Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring"

Transkript

1 Side 1 af 11 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser 6725 med de tilhørende ændringer. Dokumentet er en guide en hjælp til overblik. Dokumentet erstatter ikke forsikringsbetingelserne. Gamle betingelser 6725 Nye betingelser VP 1308 Hvad betyder det for dig? /- Afsnit 1. Fællesbestemmelser 1.1. Ansvarsforsikring (afsnit 2 og 3), sygeog ulykkedækning (afsnit 4) og livdækning (afsnit 5 og 6) omfatter den hund, der er nævnt i policen. Det fremgår af policen, hvilke af dækningerne der er valgt. Hvis der er specielle dækningsundtagelser på en eller flere dækninger, fremgår det af en eller flere klausuler på din police. Eventuelle forbehold kan være begrundet i tidligere sygdom eller skadeforløb. For at skabe overblik vil policen fremover kun omfatte én hund. Det betyder, at man fremover skal købe én forsikring pr. hund. Kennelforsikring bortfalder. Regulering af præmie og summer Præmie fastsættes efter den til enhver tid gældende tarif. Præmie for lovpligtig hundeansvar, udvidet hundeansvar, syge- og ulykkesdækning samt sumbeløb for dyrlægebehandling reguleres i overensstemmelse med løn- og prisudvikling. Præmieforhøjelser ud over reguleringen i henhold til løn og prisudviklingen og/eller ændringer af forsikrings- betingelserne kan ske med 1 måneds varsel Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. Indeksreguleringen finder sted efter nedenstående retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne Prisen reguleres fra førstkommende forfaldsdag Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og generelle selvrisici reguleres fra 1. januar. Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm. Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution. Prisregulering sker forsat på samme måde.

2 Side 2 af 11 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? /- Anmeldelse af skade Anmeldelse af skade på syge- og ulykkesdækning (afsnit 4), Begrænset livdækning (afsnit 5), og fuldstændig livsdækning (afsnit 6) skal ske til: Alm. Brand Midtermole København, Ø Telefon Fax Skader under ansvarsdækningen (afsnit 2 og 3) anmeldes via - Mit Kundeoverblik - ved at logge ind med forsikringstagers Nem ID. Skader under syge- og ulykkedækning (afsnit 4) anmeldes via - Mit Kundeoverblik - ved at logge ind med forsikringstagers Nem ID. Følg vejledningen og vedhæft din dyrlægeregning. Har du ikke mulighed for at anmelde via Mit Kundeoverblik, er du velkommen til at ringe på telefon På regningen skal dyrlægen tydeligt anføre sikker identitet af dyret (tatoveringsnummer/chipnummer, race, navn, køn og alder), undersøgelses-/behandlingsdato, behandlingens og/eller undersøgelsens specificerede indhold og diagnose. Vi kan ikke udbetale erstatning, hvis der ikke fremgår en diagnose af regningen. Skader under begrænset livdækning (afsnit 5) og fuldstændig livdækning (afsnit 6) skal anmeldes til: Alm. Brand, Midtermolen København Ø Att. Dyreforsikring Telefon / Mail: Oplys altid skade-, police- eller cprnr., når du sender noget til os. I den nye forsikring er der tilføjet en beskrivelse af, hvordan du nemt og hurtigt anmelder skader på - "Mit kundeoverblik" Forsikringstageren skal for egen regning selv sørge for, at en syg eller tilskadekommen hund kommer under dyrlægebehandling. Ligesom forsikringstageren også skal sørge for vaccination og/eller smitteforebyggelse af den forsikrede hund, hvis en smitsom sygdom truer ifølge veterinærmedicinsk fagkundskab og/eller, hvis Den Danske Dyrlægeforening anbefaler det. Det gælder også, hvis nye sygdomme skulle opstå. Retten til erstatning bortfalder, hvis forsikringstageren fravælger relevant veterinærfaglig anerkendt behandling. Retten til erstatning bortfalder, hvis du fravælger relevant dyrlægebehandling.

3 Side 3 af 11 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? /- Forsikringen dækker med indtil kr for personskade og kr for skade på ting, herunder dyr for hver forsikringsbegivenhed. Afsnit 2. Lovpligtig hundeansvar 2.3. Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr. for personskade kr. for skade på ting (herunder dyr) Dækningssummerne er forhøjet. Medforsikret er hundehvalpe, så længe de opholder sig hos moderdyret og ikke er over 4 måneder gamle Hundehvalpe er ansvarsforsikrede, så længe de opholder sig hos moderdyret og ikke er over 14 uger gamle. Fristen for, hvornår hundehvalpe er medforsikret, er nedsat fra 4 måneder til 14 uger Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er tegnet for 1-årige perioder og fortsætter, intil den af forsikringstager skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Efter enhver skade er forsikringstager berettiget til i indtil 1 måned efter erstatningens udbetaling eller efter afvisning af skaden skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel Forsikringen er oprettet for 1- årige perioder. og den fortsætter, indteil en af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varel til den forforfladsdag, der fremgår af policen Alm. Brand kan ændre forsikringen betingelser og /eller pris med 1 måneds varsel til en betalings dag. Kan forsikrings- tageren ikke godkende ændringerne, har denne ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen Efter en skade er anmeldt, kan begge parter indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen efter en skade er anmeldt, kan Alm. Brand indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter skaden er afvist og med mindst 14 dages varsel vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår. Det kan for eksempel ske ved at indføre en selvrisiko, forhøje den gældende selvrisiko, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan skriftligt vælge at opsige forsikringen fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Alm. Brand skal have skriftlig besked om det, inden ændringen træder i kraft. Efter en skade er anmeldt, har Alm. Brand nu (også) mulighed for at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen kan Alm. Brand vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår. /

4 Side 4 af 11 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? /- Forsikringen dækker med indtil kr for personskade og kr for skade på ting, herunder dyr for hver forsikringsbegivenhed. Afsnit 3. Udvidet hundeansvar Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr. for personskade kr. for skade på ting (herunder dyr) Dækningssummerne er forhøjet skade på figuranters beskyttelsespåklædning. skade på figuranters beskyttelsespåklædning eller skader, som hunden er skyld i i erhvervssammenhæng, f.eks. som vagthund eller rottehund. Forsikringen dækker fremover ikke skader, som hunden er skyld i i erhvervssammenhæng Hvalpeforsikring Er der i forbindelse med køb af en hvalp tegnet udvidet hundeansvar, vil hvalpen være forsikret ved en hvalpeforsikring. Hvalpeforsikringen er en livsforsikring, der kommer til udbetaling, hvis hvalpen dør eller ifølge dyrlægeerklæring må aflives som følge af hundesyge, leverbetændelse eller parvovirusdiarre, inden den er blevet vaccineret, eller dør eller må aflives som følge af et ulykkestilfælde, hvorved forstå en tilfældig, pludselig udefra kommende indvirkning med påviselig beskadigelse til følge. Hvalpeforsikringen ophører automatisk, når hvalpen er vaccineret, hvilket skal være sket, inden den er 14 uger gammel, men ophører under alle omstænndigheder efter den 14. leveuge. Erstatning udbetales med et beløb svarende til hvalpens købspris, dog højst med kr Når hvalpen er vaccineret imod hundesyge, leverbetændelse og parvovirusdiarre, vil der kunne tegnes syge- og ulykkesdækning for den, i tilknytning til syge og ulykkesdækningen vil der endvidere kunne tegnes livdækning. Er der i forbindelse med køb af en hvalp oprettet udvidet hundeansvar, er hvalpen forsikret af en hvalpeforsikring. Hvalpeforsikringen er en livsforsikring, der kommer til udbetaling, hvis hvalpen som følge af hundesyge, leverbetændelse eller parvovirus dør eller ifølge dyrlægeattest bliver påbudt aflivet, inden den er blevet vaccineret. Eller hvis hvalpen som følge af ulykkestilfælde dør eller ifølge dyrlægeattest bliver påbudt aflivet. Et ulykkestilfælde er en tilfældig, pludselig udefrakommende indvirkning med påviselig beskadigelse af legemet til følge. Ved knoglefraktur (brud på knogle) kræves kun, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse til følge. Hvalpeforsikringen ophører automatisk, når hvalpen er vaccineret, hvilket skal være sket, inden den er 14 uger gammel. Forsikringen ophører under alle omstændigheder efter hvalpens 14. leveuge. Erstatning udbetales med et beløb, der svarer til hvalpens købspris, dog højst med kr. En hvalpeforsikring dækker ikke hvalpe af egen avl, hverken i kennel eller ved stueopdræt. Forsikringen dækker nu sådan, at der ved brud på knogler kun kræves, at skadesårsagen skal være pludselig og med påviselig beskadigelse til følge. Hvalpeforsikring dækker ikke hvalpe af egen avl, hverken kennel eller stueopdræt.

5 Side 5 af 11 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? / Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er tegnet for 1-årige perioder og fortsætter, intil den af forsikringstager skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Efter enhver skade er forsikringstager berettiget til i indtil 1 måned efter erstatningens udbetaling eller efter afvisning af skaden skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel Forsikringen er oprettet for 1- årige perioder. og den fortsætter, indteil en af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varel til den forforfladsdag, der fremgår af policen Alm. Brand kan ændre forsikringen betingelser og /eller pris med 1 måneds varsel til en betalings dag. Kan forsikrings- tageren ikke godkende ændringerne, har denne ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen Efter en skade er anmeldt, kan begge parter indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen efter en skade er anmeldt, kan Alm. Brand indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter skaden er afvist og med mindst 14 dages varsel vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår. Det kan for eksempel ske ved at indføre en selvrisiko, forhøje den gældende selvrisiko, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan skriftligt vælge at opsige forsikringen fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Alm. Brand skal have skriftlig besked om det, inden ændringen træder i kraft. Efter en skade er anmeldt, har Alm. Brand nu (også) mulighed for at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen kan Alm. Brand vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår.

6 Side 6 af 11 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? /- Afsnit 4. Syge- og ulykkesdækning Ulykkedækningen Dækker ved ulykkestilfælde, dvs. en tilfældig, pludselig udefrakommende indvirkning med påviselig beskadigelse af legemet til følge, som f.eks. en påkørsel. Ved knoglefraktur (brud på knogle) skal skadeårsagen blot være pludselig og med en påviselig beskadigelse til følge. Forsikringen dækker nu sådan, at der ved brud på knogle kun kræves, at skadesårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse til følge Forsikringen dækker udgifter til aflivning, hvis aflivning sker i umiddelbar tilslutning til dækningsberettiget behandling af en syg eller tilskadekommen hund. Forsikringen dækker også udgifter til standardkremering. Forsikringen dækker ikke udgifter til urnekremering. Udgifter til aflivning, hvis aflivningen sker i umiddelbar tilslutning til behandling af en syg eller tilskadekommen hund samt standardkremering udgifter i forbindelse med fjernelse af reproduktionsorganer (f.eks. kastration og sterilisation) uanset årsag. Udgifter til kastration/sterilisation, hvis, kastration/sterilisation er medicinsk begrundet (psykiske lidelser og aggressivitet anses ikke som medicinsk begrundelse) længere dgifter i forbindelse med medicinsk begrundet fjernelse af reproduktionsorganer (f.eks. Kastration og sterilisation) Forsikringn dækker kæbe- og tandbehandling som følge af ulykkestilfælde (jf. ulykkesdefinition punkt 4.3.2) Udgifter til tandbehandling, hvis hundens tænder er blevet beskadiget ved ulykkestilfælde. Af ulykkesdefinitionen - en tilfældig, pludselig udefrakommende indvirkning med påviselig beskadigelse af legmet til følge Forsikringen dækker kejsersnit for hunde af racer, der normalt føder uden komplikationer, dog højst én gang og kun i tilfælde, hvor moderdyrets liv har været i fare. kejsersnit for hunde af racer, der er kendt for - ikke ualmindeligt - at skulle forløses ved kejsersnit som f.eks. Bostonterrier, Engelsk og Fransk Bulldog, udgifter i forbindelse med drægtighed, herunder ultralydsscanning, kejsersnit og fødselshjælp uanset årsag. længere udgifter til kejsersnit for hunde, der normalt føder uden komplikationer. Før var der dækning for højst et kejsersnit, men kun i tilfælde hvor moderdyrets liv har været i fare Udgifter til behandling af sygdomme, der kan vaccineres imod, som f.eks. Hundesyge, leverbetændelse, og parvovirusdiarre erstattes kun, hvis vaccination har fundet sted, resp. Er gentaget med 1-års intervaller. Forsikringen dækker udgifter til behandling af sygdomme, som hunden kan vaccineres imod, f.eks. hundesyge, leverbetændelse og parvovirus, hvis hunden er vaccineret ifølge de tidsintervaller, der er godkendt af lægemiddelstyrelsen for den pågældende vaccine.

7 Side 7 af 11 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? / Forsikringens dækningsmaksimum udgør kr. (indeks 2014) pr. forsikringsår. Erstatning udbetales med 60 % af de dækningsberettigede dyrlægeudgifter. Forsikringens maksimum udgør kr (index 2014) pr. forsikringsår. For forsikringen gælder en selvrisiko på kr. 300 pr. behandlingsperiode. En behanlingsperide omfatter 60 dage, regnet fra første dyrlægekonsultation. Erstatningen udbetales for hver behandlingsperiode med 80% af de dyrlægeudgifter der overstiger selvrisikoen. og skærpelse Dyrlægeudgifterne erstattes fremover med en mindre procentsats, men der fratrækkes ikke længere selvrisiko. Desuden udgår behandlingsperioden. Afhængig af udgifternes størrelse, kan det være en skærpelse eller en udvidelse. / Erstatning under 100 kr. udbetales ikke. og skærpelse Forsikringen har nu et erstatningsminimum på 100 kr. Har du derfor en dækningsberettiget dyrlægeregning på under 100 kr., udbetaler vi ingen erstatning. Forsikringen har ikke længere en selvrisiko på 300 kr. / Forsikringen er uden selvrisiko i øvrigt. Forbedring Forsikringen har ikke længere en selvrisiko på 300 kr Forsikringen dækker udredning af (undersøgelse for) allergi og udleverede eller anvendte allergener til hyposensibilisering én gang i hundens liv, inden for én behandlingsperiode på maksimum 12 måneder. Skræpelse Undersøgelse og behandling for allergi dækkes højst én gang i hundens liv i en begrænset periode på 12 måneder Forsikringen dækker udredning af (undersøgelse for) allergi og udleverede eller anvendte allergener til hyposensibilisering én gang i hundens liv, inden for én behandlingsperiode på maksimum 12 måneder. Undersøgelse og behandling for allergi dækkes højst én gang i hunden liv i en begrændset periode på 12 måneder Forsikringen dækker kemobehandling og stråling én gang i hundens liv inden for én behandlingsperiode på maksimum 6 måneder. Kemobehandling dækkes højst èn gang i hundens liv i en begrænset periode på 6 måneder Forsikringen dækker MR-scanning, CT-scanning, hjertescanning eller lignende én gang i hundens liv. Du/dyrlægen kan nu også vælge mellem MR-, CT- og hjertescanning eller ligende én gang i hundens liv.

8 Side 8 af 11 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? /- Afsnit 4. / 4.4. Hvad dækker forsikringen? rejser og transport i forbindelse med undersøgelse, behandling eller indlæggelse og kørsel, gebyrer og ekstraudgift pga. sygebesøg. Udgifter til rejser og transport i forbindelse med undersøgelse, behandling eller indlæggelse / Forsikringen dækker receptpligtig medicin, som dyrlægen anvender under en konsultation og under behandling på en klinik eller hospital og også udleveret medicin til efterbehandling. For at medicinen er dækket, skal skaden/lidelsen være dækningsberettiget, og medicinen være godkendt af Lægemiddelstyrelsen og/eller den Europæiske Lægemiddelkommission. Honorarer og gebyrer dækkes ikke medicin, herunder f.eks. insulin, som dyrlægen har udleveret eller ordineret til behandling af livslang sygdom, og honorarer og gebyrer i den forbindelse. Udgifter til udleveret eller ordineret medicin til løbendebehandling af diagnosticerede sygdomme/lidelser. Forsikringen dækker fremover også udleveret medicin til efterbehandling behandling/operation og kontrolundersøgelse i forbindelse med udviklingsforstyrrelser udviklingsforstyrrelser/-fejl, f.eks. osteochondrose (ocd), hofte- og albueledsdysplasi og lidelser, der er afledte af det. Forsikringen dækker ikke gigtforandringer på hunde under 4 år, medmindre de er opstået efter et ulykkestilfælde (jf. pkt ), der er omfattet af forsikringen. Udgifter til røntgenfotofrafering for hofteledsdysplasi og evt. behandling for hofteledsdysplasi og heraf afledte lidelser behandling/operation og kontrolundersøgelse i forbindelse med udviklingsforstyrrelser udviklingsforstyrrelser/-fejl, f.eks. osteochondrose (ocd), hofte- og albueledsdysplasi og lidelser, der er afledte af det. Forsikringen dækker ikke gigtforandringer på hunde under 4 år, medmindre de er opstået efter et ulykkestilfælde (jf. pkt ), der er omfattet af forsikringen. Udgifter ved behandling af osteochondrose og albueledsdysplasi genoptræning og lignende, uanset om det er udført eller ordineret af en dyrlæge. genoptræning og lignende.

9 Side 9 af 11 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? /- Udgifter ved behandling af erkendte arveligt betingede sygdomme/lidelser, herunder operative indgreb medfødte og/eller arveligt betingede sygdomme eller lidelser f.eks. navlebrok, kryptorchisme og udviklingsforstyrrelser som f.eks. osteochondrose (ledmus) udgifter i forbindelse med behandling/operation af arvelige øjenlidelser (Dansk Selskab for Veterinær Ophthalmologi, Arvelige øjensygdomme der bekæmpes i Danmark) f.eks. distichiasis/ektopiske cilier, entropion mv operation af diskusprolaps udgifter til undersøgelse og behandling/operation af patellaluxation (løse knæskaller) Udgifter til fjernelse af mælketænder eller behandling af tandkødsbetændelse. tyggeskader, fjernelse af mælketænder, forlænget blød gane, bidefejl/tandstillingsfejl og udgifter til rodbehandling og lignende. /skærpelse Kæbe og tandbehandling er kun dækket som følge af et ulykkestilfælde (j.f. ulykkesdefinition punkt 4.3.2). behandling af tandsygdomme og rodbehandling Udgifter til kosmetiske indgreb. plastiske og kosmetiske indgreb, herunder indgreb der søger at ændre, afhjælpe, forme eller korrigere, uanset om disse er racetypiske, fx udvidelse af næsebor, læbefolds- operation og fjernelse af overflødig hud udgifter til behandling af skader, der sker i erhvervsmæssig sammenhæng, f.eks. som vagthund eller rottehund guldakupunktur/-behandling udgifter i forbindelse med alternative behandlinger som f.eks. laserbehandling, kiropraktik, akupunktur og homøopati eller behandlinger som f.eks. fysioterapi og massage, også selvom det er udført eller ordineret af en dyrlæge.

10 Side 10 af 11 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? / amputation af lemmer og indsættelse af proteser, medmindre det er godkendt af Alm. Brand på forhånd organtransplantation.

11 Side 11 af 11 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? /- Begrænset livsforsikringssum udbetales, hvis hunden dør som følge af en sygdom, som den er vaccineret imod, og vaccinationen er gentaget med de af lægemiddelstyrelsen godkendte og korrekte tidsintervaller for den pågældende vaccine, eller hvis hunden dør ved ulykkestilfælde, hvorved forstås en tilfældig, pludselig udefrakommende indvirkning med påviselig beskadigelse af legemet til følge. Ved beskadigelse af hundens ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse til følge. Afsnit 5. Begrænset livdækning / Livforsikringssummen udbetales, hvis hunden som følge af hundesyge, leverbetændelse eller parvovirus dør eller i følge dyrlægeattet bliver påbudt aflivet. Det skal dokumenteres, at revaccination har fundet sted og er gentaget med de tidsintervaller, der er korrekte og godkendt af lægemiddelstyrrelsen for den pågældende vaccine Forsikringen dækker, hvis hunden som følge af ulykkestilfælde dør eller ifølge dyrlægeattest bliver påbudt aflivet, fordi den ikke vil kunne overleve følgerne af et ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig, pludselig udefrakommende indvirkning med påviselig beskadigelse af legemet til følge, som f.eks. en påkørsel. Ved knoglefraktur (brud på knogle) skal skadeårsagen blot være pludselig og med en påviselig beskadigelse til følge. Forsikringen dækker nu også, hvis din dyrlæge ifølge en attest bliver påbudt at aflive hunden, fordi den ikke vil kunne overleve følgerne af et ulykkestilfælde , hvis hvalpen er taget fra moderdyret før dens 8. leveuge. Afsnit 6. Fuldstændig livdækning, hvis hvalpen er taget fra moderdyret før dens 8. leveuge., hvis hvalpen er taget fra moderdyret før dens 8. leveuge. Afsnit 7. Lovpligtig hundeansvar for kenneler Dækningen bortfalder Afsnit 8. Udvidet hundeansvar for kenneler Dækningen bortfalder

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring DF20170-2 December 2013 vilkår for hundeforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF20170-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1

almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1 almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1 FAMILIEDYRSFORSIKRING - HUND FORSIKRINGSBETINGELSER NR. Hund for Livet 501-1 Forsikringen omfatter de

Læs mere

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 5 D Agria Liv 8 E Agria Brugshunde 9 F Agria

Læs mere

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014 Agria Smådyr og Fugle Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed

Læs mere

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring Vi hjælper dig når du har mest brug for det Katteforsikring Dyrekassen Danmarks Katteforsikring hjælper dig, når du har mest brug for det. Og det er ikke nær så dyrt, som du tror! Som katteejer har du

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere