Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER OKTOBER 2010 ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

2 Introduktion 150 ejere og administratorer af almene og private udlejningsboliger mødtes til konference den 22. april 2010 i DGI-Byen for at drøfte, hvad der kan gøres for at sætte skub i energibesparelserne i danske udlejningsboliger. På konferencen, der havde overskriften hvad gør vi og hvordan får vi råd? identificerede deltagerne de største potentialer for energirenovering og de mest interessante områder for afprøvning i lejeboliger. Udgangspunktet var, at der skulle satses på energirenovering af almene og private lejeboliger med reelle energibesparelser, sund økonomi i ejendommene og tilfredse beboere og lejere. Med andre ord: Win-win-win! Konferencen var nyskabende, idet der blev samarbejdet på tværs af almene og private ejendomme. Deltagernes fokus på fælles udfordringer og fælles løsninger viste, at iderigdommen og engagementet er stort blandt beslutningstagerne i de to sektorer. Signalet fra konferencen var klart, at der er fælles interesser på tværs af de to sektorer, at der er stort behov for nye initiativer og at der ikke mindst er behov for nytænkning. Deltagerne var enige med klima- og energiminister Lykke Friis, som på konferencen udtalte at barriererne skal fjernes, så det bliver let at være grøn. Ministeren udtalte også, at det på lejeboligområdet er vigtigt at tænke nyt. Men en konference kan ikke stå alene, hvis der for alvor skal sættes gang i energirenoveringen af de danske lejeboliger. Der er behov for konkrete tiltag og en kontinuerlig indsats, som skaber udvikling og effekt. Med denne handlingsplan præsenterer arrangørerne et værktøj til at komme videre i processen og følge op på de vigtigste resultater fra konferencen. Handlingsplanen udgør således et fælles udspil på tværs af lejeboligsektorerne, der skal føre til markante reduktioner i energiforbruget til gavn og glæde for samfund og klima. Baggrund og potentiale er uhyre interessant i et samfundsmæssigt perspektiv, hvilket naturligvis hænger sammen med de store udfordringer, som Danmark står over for på klima- og energiområdet. I dag findes ca. en mio. lejeboliger, der bidrager med op imod 10 procent af det samlede danske energiforbrug. Da nybyggeri kun udgør mindre end en procent af den samlede bygningsmasse, står det klart, at det først og fremmest er i det eksisterende byggeri, hvor potentialet for energibesparelser ligger. Det er helt oplagt, at der som led i den samlede klimaindsats også bør tages fat på det store potentiale, der findes på ejerboligområdet, men det ligger uden for handlingsplanens område. Gennem de seneste årtier er der iværksat mange gode energiinitiativer og der er gennemført et stort antal forsøgsprojekter. Alligevel kan det konstateres, at der fortsat eksisterer et stort potentiale for at spare på energiforbruget også i udlejningsejendomme. Imidlertid er det helt afgørende, at potentialet for nedbringelse af energiforbruget sættes i sammenhæng med rentabiliteten ved energirenovering. Eller som det hed på konferencen: Det skal kunne betale sig! Erfaringerne viser, at enkeltstående tiltag med eksempelvis at efterisolere facader og tage typisk ikke kan lade sig gøre, fordi den sparede energi ikke står mål med ekstraudgifterne. Derimod vil det i forbindelse med større renoveringsarbejder være muligt at indhente betydelige energibesparelser, når der som led i renoveringer af facader og tage sker en efterisolering. Et skarpt fokus på de økonomiske aspekter er derfor nødvendigt og vil være en forudsætning for at opnå ønskede energibesparelser i de danske lejeboliger. Udvikling og realisering Handlingsplanen består af tre hovedelementer, der hver især vil understøtte en positiv udvikling: 15 initiativer for energirenovering af lejeboliger der er tale om strategiske indsatser, som har til formål at klarlægge muligheder, udvikle løsninger og fjerne barrierer. Initiativerne er grupperet under de tre overordnede temaer fra konferencen: - Arkitektur, brugere og værdi - Løsninger, teknik og samarbejde - Finansiering og økonomi. 2

3 Pilotprojekter der bruges til at demonstrere og afprøve udvalgte idéer fra initiativerne i 1:1 og dermed overbevise beslutningstagerne om løsningernes levedygtighed og realiserbarhed. Et tværgående netværk der skaber et fælles forum for beslutningstagere med mulighed for at engagere sig i udvikling, deltage i vidensdeling og erfaringsudveksling samt skabe innovation i forhold til ejendomme og beslutningsprocesser på baggrund af initiativer og pilotprojekter. Realiseringen af de tre elementer skal ses i en tæt sammenhæng, hvor den klare forventning vil være, at der herigennem skabes synergi og øget effekt i handlingsplanen. Initiativer, pilotprojekter og netværk vil blive nærmere præsenteret på de følgende sider. Med handlingsplanen påtager AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark sig en initiativforpligtelse i forhold til at iværksætte aktiviteter og finde løsninger på området. De tre organisationer påtager sig med andre ord den energimæssige førertrøje i forhold til følgende overordnede mål: At udvikle fælles strategiske mål og koordinere indsatsen At skabe effektive løsninger, der bygger på win-win-win-tankegangen og som bryder med tidligere tiders vanetænkning At skabe et fagligt miljø på tværs af sektorer og traditionelle interesser for samarbejde og videndeling om løsninger og fælles initiativer At sikre helhedstænkning i indsatsen, så målene bliver styrende for de igangsatte initiativer og så tilfældige løsninger undgås At arbejde for at viden og indsigt styrer de beslutninger, der tages i energispareindsatsen. AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark står sammen om at arbejde for en realisering af handlingsplanen inden for en periode på 3-5 år. I den forbindelse vil ledelsen af arbejdet blive varetaget i fællesskab af de tre organisationer, og som led heri vil der blive søgt etableret et fælles sekretariet for indsatsen. Derudover vil der blive sammensat et videnpanel, der kan yde faglig sparring. De tre organisationer ser det som en grundlæggende forudsætning for succes at søge samarbejde med andre relevante parter om realiseringen samt at medvirke til at søge finansiering til realiseringen, hvor der måtte være behov for dette. Samarbejdet på tværs af lejesektorerne er nyskabende og viser et fælles ønske om at sætte energibesparelser på dagsordenen. I forlængelse heraf sender handlingsplanen et kraftigt signal om, at det bør være muligt at mindske eller helt fjerne barriererne, så der kan komme gang i de energirigtige renoveringer. Det skal bemærkes, at handlingsplanen også indeholder enkelte initiativer, der alene er relevante for en af de to sektorer. Her vil det være naturligt, at det alene vil være repræsentanterne for den pågældende sektor, der er udførende i forhold til arbejdet med det pågældende initiativ. Det drejer sig konkret om initiativ 12 (hvor den almene boligsektor er udførende) og initiativ 13 (hvor Ejendomsforeningen Danmark er udførende). Parterne er dog også enige om at være loyale over for de løsninger, der findes på disse områder. 3

4 Initiativer Herunder findes oplistet handlingsplanens 15 initiativer grupperet efter de tre overordnede temaer, som blev slået an på konferencen: Arkitektur, brugere og værdi (initiativ 1-6) Løsninger, teknik og samarbejde (initiativ 7-11) Finansiering og økonomi (initiativ 12-15). Initiativerne er fremkommet som et ekstrakt af de ideer, som blev udarbejdet af deltagerne på konferencen gennem faciliterede workshops. Ideerne har gennem en systematisk opsamling og bearbejdning i form af et idékatalog fra konferencen. Grupperingen og udvælgelsen afspejler således i høj grad det forløb, som er gennemgået, og der vil i realiseringen blive indtænkt tværgående sammenhænge og synergier mellem initiativerne. Den strategiske tilgang i realiseringen af initiativerne skal ses i sammenhæng med den praktiske afprøvning i pilotprojekter og netværk. Med den samlede indsats vil de almene og private bygherrer på lejeboligområdet arbejde for at skabe en samlet efterspørgsel, der gør det muligt at etablere et velfungerende marked for energirenovering som igen kan bidrage til at drive investeringer i produktudvikling, skabe forøget konkurrence og dermed skabe en selvforstærkende positiv udvikling på området. 4

5 Arkitektur, brugere og værdi Initiativerne herunder tager udgangspunkt i ønsket om, at der i de eksisterende almene og private udlejningsbygninger sikres arkitektonisk tilfredsstillende løsninger, at brugernes ønsker og behov tilgodeses, at der fokuseres på brugeradfærd og -ejerskab, og at der i det hele taget gennem et helhedsperspektiv skabes maksimal værdi ved gennemførelse af energirenovering af lejeboliger. Under dette tema er der to hovedgrupper af initiativer. I den første gruppe handler det især om beslutninger, styring og projektledelse samt at få solgt budskaberne til rådgivere, beboere, ejendomsfunktionærer og ejere/administratorer. I den anden gruppe handler det især om vurdering af muligheder og begrænsninger (feasibility) samt spredning af eksisterende koncepter og god praksis ift. områder som fredede bygninger og fortætning fx i form af tagboliger og lign. Initiativ 1: Udfordre rådgiverbranchen til nyskabende ideer Formålet er at få flere nyskabende ideer til løsninger på de udfordringer der findes ved energirenovering af eksisterende lejeboliger Der skal sættes initiativer i værk, som kan udfordre arkitekterne og rådgiverbranchen i øvrigt, så de finder det attraktivt at beskæftige sig med nyskabende ideer til løsninger på de udfordringer, der findes ved energirenovering af eksisterende lejeboliger. Der er behov for inspiration og vilde ideer men også for arkitektur og løsninger præget af omtanke og anvendelighed, herunder godt indeklima. Der etableres opmærksomhedsskabende aktiviteter som fx idekonkurrencer, debatmøder og inspirationsture for arkitekter, ingeniører og studerende, der gør det attraktivt og prestigefuldt at beskæftige sig med energirenovering af lejeboliger. Det er vigtigt at tænke i nye medier og nyskabende formater. Samarbejdspartnere er fx Arkitektforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Konstruktørforeningen, Ingeniørforeningen (IDA), Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Arkitektur Center, Dansk Design Center, Bygningsfredningsforeningen (BYFO) samt arkitekt-, ingeniør-, konstruktør- og designuddannelserne. Initiativ 2: Ejendomsfunktionærer som superbrugere og ambassadører Ejendomsfunktionærer skal opkvalificeres på energiområdet, så de kan fungere som superbrugere og ambassadører for energisparetiltag i boligejendomme/-områder Opkvalificeringen skal ske gennem etablering af uddannelsesforløb og ved at stille kvalifikationskrav fra boligselskabers og ejendomsejeres side det kan være i form af autoriseret ejendomsmester. Uddannelsen skal indeholde såvel tekniske som brugeradfærdsrettede kundskaber og kan evt. indholde løbende brush-up og sparring/kontrol (energismiley). Derudover skal udarbejdes informationsmateriale med fokus på og inspiration til forbedrede daglige rutiner. Der skal sikres sammenhæng med ejere/administratorers strategier, udvikling og beslutningsrutiner. Der udvikles en uddannelse og tilhørende informations- og undervisningsmateriale, idet der bygges videre på allerede igangværende, lignende initiativer (fx ejendomsserviceteknikeruddannelsen). I samarbejde med fx AMU-systemet, idet der trækkes på allerede indhøstede erfaringer fra fx Boligselskabernes Landsforening, Dan-Ejendomme, KAB og Københavns Ejendomme mfl. 5

6 Initiativ 3: Markedsanalyse om energiforbrug blandt beboere Formålet er at opnå bedre viden om beboere/lejeres indstilling til energiforbrug og -besparelser og dermed besparelsespotentiale, mulighederne for påvirkning, motivation til at ændre adfærd etc. Analyse af viden om og holdninger til energiforbrug blandt brugerne af almene og private lejeboliger. Herunder beboernes indstilling til forskellige former for energibesparelsesprojekter samt evne og villighed til at ændre adfærd og betale for energiforbedringer evt. i kombination med andre forbedringer. Der skal fokuseres på brugernes motivation og tænkes udover det elementære til boværdiforøgelse samt opsamles ideer til, hvordan beboerinddragelse i processen kan gribes an. Er convenience (at det skal være nemt) afgørende, er man villig til at se bort fra 22 grader som komfortkrav i nogle rum og hvordan sikres indeklimaet etc. Der gennemføres markedsanalyse om energiforbrug med udgangspunkt i holdninger, ønsker og adfærd blandt beboerne i almene og private lejeboliger. Der kan muligvis bygges videre på et igangværende GI-projekt om portal til benchmarking af energiforbrug. Bemærk sammenhæng med initiativ 4 Analysen gennemføres i samarbejde med fx Lejernes Landsorganisation, Grundejernes Investeringsfond (GI), SBi, forsyningsselskaberne, Dansk Energi og Center for Energibesparelser Initiativ 4: Synliggørelse og påvirkning af brugeradfærd Kampagnen har til formål at synliggøre og påvirke brugeradfærden og dermed engagere brugerne Med udgangspunkt i en opgørelse af bygningsrelateret/beboerrelateret forbrug gennemføres indsatser rettet mod at påvirke brugernes adfærd i almene og private lejeboliger. Indsatserne kan være med indbygget konkurrenceelement, så man fx har mulighed for at sammenligne med andre beboere samt venner og bekendte det kan fx være med målerniveau/el-forbrug i fokus. Man skal kunne hente ideer til (individuelle såvel som fælles) initiativer på hjemmeside samt udveksle ideer og erfaringer med andre på en webbaseret brugerbørs/idebank. For at opretholde engagement og nyhedsværdi skal der være tilknyttet redaktører, som genererer omtale og aktivitet, arrangerer events samt synliggør og præmierer opnåede resultater. Der kan også udvikles eksempler på differentieret informationsmateriale fx i form af brugermanualer til forskellige tekniske løsninger, særlige indsatser ift. unge og skoler etc. Der etableres et kampagnesekretariat med baggrund i eksisterende initiativer som fx et planlagt projekt i AlmenNets regi. Også her kan muligvis bygges videre på et igangværende GI-projekt om portal til benchmarking af energiforbrug. Bemærk sammenhæng med initiativ 3 Kan gennemføres i samarbejde med fx Lejernes Landsorganisation, Grundejernes Investeringsfond (GI), SBi, forsyningsselskaberne, Dansk Energi og Center for Energibesparelser 6

7 Initiativ 5: Fredede og bevaringsværdige bygninger som særligt indsatsområde For at afdække potentialet og anvise praktisk realiserbare løsninger i fredede bygninger Der er behov for nøgternt at vurdere mulighederne for energirenovering af lejeboliger beliggende i fredede og bevaringsværdige bygninger. Realiserbarheden og potentialet skal sættes i forhold til de bygningskulturelle værdier, der er på spil. Ved at sætte spot på de særlige udfordringer og vise eksempler på praktisk realiserbare løsninger i form af eksempler for udvalgte typer af bygninger kan der vises show-cases til inspiration for mange andre. Samtidig kan der tages stilling til, på hvilke områder det giver mening at gøre en indsats og på hvilke, det må vurderes ikke at være hverken rentabelt eller på anden måde relevant. Der foretages en kortlægning af forskellige muligheder, som vurderes mht. potentiale og realiserbarhed. Det synliggøres, hvor der er gode muligheder, og på hvilke områder, det er vanskeligt at gennemføre energirenovering. For udvalgte gode muligheder præsenteres relevante eksempler. I samarbejde med fx Kulturarvsstyrelsen, Bygningskultur Danmark, Realdania, GI, Bygningsfredningsforeningen samt By- og Landskabsforeningen Initiativ 6: Fortætning som værktøj, herunder tagboliger og kælderudnyttelse Formålet er at gøre fortætning, fx ved etablering af tagboliger og kælderudnyttelse, ifm. eksisterende ejendomme, til et godt værktøj for bygherrer i forbindelse med energirenovering og bæredygtighed i lejeboliger. Fortætning, i form af fx tagboliger, kælderudnyttelse og andre former for tilbygning, skal udvikles til et godt og anvendeligt værktøj for almene boligselskaber og ejere af private udlejningsboliger. Der skal skaffes eksempler på, hvad der er muligt, udarbejdes vejledninger i velafprøvede fremgangsmåder foruden at reglerne for tilbygning/fortætning skal gennemgås og evt. justeres, eller der skal kunne dispenseres ifm. energirenovering (fx bebyggelsesgraden på grunden). Der gennemføres analyser, etableres gode eksempler, udarbejdes vejledninger og etableres dialog med myndighederne om regler for tilbygning/fortætning. Samarbejdspartnere er fx Velux, MT Højgaard, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, KL, Videncenter for energibesparelse i bygninger, By- og Landskabsstyrelsen, Socialministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen 7

8 Løsninger, teknik og samarbejde Initiativerne herunder tager udgangspunkt i ønsket om at finde gode og prisbillige løsninger på de udfordringer, som man står over for i de eksisterende almene og private udlejningsbygninger. Udgangspunktet er kendte tekniske løsninger, der gøres tilgængelige for et område med stort volumen og dermed gennem samarbejde med videninstitutioner og industrien kan sikre en industriel udvikling med fokus på energirenovering af lejeboliger. Under dette tema fokuseres på en analyse af markedet, så der kan identificeres de vigtige markedssegmenter, det giver såvel økonomisk som teknisk mening at udnytte. Dette som grundlag for markedsmodning, produktudvikling og industrialisering. Under overskriften troværdighed sættes særlig fokus på at lukke det gab, som i mange sammenhænge eksisterer mellem beregnede energibesparelser og realiserede, og her er sammenhængene med såvel brugeradfærd, industrialisering og finansiering oplagte. For at opnå øget troværdighed gennem industrialisering og innovation er et samarbejde med udviklings- og vidensmiljøerne i form af et samlet videngrundlag på området nødvendigt. Endelig er sammenhængen med forsyningssituationen og udviklingen i energiproduktionen afgørende for at vælge de rette udviklingsspor og løsninger. Initiativ 7: Kortlægning af lejeboligernes potentiale for energirenovering Skabe overblik over de største potentialer i form af bygninger fordelt på typer og alder koblet med løsninger i form af oplagte energiforbedrende tiltag Gennemførelse af national kortlægning over bygningsmæssige udfordringer ift. tekniske løsninger. Der fokuseres på at identificere de største potentialer i bygningsmassen i form af antal lejemål/kvm. fordelt på bygningstyper og alder, som kobles med egnede og oplagte energiforbedrende tiltag. I den forbindelse fokuseres på typologier af bygninger og tilhørende løsninger, som prioriteres mht. potentiale og rentabilitet. Der kan i analysen tages udgangspunkt i de 5 oplagte fokusområder, som blev identificeret af deltagerne på konferencen: tagrenovering/tagboliger; vinduesudskiftning; ventilation/varmegenvinding, facade-/hulmursisolering; nye pumper. Der kan også være tale om kendte tekniske løsninger i nye konstellationer hvor forskellige løsninger vurderes i kombination og ift. forskellige interesser herunder værdiskabelse for brugere. I samarbejde med fx SBi og Videncenter for energibesparelse i bygninger, som har gennemført lignende analyser. Der etableres en prioriteret liste over indsatsområder i form af typologier af bygninger med tilhørende løsninger. Det er afgørende med formidling af resultaterne til beslutningstagerne blandt ejere/administratorer. Der kan fx bygges videre på Socialministeriets analyse af barrierer og incitamenter, på Renovering 2010 s Energikoncept.dk samt på analyser ud fra BBR ift. bygningsdele. Bemærk sammenhæng med initiativ 8 Samarbejdspartnere er fx Socialministeriet samt SBi og Videncenter for energibesparelse i bygninger, som har gennemført lignende analyser. Derudover finder undersøgelserne sted i tæt dialog med netværket af beslutningstagere fra de almene boligselskaber og private udlejere og administratorer. 8

9 Initiativ 8: Markedsmodning, produktudvikling og industrialisering På udvalgte løsningsområder med stort erhvervsmæssigt potentiale skabes markedsmodning, produktudvikling og industrialisering, så der gennem stort volumen opnås bedre og billigere løsninger På udvalgte løsningsområder har den almene og private udlejningssektor tilsammen en sådan størrelse, at det giver mening at arbejde aktivt med markedsmodning, produktudvikling og industrialisering. Ved at skabe nogle markeder med stort volumen i samlet efterspørgsel kan igangsættes en industriel udvikling, der gennem konkurrence fører bedre og billigere løsninger (billiggørelse af det der virker). Der er således ikke tale om at opfinde nye tekniske løsninger, men at udvikle eksisterende, så der fra bygherrens side opleves større produktsikkerhed, bedre dokumentation, mindre økonomisk risiko og at aktiviteterne på centrale områder følger en velafprøvet og omkostningseffektiv vej. Dette kan evt. indbefatte udvikling af nye specialer og virksomhedstyper (fx energientreprenører ). Der etableres udviklingsfora i samarbejde med byggevirksomheder og industrien såvel nationalt som internationalt. Dette sker i tæt samarbejde med netværket af beslutningstagere fra de almene boligselskaber og private udlejere og administratorer. Her kan der etableres netværk mellem bygherrer med samme behov evt. i form af indkøbsforeninger med fælles (ramme-)udbud. Dette kan være med til at åbne markedet. AlmenNet har et projekt om industrialisering, der kan bygges videre på. Bemærk sammenhæng med initiativ 7 I samarbejde med byggevirksomheder og industrien, organisationer som Dansk Byggeri, TEKNIQ og DI samt centerdannelser som fx InnoByg og Videncenter for energibesparelser i bygninger. Der kan evt. også etableres projekter med støtte fra strategiske forsknings- og innovationsprogrammer på energiområdet. Initiativ 9: Performance gennem troværdige beregninger og kvalitet i udførelsen Formålet er sikre mere troværdige beregninger og kvalitet i udførelsen for således at fjerne en stor del af usikkerheden og dermed risikoen for bygherren og brugerne ved energirenovering. Bygherrerne efterlyser troværdige beregninger fra rådgiverne samt at også udførelsen af energirenoveringer sker med en kvalitet, så de ønskede resultater opnås. Ofte opleves det, at de besparelser, som stilles i udsigt, forsvinder undervejs i processen. Der er derfor behov for afprøvning af og erfaringstilbageføring fra anvendte løsninger mht. forbrug, økonomi, indeklima osv.. Rådgivere og udførende skal i højere grad kunne dokumentere opnåede resultater med løsninger, ligesom bygherrerne skal erfaringsudveksle om disse problemstillinger, så det bliver synligt i markedet, at det er de reelle besparelser, der tæller. En anden måde at indføre bedre incitamenter i løsninger på, er at lade en del af betalingen til rådgivere og udførende afhænge af de realiserede besparelser (samlet udbud, bonus etc.). Hermed får man også større fokus på udfordringerne ved indkøring af nye løsninger, bidraget til energiforbrug fra procesenergi mv. Der udvikles koncepter for ekstern granskning, kontrolleret afprøvning og erfaringstilbageføring samt incitamentsmodeller i samarbejde med byggeriets organisationer samt forsyningsselskaber og lign. Bemærk sammenhæng med initiativ 10 I samarbejde med byggeriets organisationer samt forsyningsselskaber og lign. fx Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Byggeri, TEKNIQ, Videncenter for energibesparelser i bygninger og Dansk Energi. Derudover myndigheder som Socialministeriet og Erhvervsog Byggestyrelsen. Også her kan der evt. etableres projekter med støtte fra strategiske forskningsog innovationsprogrammer på energiområdet. 9

10 Initiativ 10: Videngrundlag for teknisk udvikling og innovation For at understøtte udviklingen skal der etableres et bedre videngrundlag inden for energirenovering af lejeboliger ved interaktion blandt virksomhederne, videninstitutionerne og internationalt For at kunne drive teknisk udvikling og innovation fremad, er det nødvendigt med et bedre videngrundlag inden for energirenovering af lejeboliger. Dette etableres ved at skabe netværk og interaktion blandt virksomhederne, videninstitutionerne og internationalt med andre videnmiljøer. Det handler om i højere grad at få teknikere til at arbejde sammen og bringe forskellige fagligheder sammen. Herunder også afdække gode eksempler og state-of-the-art inden for koncepter, markedsudvikling og industrialisering såvel nationalt som internationalt/europæisk. Der skal også opnås bedre viden om, hvordan brugeradfærd kan påvirkes, fx hvilke tekniske løsninger der understøtter god adfærd. Videnopsamlingen omsættes i konferencer, portaler samt eksempelsamlinger til inspiration og vejledning. Med deltagelse fra byggesektoren, organisationerne og universiteterne organiseres faglige fora, netværk og konferencer med særlig fokus på de eksisterende lejeboliger. Der gennemføres også international videnhjemtagning gennem byggeriets organisationer. Bemærk sammenhæng med initiativ 9 Arbejdet gennemføres i samarbejde med fx rådgivende arkitekter og ingeniører (herunder rådgiverorganisationer) og universiteterne samt med internationale relationer via fx DI, Dansk Byggeri og TEK- NIQ. Også netværksdannelser som Energiforum Danmark og Grundejernes Investeringsfond/Realdanias RE-forum kan evt. involveres. Der kan tages udgangspunkt i udvalgte projekter, som allerede har opnået støtte fra strategiske forsknings- og innovationsprogrammer på energiområdet (fx med udgangspunkt i publikationen Energi 2010 ). Initiativ 11: Bedre samspil med forsyning og energiproduktion For at kunne gennemføre rentable og klimarigtige energibesparelser med nye løsninger er det nødvendigt at skabe overblik over mulighederne for samspil med forsyning og energiproduktion Mulighederne for at gennemføre rentable og klimarigtige energibesparelser i den enkelte ejendom afhænger ofte af forholdene omkring forsyning og energiproduktion. Der skal derfor udarbejdes en kortlægning af, hvilken decentral indsats, som er meningsfuld at satse på lokalt. Herunder skal ske afdækning af forsyningsselskabernes planer for udbygning af vedvarende energi, besparelsestiltag som fx reduceret spænding, ændret fjernvarme-fremløbstemperatur, samarbejde om CO2-kvoter, ESCO etc. Det skal undersøges om udviklingen i bygningsrelateret/beboerrelateret forbrug giver anledning til øget satsning på styring af elforbrug ift. brugeradfærd fx differentierede takster, reducerede tilslutningsafgifter etc. Der etableres dialog med energiselskaberne om, hvordan nye energirigtige løsninger kan etableres i eksisterende lejeboliger, herunder i hvilket omfang der er behov for ændrede regler på området. Der etableres et samarbejde med forsyningsselskaberne, Dansk Energi, Energistyrelsen mfl. 10

11 Finansiering og økonomi Initiativerne herunder tager udgangspunkt i ønsket om at etablere gode muligheder for at skaffe finansiering til energirigtige løsninger i de eksisterende almene og private udlejningsbygninger samt at skabe bedre rentabilitet, positive incitamenter og god økonomi i energirenovering af lejeboliger til gavn for såvel beboere/lejere som administratorer/ejere. Temaet tager udgangspunkt i afgørende rammebetingelser ift. finansieringen af energiforbedringer i de to sektorer, hvv. Landsbyggefondens muligheder for støtte til energirenovering i den almene sektor og mulighederne for huslejestigninger i forbindelse med investeringer i energirenovering i det private udlejningsbyggeri. Disse to inititativer har særlig interesse for hhv. AlmenNet og Ejendomsforeningen Danmark, som derfor også er hovedaktører og udførende. Derudover sættes fokus på mulighederne for at etablere nye former for finansiering og ejerskab af energianlæg, herunder særligt ESCO-lignende løsninger. Endelig skal det undersøges, om man med forskellige former for nye incitamentsmodeller kan bidrage til at forbedre rentabiliteten af energirenoveringsprojekter. Initiativ 12: Fjernelse af barrierer for en øget almen energibesparelsesindsats Ved at udvide Landsbyggefondens muligheder for at støtte energirenoveringsprojekter, skabes langt bedre muligheder for en øget energibesparelsesindsats i den almene sektor. I forbindelse med større renoveringer i almene boliger er det muligt, at indhøste ganske betydelige energibesparelser. Aktuelt forventes der at blive gennemført store almene renoveringsprojekter for i størrelsesorden 5 mia.kr. i de kommende år, men det beløb og dermed energibesparelserne kunne være langt større. Barrieren er Landsbyggefondens mulighed for at give støtte, hvor der nu ligger renoveringer for 8 mia.kr. på venteliste. Samtidig viser erfaringerne, at usikkerhed om virkningen af energirenoveringer kan føre til, at der investeres lidt for forsigtigt. Udvikling af en garantiordning for energibesparelser via Landsbyggefonden vil fremme, at der kan realiseres endnu flere energibesparelser i forbindelse med de større renoveringer. Gennem forhandling med relevante parter. Den almene boligsektor er udførende. Socialministeriet er samarbejdspartner. Initiativ 13: Identificering af lovgivningsmæssige barrierer for investeringer For at øge energiinvesteringerne i den eksisterende boligmasse, er det væsentligt, at lovgivningen ikke modvirker, at ejere af private udlejningsboliger investerer i energiforbedringer Energirenovering i private lejeboliger er vanskelige at finansiere grundet barrierer og manglende incitamenter for ejerne i lejelovgivningen. Der skal derfor undersøges, hvordan man gennem ændringer af gældende lovgivning kan fjerne de barrierer, der står i vejen for energibesparende foranstaltninger, så der kan opnås et forbedret forhold mellem investering og afkast ved investeringer i energiforbedringer. Ved i højere grad at åbne op for at klassificere energitiltag som forbedring øger man ejerens incitament til at gennemføre forbedringer. Man kunne i den forbindelse undersøge, om der er modeller fra den almene sektor, der særligt på energiområdet kunne overføres til nye regler for den private udlejningssektor. Der arbejdes med at identificere barrierer gennem dialog med LLO og Socialministeriet. Evt. med inspiration fra analysen Fra paradoks til potentiale gennemført af Concito. Ejendomsforeningen Danmark er udførende. Samarbejdspartnere er Lejernes Landsorganisation og Socialministeriet. 11

12 Initiativ 14: Nye former for finansiering og ejerskab, herunder ESCO-lignende løsninger Med nye former for finansiering af energiforbedringer samt med andre former for ejerskab af energianlæg kan adgangen til finansiering lettes og problemerne med manglende rentabilitet og sikkerhed reduceres, så der gennemføres flere energirenoveringer i almene og private lejeboliger. Herunder er ESCO-lignende løsninger umiddelbart mest oplagte til at skaffe finansiering til energirenoveringer med garanterede besparelser, men der kan være andre former. Umiddelbart kan ESCO-lignende organiseringer af energirenoveringer være interessante i almene og private lejeboliger. Det skal afdækkes, om det kan blive et realistisk finansieringsværktøj i de to sektorer. Herunder om EPC, hvor finansieringen ikke er del af pakken, er en mulighed for at få garanterede energibesparelser. Det skal endvidere undersøges, om der kan oprettes særlige former for finansiering og ejerskab, herunder om der fx kan etableres leasingmodeller ifm. energianlæg, om der kan udbydes finansiering i konkurrence eller etableres særlige langfristede lån med fokus på finansiering af energirenoveringer og om dette evt. kan kombineres med garantiordninger i forhold til opnåede besparelser. I den forbindelse undersøges det, om der gennem nye samarbejdsmodeller kan åbnes for at andre investorer end boligselskaber og ejere af private lejeboliger kan etablere energianlæg i eller på bygninger. De juridiske og praktiske problemer i den forbindelse skal afklares, ligesom det skal afklares om eksterne investorer eller forbrugerne kollektivt gennem til formål oprettede selskaber (SPV er) kan investere i energianlæg. Det skal vurderes, hvilke projektstørrelser og - typer, der særligt egner sig til gennemførelse af ESCO-lignende løsninger samt til evt. alternative former for finansiering og ejerskab af energianlæg. Der gennemføres analyser og præsenteres løsningsforslag i form af vejledninger med eksempler. Derudover udarbejdes forslag til evt. nye former for finansiering og ejerskab, idet fordele og ulemper samt muligheder for implementering drøftes med finanssektoren samt myndighederne. Dette sker med baggrund i eksisterende initiativer som fx et igangværende projekt om ESCO i AlmenNets regi. I samarbejde med ESCO-udbydere, energientreprenører samt fx Dansk Byggeri, DI, TEKNIQ og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Desuden samarbejdes om mulighederne for finansiering og ejerskab med fx Justitsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Energistyrelsen, realkreditinstitutterne, Finansrådet samt finansieringsinstitutterne på de højere læreanstalter. Initiativ 15: Nye incitamentsmodeller og forbedret rentabilitet Forskellige former for nye incitamentsmodeller kan bidrage til at forbedre rentabiliteten af energirenoveringsprojekter, således at der gennemføres flere af disse i de almene og private lejeboliger Det skal undersøges, om der kan indføres nye incitamentsmodeller, så forsyningsselskaberne eller myndighederne i højere grad præmierer investeringer i energirenovering fx gennem lavere energipriser, reduceret tilslutningsafgift eller lign. En anden mulighed er tilskudsordninger, som kan være målrettet særlige indsatsområder eller der kan være tale om reduktion af ejendomsskat eller bortfald af moms ved særlige former for energirenovering. Der kan også være tale om at stille garantier for opnåede energibesparelser for at eliminere beboernes risiko. Incitamentsmodeller kan udvikles i samarbejde med energiselskaberne, som også efterfølgende kan stå for at administrere sådanne ordninger. Sonderinger ift. mulige modeller for tilskudsordninger gennemføres i samarbejde med de relevante myndigheder på klima-, skatte- og byggeområderne. Gennemføres i samarbejde med fx forsyningsselskaberne og Dansk Energi samt med fx Energistyrelsen, Skatteministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen. 12

13 Pilotprojekter Som del af handlingsplanen planlægges det at gennemføre et antal pilotprojekter, der gør det muligt at demonstrere og afprøve udvalgte ideer fra initiativerne. Pilotprojekterne skal fungere som det enzym, der sammen med initiativer og det tilknyttede netværk og i samarbejde med myndigheder og organisationer sætter gang i en proces, der kan skabe løsninger inden for energirenovering af lejeboliger. Hvad skal pilotprojekterne bruges til Pilotprojekterne skal vise tingene i 1:1, som et vigtigt værktøj til at overbevise beslutningstagerne blandt almene og private bygherrer. Pilotprojekterne skal ses i sammenhæng med og som supplement til erfaringer fra andre inspirerende projekter med relevans for de to sektorer. Fx findes der allerede tagboligkoncepter, som i et vist omfang er prøvet af i praksis. Ved at fungere som projektlaboratorier kan pilotprojekterne levere dokumentation for ideer og løsningers levedygtighed dvs. overbevise om realiserbarheden af energirenoveringer i lejeboliger. Derudover skal pilotprojekterne fungere som demonstration af state-of-the-art, og dermed inspirere andre til lignende aktiviteter, ny udvikling etc. De medvirker til at skabe synlighed, signalerer succes og som fokuspunkter for omtale af handlingsplanen. Pilotprojekterne er også steder, hvor nogle af de vilde ideer kan vises frem som showcases, der peger fremad mod nye mål. Dermed bliver pilotprojekterne også et mødested med resten af byggesektoren og med energiselskaberne mfl. Hvordan sættes pilotprojekterne i gang Ud fra et ønske om at understøtte handlingsplanens initiativer annonceres efter pilotprojekter. Der annonceres åbent, men med hjælp fra det allerede etablerede netværk blandt deltagerne i konferencen til at sprede budskabet. Interesserede værter for pilotprojekter opfordres til at forholde sig til handlingsplanens initiativer, der i videst muligt omfang vil blive søgt afprøvet og illustreret gennem pilotprojekterne. Sideløbende med dialogen med interesserede projektværter skabes økonomisk grundlag for gennemførelse af pilotprojekterne med hjælp fra fra sponsorer. Pilotprojekterne forventes dog at indeholde såvel sponserede som egenfinansierede elementer. Der er allerede givet tilsagn om sponsorstøtte i forhold til en fælles opstartsworkshop, hvor mulighederne i pilotprojekter kan foldes ud for interesserede projektværter.i dialog med beslutningstagerne blandt ejere/administratorer. Hvordan organiseres pilotprojekterne Som udgangspunkt planlægges gennemført 3-5 pilotprojekter, som hvert omfatter 1 blok med ca. 30 boliger. Pilotprojekterne tilstræbes fordelt mellem Øst-/Vestdanmark og almene/private. Målet er at få afdækket så mange initiativer som muligt gennem de udvalgte pilotprojekter. Det må forudses, at nogle af projekterne tager udgangspunkt i forløb der allerede i gang, hvorfor dialog om den nærmere udformning og tilpasning af projekter og forsøgselementer må indtænkes som del af udvælgelsesprocessen. I de udvalgte pilotprojekter arbejdes der med at kvalificere processen med fokus på at (1) identificere. state of the art for de udvalgte elementer, (2) arbejde med udvælgelse af prototyper/afprøvning, (3) sikre udbredelse af resultater til netværk/beslutningstagere samt (4) udarbejde dokumentation af de foregående trin samt evaluering af performance. 13

14 Netværk Med konferencedeltagerne som udgangspunkt er allerede etableret grundlaget for et netværk om energirenovering af lejeboliger (forkortet NOEL) med beslutningstagere fra almene boligselskaber og private udlejere og administratorer. Netværket skal udbygges til at kunne understøtte realiseringen af handlingsplanen samt gennemførelsen af og læringen fra pilotprojekter. Formål Formålet med netværket er at skabe en fælles platform blandt almene og private bygherrer for erfaringsudveksling og vidensdeling. Der bliver tale om et innovationsforum, der sikrer kvalificering og forankring af resultaterne fra initiativer og pilotprojekter. Netværket skaber rammer for udviklingen af et praksisfællesskab i gruppen af aktive og udviklingsorienterede bygherrer, der via en kontinuerlig indsats ønsker at drive innovation med særlig fokus på energirenovering af lejeboliger. Der arbejdes således målrettet med at udvikle strategiske beslutningsprocesser og udviklingskraft blandt ejere/administratorer inden for energirenovering af lejeboliger. Deltagere I opbygningen af netværket tages udgangspunkt i erfaringerne fra samarbejdet i PLUS-netværket (http://www.plus-net.dk/). Der bliver tale om et udadvendt netværk der også skal medvirke til at formidle budskaber, sætte dagsorden og skabe nye initiativer på tværs af byggesektoren. Udover kernegruppen fra AlmenNet, Bygherreforeningen, og Ejendomsforeningen Danmarks medlemskredse inviteres samarbejdspartnere fra hele byggesektoren og tilgrænsende sektorer som finansielle virksomheder og energiselskaber til at medvirke. Fælles aktiviteter med eksisterende netværksdannelser som PLUS-netværket samt udviklingsinitiativer som InnoByg er oplagte. Derudover kan der etableres samarbejde med uddannelsesinstitutioner og andre videninstitutioner samt en række andre initiativer som fx Foreningen af bæredygtige byer og boliger, Energiforum Danmark og Center for Energibesparelser. Organisering og aktiviteter Sekretariatet for netværket placeres hos Bygherreforeningen og med reference til den fælles ledelse for handlingsplanens realisering bestående af repræsentanter fra de tre foreninger. Derudover etableres et bredt sammensat videnpanel, hvor der blandt andet kan trækkes på aktører identificeret i initiativ 10 om videngrundlag. Aktiviteterne i samtlige initiativer og pilotprojekterne danner grundlag for indholdet i netværksdannelsen. Der søges sponsorstøtte til en opstartsperiode og derefter skal netværksdeltagerne betale et beskedent årligt kontingent. Det er sekretariatets rolle løbende at skabe overblik over de forskellige elementer i handlingsplanen, således at netværkets deltagere involverer sig og er med til at drive udviklingen på området. Der afholdes minimum 4 årlige arrangementer, heraf en større konference, hvor der følges op på strategiske indsatser, initiativer, pilotprojekter samt emner/temaer, som har relevans i sammenhængen. Derudover oprettes en hjemmeside/portal med information om netværksaktiviteter, pilotprojekter og handlingsplanens øvrige initiativer samt med mulighed for erfaringsudveksling og cases til inspiration. Der udarbejdes endvidere nyhedsbreve om aktuelle temaer og organiseres aktiviteter i samarbejde med andre interessenter på området. 14

15 Litteratur/kilder Barrierer for energibesparelser i bygninger (Statens Byggeforskningsinstitut 2004) Bygherrernes udfordringer ved energirigtigt byggeri (Bygherreforeningens oplæg til årskonference, maj 2008) Debatoplæg: hvad gør vi og hvordan får vi råd? (AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark, april 2010) Energi 2010 årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer (Energistyrelsen, 2010) Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne (AlmenNet, 2009) Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger (Bygningskultur Danmark, 2010) Energirenovering af etagebyggeriet (Videncenter for energibesparelser i byggeriet, juni 2010) Energirenovering af etageejendomme (Grundejernes Investeringsfond) Idékatalog: Opsamling fra konfence om energirenovering af lejeboliger afholdt 22. april 2010 i DGI- Byen (AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark, juni 2010) Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil (Teknologirådet, september 2008) Partnerskab for lavere energiforbrug i bygninger anbefalinger og egne initiativer (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2009) Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri (SBi, 2009) Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger (Regeringen, april 2009) Renovering RE-forum 15

16 Handlingsplanen er blevet til på grundlag af en konference, som den 22. april 2010 blev afholdt af AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark med støtte fra BoligfondenKuben og Socialministeriet og i samarbejde med Grundejernes Investeringsfond og SBi/Aalborg Universitet.

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger Energitjenesten i samarbejde med: IDA Konstruktørforeningen AaU Velkommen til: Seminar om BR10 -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Læs mere

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Ejendomsforeningen Danmark 15. september 2008 Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Den globale opvarmning er på dagsordenen. Forbruget af fossile brændsler på verdensplan er fortsat stigende.

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Energirenoveringer indeholder mange udfordringer. Succesfulde helhedsrenoveringer kræver ekstra meget omtanke og derfor kan man drage fordel

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014

Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014 NOTAT Dato: 27. juni 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-110 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: 450565 Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter i den almene boligsektor 2014 Ministeriet

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud Projektskitse 3. maj 2012 Landets skoler og daginstitutioner har arbejdsmiljøproblemer Mindst 50 procent af klasseværelserne og

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være?

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Debatoplæg om, hvordan

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

En innovativ vej til effektiv drift

En innovativ vej til effektiv drift En innovativ vej til effektiv drift Boligkontoret Danmark Ida Ravnholdt Poulsen Maj 2015 Introduktion Ida Ravnholdt Poulsen Ansat i Sekretariatet i Boligkontoret Danmark Projektleder på projektet En innovativ

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

ESCO. Kommune-erfa nr. 6

ESCO. Kommune-erfa nr. 6 Kommune-erfa nr. 6 ESCO Når en kommune gør brug af energitjenester, eksempelvis i form af energirenovering af bygninger, bliver det ofte kaldt for et ESCOsamarbejde. ESCO står for Energy Service Company

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Realisering af energibesparelser via ESCO

Realisering af energibesparelser via ESCO Realisering af energibesparelser via ESCO Foreløbige erfaringer fra et forskningsprojekt Jesper Ole Jensen, SBi-Aalborg Universitet Et kort CV Jesper Ole Jensen Civilingeniør Seniorforsker, PhD Forskningsområder:

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS i:\december-2000\bolig-a-12-00.doc Af Bent Madsen 14. december 2000 RESUMÈ Journal 0203/BM PROJEKT HUS Forberedelsesfasen i Projekt Hus er slut, og der ligge 1650 sider rapporter. Nu skal målet Dobbelt

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere