Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER OKTOBER 2010 ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

2 Introduktion 150 ejere og administratorer af almene og private udlejningsboliger mødtes til konference den 22. april 2010 i DGI-Byen for at drøfte, hvad der kan gøres for at sætte skub i energibesparelserne i danske udlejningsboliger. På konferencen, der havde overskriften hvad gør vi og hvordan får vi råd? identificerede deltagerne de største potentialer for energirenovering og de mest interessante områder for afprøvning i lejeboliger. Udgangspunktet var, at der skulle satses på energirenovering af almene og private lejeboliger med reelle energibesparelser, sund økonomi i ejendommene og tilfredse beboere og lejere. Med andre ord: Win-win-win! Konferencen var nyskabende, idet der blev samarbejdet på tværs af almene og private ejendomme. Deltagernes fokus på fælles udfordringer og fælles løsninger viste, at iderigdommen og engagementet er stort blandt beslutningstagerne i de to sektorer. Signalet fra konferencen var klart, at der er fælles interesser på tværs af de to sektorer, at der er stort behov for nye initiativer og at der ikke mindst er behov for nytænkning. Deltagerne var enige med klima- og energiminister Lykke Friis, som på konferencen udtalte at barriererne skal fjernes, så det bliver let at være grøn. Ministeren udtalte også, at det på lejeboligområdet er vigtigt at tænke nyt. Men en konference kan ikke stå alene, hvis der for alvor skal sættes gang i energirenoveringen af de danske lejeboliger. Der er behov for konkrete tiltag og en kontinuerlig indsats, som skaber udvikling og effekt. Med denne handlingsplan præsenterer arrangørerne et værktøj til at komme videre i processen og følge op på de vigtigste resultater fra konferencen. Handlingsplanen udgør således et fælles udspil på tværs af lejeboligsektorerne, der skal føre til markante reduktioner i energiforbruget til gavn og glæde for samfund og klima. Baggrund og potentiale er uhyre interessant i et samfundsmæssigt perspektiv, hvilket naturligvis hænger sammen med de store udfordringer, som Danmark står over for på klima- og energiområdet. I dag findes ca. en mio. lejeboliger, der bidrager med op imod 10 procent af det samlede danske energiforbrug. Da nybyggeri kun udgør mindre end en procent af den samlede bygningsmasse, står det klart, at det først og fremmest er i det eksisterende byggeri, hvor potentialet for energibesparelser ligger. Det er helt oplagt, at der som led i den samlede klimaindsats også bør tages fat på det store potentiale, der findes på ejerboligområdet, men det ligger uden for handlingsplanens område. Gennem de seneste årtier er der iværksat mange gode energiinitiativer og der er gennemført et stort antal forsøgsprojekter. Alligevel kan det konstateres, at der fortsat eksisterer et stort potentiale for at spare på energiforbruget også i udlejningsejendomme. Imidlertid er det helt afgørende, at potentialet for nedbringelse af energiforbruget sættes i sammenhæng med rentabiliteten ved energirenovering. Eller som det hed på konferencen: Det skal kunne betale sig! Erfaringerne viser, at enkeltstående tiltag med eksempelvis at efterisolere facader og tage typisk ikke kan lade sig gøre, fordi den sparede energi ikke står mål med ekstraudgifterne. Derimod vil det i forbindelse med større renoveringsarbejder være muligt at indhente betydelige energibesparelser, når der som led i renoveringer af facader og tage sker en efterisolering. Et skarpt fokus på de økonomiske aspekter er derfor nødvendigt og vil være en forudsætning for at opnå ønskede energibesparelser i de danske lejeboliger. Udvikling og realisering Handlingsplanen består af tre hovedelementer, der hver især vil understøtte en positiv udvikling: 15 initiativer for energirenovering af lejeboliger der er tale om strategiske indsatser, som har til formål at klarlægge muligheder, udvikle løsninger og fjerne barrierer. Initiativerne er grupperet under de tre overordnede temaer fra konferencen: - Arkitektur, brugere og værdi - Løsninger, teknik og samarbejde - Finansiering og økonomi. 2

3 Pilotprojekter der bruges til at demonstrere og afprøve udvalgte idéer fra initiativerne i 1:1 og dermed overbevise beslutningstagerne om løsningernes levedygtighed og realiserbarhed. Et tværgående netværk der skaber et fælles forum for beslutningstagere med mulighed for at engagere sig i udvikling, deltage i vidensdeling og erfaringsudveksling samt skabe innovation i forhold til ejendomme og beslutningsprocesser på baggrund af initiativer og pilotprojekter. Realiseringen af de tre elementer skal ses i en tæt sammenhæng, hvor den klare forventning vil være, at der herigennem skabes synergi og øget effekt i handlingsplanen. Initiativer, pilotprojekter og netværk vil blive nærmere præsenteret på de følgende sider. Med handlingsplanen påtager AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark sig en initiativforpligtelse i forhold til at iværksætte aktiviteter og finde løsninger på området. De tre organisationer påtager sig med andre ord den energimæssige førertrøje i forhold til følgende overordnede mål: At udvikle fælles strategiske mål og koordinere indsatsen At skabe effektive løsninger, der bygger på win-win-win-tankegangen og som bryder med tidligere tiders vanetænkning At skabe et fagligt miljø på tværs af sektorer og traditionelle interesser for samarbejde og videndeling om løsninger og fælles initiativer At sikre helhedstænkning i indsatsen, så målene bliver styrende for de igangsatte initiativer og så tilfældige løsninger undgås At arbejde for at viden og indsigt styrer de beslutninger, der tages i energispareindsatsen. AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark står sammen om at arbejde for en realisering af handlingsplanen inden for en periode på 3-5 år. I den forbindelse vil ledelsen af arbejdet blive varetaget i fællesskab af de tre organisationer, og som led heri vil der blive søgt etableret et fælles sekretariet for indsatsen. Derudover vil der blive sammensat et videnpanel, der kan yde faglig sparring. De tre organisationer ser det som en grundlæggende forudsætning for succes at søge samarbejde med andre relevante parter om realiseringen samt at medvirke til at søge finansiering til realiseringen, hvor der måtte være behov for dette. Samarbejdet på tværs af lejesektorerne er nyskabende og viser et fælles ønske om at sætte energibesparelser på dagsordenen. I forlængelse heraf sender handlingsplanen et kraftigt signal om, at det bør være muligt at mindske eller helt fjerne barriererne, så der kan komme gang i de energirigtige renoveringer. Det skal bemærkes, at handlingsplanen også indeholder enkelte initiativer, der alene er relevante for en af de to sektorer. Her vil det være naturligt, at det alene vil være repræsentanterne for den pågældende sektor, der er udførende i forhold til arbejdet med det pågældende initiativ. Det drejer sig konkret om initiativ 12 (hvor den almene boligsektor er udførende) og initiativ 13 (hvor Ejendomsforeningen Danmark er udførende). Parterne er dog også enige om at være loyale over for de løsninger, der findes på disse områder. 3

4 Initiativer Herunder findes oplistet handlingsplanens 15 initiativer grupperet efter de tre overordnede temaer, som blev slået an på konferencen: Arkitektur, brugere og værdi (initiativ 1-6) Løsninger, teknik og samarbejde (initiativ 7-11) Finansiering og økonomi (initiativ 12-15). Initiativerne er fremkommet som et ekstrakt af de ideer, som blev udarbejdet af deltagerne på konferencen gennem faciliterede workshops. Ideerne har gennem en systematisk opsamling og bearbejdning i form af et idékatalog fra konferencen. Grupperingen og udvælgelsen afspejler således i høj grad det forløb, som er gennemgået, og der vil i realiseringen blive indtænkt tværgående sammenhænge og synergier mellem initiativerne. Den strategiske tilgang i realiseringen af initiativerne skal ses i sammenhæng med den praktiske afprøvning i pilotprojekter og netværk. Med den samlede indsats vil de almene og private bygherrer på lejeboligområdet arbejde for at skabe en samlet efterspørgsel, der gør det muligt at etablere et velfungerende marked for energirenovering som igen kan bidrage til at drive investeringer i produktudvikling, skabe forøget konkurrence og dermed skabe en selvforstærkende positiv udvikling på området. 4

5 Arkitektur, brugere og værdi Initiativerne herunder tager udgangspunkt i ønsket om, at der i de eksisterende almene og private udlejningsbygninger sikres arkitektonisk tilfredsstillende løsninger, at brugernes ønsker og behov tilgodeses, at der fokuseres på brugeradfærd og -ejerskab, og at der i det hele taget gennem et helhedsperspektiv skabes maksimal værdi ved gennemførelse af energirenovering af lejeboliger. Under dette tema er der to hovedgrupper af initiativer. I den første gruppe handler det især om beslutninger, styring og projektledelse samt at få solgt budskaberne til rådgivere, beboere, ejendomsfunktionærer og ejere/administratorer. I den anden gruppe handler det især om vurdering af muligheder og begrænsninger (feasibility) samt spredning af eksisterende koncepter og god praksis ift. områder som fredede bygninger og fortætning fx i form af tagboliger og lign. Initiativ 1: Udfordre rådgiverbranchen til nyskabende ideer Formålet er at få flere nyskabende ideer til løsninger på de udfordringer der findes ved energirenovering af eksisterende lejeboliger Der skal sættes initiativer i værk, som kan udfordre arkitekterne og rådgiverbranchen i øvrigt, så de finder det attraktivt at beskæftige sig med nyskabende ideer til løsninger på de udfordringer, der findes ved energirenovering af eksisterende lejeboliger. Der er behov for inspiration og vilde ideer men også for arkitektur og løsninger præget af omtanke og anvendelighed, herunder godt indeklima. Der etableres opmærksomhedsskabende aktiviteter som fx idekonkurrencer, debatmøder og inspirationsture for arkitekter, ingeniører og studerende, der gør det attraktivt og prestigefuldt at beskæftige sig med energirenovering af lejeboliger. Det er vigtigt at tænke i nye medier og nyskabende formater. Samarbejdspartnere er fx Arkitektforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Konstruktørforeningen, Ingeniørforeningen (IDA), Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Arkitektur Center, Dansk Design Center, Bygningsfredningsforeningen (BYFO) samt arkitekt-, ingeniør-, konstruktør- og designuddannelserne. Initiativ 2: Ejendomsfunktionærer som superbrugere og ambassadører Ejendomsfunktionærer skal opkvalificeres på energiområdet, så de kan fungere som superbrugere og ambassadører for energisparetiltag i boligejendomme/-områder Opkvalificeringen skal ske gennem etablering af uddannelsesforløb og ved at stille kvalifikationskrav fra boligselskabers og ejendomsejeres side det kan være i form af autoriseret ejendomsmester. Uddannelsen skal indeholde såvel tekniske som brugeradfærdsrettede kundskaber og kan evt. indholde løbende brush-up og sparring/kontrol (energismiley). Derudover skal udarbejdes informationsmateriale med fokus på og inspiration til forbedrede daglige rutiner. Der skal sikres sammenhæng med ejere/administratorers strategier, udvikling og beslutningsrutiner. Der udvikles en uddannelse og tilhørende informations- og undervisningsmateriale, idet der bygges videre på allerede igangværende, lignende initiativer (fx ejendomsserviceteknikeruddannelsen). I samarbejde med fx AMU-systemet, idet der trækkes på allerede indhøstede erfaringer fra fx Boligselskabernes Landsforening, Dan-Ejendomme, KAB og Københavns Ejendomme mfl. 5

6 Initiativ 3: Markedsanalyse om energiforbrug blandt beboere Formålet er at opnå bedre viden om beboere/lejeres indstilling til energiforbrug og -besparelser og dermed besparelsespotentiale, mulighederne for påvirkning, motivation til at ændre adfærd etc. Analyse af viden om og holdninger til energiforbrug blandt brugerne af almene og private lejeboliger. Herunder beboernes indstilling til forskellige former for energibesparelsesprojekter samt evne og villighed til at ændre adfærd og betale for energiforbedringer evt. i kombination med andre forbedringer. Der skal fokuseres på brugernes motivation og tænkes udover det elementære til boværdiforøgelse samt opsamles ideer til, hvordan beboerinddragelse i processen kan gribes an. Er convenience (at det skal være nemt) afgørende, er man villig til at se bort fra 22 grader som komfortkrav i nogle rum og hvordan sikres indeklimaet etc. Der gennemføres markedsanalyse om energiforbrug med udgangspunkt i holdninger, ønsker og adfærd blandt beboerne i almene og private lejeboliger. Der kan muligvis bygges videre på et igangværende GI-projekt om portal til benchmarking af energiforbrug. Bemærk sammenhæng med initiativ 4 Analysen gennemføres i samarbejde med fx Lejernes Landsorganisation, Grundejernes Investeringsfond (GI), SBi, forsyningsselskaberne, Dansk Energi og Center for Energibesparelser Initiativ 4: Synliggørelse og påvirkning af brugeradfærd Kampagnen har til formål at synliggøre og påvirke brugeradfærden og dermed engagere brugerne Med udgangspunkt i en opgørelse af bygningsrelateret/beboerrelateret forbrug gennemføres indsatser rettet mod at påvirke brugernes adfærd i almene og private lejeboliger. Indsatserne kan være med indbygget konkurrenceelement, så man fx har mulighed for at sammenligne med andre beboere samt venner og bekendte det kan fx være med målerniveau/el-forbrug i fokus. Man skal kunne hente ideer til (individuelle såvel som fælles) initiativer på hjemmeside samt udveksle ideer og erfaringer med andre på en webbaseret brugerbørs/idebank. For at opretholde engagement og nyhedsværdi skal der være tilknyttet redaktører, som genererer omtale og aktivitet, arrangerer events samt synliggør og præmierer opnåede resultater. Der kan også udvikles eksempler på differentieret informationsmateriale fx i form af brugermanualer til forskellige tekniske løsninger, særlige indsatser ift. unge og skoler etc. Der etableres et kampagnesekretariat med baggrund i eksisterende initiativer som fx et planlagt projekt i AlmenNets regi. Også her kan muligvis bygges videre på et igangværende GI-projekt om portal til benchmarking af energiforbrug. Bemærk sammenhæng med initiativ 3 Kan gennemføres i samarbejde med fx Lejernes Landsorganisation, Grundejernes Investeringsfond (GI), SBi, forsyningsselskaberne, Dansk Energi og Center for Energibesparelser 6

7 Initiativ 5: Fredede og bevaringsværdige bygninger som særligt indsatsområde For at afdække potentialet og anvise praktisk realiserbare løsninger i fredede bygninger Der er behov for nøgternt at vurdere mulighederne for energirenovering af lejeboliger beliggende i fredede og bevaringsværdige bygninger. Realiserbarheden og potentialet skal sættes i forhold til de bygningskulturelle værdier, der er på spil. Ved at sætte spot på de særlige udfordringer og vise eksempler på praktisk realiserbare løsninger i form af eksempler for udvalgte typer af bygninger kan der vises show-cases til inspiration for mange andre. Samtidig kan der tages stilling til, på hvilke områder det giver mening at gøre en indsats og på hvilke, det må vurderes ikke at være hverken rentabelt eller på anden måde relevant. Der foretages en kortlægning af forskellige muligheder, som vurderes mht. potentiale og realiserbarhed. Det synliggøres, hvor der er gode muligheder, og på hvilke områder, det er vanskeligt at gennemføre energirenovering. For udvalgte gode muligheder præsenteres relevante eksempler. I samarbejde med fx Kulturarvsstyrelsen, Bygningskultur Danmark, Realdania, GI, Bygningsfredningsforeningen samt By- og Landskabsforeningen Initiativ 6: Fortætning som værktøj, herunder tagboliger og kælderudnyttelse Formålet er at gøre fortætning, fx ved etablering af tagboliger og kælderudnyttelse, ifm. eksisterende ejendomme, til et godt værktøj for bygherrer i forbindelse med energirenovering og bæredygtighed i lejeboliger. Fortætning, i form af fx tagboliger, kælderudnyttelse og andre former for tilbygning, skal udvikles til et godt og anvendeligt værktøj for almene boligselskaber og ejere af private udlejningsboliger. Der skal skaffes eksempler på, hvad der er muligt, udarbejdes vejledninger i velafprøvede fremgangsmåder foruden at reglerne for tilbygning/fortætning skal gennemgås og evt. justeres, eller der skal kunne dispenseres ifm. energirenovering (fx bebyggelsesgraden på grunden). Der gennemføres analyser, etableres gode eksempler, udarbejdes vejledninger og etableres dialog med myndighederne om regler for tilbygning/fortætning. Samarbejdspartnere er fx Velux, MT Højgaard, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, KL, Videncenter for energibesparelse i bygninger, By- og Landskabsstyrelsen, Socialministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen 7

8 Løsninger, teknik og samarbejde Initiativerne herunder tager udgangspunkt i ønsket om at finde gode og prisbillige løsninger på de udfordringer, som man står over for i de eksisterende almene og private udlejningsbygninger. Udgangspunktet er kendte tekniske løsninger, der gøres tilgængelige for et område med stort volumen og dermed gennem samarbejde med videninstitutioner og industrien kan sikre en industriel udvikling med fokus på energirenovering af lejeboliger. Under dette tema fokuseres på en analyse af markedet, så der kan identificeres de vigtige markedssegmenter, det giver såvel økonomisk som teknisk mening at udnytte. Dette som grundlag for markedsmodning, produktudvikling og industrialisering. Under overskriften troværdighed sættes særlig fokus på at lukke det gab, som i mange sammenhænge eksisterer mellem beregnede energibesparelser og realiserede, og her er sammenhængene med såvel brugeradfærd, industrialisering og finansiering oplagte. For at opnå øget troværdighed gennem industrialisering og innovation er et samarbejde med udviklings- og vidensmiljøerne i form af et samlet videngrundlag på området nødvendigt. Endelig er sammenhængen med forsyningssituationen og udviklingen i energiproduktionen afgørende for at vælge de rette udviklingsspor og løsninger. Initiativ 7: Kortlægning af lejeboligernes potentiale for energirenovering Skabe overblik over de største potentialer i form af bygninger fordelt på typer og alder koblet med løsninger i form af oplagte energiforbedrende tiltag Gennemførelse af national kortlægning over bygningsmæssige udfordringer ift. tekniske løsninger. Der fokuseres på at identificere de største potentialer i bygningsmassen i form af antal lejemål/kvm. fordelt på bygningstyper og alder, som kobles med egnede og oplagte energiforbedrende tiltag. I den forbindelse fokuseres på typologier af bygninger og tilhørende løsninger, som prioriteres mht. potentiale og rentabilitet. Der kan i analysen tages udgangspunkt i de 5 oplagte fokusområder, som blev identificeret af deltagerne på konferencen: tagrenovering/tagboliger; vinduesudskiftning; ventilation/varmegenvinding, facade-/hulmursisolering; nye pumper. Der kan også være tale om kendte tekniske løsninger i nye konstellationer hvor forskellige løsninger vurderes i kombination og ift. forskellige interesser herunder værdiskabelse for brugere. I samarbejde med fx SBi og Videncenter for energibesparelse i bygninger, som har gennemført lignende analyser. Der etableres en prioriteret liste over indsatsområder i form af typologier af bygninger med tilhørende løsninger. Det er afgørende med formidling af resultaterne til beslutningstagerne blandt ejere/administratorer. Der kan fx bygges videre på Socialministeriets analyse af barrierer og incitamenter, på Renovering 2010 s Energikoncept.dk samt på analyser ud fra BBR ift. bygningsdele. Bemærk sammenhæng med initiativ 8 Samarbejdspartnere er fx Socialministeriet samt SBi og Videncenter for energibesparelse i bygninger, som har gennemført lignende analyser. Derudover finder undersøgelserne sted i tæt dialog med netværket af beslutningstagere fra de almene boligselskaber og private udlejere og administratorer. 8

9 Initiativ 8: Markedsmodning, produktudvikling og industrialisering På udvalgte løsningsområder med stort erhvervsmæssigt potentiale skabes markedsmodning, produktudvikling og industrialisering, så der gennem stort volumen opnås bedre og billigere løsninger På udvalgte løsningsområder har den almene og private udlejningssektor tilsammen en sådan størrelse, at det giver mening at arbejde aktivt med markedsmodning, produktudvikling og industrialisering. Ved at skabe nogle markeder med stort volumen i samlet efterspørgsel kan igangsættes en industriel udvikling, der gennem konkurrence fører bedre og billigere løsninger (billiggørelse af det der virker). Der er således ikke tale om at opfinde nye tekniske løsninger, men at udvikle eksisterende, så der fra bygherrens side opleves større produktsikkerhed, bedre dokumentation, mindre økonomisk risiko og at aktiviteterne på centrale områder følger en velafprøvet og omkostningseffektiv vej. Dette kan evt. indbefatte udvikling af nye specialer og virksomhedstyper (fx energientreprenører ). Der etableres udviklingsfora i samarbejde med byggevirksomheder og industrien såvel nationalt som internationalt. Dette sker i tæt samarbejde med netværket af beslutningstagere fra de almene boligselskaber og private udlejere og administratorer. Her kan der etableres netværk mellem bygherrer med samme behov evt. i form af indkøbsforeninger med fælles (ramme-)udbud. Dette kan være med til at åbne markedet. AlmenNet har et projekt om industrialisering, der kan bygges videre på. Bemærk sammenhæng med initiativ 7 I samarbejde med byggevirksomheder og industrien, organisationer som Dansk Byggeri, TEKNIQ og DI samt centerdannelser som fx InnoByg og Videncenter for energibesparelser i bygninger. Der kan evt. også etableres projekter med støtte fra strategiske forsknings- og innovationsprogrammer på energiområdet. Initiativ 9: Performance gennem troværdige beregninger og kvalitet i udførelsen Formålet er sikre mere troværdige beregninger og kvalitet i udførelsen for således at fjerne en stor del af usikkerheden og dermed risikoen for bygherren og brugerne ved energirenovering. Bygherrerne efterlyser troværdige beregninger fra rådgiverne samt at også udførelsen af energirenoveringer sker med en kvalitet, så de ønskede resultater opnås. Ofte opleves det, at de besparelser, som stilles i udsigt, forsvinder undervejs i processen. Der er derfor behov for afprøvning af og erfaringstilbageføring fra anvendte løsninger mht. forbrug, økonomi, indeklima osv.. Rådgivere og udførende skal i højere grad kunne dokumentere opnåede resultater med løsninger, ligesom bygherrerne skal erfaringsudveksle om disse problemstillinger, så det bliver synligt i markedet, at det er de reelle besparelser, der tæller. En anden måde at indføre bedre incitamenter i løsninger på, er at lade en del af betalingen til rådgivere og udførende afhænge af de realiserede besparelser (samlet udbud, bonus etc.). Hermed får man også større fokus på udfordringerne ved indkøring af nye løsninger, bidraget til energiforbrug fra procesenergi mv. Der udvikles koncepter for ekstern granskning, kontrolleret afprøvning og erfaringstilbageføring samt incitamentsmodeller i samarbejde med byggeriets organisationer samt forsyningsselskaber og lign. Bemærk sammenhæng med initiativ 10 I samarbejde med byggeriets organisationer samt forsyningsselskaber og lign. fx Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Byggeri, TEKNIQ, Videncenter for energibesparelser i bygninger og Dansk Energi. Derudover myndigheder som Socialministeriet og Erhvervsog Byggestyrelsen. Også her kan der evt. etableres projekter med støtte fra strategiske forskningsog innovationsprogrammer på energiområdet. 9

10 Initiativ 10: Videngrundlag for teknisk udvikling og innovation For at understøtte udviklingen skal der etableres et bedre videngrundlag inden for energirenovering af lejeboliger ved interaktion blandt virksomhederne, videninstitutionerne og internationalt For at kunne drive teknisk udvikling og innovation fremad, er det nødvendigt med et bedre videngrundlag inden for energirenovering af lejeboliger. Dette etableres ved at skabe netværk og interaktion blandt virksomhederne, videninstitutionerne og internationalt med andre videnmiljøer. Det handler om i højere grad at få teknikere til at arbejde sammen og bringe forskellige fagligheder sammen. Herunder også afdække gode eksempler og state-of-the-art inden for koncepter, markedsudvikling og industrialisering såvel nationalt som internationalt/europæisk. Der skal også opnås bedre viden om, hvordan brugeradfærd kan påvirkes, fx hvilke tekniske løsninger der understøtter god adfærd. Videnopsamlingen omsættes i konferencer, portaler samt eksempelsamlinger til inspiration og vejledning. Med deltagelse fra byggesektoren, organisationerne og universiteterne organiseres faglige fora, netværk og konferencer med særlig fokus på de eksisterende lejeboliger. Der gennemføres også international videnhjemtagning gennem byggeriets organisationer. Bemærk sammenhæng med initiativ 9 Arbejdet gennemføres i samarbejde med fx rådgivende arkitekter og ingeniører (herunder rådgiverorganisationer) og universiteterne samt med internationale relationer via fx DI, Dansk Byggeri og TEK- NIQ. Også netværksdannelser som Energiforum Danmark og Grundejernes Investeringsfond/Realdanias RE-forum kan evt. involveres. Der kan tages udgangspunkt i udvalgte projekter, som allerede har opnået støtte fra strategiske forsknings- og innovationsprogrammer på energiområdet (fx med udgangspunkt i publikationen Energi 2010 ). Initiativ 11: Bedre samspil med forsyning og energiproduktion For at kunne gennemføre rentable og klimarigtige energibesparelser med nye løsninger er det nødvendigt at skabe overblik over mulighederne for samspil med forsyning og energiproduktion Mulighederne for at gennemføre rentable og klimarigtige energibesparelser i den enkelte ejendom afhænger ofte af forholdene omkring forsyning og energiproduktion. Der skal derfor udarbejdes en kortlægning af, hvilken decentral indsats, som er meningsfuld at satse på lokalt. Herunder skal ske afdækning af forsyningsselskabernes planer for udbygning af vedvarende energi, besparelsestiltag som fx reduceret spænding, ændret fjernvarme-fremløbstemperatur, samarbejde om CO2-kvoter, ESCO etc. Det skal undersøges om udviklingen i bygningsrelateret/beboerrelateret forbrug giver anledning til øget satsning på styring af elforbrug ift. brugeradfærd fx differentierede takster, reducerede tilslutningsafgifter etc. Der etableres dialog med energiselskaberne om, hvordan nye energirigtige løsninger kan etableres i eksisterende lejeboliger, herunder i hvilket omfang der er behov for ændrede regler på området. Der etableres et samarbejde med forsyningsselskaberne, Dansk Energi, Energistyrelsen mfl. 10

11 Finansiering og økonomi Initiativerne herunder tager udgangspunkt i ønsket om at etablere gode muligheder for at skaffe finansiering til energirigtige løsninger i de eksisterende almene og private udlejningsbygninger samt at skabe bedre rentabilitet, positive incitamenter og god økonomi i energirenovering af lejeboliger til gavn for såvel beboere/lejere som administratorer/ejere. Temaet tager udgangspunkt i afgørende rammebetingelser ift. finansieringen af energiforbedringer i de to sektorer, hvv. Landsbyggefondens muligheder for støtte til energirenovering i den almene sektor og mulighederne for huslejestigninger i forbindelse med investeringer i energirenovering i det private udlejningsbyggeri. Disse to inititativer har særlig interesse for hhv. AlmenNet og Ejendomsforeningen Danmark, som derfor også er hovedaktører og udførende. Derudover sættes fokus på mulighederne for at etablere nye former for finansiering og ejerskab af energianlæg, herunder særligt ESCO-lignende løsninger. Endelig skal det undersøges, om man med forskellige former for nye incitamentsmodeller kan bidrage til at forbedre rentabiliteten af energirenoveringsprojekter. Initiativ 12: Fjernelse af barrierer for en øget almen energibesparelsesindsats Ved at udvide Landsbyggefondens muligheder for at støtte energirenoveringsprojekter, skabes langt bedre muligheder for en øget energibesparelsesindsats i den almene sektor. I forbindelse med større renoveringer i almene boliger er det muligt, at indhøste ganske betydelige energibesparelser. Aktuelt forventes der at blive gennemført store almene renoveringsprojekter for i størrelsesorden 5 mia.kr. i de kommende år, men det beløb og dermed energibesparelserne kunne være langt større. Barrieren er Landsbyggefondens mulighed for at give støtte, hvor der nu ligger renoveringer for 8 mia.kr. på venteliste. Samtidig viser erfaringerne, at usikkerhed om virkningen af energirenoveringer kan føre til, at der investeres lidt for forsigtigt. Udvikling af en garantiordning for energibesparelser via Landsbyggefonden vil fremme, at der kan realiseres endnu flere energibesparelser i forbindelse med de større renoveringer. Gennem forhandling med relevante parter. Den almene boligsektor er udførende. Socialministeriet er samarbejdspartner. Initiativ 13: Identificering af lovgivningsmæssige barrierer for investeringer For at øge energiinvesteringerne i den eksisterende boligmasse, er det væsentligt, at lovgivningen ikke modvirker, at ejere af private udlejningsboliger investerer i energiforbedringer Energirenovering i private lejeboliger er vanskelige at finansiere grundet barrierer og manglende incitamenter for ejerne i lejelovgivningen. Der skal derfor undersøges, hvordan man gennem ændringer af gældende lovgivning kan fjerne de barrierer, der står i vejen for energibesparende foranstaltninger, så der kan opnås et forbedret forhold mellem investering og afkast ved investeringer i energiforbedringer. Ved i højere grad at åbne op for at klassificere energitiltag som forbedring øger man ejerens incitament til at gennemføre forbedringer. Man kunne i den forbindelse undersøge, om der er modeller fra den almene sektor, der særligt på energiområdet kunne overføres til nye regler for den private udlejningssektor. Der arbejdes med at identificere barrierer gennem dialog med LLO og Socialministeriet. Evt. med inspiration fra analysen Fra paradoks til potentiale gennemført af Concito. Ejendomsforeningen Danmark er udførende. Samarbejdspartnere er Lejernes Landsorganisation og Socialministeriet. 11

12 Initiativ 14: Nye former for finansiering og ejerskab, herunder ESCO-lignende løsninger Med nye former for finansiering af energiforbedringer samt med andre former for ejerskab af energianlæg kan adgangen til finansiering lettes og problemerne med manglende rentabilitet og sikkerhed reduceres, så der gennemføres flere energirenoveringer i almene og private lejeboliger. Herunder er ESCO-lignende løsninger umiddelbart mest oplagte til at skaffe finansiering til energirenoveringer med garanterede besparelser, men der kan være andre former. Umiddelbart kan ESCO-lignende organiseringer af energirenoveringer være interessante i almene og private lejeboliger. Det skal afdækkes, om det kan blive et realistisk finansieringsværktøj i de to sektorer. Herunder om EPC, hvor finansieringen ikke er del af pakken, er en mulighed for at få garanterede energibesparelser. Det skal endvidere undersøges, om der kan oprettes særlige former for finansiering og ejerskab, herunder om der fx kan etableres leasingmodeller ifm. energianlæg, om der kan udbydes finansiering i konkurrence eller etableres særlige langfristede lån med fokus på finansiering af energirenoveringer og om dette evt. kan kombineres med garantiordninger i forhold til opnåede besparelser. I den forbindelse undersøges det, om der gennem nye samarbejdsmodeller kan åbnes for at andre investorer end boligselskaber og ejere af private lejeboliger kan etablere energianlæg i eller på bygninger. De juridiske og praktiske problemer i den forbindelse skal afklares, ligesom det skal afklares om eksterne investorer eller forbrugerne kollektivt gennem til formål oprettede selskaber (SPV er) kan investere i energianlæg. Det skal vurderes, hvilke projektstørrelser og - typer, der særligt egner sig til gennemførelse af ESCO-lignende løsninger samt til evt. alternative former for finansiering og ejerskab af energianlæg. Der gennemføres analyser og præsenteres løsningsforslag i form af vejledninger med eksempler. Derudover udarbejdes forslag til evt. nye former for finansiering og ejerskab, idet fordele og ulemper samt muligheder for implementering drøftes med finanssektoren samt myndighederne. Dette sker med baggrund i eksisterende initiativer som fx et igangværende projekt om ESCO i AlmenNets regi. I samarbejde med ESCO-udbydere, energientreprenører samt fx Dansk Byggeri, DI, TEKNIQ og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Desuden samarbejdes om mulighederne for finansiering og ejerskab med fx Justitsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Energistyrelsen, realkreditinstitutterne, Finansrådet samt finansieringsinstitutterne på de højere læreanstalter. Initiativ 15: Nye incitamentsmodeller og forbedret rentabilitet Forskellige former for nye incitamentsmodeller kan bidrage til at forbedre rentabiliteten af energirenoveringsprojekter, således at der gennemføres flere af disse i de almene og private lejeboliger Det skal undersøges, om der kan indføres nye incitamentsmodeller, så forsyningsselskaberne eller myndighederne i højere grad præmierer investeringer i energirenovering fx gennem lavere energipriser, reduceret tilslutningsafgift eller lign. En anden mulighed er tilskudsordninger, som kan være målrettet særlige indsatsområder eller der kan være tale om reduktion af ejendomsskat eller bortfald af moms ved særlige former for energirenovering. Der kan også være tale om at stille garantier for opnåede energibesparelser for at eliminere beboernes risiko. Incitamentsmodeller kan udvikles i samarbejde med energiselskaberne, som også efterfølgende kan stå for at administrere sådanne ordninger. Sonderinger ift. mulige modeller for tilskudsordninger gennemføres i samarbejde med de relevante myndigheder på klima-, skatte- og byggeområderne. Gennemføres i samarbejde med fx forsyningsselskaberne og Dansk Energi samt med fx Energistyrelsen, Skatteministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen. 12

13 Pilotprojekter Som del af handlingsplanen planlægges det at gennemføre et antal pilotprojekter, der gør det muligt at demonstrere og afprøve udvalgte ideer fra initiativerne. Pilotprojekterne skal fungere som det enzym, der sammen med initiativer og det tilknyttede netværk og i samarbejde med myndigheder og organisationer sætter gang i en proces, der kan skabe løsninger inden for energirenovering af lejeboliger. Hvad skal pilotprojekterne bruges til Pilotprojekterne skal vise tingene i 1:1, som et vigtigt værktøj til at overbevise beslutningstagerne blandt almene og private bygherrer. Pilotprojekterne skal ses i sammenhæng med og som supplement til erfaringer fra andre inspirerende projekter med relevans for de to sektorer. Fx findes der allerede tagboligkoncepter, som i et vist omfang er prøvet af i praksis. Ved at fungere som projektlaboratorier kan pilotprojekterne levere dokumentation for ideer og løsningers levedygtighed dvs. overbevise om realiserbarheden af energirenoveringer i lejeboliger. Derudover skal pilotprojekterne fungere som demonstration af state-of-the-art, og dermed inspirere andre til lignende aktiviteter, ny udvikling etc. De medvirker til at skabe synlighed, signalerer succes og som fokuspunkter for omtale af handlingsplanen. Pilotprojekterne er også steder, hvor nogle af de vilde ideer kan vises frem som showcases, der peger fremad mod nye mål. Dermed bliver pilotprojekterne også et mødested med resten af byggesektoren og med energiselskaberne mfl. Hvordan sættes pilotprojekterne i gang Ud fra et ønske om at understøtte handlingsplanens initiativer annonceres efter pilotprojekter. Der annonceres åbent, men med hjælp fra det allerede etablerede netværk blandt deltagerne i konferencen til at sprede budskabet. Interesserede værter for pilotprojekter opfordres til at forholde sig til handlingsplanens initiativer, der i videst muligt omfang vil blive søgt afprøvet og illustreret gennem pilotprojekterne. Sideløbende med dialogen med interesserede projektværter skabes økonomisk grundlag for gennemførelse af pilotprojekterne med hjælp fra fra sponsorer. Pilotprojekterne forventes dog at indeholde såvel sponserede som egenfinansierede elementer. Der er allerede givet tilsagn om sponsorstøtte i forhold til en fælles opstartsworkshop, hvor mulighederne i pilotprojekter kan foldes ud for interesserede projektværter.i dialog med beslutningstagerne blandt ejere/administratorer. Hvordan organiseres pilotprojekterne Som udgangspunkt planlægges gennemført 3-5 pilotprojekter, som hvert omfatter 1 blok med ca. 30 boliger. Pilotprojekterne tilstræbes fordelt mellem Øst-/Vestdanmark og almene/private. Målet er at få afdækket så mange initiativer som muligt gennem de udvalgte pilotprojekter. Det må forudses, at nogle af projekterne tager udgangspunkt i forløb der allerede i gang, hvorfor dialog om den nærmere udformning og tilpasning af projekter og forsøgselementer må indtænkes som del af udvælgelsesprocessen. I de udvalgte pilotprojekter arbejdes der med at kvalificere processen med fokus på at (1) identificere. state of the art for de udvalgte elementer, (2) arbejde med udvælgelse af prototyper/afprøvning, (3) sikre udbredelse af resultater til netværk/beslutningstagere samt (4) udarbejde dokumentation af de foregående trin samt evaluering af performance. 13

14 Netværk Med konferencedeltagerne som udgangspunkt er allerede etableret grundlaget for et netværk om energirenovering af lejeboliger (forkortet NOEL) med beslutningstagere fra almene boligselskaber og private udlejere og administratorer. Netværket skal udbygges til at kunne understøtte realiseringen af handlingsplanen samt gennemførelsen af og læringen fra pilotprojekter. Formål Formålet med netværket er at skabe en fælles platform blandt almene og private bygherrer for erfaringsudveksling og vidensdeling. Der bliver tale om et innovationsforum, der sikrer kvalificering og forankring af resultaterne fra initiativer og pilotprojekter. Netværket skaber rammer for udviklingen af et praksisfællesskab i gruppen af aktive og udviklingsorienterede bygherrer, der via en kontinuerlig indsats ønsker at drive innovation med særlig fokus på energirenovering af lejeboliger. Der arbejdes således målrettet med at udvikle strategiske beslutningsprocesser og udviklingskraft blandt ejere/administratorer inden for energirenovering af lejeboliger. Deltagere I opbygningen af netværket tages udgangspunkt i erfaringerne fra samarbejdet i PLUS-netværket (http://www.plus-net.dk/). Der bliver tale om et udadvendt netværk der også skal medvirke til at formidle budskaber, sætte dagsorden og skabe nye initiativer på tværs af byggesektoren. Udover kernegruppen fra AlmenNet, Bygherreforeningen, og Ejendomsforeningen Danmarks medlemskredse inviteres samarbejdspartnere fra hele byggesektoren og tilgrænsende sektorer som finansielle virksomheder og energiselskaber til at medvirke. Fælles aktiviteter med eksisterende netværksdannelser som PLUS-netværket samt udviklingsinitiativer som InnoByg er oplagte. Derudover kan der etableres samarbejde med uddannelsesinstitutioner og andre videninstitutioner samt en række andre initiativer som fx Foreningen af bæredygtige byer og boliger, Energiforum Danmark og Center for Energibesparelser. Organisering og aktiviteter Sekretariatet for netværket placeres hos Bygherreforeningen og med reference til den fælles ledelse for handlingsplanens realisering bestående af repræsentanter fra de tre foreninger. Derudover etableres et bredt sammensat videnpanel, hvor der blandt andet kan trækkes på aktører identificeret i initiativ 10 om videngrundlag. Aktiviteterne i samtlige initiativer og pilotprojekterne danner grundlag for indholdet i netværksdannelsen. Der søges sponsorstøtte til en opstartsperiode og derefter skal netværksdeltagerne betale et beskedent årligt kontingent. Det er sekretariatets rolle løbende at skabe overblik over de forskellige elementer i handlingsplanen, således at netværkets deltagere involverer sig og er med til at drive udviklingen på området. Der afholdes minimum 4 årlige arrangementer, heraf en større konference, hvor der følges op på strategiske indsatser, initiativer, pilotprojekter samt emner/temaer, som har relevans i sammenhængen. Derudover oprettes en hjemmeside/portal med information om netværksaktiviteter, pilotprojekter og handlingsplanens øvrige initiativer samt med mulighed for erfaringsudveksling og cases til inspiration. Der udarbejdes endvidere nyhedsbreve om aktuelle temaer og organiseres aktiviteter i samarbejde med andre interessenter på området. 14

15 Litteratur/kilder Barrierer for energibesparelser i bygninger (Statens Byggeforskningsinstitut 2004) Bygherrernes udfordringer ved energirigtigt byggeri (Bygherreforeningens oplæg til årskonference, maj 2008) Debatoplæg: hvad gør vi og hvordan får vi råd? (AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark, april 2010) Energi 2010 årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer (Energistyrelsen, 2010) Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne (AlmenNet, 2009) Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger (Bygningskultur Danmark, 2010) Energirenovering af etagebyggeriet (Videncenter for energibesparelser i byggeriet, juni 2010) Energirenovering af etageejendomme (Grundejernes Investeringsfond) Idékatalog: Opsamling fra konfence om energirenovering af lejeboliger afholdt 22. april 2010 i DGI- Byen (AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark, juni 2010) Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil (Teknologirådet, september 2008) Partnerskab for lavere energiforbrug i bygninger anbefalinger og egne initiativer (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2009) Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri (SBi, 2009) Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger (Regeringen, april 2009) Renovering RE-forum 15

16 Handlingsplanen er blevet til på grundlag af en konference, som den 22. april 2010 blev afholdt af AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark med støtte fra BoligfondenKuben og Socialministeriet og i samarbejde med Grundejernes Investeringsfond og SBi/Aalborg Universitet.

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING. Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING. Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter B Y G H E R R E F O R E N I N G E N O G G R U N D E J E R N E S I N V E S T E R I

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi 2008:15 Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Jesper Ole Jensen Per Anker

Læs mere

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Undertitel Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer Indleder: Jørgen Knudsen, Middelfart kommune

Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer Indleder: Jørgen Knudsen, Middelfart kommune Referater fra workshops på KIBS-seminar 27.8.2009 Indhold: Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer... 1 Workshop 2: Planmæssige og organisatoriske udfordringer for klima- og

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN

OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN IDÉKATALOG OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De 28

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere