så fald skal 3 ugers ferie placeres sammenhængende i hovedferieperioden (1. maj til 30. september). De 2 ugers restferie skal som udgangspunkt placeres som hele uger og kan placeres i perioden 1. maj til 30. april.

3 Forældresamarbejde Forældresamarbejdet eller Skole/hjem-samarbejdet er fx orientering og underretning af forældrene, kommunikation med forældrene, kommunikation med eksterne samarbejdspartnere om eleverne (PPR m.fl.), forældremøder, skole-/hjemsamtaler, aktiviteter - fx aktiviteter med klassens forældre. I forbindelse med ny organisering af lærernes arbejdstid skal skolen tage stilling til, hvordan skole/hjemsamarbejdet skal organiseres fremover. Bemærk: Arbejde efter kl giver tillæg på 25 % (se Ulempetillæg ). Dette kan have betydning for, hvordan man fremover vil placere fx forældremøder og samtaler. Funktioner og tilsyn med lokaler Funktioner og tilsyn med lokaler og opgavernes omfang drøftes med den individuelle medarbejder i dialogen om opgaveoversigten, dette gælder fx klasselærerfunktionen, ansvarlig for fagudvalg, tilsyn med lokaler/ udstyr og tekniske / praktiske- og administrative opgaver. Øvrige eksempler på funktioner: - skolebiblioteksfunktionen - arbejdsopgaver i forbindelse med særligt omsorgs- og indsatskrævende børn/elever - særlige funktioner i forbindelse med udviklingsopgaver/projekter - udvikling af de enkelte fag - særlige koordinerende funktioner - mødeledelse i pædagogisk råd - planlægning erhvervsuge - planlægning projektuge - planlægning fastelavnsfest - redaktør skoleblad - planlægning morgensang - elevråd

4 Hjemmearbejde Udgangspunktet i lærernes nye arbejdstidsregler, som træder i kraft pr. 1. august 2014, er, at lærerne er til stede på arbejdspladsen i deres arbejdstid. Samtidig er det naturligvis fortsat muligt, at arbejdet kan præsteres andre steder, som skolelederen anviser, fx på lejrskoler, studieture og ekskursioner. Der skal ikke indgås en lokal aftale for, at en lærer skal kunne arbejde hjemme, da der ikke er tale om en fravigelse af de nye arbejdstidsregler. En leder kan i kraft af ledelsesretten imødekomme en lærers ønske om at udføre arbejdsopgaver i hjemmet. Ligesom det foregår på andre arbejdspladser. Lederen kan ikke pålægge en lærer at arbejde hjemme. Lejrskoler og studieture Arbejde i forbindelse med lejrskoler og studieture medregnes i arbejdstidsopgørelsen med den konkret medgåede tid (dog rådighedstjeneste kun med ¾ af den medgåede tid), med mindre skolen har individuel forståelse med den enkelte lærer - og dette er noteret i opgaveoversigten - eller har indgået lokal aftale med skolens tillidsrepræsentant. Lokalaftaler I Lov nr. 409 fremgår det, at lokalaftaler, herunder individuelle aftaler, og kutymer om anvendelse af arbejdstiden ophæves pr. 1. august Det er ikke hensigten med den ny organisering af lærernes arbejdstid, at der ved indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler genindføres arbejdstidsregler med bindinger på anvendelsen af arbejdstiden eller begrænsning af ledelsesretten. Det kan ikke afvises, at det i forhold til visse opgaver fortsat kan være en god idé både for skolen og lærere at indgå en lokalaftale. Der kan være særlige forhold, der gør sig gældende. Men det bør ikke ske uden saglig grund. Fra den 1. august 2014 har den faglige organisation kun direkte indflydelse på arbejdstiden, såfremt skolens ledelse aktivt indgår i en lokalaftale med TR. Indgår skolen en lokalaftale med TR siger skolen samtidig ja til det gamle tvistløsningssystem, hvor det er fagforeningen

5 og skoleforeningen, der i sidste ende skal løse en lokal tvist om arbejdstid på den enkelte skole, og ikke skolens leder. Vi anbefaler: Lokalaftaler skal indgåes til bortfald, og med mulighed for gensidig opsigelse med 3 mdr.`s varsel. Følgende formulering vil kunne bruges:»denne lokalaftale er indgået for perioden fra d... til d., hvor aftalen automatisk bortfalder. Lokalaftalen kan derudover opsiges til bortfald af begge parter med tre måneders varsel til udgangen af en måned.«lov 409 Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler med tilhørende protokollater om arbejdstid a. I organisationsaftale af 11. juli 2011 mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler foretages følgende ændringer: 1. 22, stk. 1, litra d, ophæves. 2. I 22, stk. 2, udgår», jf. dog stk. 1, punkt d)«. 3. I 24, nr. 1, udgår»som skoletid« , nr. 2, og 38, stk. 2, ophæves. 5. I bilag 1, nr. 4, afsnit 1,1. pkt., udgår», i henhold til aktivitetsplanen, jf. arbejdstidsprotokollatets 5«. 6. Bilag 6, nr. 2, 1. afsnit, litra a-c, ophæves.

6 7. I bilag 6, nr. 2, 3. afsnit, udgår»efter punkterne a. -c.«og»b.«8. I bilag 6, nr. 2, 4. afsnit, udgår»efter punkterne a. -c.«9. Bilag 6, nr. 3, og bilag 7, nr. 4, ophæves. Ændringerne har virkning fra den 1. august b. I protokollat af 30. juni 2008 mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler foretages følgende ændringer: ophæves, og i stedet indsættes:» 2. Arbejdstid De ansatte følger den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten, jf. dog stk Stk. 2. Arbejdstiden beregnes for en periode på et år (normperioden), og fristen for afspadsering er den følgende normperiode. Stk. 3. På skoler uden kostafdeling tilrettelægges arbejdet normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne. Stk. 4. Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i normperioden. Stk. 5. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer. 3. Særlig regel for ansatte, der er fyldt 60 år Ansatte, der er fyldt 60 år, og som anmoder herom, tillægges 175 timer årligt, som den ansatte selv disponerer over. Det kan aftales, at disse timer eller dele heraf kan indsættes i timebanken, dog uden tillæg af 50 pct. efter 9, stk. 3.

7 Stk. 2. Timerne medregnes fra den normperiode, hvori den ansatte fylder 60 år. Ansatte, der får tillagt timer efter stk. 1, kan ikke få overtidsbetaling. Hvis normen overskrides, afspadseres de overskydende timer i den efterfølgende normperiode i forholdet 1:1. Stk. 3. Overarbejde, der er præsteret forud for den normperiode, hvori den ansatte første gang får tillagt timer efter stk. 1, vederlægges dog efter de almindelige regler. Stk. 4. Stk. 1-3 finder alene anvendelse for ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 57 år.«3 a. Ret til nedsat arbejdstid for ansatte, der er fyldt 50 år Ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 50 år, men ikke 57 år, har når de fylder 60 år ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang. Stk. 2. Deltidsansatte har ret til en forholdsmæssig arbejdstidsnedsættelse. Stk. 3. Retten til nedsat arbejdstid indtræder fra den normperiode, hvori den ansatte fylder 60 år.«2. 9, stk. 1 og 2, ophæves. 3. I 9, stk. 3, udgår»ikke betales ved normperiodens udløb, jf. stk. 1, men i stedet«. 4. I 9, stk. 4, udgår», jf. stk. 1« , 11, 13, 14, stk. 1 og 2, og 15 ophæves affattes således:» 16. Lokalaftaler mv. Lokalaftaler, herunder individuelle aftaler, og kutymer om anvendelse af arbejdstiden ophæves.«7. Bilag 1-7 ophæves. Ændringerne har virkning fra den 1. august 2014.

8 Modeller for organisering af arbejdstid Udgangspunktet er, at lærerne er til stede på skolen i deres arbejdstid. Derudfra kan ledelsen drøfte individuelt med hver medarbejder, hvornår vedkommende har mulighed for at lægge (dele af) sin arbejdstid uden for skolen. Med de gældende arbejdstidsbestemmelser fra og med august 2014 kan skolerne i højere grad tilrettelægge lærernes arbejdstid fleksibelt ift. de lokale ønsker og behov, der måtte være for lærernes tilstedeværelse på skolen. Det er vigtigt, at de enkelte skoler gør sig overvejelser om, hvordan arbejdstid skal placeres, hvilke opgaver og behov, der skal dækkes, og hvordan det passer ind i skolens kultur og pædagogiske målsætninger. Med de nye arbejdstidsbestemmelser er nuværende aftaler vedr. puljetimer, tidsakkorder eller kutymer ophævet pr. 1. august Mødevirksomhed Mødeaktiviteter defineres her som interne samarbejdsaktiviteter som fx mødevirksomhed/team/udvalg/ fællesforberedelse. Begrebet egentid er væk og med det også forståelsen af en tidspulje, som er uden for ledelsens rådighed. Dermed åbnes der op for muligheden for fællesforberedelse og andet samarbejde. Kulturen på de enkelte skoler er forskellig. Nogle steder planlægger lærerne selv deres mødevirksomhed, på andre skoler er det hensigtsmæssigt at have en overordnet mødeplan, så det hele kan hænge sammen. En sådan mødeplan kan gives som bilag til opgaveoversigten. Normalarbejdere Børnehaveklasselærere og lærere betragtes som dagarbejdere, hvis arbejdstiden normalt er placeret inden for normal dagarbejdstid (kl. 06:00 til 19:00). Der kan godt være planlagt aftenarrangementer, møder, ekskursioner mm., som falder uden for disse tidspunkter, men såfremt den væsentligste og almindelige arbejdstid er planlagt i tidsrummet fra kl. 06:00 til 19:00 er vedkommende dagarbejder og omfattet af de hertil knyttede bestemmelser om

9 ulempetillæg mm. Normperioden og årsnorm Arbejdstiden beregnes for en periode på et år (normperioden). Normalt er denne placeres fra 1. august til 31. juli. Årsnorm En fuldtidsnorm (årsnormen) beregnes på baggrund af antallet af hverdage i normperiode. Skoleåret 2014/15: Hverdage 261 dage á 7,4 1931,4 timer Helligdage der falder på hverdage 9 dage á 7,4 timer 66,6 Nettoarbejdsnorm 1864,8 Fra nettoarbejdsnormen skal også fratrækkes ferie og evt. særlige feriedage. Opfølgning på opgaveoversigt Skolelederen skal løbende være opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid. Det er derfor vigtigt, at skolen italesætter, hvordan der vil ske opfølgning på opgaveoversigten, herunder hvordan ledelsens holder sig orienteret om den præsterede arbejdstid. Det anbefales, at skolelederen foretager opfølgningssamtaler 5 6 gange på et skoleår. Opgaveoversigt Forud for hver normperiode skal ledelsen i dialog med medarbejderen udarbejde en

10 opgaveoversigt, som udleveres til den ansatte. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i normperioden. Hvis der i normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og den ansatte, herunder eventuelle konsekvenser af ændringen. Overarbejde Overarbejde er en betegnelse for det antal arbejdstimer, der ligger ud over en fuldtidsansættelse. Evt. overarbejde opgøres ved normperiodens (skoleårets) afslutning, og godtgøres med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 % eller med timeløn med et tillæg på 50 %. Hovedreglen er at overarbejde udbetales, men ved enighed kan ovrerarbejdet afspadseres. Pauser (lærernes) Der er ikke sket ændringer på dette område i forhold til tidligere arbejdstidsregler m.v. Lærerne har ligesom andre ansatte ret til pauser i fornødent omfang. Disse er en del af den almindelige arbejdstid og erlægges, så de passer i forhold til de konkrete forhold på skolen (frikvarterer m.v.). Lærerne står til rådighed i deres pause, såfremt der måtte opstå akut tilsynsbehov eller lignende. (Læs også om "Pausetidspuljen")

11 Pausetidspuljen (frikvartersakkord) Pausetidspuljen, som opstod ved at tage en procentdel af det samlede undervisningstimetal eller et antal minutter pr. lektion, eksisterer ikke mere i det nye system. (Læs også om "Pauser (lærernes)) Prøver og censorater Planlagte prøver og censorater indgår i lærerens opgaveoversigt. Opstår der opgaver omkring prøver og censorater i løbet af året, fx i forbindelse med udtræksfag, drøftes dette i forhold til lærerens opgaveoversigt snarest muligt mellem ledelsen og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringen i opgaveoversigten. Bemærk at rejsetiden til en anden skole hvor en lærer skal være censor, indgår i arbejdstiden. Den generelle ulempegodtgørelse, dækker arbejde i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 i forbindelse med prøver og eksamener. Rådighedstjeneste Rådighedstjeneste er arbejdstid, hvor læreren ikke udfører almindelig undervisning, tilsyn eller øvrige opgaver, men alene står til rådighed med henblik på tilkald. Rådighedstjeneste er særligt relevant i forbindelse med lejrskoler (fx om natten). Rådighedstjeneste medregnes med ¾ af den medgåede tid.

12 Seniortid Seniorer (der er fyldt 57 pr. 1. august 2013) og som anmoder om det har ret til at få tildelt 175 timer til egen disponering. Dette svarer arbejdsmæssigt til en beskæftigelsesgrad på ca. 90%. Særlige feriedage Som udgangspunkt indregnes optjente særlige feriedage med 7,4 timer pr. dag i normperioden. Hvis dagene placerees på kalenderdage er det hensigtsmæssigt at få dem spredt på året. Tidsregistrering Skolens ledelse skal løbende være opmærksom på lærerens præsterede arbejdstid. Skolen kan vælge at stille tidsregistrering til rådighed for den enkelte medarbejder, eller på anden vis drøfte den præsterede arbejdstid. Se desuden under Arbejdsbegrebet. Tillidsrepræsentanten og øvrige tillidshverv Der er som følge af de nye arbejdstidsbestemmelser sket en forandring i den lokale planlægning og fordeling af arbejdstid. Tidligere havde stort set alle skoler indgået lokale aftaler mellem ledelse og lærernes tillidsrepræsentation om akkorder, puljetimer mm. Dette gav mulighed for en smidig tilpasning af forholdsvis komplekse arbejdstidsbestemmelser. Lærertillidsrepræsentanten havde i denne sammenhæng en afgørende indflydelse og i

13 princippet vetoret hvis der skulle laves lokalt tilpassede rammer for arbejdstid. Med de nye bestemmelser har skolens ledelse i langt højere grad mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden for børnehaveklasselærere og lærere. Som følge af Lov 409 og de nye bestemmelser, er det intentionen, at der som udgangspunkt fremover IKKE skal indgås lokale arbejdstidsaftaler (se afsnittet om Lokalaftaler.) Men der er naturligvis stadig behov for en god lokal dialog om funktioner, opgaver og arbejdstidens placering. Lærernes tillidsrepræsentant er naturligt en vigtig aktør i disse drøftelser, men de øvrige tillidsposter og samarbejdsfora skal også i høj grad inddrages i skolens dialog om arbejdstid. Skolerne kan med fordel anvende medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsudvalget, arbejdsmiljøorganisationen samt andre samarbejdsfora på skolen. Tilstedeværelsestid Som udgangspunkt er lærerne til stede på skolen i deres arbejdstid. Derudfra kan skolelederen drøfte individuelt med hver medarbejder, hvornår vedkommende har mulighed for at lægge (dele af) sin arbejdstid uden for skolen. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for at tilrettelægge rammerne for børnehaveklasselæreren og læreres tilstedeværelse på skolen. Det gælder både for de aktiviteter, der er skemalagte som lektioner, men også øvrige aktiviteter som møder og arrangementer. Skolerne skal overveje og lokalt drøfte, om der ønskes helt faste tilstedeværelsestidspunkter, også uden for fastlagte lektionsplaner, og hvad denne arbejdstid på skolen kan og skal bruges til. Skolelederen kan beslutte om (og hvornår) lærernes fulde arbejdstid skal præsteres på skolen eller der vælges andre modeller for tilstedeværelsestiden. Ledelsen kan med fordel drøfte disse forhold i de samarbejdsfora, der er på skolen. Lærere, der måtte ønske det, har altid ret til at placere deres fulde arbejdstid på skolen (udover ekskursioner o.lign.) og således undgå at skulle forberede undervisning fra f.eks. hjemmet (Se afsnit om Hjemmearbejde ).

14 Tilsyn med eleverne Tilsynsopgaverne omfatter dels almindeligt tilsyn, dels andet tilsyn. Ved almindeligt tilsyn forstås de ansattes almindelige pligt til at medvirke til opretholdelse af skolens fast-lagte orden. Almindeligt tilsyn har aldrig givet tid. Andet tilsyn med eleverne er opsyn med og vejledning af elever om hensigtsmæssig adfærd og personlig hjælp eller rådgivning fx tilsyn i frikvarterer, på ture, til fester m.v. Disse tilsynsopgaver skal tænkes ind i lærernes arbejdstid / opgaveoversigten. Der kan, ligesom med undervisning, være et skema for særlig tilsynspligt fx et gårdvagtsskema. I en tilstedeværelsestid skal indtænkes: At der kan føres tilsyn i frikvarteret før skoledagens begyndelse og i tiden, der medgår til, at eleverne forlader skolen efter sidste lektion. At der kan foretages klargøring og oprydning i forbindelse med egen undervisning. At lærerne er til stede i lokalet, når undervisningen begynder. Tjenestemandscirkulæret Med de gældende arbejdstidsbestemmelser fra august 2014, er ansatte børnehaveklasseledere og lærere ved frie grundskoler omfattet af Cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Bemærk dog at Lov 409 angiver afvigelser fra cirkulæret, fx vedr. årnorm. Børnehaveklasseledere og lærere er ikke pr. august 2014 at betragte som tjenestemænd i øvrigt. De er alene underlagt de gældende bestemmelser for arbejdstid, der vedrører statstjenestemænd. Tjenestemandscirkulæret er en rammeaftale og indeholder bestemmelser om bl.a. ulempegodtgørelse, placering af arbejdstid, arbejdstidens længde (normperiode) og opgørelse af arbejdstid og mer- og overarbejde. Cirkulæret kan findes her: Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (gældende)

15 Download Cirkulære som PDF (0,19 Mb) Se CIR nr 9290 af 27/06/2008 i Retsinformation Ulempetillæg For arbejde i tidsrummet fra kl til kl eller i weekender, på søgnehelligdage, Grundlovsdag efter kl. 12 samt Juleaftensdag efter kl. 14 ydes et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg. Dog er undtaget arbejde i forbindelse med deltagelse i lejrskoler, hytteture, skolerejser, møder i det rådgivende organ og medvirken til prøver/eksamen, for hvilket der i henhold til overenskomsten gives et tillæg på 708 kr. årligt (ulempegodtgørelse i marts 2012-niveau). Undervisningsbegrebet Det er op til skolens ledelse at definere undervisningsbegrebet. Her gives et bidrag til fortolkning af undervisningsbegrebet: Bilaget om fortolkning af undervisningsbegrebet, der var en del af den tidligere overenskomst kan bruges som ledetråd. Det er dog væsentligt, at undervisningsbegrebet ikke udvander, hvad undervisning er. Undervisning er lærerarbejde, men ikke alt lærerarbejde er undervisning! Der skal fastholdes en sondring mellem undervisning og øvrige opgaver. Er det undervisning blot at forberede en aktivitet? Nej. Er det undervisning blot at afvikle en aktivitet? Nej. Er det undervisning blot at evaluere en aktivitet? Nej. Undervisning er kendetegnet ved at have tydelige læringsmål. Den skal øge elevens eller

16 elevernes kompetencer. Kompetencer er her et overbegreb, der nås ved hjælp af færdigheder og viden. Undervisning handler om at have ansvaret for forberedelsen, afviklingen og evalueringen af undervisningen. Det er godt at kunne sætte flueben ved samtlige af disse tre, når man skal definere undervisningen. Dog bør der, i forbindelse med udbetaling af undervisningstillæg, altid være tale om en målrettet aktivitet, der er tydelig og afgrænset og kendetegnet ved, at den, der har ansvaret for undervisningen, konkret interagerer med en eller flere elever. Gør skolen brug af flere lærere i klassen, er det ikke ensbetydende med, at der skal ydes undervisningstillæg til alle. En lærer kan varetage ikke-undervisningsopgaver i en klasse, hvor en anden tilstedeværende lærer har ansvaret for selve undervisningens forberedelse og afvikling. Undervisningsrelaterede opgaver Med undervisningsrelaterede opgaver menes her: Forberedelse og efterbehandling af undervisning, faglig ajourføring, planlægning (årsplan, månedsplan, ugeplan, lektionsplan), rettearbejde, evaluering m.v. Opgaverne må betragtes som almindeligt lærerarbejde. Der er ikke tale om specielle funktioner, der særskilt skal redegøres for i en opgaveoversigt. Hvis der i opgaveoversigten står Dansk i 4.a, betragtes de undervisningsrelaterede opgaver i den forbindelse implicit. Opgaven Dansk i 4.a er ikke nødvendigvis den samme i omfang som Dansk i 4.b klasser er forskellige. Dansk i 4.a er ikke det samme som Dansk i 9.a i omfang, når man ser på nogle af de undervisningsrelaterede opgaver, der følger med. Indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes mellem ledelse og lærer. Undervisningstillæg De gældende regler for undervisningstillæg er ikke forandret som følge af nye arbejdstidsbestemmelser, men fortsætter uændret. (Se afsnittet om Undervisningsbegrebet ).

17 Vikararbejde Planlagt vikararbejde indgår i lærerens opgaveoversigt. Opstår der vikaropgaver i løbet af året, drøftes dette i forhold til lærerens opgaveoversigt, snarest muligt mellem ledelsen og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringen i opgaveoversigten. Værnsreglerne Særlige værnsregler for lærere og børnehaveklasseledere: Arbejdet skal normalt tilrettelægges i dagtimerne på hverdage. Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet. Skoleledelsen skal udarbejde en opgaveoversigt til lærerne, som overordnet skal angive de arbejdsopgaver, som læreren skal løse i løbet af året. Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af en dialog mellem ledelse og lærer. Hvis der i løbet af året opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af oversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelse og lærer. Weekendarbejde Arbejde i weekender eller på søgnehelligdage godtgøres med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 % eller med timeløn med et tillæg på 50 %. Herudover ydes ulempetillæg på 25 % af nettotimelønnen, dog er undtaget arbejde i forbindelse med deltagelse i lejrskoler, hytteture, skolerejser, møder i det rådgivende organ og medvirken til prøver/eksamen, for hvilket der i henhold til overenskomsten gives et tillæg på 708 kr. årligt (ulempegodtgørelse i marts 2012-niveau). Se desuden under Ulempetillæg. Eksempel på 8 timers arbejde på en lørdag: Fremmøde fra kl. 8 til 16 = 8 timer 25% tillæg af 8 timer = 2 timer 50% tillæg af 8 timer = 4 timer I alt = 14 timer

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

De nye arbejdstidsregler i den korte version

De nye arbejdstidsregler i den korte version Redigeret 7. marts 2014 De nye arbejdstidsregler i den korte version Lov 409 fastsætter fra 1. august 2014 de overordnede rammer for organiseringen af dit arbejde. Når der tidligere er sket store ændringer

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved efterskoler

Arbejdstid for lærere ved efterskoler FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere ved efterskoler 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne vil bestå af bestemmelser fra: Aftale om arbejdstid for

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse 2. udgave, december 2014

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Aftale om arbejdstid i forbindelse med kursusdeltagelse... 34. Eksempel på aktivitetsplan... 48

Aftale om arbejdstid i forbindelse med kursusdeltagelse... 34. Eksempel på aktivitetsplan... 48 Cir. om arbejdstid for lærere og bhkl.ledere INDHOLD Aftale om arbejdstid for lærere og bhkl.ledere Om arbejdstid mv. for ledere... 2 Om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere... 5 Bilag 1:

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 025-08 PKAT nr. 201 J.nr. 08-510-20 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag på baggrund af [Lov 409] om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Tønder Kommune 27.februar 2014 2 Administrationsgrundlag Lov 409 Indhold LOVGRUNDLAG... 3 ARBEJDSTID FOR

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) 1. Sagens genstand og behandling

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Orientering. I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet.

Orientering. I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet. Orientering fra DLF om lovindgrebet I dette tillæg kan du læse om de ændringer, der sker som følge af folketingets lovindgreb i overenskomsterne på undervisningsområdet. 2 DLF orienterer DLF orienterer

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

OK 13 - Beskrivelse af lovindgrebet vedr. lærerne m. fl. på Danmarks Lærerforenings/Lærernes

OK 13 - Beskrivelse af lovindgrebet vedr. lærerne m. fl. på Danmarks Lærerforenings/Lærernes OK 13 - Beskrivelse af lovindgrebet vedr. lærerne m. fl. på Danmarks Lærerforenings/Lærernes Centralorganisations forhandlingsområder. Indhold: 1. Indledning 2. Lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisning

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Lokalaftale. Løn & arbejdstid. Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter. Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening. 1.

Lokalaftale. Løn & arbejdstid. Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter. Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening. 1. Lokalaftale Løn & arbejdstid Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 1. august 2014 Udgave pr. 28-05-2014 1 Afgrænsning Aftalen

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Samarbejdsgrundlag. på baggrund af [Lov 409] og OK15 om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid

Samarbejdsgrundlag. på baggrund af [Lov 409] og OK15 om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Samarbejdsgrundlag på baggrund af [Lov 409] og OK15 om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Skoleåret 2015-2016 Indhold SAMARBEJDSGRUNDLAGET... 3 LOV- OG OVERENSKOMSTGRUNDLAG... 3 ØVRIGE UNDERVISNINGSOMRÅDER

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.177) Gymnasieskolernes Lærerforening. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.177) Gymnasieskolernes Lærerforening. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Protokollat med tilkendegivelse. l Faglig Voldgift (FV 2013.177) Gymnasieskolernes Lærerforening (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Ved Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE Indledning Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening har i forbindelse

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere