Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012"

Transkript

1 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed ~ 1 ~

2 Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling Når du bliver ledig... 4 Jobcenter og Jobnet.dk... 4 Bekræft jobsøgning på jobnet.dk... 4 CV... 5 Hvad er et CV?... 5 Rådighed... 6 Rådighedsvurderinger... 6 Ved manglende rådighed... 7 Aktiv jobsøgning... 8 Midlertidigt dagpengestop... 9 Karantæner ved arbejdsophør og udeblivelse... 9 Dagpengeret Dagpengesatser gældende fra den 2. januar Anmodning om dagpenge Sygdom Ferie Efteruddannelse / 6 ugers selvvalgt uddannelse Oplysningspligten Indberetning af løn og kontrol af dine oplysninger Anden Aktør Jobplan Når du får arbejde Arbejde med supplerende dagpenge Arbejde i udlandet Gode hjemmesider ~ 2 ~

3 A-kassens vejledningspligt Denne pjece er udarbejdet af Byggefagenes A-kasse og er en del af den lovmæssige vejledning, som A-kassen skal give ledige medlemmer. Pjecen indeholder de regler, som du skal være opmærksom på, når du er ledig og ønsker at modtage dagpenge eller andre ydelser fra A-kassen. Du skal være opmærksom på, at A-kassen er en forsikringsordning, som sikrer dig en forsørgelsesydelse, hvis du skulle blive ledig og er uden anden indtægt til forsørgelse. Det er frivilligt, om du vil være med i denne forsikringsordning, men er du først medlem, er der visse betingelser, der skal være opfyldt før A-kassen kan udbetale dig en ydelse - nøjagtig som i andre forsikringsordninger. Når du bliver ledig og anmoder om dagpenge fra A-kassen, skal du afgive en del oplysninger om dine forhold og på baggrund af disse oplysninger udbetaler A- kassen dine ydelser. Du skal som ledig også hver uge via internettet se ledige jobs samt bekræfte din fortsatte ledighed. Mere herom senere. Hvis dine oplysninger ændrer sig i løbet af den periode, du er ledig, skal du meddele A-kassen om ændringen, da A-kassen skal vurdere, om det har indflydelse på din ret til ydelser. Hvis du undlader at oplyse om ændringer eller det senere viser sig, at du har givet A-kassen forkerte oplysninger, kan det betyde, at du skal tilbagebetale, de ydelser, du har modtaget og at du får karantæne. I yderste konsekvens kan man blive slettet som medlem af A-kassen og miste retten til dagpenge, efterløn mv. Det er også vigtigt, at du indhenter vejledning i A-kassen, før du f. eks. ændrer dine lønmodtagerforhold, starter selvstændig virksomhed, flytter til udlandet. Vores ordsprog er "hellere spørge 1 gang for meget end 1 gang for lidt", og "hvis du ikke spørger, får du ikke noget at vide så læs hele pjecen igennem. Du kan via a-kassens hjemmeside selv taste dine dagpengekort, lave ledighedserklæring, ansøge om feriedagpenge og meget mere. Adgang til selvbetjeningen kræver NemID, eller en PIN kode som kan hentes på hjemmesiden under fanebladet Selvbetjening. Her kan du også læse mere om selvbetjeningen. Gem PIN koden. Du kan også bruge den, selvom du ikke er ledig og den forældes ikke. Du kan på hjemmesiden finde yderligere information om ledighed og a-kassen. ~ 3 ~

4 G-dage - Arbejdsgiverbetaling Hvis du er opsagt af din arbejdsgiver, har du krav på, at arbejdsgiveren betaler for de første 3 ledighedsdage (G-dage) med dagpengesatsen. Arbejdsgiveren skal betale, hvis du har haft 74 arbejdstimer inden for de sidste 4 uger af dit ansættelsesforhold, hvis du er ledig og ikke får anden økonomisk dækning for disse dage. Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler G-dagene til dig, senest 4 uger efter du er fratrådt, skal du kontakte A-kassen. Vi vil derefter gøre krav gældende overfor din tidligere arbejdsgiver. Når du bliver ledig Når du bliver afskediget eller skal på vejrlig, skal du den første ledige dag tilmeldes JOBCENTERET som ledig for at have ret til udbetaling af ydelser. Dette gør du ved enten at møde personligt på dit lokale JOBCENTER, eller tilmelde dig på Hvis du tilmelder dig via nettet, er det en god ide at gemme den kvittering, der dokumenterer, at du har tilmeldt dig. Du skal nu udfylde en ledighedserklæring. Du kan udfylde denne hjemmefra via eller personligt i a-kassen. I de fleste tilfælde skal du også udfylde en fraværserklæring. A-kassen kan kræve yderligere dokumentation på årsag til opsigelsen. Du skal ikke aflevere lønsedler. Vi henter dine lønoplysninger elektronisk via SKAT. Der kan være forhold der gør, at du skal udfylde andre blanketter. Kontakt A- kassen, så vi kan vejlede dig om dette og anvise de blanketter, du mangler. Disse oplysninger skal være på plads inden udbetaling kan påbegyndes. Jobcenter og Jobnet.dk Du hører til Jobcenteret i din bopælskommune. Adressen kan du finde på hjemmesiden hvor også åbnings- og telefontider er oplyst. Gør opmærksom på, at du er medlem af en A-kasse. Dette sikrer, at du får den rigtige vejledning. Bekræft jobsøgning på jobnet.dk Når du er tilmeldt som jobsøgende, skal du senest hver 7. dag se eventuelle ledige jobs på internettet, samt bekræfte at du søger job, for at kunne modtage dagpenge. ~ 4 ~

5 Det foregår på din personlige side, Min side, på Du skal til gengæld huske at gøre det mindst en gang hver uge. Ellers kan det få konsekvenser for din tilmelding og dagpengeret. 3. gang du indenfor 24 måneder - glemmer at registrere dig som jobsøgende, vil du blive afmeldt Jobnet uden varsel og kan først modtage dagpenge, efter du har tilmeldt dig jobnet.dk igen. Har du ikke noget aktivt side vil du - før reglerne træder i kraft for dig - få et brev fra jobcentret med en aktiveringskode, du skal bruge for at komme ind på din personlige side på I brevet vil der også være præcis information om, hvordan du bekræfter, at du er jobsøgende. Er du i tvivl om dette, er du velkommen til at kontakte a-kassen eller jobcentret. CV Alle ledige skal oprette et CV i Jobcenterets CV-bank, på netadressen: CV et skal være godkendt af a-kassen inden for de første 3 ugers ledighed. Du kan få hjælp til dette på Jobcenteret eller i A-kassen. Hvad er et CV? CV er en forkortelse for det latinske Curriculum Vitae, som betyder "livsløb", og bruges som betegnelse for dit professionelle levnedsløb, eller livsbane. CV'et skal være en personlig præsentation af dine uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og skulle gerne føre til, at du hurtigt kommer i arbejde. Desuden er det et krav, at dit CV er oprettet, da du ellers ikke kan få udbetalt dagpenge. Du er altid forpligtet til at oplyse dit CV-kundenr. til både Jobcenteret og A-kassen. Det er vigtigt, at dit CV er udførligt og korrekt. A-kassen hjælper dig meget gerne med at få oprettet et godt CV. Samtidig får du selvfølgelig en undervisning i, hvordan du vedligeholder dit CV. Sørg for, at dit CV er i orden og tilgængeligt for søgning, da du ellers kan miste din ret til dagpenge. Min side Der er på Min side en lang række funktioner udover cv et, du skal være opmærksom på. Du kan sygemelde dig, melde ferie, af- og tilmelde dig, men også aftaler med Jobcentret, breve og indkaldelser fra Jobcentret, jobplaner, ledige stillinger, mulighed for at gemme søgte job og mange andre funktioner. Der er derfor vigtigt, at du samtidig med, at du bekræfter din jobsøgning også ser efter om der er nye meddelelser til dig. Meddelelser på minside på jobnet.dk har samme retseffekt som et brev sendt til din adresse. ~ 5 ~

6 Rådighed Du skal som ledig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du betragtes også som ledig, selv om du deltager i tilbud om aktivering, AMU kurser og øvrige uddannelser som ledig, eller du er i løntilskudsjob m.v. Det vil sige, at du blandt andet skal: Være tilmeldt jobnet.dk og have kontakt til Jobcenteret / A-kassen, Gøre dig bekendt med indholdet i din daglige post, Minimum 1 gang hver uge bekræfte på at du er aktivt arbejdssøgende og gøre dig bekendt med meddelelser på Min side, Kunne møde hos en arbejdsgiver, jobcenteret eller anden aktør med dags varsel. Være aktiv jobsøgende se afsnittet om aktiv jobsøgning. Du skal sørge for, at A-kassen og Jobcenteret til enhver tid har din korrekte opholdsadresse. En postboksadresse eller poste-restante adresse er ikke tilstrækkelig. Hvis du ikke er i stand til at påtage dig arbejde inden for dit hidtidige arbejdsområde, skal du stille dig til rådighed inden for andre arbejdsområder samt lade dig opkvalificere og uddanne. Du kan formidles rimeligt arbejde. Ved rimeligt arbejde forstås, at der tages hensyn til din alder, uddannelse, erhvervserfaring og dine øvrige kvalifikationer, men hvis det skønnes, at du vil kunne klare et andet job, vil du kunne anvises dette. Jo længere tid, du har gået ledig, jo mindre hensyn tages der til dine personlige kvalifikationer m.m. Rådighedsvurderinger A-kassen skal, hver gang du søger om dagpenge, vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi skal specielt vurdere rådigheden hvis du: siger nej til et arbejde, som Jobcenteret eller A-kassen formidler dig til, siger op i et arbejde, over for Jobcenteret eller den ansvarlige for dit kontaktforløb afslår, udebliver fra eller ikke vil medvirke til gennemførelse af tilbud eller andre beskæftigelsesmæssige foranstaltninger, som er af betydning for din genplacering på arbejdsmarkedet, i en længere periode har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af sygdom, har opsagt et varigt arbejde for at overtage arbejde med færre timer og anmoder om dagpenge, ~ 6 ~

7 forbeholder din arbejdskraft for en bestemt arbejdsgiver, arbejdsplads eller arbejdsområde, gentagne gange (gennem flere år) har afholdt ferie udover den periode, som ferieloven giver ret til, uden gyldig grund afslår at medvirke til at udarbejde eller revidere din Jobplan, er sæsonarbejder eller opsiger et fast arbejde for at tage sæsonarbejde, samt hvis du ikke søger andet arbejde i ledighedsperioden. ikke senest 3 uger efter din tilmelding til Jobcenteret, har oprettet/ opdateret dit CV i CV-banken og givet Jobcenteret dit CV-kundenr. bliver delvis eller midlertidig ledig fra lønarbejde i en selvstændig virksomhed, som drives af din ægtefælle eller samlever, dine børn eller forældre, eller du tager lønarbejde på nedsat tid i en sådan virksomhed, påbegynder en pensionssag, sag om revalidering eller fleksjob, eller modtager social pension, Hvis A-kassen bliver opmærksom på andre forhold, der giver anledning til tvivl om din rådighed, f.eks. fordi du er blevet indberettet til A-kassen af Arbejdsmarkedsstyrelsen eller Jobcenteret, skal dette også undersøges. Du skal selv give A-kassen de nødvendige oplysninger til brug for rådighedsvurderingen. Udbetalingen af dagpenge kan derfor blive forsinket, hvis vi ikke får oplysningerne. A-kassen har endvidere ret til at kræve dagpenge tilbagebetalt, hvis de er udbetalt på et forkert grundlag. Ved manglende rådighed Du anses for ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og kan ikke få ydelser fra A-kassen, hvis du f.eks.: Ikke overholder din Jobplan. 2 gange inden for 12 måneder er selvforskyldt ledig (udeblivelse fra samtale, arbejdsophør, vægring, afslag på tilbud m.v.). Ikke selv gør en indsats for at komme ud af ledighed, fordi du ikke søger arbejde eller du ikke vil deltage i kurser eller andre tilbud. Af andre grunde ikke anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Konsekvensen af manglende rådighed er, at du ikke har dagpengeret igen før, du har haft mindst 300 timers arbejde inden for 3 måneder / 276 løntimer inden for 12 uger på normale løn- og ansættelsesvilkår, og der ikke er givet offentligt løntilskud til arbejdet. For deltidsforsikrede er kravet hhv. 150 eller 138 løntimer. ~ 7 ~

8 Aktiv jobsøgning Du skal kunne overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse dagen efter, at du har fået formidlet et arbejde fra Jobcenteret eller A-kassen. (Husk at det er DIT ANSVAR, at du kan tilse din post hver dag). Inden for de første 3 ugers ledighed skal du sammen med a-kassen lave en plan for din jobsøgning, hvor det bl.a. fremgår hvilke fagområder og hvilket geografisk område du skal søge indenfor. Denne plan danner udgangspunkt for din jobsøgning. Du kan søge job via Danmarks største jobdatabase på internettet, Fagjob, som du finder på vores hjemmeside, under punktet Fagjob. Du skal kunne overtage arbejde inden for en rimelig transporttid (3 timer dagligt med offentlig transport, i særlige situationer mere end 3 timers daglig transporttid). Jobsøgning kan ske enten ved skriftlig, personlig eller telefonisk henvendelse, eller som en kombination af disse måder. Jobsøgning bør ske på den måde, der er normal indenfor det fagområde du søger. Du skal søge job i Danmark - men du må også søge i udlandet. DU SKAL fra 1. ledige dag: Søge på opslåede (annoncerede) ledige jobs. Du kan også søge uopfordret. Søge varige jobs, men kan derudover også søge på midlertidige jobs og vikariater. Søge rimeligt arbejde. Ved rimeligt arbejde forstås arbejde svarende til din hidtidige beskæftigelse, arbejde uden for din hidtidige beskæftigelse som du kan varetage samt arbejde, du kan varetage efter et kortere uddannelsesforløb eller oplæring Er der ingen opslåede job indenfor dit normale fagområde, skal du også søge andre stillinger som du kan varetage. Søge arbejde i en zone med op til 3 timers daglig transporttid fra og til din bopæl. Fortsat søge arbejde, selv om du har en aftale om at begynde f.eks. arbejde med løntilskud, uddannelse, kurser, arbejdspraktik. Hvis du inden for 6 uger har dokumentation for, at du skal gå efterløn, starte ordinært arbejde, aftjene af værnepligt, på barselsorlov eller lignende, skal du kun søge på kortvarige jobs (vikariater o.l.). ~ 8 ~

9 Du dokumenterer din jobsøgning ved løbende at notere din ugentlige jobsøgning på jobsøgningsskemaet, som er udleveret af a-kassen, da du blev ledig. Du kan hente flere jobsøgningsskemaer i a-kassen eller på Jobsøgningsskemaet skal afleveres til a-kassen, når du bliver indkaldt til en 3 mdrs. samtale. Det arbejde, du søger, skal være realistisk i forhold til dine kvalifikationer, uddannelse og kurser (det vil sige arbejde, du kan varetage). Du må ikke undlade at søge job, som du mener ikke at kunne komme i betragtning til på grund af alder, nationalitet eller lignende. Midlertidigt dagpengestop A-kassen kan ikke udbetale dagpenge til dig, så længe du: Er syg eller i øvrigt er ude af stand til at påtage dig arbejde af normalt omfang. Aftjener værnepligt eller unddrager dig denne. Ved domstols- eller administrativ afgørelse er berøvet din frihed, eller hvis du unddrager dig frihedsberøvelse. Forsørges på institution. Mangler mulighed for pasning af børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje. Rejser ud af Danmark. Er omfattet af strejke/lockout/konflikt. Ikke er mødt frem til en samtale, som A-kassen/Jobcenteret eller anden aktør har indkaldt dig til i henhold til Arbejdsløshedsloven. Er forhindret i at overtage arbejde. I forbindelse med CV-samtalen på Jobcenteret eller i A-kassen, mangler at oprette eller revidere CV'et. Du kan igen få dagpenge, når du dokumenterer, at situationen har ændret sig. Karantæner ved arbejdsophør og udeblivelse Du kan heller ikke få dagpenge i en periode, hvis du uden fyldestgørende grund: Udebliver fra en samtale med en arbejdsgiver om et formidlet arbejde. Afslår at overtage et formidlet arbejde. Selv opsiger dit arbejde eller afskediges af en grund der væsentligst kan tilregnes dig. Godkender et - efter overenskomsten - for kort opsigelsesvarsel. ~ 9 ~

10 Du kan i disse tilfælde udover, at du ikke har ret til dagpenge i en periode -få 111 timers karantæne. Disse regler gælder også ved ophør i eller udeblivelse fra arbejde med løntilskud. Hvis du udebliver fra en personligt indkaldt samtale hos jobcenter/a-kasse, kan du ikke få dagpenge, før du igen retter henvendelse til Jobcenteret. Karantænen anses for afviklet, hvis du får arbejde i 185 løntimer, eller hvis du ikke anmoder om ydelser fra A-kassen i 3 måneder efter, du blev idømt sanktion for din selvforskyldte ledighed. Ved kontraopsigelser får du effektiv karantæne indtil den dato, hvor du skulle være fratrådt ifølge arbejdsgiverens opsigelse, dog højst 3 uger (111 timer) fra arbejdsophøret. Dagpengeret Den samlede dagpengeret er på 2 år (104 ugers ydelser), der kan udbetales inden for en periode på 3 år. Du modtager en skriftlig afgørelse fra A-kassen, som fortæller, hvordan din dagpengeret ser ud. Dagpengesatser gældende fra den 2. januar 2012 Max dagpengesats brutto 788,00 kr. pr. dag. Dimittendsatsen brutto 646,00 kr. pr. dag. Satserne fremgår også af A-kassens hjemmeside. Anmodning om dagpenge Du anmoder om dagpenge elektronisk via vores hjemmeside under punktet selvbetjening. Du skal oplyse om ALLE forhold, der har betydning for dagpengeretten. Det betyder, at du skal oplyse om alle arbejdstimer, sygdom, ferie o.l. læs derfor vejledning til dagpenge på hjemmesiden grundigt. Der skal svares for alle dage i ugen også lørdag søndag. Alle arbejdstimer skal påføres på dagpengekortet ud for hver dag. Det er vigtigt, at timeantallet er udfyldt korrekt. Husk også arbejdsgiverens navn og telefon nr. Dagpengekortet kan tidligst udfyldes og indsendes sidste dag i perioden. Det er ganske enkelt ikke tilgængeligt før sidste søndag i udbetalingsperiode. Du kan på vores hjemmeside finde en oversigt over datoer for tastning af dagpenge og for udbetaling. Du vil kunne se din udbetalingsmeddelelse på a-kassens hjemmeside, under punktet breve fra a-kassen. ~ 10 ~

11 Sygdom Jobcenteret skal have besked om, at du er syg. Du skal derfor - på første sygedag - sørge for at give besked dertil. Dette kan du gøre ved at registrere din sygemelding på eller ringe til Jobcentret. Hvis du bruger internettet, bør du udskrive en kvittering, så du har dokumentation på, at du har meddelt din sygdom på første sygedag. A-kassen vil modtage en oplysning fra Jobcentret om, at du er sygemeldt og sende de relevante oplysninger til kommunens sygedagpengekontor. Du vil fra kommunen modtage et underretningsbrev, som du skal udfylde og returnere til kommunen inden for en uge. Hvis du ikke modtager et underretningsbrev, skal du senest 3 uger fra første sygedag rette henvendelse til kommunen og anmode om sygedagpenge. Overskrider du de nævnte frister, kan du miste retten til sygedagpenge. Du skal raskmelde dig til både kommunens sygedagpengekontor og til jobcenteret. Hvis du bliver syg mens du er i aktivering eller løntilskud, skal du anmelde sygdommen til aktiveringsstedet/arbejdsgiveren. Ferie Når du vil holde ferie, skal du oplyse om din ferie til Jobcenteret eller jobnet.dk senest 14 dage, før du starter din ferie. Anmeldelse af ferie med kortere varsel end 14 dage, skal ske ved personlig henvendelse til Jobcenteret, som herefter tager stilling til om, de vil godkende ferien. Har Jobcenteret planlagt aktiviteter for dig i samme periode som du ønsker ferie, er det dig, der skal respektere Jobcenterets planer. Anmeld derfor din ferie, så snart du kender den. Når du har anmeldt din ferie til Jobcentret, får a-kassen automatisk besked. Hvis du undlader at oplyse Jobcenteret om, at du holder ferie, og du f.eks. udebliver fra en samtale pga. ferie, kan det få konsekvenser for din ret til dagpenge og kan give 2 ugers karantæne. Dit feriekort skal underskrives af A-kassen, hvis du er arbejdsløs på ferietidspunktet. Der kan udbetales feriedagpenge til ferien, såfremt du i kalenderåret forud har fået udbetalt en ydelse fra A-kassen eller sygedagpenge fra kommunen. For at afholde ferie og få udbetalt feriedagpenge, mens du er ledig, skal du før din ferie påbegyndes, udfylde og indsende et ansøgningsskema. Skemaet udfyldes via selvbetjening på ~ 11 ~

12 Efteruddannelse / 6 ugers selvvalgt uddannelse Hver gang du opfylder et nyt beskæftigelseskrav på 1 års arbejde, har du ret til at deltage i selvvalgt uddannelse i 6 uger. Du vil få dagpenge under forløbet. A- kassen anbefaler, at du udnytter din ret til selv at efteruddanne dig. Benyt f. eks til at finde de kurser du ønsker. Hvis du ønsker mere end de 6 ugers selvvalgt uddannelse eller en længerevarende uddannelse, skal Jobcenteret via en Jobplan godkende, at du deltager. Oplysningspligten Du har pligt til at give alle de oplysninger, som A-kassen finder nødvendige for, at du kan vejledes rigtigt og der kan foretages de rådighedsvurderinger, som loven påbyder. Du har altid pligt til at give Jobcenteret og A-kassen oplysninger om ændring af din postadresse/din reelle bopælsadresse. Du skal også straks give A-kassen besked, hvis du afslår at overtage et formidlet arbejde eller ophører i et arbejdsforhold. Endvidere skal du oplyse om evt. begrænsninger i din rådighed f.eks. rygproblemer, allergi o.l. Hvis du ikke giver A-kassen de oplysninger, der er bedt om, kan vi tilbageholde dine dagpenge, indtil du har givet de ønskede oplysninger. Du skal desuden oplyse om dine jobsøgningsaktiviteter og om din deltagelse i kurser og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Indberetning af løn og kontrol af dine oplysninger A-kassen får oplysninger om dine løn og arbejdstimer indberettet fra arbejdsgiveren via Indkomstregisteret (SKAT). Du skal derfor ikke indsende dine lønsedler, men fortsat oplyse om arbejdstimer på dagpengekortet. A-kasserne skal via Indkomstregisteret kontrollere, om der er sket udbetaling af ydelser samtidig med lønarbejde. Hvis du har givet a-kassen forkerte oplysninger om arbejde, skal du tilbagebetale de fejlagtigt udbetalte dagpenge og gennemgå en sanktion, hvor du mister retten til dagpenge for yderligere et antal timer. ~ 12 ~

13 Anden Aktør Jobcenteret kan henvise dig til et privat firma, som overtager forpligtelsen til at aktivere og vejlede dig. Såfremt du bliver henvist til anden aktør, vil du få besked om dette fra Jobcenteret. Du skal være opmærksom på, at der gælder de samme regler for anden aktør som Jobcenteret. Det vil sige, at du er forpligtet til at deltage i aktiviteterne og undladelse kan medføre tab af dagpenge. Jobplan Efter 6 mdrs. ledighed for unge under 30 år og 9 mdrs. ledighed for folk over 30 år vil jobcenteret kontakte dig for at indgå en jobplan. Jobplanen tager sigte på, at du igen skal få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Du har her mulighed for at lave en aftale med jobcenteret om løntilskudsjob, anden uddannelse, opkvalificering og andet, der tager sigte på, at du får tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du har en Jobplan, er indholdet i Jobplanen udgangspunkt for, hvad du skal stå til rådighed for. Det betyder, at der kan ske en udvidelse af dit jobområde og det geografiske område, du er forpligtet til at søge i. Dette er f.eks. tilfældet hvis det i din Jobplan er aftalt, at du skal skifte fra et fagligt område til et andet. Når du først har fået udarbejdet en jobplan, skal du altid spørge Jobcenteret om du må deltage i andre uddannelser og kurser. Det er de lokale beskæftigelsesråd, der bestemmer, hvordan de økonomiske midler til aktivering skal benyttes. Du kan derfor godt komme ud for, at der ikke er afsat midler til lige netop de kurser/aktiviteter, du ønsker. Skulle du ende med en jobplan eller et tilbud, du er utilfreds med, har du mulighed for at klage over den. En klage vil imidlertid ikke have opsættende virkning. Du vil derfor skulle påbegynde et tilbud, selvom du har klaget over det. Når du får arbejde Du skal sørge for at afmelde dig på første arbejdsdag. Du kan afmelde dig på eller ved at ringe direkte til Jobcenteret. Har du afmeldt dig på Jobcenteret, behøver du ikke ringe andre steder. Arbejde med supplerende dagpenge Hvis du får arbejde på nedsat tid, er der mulighed for, at du under visse forudsætninger kan få supplerende dagpenge fra A-kassen. Kontakt a-kassen for nærmere oplysninger og helst inden du påbegynder arbejdet. ~ 13 ~

14 Du kan modtage supplerende dagpenge i 30 uger. Arbejde i udlandet Arbejde i udlandet kan være kompliceret, og du anbefales derfor kraftigt at søge råd og vejledning i A-kassen og i faglig afdeling, inden du underskriver kontrakt og tager af sted. Gode hjemmesider min side. Her tilmelder du dig, vedligeholder dit cv, 7 dages registrerer dig, anmelder ferie, arbejde, sygdom og arbejde. Her er der også overblik over dine aftaler med jobcenteret, mulighed for at gemme dine jobansøgninger via jobbank, din jobplan og mere. A-kassens hjemmeside med relevante a-kasseoplysninger og adgang til selvbetjening, jobsøgning (Fagjob), og værktøjer til afklaring og muligheder. Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside med uddybende stof i forbindelse med ledighed. Hjemmeside med efteruddannelsestilbud indenfor AMU og VEU. Adresse: Stempel: ~ 14 ~

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge... 6 Jeg er blevet syg hvad nu? 13 Samtaler i a-kassen

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2016

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2016 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2016 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Om at stå til rådighed når du er ledig Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed når du er ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 1320 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 61 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010690 Senere ændringer

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Fulde navn: CPR-nummer: Hvilke job har du søgt inden for de seneste 3 måneder? Hvilke job har du søgt? Skriv stillingsbetegnelse

Fulde navn: CPR-nummer: Hvilke job har du søgt inden for de seneste 3 måneder? Hvilke job har du søgt? Skriv stillingsbetegnelse 1 Fulde navn: CPR-nummer: Hvilke job har du 2 Hvilke job har du 3 Hvilke job har du 4 Hvilke job har du 5 Hvilke job har du 6 Om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (Lovkrav) For at du kan få dagpenge,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 701 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere