Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER OKTOBER 2010 ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

2 Introduktion 150 ejere og administratorer af almene og private udlejningsboliger mødtes til konference den 22. april 2010 i DGI-Byen for at drøfte, hvad der kan gøres for at sætte skub i energibesparelserne i danske udlejningsboliger. På konferencen, der havde overskriften hvad gør vi og hvordan får vi råd? identificerede deltagerne de største potentialer for energirenovering og de mest interessante områder for afprøvning i lejeboliger. Udgangspunktet var, at der skulle satses på energirenovering af almene og private lejeboliger med reelle energibesparelser, sund økonomi i ejendommene og tilfredse beboere og lejere. Med andre ord: Win-win-win! Konferencen var nyskabende, idet der blev samarbejdet på tværs af almene og private ejendomme. Deltagernes fokus på fælles udfordringer og fælles løsninger viste, at iderigdommen og engagementet er stort blandt beslutningstagerne i de to sektorer. Signalet fra konferencen var klart, at der er fælles interesser på tværs af de to sektorer, at der er stort behov for nye initiativer og at der ikke mindst er behov for nytænkning. Deltagerne var enige med klima- og energiminister Lykke Friis, som på konferencen udtalte at barriererne skal fjernes, så det bliver let at være grøn. Ministeren udtalte også, at det på lejeboligområdet er vigtigt at tænke nyt. Men en konference kan ikke stå alene, hvis der for alvor skal sættes gang i energirenoveringen af de danske lejeboliger. Der er behov for konkrete tiltag og en kontinuerlig indsats, som skaber udvikling og effekt. Med denne handlingsplan præsenterer arrangørerne et værktøj til at komme videre i processen og følge op på de vigtigste resultater fra konferencen. Handlingsplanen udgør således et fælles udspil på tværs af lejeboligsektorerne, der skal føre til markante reduktioner i energiforbruget til gavn og glæde for samfund og klima. Baggrund og potentiale er uhyre interessant i et samfundsmæssigt perspektiv, hvilket naturligvis hænger sammen med de store udfordringer, som Danmark står over for på klima- og energiområdet. I dag findes ca. en mio. lejeboliger, der bidrager med op imod 10 procent af det samlede danske energiforbrug. Da nybyggeri kun udgør mindre end en procent af den samlede bygningsmasse, står det klart, at det først og fremmest er i det eksisterende byggeri, hvor potentialet for energibesparelser ligger. Det er helt oplagt, at der som led i den samlede klimaindsats også bør tages fat på det store potentiale, der findes på ejerboligområdet, men det ligger uden for handlingsplanens område. Gennem de seneste årtier er der iværksat mange gode energiinitiativer og der er gennemført et stort antal forsøgsprojekter. Alligevel kan det konstateres, at der fortsat eksisterer et stort potentiale for at spare på energiforbruget også i udlejningsejendomme. Imidlertid er det helt afgørende, at potentialet for nedbringelse af energiforbruget sættes i sammenhæng med rentabiliteten ved energirenovering. Eller som det hed på konferencen: Det skal kunne betale sig! Erfaringerne viser, at enkeltstående tiltag med eksempelvis at efterisolere facader og tage typisk ikke kan lade sig gøre, fordi den sparede energi ikke står mål med ekstraudgifterne. Derimod vil det i forbindelse med større renoveringsarbejder være muligt at indhente betydelige energibesparelser, når der som led i renoveringer af facader og tage sker en efterisolering. Et skarpt fokus på de økonomiske aspekter er derfor nødvendigt og vil være en forudsætning for at opnå ønskede energibesparelser i de danske lejeboliger. Udvikling og realisering Handlingsplanen består af tre hovedelementer, der hver især vil understøtte en positiv udvikling: 15 initiativer for energirenovering af lejeboliger der er tale om strategiske indsatser, som har til formål at klarlægge muligheder, udvikle løsninger og fjerne barrierer. Initiativerne er grupperet under de tre overordnede temaer fra konferencen: - Arkitektur, brugere og værdi - Løsninger, teknik og samarbejde - Finansiering og økonomi. 2

3 Pilotprojekter der bruges til at demonstrere og afprøve udvalgte idéer fra initiativerne i 1:1 og dermed overbevise beslutningstagerne om løsningernes levedygtighed og realiserbarhed. Et tværgående netværk der skaber et fælles forum for beslutningstagere med mulighed for at engagere sig i udvikling, deltage i vidensdeling og erfaringsudveksling samt skabe innovation i forhold til ejendomme og beslutningsprocesser på baggrund af initiativer og pilotprojekter. Realiseringen af de tre elementer skal ses i en tæt sammenhæng, hvor den klare forventning vil være, at der herigennem skabes synergi og øget effekt i handlingsplanen. Initiativer, pilotprojekter og netværk vil blive nærmere præsenteret på de følgende sider. Med handlingsplanen påtager AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark sig en initiativforpligtelse i forhold til at iværksætte aktiviteter og finde løsninger på området. De tre organisationer påtager sig med andre ord den energimæssige førertrøje i forhold til følgende overordnede mål: At udvikle fælles strategiske mål og koordinere indsatsen At skabe effektive løsninger, der bygger på win-win-win-tankegangen og som bryder med tidligere tiders vanetænkning At skabe et fagligt miljø på tværs af sektorer og traditionelle interesser for samarbejde og videndeling om løsninger og fælles initiativer At sikre helhedstænkning i indsatsen, så målene bliver styrende for de igangsatte initiativer og så tilfældige løsninger undgås At arbejde for at viden og indsigt styrer de beslutninger, der tages i energispareindsatsen. AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark står sammen om at arbejde for en realisering af handlingsplanen inden for en periode på 3-5 år. I den forbindelse vil ledelsen af arbejdet blive varetaget i fællesskab af de tre organisationer, og som led heri vil der blive søgt etableret et fælles sekretariet for indsatsen. Derudover vil der blive sammensat et videnpanel, der kan yde faglig sparring. De tre organisationer ser det som en grundlæggende forudsætning for succes at søge samarbejde med andre relevante parter om realiseringen samt at medvirke til at søge finansiering til realiseringen, hvor der måtte være behov for dette. Samarbejdet på tværs af lejesektorerne er nyskabende og viser et fælles ønske om at sætte energibesparelser på dagsordenen. I forlængelse heraf sender handlingsplanen et kraftigt signal om, at det bør være muligt at mindske eller helt fjerne barriererne, så der kan komme gang i de energirigtige renoveringer. Det skal bemærkes, at handlingsplanen også indeholder enkelte initiativer, der alene er relevante for en af de to sektorer. Her vil det være naturligt, at det alene vil være repræsentanterne for den pågældende sektor, der er udførende i forhold til arbejdet med det pågældende initiativ. Det drejer sig konkret om initiativ 12 (hvor den almene boligsektor er udførende) og initiativ 13 (hvor Ejendomsforeningen Danmark er udførende). Parterne er dog også enige om at være loyale over for de løsninger, der findes på disse områder. 3

4 Initiativer Herunder findes oplistet handlingsplanens 15 initiativer grupperet efter de tre overordnede temaer, som blev slået an på konferencen: Arkitektur, brugere og værdi (initiativ 1-6) Løsninger, teknik og samarbejde (initiativ 7-11) Finansiering og økonomi (initiativ 12-15). Initiativerne er fremkommet som et ekstrakt af de ideer, som blev udarbejdet af deltagerne på konferencen gennem faciliterede workshops. Ideerne har gennem en systematisk opsamling og bearbejdning i form af et idékatalog fra konferencen. Grupperingen og udvælgelsen afspejler således i høj grad det forløb, som er gennemgået, og der vil i realiseringen blive indtænkt tværgående sammenhænge og synergier mellem initiativerne. Den strategiske tilgang i realiseringen af initiativerne skal ses i sammenhæng med den praktiske afprøvning i pilotprojekter og netværk. Med den samlede indsats vil de almene og private bygherrer på lejeboligområdet arbejde for at skabe en samlet efterspørgsel, der gør det muligt at etablere et velfungerende marked for energirenovering som igen kan bidrage til at drive investeringer i produktudvikling, skabe forøget konkurrence og dermed skabe en selvforstærkende positiv udvikling på området. 4

5 Arkitektur, brugere og værdi Initiativerne herunder tager udgangspunkt i ønsket om, at der i de eksisterende almene og private udlejningsbygninger sikres arkitektonisk tilfredsstillende løsninger, at brugernes ønsker og behov tilgodeses, at der fokuseres på brugeradfærd og -ejerskab, og at der i det hele taget gennem et helhedsperspektiv skabes maksimal værdi ved gennemførelse af energirenovering af lejeboliger. Under dette tema er der to hovedgrupper af initiativer. I den første gruppe handler det især om beslutninger, styring og projektledelse samt at få solgt budskaberne til rådgivere, beboere, ejendomsfunktionærer og ejere/administratorer. I den anden gruppe handler det især om vurdering af muligheder og begrænsninger (feasibility) samt spredning af eksisterende koncepter og god praksis ift. områder som fredede bygninger og fortætning fx i form af tagboliger og lign. Initiativ 1: Udfordre rådgiverbranchen til nyskabende ideer Formålet er at få flere nyskabende ideer til løsninger på de udfordringer der findes ved energirenovering af eksisterende lejeboliger Der skal sættes initiativer i værk, som kan udfordre arkitekterne og rådgiverbranchen i øvrigt, så de finder det attraktivt at beskæftige sig med nyskabende ideer til løsninger på de udfordringer, der findes ved energirenovering af eksisterende lejeboliger. Der er behov for inspiration og vilde ideer men også for arkitektur og løsninger præget af omtanke og anvendelighed, herunder godt indeklima. Der etableres opmærksomhedsskabende aktiviteter som fx idekonkurrencer, debatmøder og inspirationsture for arkitekter, ingeniører og studerende, der gør det attraktivt og prestigefuldt at beskæftige sig med energirenovering af lejeboliger. Det er vigtigt at tænke i nye medier og nyskabende formater. Samarbejdspartnere er fx Arkitektforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Konstruktørforeningen, Ingeniørforeningen (IDA), Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Arkitektur Center, Dansk Design Center, Bygningsfredningsforeningen (BYFO) samt arkitekt-, ingeniør-, konstruktør- og designuddannelserne. Initiativ 2: Ejendomsfunktionærer som superbrugere og ambassadører Ejendomsfunktionærer skal opkvalificeres på energiområdet, så de kan fungere som superbrugere og ambassadører for energisparetiltag i boligejendomme/-områder Opkvalificeringen skal ske gennem etablering af uddannelsesforløb og ved at stille kvalifikationskrav fra boligselskabers og ejendomsejeres side det kan være i form af autoriseret ejendomsmester. Uddannelsen skal indeholde såvel tekniske som brugeradfærdsrettede kundskaber og kan evt. indholde løbende brush-up og sparring/kontrol (energismiley). Derudover skal udarbejdes informationsmateriale med fokus på og inspiration til forbedrede daglige rutiner. Der skal sikres sammenhæng med ejere/administratorers strategier, udvikling og beslutningsrutiner. Der udvikles en uddannelse og tilhørende informations- og undervisningsmateriale, idet der bygges videre på allerede igangværende, lignende initiativer (fx ejendomsserviceteknikeruddannelsen). I samarbejde med fx AMU-systemet, idet der trækkes på allerede indhøstede erfaringer fra fx Boligselskabernes Landsforening, Dan-Ejendomme, KAB og Københavns Ejendomme mfl. 5

6 Initiativ 3: Markedsanalyse om energiforbrug blandt beboere Formålet er at opnå bedre viden om beboere/lejeres indstilling til energiforbrug og -besparelser og dermed besparelsespotentiale, mulighederne for påvirkning, motivation til at ændre adfærd etc. Analyse af viden om og holdninger til energiforbrug blandt brugerne af almene og private lejeboliger. Herunder beboernes indstilling til forskellige former for energibesparelsesprojekter samt evne og villighed til at ændre adfærd og betale for energiforbedringer evt. i kombination med andre forbedringer. Der skal fokuseres på brugernes motivation og tænkes udover det elementære til boværdiforøgelse samt opsamles ideer til, hvordan beboerinddragelse i processen kan gribes an. Er convenience (at det skal være nemt) afgørende, er man villig til at se bort fra 22 grader som komfortkrav i nogle rum og hvordan sikres indeklimaet etc. Der gennemføres markedsanalyse om energiforbrug med udgangspunkt i holdninger, ønsker og adfærd blandt beboerne i almene og private lejeboliger. Der kan muligvis bygges videre på et igangværende GI-projekt om portal til benchmarking af energiforbrug. Bemærk sammenhæng med initiativ 4 Analysen gennemføres i samarbejde med fx Lejernes Landsorganisation, Grundejernes Investeringsfond (GI), SBi, forsyningsselskaberne, Dansk Energi og Center for Energibesparelser Initiativ 4: Synliggørelse og påvirkning af brugeradfærd Kampagnen har til formål at synliggøre og påvirke brugeradfærden og dermed engagere brugerne Med udgangspunkt i en opgørelse af bygningsrelateret/beboerrelateret forbrug gennemføres indsatser rettet mod at påvirke brugernes adfærd i almene og private lejeboliger. Indsatserne kan være med indbygget konkurrenceelement, så man fx har mulighed for at sammenligne med andre beboere samt venner og bekendte det kan fx være med målerniveau/el-forbrug i fokus. Man skal kunne hente ideer til (individuelle såvel som fælles) initiativer på hjemmeside samt udveksle ideer og erfaringer med andre på en webbaseret brugerbørs/idebank. For at opretholde engagement og nyhedsværdi skal der være tilknyttet redaktører, som genererer omtale og aktivitet, arrangerer events samt synliggør og præmierer opnåede resultater. Der kan også udvikles eksempler på differentieret informationsmateriale fx i form af brugermanualer til forskellige tekniske løsninger, særlige indsatser ift. unge og skoler etc. Der etableres et kampagnesekretariat med baggrund i eksisterende initiativer som fx et planlagt projekt i AlmenNets regi. Også her kan muligvis bygges videre på et igangværende GI-projekt om portal til benchmarking af energiforbrug. Bemærk sammenhæng med initiativ 3 Kan gennemføres i samarbejde med fx Lejernes Landsorganisation, Grundejernes Investeringsfond (GI), SBi, forsyningsselskaberne, Dansk Energi og Center for Energibesparelser 6

7 Initiativ 5: Fredede og bevaringsværdige bygninger som særligt indsatsområde For at afdække potentialet og anvise praktisk realiserbare løsninger i fredede bygninger Der er behov for nøgternt at vurdere mulighederne for energirenovering af lejeboliger beliggende i fredede og bevaringsværdige bygninger. Realiserbarheden og potentialet skal sættes i forhold til de bygningskulturelle værdier, der er på spil. Ved at sætte spot på de særlige udfordringer og vise eksempler på praktisk realiserbare løsninger i form af eksempler for udvalgte typer af bygninger kan der vises show-cases til inspiration for mange andre. Samtidig kan der tages stilling til, på hvilke områder det giver mening at gøre en indsats og på hvilke, det må vurderes ikke at være hverken rentabelt eller på anden måde relevant. Der foretages en kortlægning af forskellige muligheder, som vurderes mht. potentiale og realiserbarhed. Det synliggøres, hvor der er gode muligheder, og på hvilke områder, det er vanskeligt at gennemføre energirenovering. For udvalgte gode muligheder præsenteres relevante eksempler. I samarbejde med fx Kulturarvsstyrelsen, Bygningskultur Danmark, Realdania, GI, Bygningsfredningsforeningen samt By- og Landskabsforeningen Initiativ 6: Fortætning som værktøj, herunder tagboliger og kælderudnyttelse Formålet er at gøre fortætning, fx ved etablering af tagboliger og kælderudnyttelse, ifm. eksisterende ejendomme, til et godt værktøj for bygherrer i forbindelse med energirenovering og bæredygtighed i lejeboliger. Fortætning, i form af fx tagboliger, kælderudnyttelse og andre former for tilbygning, skal udvikles til et godt og anvendeligt værktøj for almene boligselskaber og ejere af private udlejningsboliger. Der skal skaffes eksempler på, hvad der er muligt, udarbejdes vejledninger i velafprøvede fremgangsmåder foruden at reglerne for tilbygning/fortætning skal gennemgås og evt. justeres, eller der skal kunne dispenseres ifm. energirenovering (fx bebyggelsesgraden på grunden). Der gennemføres analyser, etableres gode eksempler, udarbejdes vejledninger og etableres dialog med myndighederne om regler for tilbygning/fortætning. Samarbejdspartnere er fx Velux, MT Højgaard, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, KL, Videncenter for energibesparelse i bygninger, By- og Landskabsstyrelsen, Socialministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen 7

8 Løsninger, teknik og samarbejde Initiativerne herunder tager udgangspunkt i ønsket om at finde gode og prisbillige løsninger på de udfordringer, som man står over for i de eksisterende almene og private udlejningsbygninger. Udgangspunktet er kendte tekniske løsninger, der gøres tilgængelige for et område med stort volumen og dermed gennem samarbejde med videninstitutioner og industrien kan sikre en industriel udvikling med fokus på energirenovering af lejeboliger. Under dette tema fokuseres på en analyse af markedet, så der kan identificeres de vigtige markedssegmenter, det giver såvel økonomisk som teknisk mening at udnytte. Dette som grundlag for markedsmodning, produktudvikling og industrialisering. Under overskriften troværdighed sættes særlig fokus på at lukke det gab, som i mange sammenhænge eksisterer mellem beregnede energibesparelser og realiserede, og her er sammenhængene med såvel brugeradfærd, industrialisering og finansiering oplagte. For at opnå øget troværdighed gennem industrialisering og innovation er et samarbejde med udviklings- og vidensmiljøerne i form af et samlet videngrundlag på området nødvendigt. Endelig er sammenhængen med forsyningssituationen og udviklingen i energiproduktionen afgørende for at vælge de rette udviklingsspor og løsninger. Initiativ 7: Kortlægning af lejeboligernes potentiale for energirenovering Skabe overblik over de største potentialer i form af bygninger fordelt på typer og alder koblet med løsninger i form af oplagte energiforbedrende tiltag Gennemførelse af national kortlægning over bygningsmæssige udfordringer ift. tekniske løsninger. Der fokuseres på at identificere de største potentialer i bygningsmassen i form af antal lejemål/kvm. fordelt på bygningstyper og alder, som kobles med egnede og oplagte energiforbedrende tiltag. I den forbindelse fokuseres på typologier af bygninger og tilhørende løsninger, som prioriteres mht. potentiale og rentabilitet. Der kan i analysen tages udgangspunkt i de 5 oplagte fokusområder, som blev identificeret af deltagerne på konferencen: tagrenovering/tagboliger; vinduesudskiftning; ventilation/varmegenvinding, facade-/hulmursisolering; nye pumper. Der kan også være tale om kendte tekniske løsninger i nye konstellationer hvor forskellige løsninger vurderes i kombination og ift. forskellige interesser herunder værdiskabelse for brugere. I samarbejde med fx SBi og Videncenter for energibesparelse i bygninger, som har gennemført lignende analyser. Der etableres en prioriteret liste over indsatsområder i form af typologier af bygninger med tilhørende løsninger. Det er afgørende med formidling af resultaterne til beslutningstagerne blandt ejere/administratorer. Der kan fx bygges videre på Socialministeriets analyse af barrierer og incitamenter, på Renovering 2010 s Energikoncept.dk samt på analyser ud fra BBR ift. bygningsdele. Bemærk sammenhæng med initiativ 8 Samarbejdspartnere er fx Socialministeriet samt SBi og Videncenter for energibesparelse i bygninger, som har gennemført lignende analyser. Derudover finder undersøgelserne sted i tæt dialog med netværket af beslutningstagere fra de almene boligselskaber og private udlejere og administratorer. 8

9 Initiativ 8: Markedsmodning, produktudvikling og industrialisering På udvalgte løsningsområder med stort erhvervsmæssigt potentiale skabes markedsmodning, produktudvikling og industrialisering, så der gennem stort volumen opnås bedre og billigere løsninger På udvalgte løsningsområder har den almene og private udlejningssektor tilsammen en sådan størrelse, at det giver mening at arbejde aktivt med markedsmodning, produktudvikling og industrialisering. Ved at skabe nogle markeder med stort volumen i samlet efterspørgsel kan igangsættes en industriel udvikling, der gennem konkurrence fører bedre og billigere løsninger (billiggørelse af det der virker). Der er således ikke tale om at opfinde nye tekniske løsninger, men at udvikle eksisterende, så der fra bygherrens side opleves større produktsikkerhed, bedre dokumentation, mindre økonomisk risiko og at aktiviteterne på centrale områder følger en velafprøvet og omkostningseffektiv vej. Dette kan evt. indbefatte udvikling af nye specialer og virksomhedstyper (fx energientreprenører ). Der etableres udviklingsfora i samarbejde med byggevirksomheder og industrien såvel nationalt som internationalt. Dette sker i tæt samarbejde med netværket af beslutningstagere fra de almene boligselskaber og private udlejere og administratorer. Her kan der etableres netværk mellem bygherrer med samme behov evt. i form af indkøbsforeninger med fælles (ramme-)udbud. Dette kan være med til at åbne markedet. AlmenNet har et projekt om industrialisering, der kan bygges videre på. Bemærk sammenhæng med initiativ 7 I samarbejde med byggevirksomheder og industrien, organisationer som Dansk Byggeri, TEKNIQ og DI samt centerdannelser som fx InnoByg og Videncenter for energibesparelser i bygninger. Der kan evt. også etableres projekter med støtte fra strategiske forsknings- og innovationsprogrammer på energiområdet. Initiativ 9: Performance gennem troværdige beregninger og kvalitet i udførelsen Formålet er sikre mere troværdige beregninger og kvalitet i udførelsen for således at fjerne en stor del af usikkerheden og dermed risikoen for bygherren og brugerne ved energirenovering. Bygherrerne efterlyser troværdige beregninger fra rådgiverne samt at også udførelsen af energirenoveringer sker med en kvalitet, så de ønskede resultater opnås. Ofte opleves det, at de besparelser, som stilles i udsigt, forsvinder undervejs i processen. Der er derfor behov for afprøvning af og erfaringstilbageføring fra anvendte løsninger mht. forbrug, økonomi, indeklima osv.. Rådgivere og udførende skal i højere grad kunne dokumentere opnåede resultater med løsninger, ligesom bygherrerne skal erfaringsudveksle om disse problemstillinger, så det bliver synligt i markedet, at det er de reelle besparelser, der tæller. En anden måde at indføre bedre incitamenter i løsninger på, er at lade en del af betalingen til rådgivere og udførende afhænge af de realiserede besparelser (samlet udbud, bonus etc.). Hermed får man også større fokus på udfordringerne ved indkøring af nye løsninger, bidraget til energiforbrug fra procesenergi mv. Der udvikles koncepter for ekstern granskning, kontrolleret afprøvning og erfaringstilbageføring samt incitamentsmodeller i samarbejde med byggeriets organisationer samt forsyningsselskaber og lign. Bemærk sammenhæng med initiativ 10 I samarbejde med byggeriets organisationer samt forsyningsselskaber og lign. fx Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Byggeri, TEKNIQ, Videncenter for energibesparelser i bygninger og Dansk Energi. Derudover myndigheder som Socialministeriet og Erhvervsog Byggestyrelsen. Også her kan der evt. etableres projekter med støtte fra strategiske forskningsog innovationsprogrammer på energiområdet. 9

10 Initiativ 10: Videngrundlag for teknisk udvikling og innovation For at understøtte udviklingen skal der etableres et bedre videngrundlag inden for energirenovering af lejeboliger ved interaktion blandt virksomhederne, videninstitutionerne og internationalt For at kunne drive teknisk udvikling og innovation fremad, er det nødvendigt med et bedre videngrundlag inden for energirenovering af lejeboliger. Dette etableres ved at skabe netværk og interaktion blandt virksomhederne, videninstitutionerne og internationalt med andre videnmiljøer. Det handler om i højere grad at få teknikere til at arbejde sammen og bringe forskellige fagligheder sammen. Herunder også afdække gode eksempler og state-of-the-art inden for koncepter, markedsudvikling og industrialisering såvel nationalt som internationalt/europæisk. Der skal også opnås bedre viden om, hvordan brugeradfærd kan påvirkes, fx hvilke tekniske løsninger der understøtter god adfærd. Videnopsamlingen omsættes i konferencer, portaler samt eksempelsamlinger til inspiration og vejledning. Med deltagelse fra byggesektoren, organisationerne og universiteterne organiseres faglige fora, netværk og konferencer med særlig fokus på de eksisterende lejeboliger. Der gennemføres også international videnhjemtagning gennem byggeriets organisationer. Bemærk sammenhæng med initiativ 9 Arbejdet gennemføres i samarbejde med fx rådgivende arkitekter og ingeniører (herunder rådgiverorganisationer) og universiteterne samt med internationale relationer via fx DI, Dansk Byggeri og TEK- NIQ. Også netværksdannelser som Energiforum Danmark og Grundejernes Investeringsfond/Realdanias RE-forum kan evt. involveres. Der kan tages udgangspunkt i udvalgte projekter, som allerede har opnået støtte fra strategiske forsknings- og innovationsprogrammer på energiområdet (fx med udgangspunkt i publikationen Energi 2010 ). Initiativ 11: Bedre samspil med forsyning og energiproduktion For at kunne gennemføre rentable og klimarigtige energibesparelser med nye løsninger er det nødvendigt at skabe overblik over mulighederne for samspil med forsyning og energiproduktion Mulighederne for at gennemføre rentable og klimarigtige energibesparelser i den enkelte ejendom afhænger ofte af forholdene omkring forsyning og energiproduktion. Der skal derfor udarbejdes en kortlægning af, hvilken decentral indsats, som er meningsfuld at satse på lokalt. Herunder skal ske afdækning af forsyningsselskabernes planer for udbygning af vedvarende energi, besparelsestiltag som fx reduceret spænding, ændret fjernvarme-fremløbstemperatur, samarbejde om CO2-kvoter, ESCO etc. Det skal undersøges om udviklingen i bygningsrelateret/beboerrelateret forbrug giver anledning til øget satsning på styring af elforbrug ift. brugeradfærd fx differentierede takster, reducerede tilslutningsafgifter etc. Der etableres dialog med energiselskaberne om, hvordan nye energirigtige løsninger kan etableres i eksisterende lejeboliger, herunder i hvilket omfang der er behov for ændrede regler på området. Der etableres et samarbejde med forsyningsselskaberne, Dansk Energi, Energistyrelsen mfl. 10

11 Finansiering og økonomi Initiativerne herunder tager udgangspunkt i ønsket om at etablere gode muligheder for at skaffe finansiering til energirigtige løsninger i de eksisterende almene og private udlejningsbygninger samt at skabe bedre rentabilitet, positive incitamenter og god økonomi i energirenovering af lejeboliger til gavn for såvel beboere/lejere som administratorer/ejere. Temaet tager udgangspunkt i afgørende rammebetingelser ift. finansieringen af energiforbedringer i de to sektorer, hvv. Landsbyggefondens muligheder for støtte til energirenovering i den almene sektor og mulighederne for huslejestigninger i forbindelse med investeringer i energirenovering i det private udlejningsbyggeri. Disse to inititativer har særlig interesse for hhv. AlmenNet og Ejendomsforeningen Danmark, som derfor også er hovedaktører og udførende. Derudover sættes fokus på mulighederne for at etablere nye former for finansiering og ejerskab af energianlæg, herunder særligt ESCO-lignende løsninger. Endelig skal det undersøges, om man med forskellige former for nye incitamentsmodeller kan bidrage til at forbedre rentabiliteten af energirenoveringsprojekter. Initiativ 12: Fjernelse af barrierer for en øget almen energibesparelsesindsats Ved at udvide Landsbyggefondens muligheder for at støtte energirenoveringsprojekter, skabes langt bedre muligheder for en øget energibesparelsesindsats i den almene sektor. I forbindelse med større renoveringer i almene boliger er det muligt, at indhøste ganske betydelige energibesparelser. Aktuelt forventes der at blive gennemført store almene renoveringsprojekter for i størrelsesorden 5 mia.kr. i de kommende år, men det beløb og dermed energibesparelserne kunne være langt større. Barrieren er Landsbyggefondens mulighed for at give støtte, hvor der nu ligger renoveringer for 8 mia.kr. på venteliste. Samtidig viser erfaringerne, at usikkerhed om virkningen af energirenoveringer kan føre til, at der investeres lidt for forsigtigt. Udvikling af en garantiordning for energibesparelser via Landsbyggefonden vil fremme, at der kan realiseres endnu flere energibesparelser i forbindelse med de større renoveringer. Gennem forhandling med relevante parter. Den almene boligsektor er udførende. Socialministeriet er samarbejdspartner. Initiativ 13: Identificering af lovgivningsmæssige barrierer for investeringer For at øge energiinvesteringerne i den eksisterende boligmasse, er det væsentligt, at lovgivningen ikke modvirker, at ejere af private udlejningsboliger investerer i energiforbedringer Energirenovering i private lejeboliger er vanskelige at finansiere grundet barrierer og manglende incitamenter for ejerne i lejelovgivningen. Der skal derfor undersøges, hvordan man gennem ændringer af gældende lovgivning kan fjerne de barrierer, der står i vejen for energibesparende foranstaltninger, så der kan opnås et forbedret forhold mellem investering og afkast ved investeringer i energiforbedringer. Ved i højere grad at åbne op for at klassificere energitiltag som forbedring øger man ejerens incitament til at gennemføre forbedringer. Man kunne i den forbindelse undersøge, om der er modeller fra den almene sektor, der særligt på energiområdet kunne overføres til nye regler for den private udlejningssektor. Der arbejdes med at identificere barrierer gennem dialog med LLO og Socialministeriet. Evt. med inspiration fra analysen Fra paradoks til potentiale gennemført af Concito. Ejendomsforeningen Danmark er udførende. Samarbejdspartnere er Lejernes Landsorganisation og Socialministeriet. 11

12 Initiativ 14: Nye former for finansiering og ejerskab, herunder ESCO-lignende løsninger Med nye former for finansiering af energiforbedringer samt med andre former for ejerskab af energianlæg kan adgangen til finansiering lettes og problemerne med manglende rentabilitet og sikkerhed reduceres, så der gennemføres flere energirenoveringer i almene og private lejeboliger. Herunder er ESCO-lignende løsninger umiddelbart mest oplagte til at skaffe finansiering til energirenoveringer med garanterede besparelser, men der kan være andre former. Umiddelbart kan ESCO-lignende organiseringer af energirenoveringer være interessante i almene og private lejeboliger. Det skal afdækkes, om det kan blive et realistisk finansieringsværktøj i de to sektorer. Herunder om EPC, hvor finansieringen ikke er del af pakken, er en mulighed for at få garanterede energibesparelser. Det skal endvidere undersøges, om der kan oprettes særlige former for finansiering og ejerskab, herunder om der fx kan etableres leasingmodeller ifm. energianlæg, om der kan udbydes finansiering i konkurrence eller etableres særlige langfristede lån med fokus på finansiering af energirenoveringer og om dette evt. kan kombineres med garantiordninger i forhold til opnåede besparelser. I den forbindelse undersøges det, om der gennem nye samarbejdsmodeller kan åbnes for at andre investorer end boligselskaber og ejere af private lejeboliger kan etablere energianlæg i eller på bygninger. De juridiske og praktiske problemer i den forbindelse skal afklares, ligesom det skal afklares om eksterne investorer eller forbrugerne kollektivt gennem til formål oprettede selskaber (SPV er) kan investere i energianlæg. Det skal vurderes, hvilke projektstørrelser og - typer, der særligt egner sig til gennemførelse af ESCO-lignende løsninger samt til evt. alternative former for finansiering og ejerskab af energianlæg. Der gennemføres analyser og præsenteres løsningsforslag i form af vejledninger med eksempler. Derudover udarbejdes forslag til evt. nye former for finansiering og ejerskab, idet fordele og ulemper samt muligheder for implementering drøftes med finanssektoren samt myndighederne. Dette sker med baggrund i eksisterende initiativer som fx et igangværende projekt om ESCO i AlmenNets regi. I samarbejde med ESCO-udbydere, energientreprenører samt fx Dansk Byggeri, DI, TEKNIQ og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Desuden samarbejdes om mulighederne for finansiering og ejerskab med fx Justitsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Energistyrelsen, realkreditinstitutterne, Finansrådet samt finansieringsinstitutterne på de højere læreanstalter. Initiativ 15: Nye incitamentsmodeller og forbedret rentabilitet Forskellige former for nye incitamentsmodeller kan bidrage til at forbedre rentabiliteten af energirenoveringsprojekter, således at der gennemføres flere af disse i de almene og private lejeboliger Det skal undersøges, om der kan indføres nye incitamentsmodeller, så forsyningsselskaberne eller myndighederne i højere grad præmierer investeringer i energirenovering fx gennem lavere energipriser, reduceret tilslutningsafgift eller lign. En anden mulighed er tilskudsordninger, som kan være målrettet særlige indsatsområder eller der kan være tale om reduktion af ejendomsskat eller bortfald af moms ved særlige former for energirenovering. Der kan også være tale om at stille garantier for opnåede energibesparelser for at eliminere beboernes risiko. Incitamentsmodeller kan udvikles i samarbejde med energiselskaberne, som også efterfølgende kan stå for at administrere sådanne ordninger. Sonderinger ift. mulige modeller for tilskudsordninger gennemføres i samarbejde med de relevante myndigheder på klima-, skatte- og byggeområderne. Gennemføres i samarbejde med fx forsyningsselskaberne og Dansk Energi samt med fx Energistyrelsen, Skatteministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen. 12

13 Pilotprojekter Som del af handlingsplanen planlægges det at gennemføre et antal pilotprojekter, der gør det muligt at demonstrere og afprøve udvalgte ideer fra initiativerne. Pilotprojekterne skal fungere som det enzym, der sammen med initiativer og det tilknyttede netværk og i samarbejde med myndigheder og organisationer sætter gang i en proces, der kan skabe løsninger inden for energirenovering af lejeboliger. Hvad skal pilotprojekterne bruges til Pilotprojekterne skal vise tingene i 1:1, som et vigtigt værktøj til at overbevise beslutningstagerne blandt almene og private bygherrer. Pilotprojekterne skal ses i sammenhæng med og som supplement til erfaringer fra andre inspirerende projekter med relevans for de to sektorer. Fx findes der allerede tagboligkoncepter, som i et vist omfang er prøvet af i praksis. Ved at fungere som projektlaboratorier kan pilotprojekterne levere dokumentation for ideer og løsningers levedygtighed dvs. overbevise om realiserbarheden af energirenoveringer i lejeboliger. Derudover skal pilotprojekterne fungere som demonstration af state-of-the-art, og dermed inspirere andre til lignende aktiviteter, ny udvikling etc. De medvirker til at skabe synlighed, signalerer succes og som fokuspunkter for omtale af handlingsplanen. Pilotprojekterne er også steder, hvor nogle af de vilde ideer kan vises frem som showcases, der peger fremad mod nye mål. Dermed bliver pilotprojekterne også et mødested med resten af byggesektoren og med energiselskaberne mfl. Hvordan sættes pilotprojekterne i gang Ud fra et ønske om at understøtte handlingsplanens initiativer annonceres efter pilotprojekter. Der annonceres åbent, men med hjælp fra det allerede etablerede netværk blandt deltagerne i konferencen til at sprede budskabet. Interesserede værter for pilotprojekter opfordres til at forholde sig til handlingsplanens initiativer, der i videst muligt omfang vil blive søgt afprøvet og illustreret gennem pilotprojekterne. Sideløbende med dialogen med interesserede projektværter skabes økonomisk grundlag for gennemførelse af pilotprojekterne med hjælp fra fra sponsorer. Pilotprojekterne forventes dog at indeholde såvel sponserede som egenfinansierede elementer. Der er allerede givet tilsagn om sponsorstøtte i forhold til en fælles opstartsworkshop, hvor mulighederne i pilotprojekter kan foldes ud for interesserede projektværter.i dialog med beslutningstagerne blandt ejere/administratorer. Hvordan organiseres pilotprojekterne Som udgangspunkt planlægges gennemført 3-5 pilotprojekter, som hvert omfatter 1 blok med ca. 30 boliger. Pilotprojekterne tilstræbes fordelt mellem Øst-/Vestdanmark og almene/private. Målet er at få afdækket så mange initiativer som muligt gennem de udvalgte pilotprojekter. Det må forudses, at nogle af projekterne tager udgangspunkt i forløb der allerede i gang, hvorfor dialog om den nærmere udformning og tilpasning af projekter og forsøgselementer må indtænkes som del af udvælgelsesprocessen. I de udvalgte pilotprojekter arbejdes der med at kvalificere processen med fokus på at (1) identificere. state of the art for de udvalgte elementer, (2) arbejde med udvælgelse af prototyper/afprøvning, (3) sikre udbredelse af resultater til netværk/beslutningstagere samt (4) udarbejde dokumentation af de foregående trin samt evaluering af performance. 13

14 Netværk Med konferencedeltagerne som udgangspunkt er allerede etableret grundlaget for et netværk om energirenovering af lejeboliger (forkortet NOEL) med beslutningstagere fra almene boligselskaber og private udlejere og administratorer. Netværket skal udbygges til at kunne understøtte realiseringen af handlingsplanen samt gennemførelsen af og læringen fra pilotprojekter. Formål Formålet med netværket er at skabe en fælles platform blandt almene og private bygherrer for erfaringsudveksling og vidensdeling. Der bliver tale om et innovationsforum, der sikrer kvalificering og forankring af resultaterne fra initiativer og pilotprojekter. Netværket skaber rammer for udviklingen af et praksisfællesskab i gruppen af aktive og udviklingsorienterede bygherrer, der via en kontinuerlig indsats ønsker at drive innovation med særlig fokus på energirenovering af lejeboliger. Der arbejdes således målrettet med at udvikle strategiske beslutningsprocesser og udviklingskraft blandt ejere/administratorer inden for energirenovering af lejeboliger. Deltagere I opbygningen af netværket tages udgangspunkt i erfaringerne fra samarbejdet i PLUS-netværket ( Der bliver tale om et udadvendt netværk der også skal medvirke til at formidle budskaber, sætte dagsorden og skabe nye initiativer på tværs af byggesektoren. Udover kernegruppen fra AlmenNet, Bygherreforeningen, og Ejendomsforeningen Danmarks medlemskredse inviteres samarbejdspartnere fra hele byggesektoren og tilgrænsende sektorer som finansielle virksomheder og energiselskaber til at medvirke. Fælles aktiviteter med eksisterende netværksdannelser som PLUS-netværket samt udviklingsinitiativer som InnoByg er oplagte. Derudover kan der etableres samarbejde med uddannelsesinstitutioner og andre videninstitutioner samt en række andre initiativer som fx Foreningen af bæredygtige byer og boliger, Energiforum Danmark og Center for Energibesparelser. Organisering og aktiviteter Sekretariatet for netværket placeres hos Bygherreforeningen og med reference til den fælles ledelse for handlingsplanens realisering bestående af repræsentanter fra de tre foreninger. Derudover etableres et bredt sammensat videnpanel, hvor der blandt andet kan trækkes på aktører identificeret i initiativ 10 om videngrundlag. Aktiviteterne i samtlige initiativer og pilotprojekterne danner grundlag for indholdet i netværksdannelsen. Der søges sponsorstøtte til en opstartsperiode og derefter skal netværksdeltagerne betale et beskedent årligt kontingent. Det er sekretariatets rolle løbende at skabe overblik over de forskellige elementer i handlingsplanen, således at netværkets deltagere involverer sig og er med til at drive udviklingen på området. Der afholdes minimum 4 årlige arrangementer, heraf en større konference, hvor der følges op på strategiske indsatser, initiativer, pilotprojekter samt emner/temaer, som har relevans i sammenhængen. Derudover oprettes en hjemmeside/portal med information om netværksaktiviteter, pilotprojekter og handlingsplanens øvrige initiativer samt med mulighed for erfaringsudveksling og cases til inspiration. Der udarbejdes endvidere nyhedsbreve om aktuelle temaer og organiseres aktiviteter i samarbejde med andre interessenter på området. 14

15 Litteratur/kilder Barrierer for energibesparelser i bygninger (Statens Byggeforskningsinstitut 2004) Bygherrernes udfordringer ved energirigtigt byggeri (Bygherreforeningens oplæg til årskonference, maj 2008) Debatoplæg: hvad gør vi og hvordan får vi råd? (AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark, april 2010) Energi 2010 årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer (Energistyrelsen, 2010) Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne (AlmenNet, 2009) Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger (Bygningskultur Danmark, 2010) Energirenovering af etagebyggeriet (Videncenter for energibesparelser i byggeriet, juni 2010) Energirenovering af etageejendomme (Grundejernes Investeringsfond) Idékatalog: Opsamling fra konfence om energirenovering af lejeboliger afholdt 22. april 2010 i DGI- Byen (AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark, juni 2010) Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil (Teknologirådet, september 2008) Partnerskab for lavere energiforbrug i bygninger anbefalinger og egne initiativer (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2009) Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri (SBi, 2009) Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger (Regeringen, april 2009) Renovering RE-forum 15

16 Handlingsplanen er blevet til på grundlag af en konference, som den 22. april 2010 blev afholdt af AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark med støtte fra BoligfondenKuben og Socialministeriet og i samarbejde med Grundejernes Investeringsfond og SBi/Aalborg Universitet.

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Energirenovering. Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering

Energirenovering. Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering Energirenovering Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering 1 Kommissorium for Tænketank om Bygningsrenovering Drøfte udfordringerne og potentialerne for bygningsrenovering i Danmark samt komme

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673.

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673. Ministerens tale til konference om energirenovering af lejeboliger der afholdes af Bygherreforeningen d. 22. april 2010. (15-20 min). --o-- (Det talte ord gælder) 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673 Sagsbeh:

Læs mere

Energirenovering - boligforeninger og kommunale institutioner VIAUC, Horsens, 2. november 2010

Energirenovering - boligforeninger og kommunale institutioner VIAUC, Horsens, 2. november 2010 Energirenovering - boligforeninger og kommunale institutioner VIAUC, Horsens, 2. november 2010 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Bygherreforeningens

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen ESCO Light præsentation 14. juni 2010 ESCO-konceptet har været en murbrækker for at få gang i energibesparelserne, specielt i store bygninger, fordi det nedbryder de væsentligste barrierer for energibesparelser.

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger

Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger MIDTVEJSSTATUS 29. august 2008 J.nr. Ref. PB/ Side 1/10 Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger 1. Baggrund Det fremgår af den politiske aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Peter Bach Årskonferencen Det frie Energimarked 2015 11. September 2015 Rammerne Langsigtede udfordringer 80-95 pct. reduktion af EU s GHG i

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Den almene sektors rolle i en bæredygtig byudvikling.

Den almene sektors rolle i en bæredygtig byudvikling. 1 Den almene sektors rolle i en bæredygtig byudvikling. Træk ved udviklingen af den almene sektor 1945-1959 Boligmangel og bolignød 1960-1974 Byplanlægning- og industrialisering 1975 2000 Spredning og

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Analyse af praktiske. Klik for at redigere i. erfaringer med. energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. master. Midtvejskonference

Analyse af praktiske. Klik for at redigere i. erfaringer med. energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. master. Midtvejskonference Klik for at redigere i erfaringer med master Analyse af praktiske energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Midtvejskonference 6. Februar 2013 AGENDA Formål Metode Foreløbige resultater Problemstilliner

Læs mere

Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse

Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse Andrea Mortensen Cand.polyt.arch am@civil.aau.dk AAU + Isover www.zeb.aau.dk Conference, August 25, 2010 1/13 Parcelhuse opført indtil 2010: 1.036.568

Læs mere

Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune

Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune Finansiering og ESCO KMO 205 Ver. 3.0 21.08.2013 Agenda Indledning Finansiering af energibesparelser ESCO og incitamentsmodeller Learning points Perspektivering

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Klima og energibesparelser i bygninger

Klima og energibesparelser i bygninger November 2009 Klima og energibesparelser i bygninger Energiforbruget i bygninger, boliger og erhvervsbyggeri udgør i dag mere end 40 pct. af det samlede danske energiforbrug og koster godt 45 milliarder

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne

Energibesparelser i kommunerne Energibesparelser i kommunerne Klima-workshop 2 3. maj 2011 Program www.mm.dk 1400-1405 Velkomst 1405-1410 Mød naboen 1410-1425 Oplæg: Potentialet for energibesparelser, Bjarke Wiegand, Mandag Morgen 1425-1515

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Fakta om energiforbrug i bygninger og den energipolitiske dagsorden

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

LEJERNES HOLDNINGER TIL ENERGIRENOVERINGER. Henrik Stener Pedersen, Rambøll Management Consulting

LEJERNES HOLDNINGER TIL ENERGIRENOVERINGER. Henrik Stener Pedersen, Rambøll Management Consulting LEJERNES HOLDNINGER TIL ENERGIRENOVERINGER Henrik Stener Pedersen, Rambøll Management Consulting Indhold Kort om undersøgelsen De fire hypoteser Opsamling Formål Projektets overordnede formål er at skabe

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Incitamenter til energibesparelser

Incitamenter til energibesparelser Incitamenter til energibesparelser Et projekt for Slots- og Ejendomsstyrelsen Ejendomsforeningen Danmark Gå-hjem-møde 2. november 2009 Seniorkonsulent, Ph.D Jesper Munksgaard Agenda Kort om Pöyry Udfordringen

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

- En koordineret indsats for bygningskulturen

- En koordineret indsats for bygningskulturen Bygningskultur 2015 - En koordineret indsats for bygningskulturen side 1 20. marts 2011 Bygningskultur 2015 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra

Læs mere

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger Energitjenesten i samarbejde med: IDA Konstruktørforeningen AaU Velkommen til: Seminar om BR10 -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice 1 Rapportens indhold OM UNDERSØGELSEN KONKLUSIONER VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde

Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde - Præsentation af et tværfagligt samarbejde mellem Bygningsingeniører og bygningskonstruktører på VIA University College Lotte Thøgersen Forskningschef

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Peter Rathje Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Visionen om et CO 2 -neutralt Sønderborg i 2029 - og 50% CO 2 -reduktion i 2020 Vejen mod nullet Energirigtig boligrenovering - ZERObolig Grøn

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Jørgen Lange Partner, Ingeniør

Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Partner i firmaet Ellehauge & Kildemoes Deltidsansættelse som lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus Praktisk og teoretisk

Læs mere