NaturStationen på Århus Friskole. Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NaturStationen på Århus Friskole. Århus Friskole Søholmvej 13 8260 Viby J Tlf. 86 28 33 54 kontor@aarhus-friskole.dk www.aarhusfriskole."

Transkript

1 NaturStationen på Århus Friskole Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

2 Århus Friskole Århus Friskole er en lilleskole fra 1952 med omkring 200 elever og 30 ansatte. Vi er en grundskole med én klasse pr trin fordelt på 10 årgange (0.-9. klasse). Skolegangen afsluttes med 9. klasses afgangsprøve. Vi ser det som vores væsentligste formål, at eleverne i løbet af deres skoletid opnår de nødvendige forudsætninger for at blive deltagende, skabende og kritiske medspillere i samfundet. Glæde, fællesskab, viden, færdigheder og udsyn er hverdagens pejlemærker. Vores skole er i omverdenen primært kendt for sin lange tradition for at undervise på et højt fagligt niveau i de kreative fag. Ikke mindst musikken spiller en central rolle og er omdrejningspunktet for 8. klassernes traditionsbundne rejse til andre landes kulturer og samfund. Det er mindre synligt for omverdenen, at Århus Friskole også har en lang succesrig tradition for at arbejde med naturvidenskab og håndværk. Her arbejder vi ud fra et pædagogisk princip, der i høj grad tager udgangspunkt i elevernes egen leg og verden. Ligeledes arbejdes der ud fra en idé om, at hands on fremmer motivationen. En byskole i landzone Århus Friskole har i kraft af sin særlige placering i overgangen mellem land og by en unik mulighed for at arbejde i og med naturen. Eleverne er primært by-elever, men i skolehverdagen er de omgivet af marker, skove og søer. Vi arbejder derfor i stigende grad med udeskoleprincippet som en aktiv del af undervisningen. Opførelsen af NaturStationen er en milepæl, der skal fremme dette satsningsområde yderligere, og tilbyde de optimale rammer for, at undervisningen kan foregå i et ubesværet samspil mellem at være inde og ude. Gellerup Gjellerup Skov vådområde Brabrand Sø Årslev Engsø fugletårn fugletårn Århus Å Storskov 2 min. idrætsbaner Rugholm 1 km vådområde 5 km Madsesbæk 10 min 10 km Stavtrup 25 min Viby ÅRHUS LOKALOMRÅDE 2

3 Vision/Projektmål Med NaturStationen vil vi bygge et hus, der i samspil med den omkringliggende natur danner en indbydende og inspirerende ramme for drenges såvel som pigers læring og fordybelse i naturvidenskabsfag og relaterede værkstedsfag. Vi vil skabe rum (en station) for nysgerrighed, opfindsomhed, kreativitet og fordybelse. Vi vil skabe forståelse for balancer og ubalancer i forvaltningen af jordens ressourcer og for naturens principper. Vi vil være et flagskib for udviklingen af fysiske løsninger og pædagogiske tilgange til undervisningen i natur- og teknikfagene, som andre skoler kan finde inspiration i lokalt og nationalt. Byggeriet skal stå som en station på vejen for elever, der senere i livet og af ren glæde og interesse - udvikler sig til innovative iværksættere inden for de kreative skabende og naturvidenskabelige fagområder. Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

4 Helhedsplan for byggeriet NaturStationen er en del af en større skoleudviklingsplan på Århus Friskole. Planen er opdelt i 3 etaper: Etape 1: Musikhuset (afsluttet) En ny tilbygning placeret i skolegården og i direkte sammenhæng med salen. Det nye musiklokale kan derved anvendes som scene både mod salen og mod det fri. Denne etape er opført august Etape 2: Nyindretning af eksisterende hovedbygning Nyindretning af eksisterende hovedbygning (under projektering). Ved udflytningen af skolens faglokaler frigives der plads til udvikling af den projektorienterede pædagogik, vi ønsker at praktisere samt til et stigende antal elever. For at opnå de ønskede læringsrum skal de eksisterende rum nyindrettes til nye formål. Nyindretningen forventes klar 20/13. Etape 3: NaturStationen Placeres på grunden mellem et aktivt legeområde med boldbaner m.m. og et naturrigt område (udeskoleområde). Denne etape planlægges at stå færdig i sommeren Det nye musikhus under opførelse 4

5 NaturStationen et laboratorium for Natur & Teknik Pædagogisk grundlag Vi ser de naturvidenskabelige fag som levende og udfordrende fag, hvor glæde, forundring og faglighed er i højsædet, og omsættelighed er nøgleordet for elevernes læring. Vores pædagogiske tilgang til den naturvidenskabelige undervisning er baseret på følgende tre principper: Relevans, dybde og omsættelighed. Relevans Det giver et solidt grundlag for læring at tage udgangspunkt i relevante problemstillinger fra elevernes hverdag, hvor en umiddelbar motivation for at undersøge og eksperimentere genereres. Drivkraften er elevernes nysgerrighed. Vi vil skabe et miljø, hvor den undersøgende tilgang er båret af leg, idéer og eksperimenter. Derfor skal NaturStationen være et indbydende innovativt miljø, hvor der bygges bro mellem de formelle og uformelle læringsmiljøer og mellem inde- og uderum. I dette miljø skal teoretisk viden omsættes til praksis. Dybde Det er lærerens opgave at løfte eleverne fra et erkendelsesniveau til et højere. Da eleverne har forskellige måder at tilegne sig viden på, vil vi indrette NaturStationen som et læringsrum, hvor eleverne bliver udfordret på forskellige planer. Gennem inspiration på tværs af arbejdsmetoder kombineres fag og udtryksmåder i NaturStationen. Med en indretning hvor interaktivitet, kreativitet og kropsligt forankrede oplevelser er i samspil med den boglige og teoretiske tilgang til stoffet, vil NaturStationen både appellere til drenge og piger fra Mini-Biogasanlæg Fra hønsegården opsamler vi hønsemøg, som vi omdanner til gas, der kan få drager til at spyde ild, og raketter til at lette... holister til nørder. Området rundt om NaturStationen vil blive indrettet med permanente installationer, der dels opfordrer til fri leg med elementerne og naturlovene, og dels kan være forudsætning for faglig fordybelse. Vores erfaring er, at elevernes naturlige forundringskraft bliver stimuleret, når udfordringen er konkret og vedkommende, og vi ønsker at give den efterfølgende fordybelse de bedste betingelser. Derfor indrettes NaturStationen på en måde, der befordrer eksperimenter, læring og fordybelse. Omsættelighed Århus Friskole vægter samspillet mellem ånden og hånden. I NaturStationen er det bærende princip netop, at nyerhvervet viden skal afprøves, formidles og anvendes. I værkstedet kan eleverne lade sig inspirere til selv at producere alt fra film og animation til maskiner, installationer og skulpturer. NaturStationen projekteres så den i videst muligt omfang forholder sig bæredygtigt til vores miljø. Eleverne stifter derved bekendtskab med nogle af de globale klimaudfordringer. Der etableres jordvarmeanlæg, rodzoneanlæg til spildevand, solceller, husvindmølle til supplerende strømforsyning og regnvandsopsamling til toiletskyl, vandforbrug og havevanding. I forbindelse hermed indrettes bla. et faldende vandløb med vandborde, sluser samt forskellige pumpesystemer, der kan bruges til leg og læring. Mange af disse tiltag bygger på lavteknologiske løsninger og kan indgå i undervisningen på forskellige niveauer. Plast fra vugge til grav Vi laver vores egen nedbrydelige plasticpose. Efter brug graver vi den ned sammen med en plasticpose. Hvor lang tid går der mon før naturen har nedbrudt dem? Storm P Vi søger inspiration hos Storm P og bygger sindrige maskiner, mens vi lærer om aktion og reaktion. Lyd, overtoner, resonans og rytme Sammen laver vi simple musikinstrumenter af metalrør og træ, og finder frem til de fysiske love bag musikken. Regnvandsopsamling vandets cyklus Vi opsamler regnen fra taget. Når det igen er tørvejr, pumper vi ved vind-, sol- og håndkraft vandet rundt i et system af kanaler, hvor der kan leges med dæmninger, vandmøller osv. og måles Solcelletræer Når solen skinner søger vi skygge under solcelletræet, der samtidig er ladestation til vores bærbare computer og andet elektronisk udstyr. Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

6 Beskrivelse af NaturStationen arkitektonisk disponering Naturstationen placeres på tværs af skolens store naturgrund, så den formidler overgangen mellem et grønt legeområde mod øst, og et område med uplejet natur mod vest. Hovedformålet med denne placering er at skabe unikke muligheder for at danne læringsfaciliteter, hvor de grønne uderum bliver en naturlig forlængelse af de indendørs. Der er tale om et robust hus med værkstedskarakter med miljøbevidste løsninger i form af f.eks. brug af dagslys, jordvarmeanlæg og opsamling af regnvand. Bygningen er karakteriseret ved dens lange form og bølgede tag. Hovedindgangen vender mod skolens hovedbygning. Tagets bølgede tagform rejser sig over terrænet og refererer til det omkringliggende bakkelandskab. Samlet under taget ligger flere bygningskroppe med facader i forskellige højder og overdækkede uderum. Lige under tagfladen følger vinduesbånd tagets bølger og lukker ikke-blændende dagslys ind. Samtidig skaber vinduerne udkig til himlen. Ankomstfacaden udformes med trapper, plateauer og bassiner med regnvandsanlæg. Ligeledes indeholder facaden udstillingsvinduer til fremvisning af elevernes projekter og eksperimenter. Da Udeskolen er en vigtig del af skolens pædagogiske disponering, er den flydende overgang mellem ude og inderum prioriteret. På den modsatte facade skabes arealer til udeskole-aktiviteter. Bygningskroppene på denne side er tilbagetrukne for at give plads til overdækkede uderum under taget, som kan inddrages og anvendes på forskellig vis i varierende læringssituationer. Langs denne facade udformes bl.a. et udekøkken, og ydre dobbeltdøre gør, at undervisningsaktiviteterne kan foregå på overgangen mellem ude- og inderum. Faglokaler fra hulemand til astronaut NaturStationens læringsrum er fleksible og ikke dedikeret alene til specifikke fag. Derfor er bygningens hovedrum udformet som tre værksteder/workshops med hver deres karakter et laboratorium, et værksted og et udeværksted. Som perler på en snor skaber de tre læringsmiljøer, der bedst beskrives visuelt med titlen Fra hulemand til astronaut, en flydende overgang mellem de forskellige faglokaler. Nærmest skolens hovedbygninger ligger laboratoriet, som den naturlige base for fysik, kemi, biologi, geografi og natur & teknik. Dernæst ligger værkstedet, der fungerer som læringsrum for alle typer af praktisk arbejde med forskellige materialer, for eksempel har billedkunst og sløjd base her. Sidst ligger udeværkstedet, der vender ud mod naturen og landskabets marker. Denne del indeholder et grovværksted, hvor arbejde med f.eks. tømmer, ild, sten og jern vil foregå. Udeværkstedet er også oplagt at anvende som udeskole for andre skolefag. Midt mellem de to indendørsværksteder ligger bygningens hovedindgang. Her er der gennem glasdøre adgang til laboratoriet og værkstedet. Toilet- og teknikrum danner en kerne og adskiller de to læringsrum. Rundt om kernen er indrettet faciliteter til de respektive læringsrum så som kemi- og stinkskab samt vaskerende. Modsat hovedindgangen er der indrettet grovkøkkenfaciliteter til anvendelse for både laboratoriet og værkstedet. Dette skaber en flexzone, som giver mulighed for at åbne op mod det fri, hvorved uderummet naturligt inddrages som læringsrum. Mellem værkstedet og udeværkstedet danner maskinrummet endnu en flexzone mellem ude og inde. Aflukket mod værkstedet med en glasvæg og skydedør glider de to rum funktionelt sammen og danner gennem udeværkstedet en port til det fri. Maskinrummets faciliteter ligger således i direkte sammenhæng til brug både inde og ude. NaturStationens værksteder er således alle orienteret mod naturen. Laboratoriet er derimod et lukket og beskyttet miljø og har skydevinduer mod udekøkkenet langs facaden. Indretning NaturStationen indrettes fleksibelt i en grad der gør, at forskellige læringsrum nemt kan etableres. Laboratoriet indrettes med faste borde, skabe og installationer (gas, vand, strøm og udsug) langs begge sider af rummet. Mobile borde kan kobles op som elevstationer og danne andre bordopstillinger frit i rummet. Lærerbordet er en variant af mobilbordene og kan derfor placeres, hvor det er ønskeligt for undervisningssituationen. Gavlvæggen modsat kemi- og stinkskab bruges til projekter/tavle. Værkstedet indrettes med arbejdsbænke, der med en ekstra plade kan konverteres til arbejdsborde. Den store depotvæg i rummet udformes med skydedøre/ tavler, bag hvilke mobile grej- og værktøjsstationer til de forskellige fag og projekter kan parkeres. Loftet under det bølgede tag bearbejdes som et akustisk listeloft, hvorunder udsugsinstallationer fremføres synligt og derved tilgængeligt. Udeværkstedet indrettes frit efter undervisningssituationen. I depotet opbevares materialer. Værktøj, borde og bænke mv. opstilles i relation til de skiftende læringssituationer. LABORATORIUM VÆRKSTED Spændvidden i læringsrummene Planprincip - NATURSTATIONEN Projektområder Eksperimentområder Legeområde UDE- VÆRKSTED Udeskoleområder 6

7 Skel mod marker A B C D LEGE- OMRÅDE Regnvandsbassin til leg og eksperimenter N Volden Siddetrin Udstillingsvinduer - elevarbejder Siddetrin Pumpeanlæg til vandleg 570 SØHOLMVEJ DEPOT 9,7 m² Ovn DEPOT 13,8 m² LABORATORIUM 60,1 m² 880 Gard. 3,5 m² Kemiskab Stinkskab Køl Frys VINDFANG 7,2 m² TEKNIKRUM 5,8 m² HC- TOILET 4,7 m² GROVKØKKEN 10,7 m² Reng skabe Skyllevask 58 Gard. 1 m² Depotskabe Tavle VÆRKSTED 49,3 m² MASKINRUM 19,9 m² Træopbevaring UDE-DEPOT 19,1 m² Tavle Overdækket UDE-VÆRKSTED 48 m² Brænde Esse Ude-køkken PROJEKT- OMRÅDE EKSPERIMENT- OMRÅDE Hønsehus Bålplads Kompost UDESKOLE- OMRÅDE FAKTA: Skolehaver Bygninger - brutto: LABORATORIUM / VÆRKSTED 222,6 m² UDE-DEPOT 22,8 m² Målestation Alle mål er vejledende og angivet i cm. Den store fyr M²-angivelserne på plan er netto-rum. Drivhus NATURSTATION - plan 1:5 Snit A Snit B Snit C Snit D Regnvandsopsamling Udeklasserum Skitseforslag ÅRHUS FRISKOLE. marts 2011 Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

8 Skel Træhegn mod nabo Skel Udeskole-område Ude-køkken Overdækket facade med søjler Laboratorium Depot Volden Snit A-A Snit B-B Bjerget Udeskole-område Regnvandsopsamling Grov-køkken Toilet Vindfang Indgang Volden Borgen NATURSTATION - Snit A-A og B-B 1:5 Skitseforslag ÅRHUS FRISKOLE. marts

9 Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

10 Skel Skel Bjerget Udeskole-område Overdækket facade med søjler Værksted Depot Siddetrin Lege-område Snit C-C Snit D-D Ude klasserum Udeskole-område Overdækket facade med søjler Maskinrum Regnvandsbassin med vandlege-anlæg NATURSTATION - Snit C-C og D-D 1:5 Skitseforslag ÅRHUS FRISKOLE. marts

11 Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

12 Skel Bjerget Udeskole-område Overdækket facade med søjler Esse Ude-værksted Ude-depot Lege-område SYDGAVL NORDGAVL Søholmvej Lege-område Volden Laboratorium Ude-køkken Overdækket facade med søjler Udeskole-område NATURSTATION - Syd- og nordgavl 1:5

13 Skel mod marker Regnvandsbassin med vandlege-anlæg Siddetrin Volden Søholmvej ØSTFACADE VESTFACADE Søholmvej Ude-køkken Regnvandsopsamling Overdækket facade med søjler Ude-værksted Esse Skel mod marker NATURSTATION - øst- og vestfacade 1:5 Skitseforslag ÅRHUS FRISKOLE. marts 2011 Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

14 Ansatte og bestyrelse på Århus Friskole, August 2010 Samarbejdspartnere i udviklingsfasen Samarbejdspartnere i udviklingsfasen Øvrige samarbejdspartnere: Århus Friskoles formål Pædagogiske samarbejdspartnere: Formålet er at uddybe fagligheden inden for naturfagene og derved højne det faglige niveau. Elever, lærere og uddannelsesinstitutioner skal inspirere hinanden og deltage i aktiviteter som f.eks. virksomhedsbesøg, lærerudveksling og naturfagslejrskole i samarbejdspartnernes forskellige faciliteter. Energiakademiet, v/ Direktør Søren Hermansen. I denne samarbejdsrelation forestiller vi os et projekt omkring "hands on" erfaringer og viden med og omkring energitænkning. Gennem en udveksling af ressourcepersoner, forskere og "in-residence" studerende, der ønsker at bruge en pædagogisk platform til at undersøge og udvikle projekter inden for energifeltet. Den anden vej skal elever på energilejr på Samsø, og natur og teknik lærerne kan komme på inspirationsudviklingsforløb på Samsø. Naturvidenskabernes Hus, Grundfos i Bjerringbro, v/ Jeppe Hust Vi ønsker i dette samarbejde, primært i forbindelse med undervisning i de ældste klasser, at være en af regionenes ambassadørskoler for udvikling og udveksling af naturfaglig kultur. VIA-UC, v/ naturfaglig rådgivning, Ole Kronvadt, associeret professor ved læreruddannelsen i Århus Samarbejdet fokuserer på den pædagogiske platform og nye måder at tilrettelægge undervisningen på indenfor Natur & Teknik med særlig fokus på fysik/kemi. Børnenes friskole, v/ Peter Leth, skoleleder Samarbejde omkring konkrete elevprojekter, hvor klassetrinnene arbejder med naturfaglige projekter, opfindelser og skitser i de nye lokaler. Dette samarbejde understøtter udveksling på både lærer- og elevniveau og skal med tiden udvides til at omfatte en større kreds af byskoler i Århus. Skitseprojekt: Malue Bajda Pedersen, arkitekt MAA. Susanne Winther, arkitekt MAA. Konsulent vedr. læringsmiljø: Ulla Kjærvang, Proceskonsulent Arkitekt MAA. Konsulent inventar/ventilation: Linå A/S/Totalinventar, Søren Christiansen. Finansiel rådgivning: Salgschef Nybolig erhverv, Heine Jensen. Intern organisation: Byggeudvalg Formål: At varetage den overordnede styring af byggefaserne frem mod realisering. Medlemmer: Konsulent, Martin Ottosen Bestyrelsesrepræsentanter, Susanne Winther (arkitekt) og Kristian Lassen (musiker) Forældrerepræsentanter, Malue Bajda Pedersen (arkitekt) og Claus Peter Blak (arkitekt/ tovholder) Fokusgruppe Formål: At holde fokus på den pædagogiske disponering af byggeriet. Medlemmer: Ovenstående suppleret med repræsentanter fra alle personaleteams (4 lærere + SFO leder). Århus Friskole er glæde, fællesskab, viden og færdigheder og udsyn Århus Friskole er grundlagt i Skolen bygger på humanistiske og demokratiske principper med afsæt i en antiautoritær pædagogik og har det gode børneliv i centrum. Musik og bevægelse er en central del af skolens liv. Vores skolekultur er i stadig udvikling. Det er vores mål, at tiden på Århus Friskole lærer børnene at navigere i verden som livsduelige mennesker, der mestrer at stå ved sig selv i de omskiftelige sammenhænge, de møder i samfundet. I nært samarbejde mellem børn, forældre og skole arbejder vi for, at børnene opnår de nødvendige forudsætninger for at blive deltagende, skabende og kritiske medspillere i samfundet. Glæde Skoletiden optager mange vigtige timer af et barns liv. Tiden i skolen skal derfor være mere end en forberedelse til en senere tilværelse; en tid, der har værdi i sig selv. Vi vil give børnene tryghed, selvtillid og ejerskab til skolen, så de har lyst til at komme her hver dag. Vi vil være rammen om et godt børneliv, hvor glæden er et mål i sig selv. Fællesskab Det er i mødet med andre, vi udvikler vores individualitet og styrker vores faglige og sociale færdigheder. Fællesskabet er derfor en vigtig del af fundamentet på Århus Friskole. Vi mener, at dialog og demokratiske processer er vejen til de bedste løsninger. Når børnene lærer at samarbejde og oplever glæden ved samarbejdet, lærer de at sætte sig ud over sig selv med blik for det fælles bedste. Viden og færdigheder Uddannelse er i stigende grad en forudsætning for at indfri de krav samfundet stiller til os i dag. Vi skal kunne finde retning i tilværelsen og være i stand til at træffe selvstændige valg. Viden, færdigheder og evnen til fordybelse er derfor vigtige værdier for os. Vi ser en stor ressource i menneskets evne og trang til at skabe, udvikle og udtrykke sig. Vi prioriterer derfor en kreativ og sansende tilgang til alle fag. Vi understøtter og udfordrer børnenes nysgerrighed, så de oplever nye muligheder åbne sig. Udsyn Stadigt flere samfundsforhold har et globalt perspektiv. Vi giver derfor børnene et grundigt indblik i samspillet mellem forskellige kulturer og en bevidsthed om balancen i fordelingen af klodens ressourcer. Børnene vil finde værdifuld læring om verden og sig selv i mødet med andre mennesker. I dette møde er engagement, fordomsfrihed og stillingtagen centrale begreber - både i forhold til fjerne kulturer og nære naboer. Århus Friskole vil opsøge omverdenen og invitere omverdenen ind. 14 Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Plads til kreativitet

Plads til kreativitet Håndarbejde Plads til kreativitet Håndarbejde er et fag, hvor behovet for velindrettede skabe til opbevaring er stort. ST Skoleinventar A/S har flere modeller af sakse-, sy- og garnskabe samt standard

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Ny daginstitution ved Arena Nord Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Proces A B C D E F A. 4 enheder (3 børnegrupper og 1 personaleafsnit) + fælles aktiviter i midten. B. Optimering af formen og generere

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Irene Askov E-mail: Iask@aarhus.dk

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ 2012-09-27 Karin Elbek Arkitekt RUM as Arkitektur I Landskab I Proces Kommunale helhedsplaner 10 daginstitutioner 6 skoler 1 overbygningsskole 12 skoler/landsbyordninger 1. Aktuelt om politisk, pædagogisk

Læs mere

Lille Vildmose Naturskole

Lille Vildmose Naturskole UNDERVISNINGEN PÅ LILLE VILDMOSE NATURSKOLE TAGER SIT AFSÆT I FÆLLES MÅL NATUR OG TEKNIK, MELLEMTRIN, 2009, FAGHÆFTE 13 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Klimakuben. som skabt til hands-on undervisning i naturfag og klimateknologier

Klimakuben. som skabt til hands-on undervisning i naturfag og klimateknologier Klimakuben som skabt til hands-on undervisning i naturfag og klimateknologier Til naturfagslærerne, skolelederen og skolebestyrelsen: Forestil dig 12-15 elever i skolens nye Klimakube. Måske er de i gang

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Stemningsbilleder fra Rønde Frie Skovbørnehave 2 Hvem er vi Rønde Skovbørnehave blev til i Rønde Kommunes tid i 1992. Børnehaven

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Otterup Skole 2. Workshop 6 Juni. 2012 Oversigtskort.

Otterup Skole 2. Workshop 6 Juni. 2012 Oversigtskort. Otterup Skole 2. Workshop 6 Juni. 2012 Oversigtskort. Gråbrødre Arkitekter maa Ramvad Arkitekter Bygningsafsnit og udvidelser Otterupskole Farvemæssigt Tilbageblik! Eksisterende farver Male mere hvidt,

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Lergaarden plejecenter - august 2013

Lergaarden plejecenter - august 2013 Lergaarden plejecenter - august 2013 udvidelse af plejecentret lergaarden projektforslag april 2013 indhold: - Plan af eksisterende plejecenter - Oversigt - Situationsplan - Klub Lergaarden - Centerdelen

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere