XML-komitéen. XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XML-komitéen. XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark"

Transkript

1 XML-komitéen 19. maj 2004 Sag /RUG XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark I dette notat beskrives XBRL-standarden ud fra et teknisk, organisatorisk samt anvendelsesmæssigt perspektiv med henblik på at understøtte XML-komitéens behandling af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens anmodning om godkendelse af XBRL som OIOXML i kategorien Adopted. XBRL funktionelt XBRL (extensible Business Reporting Language) er et databeskrivelsessprog, som muliggør udveksling af finansielle data efter et ensartet format. Ved hjælp af XBRL kan finansielle data struktureres og beskrives efter standardiserede taksonomier, som er målrettet efter bestemte eksterne rapporteringsbehov (taksonomier til brug for f.eks. bankers kreditvurderinger, investorers analyser samt indrapportering af årsrapport, skatteregnskab og oplysninger til Danmarks Statistik). XBRL er ikke en selvstændig regnskabsstandard, men kan bruges i tilknytning til forskellige finansielle standarder, ligesom den kan bruges i tilknytning til forskellige regnskabs-, revisions- og analysesystemer samt til forskellige præsentationsmedier. ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Kampmannsgade København V Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Brugen af standarden kan have en række fordele for de virksomheder og revisorer, som er afsendere af ekstern regnskabsinformation: At de kan opbevare, udveksle og præsentere finansielle data efter en standard, der er bredt anerkendt af regnskabsbrugere i verden. At kravene til f.eks de eksterne regnskabers opbygning kan opfyldes ved at følge standardiserede taksonomier, som kan knyttes som ekstra dimensioner til virksomhedens egen kontoplan. At man fleksibelt kan opstille sine data forskelligt afhængig af den eksterne brugers krav. At den kan bane vejen for udvikling af systemer som understøtter fællesindberetning til forskellige eksterne regnskabsbrugere, herunder myndigheder og banker. At regnskaberne kan genereres i forskellige sprog. At data transporteres mere sikkert, end når de skal genindtastes og ombrydes manuelt. At der i modtagesystemerne kan indlægges automatiske valideringer, kontroller og analyser.

2 2/6 At det giver mulighed for etablering af benchmarkdatabaser, hvor de virksomheder, der tilslutter sig standarden, kunne have adgang. For modtagerne af regnskaberne (banker, investorer og offentlige myndigheder) har brugen af standarden også klare fordele: At data kan modtages, opbevares og præsenteres digitalt. At data er tilgængelige digitalt i ensartede taksonomier, hvilket gør dem tilgængelige for analyser og statistiske bearbejdninger. Der findes E&S bekendt ingen konkurrerende standarder til XBRL, som har samme funktionelle scope eller softwaremæssig udbredelse. XBRL Teknisk XBRL-sproget er en applikation af XML. XBRL International udvikler og vedligehodler XBRL-specifikationerne. XBRL betjener sig af teknologierne XML Schema og XLink. Med XBRL-sproget udtrykkes de såkaldte taxonomier, der beskriver konkrete eller generelle rapporteringsformål, som f.eks. et årsregnskab, et sæt af nøgletal til intern rapportering, rapportering overfor børser, banker m.v. Erhvervs- og Selskabststyrelsen har eksempelvis udarbejdet en taxonomi for årsregnskaber. På baggrund af taxonomier og et evt. Instance schema udarbejdes XBRL Instance dokumenter, som er XML-filer med items, hentet fra en eller flere XBRL-taxonmomier. Instance-dokumenterne er XBRLbeskederne, og taxonomierne er angivelser af, hvad der kan være i disse beskeder. En årsrapport (årsregnskab) til E&S laves på baggrund af E&S årsrapporttaxonomi og udtrykkes i form af et XBRLinstancedokument. En XBRL Taxonomi efter spec. 2.0a består som minimum af et itemschema samt fem linkbaser. I tilknytning hertil kan laves schema for instance dokumenters udformning. Item-schemaet indeholder alle de dataelementer eller koncepter, der er relevante for den pågældende taxonomis scope. F.eks. alle tænkelige elementer i et årsregnskab. Linkbaserne tjener hver sit formål: Label Associerer et item med en eller flere præsentationsorienterede labels en label pr. sprog Reference Associerer et item med en eller flere referencer til autoritativ litteratur (f.eks. lovgivning) Definition Indikerer for hvert item, hvorvidt det udtrykker et specialtilfælde af et andet defineret item.

3 3/6 Calculation Indikerer, hvordan et item i en gruppe af søster-items relaterer sig til værdien af deres moder-item (summeringer) Indikerer Barn-forælder og forælder-barn roller Indikerer dimension-element & element-dimension roller Presentation Indikerer den rækkefølge, i hvilken items skal præsenteres i forhold til deres søskende XBRL afviger i nogen grad fra sædvanlig anvendelse af XML, idet skemaerne i en XBRL-taxonomi ikke udtrykker hierarkier. Sammenhængene mellem elementerne i et item-schema udtrykkes på forskellig vis gennem linkbaserne. Linkbaserne kan anvendes på instance-dokumenterne, efter disse er udarbejdet. F.eks. til at danne bestemte opstillinger (presentation-linkbasen) eller til kalkulationer af regnskabstal (calculation-linkbasen). En konsument af regnskabsdata vil også selv kunne udskifte disse linkbaser, og anvende dem på instance-dokumenter til andre formål. Praktisk anvendelse af XBRL Udviklere kan deles i to grupper: De, der skal udvikle applikationer, der håndterer XBRL, og de, der skal udvikle taxonomier til givne rapporteringsformål. Set fra et udviklerperspektiv er der nu en række softwareløsninger til stede til håndtering af XBRL-relaterede opgaver. Således har virksomheder som Software AG, Fujitsu, Hyperion og Decisionsoft udviklet værktøjer til udvikling af taxonomier, validering af instancedokumenter m.v. For udviklere af XBRL-applikationer er specifikationerne af XBRL-sproget nok den væsentligste informationskilde se nærmere nedenfor. Set fra et dansk brugerperspektiv hvor brugere er dem, der skal indberette gennem XBRL - er der XBRL-understøttelse i en række centrale løsninger. For virksomhederne er de relevante produkter p.t. SAP og Navision, som begge understøtter XBRL. På revisorside understøttes XBRL af det i Danmark udbredte produkt Caseware. Endelig findes der (i prototype) XBRL understøttelse i Microsoft Office-pakken gennem den såkaldte XBRL Accelerator til Office Brugere af XBRL forventes ikke at skabe deres rapporteringer gennem sædvanlige XML-værktøjer som f.eks. XMLSpy. Dette hænger sammen med den forretningsmæssige opgave, XBRL skal løse som bindeled mellem virksomhedens interne organisering af finansielle data og omverdenens ønske om at bruge disse data i en struktureret form, og til formål der ikke er kendte på rapporteringstidspunktet.

4 4/6 I stedet forventes virksomhedens ERP-system eller revisorens regnskabssoftware anvendt til skabelsen af instance-dokumenterne. Pointen er, at der under alle omstændigheder skal ske en ophægtning af virksomhedens eller revisorens standardkontoplan mod en given taxonomi. På baggrund af denne ophægtning sker udarbejdelsen af instance-dokumenterne (XBRL-beskederne). Dette vil ikke kunne ske med et sædvanligt XML-værktøj. Ovenstående vil antageligt være gældende, uanset om virksomheden skal indberette til E&S, sin bankforbindelse, et kreditvurderingsbureau eller andre. Forbrugere af XBRL forventes at betjene sig af meget forskelligartede værktøjer. Dels kan man forvente, at private leverandører af regnskabsdata vil stille analyseværktøjer til rådighed gennem portaler eller lignende, dels kan f.eks. MS Excel anvendes med førnævnte accelerator. Endvidere kan visse af udviklings- og valideringsværktøjerne forventes anvendt. Tekniske XBRL-ressourcer Udviklere af applikationer, eller indberetningsløsninger, der skal håndtere XBRL, vil kunne finde et væld af ressourcer på XBRL Internationals hjemmeside, De aktuelle specifikationer af XBRL er den centrale informationskilde, og de findes direkte gennem nedenstående links: XBRL Specifikation 2.0a XBRL_2.0a&demos=XBRL-2-0a934.zip XBRL Specification 2.1: XBRL_2.0a&demos=XBRL-RECOMMENDATION zip Kun spec. 2.0a understøttes p.t. bredt af XBRL- og XBRL-enabled software. E&S årsrapporttaxonomi er udarbejdet efter XBRL spec. 2.0a. XBRL Organisatorisk XBRL-specifikationerne udarbejdes i regi af XBRL International, som er moderorgansiation for de nationale, såkaldte jurisdiktioner. Bag XBRL International står en række multinationale såvel som mindre virksomheder indenfor revision, softwareindustri, handel og service samt en række offentlige myndigheder og internationale organisationer. XBRL varetager udvikling af en række mere generelle taxonomier samt markedsføring og promovering af standarden. Organisationen ledes af medlemsvalgte repræsentanter og fungerer på en not-for-profit basis gennem arbejdsgrupper og supply chain communities.

5 5/6 Nationalt kan der etableres de såkaldte jurisdiktioner, som er at ligne med foreninger, med eksklusiv ret til at virke i det pågældende land. Jurisdiktionerne betaler medlemsafgift til XBRL i International og får indflydelse på valg af organisationens ledelse. Jurisdiktionerne skal have fysisk sæde hos en neutral tredje-part typisk den lokale revisororganisation. I Danmark er der på E&S initiativ i maj 2004 stiftet en dansk XBRL Jurisdiktion, som blandt sine medlemmer tæller de største revisionsfirmaer, Finansrådet, Microsoft, Caseware, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer samt E&S.. Jurisdiktionens formål er at udbrede kendskabet til XBRL samt at sikre koordination af taxonomiudvikling i den private sektor og i forhold til den offentlige sektor. XBRL s anvendelse i Danmark Danmarks Statistik, ToldSkat samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har gennem det sidste år arbejdet på at koordinere anvendelsen af XBRL. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet en taxonomi for årsrapporter og en supplerende taxonomi, dækkende Danmarks Statistiks for regnskabsoplysninger er ved at være færdiggjort. ToldSkat har pga. de pågående omlægninger i organisationen valgt at vente med at færdiggøre sit supplement til taxonomien, indtil styrelsens præcise databehov er fastlagt. Der er således en afklaring blandt de tre største aktører i den offentlige sektor på området finansielle virksomhedsdata om, at anvende XBRL til formålet. De tre aktørers databehov udformes i indbyrdes koordinerede taxonomier, som sikres mod redundans. Dermed er grundlaget for kun at opkræve den samme oplysning fra virksomhederne en gang lagt. E&S årsrapporttaxonomi Sammen med anmodningen om adoption af XBRL afleveres E&S årsrapporttaxonomi. Den består af knap data items, som tilsammen skal beskrive hvad der kan indgå i en dansk årsrapport (årsregnskab) for selskaber i regnskabsklasse B og C. Taxonomien omfatter dermed langt hovedparten af de ca selskaber, der årligt skal aflevere årsrapport til E&S. Den omfatter ikke enkeltmandsvirksomheder - de skal ikke skal aflevere årsregnskab til E&S - og heller ikke de ca 200 børsnoterede selskaber. Det bemærkes at danske årsrapporter (årsregnskaber) ikke skal affattes efter en bestemt given form med et bestemt givent indhold. Det er i hovedreglen det enkelte selskabs opgave at udfærdige et regnskab, som giver et retvisende billede af virksomhedens tilstand på rapporteringstidspunktet. Der er dog en række substantielle krav til årsrapporten i årsregnskabsloven, som også definerer en række regnskabstekniske begreber. Taxonomiens data items er udledt af

6 6/6 årsregnskabsloven og indeholder i reference-linkbasen paragrafreferencer hertil. Et digitalt regnskab har i sagens natur ikke noget på forhånd givet udseende, men rækkefølgen af data items i taxonomiens item-schema og presentation-linkbase udtrykker overordnet den sædvanlige rækkefølge i en dansk årsrapport.

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 25 digitale skarpe fra erhvervet 4. marts 2015 De flerårige fællesoffentlige digitaliseringsstrategier har hævet barren for den

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan 2. februar 2015 Udkast til rapport Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Afgrænsning 8 4. Koncept for system 11 5. Skattemæssig behandling af typiske poster

Læs mere

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Intern revision - i danske pengeinstitutter VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Aalborg Universitet 2007 1 Intern revision i danske pengeinstitutter Kandidatafhandling Revisorkandidatuddannelsen

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere