Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012"

Transkript

1 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed ~ 1 ~

2 Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling Når du bliver ledig... 4 Jobcenter og Jobnet.dk... 4 Bekræft jobsøgning på jobnet.dk... 4 CV... 5 Hvad er et CV?... 5 Rådighed... 6 Rådighedsvurderinger... 6 Ved manglende rådighed... 7 Aktiv jobsøgning... 8 Midlertidigt dagpengestop... 9 Karantæner ved arbejdsophør og udeblivelse... 9 Dagpengeret Dagpengesatser gældende fra den 2. januar Anmodning om dagpenge Sygdom Ferie Efteruddannelse / 6 ugers selvvalgt uddannelse Oplysningspligten Indberetning af løn og kontrol af dine oplysninger Anden Aktør Jobplan Når du får arbejde Arbejde med supplerende dagpenge Arbejde i udlandet Gode hjemmesider ~ 2 ~

3 A-kassens vejledningspligt Denne pjece er udarbejdet af Byggefagenes A-kasse og er en del af den lovmæssige vejledning, som A-kassen skal give ledige medlemmer. Pjecen indeholder de regler, som du skal være opmærksom på, når du er ledig og ønsker at modtage dagpenge eller andre ydelser fra A-kassen. Du skal være opmærksom på, at A-kassen er en forsikringsordning, som sikrer dig en forsørgelsesydelse, hvis du skulle blive ledig og er uden anden indtægt til forsørgelse. Det er frivilligt, om du vil være med i denne forsikringsordning, men er du først medlem, er der visse betingelser, der skal være opfyldt før A-kassen kan udbetale dig en ydelse - nøjagtig som i andre forsikringsordninger. Når du bliver ledig og anmoder om dagpenge fra A-kassen, skal du afgive en del oplysninger om dine forhold og på baggrund af disse oplysninger udbetaler A- kassen dine ydelser. Du skal som ledig også hver uge via internettet se ledige jobs samt bekræfte din fortsatte ledighed. Mere herom senere. Hvis dine oplysninger ændrer sig i løbet af den periode, du er ledig, skal du meddele A-kassen om ændringen, da A-kassen skal vurdere, om det har indflydelse på din ret til ydelser. Hvis du undlader at oplyse om ændringer eller det senere viser sig, at du har givet A-kassen forkerte oplysninger, kan det betyde, at du skal tilbagebetale, de ydelser, du har modtaget og at du får karantæne. I yderste konsekvens kan man blive slettet som medlem af A-kassen og miste retten til dagpenge, efterløn mv. Det er også vigtigt, at du indhenter vejledning i A-kassen, før du f. eks. ændrer dine lønmodtagerforhold, starter selvstændig virksomhed, flytter til udlandet. Vores ordsprog er "hellere spørge 1 gang for meget end 1 gang for lidt", og "hvis du ikke spørger, får du ikke noget at vide så læs hele pjecen igennem. Du kan via a-kassens hjemmeside selv taste dine dagpengekort, lave ledighedserklæring, ansøge om feriedagpenge og meget mere. Adgang til selvbetjeningen kræver NemID, eller en PIN kode som kan hentes på hjemmesiden under fanebladet Selvbetjening. Her kan du også læse mere om selvbetjeningen. Gem PIN koden. Du kan også bruge den, selvom du ikke er ledig og den forældes ikke. Du kan på hjemmesiden finde yderligere information om ledighed og a-kassen. ~ 3 ~

4 G-dage - Arbejdsgiverbetaling Hvis du er opsagt af din arbejdsgiver, har du krav på, at arbejdsgiveren betaler for de første 3 ledighedsdage (G-dage) med dagpengesatsen. Arbejdsgiveren skal betale, hvis du har haft 74 arbejdstimer inden for de sidste 4 uger af dit ansættelsesforhold, hvis du er ledig og ikke får anden økonomisk dækning for disse dage. Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler G-dagene til dig, senest 4 uger efter du er fratrådt, skal du kontakte A-kassen. Vi vil derefter gøre krav gældende overfor din tidligere arbejdsgiver. Når du bliver ledig Når du bliver afskediget eller skal på vejrlig, skal du den første ledige dag tilmeldes JOBCENTERET som ledig for at have ret til udbetaling af ydelser. Dette gør du ved enten at møde personligt på dit lokale JOBCENTER, eller tilmelde dig på Hvis du tilmelder dig via nettet, er det en god ide at gemme den kvittering, der dokumenterer, at du har tilmeldt dig. Du skal nu udfylde en ledighedserklæring. Du kan udfylde denne hjemmefra via eller personligt i a-kassen. I de fleste tilfælde skal du også udfylde en fraværserklæring. A-kassen kan kræve yderligere dokumentation på årsag til opsigelsen. Du skal ikke aflevere lønsedler. Vi henter dine lønoplysninger elektronisk via SKAT. Der kan være forhold der gør, at du skal udfylde andre blanketter. Kontakt A- kassen, så vi kan vejlede dig om dette og anvise de blanketter, du mangler. Disse oplysninger skal være på plads inden udbetaling kan påbegyndes. Jobcenter og Jobnet.dk Du hører til Jobcenteret i din bopælskommune. Adressen kan du finde på hjemmesiden hvor også åbnings- og telefontider er oplyst. Gør opmærksom på, at du er medlem af en A-kasse. Dette sikrer, at du får den rigtige vejledning. Bekræft jobsøgning på jobnet.dk Når du er tilmeldt som jobsøgende, skal du senest hver 7. dag se eventuelle ledige jobs på internettet, samt bekræfte at du søger job, for at kunne modtage dagpenge. ~ 4 ~

5 Det foregår på din personlige side, Min side, på Du skal til gengæld huske at gøre det mindst en gang hver uge. Ellers kan det få konsekvenser for din tilmelding og dagpengeret. 3. gang du indenfor 24 måneder - glemmer at registrere dig som jobsøgende, vil du blive afmeldt Jobnet uden varsel og kan først modtage dagpenge, efter du har tilmeldt dig jobnet.dk igen. Har du ikke noget aktivt side vil du - før reglerne træder i kraft for dig - få et brev fra jobcentret med en aktiveringskode, du skal bruge for at komme ind på din personlige side på I brevet vil der også være præcis information om, hvordan du bekræfter, at du er jobsøgende. Er du i tvivl om dette, er du velkommen til at kontakte a-kassen eller jobcentret. CV Alle ledige skal oprette et CV i Jobcenterets CV-bank, på netadressen: CV et skal være godkendt af a-kassen inden for de første 3 ugers ledighed. Du kan få hjælp til dette på Jobcenteret eller i A-kassen. Hvad er et CV? CV er en forkortelse for det latinske Curriculum Vitae, som betyder "livsløb", og bruges som betegnelse for dit professionelle levnedsløb, eller livsbane. CV'et skal være en personlig præsentation af dine uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og skulle gerne føre til, at du hurtigt kommer i arbejde. Desuden er det et krav, at dit CV er oprettet, da du ellers ikke kan få udbetalt dagpenge. Du er altid forpligtet til at oplyse dit CV-kundenr. til både Jobcenteret og A-kassen. Det er vigtigt, at dit CV er udførligt og korrekt. A-kassen hjælper dig meget gerne med at få oprettet et godt CV. Samtidig får du selvfølgelig en undervisning i, hvordan du vedligeholder dit CV. Sørg for, at dit CV er i orden og tilgængeligt for søgning, da du ellers kan miste din ret til dagpenge. Min side Der er på Min side en lang række funktioner udover cv et, du skal være opmærksom på. Du kan sygemelde dig, melde ferie, af- og tilmelde dig, men også aftaler med Jobcentret, breve og indkaldelser fra Jobcentret, jobplaner, ledige stillinger, mulighed for at gemme søgte job og mange andre funktioner. Der er derfor vigtigt, at du samtidig med, at du bekræfter din jobsøgning også ser efter om der er nye meddelelser til dig. Meddelelser på minside på jobnet.dk har samme retseffekt som et brev sendt til din adresse. ~ 5 ~

6 Rådighed Du skal som ledig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du betragtes også som ledig, selv om du deltager i tilbud om aktivering, AMU kurser og øvrige uddannelser som ledig, eller du er i løntilskudsjob m.v. Det vil sige, at du blandt andet skal: Være tilmeldt jobnet.dk og have kontakt til Jobcenteret / A-kassen, Gøre dig bekendt med indholdet i din daglige post, Minimum 1 gang hver uge bekræfte på at du er aktivt arbejdssøgende og gøre dig bekendt med meddelelser på Min side, Kunne møde hos en arbejdsgiver, jobcenteret eller anden aktør med dags varsel. Være aktiv jobsøgende se afsnittet om aktiv jobsøgning. Du skal sørge for, at A-kassen og Jobcenteret til enhver tid har din korrekte opholdsadresse. En postboksadresse eller poste-restante adresse er ikke tilstrækkelig. Hvis du ikke er i stand til at påtage dig arbejde inden for dit hidtidige arbejdsområde, skal du stille dig til rådighed inden for andre arbejdsområder samt lade dig opkvalificere og uddanne. Du kan formidles rimeligt arbejde. Ved rimeligt arbejde forstås, at der tages hensyn til din alder, uddannelse, erhvervserfaring og dine øvrige kvalifikationer, men hvis det skønnes, at du vil kunne klare et andet job, vil du kunne anvises dette. Jo længere tid, du har gået ledig, jo mindre hensyn tages der til dine personlige kvalifikationer m.m. Rådighedsvurderinger A-kassen skal, hver gang du søger om dagpenge, vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi skal specielt vurdere rådigheden hvis du: siger nej til et arbejde, som Jobcenteret eller A-kassen formidler dig til, siger op i et arbejde, over for Jobcenteret eller den ansvarlige for dit kontaktforløb afslår, udebliver fra eller ikke vil medvirke til gennemførelse af tilbud eller andre beskæftigelsesmæssige foranstaltninger, som er af betydning for din genplacering på arbejdsmarkedet, i en længere periode har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af sygdom, har opsagt et varigt arbejde for at overtage arbejde med færre timer og anmoder om dagpenge, ~ 6 ~

7 forbeholder din arbejdskraft for en bestemt arbejdsgiver, arbejdsplads eller arbejdsområde, gentagne gange (gennem flere år) har afholdt ferie udover den periode, som ferieloven giver ret til, uden gyldig grund afslår at medvirke til at udarbejde eller revidere din Jobplan, er sæsonarbejder eller opsiger et fast arbejde for at tage sæsonarbejde, samt hvis du ikke søger andet arbejde i ledighedsperioden. ikke senest 3 uger efter din tilmelding til Jobcenteret, har oprettet/ opdateret dit CV i CV-banken og givet Jobcenteret dit CV-kundenr. bliver delvis eller midlertidig ledig fra lønarbejde i en selvstændig virksomhed, som drives af din ægtefælle eller samlever, dine børn eller forældre, eller du tager lønarbejde på nedsat tid i en sådan virksomhed, påbegynder en pensionssag, sag om revalidering eller fleksjob, eller modtager social pension, Hvis A-kassen bliver opmærksom på andre forhold, der giver anledning til tvivl om din rådighed, f.eks. fordi du er blevet indberettet til A-kassen af Arbejdsmarkedsstyrelsen eller Jobcenteret, skal dette også undersøges. Du skal selv give A-kassen de nødvendige oplysninger til brug for rådighedsvurderingen. Udbetalingen af dagpenge kan derfor blive forsinket, hvis vi ikke får oplysningerne. A-kassen har endvidere ret til at kræve dagpenge tilbagebetalt, hvis de er udbetalt på et forkert grundlag. Ved manglende rådighed Du anses for ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og kan ikke få ydelser fra A-kassen, hvis du f.eks.: Ikke overholder din Jobplan. 2 gange inden for 12 måneder er selvforskyldt ledig (udeblivelse fra samtale, arbejdsophør, vægring, afslag på tilbud m.v.). Ikke selv gør en indsats for at komme ud af ledighed, fordi du ikke søger arbejde eller du ikke vil deltage i kurser eller andre tilbud. Af andre grunde ikke anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Konsekvensen af manglende rådighed er, at du ikke har dagpengeret igen før, du har haft mindst 300 timers arbejde inden for 3 måneder / 276 løntimer inden for 12 uger på normale løn- og ansættelsesvilkår, og der ikke er givet offentligt løntilskud til arbejdet. For deltidsforsikrede er kravet hhv. 150 eller 138 løntimer. ~ 7 ~

8 Aktiv jobsøgning Du skal kunne overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse dagen efter, at du har fået formidlet et arbejde fra Jobcenteret eller A-kassen. (Husk at det er DIT ANSVAR, at du kan tilse din post hver dag). Inden for de første 3 ugers ledighed skal du sammen med a-kassen lave en plan for din jobsøgning, hvor det bl.a. fremgår hvilke fagområder og hvilket geografisk område du skal søge indenfor. Denne plan danner udgangspunkt for din jobsøgning. Du kan søge job via Danmarks største jobdatabase på internettet, Fagjob, som du finder på vores hjemmeside, under punktet Fagjob. Du skal kunne overtage arbejde inden for en rimelig transporttid (3 timer dagligt med offentlig transport, i særlige situationer mere end 3 timers daglig transporttid). Jobsøgning kan ske enten ved skriftlig, personlig eller telefonisk henvendelse, eller som en kombination af disse måder. Jobsøgning bør ske på den måde, der er normal indenfor det fagområde du søger. Du skal søge job i Danmark - men du må også søge i udlandet. DU SKAL fra 1. ledige dag: Søge på opslåede (annoncerede) ledige jobs. Du kan også søge uopfordret. Søge varige jobs, men kan derudover også søge på midlertidige jobs og vikariater. Søge rimeligt arbejde. Ved rimeligt arbejde forstås arbejde svarende til din hidtidige beskæftigelse, arbejde uden for din hidtidige beskæftigelse som du kan varetage samt arbejde, du kan varetage efter et kortere uddannelsesforløb eller oplæring Er der ingen opslåede job indenfor dit normale fagområde, skal du også søge andre stillinger som du kan varetage. Søge arbejde i en zone med op til 3 timers daglig transporttid fra og til din bopæl. Fortsat søge arbejde, selv om du har en aftale om at begynde f.eks. arbejde med løntilskud, uddannelse, kurser, arbejdspraktik. Hvis du inden for 6 uger har dokumentation for, at du skal gå efterløn, starte ordinært arbejde, aftjene af værnepligt, på barselsorlov eller lignende, skal du kun søge på kortvarige jobs (vikariater o.l.). ~ 8 ~

9 Du dokumenterer din jobsøgning ved løbende at notere din ugentlige jobsøgning på jobsøgningsskemaet, som er udleveret af a-kassen, da du blev ledig. Du kan hente flere jobsøgningsskemaer i a-kassen eller på Jobsøgningsskemaet skal afleveres til a-kassen, når du bliver indkaldt til en 3 mdrs. samtale. Det arbejde, du søger, skal være realistisk i forhold til dine kvalifikationer, uddannelse og kurser (det vil sige arbejde, du kan varetage). Du må ikke undlade at søge job, som du mener ikke at kunne komme i betragtning til på grund af alder, nationalitet eller lignende. Midlertidigt dagpengestop A-kassen kan ikke udbetale dagpenge til dig, så længe du: Er syg eller i øvrigt er ude af stand til at påtage dig arbejde af normalt omfang. Aftjener værnepligt eller unddrager dig denne. Ved domstols- eller administrativ afgørelse er berøvet din frihed, eller hvis du unddrager dig frihedsberøvelse. Forsørges på institution. Mangler mulighed for pasning af børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje. Rejser ud af Danmark. Er omfattet af strejke/lockout/konflikt. Ikke er mødt frem til en samtale, som A-kassen/Jobcenteret eller anden aktør har indkaldt dig til i henhold til Arbejdsløshedsloven. Er forhindret i at overtage arbejde. I forbindelse med CV-samtalen på Jobcenteret eller i A-kassen, mangler at oprette eller revidere CV'et. Du kan igen få dagpenge, når du dokumenterer, at situationen har ændret sig. Karantæner ved arbejdsophør og udeblivelse Du kan heller ikke få dagpenge i en periode, hvis du uden fyldestgørende grund: Udebliver fra en samtale med en arbejdsgiver om et formidlet arbejde. Afslår at overtage et formidlet arbejde. Selv opsiger dit arbejde eller afskediges af en grund der væsentligst kan tilregnes dig. Godkender et - efter overenskomsten - for kort opsigelsesvarsel. ~ 9 ~

10 Du kan i disse tilfælde udover, at du ikke har ret til dagpenge i en periode -få 111 timers karantæne. Disse regler gælder også ved ophør i eller udeblivelse fra arbejde med løntilskud. Hvis du udebliver fra en personligt indkaldt samtale hos jobcenter/a-kasse, kan du ikke få dagpenge, før du igen retter henvendelse til Jobcenteret. Karantænen anses for afviklet, hvis du får arbejde i 185 løntimer, eller hvis du ikke anmoder om ydelser fra A-kassen i 3 måneder efter, du blev idømt sanktion for din selvforskyldte ledighed. Ved kontraopsigelser får du effektiv karantæne indtil den dato, hvor du skulle være fratrådt ifølge arbejdsgiverens opsigelse, dog højst 3 uger (111 timer) fra arbejdsophøret. Dagpengeret Den samlede dagpengeret er på 2 år (104 ugers ydelser), der kan udbetales inden for en periode på 3 år. Du modtager en skriftlig afgørelse fra A-kassen, som fortæller, hvordan din dagpengeret ser ud. Dagpengesatser gældende fra den 2. januar 2012 Max dagpengesats brutto 788,00 kr. pr. dag. Dimittendsatsen brutto 646,00 kr. pr. dag. Satserne fremgår også af A-kassens hjemmeside. Anmodning om dagpenge Du anmoder om dagpenge elektronisk via vores hjemmeside under punktet selvbetjening. Du skal oplyse om ALLE forhold, der har betydning for dagpengeretten. Det betyder, at du skal oplyse om alle arbejdstimer, sygdom, ferie o.l. læs derfor vejledning til dagpenge på hjemmesiden grundigt. Der skal svares for alle dage i ugen også lørdag søndag. Alle arbejdstimer skal påføres på dagpengekortet ud for hver dag. Det er vigtigt, at timeantallet er udfyldt korrekt. Husk også arbejdsgiverens navn og telefon nr. Dagpengekortet kan tidligst udfyldes og indsendes sidste dag i perioden. Det er ganske enkelt ikke tilgængeligt før sidste søndag i udbetalingsperiode. Du kan på vores hjemmeside finde en oversigt over datoer for tastning af dagpenge og for udbetaling. Du vil kunne se din udbetalingsmeddelelse på a-kassens hjemmeside, under punktet breve fra a-kassen. ~ 10 ~

11 Sygdom Jobcenteret skal have besked om, at du er syg. Du skal derfor - på første sygedag - sørge for at give besked dertil. Dette kan du gøre ved at registrere din sygemelding på eller ringe til Jobcentret. Hvis du bruger internettet, bør du udskrive en kvittering, så du har dokumentation på, at du har meddelt din sygdom på første sygedag. A-kassen vil modtage en oplysning fra Jobcentret om, at du er sygemeldt og sende de relevante oplysninger til kommunens sygedagpengekontor. Du vil fra kommunen modtage et underretningsbrev, som du skal udfylde og returnere til kommunen inden for en uge. Hvis du ikke modtager et underretningsbrev, skal du senest 3 uger fra første sygedag rette henvendelse til kommunen og anmode om sygedagpenge. Overskrider du de nævnte frister, kan du miste retten til sygedagpenge. Du skal raskmelde dig til både kommunens sygedagpengekontor og til jobcenteret. Hvis du bliver syg mens du er i aktivering eller løntilskud, skal du anmelde sygdommen til aktiveringsstedet/arbejdsgiveren. Ferie Når du vil holde ferie, skal du oplyse om din ferie til Jobcenteret eller jobnet.dk senest 14 dage, før du starter din ferie. Anmeldelse af ferie med kortere varsel end 14 dage, skal ske ved personlig henvendelse til Jobcenteret, som herefter tager stilling til om, de vil godkende ferien. Har Jobcenteret planlagt aktiviteter for dig i samme periode som du ønsker ferie, er det dig, der skal respektere Jobcenterets planer. Anmeld derfor din ferie, så snart du kender den. Når du har anmeldt din ferie til Jobcentret, får a-kassen automatisk besked. Hvis du undlader at oplyse Jobcenteret om, at du holder ferie, og du f.eks. udebliver fra en samtale pga. ferie, kan det få konsekvenser for din ret til dagpenge og kan give 2 ugers karantæne. Dit feriekort skal underskrives af A-kassen, hvis du er arbejdsløs på ferietidspunktet. Der kan udbetales feriedagpenge til ferien, såfremt du i kalenderåret forud har fået udbetalt en ydelse fra A-kassen eller sygedagpenge fra kommunen. For at afholde ferie og få udbetalt feriedagpenge, mens du er ledig, skal du før din ferie påbegyndes, udfylde og indsende et ansøgningsskema. Skemaet udfyldes via selvbetjening på ~ 11 ~

12 Efteruddannelse / 6 ugers selvvalgt uddannelse Hver gang du opfylder et nyt beskæftigelseskrav på 1 års arbejde, har du ret til at deltage i selvvalgt uddannelse i 6 uger. Du vil få dagpenge under forløbet. A- kassen anbefaler, at du udnytter din ret til selv at efteruddanne dig. Benyt f. eks til at finde de kurser du ønsker. Hvis du ønsker mere end de 6 ugers selvvalgt uddannelse eller en længerevarende uddannelse, skal Jobcenteret via en Jobplan godkende, at du deltager. Oplysningspligten Du har pligt til at give alle de oplysninger, som A-kassen finder nødvendige for, at du kan vejledes rigtigt og der kan foretages de rådighedsvurderinger, som loven påbyder. Du har altid pligt til at give Jobcenteret og A-kassen oplysninger om ændring af din postadresse/din reelle bopælsadresse. Du skal også straks give A-kassen besked, hvis du afslår at overtage et formidlet arbejde eller ophører i et arbejdsforhold. Endvidere skal du oplyse om evt. begrænsninger i din rådighed f.eks. rygproblemer, allergi o.l. Hvis du ikke giver A-kassen de oplysninger, der er bedt om, kan vi tilbageholde dine dagpenge, indtil du har givet de ønskede oplysninger. Du skal desuden oplyse om dine jobsøgningsaktiviteter og om din deltagelse i kurser og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Indberetning af løn og kontrol af dine oplysninger A-kassen får oplysninger om dine løn og arbejdstimer indberettet fra arbejdsgiveren via Indkomstregisteret (SKAT). Du skal derfor ikke indsende dine lønsedler, men fortsat oplyse om arbejdstimer på dagpengekortet. A-kasserne skal via Indkomstregisteret kontrollere, om der er sket udbetaling af ydelser samtidig med lønarbejde. Hvis du har givet a-kassen forkerte oplysninger om arbejde, skal du tilbagebetale de fejlagtigt udbetalte dagpenge og gennemgå en sanktion, hvor du mister retten til dagpenge for yderligere et antal timer. ~ 12 ~

13 Anden Aktør Jobcenteret kan henvise dig til et privat firma, som overtager forpligtelsen til at aktivere og vejlede dig. Såfremt du bliver henvist til anden aktør, vil du få besked om dette fra Jobcenteret. Du skal være opmærksom på, at der gælder de samme regler for anden aktør som Jobcenteret. Det vil sige, at du er forpligtet til at deltage i aktiviteterne og undladelse kan medføre tab af dagpenge. Jobplan Efter 6 mdrs. ledighed for unge under 30 år og 9 mdrs. ledighed for folk over 30 år vil jobcenteret kontakte dig for at indgå en jobplan. Jobplanen tager sigte på, at du igen skal få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Du har her mulighed for at lave en aftale med jobcenteret om løntilskudsjob, anden uddannelse, opkvalificering og andet, der tager sigte på, at du får tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du har en Jobplan, er indholdet i Jobplanen udgangspunkt for, hvad du skal stå til rådighed for. Det betyder, at der kan ske en udvidelse af dit jobområde og det geografiske område, du er forpligtet til at søge i. Dette er f.eks. tilfældet hvis det i din Jobplan er aftalt, at du skal skifte fra et fagligt område til et andet. Når du først har fået udarbejdet en jobplan, skal du altid spørge Jobcenteret om du må deltage i andre uddannelser og kurser. Det er de lokale beskæftigelsesråd, der bestemmer, hvordan de økonomiske midler til aktivering skal benyttes. Du kan derfor godt komme ud for, at der ikke er afsat midler til lige netop de kurser/aktiviteter, du ønsker. Skulle du ende med en jobplan eller et tilbud, du er utilfreds med, har du mulighed for at klage over den. En klage vil imidlertid ikke have opsættende virkning. Du vil derfor skulle påbegynde et tilbud, selvom du har klaget over det. Når du får arbejde Du skal sørge for at afmelde dig på første arbejdsdag. Du kan afmelde dig på eller ved at ringe direkte til Jobcenteret. Har du afmeldt dig på Jobcenteret, behøver du ikke ringe andre steder. Arbejde med supplerende dagpenge Hvis du får arbejde på nedsat tid, er der mulighed for, at du under visse forudsætninger kan få supplerende dagpenge fra A-kassen. Kontakt a-kassen for nærmere oplysninger og helst inden du påbegynder arbejdet. ~ 13 ~

14 Du kan modtage supplerende dagpenge i 30 uger. Arbejde i udlandet Arbejde i udlandet kan være kompliceret, og du anbefales derfor kraftigt at søge råd og vejledning i A-kassen og i faglig afdeling, inden du underskriver kontrakt og tager af sted. Gode hjemmesider min side. Her tilmelder du dig, vedligeholder dit cv, 7 dages registrerer dig, anmelder ferie, arbejde, sygdom og arbejde. Her er der også overblik over dine aftaler med jobcenteret, mulighed for at gemme dine jobansøgninger via jobbank, din jobplan og mere. A-kassens hjemmeside med relevante a-kasseoplysninger og adgang til selvbetjening, jobsøgning (Fagjob), og værktøjer til afklaring og muligheder. Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside med uddybende stof i forbindelse med ledighed. Hjemmeside med efteruddannelsestilbud indenfor AMU og VEU. Adresse: Stempel: ~ 14 ~

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Indhold Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode Rådighed og jobsøgning Ferie og

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider Dagpengesystemet Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig Se mere på de næste sider Læs her om ER DU I TVIVL? SÅ RING ALTID TIL OS PÅ 63 13 85 50 Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere