Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling"

Transkript

1 52 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr Originalartikel Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling The contact person system How does it work? A study at a children s hospital unit uu Background: The contact person system which was established in 2009 is intended to ensure optimal coherence during the in- or out-hospitalization, thus increasing the patient s feeling of security during the course. Studies have shown that an evaluation of the implementation of the contact person system is needed. Aim: The objective is to study the perception of the contact person system partly by the parents of hospitalized children and partly by the hospital employees at a paediatric hospital unit. Methods: Qualitatively structured and focus group interviews were carried out. Seven parents of hospitalized children and nine hospital employees participated. All interviews were analysed. Results: The analysis showed that the parents of the infant inpatients showed no perception of coherence whereas the parents of the infant outpatients perceived partial coherence. The employees expressed having had different experiences with the contact person system, but none of them were satisfied with the quality of the system. Conclusion: The quality of the contact person system requires improvement and execution. Keywords: Contact person system, interviews, paediatric, qualitative, coherence. Chalotte Fagan og Marianne Vámosi Introduktion Kontaktpersonordningen bygger på en del af økonomiaftalen for 2005 imellem Regeringen og de daværende amter (1), men da kontaktpersonordningen ved udgangen af 2006 ikke var blevet implementeret i samme høje grad på alle danske hospitaler (1), blev kontaktpersonordningen den 1. januar 2009 lovfæstet som en del af sundhedsloven og fremgår nu af sundhedslovens kapitel 23a (2). Ved dette studies gennemførelse i efteråret 2009 blev de danske hospitaler derfor ved lov forpligtiget til at tilbyde alle patienter en kontaktperson, når en indlæggelse strakte sig ud over 24 timer eller ved en fortløbende ambulant behandling (2). I Den Danske Kvalitetsmodels standard for kontaktpersonordningen er det beskrevet, at der skal udpeges en sundhedsfaglig kontaktperson for at sikre sammenhæng og koordinering i patientforløbet under indlæggelse og i ambulante forløb (3). Formålet med kontaktpersonordningen er at skabe kvalitet, sammenhæng og tryghed under indlæggelse og i ambulante forløb (1). Kontaktpersonen skal koordinere de sundhedsfaglige ydelser og informere patienten om indlæggelse og behandling (1). Derudover skal patienten informeres om, hvortil han/hun skal rette henvendelse ved spørgsmål eller problemer, og hermed vil der skulle blive frigjort tid for personalet (4). Hospitalsafdelingerne skal selv udarbejde retningslinjer for kontaktpersonens funktion, opgaver og ansvar på den enkelte afdeling (3). Retningslinjerne skal ifølge standarden bl.a. indeholde følgende:

2 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr At den sundhedsfaglige kontaktperson er direkte involveret i patientforløbet (dvs. medvirker ved levering af en eller flere sundhedsfaglige ydelser i forløbet). At der er udpeget en sundhedsfaglig kontaktperson senest 24 timer efter indlæggelsen. At den sundhedsfaglige kontaktperson sikrer, at udskrivelsen planlægges. At der for ambulante patienter med mere end ét ambulant besøg er udpeget en sundhedsfaglig kontaktperson. At navnet på den sundhedsfaglige kontaktperson er oplyst til patienten både mundtligt og skriftligt (eksempelvis visitkort). At patienten har fået oplyst, hvad ordningen indebærer. At funktionen som sundhedsfaglig kontaktperson ved fravær og i forbindelse med overflytning overdrages. (3). Yderligere beskriver standarden, at såvel ledere som medarbejdere skal kende og anvende retningslinjen (3). Kontaktpersonordningen på de danske sygehuse Der er tidligere udført undersøgelser omkring kontaktpersonordningen på fortrinsvis kirurgiske og medicinske hospitalsafdelinger i Danmark (5-7). Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse iværksatte i 2008 en undersøgelse, der dels havde til formål at identificere barrierer for hensigtsmæssig anvendelse af tid og ressourcer på sundhedsområdet, dels havde til formål at identificere mulighederne for at reducere uhensigtsmæssigt tidsforbrug (5). Undersøgelsen omfattede samtaler med 230 ledere og medarbejdere fra forskellige hospitalsspecialer og administrative enheder. Resultatet af undersøgelsen viste, at kravet om kontaktpersontilknytning ikke havde ændret stort ved arbejdsgangene på hospitalsafdelingerne (5). Patienterne kunne fortsat komme i kontakt med medarbejderne ved behov, men patienterne kunne ikke være sikre på at kunne komme i kontakt med egen kontaktperson (5). Derfor oplevede ledelse og medarbejdere ingen reel effekt af kontaktpersonordningen, men derimod at kontaktpersonordningen blev en falsk tryghed hos patienterne (5). Såvel ledelsen som medarbejderne opfordrede til, at ordningen kun omfattede særligt komplekse og langvarigt indlagte patientgrupper, og at udleveringen af visitkort og dokumentationen skulle afskaffes for at spare på medarbejdernes tid (5). En anden undersøgelse blev gennemført i 2008 af Region Syddanmarks Center for Kvalitet. Undersøgelsen omfattede 107 patienter og 110 medarbejdere fra fire kirurgiske og medicinske sengeafdelinger (6). Resultaterne fra denne undersøgelse viste, at mere end halvdelen af medarbejderne oplevede at være velinformerede om kontaktpersonens rolle og ansvar, men kun 17 ud af de 110 medarbejdere oplevede reel mulighed for at varetage funktionen og ansvaret som kontaktperson (6). Ud af de 107 patienter, som deltog i undersøgelsen, oplevede 77 patienter en høj grad af sammenhæng under indlæggelsen. Dog var kun 25 af de 107 patienter vidende om, at de havde en kontaktperson tilknyttet, og 13 af disse 25 patienter oplevede, at kontaktpersonen havde haft en stor betydning for indlæggelsen (6). Den tredje undersøgelse, som her nævnes, er den landsdækkende undersøgelse i 2009 af patientoplevelser, som omfattede ambulante patienter og indlagte patienter (7). Resultatet af undersøgelsen viste, at 75,1 % af de indlagte patienter og 74,5 % af de ambulante patienter, der havde haft mere end ét fortløbende besøg i ambulatoriet, havde oplevet at have haft én eller flere kontaktpersoner tilknyttet (7). Undersøgelsen viste desuden, at de patienter, som kun havde haft én kontaktperson, vurderede forløbet med kontaktpersonerne og de sammenhængende patientforløb mere positivt end de patienter, som havde haft flere kontaktpersoner tilknyttet (7). Fælles for de tre studier var et generelt ønske

3 54 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr om, at loven om kontaktpersonordningen burde justeres mod en bedre balance imellem lovgivning og de reelle muligheder for at kunne leve op til denne som medarbejder. Én mulighed kunne være at afgrænse loven til kun at omfatte komplekse eller langvarige patientforløb (5-7). Kontaktpersonens betydning på en børneafdeling Når et barn indlægges på en børneafdeling i Danmark, medindlægges barnets forældre, oftest dog kun den ene. Kontaktpersonen på en børneafdeling har derfor ansvaret for de opgaver, som ligger i kontaktpersonens funktionsområde for patienten (barnet), men i lige så høj grad ansvaret for at medinddrage den medindlagte forælder. Barnets indlæggelse kan for forældrene være en ukendt situation i nye omgivelser, og indlæggelsen kan derfor medføre en ændret forældrerolle (8). Den medindlagte forælder kan føle sig usikker, utryg, bekymret, ensom og stresset over barnets indlæggelse (8-9), og det kan være vanskeligt at bevare rollen som beslutningstager under barnets indlæggelse (8). En undersøgelse på en svensk børneafdeling viste, at medindlagte forældres evner til og mulighed for at tage beslutninger omkring barnet er meget forskellig. Barnets indlæggelse er en ny situation, hvor mange forældre kan opleve manglende handlekraft. For at understøtte forældrenes handlekraft og rollen som ressourceperson er det væsentligt, at kontaktpersonen kommunikerer åbent og fører en tæt dialog med forældrene (8). En arbejdsgruppe fra et dansk hospital har beskrevet vigtigheden af at medarbejderne styrker de medindlagte forældres ressourcer og handlekraft igennem inddragelse af forældrene i behandlingen, plejen og de beslutninger, der træffes (10). Forældreinddragelsen er en forudsætning for, at forældrene kan udgøre den trygge base, som børnene har brug for under indlæggelsen (10). I et andet svensk studie er betydningen af forældreinddragelse ved et barns indlæggelse blevet undersøgt (9). Studiet viste, at veldefinerede retningslinjer og rutiner for forældreinddragelse i plejen af barnet under indlæggelsen var til fordel for barnet, medarbejderne samt den medindlagte forælder, som fik en langt vigtigere rolle i forhold til handlinger og beslutninger omkring barnet. Endelig viste studiet, at forældreinddragelse i plejen medførte mindre arbejdsbelastning for medarbejderne (9). På baggrund af ovenstående studier kan det antages, at tæt kommunikation og dialog imellem de medindlagte forældre, det indlagte barn og kontaktpersonen gavner alle parter positivt. For at sikre relationen imellem forældrene og barnet under indlæggelsen må kontaktpersonordningen derfor være ekstra vigtig på en børneafdeling. Formålet med kontaktpersonordningen er tryghed omkring barnets indlæggelse ved hjælp af et højt informationsniveau og en klar koordinering. Det vil imidlertid være interessant at undersøge, hvorledes kontaktpersonordningen fungerer, efterleves og ikke mindst, hvordan den opleves af de involverede parter. Da kontaktpersonordningen i 2009 ikke tidligere var blevet evalueret på en børneafdeling, var fokus i denne undersøgelse, hvordan kontaktpersonordningen fungerede netop her. Formål Formålet med undersøgelsen var at evaluere kontaktpersonordningen på en børneafdeling i Danmark belyst fra såvel de medindlagte forældres som fra medarbejdernes synsvinkel. Undersøgelsen tog udgangspunkt i følgende to forskningsspørgsmål: Hvordan fungerer og efterleves kontaktpersonordningen på en børneafdeling? Hvordan opleves kontaktpersonordningen af

4 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr de medindlagte forældre og medarbejderne på en børneafdeling? Formålet med artiklen er at formidle undersøgelsens vigtigste resultater, således at disse kan bidrage til eksisterende viden og medvirke til udvikling af kontaktpersonordningen som en del af Den Danske Kvalitetsmodel. Metode Den kvalitative interviewundersøgelse blev udført i efteråret 2009 ud fra syv stadier: Tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering, som foreskrevet af Kvale & Brinkmann (11). Tematisering Inden udarbejdelsen af denne undersøgelse blev en grundig litteratursøgning af den tilgængelige viden, der fandtes omkring kontaktpersonordningen, tilvejebragt. Der blev udarbejdet en søgestrategi, som indeholdte relevante databaser og identificering af relevante søgeord. Da undersøgelsens problemstilling ligger indenfor det sundhedsvidenskabelige og sygeplejefaglige område, blev det valgt at benytte følgende elektroniske databaser til litteratursøgning: Pubmed, Cinahl, PsycINFO, The Cochrane Library og SweMed+. Desuden blev der søgt litteratur i følgende danske online tidsskrifter: Ugeskrift for Læger, Sygeplejersken og Dagens Medicin. Søgeordene blev identificeret ud fra undersøgelsens formål. Men da samme begreb kunne opleves beskrevet med forskellige ord fra én artikel til en anden, blev den elektroniske database SweMed+ ikke kun anvendt til at søge artikler i, men også anvendt til at identificere andre lignende søgeord til de søgeord, der blev identificeret ud fra undersøgelsens formål. Derfor fremgår det af Tabel 1, at der blev identificeret flere forskellige engelske søgeord ud fra de enkelte danske søgeord. For at kunne identificere den litteratur, som blev anset for relevant for undersøgelsens formål, blev der anvendt enkelte inklusions- og eksklusionskriterier. Inklusionskriterier: At litteraturen omhandlede medindlagte forældres og medarbejderes oplevelser med kontaktpersonordningen på en børneafdeling. eller At litteraturen omhandlede medindlagte forældres oplevelse af sammenhæng på en børneafdeling. Eksklusionskriterier: At litteraturen var skrevet på andre sprog end engelsk, norsk, svensk eller dansk. At litteraturen omhandlede kulturer, der ikke kunne sammenlignes med de forhold, der er på de danske børneafdelinger. Tabel 1. Oversigt over identificerede danske og engelske søgeord. Søgeord dansk engelsk Kontaktpersonordningen Kontaktperson Oplevelsen af sammenhæng Pædiatri Medindlagte forældre Contact arrangement Contact Contact nurse Nurse-patient relationship Professional-patient relationship Sense of coherence Peadiatric Pediatrics Pediatric nursing Parents of hospitalized children

5 56 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr At litteraturen omhandlede den neonatale del af det pædiatriske hospitalsspeciale. At litteraturen var publiceret for mere end 15 år siden. Design Undersøgelsen havde et eksplorativt design, hvor de medindlagte forældres og medarbejdernes oplevelser med kontaktpersonordningen blev kortlagt på baggrund af en åben interviewguide, der tog udgangspunkt i undersøgelsens formål og fulgte op på de interviewedes svar, således at nye dimensioner af kontaktpersonordningen kunne afdækkes (11). Da fokusgruppeinterview er velegnede til eksplorative undersøgelser (11), blev undersøgelsen udarbejdet som fokusgruppeinterview, hvor dette var muligt. De interviewdeltagere, som ikke havde mulighed for at deltage i et fokusgruppeinterview, men som i øvrigt ønskede at deltage i undersøgelsen, blev alternativt tilbudt et individuelt interview. Interviewdeltagere Interviewundersøgelsen bestod af fokusgruppeinterviews såvel som individuelle interview. Deltagerne var dels medindlagte forældre til børn i alderen 0-15 år med akutte eller kroniske sygdomme, dels medarbejdere på en børneafdeling. Fokusgruppeinterview Der blev udført to fokusgruppeinterview. Det ene fokusgruppeinterview omfattede tre medindlagte forældre og det andet fokusgruppeinterview omfattede ni medarbejdere. Individuelle interview Der blev udført fire individuelle interview med fire medindlagte forældre. Fordelingen af indlæggelsestiden for de i alt syv deltagende medindlagte forældre Indlæggelsestiden for de deltagende indlagte forældre og deres børn fordelte sig således, at to forældre havde været indlagt i to dage, én forælder i tre dage, én forælder i otte dage og én forælder i ni dage. En enkelt forælder fulgte sit barn under en åben indlæggelse. En enkelt forælder medvirkede i barnets længere ambulante forløb. Kriterier for interviewdeltagelse Undersøgelsen indebar følgende deltagelseskriterier: Den medindlagte forælder skulle være over 18 år, patienten (barnet) skulle have været indlagt i minimum 24 timer på sengeafdelingen, eller have deltaget i mere end ét ambulant besøg under samme forløb. At deltagerne (forældre og medarbejdere) kunne forstå og tale dansk, da interviewene skulle foregå på dansk. At medarbejderne havde en uddannelsesmæssig baggrund som sygehjælper, socialog sundhedsassistent eller sygeplejerske. Ud fra disse kriterier kunne de medarbejdere deltage, som havde tid og lyst. Interview Interviewdeltagerne fik inden interviewet udleveret skriftlig information om undersøgelsens emne og formål, om deltagernes anonymitet og frivillighed i deltagelse af undersøgelsen. Deltagerne blev informeret om interviewerens baggrund, forudsætninger samt formålet med undersøgelsen. Det blev understreget, at alle deltagernes oplevelser havde stor betydning og derfor var vigtige for interviewet og for undersøgelsen som helhed. Interviewguiden blev justeret under interviewene i takt med, at intervieweren tilegnede sig ny viden eller havde behov for at spørge uddybende ind til de oplevelser, som interviewdeltagerne beskrev (11). Transskribering For at øge reliabiliteten og for at transskriptionerne skulle fremstå så tæt på de oprindelige interview som muligt, blev interviewene optaget på en digital lydoptager og herefter transskriberet så tæt på det talte sprog som muligt (11).

6 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr Navne og steder blev ændret i transskriptionerne, så interviewdeltagernes anonymitet og fortrolighed var sikret (11). Analyse Analysen af interviewene blev udarbejdet på baggrund af en hermeneutisk meningsfortolkning (11), hvor den kontinuerlige frem- og tilbagegående proces imellem de enkelte dele og helheden til stadighed åbnede mulighed for en dybere forståelse af meningen med det, som interviewdeltagerne fortalte (11). For at fremme forståelsen af interviewdeltagernes fortælling blev analysen af interviewene udarbejdet igennem en teoretisk forståelse (11). Den teoretiske forståelse tog udgangspunkt i: Loven om kontaktpersonordningen (2) Den Danske Kvalitetsmodels standard for kontaktpersonordningen (3). For at gøre transskriberingen overskuelig (11), blev transskriberingen struktureret og organiseret ud fra de nøglebegreber, som de to teoretiske rammer indeholder. Verifikation Undersøgelsens validitet, reliabilitet og generalisérbarhed refererer til hhv. styrken, troværdigheden og overførbarheden af de resultater, som undersøgelsen medførte (11). Undersøgelsens verificering inddrages senere i artiklens diskussionsafsnit. Rapportering Undersøgelsens resultater vil blive præsenteret igennem udvalgte citater, der kan bidrage til, at læseren får et indtryk af interviewenes indhold (11). Det vil være de tydeligst udtrykte citater, som vil blive anvendt i rapporteringen, hvis flere interviewdeltagere har delt samme synspunkt. Ved gengivelsen af citaterne er symbolet ( ) anvendt for udeladelse af tekst i citaterne. Interviewspørgsmålene er ikke gengivet i artiklen, trods dette anbefales (11). Dette er valgt, da flere spørgsmål gav anledning til, at interviewdeltagerne selv vendte tilbage til og kunne svare på tidligere spørgsmål. Etiske overvejelser Oplysningerne i undersøgelsen er gjort anonyme og derfor kan interviewdeltagerne ikke identificeres. Undersøgelsen er ifølge lov om behandling af personoplysninger ikke omfattet af anmeldelsespligt og blev derfor ikke anmeldt til Datatilsynet (12). Der blev indhentet mundtlig tilladelse fra afdelingsledelsen på den pågældende børneafdeling til gennemførelse af undersøgelsen. Deltagerne blev mundtligt og skriftligt informeret om undersøgelsens emne, formål, frivillig deltagelse, anonymitet samt om mulighed for afbrydelse af deltagelse på ethvert tidspunkt af undersøgelsen. For at sikre deltagernes anonymitet i undersøgelsens materiale blev navne og andre personfølsomme oplysninger slettet. Ifølge Helsinki-deklarationen bør umyndige personer ikke omfattes af forskning, medmindre denne er nødvendig for at forbedre mindreårige forsøgsgruppers helbredstilstand og hvis forskningen ikke er mulig at gennemføre på myndige personer (13). I denne undersøgelse var det forældre og medarbejderes oplevelser og synspunkter, som blev undersøgt. Derfor var det ikke nødvendigt at lade børn indgå i undersøgelsespopulationen (11). Resultater Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i to afsnit: Det første afsnit vil indeholde resultater, hvor de medindlagte forældres oplevelser med kontaktpersonordningen præsenteres. Her vil det fremgå, om de medindlagte forældre har haft en kontaktperson tilknyttet, og hvorvidt de medindlagte forældre har haft en oplevelse af sammenhæng under indlæggelsen.

7 58 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr Det andet afsnit vil præsentere resultater omhandlende medarbejdernes oplevelser med kontaktpersonordningen. Her vil det fremgå, hvordan medarbejderne oplever at være i rollen som kontaktperson, og hvilke forventninger de har til at skulle varetage funktionen som kontaktperson. De medindlagte forældres oplevelser med kontaktpersonordningen Flertallet af de medindlagte forældre oplevede hverken at have haft en kontaktperson tilknyttet ej heller at have modtaget nogen form for information om kontaktpersonordningen, som sundhedslovens kapitel 23a (2) og Den Danske Kvalitets Models standard for kontaktpersonordningen foreskriver (3). ( ) jeg ved ikke, hvem vores kontaktperson er. ( ) hvad er en kontaktperson? Enkelte medindlagte forældre oplevede at have en kontaktperson tilknyttet eller kontinuitet i de medarbejdere, som tilså barnet, hvilket var med til at give forældrene en sammenhæng i indlæggelsesforløbet. Én forælder, som var medindlagt i et ambulant forløb, oplevede sammenhæng og var desuden den eneste af de interviewede, som var tilknyttet en kontaktperson. Det er dejligt, at man ved, hvem man skal gå til. Denne kontaktperson var læge, og trods oplevet sammenhæng efterlyste denne forælder en kontaktperson fra plejegruppen. Det ville være vigtigt at have begge dele. Den forælder, som var medindlagt i et åbent indlæggelsesforløb, oplevede kontinuitet blandt de medarbejdere, som tilså deres barn på sengestuen. Det har været rigtig trygt, og jeg har haft de samme mennesker hele tiden. Det er meget rart, at det er den samme, så man ikke skal fortælle den dér samme historie om, hvad der er sket. De øvrige medindlagte forældre oplevede ikke sammenhæng og kontinuitet. Indlæggelsesforløbet blev oplevet ustruktureret og uden kontinuitet, da det var forskellige medarbejdere, som kom på stuen til familien. Det ville være dejligt, hvis man havde én, som kender det hele ( ) vi får forskellige sygeplejersker og forskellige læger, de kan ikke rigtig forstå, hvad vi mener og hvordan vi har det. Også for barnets skyld ( ) han skal vide, hvem der er der for ham. Flere forældre havde endda oplevet, at medarbejdere havde givet forskellige forklaringer på de samme spørgsmål, som forældrene havde stillet dem. De kommer med forskellige resultater alle sammen. Forældrene oplevede manglende kontinuitet og dialog imellem medarbejderne, samt at medarbejderne viste utilstrækkelig indsigt i barnets sygehistorie og journal, hvilket forældrene udtrykte som værende frustrerende. Man føler ikke, at man bliver hørt nok. Det er sådan lidt hen over hovedet på mig. Det er lidt frustrerende. Samtidig oplevede forældrene, at der kunne være barrierer, der skulle overvindes, når forældrene ofte måtte henvende sig til forskellige medarbejdere med problemer. ( ) Jeg synes, det er lidt svært at gå til en ny sygeplejerske hver eneste dag, hvis man har et eller andet. Den eneste forælder, som havde haft en kontaktperson tilknyttet, udtrykte tryghed ved at vide, hvor han/hun skulle henvende sig ved behov, og tryghed, ved at det var de samme medarbejdere, som var omkring barn og forældre. Jeg synes, det er dejligt, at man ved, hvem man skal gå til. Og så skal man ikke til at forklare det samme hver gang. Alle de medindlagte forældre mente, at det ville give et godt overblik, hvis der var en tavle på afdelingen med navn og foto af den kontaktperson, der var tilknyttet det enkelte barn, og hvornår kontaktpersonen igen forventedes tilbage i afdelingen. Medarbejdernes oplevelser med kontaktpersonordningen På baggrund af interviewene med medarbejderne viste det sig, at størstedelen af medarbejderne ikke huskede overhovedet at have været kontakt-

8 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr person: Jeg oplever ikke, at jeg er kontaktsygeplejerske. Jeg oplever det heller ikke så meget i forhold til sygeplejersken, men mere, at det er lægen. De medarbejdere på børneafdelingen, som blev interviewet, oplevede, at det var afdelingssygeplejersken, som blev tilknyttet som patienternes kontaktperson ved indlæggelse, og at det var afdelingssygeplejerskens visitkort, som medarbejderne blev bedt om at udlevere til de medindlagte forældre. ( ) Når vi modtager børn, så udleverer vi jo et visitkort, hvorpå afdelingssygeplejersken er angivet som kontaktperson. Det er jo bare et navn. Det er én, de aldrig nogen sinde ser. Medarbejderne havde ikke selv deres egne visitkort, som de kunne udlevere til forældrene. Dog var medarbejderne enige om, at det ikke var til gavn for de indlagte børn og deres medindlagte forældre at have afdelingssygeplejersken tilknyttet som kontaktperson, da denne ikke er i direkte kontakt med patienterne. Altså, jeg giver ikke meget for en ordning, som kun er af navn, men ikke er af gavn. Medarbejderne forventede, at de i rollen som kontaktperson: Ville føle sig meget mere forpligtigede som kontaktperson, end hvis de ikke var kontaktperson. ( ) Nu står mit navn der og så forpligtiger det måske lidt. Ville opleve større ansvarlighed i det enkelte patientforløb: Det kan godt være, at man, i stedet for at se frem på dagen, den dag man er der, ville begynde at tænke ugen ud, altså på en helt anden måde, end man ellers ville gøre. Ville opleve større forventninger fra såvel patienter, medindlagte forældre og kolleger i rollen som kontaktperson på baggrund af den større patientindsigt og dermed som ekspert. ( ) Man skal passe på, altså at man ikke sætter for høje forventninger. ( ) Kan det overhovedet lade sig gøre at leve op til ( ), hvor end vi gerne ville, så regner de jo med, jamen, hun ved bare alt. Ville opleve en større tilknytning til barn og forældre igennem et grundigt kendskab til patienten. ( ) Det dér med at kende familien og kende dens baggrund og få det ind i en større sammenhæng og forstå, hvorfor var det, de reagerede så voldsomt, eller hvorfor var det, de sagde sådan der. Det er, når man kender dem bedre, så kan man ligesom få det ind i en sammenhæng. Medarbejderne havde lyst til at påtage sig opgaven som kontaktperson, men oplevede samtidig, at rollen blev vanskeliggjort og forsinket på grund af skiftende vagter og manglende kontinuitet i vagtplanlægningen. Jeg har det også sådan, at jeg vil heller ikke begynde at sætte mig ind i alt muligt, hvis jeg ved, at jeg alligevel ikke kommer i morgen ( ) så skriver man det til de andre ( ) det er dét, der gør én frustreret, synes jeg i forhold til, at man gerne vil være en kontaktperson. Hvis man alligevel ikke synes, at man er det. Enkelte medarbejdere havde oplevet at være kontaktperson, men kun sjældent og udelukkende i situationer hos børn med længere indlæggelsesforløb eller med kronisk lidelse. Dog havde alle medarbejdere oplevet, både før og efter kontaktpersonordningens indførelse, nødvendigheden af at fokusere på og prioritere børn samt medindlagte forældre ved kroniske og lange indlæggelsesforløb. Denne prioritering skyldtes dog ikke indførelsen af kontaktpersonordningen, men en generel holdning om, at disse børn og deres forældre havde særlige behov for og krav på kontinuitet. Derfor oplevede medarbejderne ikke, at indførelsen af kontaktpersonordningen havde gjort en forskel ved de lange indlæggelsesforløb. De lange kroniske forløb, der synes jeg helt klart, at det fungerer. Og der havde vi ordningen i forvejen. Det fremgik via interviewene med medarbejderne, at kontaktpersonordningen blev opfattet som værende unødvendig ved de korte indlæg-

9 60 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr gelsesforløb, da forældrene her mest er optaget af det syge barn og den uvante situation, som en indlæggelse er. Flere medarbejdere vurderede derfor, at tilfældige informationer, pjecer og visitkort om kontaktpersonordningen ville kunne forvirre mere end gavne. Der er så meget nyt de skal forholde sig til. Alle mulige praktiske ting, ( ), og så får man stukket en masse pjecer i hånden. Altså, det ville bringe mere forvirring. Dog oplevede medarbejderne, at nogle indlæggelsesforløb var blevet mere komplekse end først antaget, og først langt inde i forløbet blev det opdaget, at der manglede en kontaktperson, hvor der kunne have været behov for en kontaktperson tidligere i forløbet. ( ) Jeg oplever, at vi får nogle komplekse forløb, og så lige pludselig så siger vi, hov, vi skal da have koblet en kontaktperson på, hvor vi egentligt er ret langt henne i forløbet, og hvor man kunne have brugt det før. Medarbejderne udtrykte behov for en præcis funktionsbeskrivelse for kontaktpersonen. ( ) Det giver selvfølgelig anledning til nogle frustrationer i forhold til, hvad er det egentligt, at man som kontaktperson skal varetage. Samt et ønske om en mere sammenhængende vagtplanlægning for at sikre et bedre forløb med barn og forældre. Diskussion Diskussionen af undersøgelsen vil i det følgende blive præsenteret i to afsnit. I det første afsnit vil undersøgelsens anvendte metode diskuteres. Her vil metodens generalisérbarhed, reliabilitet og validitet diskuteres. I det andet afsnit vil undersøgelsens resultater blive diskuteret dels i forhold til de undersøgelser, der tidligere er udført dels i forhold til kontaktpersonordningen (5-7), dels i forhold til patientgruppen på en børneafdeling (8-10), samt i forhold til Crafoords teori om relationsbehandlingen (14). Diskussion af undersøgelsens metode Efter vores opfattelse var det en styrke for undersøgelsens resultater at inddrage interview med såvel forældrene til det indlagte barn som medarbejderne, da mange forhold om kontaktpersonordningen på denne måde kunne belyses bredere og mere nuanceret fra begge parter i samme undersøgelse. Undersøgelsens generalisérbarhed og reliabilitet må være begrænset, dels på baggrund af det begrænsede antal forældre og medarbejdere, dels på baggrund af at kun én enkelt børneafdeling deltog i undersøgelsen ud af mange (11). Omvendt foreligger der ingen viden som antagelse om, at andre forældre og medarbejdere på andre børneafdelinger ville udtrykke andre synspunkter om deres oplevelse af kontaktpersonordningen efter sundhedslovens hensigt (2) og Den Danske Kvalitetsmodels standard (3). Interviewer som subjekt påvirker naturligvis resultatet, men undersøgelsen har været forsøgt udført så stringent og loyalt i forhold til analysen af interview som muligt. Disse forbehold taget i betragtning, er det vores overbevisning, at resultaterne er troværdige. Diskussion af undersøgelsens resultater Denne undersøgelses resultater har påvist, at sundhedslovens kapitel 23a (2) og Den Danske Kvalitetsmodels standard for kontaktpersonordningen (3) ikke er implementeret på den børneafdeling, som har medvirket i denne artikel. Medarbejdernes oplevelse af den manglende information om kontaktpersonens funktion, som både denne undersøgelse og en tidligere udført undersøgelse viser (6), kan være årsag til, at medarbejderne ikke oplever sig selv i rollen som kontaktperson, samt årsag til, at mange patienter ikke er bevidste om, at de har en kontaktperson tilknyttet (6-7) og ikke er bevidste om, at kontaktpersonordningen eksisterer. Når medarbejdere efterspørger information om en kontaktpersons funktion, kan der sås tvivl om, hvorvidt medarbejderne er gjort bekendte

10 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr med afdelingens retningslinjer for kontaktpersonordningen, og hvorvidt afdelingens retningslinjer er fyldestgørende i forhold til medarbejdernes behov samt kravene fra Den Danske Kvalitetsmodels standard for kontaktpersonordningen (3). Den svenske psykiater og psykoanalytiker Clarence Crafoord har beskrevet den relation, der opstår imellem en patient og en kontaktperson (14). Her beskriver Crafoord netop, at der hviler et stort ansvar på afdelingsledelsen for at opmuntre og skabe en forståelse for behovet af en kontaktpersonordning og for at skabe rammerne for, at kontaktpersonordningen kan fungere efter hensigterne. Kontaktpersonordningen kan ikke fungere, hvis ikke den først og fremmest respekteres, understøttes og erkendes i systemet (14). Dette understøttes af Den Danske Kvalitetsmodels standard for kontaktpersonordningen (3), som beskriver, at det er afdelingsledelsens ansvar, at der udarbejdes en fyldestgørende retningslinje, som beskriver, hvilke opgaver og forventninger der ligger i funktionen som kontaktperson på den enkelte afdeling. Ligeledes er det afdelingsledelsen ansvar at gøre medarbejderne bekendte med retningslinjen og at motivere medarbejderne til at anvende denne. Fælles for denne undersøgelse og de tre tidligere udførte undersøgelser (5-7) var et generelt ønske om, at loven om kontaktpersonordningen skulle justeres mod en bedre balance imellem lovgivning og de reelle muligheder for at kunne leve op til rollen som kontaktperson. Én mulighed kunne være at afgrænse loven til kun at omfatte komplekse eller langvarige patientforløb (5-7). Dette er til dels sket, da der siden denne artikels udarbejdelse er sket en ændring i sundhedslovens kapitel 23a, således at loven nu foreskriver, at en patient først skal have en kontaktperson tilknyttet, når patienten har været indlagt i mere end to dage (2). Patienter med særlige behov skal dog fortsat have en kontaktperson tilknyttet, selvom behandlingsforløbet kun strækker sig over 1-2 dage (2). Én anden mulighed kunne være, at arbejdsplanerne tilrettelægges, så medarbejderne har flere sammenhængende vagter, og så medarbejderne ikke flyttes rundt imellem de forskellige afsnit på den enkelte afdeling. På denne måde ville medarbejderne have større mulighed for sammenhængende patientforløb, og patienterne kunne opleve, at kontaktpersonen reelt fysisk er til rådighed og ikke blot er et tilfældigt navn på et visitkort. Kravet om kontaktpersonens fysiske tilstedeværelse understøttes af Crafoord (14). Crafoord omskriver funktionen som kontaktperson til relationsbehandlingen og opdeler relationsbehandlingen i tre faser: en indledningsfase, en bearbejdningsfase og en slutfase (14). For at kunne opfylde funktionen som kontaktperson og for at kunne skabe den udviklende fortrolighed med patienten, som kan være med til at skabe fundamentet for et sammenhængende indlæggelsesforløb, er det nødvendigt, at kontaktpersonen er med i alle tre faser (14). Hvis medarbejderne som i denne undersøgelse oplever, at det er vanskeligt at leve op til formålet med kontaktpersonordningen om at skabe sammenhæng i patientforløbet, da medarbejderne ikke har mulighed for at være til stede hos de medindlagte forældre og deres indlagte børn i alle indlæggelsens faser, kan det medføre, at medarbejderne undlader at knytte sig som kontaktperson for patienterne. Denne problemstilling kunne løses ved, at kontaktpersonen fra indlæggelsestidspunktet informerer den tilknyttede medindlagte forælder og barnet om rammerne for tiden til samarbejdet med familien samt informerer om fridage og øvrigt fravær som skiftende vagter m.m. (14). I denne samtale kunne medarbejderen ligeledes informere den medindlagte forælder om kontaktpersonordningen, samt hvad den medindlagte forælder kan forvente af kontaktpersonordningen, og hvilke forventninger kontaktpersonen har til den medindlagte forælder (14). Dette, suppleret med en fyldestgørende retningslinje, som beskriver en kontaktpersons funktion og

11 62 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr ansvar, kan tænkes at være med til at afstemme det pres, som medarbejderne oplever i funktionen som kontaktperson på børneafdelingen. Denne information kan yderligere medvirke til en oplevelse af forudsigelighed, troværdighed og tryghed hos de medindlagte forældre allerede fra begyndelsen af indlæggelsen (14). Såvel denne artikels resultater og tidligere undersøgelser (8-10) har påvist den store betydning, som den tætte og åbne dialog mellem forældrene og kontaktperson har. Ikke mindst under indlæggelse har børn brug for forældre med ressourcer til at udgøre en tryg base. Derfor bør de medindlagte forældre inddrages i indlæggelsesforløbet og få grundig information om behandlingsforløbet. For at sikre at den medindlagte forælder opnår en sådan effekt af kommunikationen med kontaktpersonen, er det vigtigt, at der er en gennemgående medarbejder, som har overblikket over indlæggelsen og et grundigt kendskab til familiens behov. Her viser både denne undersøgelse og tidligere udførte undersøgelser (6-7) den positive effekt på patienternes oplevelse af sammenhæng, når én og kun én navngiven kontaktperson er tilknyttet. Crafoord beskriver dette ved, at en indlæggelse er en uvant situation, hvor funktionen som kontaktperson for en patient er en proces, hvor der hele tiden sker en udvikling af forholdet imellem patienten og kontaktpersonen (14). Kontaktpersonen bør derfor se sig selv som vigtig for den medindlagte forælder og bør tro på, at det gør en forskel for den medindlagte forælder at have en kontaktperson (14). Konklusion Denne undersøgelse har påvist betydningen af relationen til én medarbejder (kontaktpersonen), således at den medindlagte forælder opnår oplevelsen af at blive lyttet til samt oplevelsen af, at kontaktpersonen har et grundigt kendskab til familien og det samlede indlæggelsesforløb. På baggrund af artiklens resultater kan det antages, at den nuværende dokumentation af kontaktpersonordningen, som består af halvårlige opgørelser med baggrund i en journalaudit (15), ikke er fyldestgørende. Den nuværende oversigt giver et overblik over andelen af patienter, som under en indlæggelse eller i et ambulant forløb har fået tildelt en kontaktperson på den enkelte afdeling. Den halvårlige dokumentation viser dog ikke, hvem kontaktpersonen er, og viser ikke, hvorvidt forældrene til barnet har opnået den ønskede sammenhæng og kontinuitet i deres møde med børneafdelingen. Da undersøgelsens resultater viser, at det har en betydning for de medindlagte forældre at have én gennemgående medarbejder tilknyttet, mener vi, at kontaktpersonordningen er et vigtigt redskab, der kan medvirke til, at børn og medindlagte forældre oplever sammenhæng under en indlæggelse eller i det ambulante forløb. Dette er den første undersøgelse til at beskrive samt evaluere kontaktpersonordningen på en børneafdeling i Danmark og understreger nødvendigheden af den fortsatte diskussion om implementering samt evaluering af kontaktpersonordningen på de danske sygehuse. Sygeplejerske, cand.scient.san., publ. Chalotte Fagan Ejersmindevej Lunderskov Mobil Sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d., adjunkt Marianne Vámosi Institut for Folkesundhed Sektion for Sygepleje, Campus Emdrup Tuborgvej 164, bygning B 2400 København NV

12 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr Litteratur 1. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om fødevarer. (Besøgt 4.april 2012) 2. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bekendtgørelse af sundhedsloven. (Besøgt 2. februar 2010) 3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. DUT-notat vedr. udkast til lov om sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Besøgt 10.december 2010) 4. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Sundhedsfaglig kontaktperson (2/3). (Besøgt 4. april 2012) 5. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Afbureaukratisering på det regionale sundhedsområde: Forenklingsforslag kortlagt i projekt vedrørende scanning af barrierer for effektiv opgavevaretagelse. (Besøgt 20. april 2012). 6. Lindegaard BR, Qvist P. Kontaktpersonordningen fra navn til gavn? Ugeskr Læger 2010;172: Enheden for Brugerundersøgelser. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). (Besøgt 20. april 2012) 8. Hallström I, Runeson I, Elander G. An observational study of the level at which parents participate in decisions during their child s hospitalization. Nurs Ethics 2002;9: Ygge BM, Lindholm C, Arnetz J. Hospital staff perceptions of parental involvement in paediatric hospital care. J Adv Nurs 2006;53: Andersen KV, Blix C, Kjærgaard H, Hertz P, Madsen SA et al. Fremtidige faciliteter til behandling og pleje af syge børn og unge på Rigshospitalet. København; (Besøgt 19. juni 2012). www. rigshospitalet.dk 11. Kvale S, Brinkmann S. Interview introduktion til et håndværk. København: Hans Reitzels Forlag; Justitsministeriet. Vejledning om anmeldelse i henhold til kapitel 12 i lov om behandling af personoplysninger. (Besøgt 30. april 2012). www. retsinformation.dk 13. Verdenslægeforeningen. Helsinki-deklarationen. København: Lægeforeningen. (Besøgt 15. juni 2012) Crafoord C. Udviklende fortrolighed. Tanker om kontaktpersonfunktionen. København: Hans Reitzels Forlag; Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kontaktpersonordningen på sygehuse. (Besøgt 30. oktober 2012)

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på MEDICINSK HEPATO-GASTROENT. AFD. V Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4A Børnemodtagelsen - RRA Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem a rstyrrelser Tak for tiden Fordi tiden er vigtig En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem ...kultur er noget der tages for givet, og styrer handlinger uden at være genstand

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Kontaktpersonordningen fra navn til gavn? Overlæge Peter Qvist Oversygeplejerske Birthe Lindegaard Center for Kvalitet - RSD

Kontaktpersonordningen fra navn til gavn? Overlæge Peter Qvist Oversygeplejerske Birthe Lindegaard Center for Kvalitet - RSD Kontaktpersonordningen fra navn til gavn? Overlæge Peter Qvist Oversygeplejerske Birthe Lindegaard Center for Kvalitet - RSD Formål At undersøge Om indlagte patienter oplever at få den service/de ydelser

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafsnit V08 Karkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 TEMAMØDE: Patienten i centrum under indlæggelsen Den 26. august 2015 kl. 15-17 Specialkonsulent Trine Østerbye Rimdal 1 Baggrund

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

I gode hænder? Enheden for Brugerundersøgelser. En kvalitativ analyse af patienters oplevelser af sammenhæng, tryghed og kontaktpersoner

I gode hænder? Enheden for Brugerundersøgelser. En kvalitativ analyse af patienters oplevelser af sammenhæng, tryghed og kontaktpersoner Enheden for Brugerundersøgelser I gode hænder? En kvalitativ analyse af patienters oplevelser af sammenhæng, tryghed og kontaktpersoner Enheden for Brugerundersøgelser Frederiksberg Hospital Nordre Fasanvej

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på A7 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel. Regionshospitalet Randers

Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel. Regionshospitalet Randers Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel Regionshospitalet Kvalitetsstrategi i Region Midt Defineret af regionens lederforum for kvalitet med afsæt i regionens sundhedsplan 4 strategispor Akkreditering

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M3 Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse 1 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse v/ Afdelingsleder Morten Freil Evalueringskonsulent Rikke Gut 2 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Læs mere