Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring"

Transkript

1 Side 1 af 10 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser 6727 med de tilhørende ændringer. Dokumentet er en guide en hjælp til overblik. Dokumentet erstatter ikke forsikringsbetingelserne. Gamle betingelser 6727 Nye betingelser VP 1308 Hvad betyder det for dig? /- Afsnit 1. Fællesbestemmelser 1. Sikrede / 1.1 Hvem dækker forsikringen? Ansvarsforsikringen (afsnit 2 og 3) dækker den/de i policen nævnte antal hund(e). Syge- og ulykkesdækning (afsnit 4) samt livdækning (afsnit 5 og 6) omfatter den i policen nævnte hund, såfremt det fremgår af policen, at der er tegnet én eller flere af disse dækninger. Ansvarsforsikring (afsnit 2 og 3), sygeog ulykkedækning (afsnit 4) og livdækning (afsnit 5 og 6) omfatter den hund, der er nævnt i policen. Det fremgår af policen, hvilke af dækningerne der er valgt. Hvis der er specielle dækningsundtagelser på en eller flere dækninger, fremgår det af en eller flere klausuler på din police. Eventuelle forbehold kan være begrundet i tidligere sygdom eller skadeforløb. For at skabe overblik vil policen fremover kun omfatte én hund. Det betyder, at man fremover skal købe én forsikring pr. hund. 3. Anmeldelse af skade / 1.3. Ved skade Anmeldelse af skade på syge- og ulykkesdækning (afsnit 4), begrænset livdækning (afsnit 5) og fuldstændig livdækning (afsnit 6) skal ske til: Alm. Brand Midtermolen København Ø Telefon Telefax Anmeldelse af skade under afsnit 4 (syge- og ulykkesdækning) sker ved at indsende den originale, kvitterede dyrlægeregning påført policenummer. Dyrlægen skal tydeligt anføre sikker identitet af dyret tatoveringsnummer/chipnummer, race, navn, køn, alder), behandlingsdato, behandlingens og/eller undersøgelsens specificerede indhold samt diagnose. Skader under ansvarsdækningen (afsnit 2 og 3) anmeldes via - Mit Kundeoverblik - ved at logge ind med forsikringstagers Nem ID. Skader under syge- og ulykkedækning (afsnit 4) anmeldes via - Mit Kundeoverblik - ved at logge ind med forsikringstagers Nem ID. Følg vejledningen og vedhæft din dyrlægeregning. Har du ikke mulighed for at anmelde via Mit Kundeoverblik, er du velkommen til at ringe på telefon På regningen skal dyrlægen tydeligt anføre sikker identitet af dyret (tatoveringsnummer/chipnummer, race, navn, køn og alder), undersøgelses-/behandlingsdato, behandlingens og/eller undersøgelsens specificerede indhold og diagnose. Vi kan ikke udbetale erstatning, hvis der ikke fremgår en diagnose af regningen. Skader under begrænset livdækning (afsnit 5) og fuldstændig livdækning (afsnit 6) skal anmeldes til: Alm. Brand, Midtermolen København Ø Att. Dyreforsikring Telefon / Mail: Oplys altid skade-, police- eller cprnr., når du sender noget til os. I den nye forsikring er der tilføjet en beskrivelse af, hvordan du nemt og hurtigt anmelder skader på - "Mit kundeoverblik".

2 Side 2 af 10 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? / Det påhviler forsikringstager for egen regning at holde en syg eller tilskadekommen hund under dyrlægebehandling samt at sørge for vaccination og/eller smitteforebyggelse af den forsikrede hund, hvis en smitsom sygdom truer ifølge veterinærmedicinske og/eller Den Danske Dyrlægeforenings anbefaling. Dette gælder også hvis nye sygdomme skulle opstå. Forsikringstageren skal for egen regning selv sørge for, at en syg eller tilskadekommen hund kommer under dyrlægebehandling. Ligesom forsikringstageren også skal sørge for vaccination og/eller smitteforebyggelse af den forsikrede hund, hvis en smitsom sygdom truer ifølge veterinærmedicinsk fagkundskab og/eller, hvis Den Danske Dyrlægeforening anbefaler det. Det gælder også, hvis nye sygdomme skulle opstå. Retten til erstatning bortfalder, hvis forsikringstageren fravælger relevant veterinærfaglig anerkendt behandling. Retten til erstatning bortfalder, hvis du fravælger relevant dyrlægebehandling. 7. Regulering af præmie og summer / 1.7. Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko Præmien fastsættes efter den til enhver tid gældende tarif. Præmien for lovpligtig hundeansvar, udvidet hundeansvar, syge- og ulykkesdækning samt forsikringssummer anført i punkterne 18 og 20 reguleres i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen. Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. Indeksreguleringen finder sted efter nedenstående retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne Prisen reguleres fra førstkommende forfaldsdag Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og generelle selvrisici reguleres fra 1. januar. Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm. Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution. Prisregulering sker forsat på samme måde.

3 Side 3 af 10 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? /- 8. Forsikringens varighed og opsigelse / 1.8. Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er tegnet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil den af forsikringstager skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag, som fremgår af policens forside, eller hvis den lovpligtige ansvarsforsikring for hunden opsiges. Forsikringen er oprettet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil en af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den hovedforfaldsdag, der fremgår af policen. Det er nu også muligt for Alm. Brand at opsige hundeforsikringen med mindst 1 måneds varsel til hovedforfaldsdagen Efter anmeldt skade er forsikringstager berettiget til - indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden - at opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. Efter en skade er anmeldt, kan begge parter indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen efter en skade er anmeldt, kan Alm. Brand indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter skaden er afvist og med mindst 14 dages varsel vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår. Det kan for eksempel ske ved at indføre en selvrisiko, forhøje den gældende selvrisiko, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan skriftligt vælge at opsige forsikringen fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Alm. Brand skal have skriftlig besked om det, inden ændringen træder i kraft. Efter en skade er anmeldt, har Alm. Brand nu (også) mulighed for at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen kan Alm. Brand vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår. / Skifter hunden ejer og ny ejer fortsat ønsker hunden forsikret skal Alm. Brand have en meddelelse herom fra ny ejer inden 14 dage fra ejerskiftet. Alm. Brand er ikke forpligtet til at tegne ny begrænset liv, fuldstændig liv og syge- og ulykkesforsikring på uændrede vilkår til ny ejer. Alm. Brand kan vælge at tilbyde forsikringen på skærpede vilkår eller helt afslå at fortsætte forsikringen. Skifter hunden ejer, og ønsker den nye ejer at videreføre forsikringen, og kan forsikringen oprettes på samme vilkår som den tidligere forsikring, bortfalder karenstiden. Karenstiden bortfalder på Syge- og ulykkesdækningen ved ejerskifte, når Alm. Brand opretter forsikringen på samme vilkår.

4 Side 4 af 10 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? /- Afsnit 2. Lovpligtig hundeansvar 14. Forsikringssummer / 2.3. Forsikringssummer Forsikringen dækker med indtil kr for personskade og kr for skade på ting, herunder dyr for hver forsikringsbegivenhed. Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr. for personskade kr. for skade på ting (herunder dyr) Dækningssummerne er forhøjet. 15. Medforsikret / 2.4 Medforsikret Hundehvalpe er medforsikret, så længe de opholder sig hos moderdyret og ikke er over 4 måneder gamle. Hundehvalpe er ansvarsforsikrede, så længe de opholder sig hos moderdyret og ikke er over 14 uger gamle. Fristen for, hvornår hundehvalpe er medforsikret, er nedsat fra 4 måneder til 14 uger. Afsnit 3. Udvidet hundeansvar 17. / 3.2. Hvad dækker forsikringen ikke? skade på figuranters beskyttelsespåklædning. skade på figuranters beskyttelsespåklædning eller skader, som hunden er skyld i i erhvervssammenhæng, f.eks. som vagthund eller rottehund. Forsikringen dækker fremover ikke skader, som hunden er skyld i i erhvervssammenhæng. 19. Hvalpeforsikring / 3.4. Hvalpeforsikring Er der i forbindelse med køb af en hvalp tegnet udvidet hundeansvar, vil hvalpen være forsikret ved en hvalpeforsikring. Hvalpeforsikringen er en livsforsikring, der kommer til udbetaling, hvis hvalpen dør eller ifølge dyrlægeerklæring må aflives som følge af hundesyge, leverbetændelse eller parvovirusdiarre, inden den er blevet vaccineret, eller dør eller må aflives som følge af et ulykkestilfælde, hvorved forstås en tilfældig, pludselig udefrakommende indvirkning med påviselig beskadigelse af legemet til følge. Ved beskadigelse af hundens ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse til følge. Hvalpeforsikringen ophører automatisk, når hvalpen er vaccineret, hvilket skal være sket, inden den er 14 uger gammel, men ophører under alle omstændigheder efter den 14. leveuge. Erstatning udbetales med et beløb svarende til hvalpens købspris, dog højst med kr Er der i forbindelse med køb af en hvalp oprettet udvidet hundeansvar, er hvalpen forsikret af en hvalpeforsikring. Hvalpeforsikringen er en livsforsikring, der kommer til udbetaling, hvis hvalpen som følge af hundesyge, leverbetændelse eller parvovirus dør eller ifølge dyrlægeattest bliver påbudt aflivet, inden den er blevet vaccineret. Eller hvis hvalpen som følge af ulykkestilfælde dør eller ifølge dyrlægeattest bliver påbudt aflivet. Et ulykkestilfælde er en tilfældig, pludselig udefrakommende indvirkning med påviselig beskadigelse af legemet til følge. Ved knoglefraktur (brud på knogle) kræves kun, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse til følge. Hvalpeforsikringen ophører automatisk, når hvalpen er vaccineret, hvilket skal være sket, inden den er 14 uger gammel. Forsikringen ophører under alle omstændigheder efter hvalpens 14. leveuge. Erstatning udbetales med et beløb, der svarer til hvalpens købspris, dog højst med kr. En hvalpeforsikring dækker ikke hvalpe af egen avl, hverken i kennel eller ved stueopdræt. Forsikringen dækker nu sådan, at der ved brud på knogle kun kræves, at skadesårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse til følge. Hvalpeforsikring dækker ikke hvalpe af egen avl, hverken i kennel eller ved stueopdræt.

5 Side 5 af 10 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? /- Afsnit 4. Syge- og ulykkesdækning 20. Forsikringssum og selvrisiko / 4.1. Forsikringssum og selvrisiko Forsikringens dækningsmaksimum udgør kr kr. (indeks 2014) pr. forsikringsår. Erstatning udbetales med 80 % af de dækningsberettigede dyrlægeudgifter fratrukket selvrisiko på kr. 300,- pr. behandlingsperiode En behandlingsperiode omfatter 60 dage, regnet fra første dyrlægekonsultation Der fratrækkes en selvrisiko pr. diagnose for hver behandlingsforløb. Behandling af flere sygdomme i samme konsultation eller behandlingsforløb udløser således en selvrisiko for hver sygdom Forsikringens dækningsmaksimum udgør kr. (indeks 2014) pr. forsikringsår. Erstatning udbetales med 60 % af de dækningsberettigede dyrlægeudgifter Forsikringen er uden selvrisiko i øvrigt. og skærpelse Dyrlægeudgifterne erstattes fremover med en mindre procentsats, men der fratrækkes ikke længere selvrisiko. Desuden udgår behandlingsperioden. Afhængig af udgifternes størrelse, kan det være en skærpelse eller en udvidelse. / Erstatning under kr. 50,- overføres til præmiekonto og fratrækkes automatisk næste års præmie. Erstatning under 100 kr. udbetales ikke. og skærpelse Forsikringen har nu et erstatningsminimum på 100 kr. Har du derfor en dækningsberettiget dyrlægeregning på under 100 kr., udbetaler vi ingen erstatning. Forsikringen har ikke længere en selvrisiko på 300 kr. / Forsikringen er udens selvrisiko i øvrigt Forsikringen har ikke længere en selvrisiko på 300 kr. 22. Forsikringen dækker / 4.3. Dækninger Sygeforsikringen dækker dyrlægeudgifter ved nødvendig undersøgelse og behandling af en syg eller tilskadekommen hund. Ulykkesforsikringen dækker ved ulykkestilfælde, hvorved forstås en tilfældig, pludselig udefrakommende indvirkning med påviselig beskadigelse af legemet til følge. Ved beskadigelse af hundens ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse til følge Ulykkedækningen Dækker ved ulykkestilfælde, dvs. en tilfældig, pludselig udefrakommende indvirkning med påviselig beskadigelse af legemet til følge, som f.eks. en påkørsel. Ved knoglefraktur (brud på knogle) skal skadeårsagen blot være pludselig og med en påviselig beskadigelse til følge. og skærpelse Forsikringen dækker nu sådan, at der ved brud på knogle kun kræves, at skadesårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse til følge.

6 Side 6 af 10 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? /- 22. Forsikringen dækker / 4.4. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker receptpligtig medicin som anvendes af dyrlægen under konsultation og behandling på klinik eller dyrehospital. Forsikringen dækker receptpligtig medicin, som dyrlægen anvender under en konsultation og under behandling på en klinik eller hospital og også udleveret medicin til efterbehandling. For at medicinen er dækket, skal skaden/lidelsen være dækningsberettiget, og medicinen være godkendt af Lægemiddelstyrelsen og/eller den Europæiske Lægemiddelkommission. Honorarer og gebyrer dækkes ikke. Forsikringen dækker fremover også udleveret medicin til efterbehandling Forsikringen dækker kastration/sterilisation, hvis det er medicinsk begrundet ved f.eks. diabetes (sukkersyge), pyometra (livmoderbetændelse), prostatasygdomme (blærehalskirtelsygdomme), tumorsygdomme i testis (testikler), vagina (skede), livmoder og æggestokke kastration/sterilisation som forebyggende operation/behandling f.eks. sterilisation i forbindelse med fjernelse af mammaetumorers (mælkekirteltumorers) og ved falsk drægtighed. udgifter i forbindelse med fjernelse af reproduktionsorganer (f.eks. kastration og sterilisation) uanset årsag. Der er ikke længere dækning for udgifter i forbindelse med medicinsk begrundet fjernelse af reproduktionsorganer (f.eks. Kastration og sterilisation) Forsikringen dækker kejsersnit for hunde af racer, der normalt føder uden komplikationer, dog højst én gang og kun i tilfælde, hvor moderdyrets liv har været i fare ultralydsscanning med henblik på drægtighedsundersøgelse kejsersnit for hunde af racer, der er kendt for - eller hvor det ikke er ualmindeligt - at skulle forløses ved kejsersnit som f.eks. Bostonterrier, Engelsk og Fransk Bulldog. udgifter i forbindelse med drægtighed, herunder ultralydsscanning, kejsersnit og fødselshjælp uanset årsag. længere udgifter til kejsersnit for hunde, der normalt føder uden komplikationer. Før var der dækning for højst et kejsersnit, men kun i tilfælde hvor moderdyrets liv har været i fare.

7 Side 7 af 10 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? / Forsikringen dækker øjenlidelser i og omkring øjet, når dette skyldes ulykkestilfælde (jf. ulykkesdefinition punkt 22), tilskadekomst, glaucom (grøn stær), pannus (øjenlidelser, hvor hornhinden gradvis dækkes af pigment, blodkar og celler) og hornhindesår. Alle udgifter med relation til entropion (indadkrængning af øjenlåg) og ektropion (udadkrængning af øjenlåg) dækkes kun for hunde, der er fyldt 2 år. Kirurgiske indgreb på øjne eller øjennære områder f.eks. ætsning, skrabning af blinkhinder og conjunktiva (øjets bindehinde), samt behandling og operation af cherry eye (fremfald af tårekirtlen på blinkhindens inderside) dækkes kun på hunde, der er fyldt 2 år. Forsikringen dækker øjenlidelser i og omkring øjet. Kirurgiske indgreb på øjne eller områder i nærheden af øjne, f.eks. ætsning, skrabning af blinkhinder og conjunctiva (øjets bindehinde). Behandling og operation af cherry eye (fremfald af tårekirtlen på blinkhindens inderside) dækkes kun på hunde, hvor symptomerne er opstået, efter at hunden er fyldt 2 år. Forsikringen dækker nu øjenlidelser, uden at der er krav om, at det skyldes ulykkestilfælde. Ved indadkrænging af øjenlåg (Entropion) og udadkrængning af øjenlåg (ektropion) er der sket en præcisering, da lidelserne er arvelige og dermed ikke dækket jf. pkt Forsikringen dækker nu også kirurgiske indgreb på øjne på hunde under 2 år Forsikringen dækker diagnostisk røntgenfotografering, kontrastundersøgelse, elektrokardiografi, endoskopi, artroskopi, termografi, ultralydsscanning. Forsikringen dækker diagnostisk røntgenfotografering, kontrastundersøgelse, elektrokardiografi, endoskopi, artroskopi og ultralydsscanning. termografi Forsikringen dækker led- og lednære operationer som følge af ulykkestilfælde (jf. ulykkesdefinition punkt 22) og kun på hunde, der er fyldt 2 år. Patellaluxation (knæskalsforstuvning/forvridning) dækkes kun på hunde under 2 år med sunde og normale led, og kun når dette skyldes ulykkestilfælde (jf. ulykkesdefinitionen punkt 22). Patellaluxation dækkes højst 2 gange i hundens liv. Andre knæ-, led- og ledbåndsoperationer dækkes højst 2 gange i hundens liv, led- og lednære operationer (herunder artroskopi) på hunde under 2 år. Ligeledes dækkes ikke hvis årsagen skyldes lidelser/sygdomme der har været symptomgivende inden 2 år og/eller kan relateres direkte eller indirekte til fejludvikling Forsikringen dækker led- og lednære operationer og udredning i forbindelse med dem, dog højst 2 gange i hundens liv med maks. erstatning på kr. pr. tilfælde udgifter til undersøgelse og behandling/operation af patellaluxation (løse knæskaller). og skærpelse Vedr Forsikringen dækker ledog lednære operationer og udredning uden begrænsning for hundens alder og krav om ulykkestilfælde. Operation og udredning dækkes højst to gange i hundens liv med maks kr. pr. tilfælde. Vedr udgifter til undersøgelse og behandling/operation af patellaluxation. / Forsikringen dækker undersøgelse og operation for diskusprolaps dog højst 1 gang i hundens liv operation af diskusprolaps på gravhunde Forsikringen dækker undersøgelse for diskusprolaps (operation dækkes ikke) operation af diskusprolaps. længere operation af diskusprolaps (Har tidligere været dækket én gang i hundens liv).

8 Side 8 af 10 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? / Forsikringen dækker guldakupunktur/behandling dog højst 2 gange i hundens liv guldakupunktur/behandling på grund af albue- og hofteledsdysplasi (led hvor ledskålen ikke er dyb nok) og anden ikke dækningsberettiget sygdom/lidelse. guldakupunktur/-behandling. guldakupunktur/-behandling. (Har tidligere været dækket 2 gange i hundens liv) Forsikringen dækker genoptræning f.eks. massage, svømmetræning, waterwalking, fysioterapi og løbebåndstræning, når dette er dyrlægeordineret i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst dækkes dog højst 1 gang i hundens liv indenfor én behandlingsperiode på maksimum 6 måneder. genoptræning og lignende, uanset om det er udført eller ordineret af en dyrlæge. genoptræning og lignende (Har tidligere været dækket én gang i hundens liv) Forsikringen dækker MR- scanning, dog højst 1 gang i hundens liv. Forsikringen dækker MR-scanning, CT-scanning, hjertescanning eller lignende én gang i hundens liv. Du/dyrlægen kan nu også udover MRscanning, vælge mellem CT-, hjertescanning og lignende én gang i hundens liv. 23. / 4.5. Hvad dækker forsikringen ikke? medicin som dyrlægen har udleveret eller ordineret på recept til viderebehandling samt recepthonorar. medicin, herunder f.eks. insulin, som dyrlægen har udleveret eller ordineret til behandling af livslang sygdom, og honorarer og gebyrer i den forbindelse. Forsikringen dækker nu udleveret medicin til efterbehandling, dog dækker forsikringen ikke medicin, der er ordineret til behandling af livslang sygdom alle former for foder hjælpemidler medicinske bade samt midler mod lus, lopper og andet utøj udgifter til behandling mod orm, vitamin- og mineralbehandling samt kosttilskud udgifter til vaccination forebyggende undersøgelse og behandlinger. Sundhedseftersyn og undersøgelse med henblik på attestudstedelse. undersøgelse og behandling der ikke er i direkte relation til sygdom eller ulykke, som eksempler kan nævnes: - Diverse honorarer og gebyrer, f.eks. i forbindelse med udleveret medicin. - Sundhedsundersøgelse, vaccination og undersø-gelse med henblik på attestudstedelse. - Alle former for foder, hjælpemidler, håndkøbspræparater, tilbehør. - Medicinske bade. - Undersøgelse og behandling for endo- og ektoparasitter, herunder orm, lus, lopper, flåter. - Vitamin-, mineralbehandling og kosttilskud. - Udgifter i forbindelse med urnekremering. undersøgelse og behandling, der ikke er i direkte relation til sygdom eller ulykke.

9 Side 9 af 10 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? / forebyggende undersøgelse og behandlinger. Sundhedseftersyn og undersøgelse med henblik på attestudstedelse. fjernelse af analkirtler. fjernelse af analkirtler, da det er en forebyggende behandling tandsygdomme, herunder f.eks. tandrensning, tandbylder, caries, komplikationer til tandsten, paradentose, fjernelse af mælketænder samt forlænget blød gane og bidefejl. tyggeskader, fjernelse af mælketænder, forlænget blød gane, bidefejl/tandstillingsfejl og udgifter til rodbehandling og lignende. undersøgelse og behandling af tænder og mundhule i øvrigt (bortset fra de tilfælde, der er nævnt i pkt ) Forsikringen dækker fremover ikke udgifter til rodbehandling. Det er også præciseret, at tyggeskader ikke er dækket alle hudsygdomme hos racerne Shar Pei, Mastino Napolitano, Fransk Bulldog, Engelsk Bulldog, Amerikansk Bulldog, Chow Chow, West Highland White Terrier og Schæfer, dog dækkes behandling af hudsygdomme forårsaget af ektoparasit angreb (snylter som lever uden på hundens krop). Forsikringen dækker hudsygdomme ens for alle racer. Det betyder, at dækningen udvides for de racer, der er nævnt i pkt udgifter til behandling af skader, der sker i erhvervsmæssig sammenhæng, f.eks. som vagthund eller rottehund. Forsikringen dækker fremover ikke skader, der sker i erhvervsmæssig sammenhæng. Afsnit 5. Begrænset livdækning 26. Forsikringen dækker / 5.1. Hvad dækker forsikringen? Begrænset livsforsikringssum udbetales, hvis hunden dør som følge af en sygdom, som den er vaccineret imod, og vaccinationen er gentaget med de af lægemiddelstyrelsen godkendte og korrekte tidsintervaller for den pågældende vaccine, eller hvis hunden dør ved ulykkestilfælde, hvorved forstås en tilfældig, pludselig udefrakommende indvirkning med påviselig beskadigelse af legemet til følge. Ved beskadigelse af hundens ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse til følge. Forsikringen dækker, hvis hunden som følge af ulykkestilfælde dør eller ifølge dyrlægeattest bliver påbudt aflivet, fordi den ikke vil kunne overleve følgerne af et ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig, pludselig udefrakommende indvirkning med påviselig beskadigelse af legemet til følge, som f.eks. en påkørsel. Ved knoglefraktur (brud på knogle) skal skadeårsagen blot være pludselig og med en påviselig beskadigelse til følge. Forsikring dækker nu også, hvis din hund ifølge en attest bliver påbudt aflivet, fordi den ikke vil kunne overleve følgerne af et ulykkestilfælde. 27. / 5.2 Hvad dækker forsikringen ikke? , hvis hvalpen er taget fra moderdyret før dens 8. leveuge. Forsikringen dækker nu ikke, hvis hvalpen er taget fra moderdyret før dens 8. leveuge.

10 Side 10 af 10 Gamle betingelser Nye betingelser - VP 1308 Hvad betyder det for dig? /- Afsnit 6. Fuldstændig livdækning 28. Forsikringen dækker / 6.1. Hvad dækker forsikringen? dør som følge af hundesyge, leverbetændelse eller parvovirusdiarre, hvis ikke det kan dokumenteres, at revaccination har fundet sted og er gentaget med de af lægemiddelstyrelsen godkendte og korrekte tidsintervaller for den pågældende vaccine, 29.2 aflives som følge af psykiske lidelser og/eller aggressivitet, 29.3 spondylose, osteochondrose, albueledsdysplasi, hofteledsdysplasi (led, hvor ledskålen ikke er dyb nok) eller andre arveligt betingede sygdomme/lidelser eller som følge af nedsat anvendelighed i øvrigt, 29.4 dør eller må aflives på grund af komplikationer, der måtte opstå som følge af eller under behandling for en sygdom eller lidelse, der ikke omfattes af forsikringen, 29.5 dør eller må aflives som følge af en sygdom, lidelse eller skade, som hunden var lidende af eller havde pådraget sig før forsikringens ikrafttrædelse, uanset at den først er konstateret efter ikrafttrædelsen., hvis hvalpen er taget fra moderdyret før dens 8. leveuge. Erstatningsvurdering på Fuldstændig livdækning følger betingelserne for Syge- og ulykkedækningen. Det betyder, at skaden/sygdommen skal være dækningsberettiget på Syge- og ulykkedækningen for at kunne udløse en eventuel erstatning på Fuldstændig livdækning., hvis hvalpen er taget fra moderdyret før dens 8. leveuge. Erstatning på Fuldstændig livdækning er betinget af, at skaden eller sygdommen er dækningsberettiget på Syge- og ulykkesdækningen.

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 11 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 12 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Betingelser. Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar. Syge- og ulykkesdækning. Begrænset livdækning. Fuldstændig livdækning.

Betingelser. Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar. Syge- og ulykkesdækning. Begrænset livdækning. Fuldstændig livdækning. Betingelser Hundeforsikring Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar Syge- og ulykkesdækning Begrænset livdækning Fuldstændig livdækning Hundeforsikring Nr 6727 Indholdsfortegnelse Side 2 Afsnit 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01. Indholdsfortegnelse. 1. Fællesbestemmelser. 4. Forsikringsbetingelser for hundesygeforsikring

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01. Indholdsfortegnelse. 1. Fællesbestemmelser. 4. Forsikringsbetingelser for hundesygeforsikring Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser 1.1 Sikrede 2 1.2 Geografisk område 2 1.3 Forsikringens betaling og gebyrer 2 1.4 Regulering af præmie og forsikringssummer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P50 Betingelser 110210 Side Fællesbetingelser... 2 1 Præmiens betaling

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Ulykkesforsikring Hundeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Hund-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE A. SYGEFORSIKRING FOR HUNDE 1 1.0 Hvilke hunde dækkes 1 2.0 Hvor dækker

Læs mere

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01 Forsikringsbetingelser P52-01 Hundeforsikringens hvem hvad hvor? 1 1. Hvem omfatter forsikringen? 2 2. Hvor dækker forsikringen? 2 3. Hvad omfatter og dækker forsikringen? 2 Skade 11 10. Skadebehandling

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Udvidet dækning...4 3 Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Kæledyrsforsikring til hund

Kæledyrsforsikring til hund Kæledyrsforsikring til hund Betingelser nr. 32-4 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTHund 01-07-13 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-03

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-03 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Hund-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - SYGEFORSIKRING FOR HUNDE 1 1. Hvilke hunde dækkes 1 2. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Kæledyrsforsikring til kat

Kæledyrsforsikring til kat Kæledyrsforsikring til kat Betingelser nr. 33-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for

Læs mere

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring DF20170-2 December 2013 vilkår for hundeforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF20170-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning

Læs mere

Vilkår for Hundeforsikring

Vilkår for Hundeforsikring Vilkår for Hundeforsikring 6570-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 01.05.2016 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 HUNDEANSVARSFORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 Sikrede personer... 4 1.1 Forsikret hund... 4 1.2 Dækningsområde...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

hundesygeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-01 Maj 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

hundesygeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-01 Maj 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst hundesygeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-01 Maj 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring Vi hjælper dig når du har mest brug for det Katteforsikring Dyrekassen Danmarks Katteforsikring hjælper dig, når du har mest brug for det. Og det er ikke nær så dyrt, som du tror! Som katteejer har du

Læs mere

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres

Læs mere

Vilkår for Hundeforsikring

Vilkår for Hundeforsikring Vilkår for Hundeforsikring 090-001/2013 Hundens Forsikring 1 Selandia Forsikring FORSIKRINGSVILKÅR HUNDEFORSIKRING Hundeansvar Figurantdækning Hundesyge- og ulykkesforsikring Forsikringsvilkår nr. 090-001/2013

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

DF20180-2 December 2013. vilkår for katteforsikring

DF20180-2 December 2013. vilkår for katteforsikring DF20180-2 December 2013 vilkår for katteforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF20180-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hesteforsikring. Nr. HE 1407. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hesteforsikring. Nr. HE 1407. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Hesteforsikring Betingelser Nr. HE 1407 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Hund Forsikringsbetingelser nr. 14G4

Hund Forsikringsbetingelser nr. 14G4 Hund Forsikringsbetingelser nr. 14G4 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Vilkår for Katteforsikring

Vilkår for Katteforsikring Vilkår for Katteforsikring 6580-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hund

Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser nr. 14T4 Gælder fra 19.02.215 TJM 517 (01.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/30 Tjenestemændenes Forsikriing Hund Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014 Agria Hund Gælder fra 01.01.2014 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004 Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151004 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Hundeforsikring afsnit 15-16 Side 6 3. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1

almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1 almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1 FAMILIEDYRSFORSIKRING - HUND FORSIKRINGSBETINGELSER NR. Hund for Livet 501-1 Forsikringen omfatter de

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hund

Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser nr. 14T4 Gælder fra 19.02.2015 TJM 517-1 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/30 Tjenestemændenes Forsikriing Hund

Læs mere

Agria Altid Hundeforsikring

Agria Altid Hundeforsikring Agria Altid Hundeforsikring Tryghed hele livet... Gælder fra 1. januar 2017 VIGTIGT: Agria Altid Hundeforsikring kan kun tegnes, hvis din hund er under 4 måneder på nytegningstidspunktet! Agria skaber

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012 Agria Hund Gælder fra 01.01.2012 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Betingelser. Hesteforsikring. Nr. 9075. Hesteforsikring

Betingelser. Hesteforsikring. Nr. 9075. Hesteforsikring Betingelser Hesteforsikring Hesteforsikring Nr 9075 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Forsikringens omfang 3 12 Geografisk område 3 13 Risikoforandring og ejerskifte 3 14 Anmeldelse af

Læs mere

Kat Forsikringsbetingelser nr. 1405

Kat Forsikringsbetingelser nr. 1405 Kat Forsikringsbetingelser nr. 1405 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER

M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER FORSIKRINGSOVERSIGT FOR HUND OG KAT 2017 Dyrlægemagasinets Forsikringsoversigt 2017 HUND 2017 Agria Dyreforsikring Alm. Brand Codan Lovpligtig ansvarsforsikring Med

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011 Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kat

Forsikringsbetingelser for Kat Forsikringsbetingelser for Kat Forsikringsbetingelser nr. 14T5 Gælder fra 19.02.2015 TJM 516-1 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/26 Tjenestemændenes Forsikring Kat Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Min

Agria Hundeforsikring. Min Agria Hundeforsikring Min Gælder fra 01.01.2017 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2016

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2016 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2016 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303

Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303 Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303 Aftalegrundlag Forsikringen består af din forsikringsaftale (police), eventuelle forsikringsaftaletillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Katteforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hund

Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser nr. 14T4 Gælder fra 19.02.2015 TJM 1404-1 (02.18) 2/29 TJM Forsikring Hund Forsikringsbetingelser nr. 14T4 Din hundeforsikring består af din police/

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2016 HUND 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere