Ressourcestyring med tidsregistrering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourcestyring med tidsregistrering"

Transkript

1 11.6.Ressourcestyring med tidsregistrering Ressourcestyring med tidsregistrering af Senior Business Developer Peder Wuth Pedersen, TimeLog A/S 1. Indledning Tid er den væsentligste og dyreste ressource i langt de fleste virksomheder. Lønomkostningen er en central post på bud gettet og den løbende styring og prioritering af tidsforbru get, er formentligt den væsentligste ledelsesmæssige udfor dring på alle niveauer af en organisation. Tid er samtidigt den primære indtægtskilde for mange virksomheder: Man sælger viden eller serviceydelser på timebasis og optimal indtjening kræver, at den anvendte tid registreres præcist, og bearbejdes korrekt til videre fakturering. Uanset om ønsket er at skabe et dækkende omkostningsbillede, eller at maksimere faktureringsgraden, så er medarbejdernes tids registreringer det centrale datagrundlag. Et dækkende og brugervenligt system til tidsregistrering, kan føre til kon krete økonomiske gevinster her og nu og samtidigt sikre at det daglige forbrug af ressourcer er i samklang med den langsigtede strategi. Begrebet tidsregistrering favner bredt, lige fra den meget simple tidsregistrering, som man finder i den traditionelle industrivirksomhed i form af stempeluret, til de meget kom plekse systemer for opsamling, styring og viderefakturering af tid, som man finder i professional services organisationer. Tidsregistrering vedrører en bred vifte af funktioner, og der findes ingen one size fits all løsning. En væsentlig forud sætning for at foretage det gode valg af tidsregistreringssy stem bliver derfor forståelsen af de mange forskellige roller, som det kan spille i en virksomhed. 2. Tidsregistrering i tre perspektiver Tidsregistreringssystemer kan understøtte tre grundlæg gende funktioner, som alt efter branche og virksomheds type, er mere eller mindre udtalte: lønstyring, projektstyring og økonomistyring.

2 Figur Lønstyring komme/gå registrering I den traditionelle industrivirksomhed er tidsregistrering centreret omkring forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Arbejdstageren stiller sine timer til rådighed for arbejdsgiveren for en fast månedlig ydelse eller til en timepris, og tidsregistrering har til hensigt at styre denne udveksling af tid for penge, så den indgåede ansættelsesaf tale bliver overholdt af begge parter og lønudbetalingen er korrekt. Samtidigt kan den fungere som dokumentation for at overenskomstmæssige aftaler overholdes, og virksomhe den er i overensstemmelse med de generelle lovkrav til arbejdsmarkedet. Som navnet siger, så registrerer et komme/gå system, i sin enkleste form, hvornår medarbejderen kommer på arbejde og går igen, fratrukket eventuelle pauser. Arbejdstiden gem mes i en log som dokumentation og til senere evaluering. Komme/gå systemer består ofte af en software del og en mekanisk del (stempeluret), hvor medarbejderen logger sig ind med en kode eller et ID medie, som f.eks. magnetkort, stregkoder eller såkaldte proximity kort, der registrerer, når medarbejderen passerer et område (svarende til en Bro-Bizz). Nyere systemer bruger biometri (fingeraftryk), hvor ved arbejdsgiver sikrer sig mod såkaldt buddy punching, hvor én medarbejder stempler ind for en anden Flekstid, ferie og fravær I mange virksomheder er beregning af flekstid, ferie og fra vær en administrativ tung opgave. Komme/gå registrering kan levere et præcist og objektivt grundlag for beregning af den aktuelle flekssaldo, fravær og ferie. Det sker ved at der lægges normskemaer ind i systemet med oplysninger om den enkelte medarbejders daglige arbejdstider, pauser, ferier, helligdage etc. De sammenlignes løbende med den faktisk registrerede tid, og differencen overføres til en sam let flekssaldo, der angiver hvor mange timers overtid/undertid, den pågældende medarbejder har.

3 Mere komplekse systemer er i stand til at håndtere fleksreg ler, så overtid, der oparbejdes i bestemte perioder, kan indgå med en større vægt i fleksberegningen, eksempelvis kan weekendarbejde indgå til den dobbelte værdi, så én times overarbejde i weekenden honoreres med 2 timer i flekssal doen. Der kan opstilles regler for hvor meget overtid, der må oparbejdes i perioder, og det maksimale antal timer, der må overføres fra én periode til den næste. Flekstid er en gældspost, der angiver hvor meget tid medar bejdere og virksomhed skylder hinanden, og det er væsent ligt at følge dens løbende udvikling på medarbejderniveau, men ikke mindst på virksomhedsniveau. Det sikrer, at med arbejdere ikke oparbejder afspadseringspukler, der kan udgøre et problem for virksomhedens fremtidige beman ding Løn integration Integration mellem komme/gå registrering og lønsystemet kan være en væsentlig gevinst for virksomhedens lønadmi nistration. De registrerede arbejdstider overføres med løn koder, der angiver hvilken type arbejde, der er udført (f.eks. overtid), som så er grundlaget for lønudregningen i lønsy stemet. I nyere komme/gå systemer kan bruttolønnen udregnes direkte og overføres til et lønsystem for videre behandling til en egentlig lønseddel. Lønberegninger foregår typisk i en kort hektisk periode omkring lønudbetalingen ved månedsafslutning. En inte gration mellem tidsregistrering og lønsystem kan sprede arbejdsbyrden, fordi tallene leveres i realtid og kan bearbej des løbende, hvilket især letter arbejdet i organisationer med komplicerede regler for lønudbetaling (overtid, tillæg etc.). 3. Projektstyring tidsregistrering i en projektorganisationen De fleste vidensvirksomheder fungerer som projektorgani sationer, hvor projekterne er nøje afgrænsede engangsopga ver med konkrete mål, en begrænset tidsramme og egen økonomi. Tidsforbruget er nøglen til at estimere og evaluere et projektforløb, projektøkonomien og den løbende opfølg ning på projektets fremdrift. Det betyder også en betydelig udvidelse af tidsregistreringssystemets funktionalitet til at indeholde muligheder for nedbrydning i arbejdspakker, budgettering, Gantt-kort, milepæle, porteføljestyring etc Tidsregistrering på projekter Hvor komme/gå registrering primært handler om, hvornår der arbejdes, så handler tidsregistrering på projekter pri mært om, hvad der arbejdes med. Det sker enten for at afdække omkostningerne ved specifikke projekter eller for at kunne levere datagrundlaget for en senere fakturering af kunden. I sin mest enkle form foregår det som time/sag registrering, hvor der registreres tid på en kundesag. Kun desagen kan anskues som et simpelt projekt, der ikke er brudt op i faser, fordi man ikke ønsker at

4 følge op og budget tere på projektets delelementer. Denne type tidsregistrering finder man ofte i organisationer, hvor data udelukkende skal bruges til at fakturere en kunde for et specifikt stykke arbejde på forbrugt tid f.eks. hos advokater, ingeniører, arki tekter, håndværkere, reklamebranchen etc. Egentlig projektstyring bliver der tale om, når projektet bry des ned i arbejdspakker (work breakdown structure, WBS), som estimeres og får allokeret ressourcer selvstændigt. Der tidsregistreres på den enkelte fase/underfase og projektle deren kan løbende følge forbruget og holde det op mod budgetter. Registreringen foregår typisk i en ugeseddel, der fungerer som en kontoplan, hvor medarbejderen kan kate gorisere sine tidsregistreringer. Figur 2. Ugeseddel fra TimeLog Project, et danskproduceret tidsregistreringssystem med projektstyring og fakturering. Projektet er brudt ned i faser og medarbejderen kan se de faser, som projektlederen har allokeret ham til, og hvor mange timer der er afsat til at ud føre arbejdet (allok. kolonnen). Samtidigt kan medarbejderen se, hvor mange timer han har registreret, og om det er en overskridelse af det allokerede antal timer (reg. kolon nen) Budgettering med timer Timer er et hyppigt anvendt budgetteringsredskab, og et tidsregistreringssystem kan bruges, dels til at sikre at kørende projekter holder sig inden for de afsatte budgetter og dels til at opsamle viden om varigheden af typiske arbejdsopgaver med henblik på mere præcis fremtidig bud gettering. Typisk vil budgettering kunne foregå på fire niveauer: Projektportefølje (f.eks. budget for en afdeling, et forret ningsområde eller hele virksomheden) Projekt (projektbudget). Fase, underfase, opgave, aktivitet (fasebudget).

5 Medarbejder (allokering). Ledelsen kan zoome ind og ud på hvert enkelt af de fire niveauer og holde antallet af forbrugte timer op mod de budgetterede. Det sikrer en tætmasket målbarhed, hvor et potentielt overforbrug kan fanges tidligt i projektforløbet og årsagsbestemmes, f.eks. om det er en specifik medarbejder, en specifik fase, eller type af arbejde, der vælter budgettet. Eksempelvis kan det afdækkes om projektbudgetter gen tagne gange overskrides i specifikke fasetyper. Det kunne være at organisationen konsekvent overholder budgetter i første halvdel af dets projekter, men at det overskrides vold somt i implementeringsfasen. Ofte vil større projekter blive afviklet som fastpristilbud, dvs. der aftales en fast pris for projektet eller dele af projek tet. Også her kan tidsregistrering spille en væsentlig rolle for den løbende opfølgning og afsluttende evaluering, idet pro jektets økonomi er afhængig af, at fastpristilbuddets estime rede antal timer rent faktisk kan overholdes. I den efterføl gende evaluering kan eventuelle tidslækager identificeres og optimeres eller indarbejdes i fremtidige fastpristilbud. Den nøjagtige tidsregistrering gør det muligt for organisati onen at opsamle erfaring med arbejdsopgaver og bruge den proaktivt i kommende estimater Fra tid til penge Overgangen til en egentlig projektøkonomi sker, når man vælger at påtrykke omkostningen i kroner og ører på den enkelte tidsregistrering for at skabe et mere reelt billede af de samlede projektomkostninger. I tidsregistreringssyste met angives den enkelte medarbejders gennemsnitlige omkostning pr. time (typisk lønomkostning plus overhead), og det giver mulighed for at bestemme det samlede omkost ningsbillede for projektet. Denne type tidsregistrering finder man ofte i organisationer, hvor der er en stor interesse i afrapportering af ressourcefor brug og prioritering af ressourcer til en bestyrelse eller en ledelse, f.eks. i foreninger eller offentlige institutioner. I organisationer der udvikler produkter kan denne form for tidsregistrering danne grundlag for en ROI beregning, da den kan give et præcist billede af den samlede udviklings omkostning for et produkt. Mere avancerede tidsregistreringssystemer giver mulighed for at gruppere data med henblik på senere rapportering. Det kan give værdifuld indsigt i ressourceforbruget på tværs af projekter, f.eks. inden for forretningsområder, afde linger, faggrupper og aktivitetstyper. Nedenfor ses et lagka gediagram, som viser en virksomheds ressourceforbrug inddelt efter arbejdsområder. Det kan afdække, om virk somhedens ressourcer rent faktisk forbruges i de forret ningsområder, der er prioriterede i forhold til realisering af en langsigtet strategi.

6 Figur 3 og 4. Et eksempel på en gruppering af tidsregistreringer fra et softwarehus. Figur 3 er virksomhedens faktiske ressource forbrug og figur 4 er det ønskede ressourceforbrug. En meget stor del af medarbejdernes tid går med kundeopgaver, mens en meget lille del går med produktudvikling (development). Dette kunne være et billede af en overbelastet organisation, som er ved at drukne i kundeønsker på bekostning af den mere langsigtede udvikling af nye produkter. Den nøjagtige tidsregi strering gør det muligt at diagnosticere et ressourceforbrug, som ikke er i overensstemmelse med virksomhedens langsigte de strategi. 4. Økonomistyring tidsregistrering i professional services organisationer I professional services organisationer (PSO) er tidsregistre ringen ofte rygraden i virksomhedens it, og et velfunge rende system kan generere en væsentlig økonomisk gevinst både i forhold til omkostningsoptimering, og ikke mindst i form af øget fakturering. Tidsregistrering i PSO er kom pleks, fordi den i væsentlig grad berører både medarbejdere, økonomifunktionen, projektledere og ledelse. Det betyder også, at tidsregistreringssystemet udvides betydeligt i sin funktionalitet og i praksis spiller det den rolle, som de tradi tionelle ERP systemer spiller i en produktionsvirksomhed: et centralt styringssystem der regulerer meget store dele af virksomhedens drift. Det er et kendetegn ved PSO, at de lever af at udfakturere timer. Tidsregistreringssystemet leverer rådata til fakture ringen, og derfor skal den kunne integreres tæt med fakture ringsprocessen eventuelt i form af et decideret fakturerings modul til behandling af data. Samtidigt er PSO en projektor ganisation, hvor man ønsker at opfange omkostninger på projekter, for at kunne styre omkostningsstrukturen og hen føre omkostninger til specifikke aktiviteter. Sigtet med tids registrering er således dobbelt: på den ene side ønskes interne projektomkostninger synliggjort, og på den anden sides skal fakturerbar tid omsættes til kroner og ører.

7 4.1. Registreret tid og faktureret tid En tæt integration mellem tidsregistrering og fakturering gør det muligt at afdække forholdet mellem reelt forbrugte timer og fakturerede timer, som er grundlaget for væsent lige nøgletal som f.eks. faktureringsgrad, utilisation, dæk ningsgrad og dækningsbidrag. Ofte er dele af medarbejder nes løn (bonus) baseret på disse KPI er, som kan aflæses direkte i systemet. For at kunne levere disse nøgletal må systemet kunne skelne mellem registreret tid og faktureret tid, udgifter og indtægter. Den registrerede tid skal kunne bearbejdes, op- eller nedskrives på fakturaen, uden at dette påvirker de reelt registrerede timer. Eksempelvis kan en konsulent have registreret 10 timer, men der faktureres 12 timer, og begge tal bør bibeholdes i systemet for at kunne analysere omkostninger og indtægter i forhold til forbrugte og fakturerede timer Tid som lagervare work in process beregning En af de væsentlige gevinster, som ofte fremhæves ved ind førslen af ERP systemer i produktionsvirksomheder, er opti mering af lageret. ERP systemer har gjort det muligt at følge en vares flow gennem produktionen i realtid og med en stram lagerstyring, nedbringe mængden af bundet kapital i endnu ikke færdige produkter. En tilsvarende problemstilling finder man i projektorganisa tioner, der håndterer længerevarende projekter, hvor faktu reringen er forskudt i forhold til værdiskabelsen. I princip pet er alle de bunker af halvfærdigt arbejde, som ligger på medarbejderes skriveborde, en investering der endnu ikke har kunnet realiseres. Der oparbejdes timer, som figurerer i regnskabet som en udgift, men den skabte værdi figurerer ikke som en tilsvarende indtægt, fordi arbejdet endnu ikke har kunnet faktureres. Problemstillingen bliver markant i store projekter, hvor der afsættes væsentlige ressourcer, uden at de kan faktureres løbende. Denne skævhed i regnskabet kan udlignes ved at indtægts føre den værdi, der er skabt på projektet, også selv om den ikke har kunnet fakturereres, også kaldet produktionsprin cippet. En præcis tidsregistrering kan hjælpe med at esti mere værdien af det skabte, og nøglen til denne beregning er projektets færdiggørelsesgrad. Der findes forskellige model ler til beregning af færdiggørelsesgrad. Ofte beregnes den ud fra den del af omkostningerne der er afholdt, men spe cielt i konsulenthuse kan man med fordel anvende en model der tager udgangspunkt i hvor stor en del af den budgette rede indtægt, der er registreret: Færdiggørelsesgrad = (Antal timer * timesats)/samlet budget i kroner Således vil et projekt, hvor der er brugt 25 timer til en salgs pris på 1.000, kr. pr. time og et samlet budget på se således ud: (25 x 1000)/ = 0,25 (25 %)

8 Projektet er 25 % færdigt og derfor kan 25 % af den samlede værdi indtægtsføres som igangværende arbejder. Det angi ver et langt mere reelt billede af virksomhedens økonomi, fordi udgifter og indtægter følger hinanden. Tid er vidensorganisationens lagervare, og gennem en præ cis tidsregistrering kan virksomheden opnå et billede af lagerbeholdingen og dermed også opnå muligheder for at optimere processer, så vejen fra forbrugt tid til faktureret tid forkortes On demand tidsregistreringssystemer I de sidste fem år har der været en tendens til, at tidsregistre ringssystemer udvikles som webbaserede on demand løs ninger, også kaldet Software as a Service (SaaS). Traditionelt køber virksomheder software, installerer den på egne maskiner og står selv for drift og vedligehold. De sidste års udvikling af båndbredden på internettet har imidlertid gjort det muligt at levere software på leje-basis, hvor leverandø ren leverer software, hosting og løbende opgraderinger til en fleksibel månedlig ydelse afhænig af forbrug, f.eks. antal brugere, antal forbrugte Mb harddisk plads, nettrafik etc. Denne form for leje-software er et attraktivt alternativ til den traditionelle on premise model, fordi den betyder en lav initial investering, hurtig implementering og en pris struktur, hvor pris og forbrug følger hinanden. Da implementeringen af et tidsregistreringsystem ofte involverer udrulning af en stor mængde klienter, kan der være gevinster at høste ved at vælge et webbaseret system. Brugerne har direkte adgang gennem en webbrowser og er ikke afhængig af at være på en given lokation eller platform for at kunne registrere tid. Desuden kan opdateringer og ændringer i systemet udrulles uden lokal installation. Kom bineret med digitale undervisningsvideoer og en solid kom munikation, så kan gevinsterne ved SaaS også opnås i meget store organisationer. 5. Væsentlige KPI er forbundet med tidsregistrering 5.1. Utilisation/Kundegrad Utilisation er et nøgletal for produktivitet, der angiver hvor stor en del af den kapacitet, som er til rådighed i et system der udnyttes produktivt. I en projektorganisation vil utilisa tion typisk defineres som den andel af en arbejdsdag, der anvendes på projektarbejde/kunder dvs. værdiskabende aktiviteter. Utilisation er et udtryk for organisationens effek tivitet, dvs. hvor god den er til at udnytte sine ressourcer, og derfor ofte koblet sammen med ressourceplanlægning til optimering af utilisation. I organisationer hvor medarbejde ren har indflydelse på sin egen pipeline og dermed på sin utilisation, er det et populært KPI for måling af den enkelte medarbejder Faktureringsgrad Faktureringsgraden angiver hvor stor en del af de registre rede timer der har kunnet faktureres. Faktureringsgraden er et populært nøgletal til måling af den enkelte

9 medarbejders performance i konsulentbranchen og til bonusafregning, da en øget faktureringsgrad afspejler sig direkte som øget omsætning. Ensidig fokus på den enkelte medarbejders fak tureringsgrad kan dog føre til strategisk tidsregistrering, hvor den enkelte medarbejder undlader at registrere ikke-fakturerbare timer, for derved kunstigt at opretholde en høj faktureringsgrad. Tilsvarende er der en risiko for subopti mering, hvor medarbejdere undlader at udføre ikke-faktu rerbart arbejde, f.eks. at forfølge muligheder for indsalg af kolleger. Muligheder der kunne tjene virksomheden som helhed, men ikke afspejler sig i en øget faktureringsgrad Dækningsbidrag Dækningsbidrag angiver det bidrag som en enhed (en afde ling, en medarbejder, et projekt) kan give til dækning af de faste omkostninger. For at kunne levere dette nøgletal må tidsregistreringssystemet kunne beregne omkostninger pr. registreret time. Beregningen af dækningsbidrag på projekt niveau kan være med til at skærpe projektlederens opmærk somhed på kosteffektiv anvendelse af ressourcer Fraværsprocent Fraværsprocenten angiver den del af normtiden, som med arbejderen har været fraværende. Fravær kan yderligere inddeles i barsel, sygefravær, lægebesøg etc. Specielt syge fravær er interessant at følge, fordi det kan være en indika tor på et dårligt arbejdsklima, personlige problemer hos medarbejderen, eller fungere som dokumentation i forbin delse med for meget sygefravær Gennemsnitlig timepris På fastprisprojekter er den gennemsnitlige timepris en væsentlig indikator for en medarbejders, et projekts eller en virksomheds økonomi. På fastprisprojekter kan en lav gen nemsnitlig timepris indikere et overforbrug af timer, eller dårlige estimater, der har resulteret i en for lav fast pris. På medarbejderniveau kan den gennemsnitlige timepris indi kere effektivitet, dvs. om medarbejderen er i stand til at rea lisere den ønskede værdi på den ønskede tid.

10 Figur 5. Eksempel på et dashboard fra TimeLog Project, der viser en række KPI er for medarbejderen. 6. Projektstyring med tid et eksempel Tidsregistrering kan være et stærkt instrument i styringen af projekter. Detaljeret budgettering og løbende tidsregistre ring på de enkelte arbejdspakker i et projekt kan give pro jektlederen et realtidsbillede af projektets fremdrift i forhold til en fastlagt plan. En af de mest udbredte metoder er Ear ned Value (http://en.wikipedia.org/wiki/earned_value): Lad os antage, at der skal bygges et simpelt website til en kunde. Arbejdet brydes ned i følgende arbejdspakker, som hver udgør en milepæl i projektet: Fase Budget Færdig efter: Kravspecifikation 50 timer Uge 1 Design 50 timer Uge 2 Indhold 50 timer Uge 3 Flash programmering 50 timer Uge 4 Grafik 50 timer Uge 5 Totaler 250 timer 5 uger Hver fase varer en uge med en omkostning på 50 timer til at realisere det planlagte arbejde. Et samlet budget på 250 timer for hele projektets fem uger. Den detaljerede nedbrydning i arbejdspakker og budgette ring i timer gør det, muligt at

11 tegne det ideelle projektforløb, en baseline, som angiver, hvad der skal være produceret hvornår. Det er, med andre ord, en plan for den værdiska belse, der skal finde sted i projektet. Figur 6. Tidsregsitreringen kan opfange det reelle forbrug, og det sammenholdes løbende med baseline. Vi ved, at der efter én uge skal være skabt en kravspecifikation, svarende til 50 timers arbejde. Når den er færdiggjort repræsenterer den, ifølge baseline, en værdi på 50 timers arbejde. Ved slutningen af uge 1 skal vi derfor kunne gøre rede for to parametre: Hvor meget tid har jeg brugt på projektet. Hvor færdig er jeg med den første fase (kravspecifikati on) Af medarbejdernes tidsregsitreringer fremgår det, at der er forbrugt de budgetterede 50 timer, men kravspecifikationen er kun blevet 75 % færdig. Omkostningen har været 50 timer, men der er kun skabt værdi svarende til 75 % * 50 timer = 37,5 timer i forhold til det planlagte. Vi er med andre ord på det sted i projektforløbet, som vi burde have været efter 37,5 timers arbejde, nemlig 75 % færdig med kravspeci fikationen. Det betyder følgende: Faktisk omkostning (actual cost): 50 timer Skabt værdi (earned value): 37,5 timer

12 Figur 7. Som det fremgår, så har den reelle omkostning været 50 timer for at skabe værdi, der var budgetteret til 37,5 timer. Forskellen mellem de to er kostvariansen (cost variance), i det her tilfælde 37,5 50 = 12,5 timer. Den tidlige diagnose af projektet, som kost variansen er et udtryk for, gør det muligt at rette projektet til. For at kom pensere for den manglende fremdrift i den første uge, må der overarbejdes i uge 2, og der leveres 100 timer. Det med fører, at både første og anden fase kan afsluttes, og 40 % af tredje fase er færdig, i slutningen af uge to. Nu ser situatio nen således ud: Planlagt værdiskabelse: = 100 timer Skabt værdi: 50 timer + 50 timer + (0,4 * 50 timer) = 120 ti mer. Kost: 50 timer timer = 150 timer

13 Figur 8. Det betyder at der er en varians på fremdriften (schedule variance) i forhold til planen på timer = 20 timer. Projektet er 20 timer længere fremme i sin værdiskabelse end planlagt. Det har dog været dyrt at opnå denne værdi skabelse, og kostvariansen er nu 120 timer 150 timer = 30 timer. Det har med andre ord kostet 150 timer at skabe værdi, der var planlagt til at tage 120 timer. Projektet har overskredet budgettet, men fremdriften er foran planen. For enkelhedens skyld er ovenstående regnestykke gennemført udelukkende med timer, men ofte vil man lægge en omkost ning på hver time (lønomkostninger plus overhead) og der med skabe et tilsvarende billede i kroner og ører. Skabt værdi (earned value) kan bruges til at se, om et projekt er på sporet, både hvad angår omkostninger, men også hvad angår fremdriften. Samtidigt kan de erfaringer, der er gjort i de første to uger af projektet bruges som datagrundlag for et forecast for de omkostninger, der må forventes for, at projek tet kan gøres færdigt til tiden. Hvis man forventer at budge toverskridelsen i de første to uger var en éngangsforteelse, og budgettet vil holde fra nu, så vil en estimeret slutomkost ning så således ud: Figur 9. Estimeret slutomkostning (estimated at completion) = (0,6 * 50) = 280 timer. Alternativt kan man antage, at den udskridning der fandt sted i projektets første to uger vil fortsætte og korrigere projektets budgetter med et index tal beregnet ud fra de først to uger: 120/150 = 0,8. Det vil betyde følgende for slutomksotningen: (130/0,8) = 312,5 timer

14 Figur 10. Ovenstående øvelse viser, hvordan nedbrydning i arbejds pakker, budgettering og løbende tidsregistrering er i stand til at hjælpe projektlederen i sit daglige arbejde med at esti mere og korrigere for afvigelser i det planlagte projektfor løb. Et tidsregistreringssystem er i stand til at levere disse data i realtid og dermed forbedre projektlederens mulighed for at reagere proaktivt. 7. Konklusion Tid er de fleste virksomheders væsentligste ressource og den løbende måling af tidsforbruget kan bidrage til en række væsentlige funktioner i en virksomhed: lønstyring, projektstyring og økonomistyring. Behovene for tidsregi strering kan være meget forskelligartede alt efter typen af virksomhed, fra den simple komme/gåregistrering, til den meget komplekse registrering og bearbejdning af data, som man finder i professional services organisationer. Der er en klar tendens til at tidsregistreringssystemer bliver mere omfattende og indtager en række af de områder som har været forbeholdt de traditionelle ERP systemer, eller dedi kerede projektstyringssytemer. Der kan være væsentlige økonomiske gevinster at hente ved at indføre eller forbedre sin tidsregistrering. Den første kon krete gevinst er som oftest en øget faktureringsgrad, men også mere langsigtede gevinster kan høstes i form at bedre og mere rentable projektforløb. 8. Om forfatteren

15 Peder Wuth Pedersen Peder Wuth Pedersen er Senior Business Developer. Han har været ansat hos TimeLog A/S i fire år, og rådgivet i forret ningsprocesser, projektstyring og økonomisk styring i pro fessional services organisationer. Peder har et særligt fokus på sammenhængen mellem forretning og it og gennemført en række større implementeringer af TimeLog Project. Han har en teoretisk baggrund med et uddannelsesforløb i IT management and Strategy fra ITU.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011 Juni 2011 Whitepaper Omdrejningspunktet i TimeLog Project er en unik datamodel, som giver konsulentvirksomheder strategiske rapporterings- og styringsfordele. Indledning 2 TimeLogs unikke datamodel giver

Læs mere

5 tips til at få styr på tiden

5 tips til at få styr på tiden 5 tips til at få styr på tiden Og få medarbejderne motiveret til at tidsregistrere Løft virksomheden Få styr på jeres timer og kontrakter, så I kan vækste i jeres virksomhed. Vi giver her 5 tips til, hvordan

Læs mere

Økonomisk projektstyring

Økonomisk projektstyring Økonomisk projektstyring Strategiske rapporterings- og styringsfordele TimeLog Value Estimator Datastrukturen i TimeLog Project Omdrejningspunktet i TimeLog Project er en unik datamodel, som giver konsulentvirksomheder

Læs mere

TimeLog Value your time... 5 ting du bør spørge om. når du skal vælge det helt rigtige tidsregistreringssystem

TimeLog Value your time... 5 ting du bør spørge om. når du skal vælge det helt rigtige tidsregistreringssystem 5 ting du bør spørge om når du skal vælge det helt rigtige tidsregistreringssystem Er der for mange timer i dit firma, der ikke bliver faktureret? Er du i tvivl om, hvorvidt nogle projekter tjener sig

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE Visuel portefølje-, ressource- og projektstyring til vandselskaberne Hvorfor er projekt, økonomi og ressourcestyring vigtigt? Tid Økonomi Kvalitet Fordi det handler om at blive bedre til at optimere planlægning,

Læs mere

RCS Web Business Manager

RCS Web Business Manager RCS Web Business Manager RCS Web Business Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS Web Business Manager, (RCS WBM), er et enkelt og effektivt system til at registrere

Læs mere

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper Whitepaper Betalingsplaner i TimeLog Project TimeLog Project 5.0 introducerer nye avancerede muligheder for at styre, hvordan og hvornår projektet skal faktureres. Simon Ravn Joensen Implementeringskonsulent

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3 Juni 2011 Whitepaper Sådan håndteres fastprisprojekter, hvor indkøb, udlæg og rejser indgår i den aftalte pris, efter produktionsprincippet eller faktureringsprincippet. Indledning 2 Kendetegnende for

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware.

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Før I køber forretningssoftware Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... og undgå overraskelser med disse gode råd fra en aktør, der

Læs mere

RCS Tidsregistering. Læs mere på næste side 1/6. 3 gode grunde til at vælge RCS Tidsregistrering: 1.

RCS Tidsregistering. Læs mere på næste side 1/6. 3 gode grunde til at vælge RCS Tidsregistrering: 1. RCS Tidsregistering RCS Tidsregistrering er værktøjet til håndtering af medarbejdernes Komme/Gå og Job/Tid registreringer. Systemet samler alle facetter af Komme/Gå og Job/Tidregistreringerne i et enkelt

Læs mere

EazyProject skærmbilleder indhold

EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan...

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Juni 2011 Whitepaper Sådan organiseres klippekortsaftaler med TimeLog Project i forhold til projektopsætning, indtægtsføring, fakturering og rapportering. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE Med -appen kan alle mobile og rejsende medarbejdere registrere fremmøde, fravær og tid på forskellige arbejdsopgaver på deres smartphone når som helst og hvor som helst. De

Læs mere

EazyProject Tidsregistrering

EazyProject Tidsregistrering EazyProject Tidsregistrering Vores konsulenter har aldrig haft nemmere ved at registrere tid også via deres iphone, når de er på farten. Stine Osted, TestCenter Chef, TestHuset.dk Hvad er EazyProject Tidsregistrering

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Kontraktstyring. Få styr på jeres kontrakter. Kundekontrakter i konsulentvirksomheder. Og øg omsætningen. Whitepaper

Kontraktstyring. Få styr på jeres kontrakter. Kundekontrakter i konsulentvirksomheder. Og øg omsætningen. Whitepaper Kontraktstyring Kundekontrakter i konsulentvirksomheder Få styr på jeres kontrakter Og øg omsætningen En af hjørnestenene i alle virksomheder er kundekontrakterne, hvordan de enkelt faktureres, og hvordan

Læs mere

En samlet CPM-Løsning

En samlet CPM-Løsning En samlet CPM-Løsning Fleksibel og sikker økonomistyring med Prophix Er du på udkig efter et budget og rapporteringsværktøj, der hurtigt skaber én sandhed i datagrundlaget og giver fuld kontrol over jeres

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Indlæg ved: Michael Schad, økonom, Rambøll dir.support RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Management

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI

Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

Whitepaper. Projektstatus, fasestatus og projektstadier. Indledning 2 Projektstatus og projektstadier 2

Whitepaper. Projektstatus, fasestatus og projektstadier. Indledning 2 Projektstatus og projektstadier 2 Juni 2011 Whitepaper Projektstatus, fasestatus og projektstadier Sådan håndterer projektledere workflows i TimeLog Project omkring ordreafvikling med angivelse af status og stadier. Indledning 2 Projektstatus

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

OPLÆG. Udviklingsworkshop

OPLÆG. Udviklingsworkshop OPLÆG Udviklingsworkshop Fra teori til handling Udviklingsrejsen for din kommunes produktionsvirksomheder Dansk Produktions Univers A/S d. 5. januar 2017 Baggrund Med udgangspunkt i et ønske om på en direkte

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

Komplet forretningssystem for projektorienterede kompetencevirksomheder

Komplet forretningssystem for projektorienterede kompetencevirksomheder Komplet forretningssystem for projektorienterede kompetencevirksomheder ProjectHelp er et stærkt projektstyringsværktøj. ProjectHelp giver dig fuld kontrol i projekterne. ProjectHelp gir dig fuld kontrol

Læs mere

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv BØRSEN MIKRO kapitel 5 Tidsregistrering En tidsrealist er bevidst om, at ting tager tid, og bruger tidsestimering som et værktøj til skabe en

Læs mere

PJ MANAGEMENT Virksomhedsrådgivning. Struktur overblik - gennemsigtighed

PJ MANAGEMENT Virksomhedsrådgivning. Struktur overblik - gennemsigtighed PJ MANAGEMENT Virksomhedsrådgivning Struktur overblik - gennemsigtighed Agenda 1. Kort præsentation af PJ Management Karsten Per Vestergaard Per 2. Kort om de to indlæg 3. Præsentation af case 4. Strategi

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

FroM. excellence. MaksimÉr jeres indtjening med

FroM. excellence. MaksimÉr jeres indtjening med FroM good TO excellence MaksimÉr jeres indtjening med TimeLog Excellence Kære TimeLog-kunde Din virksomhed bruger allerede TimeLog Project, og det er vi glade for. Vi vil imidlertid gerne støtte jer i

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

Håndtering af fastprisprojekter

Håndtering af fastprisprojekter Håndtering af fastprisprojekter Kom flyvende fra start Skab bedre overblik Få styr på både økonomi og rapportering Dette dokument giver en detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Velkommen til E2 & Smidig projektstyring. Dag Salvesen, løsningsarkitekt, EG Navicom & Mille Lindskrog Knudsen, direktør, EG VækstCenter

Velkommen til E2 & Smidig projektstyring. Dag Salvesen, løsningsarkitekt, EG Navicom & Mille Lindskrog Knudsen, direktør, EG VækstCenter Velkommen til E2 & Smidig projektstyring Dag Salvesen, løsningsarkitekt, EG Navicom & Mille Lindskrog Knudsen, direktør, EG VækstCenter Kundereference: Vi bruger systemet - som om vi sidder i en helikopter

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemandingsplanlægning i opnås den optimale fordeling af medarbejderressourcerne i forhold til virksomhedens produktions-, job- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKATION AF OPGAVER DER SKAL LØSES OG HVORNÅR

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal!

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal! Benchmark Management en strategisk benchmark af nøgletal! 1 Hvilke spørgsmål kan jeg på svar på? Er der utilsigtede ledelsesmæssige beslutninger, som har betydning for vores resultatopgørelse? Hvor effektive

Læs mere

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring De 5 Benspænd Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring I har et ERP-system, der håndterer jeres transaktioner og i nogen grad rapportering. Men måske oplever I også, at et ERP-system har nogle begrænsninger,

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2 Juni 2011 Whitepaper Dette dokument beskriver, hvornår der sker automatisk indtægtsføring i TimeLog Project med eller uden udvidelsen TimeLog EVM. Indledning 2 uden TimeLog EVM 2 med TimeLog EVM 2 Tabel

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep. Mobil tids- og opgavestyring i kommunen v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.com Agenda HandStep Mobil Tids- og opgavestyring Eksempel på et system

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

NemTid. Produktbeskrivelse

NemTid. Produktbeskrivelse NemTid Produktbeskrivelse Overordnet: NemTid er et værktøj til styring af tid og tidsforbrug. Udover registrering af komme/gå tider kan NemTid holde styr på følgende: Arbejdstider, herunder ugeprofiler.

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE VALUE YOUR TIME RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Med version 5.7 viser TimeLog Project nye sider af sig

Læs mere

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 Udfordringen Udfordringerne skabt af den globale økonomiske situation, kræver ansvarlighed for og overblik over investeringer som aldrig før. IT styring, investeringsplanlægning

Læs mere

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

TimeLog Project 5.1 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk

TimeLog Project 5.1 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Ny TimeLog Tracker og rapporter 2 introducerer en ny TimeLog Tracker og lægger de sidste brikker til fakturering og indtægtsføring. Ny datovælger Christoffer

Læs mere

GYLDNE TIDER FOR HR - Det er nu, I har chancen!

GYLDNE TIDER FOR HR - Det er nu, I har chancen! GYLDNE TIDER FOR HR - Det er nu, I har chancen! Kyösti Schmidt Berlingske Business PBJ A/S København, 4. december 2012 Kyösti Schmidt LEO Pharmaceuticals Personnel development consultant Kuwait Petroleum

Læs mere

TimeLog Project 4.5 Nyheder og forbedringer.

TimeLog Project 4.5 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk Tag mål af situationen fokuserer på medarbejdernes indsats med en ny belastningsrapport, budgetlægning og visualisering af en række måltal. Velkommen til en ny version af

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI

STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE 01 Området er styrbart Vi kan styre fordi vi ved, hvor vi er og hvor vi skal hen! KONOMI- ARBEJDSMARKED Indledning I denne folder

Læs mere

Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension

Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension Agenda Ny strategi og forandring stiller krav til overblik Kort fakta om Unipension Hvorfor havde vi behov for et projekt og porteføljestyringsværktøj

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Organisatoriske nøgletal

Organisatoriske nøgletal Organisatoriske nøgletal - Et ledelsesværktøj med bundlinieeffekt Kyösti Schmidt Foreningen af Rådgivende Ingeniører København, 21. april 2009 Kyösti Schmidt Schmidt Management ApS Esplanaden 34G 1263

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Bilag 1 - Idégrundlag

Bilag 1 - Idégrundlag Bilag 1 - Idégrundlag Der er en stigende efterspørgsel på energioptimeringer indenfor marinebranchen og ønsket om at optimere el produktionen om bord på skibe. Også i form af nye krav fra IMO (SEEMP),

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

BILAG TIL STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

BILAG TIL STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER BILAG TIL STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Prismodeller... 2 Indledende... 2 1. Fast pris, fast leverance

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Tidsregistrering i TimeLog

Tidsregistrering i TimeLog Tidsregistrering i TimeLog Få indblik i hvordan TimeLog som virksomhed selv benytter sig af TimeLog Project til tidsregistrering og strategiudvikling. Introduktion Dette whitepaper beskriver hvordan TimeLog

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet for Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for 30. april 2009 for Der er i løbet af 2008 og 2009 udført en række aktiviteter i med henblik på at opnå en økonomistyring

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion En ny måde at arbejde med projekter 2 Christoffer Lanstorp Produkt- og udviklingschef TimeLog A/S Kort om opdateringen Opdateringen foregår om natten. Bruger

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Revisionsmæssig undersøgelse af værkstedsregnskab

Revisionsmæssig undersøgelse af værkstedsregnskab Midt INDLEVELSE og Sydsjællands SKABER Brand UDVIKLING & Redning Midt og Sydsjællands Brand & Redning WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Formål...

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Hvor bliver gevinsterne af?

Hvor bliver gevinsterne af? Hvor bliver gevinsterne af? Præsentationen bygger på en række undersøgelser, foretaget af KPMG og på Peaks erfaringer fra samarbejdet med vores kunder Hvordan ser det ud med gevinstrealiseringen? 86% af

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge

Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge Bjørn Hove Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge VVS 17 Odense Congress Center 26-28. april 2017 Bjørn Hove TEKNIQ, Udviklingsafdelingen Ansat i TEKNIQ 2014 Økonomisk uddannelse Baggrund indenfor

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere