NaturStationen på Århus Friskole. Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NaturStationen på Århus Friskole. Århus Friskole Søholmvej 13 8260 Viby J Tlf. 86 28 33 54 kontor@aarhus-friskole.dk www.aarhusfriskole."

Transkript

1 NaturStationen på Århus Friskole Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

2 Århus Friskole Århus Friskole er en lilleskole fra 1952 med omkring 200 elever og 30 ansatte. Vi er en grundskole med én klasse pr trin fordelt på 10 årgange (0.-9. klasse). Skolegangen afsluttes med 9. klasses afgangsprøve. Vi ser det som vores væsentligste formål, at eleverne i løbet af deres skoletid opnår de nødvendige forudsætninger for at blive deltagende, skabende og kritiske medspillere i samfundet. Glæde, fællesskab, viden, færdigheder og udsyn er hverdagens pejlemærker. Vores skole er i omverdenen primært kendt for sin lange tradition for at undervise på et højt fagligt niveau i de kreative fag. Ikke mindst musikken spiller en central rolle og er omdrejningspunktet for 8. klassernes traditionsbundne rejse til andre landes kulturer og samfund. Det er mindre synligt for omverdenen, at Århus Friskole også har en lang succesrig tradition for at arbejde med naturvidenskab og håndværk. Her arbejder vi ud fra et pædagogisk princip, der i høj grad tager udgangspunkt i elevernes egen leg og verden. Ligeledes arbejdes der ud fra en idé om, at hands on fremmer motivationen. En byskole i landzone Århus Friskole har i kraft af sin særlige placering i overgangen mellem land og by en unik mulighed for at arbejde i og med naturen. Eleverne er primært by-elever, men i skolehverdagen er de omgivet af marker, skove og søer. Vi arbejder derfor i stigende grad med udeskoleprincippet som en aktiv del af undervisningen. Opførelsen af NaturStationen er en milepæl, der skal fremme dette satsningsområde yderligere, og tilbyde de optimale rammer for, at undervisningen kan foregå i et ubesværet samspil mellem at være inde og ude. Gellerup Gjellerup Skov vådområde Brabrand Sø Årslev Engsø fugletårn fugletårn Århus Å Storskov 2 min. idrætsbaner Rugholm 1 km vådområde 5 km Madsesbæk 10 min 10 km Stavtrup 25 min Viby ÅRHUS LOKALOMRÅDE 2

3 Vision/Projektmål Med NaturStationen vil vi bygge et hus, der i samspil med den omkringliggende natur danner en indbydende og inspirerende ramme for drenges såvel som pigers læring og fordybelse i naturvidenskabsfag og relaterede værkstedsfag. Vi vil skabe rum (en station) for nysgerrighed, opfindsomhed, kreativitet og fordybelse. Vi vil skabe forståelse for balancer og ubalancer i forvaltningen af jordens ressourcer og for naturens principper. Vi vil være et flagskib for udviklingen af fysiske løsninger og pædagogiske tilgange til undervisningen i natur- og teknikfagene, som andre skoler kan finde inspiration i lokalt og nationalt. Byggeriet skal stå som en station på vejen for elever, der senere i livet og af ren glæde og interesse - udvikler sig til innovative iværksættere inden for de kreative skabende og naturvidenskabelige fagområder. Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

4 Helhedsplan for byggeriet NaturStationen er en del af en større skoleudviklingsplan på Århus Friskole. Planen er opdelt i 3 etaper: Etape 1: Musikhuset (afsluttet) En ny tilbygning placeret i skolegården og i direkte sammenhæng med salen. Det nye musiklokale kan derved anvendes som scene både mod salen og mod det fri. Denne etape er opført august Etape 2: Nyindretning af eksisterende hovedbygning Nyindretning af eksisterende hovedbygning (under projektering). Ved udflytningen af skolens faglokaler frigives der plads til udvikling af den projektorienterede pædagogik, vi ønsker at praktisere samt til et stigende antal elever. For at opnå de ønskede læringsrum skal de eksisterende rum nyindrettes til nye formål. Nyindretningen forventes klar 20/13. Etape 3: NaturStationen Placeres på grunden mellem et aktivt legeområde med boldbaner m.m. og et naturrigt område (udeskoleområde). Denne etape planlægges at stå færdig i sommeren Det nye musikhus under opførelse 4

5 NaturStationen et laboratorium for Natur & Teknik Pædagogisk grundlag Vi ser de naturvidenskabelige fag som levende og udfordrende fag, hvor glæde, forundring og faglighed er i højsædet, og omsættelighed er nøgleordet for elevernes læring. Vores pædagogiske tilgang til den naturvidenskabelige undervisning er baseret på følgende tre principper: Relevans, dybde og omsættelighed. Relevans Det giver et solidt grundlag for læring at tage udgangspunkt i relevante problemstillinger fra elevernes hverdag, hvor en umiddelbar motivation for at undersøge og eksperimentere genereres. Drivkraften er elevernes nysgerrighed. Vi vil skabe et miljø, hvor den undersøgende tilgang er båret af leg, idéer og eksperimenter. Derfor skal NaturStationen være et indbydende innovativt miljø, hvor der bygges bro mellem de formelle og uformelle læringsmiljøer og mellem inde- og uderum. I dette miljø skal teoretisk viden omsættes til praksis. Dybde Det er lærerens opgave at løfte eleverne fra et erkendelsesniveau til et højere. Da eleverne har forskellige måder at tilegne sig viden på, vil vi indrette NaturStationen som et læringsrum, hvor eleverne bliver udfordret på forskellige planer. Gennem inspiration på tværs af arbejdsmetoder kombineres fag og udtryksmåder i NaturStationen. Med en indretning hvor interaktivitet, kreativitet og kropsligt forankrede oplevelser er i samspil med den boglige og teoretiske tilgang til stoffet, vil NaturStationen både appellere til drenge og piger fra Mini-Biogasanlæg Fra hønsegården opsamler vi hønsemøg, som vi omdanner til gas, der kan få drager til at spyde ild, og raketter til at lette... holister til nørder. Området rundt om NaturStationen vil blive indrettet med permanente installationer, der dels opfordrer til fri leg med elementerne og naturlovene, og dels kan være forudsætning for faglig fordybelse. Vores erfaring er, at elevernes naturlige forundringskraft bliver stimuleret, når udfordringen er konkret og vedkommende, og vi ønsker at give den efterfølgende fordybelse de bedste betingelser. Derfor indrettes NaturStationen på en måde, der befordrer eksperimenter, læring og fordybelse. Omsættelighed Århus Friskole vægter samspillet mellem ånden og hånden. I NaturStationen er det bærende princip netop, at nyerhvervet viden skal afprøves, formidles og anvendes. I værkstedet kan eleverne lade sig inspirere til selv at producere alt fra film og animation til maskiner, installationer og skulpturer. NaturStationen projekteres så den i videst muligt omfang forholder sig bæredygtigt til vores miljø. Eleverne stifter derved bekendtskab med nogle af de globale klimaudfordringer. Der etableres jordvarmeanlæg, rodzoneanlæg til spildevand, solceller, husvindmølle til supplerende strømforsyning og regnvandsopsamling til toiletskyl, vandforbrug og havevanding. I forbindelse hermed indrettes bla. et faldende vandløb med vandborde, sluser samt forskellige pumpesystemer, der kan bruges til leg og læring. Mange af disse tiltag bygger på lavteknologiske løsninger og kan indgå i undervisningen på forskellige niveauer. Plast fra vugge til grav Vi laver vores egen nedbrydelige plasticpose. Efter brug graver vi den ned sammen med en plasticpose. Hvor lang tid går der mon før naturen har nedbrudt dem? Storm P Vi søger inspiration hos Storm P og bygger sindrige maskiner, mens vi lærer om aktion og reaktion. Lyd, overtoner, resonans og rytme Sammen laver vi simple musikinstrumenter af metalrør og træ, og finder frem til de fysiske love bag musikken. Regnvandsopsamling vandets cyklus Vi opsamler regnen fra taget. Når det igen er tørvejr, pumper vi ved vind-, sol- og håndkraft vandet rundt i et system af kanaler, hvor der kan leges med dæmninger, vandmøller osv. og måles Solcelletræer Når solen skinner søger vi skygge under solcelletræet, der samtidig er ladestation til vores bærbare computer og andet elektronisk udstyr. Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

6 Beskrivelse af NaturStationen arkitektonisk disponering Naturstationen placeres på tværs af skolens store naturgrund, så den formidler overgangen mellem et grønt legeområde mod øst, og et område med uplejet natur mod vest. Hovedformålet med denne placering er at skabe unikke muligheder for at danne læringsfaciliteter, hvor de grønne uderum bliver en naturlig forlængelse af de indendørs. Der er tale om et robust hus med værkstedskarakter med miljøbevidste løsninger i form af f.eks. brug af dagslys, jordvarmeanlæg og opsamling af regnvand. Bygningen er karakteriseret ved dens lange form og bølgede tag. Hovedindgangen vender mod skolens hovedbygning. Tagets bølgede tagform rejser sig over terrænet og refererer til det omkringliggende bakkelandskab. Samlet under taget ligger flere bygningskroppe med facader i forskellige højder og overdækkede uderum. Lige under tagfladen følger vinduesbånd tagets bølger og lukker ikke-blændende dagslys ind. Samtidig skaber vinduerne udkig til himlen. Ankomstfacaden udformes med trapper, plateauer og bassiner med regnvandsanlæg. Ligeledes indeholder facaden udstillingsvinduer til fremvisning af elevernes projekter og eksperimenter. Da Udeskolen er en vigtig del af skolens pædagogiske disponering, er den flydende overgang mellem ude og inderum prioriteret. På den modsatte facade skabes arealer til udeskole-aktiviteter. Bygningskroppene på denne side er tilbagetrukne for at give plads til overdækkede uderum under taget, som kan inddrages og anvendes på forskellig vis i varierende læringssituationer. Langs denne facade udformes bl.a. et udekøkken, og ydre dobbeltdøre gør, at undervisningsaktiviteterne kan foregå på overgangen mellem ude- og inderum. Faglokaler fra hulemand til astronaut NaturStationens læringsrum er fleksible og ikke dedikeret alene til specifikke fag. Derfor er bygningens hovedrum udformet som tre værksteder/workshops med hver deres karakter et laboratorium, et værksted og et udeværksted. Som perler på en snor skaber de tre læringsmiljøer, der bedst beskrives visuelt med titlen Fra hulemand til astronaut, en flydende overgang mellem de forskellige faglokaler. Nærmest skolens hovedbygninger ligger laboratoriet, som den naturlige base for fysik, kemi, biologi, geografi og natur & teknik. Dernæst ligger værkstedet, der fungerer som læringsrum for alle typer af praktisk arbejde med forskellige materialer, for eksempel har billedkunst og sløjd base her. Sidst ligger udeværkstedet, der vender ud mod naturen og landskabets marker. Denne del indeholder et grovværksted, hvor arbejde med f.eks. tømmer, ild, sten og jern vil foregå. Udeværkstedet er også oplagt at anvende som udeskole for andre skolefag. Midt mellem de to indendørsværksteder ligger bygningens hovedindgang. Her er der gennem glasdøre adgang til laboratoriet og værkstedet. Toilet- og teknikrum danner en kerne og adskiller de to læringsrum. Rundt om kernen er indrettet faciliteter til de respektive læringsrum så som kemi- og stinkskab samt vaskerende. Modsat hovedindgangen er der indrettet grovkøkkenfaciliteter til anvendelse for både laboratoriet og værkstedet. Dette skaber en flexzone, som giver mulighed for at åbne op mod det fri, hvorved uderummet naturligt inddrages som læringsrum. Mellem værkstedet og udeværkstedet danner maskinrummet endnu en flexzone mellem ude og inde. Aflukket mod værkstedet med en glasvæg og skydedør glider de to rum funktionelt sammen og danner gennem udeværkstedet en port til det fri. Maskinrummets faciliteter ligger således i direkte sammenhæng til brug både inde og ude. NaturStationens værksteder er således alle orienteret mod naturen. Laboratoriet er derimod et lukket og beskyttet miljø og har skydevinduer mod udekøkkenet langs facaden. Indretning NaturStationen indrettes fleksibelt i en grad der gør, at forskellige læringsrum nemt kan etableres. Laboratoriet indrettes med faste borde, skabe og installationer (gas, vand, strøm og udsug) langs begge sider af rummet. Mobile borde kan kobles op som elevstationer og danne andre bordopstillinger frit i rummet. Lærerbordet er en variant af mobilbordene og kan derfor placeres, hvor det er ønskeligt for undervisningssituationen. Gavlvæggen modsat kemi- og stinkskab bruges til projekter/tavle. Værkstedet indrettes med arbejdsbænke, der med en ekstra plade kan konverteres til arbejdsborde. Den store depotvæg i rummet udformes med skydedøre/ tavler, bag hvilke mobile grej- og værktøjsstationer til de forskellige fag og projekter kan parkeres. Loftet under det bølgede tag bearbejdes som et akustisk listeloft, hvorunder udsugsinstallationer fremføres synligt og derved tilgængeligt. Udeværkstedet indrettes frit efter undervisningssituationen. I depotet opbevares materialer. Værktøj, borde og bænke mv. opstilles i relation til de skiftende læringssituationer. LABORATORIUM VÆRKSTED Spændvidden i læringsrummene Planprincip - NATURSTATIONEN Projektområder Eksperimentområder Legeområde UDE- VÆRKSTED Udeskoleområder 6

7 Skel mod marker A B C D LEGE- OMRÅDE Regnvandsbassin til leg og eksperimenter N Volden Siddetrin Udstillingsvinduer - elevarbejder Siddetrin Pumpeanlæg til vandleg 570 SØHOLMVEJ DEPOT 9,7 m² Ovn DEPOT 13,8 m² LABORATORIUM 60,1 m² 880 Gard. 3,5 m² Kemiskab Stinkskab Køl Frys VINDFANG 7,2 m² TEKNIKRUM 5,8 m² HC- TOILET 4,7 m² GROVKØKKEN 10,7 m² Reng skabe Skyllevask 58 Gard. 1 m² Depotskabe Tavle VÆRKSTED 49,3 m² MASKINRUM 19,9 m² Træopbevaring UDE-DEPOT 19,1 m² Tavle Overdækket UDE-VÆRKSTED 48 m² Brænde Esse Ude-køkken PROJEKT- OMRÅDE EKSPERIMENT- OMRÅDE Hønsehus Bålplads Kompost UDESKOLE- OMRÅDE FAKTA: Skolehaver Bygninger - brutto: LABORATORIUM / VÆRKSTED 222,6 m² UDE-DEPOT 22,8 m² Målestation Alle mål er vejledende og angivet i cm. Den store fyr M²-angivelserne på plan er netto-rum. Drivhus NATURSTATION - plan 1:5 Snit A Snit B Snit C Snit D Regnvandsopsamling Udeklasserum Skitseforslag ÅRHUS FRISKOLE. marts 2011 Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

8 Skel Træhegn mod nabo Skel Udeskole-område Ude-køkken Overdækket facade med søjler Laboratorium Depot Volden Snit A-A Snit B-B Bjerget Udeskole-område Regnvandsopsamling Grov-køkken Toilet Vindfang Indgang Volden Borgen NATURSTATION - Snit A-A og B-B 1:5 Skitseforslag ÅRHUS FRISKOLE. marts

9 Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

10 Skel Skel Bjerget Udeskole-område Overdækket facade med søjler Værksted Depot Siddetrin Lege-område Snit C-C Snit D-D Ude klasserum Udeskole-område Overdækket facade med søjler Maskinrum Regnvandsbassin med vandlege-anlæg NATURSTATION - Snit C-C og D-D 1:5 Skitseforslag ÅRHUS FRISKOLE. marts

11 Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

12 Skel Bjerget Udeskole-område Overdækket facade med søjler Esse Ude-værksted Ude-depot Lege-område SYDGAVL NORDGAVL Søholmvej Lege-område Volden Laboratorium Ude-køkken Overdækket facade med søjler Udeskole-område NATURSTATION - Syd- og nordgavl 1:5

13 Skel mod marker Regnvandsbassin med vandlege-anlæg Siddetrin Volden Søholmvej ØSTFACADE VESTFACADE Søholmvej Ude-køkken Regnvandsopsamling Overdækket facade med søjler Ude-værksted Esse Skel mod marker NATURSTATION - øst- og vestfacade 1:5 Skitseforslag ÅRHUS FRISKOLE. marts 2011 Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

14 Ansatte og bestyrelse på Århus Friskole, August 2010 Samarbejdspartnere i udviklingsfasen Samarbejdspartnere i udviklingsfasen Øvrige samarbejdspartnere: Århus Friskoles formål Pædagogiske samarbejdspartnere: Formålet er at uddybe fagligheden inden for naturfagene og derved højne det faglige niveau. Elever, lærere og uddannelsesinstitutioner skal inspirere hinanden og deltage i aktiviteter som f.eks. virksomhedsbesøg, lærerudveksling og naturfagslejrskole i samarbejdspartnernes forskellige faciliteter. Energiakademiet, v/ Direktør Søren Hermansen. I denne samarbejdsrelation forestiller vi os et projekt omkring "hands on" erfaringer og viden med og omkring energitænkning. Gennem en udveksling af ressourcepersoner, forskere og "in-residence" studerende, der ønsker at bruge en pædagogisk platform til at undersøge og udvikle projekter inden for energifeltet. Den anden vej skal elever på energilejr på Samsø, og natur og teknik lærerne kan komme på inspirationsudviklingsforløb på Samsø. Naturvidenskabernes Hus, Grundfos i Bjerringbro, v/ Jeppe Hust Vi ønsker i dette samarbejde, primært i forbindelse med undervisning i de ældste klasser, at være en af regionenes ambassadørskoler for udvikling og udveksling af naturfaglig kultur. VIA-UC, v/ naturfaglig rådgivning, Ole Kronvadt, associeret professor ved læreruddannelsen i Århus Samarbejdet fokuserer på den pædagogiske platform og nye måder at tilrettelægge undervisningen på indenfor Natur & Teknik med særlig fokus på fysik/kemi. Børnenes friskole, v/ Peter Leth, skoleleder Samarbejde omkring konkrete elevprojekter, hvor klassetrinnene arbejder med naturfaglige projekter, opfindelser og skitser i de nye lokaler. Dette samarbejde understøtter udveksling på både lærer- og elevniveau og skal med tiden udvides til at omfatte en større kreds af byskoler i Århus. Skitseprojekt: Malue Bajda Pedersen, arkitekt MAA. Susanne Winther, arkitekt MAA. Konsulent vedr. læringsmiljø: Ulla Kjærvang, Proceskonsulent Arkitekt MAA. Konsulent inventar/ventilation: Linå A/S/Totalinventar, Søren Christiansen. Finansiel rådgivning: Salgschef Nybolig erhverv, Heine Jensen. Intern organisation: Byggeudvalg Formål: At varetage den overordnede styring af byggefaserne frem mod realisering. Medlemmer: Konsulent, Martin Ottosen Bestyrelsesrepræsentanter, Susanne Winther (arkitekt) og Kristian Lassen (musiker) Forældrerepræsentanter, Malue Bajda Pedersen (arkitekt) og Claus Peter Blak (arkitekt/ tovholder) Fokusgruppe Formål: At holde fokus på den pædagogiske disponering af byggeriet. Medlemmer: Ovenstående suppleret med repræsentanter fra alle personaleteams (4 lærere + SFO leder). Århus Friskole er glæde, fællesskab, viden og færdigheder og udsyn Århus Friskole er grundlagt i Skolen bygger på humanistiske og demokratiske principper med afsæt i en antiautoritær pædagogik og har det gode børneliv i centrum. Musik og bevægelse er en central del af skolens liv. Vores skolekultur er i stadig udvikling. Det er vores mål, at tiden på Århus Friskole lærer børnene at navigere i verden som livsduelige mennesker, der mestrer at stå ved sig selv i de omskiftelige sammenhænge, de møder i samfundet. I nært samarbejde mellem børn, forældre og skole arbejder vi for, at børnene opnår de nødvendige forudsætninger for at blive deltagende, skabende og kritiske medspillere i samfundet. Glæde Skoletiden optager mange vigtige timer af et barns liv. Tiden i skolen skal derfor være mere end en forberedelse til en senere tilværelse; en tid, der har værdi i sig selv. Vi vil give børnene tryghed, selvtillid og ejerskab til skolen, så de har lyst til at komme her hver dag. Vi vil være rammen om et godt børneliv, hvor glæden er et mål i sig selv. Fællesskab Det er i mødet med andre, vi udvikler vores individualitet og styrker vores faglige og sociale færdigheder. Fællesskabet er derfor en vigtig del af fundamentet på Århus Friskole. Vi mener, at dialog og demokratiske processer er vejen til de bedste løsninger. Når børnene lærer at samarbejde og oplever glæden ved samarbejdet, lærer de at sætte sig ud over sig selv med blik for det fælles bedste. Viden og færdigheder Uddannelse er i stigende grad en forudsætning for at indfri de krav samfundet stiller til os i dag. Vi skal kunne finde retning i tilværelsen og være i stand til at træffe selvstændige valg. Viden, færdigheder og evnen til fordybelse er derfor vigtige værdier for os. Vi ser en stor ressource i menneskets evne og trang til at skabe, udvikle og udtrykke sig. Vi prioriterer derfor en kreativ og sansende tilgang til alle fag. Vi understøtter og udfordrer børnenes nysgerrighed, så de oplever nye muligheder åbne sig. Udsyn Stadigt flere samfundsforhold har et globalt perspektiv. Vi giver derfor børnene et grundigt indblik i samspillet mellem forskellige kulturer og en bevidsthed om balancen i fordelingen af klodens ressourcer. Børnene vil finde værdifuld læring om verden og sig selv i mødet med andre mennesker. I dette møde er engagement, fordomsfrihed og stillingtagen centrale begreber - både i forhold til fjerne kulturer og nære naboer. Århus Friskole vil opsøge omverdenen og invitere omverdenen ind. 14 Århus Friskole Søholmvej Viby J Tlf

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Fag og rum i folkeskolen

Fag og rum i folkeskolen Forord Denne bog er tænkt som en håndbog for bygherrer, rådgivere og brugere, i forbindelse med ny-, om- og tilbygning på landets folkeskoler. Bogens primære målgruppe er således hele kredsen af involverede

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere