Beregning af forventet pensionsopsparing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af forventet pensionsopsparing"

Transkript

1 Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest fordelagtige produkt (hvor alle produkter indenfor både bank og forsikring potentielt kan analyseres) for kunden, forstået som det produkt, der giver den højeste prognosticerede pensionsformue på pensionstidspunktet baseret på en konkret beregning, og som kan rummes indenfor kundens subjektive risikovillighed, idet alle produkter er klassificeret i én ud af 7 risikogrupper. Rådgivningssystemerne BEDSTpension Expert og BEDSTpension ADVICE er beregnet til rådgivning i en opsparingsfase. Med meget kort tid til pensionsalderen anbefales kunderne i stedet en nedsparingsrådgivning. BEDSTpensions koncept, beregning af forventet årligt afkast Prognosticeret bruttoafkast: Selskabernes aktivsammensætning er udgangspunktet - Prognosticerede omkostninger: Selskabernes direkte omkostninger fratrækkes Selskabernes indirekte/skjulte omkostninger fratrækkes - Skat PAL skat på 15,3% fratrækkes Nettoafkast BEDSTpension ADVICE præsenterer kunden for de 5 bedste produkter, og kunden kan herefter tage kontakt til udbyderen af et af disse produkter med henblik på at nytegne eller skifte pensionsprodukt. BEDSTpension påtager sig ikke for hverken firma eller privatkunder at indtegne ordninger, ligeledes servicerer BEDSTpension ikke løbende firmakunder, idet disse administrative opgaver overlades til selskaberne. Side 1

2 BEDSTpension baserer sin rådgivning på de seneste tilgængelige, sammenlignelige oplysninger, som p.t. er de centrale oplysninger om aktivsammensætningerne fra ultimo For nye produkter eller ved væsentlige ændringer anvendes de seneste tilgængelige oplysninger. Også andre forhold kan ændre sig over tid, og derfor sender BEDSTpension 1 gang årligt en opfølgningsmail til kunden, hvor der gøres opmærksom på, om der er sket ændringer, der kunne tale for at gennemgå rådgivningen på ny, for at kontrollere om der er opstået nye og bedre muligheder for kunden. Hvilke pensionsprodukter dækker BEDSTpension? BEDSTpension fokuserer p.t. på kunder med ordninger på det kommercielle pensionsmarked. BEDSTpension henvender sig udelukkende til kunder, der efter valg af produkt ønsker, at den løbende investeringspleje foretages af udbyderen. Som følge heraf vurderes produkter fra arbejdsmarkeds- og tværgående pensionskasser m.v. som udgangspunkt ikke. Ligeledes dækkes produkter som rent selvvalg blandt fonde i unit-link produkter eller rent selvvalg blandt pengeinstitutternes pensionspuljer og investeringsordninger ikke. Et produkt er defineret som det navn, kunden normalt vil kende sit produkt under, og det er det niveau den forventede pensionsopsparing beregnes på. Det kan f.eks. være Bankvalg, middel, i et pengeinstitut, eller f.eks. AP udløbsfond 2047, Skandia Bonuspension eller Danica Traditionel Nytegning. En oversigt over produkterne findes som appendiks til dette dokument. BEDSTpensions analyse af pensionsprodukter baserer sig på selskabernes egne skriftlige oplysninger, f.eks. fra deres hjemmeside, andre tilgængelige publikationer, regnskaber, indberetninger til Finanstilsynet eller fra oplysninger, der er modtaget direkte fra selskabet. BEDSTpension kontrollerer i videst muligt omfang selskabernes oplysninger, men går ud fra at selskabets egne oplysninger er korrekte. Såfremt BEDSTpension ikke har kunnet få tilstrækkelige oplysninger om et pensionsprodukt, vil produktet ikke kunne anbefales i BEDSTpensions rådgivningssystem. BEDSTpension giver altid selskaberne mulighed for at kontrollere de oplysninger, vi har om selskabets produkter samt mulighed for at give yderligere oplysninger. Beregning af prognose for bruttoafkast før omkostninger BEDSTpensions koncept består ikke i investeringsrådgivning, der søger at opnå overnormale afkast ved enten selv at rådgive om aktivsammensætningen eller ved at identificere selskaber og forvaltere, der kan skabe et overnormalt afkast. Derimod bygger konceptet på den meget solide historiske erfaring, at en højere risiko over tid også følges af et højere afkast. Side 2

3 Den basale forudsætning for BEDSTpension er, at prognosen for bruttoafkastet bestemmes af produktets underliggende aktivsammensætning. Ved beregning af størrelsen af en kundes forventede pensionsopsparing er det forventede afkast af de forskellige aktivklasser en helt afgørende forudsætning. Produktets % fordeling af aktiverne på de nedenfor angivne aktivklasser giver, sammen med de angivne afkast, en prognose for den vægtede bruttoafkastprocent for produktet. Det er naturligvis væsentligt for BEDSTpensions koncept, at kundens subjektive risikovillighed matcher aktivsammensætning og den heraf følgende risiko, idet en placering af pensionsmidler i for lav en risikogruppe relativt sikkert vil medføre et for lavt afkast, på den anden side kan placering i for høj en risikogruppe give et tab, som ikke er acceptabelt for kunden. Afkast og risikoforudsætninger Som et hovedprincip bruger BEDSTpension Samfundsforudsætninger for pensionsfremskrivninger 2013, som fastsat af Forsikring & Pension og Finansrådet i fællesskab, der er sektorens fælles principper for afkastforudsætninger ved pensionsfremskrivninger. Vi har dog fundet det nødvendigt at underopdele aktivklasserne obligationer og aktier yderligere for at afspejle selskabernes faktiske investeringer, der i højere og højere grad går imod såkaldte alternative investeringer og for at kunne foretage rimelige sammenligninger mellem de forskellige udbydere af pensionsprodukter. Herudover anslås risikoen ved de enkelte aktivklasser. Risikoen er beregnet på baggrund af BEDSTpensions estimat for den enkelte aktivklasses årlige standardafvigelse, samvariation med andre aktiver og deres forventede afkast. Alle tal er i procent pro anno. De opgivne afkast er bruttoafkast, inden gebyrer og provisioner, investeringsomkostninger og 15,3% PAL skat. De 2,0% afkast for indeksobligationer er realafkast, og derfor er nominelt afkast sat til inflation plus 2,0% eller 4,0% i alt. Side 3

4 Tabel over forudsatte prognoserenter og risiko 2013 Aktivklasser 'Samfunds BEDSTpension BEDSTpension forudsætninger' 2013 Risiko Inflation 2,0% 2,0% Obligationer og pantebreve 4,0% Kontant placering* 1,5% 2,0% 1,0% Danske Obligationer, korte 3,0% 2,0% Danske Obligationer, lange 4,5% 7,0% Øvrige danske og udenlandske obligationer 4,0% 5,0% Højrente og emerging markets obligationer 5,0% 10,0% Non investment grade obligationer 6,0% 20,0% Indeksobligationer 2,0% 2,0% plus inflation 7,0% Aktier 7,0% Danske aktier 7,0% 25,0% Globale aktier 7,0% 25,0% Emerging markets aktier 8,0% 30,0% Unoterede aktier 8,0% 30,0% Ejendomme 7,0% 7,0% 25,0% Andet** 0,0% *For kontantpuljer kan rentesatsen efter 2017 ifølge Samfundsforudsætninger ikke sættes højere end den aktuelle sats, og ikke over 1,5% før skat, medmindre der er en bindende aftale om en højere sats efter **Andet benyttes til fx markedsværdien finansielle instrumenter brugt til afdækning. Udvidelse af aktivklassen Obligationer og pantebreve Kontant placering aktivklassen anvendes, da en række pensionsforvaltere vælger at ligge likvid med en ikke ubetydelig del af deres portefølje, hvilket normalt giver et lavere afkast end obligationer. Obligationer opdeles, hvor det er muligt i korte obligationer (gennemsnitlig anslået options justeret varighed op til maksimalt 2,5 år) og lange (anslået optionskorrigeret varighed på over 4,5 år), da der er væsentlig forskel på risiko og afkast for de to typer obligationer. For varigheder over 2,5 år og under 4,5 år anvendes Samfundsforudsætninger i klassen Øvrige, denne aktivklasse anvendes også, hvor varigheden ikke er oplyst, og heller ikke kan anslås. Statsobligationer, danske realkreditobligationer og andre obligationer, der må anses som særligt sikre, placeres i disse grupper. Herudover investerer udbyderne i stigende grad i Højrente (kreditobligationer) og Emerging Markets obligationer, som normalt er mere risikofyldte end f.eks. realkreditobligationer, og visse pensionsforvaltere investerer i non-investment grade obligationer, der kan nærme sig aktier i risiko- og afkast karakteristik. Side 4

5 Udvidelse af aktivklassen Aktier For aktier er der ligeledes udvidet med Emerging markets aktier samt Unoterede aktier, den sidste aktivtype dækker ofte over hedge fonde m.v., hvor der ofte er gode gevinstmuligheder, men også høj risiko. Disse nye aktieklasser og højrenteobligationer benævnes ofte alternative investeringer. Afvigelse for bankernes kontantordning Aktivklassen Kontant placering anvendes kun for forvalternes en gros placering af likviditet. For så vidt angår bankernes kontantpuljer, anvendes den af bankerne til enhver tid gældende variable rentesats uændret frem til pensionsalderen. Det må antages, at for en given inflation og konkurrencesituation, vil bankerne fastholde deres nuværende satser. BEDSTpension afviger altså fra Samfundsforudsætninger, der maksimerer rentesatsen til 1,5% før skat for kontantordninger fra 2017 og frem. Eksempel på beregning af prognose for bruttoafkast: traditionelle gennemsnitsrente pensionsprodukter Aktivspecifikation BEDSTpension BEDSTpension i bekendtgørelsen aktivklasse afkast Grunde og bygninger direkte ejet Ejendomme 7,0% 1.2 Ejendomskapitalandele Ejendomme 7,0% 1. Grunde og bygninger i alt 2. Andre dattervirksomheder Ejendomme 7,0% 3.1 Børsnoterede kapitalandele Danske aktier 7,0% 3.2 Unoterede kapitalandele Unoterede aktier 8,0% 3.3 Børsnoterede udl. kapitalandele Globale aktier 7,0% 3.4 Unoterede udl. kapitalandele Unoterede aktier 8,0% 3. Kapitalandele i alt 4.1 Statsobligationer (Zone A) Danske Obligationer, lange 4,5% 4.2 Realkreditobligationer Danske Obligationer, lange 4,5% 4.3 Indeksobligationer Indeksobligationer 4,5% 4.4 Kreditobl. investment grade Højrente 5,0% 4.5 Kreditobl. non-investment grade Non investment grade 6,0% Øvrige danske og 4.6 Andre obligationer udenlandske 4,0% 4. Obligationer i alt 5. Pantesikrede udlån Øvrige danske og udenlandske 4,0% 6. Øvrige finansielle inv.aktiver Kontant Placering 2,0% 7. Afledte finansielle instrumenter Andet 0,0% Side 5

6 I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr om finansielle rapporter for forsikringsselskaber, 96, skal årsrapporten indeholde en specifikation af selskabets aktiver og deres afkast. Egenkapitalen forrentes normalt efter særlige regler og aktivsammensætningen er derfor korrigeret herfor, hvor det er muligt, således at aktivsammensætningen afspejler kundemidlernes sammensætning. For de fleste selskaber er det dog ikke muligt at få detaljerede oplysninger om placering af kundemidler, her bliver den ovenstående årsrapporttabel for aktivsammensætningen benyttet som standard. BEDSTpension vurderer altid aktiverne udfra oplysningerne i årsrapporten, og der korrigeres, hvor det skønnes nødvendigt. Selskaberne er alle blevet kontaktet vedrørende deres aktivsammensætning, som er korrigeret på produktniveau, hvor det skønnes nødvendigt. Afdækninger og ydelsesgarantier i gennemsnitsrente produkter I de traditionelle produkter i pensionsselskaberne er der i gennemsnitsrentemiljøet ofte afgivet ydelsesgarantier, typisk på 0,5% på nyere ordninger, højere på ældre ordninger. Ydelsesgarantierne er ofte sikret ved finansielle instrumenter, der typisk har en omkostning, som vil reducere det forventede afkast, der således bliver lavere end aktivsammensætningen normalt ville tilsige, mens udsvingene i afkast til gengæld bliver lavere end man kunne forvente. Selskaberne giver normalt ikke oplysninger, der gør, at der kan foretages beregninger på omkostninger og fordele i form af risikoreduktion som følge af afdækningerne. Afdækninger med finansielle instrumenter er derfor normalt ikke taget med i hverken afkast eller risikoberegninger, undtagen hvor det klart er oplyst af selskabet. Ligeledes tages der ikke højde for ydelsesgarantier, der kan reducere risikoen, f.eks. hvis der er kort tid til pensionsalderen. Hvis der er tale om en ydelsesgaranti på over 3% eller derover, så vil man med de nuværende renteforhold normalt skulle beholde sin ordning, medmindre selskabet ved en flytning tilbyder et reservetilskud som tillæg til den pensionsopsparing, man har på sin konto. Den nye kontributionsbekendtgørelse hvad er din rentegruppe? Den eksakte ydelsesgaranti vil stort set for alle selskaber være effektivt reduceret ved hjælp af kontostyrkelse eller lignende. Fra og med 1. januar 2011 skal pensionsordninger i gennemsnitsrentemiljøet være opdelt i såkaldte rente- og omkostningsgrupper. Det betyder, at investeringer og afkast er identiske for ydelsesgarantier, der spænder maksimalt over et procent point, f.eks. fra 2,5% til 3,5% og fra 3,5% til 4,5%. Samtidigt skal ordningerne også være opdelt i grupper, hvor omkostningerne kan siges at være ensartede, det samme gælder for risiko, for de ordninger hvor der er valgt forsikringsdækninger. I forbindelse med indførelse af rentegrupper, korrigeres aktivsammensætningen hvor det er muligt, for at afspejle risikoen bedst muligt i hver rentegruppe. Hver rentegruppe betragtes som et enkelt produkt, hvor det er muligt at opdele aktivsammensætningen på rentegrupperne. Hvor der findes oplysninger om Side 6

7 aktivsammensætningen for i hvert fald den nytegnende bestand, anføres dette i navnet for produktet, f.eks. Danica Pension Danica Traditionel Nytegning. Ellers betegnes produktet med nummeret for rentegruppen, eller hvis der ikke kan opdeles på rentegrupper anføres blot navnet for selskabet, f.eks. PFA Pension PFA Traditionel. Prognose for omkostninger Direkte omkostninger er defineret, som de omkostninger, der opkræves af udbyderen af produktet, og de relaterer sig normalt til depotets/kontoens saldo, til præmiens/det årlige indskuds størrelse eller udgør et fast beløb. Direkte omkostninger kan dog også opkræves i forhold til den underliggende sammensætning af aktiver, f.eks. i bankernes puljeprodukter, eller der kan i unit link produkter opkræves kurtage direkte af kundens erhvervelse af aktiverne i en fond. I omkostningsberegningerne tages ikke hensyn til en eventuel mæglerhonorering. Et mæglerhonorar skyldes forsikringstagerens personlige beslutning, som BEDSTpension ikke tager hensyn til. Ved sammenligning af forskellige pensionsprodukter tager BEDSTpension generelt ikke hensyn til omkostninger til flyttegebyrer mellem selskaber og produkter, eventuelle etableringsomkostninger i det nye selskab og eventuelle højere omkostninger i kortere perioder for nyoprettede ordninger. Ved flytning af en pensionsordning opkræver det afgivende selskab et gebyr, typisk mellem 0 og 1500 kr., det kan dog for visse ældre ordninger være højere. Herudover opkræver de fleste pensionsselskaber i hvert fald for private ordninger - et gebyr ved modtagelse af en pensionsordning (indskudsomkostninger), og opkræver evt. en højere procentsats af præmien i en kortere årrække for nyoprettede ordninger. Disse omkostninger må vurderes individuelt, inden en ordning eventuelt flyttes. BEDSTpensions koncept indirekte og direkte omkostninger Indirekte omkostninger er defineret som omkostninger, der ikke opkræves direkte af kunden, men som reducerer kundens bruttoafkast på aktiverne, inden afkastet tilskrives kundens depot/konto. Indirekte omkostninger består typisk af investeringsomkostninger, driftsherretillæg, risiko- og omkostningsunderskud, kurtage og depotomkostninger. Skjulte omkostninger i investeringsforeninger fastsættes til den af InvesteringsForeningsRådet (IFR) angivne Årlige Omkostning i Procent (ÅOP). Hvis ÅOP ikke kan oplyses, tages udgangspunkt i TER (Total Expense Ratio) eller der søges sammenlignelige omkostninger fra hjemmesider eller regnskaber, eller omkostningen fastsættes skønsmæssigt. Side 7

8 De indirekte omkostninger reduceres med eventuelt kick back fra investeringsforeninger m.v. (reduktion af ÅOP). Såfremt selskabet vurderes historisk at udskifte fondene hyppigere end med de 7 års mellemrum, der er fastsat i ÅOP beregningerne, reduceres kick-back forholdsmæssigt. BEDSTpension anslår ikke omkostninger af spreads dvs. forskelle mellem købs- og salgskurser for aktiverne. En aktivt styret portefølje vil alt andet lige have et teoretisk tab ved at omsætte porteføljen og hermed tabe markeds spreadet. Herudover anvender visse selskaber spreads på deres fonde, uden at disse er inkluderet i beregningen af den samlede ÅOP. - Omkostninger i Pensionsselskaber Direkte omkostninger (f.eks. fra selskabernes anmeldelser til Finanstilsynet) Direkte præmie- og indskudsomkostninger Depotomkostninger og evt. gebyrer Indirekte (for gennemsnitsrente produkter anvendes 3 årige gennemsnit fra selskabernes årsrapporter) Investeringsomkostninger, gennemsnit for sidste 3 år Driftsherretillæg (forrentning af Egenkapital) Risiko og omkostningsunderskud, gennemsnit for sidste 3 år Skjulte (for gennemsnitsrente oplyses investeringsforeningsandele i regnskabet og de skjulte omkostninger beregnes normalt ud fra skønnede forudsætninger om disse) Skjulte investeringsomkostninger i investeringsforeninger Ved flytning af Firma ordninger ud af et gennemsnitsrentemiljø med ydelsesgarantier skal der for ældre ordninger være særlig opmærksomhed på at det modtagende selskab rådgiver individuelt vedrørende dette forhold, hvis kundernes eksisterende depoter også flyttes. - Omkostninger i Pengeinstitutter Direkte omkostninger (oplysninger findes iht. skiltningspligten på nettet/i filialerne) Puljegebyrer m.v. Indirekte omkostninger (skal oplyses årligt i henhold til bekendtgørelse nr fremgår af kundens årsopgørelse og informationen skal forefindes i filialen) Handelsomkostninger, depotafgifter mv. Side 8

9 Skjulte omkostninger (investeringsforeningsandele oplyses i regnskabet og de skjulte omkostninger beregnes ud fra skønnede forudsætninger om disse) Skjulte investeringsomkostninger i investeringsforeninger Historiske afkast og risiko BEDSTpensions koncept er at anbefale det produkt, der giver kunden den størst mulige prognose for pensionsopsparingens størrelse på pensionstidspunktet, under hensyntagen til kundens risikovillighed. Vi viser normalt altid de 5 bedste produkter, der ligger tættest på den størst mulige prognose for pensionsopsparingen. Som et supplement vises det akkumulerede historiske afkast, såfremt det kan findes, for de seneste op til 5 år ( ), opgjort (i begge tilfælde før PAL skat) som kontorenten i de traditionelle selskabers gennemsnitsrenteprodukt og nettoafkastet i markedsrenteordninger. BEDSTpension anbefaler ikke kunden at træffe beslutninger baseret på de historiske afkast, da disse normalt ikke siger noget om fremtidige afkast, men de kan ses som en supplerende information om de pågældende selskaber. De kunder, der måtte ønske det, har derfor mulighed for at vælge et andet produkt end det anbefalede, f.eks. et af de 4 øvrige produkter som ligger relativt tæt på det anbefalede med den højeste pensionsopsparing, men som måske har et bedre historisk afkast. Risikovillighed Risikovilligheden for den enkelte kunde bestemmes i BEDSTpensions systemer ved en risikotest med 20 spørgsmål, der placerer kunden i én ud af 7 risikogrupper BEDSTpensions risikotest er obligatorisk for alle individuelle private kunder, men i sagens natur ikke for firmakunder. Kunden har mulighed for at afvige fra resultatet af sin risikotest, men ved det endelige valg sikres det, at kunden er oplyst om de mulige konsekvenser i forhold til forventet afkast og sandsynligt interval for prognosticeret bruttoafkast (tab og gevinst) på de pensionsprodukter, der er indeholdt i den valgte risikogruppe. Beregning af risiko på pensionsprodukter maksimalt forventet tab og gevinst på 1 års sigt. Risikoen på et produkt beregnes ud fra et normalt middelværdi varians scenarie, eller VAR, variance at risk, som er et almindeligt anvendt risikobegreb. Der beregnes en forventet spredning på afkastet af pensionsproduktet, hovedsageligt beregnet ud fra spredningen på enkeltaktiverne som er angivet i Tabel over forudsatte prognoserenter og risiko på side 4. Der beregnes ikke noget maksimalt tab og gevinst på bankernes kontantordninger, idet det antages, at renten aldrig bliver negativ (hvilket er den historiske erfaring fra Danmark). Den realiserede rente vil naturligvis bevæge sig op og ned over tid i begrænset omfang. Disse Side 9

10 ordninger betragtes altså som helt sikre, hvilket understøttes af den ubegrænsede indskydergaranti for pensionsmidler. Afkastet er til gengæld normalt beskedent. For de traditionelle gennemsnitsrente produkter antages det, at de kollektive bonusreserver tager det første tab, inden der indføres kursværn (kursværn kan dog indføres allerede, når risikoforrentningen ikke kan indtægtsføres). For alle andre produkter er det kollektive bonuspotentiale nul. Det skal bemærkes, at eventuelle garantier ikke tages i betragtning i beregningen af det maksimale tab/gevinst på 1 års sigt, under normale markedsforhold skal kunderne selv indtjene eventuelle tab senere i opsparingsforløbet. Det maksimale tab for alle andre produkter end kontantordninger, defineres som: Forventet maksimalt tab efter 1 år = prognose for bruttoafkast i år 1plus eventuelt kollektivt bonuspotentiale minus 2 gange spredningen på afkastet. Såfremt det antages, at bruttoafkastet er normalfordelt, så vil det maksimale tab ovenfor kun overskrides i 2,5% af tilfældene eller ca. hver 40nde år i gennemsnit. I praksis vil der til det maksimale investeringstab naturligvis også komme de sikre omkostninger, der skal afholdes under alle omstændigheder. For livscyklusprodukter beregnes den maksimale tabsrisiko konkret for aktivsammensætningen, der gælder aktuelt for kunden i BEDSTpension vil via den årlige kontaktmail sikre, at kunden informeres, såfremt der er sket væsentlige ændringer, som kan tale for et fornyet rådgivningsforløb, et af disse forhold kan være aftrapning af risiko. For livscyklusprodukter afhænger risikogruppen altså både af aktivsammensætningen og kundens alder. Beregning af forventet spredning på prognoseafkastet af et pensionsprodukt I BEDSTpension regner vi på op til 13 aktivklasser, jf. Tabel over forudsatte prognoserenter og risiko. Hvis hvis angiver aktivklasse nr. i s procentvise andel af den samlede aktivportefølje, og angiver spredningen på prognoseafkastet på aktivklasse nr. i, og korrelationskoefficienten angiver korrelationen mellem prognoseafkastet på aktiv nr. i og aktiv nr. j, så beregnes variansen på prognoseafkastet af et pensionsprodukt p som: Den maksimale spredning og varians fås, hvis korrelationskoefficienterne k antager deres maksimale værdi 1. Da BEDSTpension anvender spredningen til at anslå det forventede maksimale tab over 1 år, har vi valgt at anvende konservative forudsætninger for ikke at undervurdere det tab, en kunde kan komme ud for. Hertil kommer to forhold: 1) Procentvise afkast er sædvanligvis ikke normalfordelte, men har tykke haler, det går altså oftere galt, end en normalfordeling ville tilsige. BEDSTpension anvender derfor spredninger, der er i den høje ende af, hvad der normalt ses anvendt. 2) De normale risikoudjævnene faktorer sættes ofte ud af kraft, Side 10

11 når det virkeligt går galt. Hvor obligationer og aktier dagligt normalt bevæger sig mod hinanden (negativ korrelationskoefficient og god reduktion af den samlede porteføljes risiko), så vil der i krisetider som i f.eks. 2008, ofte være tale om en flugt mod sikkerhed eller kontanter, hvorfor alle aktivklasser falder mere eller mindre i værdi samtidigt. BEDSTpensions forudsætninger om korrelationskoefficienter: Kontant placering antages uafhængig af andre aktivklasser, korrelationskoefficient = 0, mens alle obligationsplaceringer antages at være perfekt korrelerede indbyrdes med koefficient = 1, mens korrelationen mod alle realaktiver som aktier/ejendomme er positiv, for almindelige obligationer med koefficienten 0,2. Korte obligationer antages noget lavere korreleret med realaktiver (0,1), mens kreditobligationer er tættere korreleret (0,3 hhv. 0,5). Den nedenstående tabel opsummerer forudsætningerne om indbyrdes korrelation: Korrelations Koefficienter Kont Korte Lange Øvr. Højrt Non Ind Dk Glob Emrg Unot Ejnd And Inflation Obligationer 1. Kontant placering 1 2. Danske Obl., korte Danske Obl., lange Øvrige danske og udl Højrente/emerg. Mark Non investment grade Indeksobligationer Danske aktier 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0, Globale aktier 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0, Emerging markets 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0, Unoterede aktier 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0, Ejendomme 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0, Andet Alle realaktiver, aktier og ejendomme er forudsat indbyrdes korreleret perfekt med en koefficient = 1. Definition af risikogrupper Alle pensionsprodukter er klassificeret i en given risikogruppe i henhold til deres maksimale forventede tab over en 1 årig horisont, hvor maksimalt tab er defineret som en 40 års begivenhed som angivet ovenfor. Side 11

12 Risikogrupperne er angivet nedenfor i henhold til udfaldet af risikotesten, den maksimalt forventede gevinst og tab er anført nedenfor for de pensionsprodukter, der er tilknyttet en given risikogruppe. 1. Maksimal sikkerhed: Maksimalt tab på 1% 2. Sikkerhed: Maksimalt tab fra 1% til 5% 3. Konservativ: Maksimalt tab fra 5% til 15% 4. Balanceret: Maksimalt tab fra 15% til 25% 5. Vækst: Maksimalt tab fra 25% til 35% 6. Stærk vækst: Maksimalt tab fra 35% til 50% 7. Aggressiv: Maksimalt tab kan være over 50% Årsprincip, inflation og andre særlige forhold Pensionsopsparingen beregnes ud fra et årsprincip. Det betyder, at aktivsammensætning og afkastforudsætninger fastsættes på årsbasis, og som hovedregel opdateres disse ikke i årets løb. Ved introduktion af nye produkter eller væsentlige produktændringer opdateres oplysningerne dog, når de er tilgængelige. Ligeledes opdateres direkte omkostninger, når disse ændres. Hvor intet andet er anført er ultimo 2012 oplysninger derfor beregningsforudsætningen for BEDSTpension i 2013 (idet nyere oplysninger p.t. ikke er tilgængelige). Produktets årlige tilvækst beregnes som: Ultimo depot saldo gange (bruttoafkast før omkostninger minus direkte og indirekte omkostninger og minus beregnet PAL skat) plus præmien (reduceret med eventuelle direkte omkostninger). Den nye ultimo saldo for 2013 er herefter ultimo saldo 2012 plus årets tilvækst. For de traditionelle ordninger må årets tilvækst dog justeres for eventuel opbygning af reserver, som det er nærmere beskrevet nedenfor i næste hovedafsnit. For så vidt angår kursværn, regnes der altid med den aktuelle værdi, som skal anmeldes til Finanstilsynet, og som derfor er tilgængelig. Kursværn er et meget vigtigt forhold, idet beløbet tabes af depotet ved flytning til en anden ordning, omvendt vil ordninger, der flyttes til et selskab med kursværn, regne med det samme tab over tid (idet det fremtidige afkast vil blive reduceret med kursværnet, der er et udtryk for manglende aktiver i pensionsselskabet i forhold til depoterne). Inflationen er en parameter givet af samfundsforudsætningerne. Alle nominelle faste beløb, præmier og grænser ultimo 2012 inflationsreguleres til ultimo 2013 og efterfølgende år (idet depotsaldo udelukkende fremskrives som beskrevet, idet bruttoafkastet pr. definition inkluderer inflation). Princippet betyder, at pensionsopsparingen beregnes i fremtidens prisniveau. Side 12

13 BEDSTpensions koncept - opbygning og afvikling af reserver i Pensionsselskaber Fra nettoafkast til depotrente: Det antages, at selskaberne under normale markedsforhold altid vil tilskrive en mindste depotrente til kunderne og herefter afvikle et eventuelt kursværn hurtigst muligt. Når et evt. kursværn er afviklet, afvikles en evt. skyggekonto, idet der under normale markedsforhold antages at være grænser for hvor meget der kan afvikles pr. år. Hvis der hverken er kursværn eller skyggekonto, opbygges der herefter tilstrækkelige bonusreserver over 10 år (med mindre selskabet har en erklæret politik om ikke at opbygge bonusreserver), mens det resterende afkast tilskrives depoterne. Depotrenten = Kundernes investeringsafkast efter PAL skat og risiko- og omkostningsunderskud -Eventuel afvikling af kursværn. Selskaber med kursværn antages at afvikle dette hurtigst muligt til nul. Dog forudsættes de første 1,5% (1,75% før PAL) af afkastet altid tilskrevet til kundernes depoter som et minimumsafkast. -Skyggekonto Selskaber med skyggekonto antages normalt at ville afvikle disse med maksimalt 0,50% om året (maksimum inkluderer også et evt. løbende risiko/omkostningsunderskud), efter at kursværn er afviklet til nul og minimumsafkast er tilskrevet depoterne. -Bonusopbygning eller + ved bonusafvikling Alle selskaber antages at ønske en kollektiv bonusreserve på 6%, denne antages opbygget eller afviklet over 10 år (efter at kursværn og skyggekonto er afviklet til nul og minimumsafkast er tilskrevet depoterne) Kursværn betragtes i BEDSTpension som et tab af depotværdien. Nye kunder vil opleve et tab i de kommende år svarende til kursværnet i mistet afkast (som går til at oprette aktiverne i selskabet, så de svarer til kundernes depoter), mens gamle kunder vil miste en værdi svarende til kursværnet hvis de flytter ordning. Kursværn, der skal være rimelige og anmeldt til Finanstilsynet, er derfor normalt ikke en årsag til ikke at flytte en ordning (som tidligere nævnt kan en ydelsesgaranti for en kunde med kort tid til pension ændre dette billede). Selskaber som udelukkes fra anbefalingslisten BEDSTpension anbefaler som udgangspunkt ikke produkter, hvor der ikke kan gives eksakte oplysninger om aktivsammensætningen, og hvor produktet dermed unddrager sig præcise beregninger vedrørende risiko og forventet afkast og dermed markedskontrol. BEDSTpension vil som udgangspunkt ikke anbefale at flytte opsparingen til traditionelle ordninger i selskaber, der har et betydeligt underskud på reserverne. Såfremt summen af kursværn og skyggekonti tilsammen udgør over 3% af livsforsikringshensættelsen vil selskabet Side 13

14 ikke blive anbefalet. Hertil kommer at selskaber, der har lukket for nytegning eller produkter som ikke kan tegnes af privatpersoner, naturligvis ikke anbefales. Beregning af samlet pensionsopsparing Alle kundens eksisterende pensionsprodukter beregnes individuelt, ét af gangen. Alle produkter fremskrives år for år fra den aktuelt angivne alder og frem til pensionsalderen, og den samlede pensionsopsparing beregnes som summen af alle produkterne. Det antages for enkelthedens skyld, at alle produkter er tegnet som kapitalpensioner, dvs. at beløbet udbetales som et engangsbeløb ved pensionsalder. I praksis udbetales mange ordninger i rater over flere år eller evt. som livsvarige ydelser, disse vil dog være proportionale med den samlede opsparing ved pensionering. For de såkaldte livscyklusprodukter er aktivsammensætningen varierende over tid, idet risikoen nedtrappes, her beregnes nedtrapningen altid som for en kapitalpension, idet ordningens art ikke er kendt for BEDSTpension. Visse livscyklusprodukter aftrappes efter kalenderåret eller efter kundens alder, BEDSTpension regner altid med en tidsskala, der er angivet som antal helår til pensionsalderen, og kalenderår/faktisk årsalder omregnes derfor altid til år til pension, hvor pensionsalderen antages at være 65 år (hvis et livscyklusprodukt nedtrapper aktieandelen ved alder 60, antager BEDSTpension at nedtrapningen sker ved 5 år til pensionsalder). Den samlede pensionsopsparing beregnes som et før skat beløb (investeringsafkastet undervejs er dog beskattet i form af PAL skat). Appendiks: Produktoversigt I dette appendiks anføres de produkter, som BEDSTpension har inkluderet i vores rådgivningssystem. Traditionelt gennemsnitsrenteprodukt. Gennemsnitsrenteprodukter udbydes af pensionsselskaber og pensionskasser, og indeholder normalt en ydelsesgaranti på mindst 0% (der sikrer, at man ved ordningens udløb mindst får sine indbetalinger minus omkostninger igen). Hvor der er tale om en pensionskasse med gennemsnitsrente uden garanti er dette anført. Side 14

15 Alm. Brand Liv og Pension Traditionel AP Pension AP Traditionel Nytegning Arkitekternes Pensionskas Traditionel uden garanti BankPension Traditionel (profil 1) Danica Pension Danica Traditionel Nytegning Danica Pension Traditionel 3 Danica Pension Traditionel 2 Danica Pension Traditionel 4 Nordea Liv & Pension Traditionel Nytegning Nordea Liv & Pension Traditionel 2 Nordea Liv & Pension Traditionel 3 Nordea Liv & Pension Traditionel 4 Pensionskassen for Jordbr Traditionel uden garanti Pensionskassen for Magist Traditionel uden garanti PFA Pension PFA Traditionel Nytegning SEB Pension SEB Traditionel 3 SEB Pension SEB Traditionel 2 SEB Pension SEB Traditionel Nytegning SEB Pension SEB Traditionel 4 Skandia Bonuspension Skandia Traditionel (A) Topdanmark Spar-Top Plus Rentegruppe 1 Topdanmark Traditionel (V) Gr 6 Topdanmark Spar-Top Plus Gr 2 Aktivsammensætningen for AP og Topdanmark er p.t. ultimo 2011 Markedsrenteprodukter Markedsrenteprodukter udbydes af pensionsselskaber og af pengeinstitutter. Afkastet er direkte knyttet til markedsudviklingen i et givent år. Produkterne kan underopdeles i de rene markedsrenteprodukter med fast aktivsammensætning, og Livscyklusprodukter, hvor aktivernes risiko nedsættes over årene, således at afkastudsvingene formindskes over tiden. Markedsrenteprodukter er normalt ikke garanterede, men der findes nogle få produkter på det danske marked, som er garanterede, uanset at de må betegnes som markedsrenteprodukter: Livscyklusprodukter med garanti Selskab PFA Pension Danica Pension Danica Pension Danica Pension Produkt PFA Valg med vandstandsgaranti Danica Bal. gar. Middel Danica Bal. garanti Lav Danica Bal. gar. Forsigtig Side 15

16 Markedsrente med fast aktivsammensætning og med garanti Selskab Produkt Danica Pension Nordea Liv & Pension Nordea Liv & Pension Danica valg Garanti Aktiv Mellem risiko garanti Aktiv Lav risiko garanti Normalt er markedsrenteprodukter uden garanti, hvor afkastet altid direkte afhænger af markedsafkastet. Side 16

17 Livscyklus AP Pension AP Udløbsfonde Danica Pension Danica Balance Aggressiv Danica Pension Danica Balance Forsigtig Danica Pension Danica Balance Høj Danica Pension Danica Balance Lav Danica Pension Danica Balance Middel Danske Bank Bankvalg Høj aktieandel Danske Bank Bankvalg Lav aktieandel Danske Bank Bankvalg Middel aktieandel Danske Bank Bankvalg Uden aktier Nordea Pulje Høj risiko Nordea Pulje Lav risiko Nordea Pulje Middel risiko Nordea Liv & Pension Vækstpension Høj Risiko Nordea Liv & Pension Vækstpension Lav Risiko Nordea Liv & Pension Vækstpension Mellem Risiko Nykredit Bank PensionsInvest - Høj Nykredit Bank PensionsInvest - Lav Nykredit Bank PensionsInvest - Middel risko PFA Pension PFA Flexvalg PFA Pension PFA Plus Profil A PFA Pension PFA Plus Profil B PFA Pension PFA Plus Profil C PFA Pension PFA Plus Profil D SEB Pension Markedspension høj aktieandel SEB Pension Markedspension lav aktieandel SEB Pension Markedspension mellem aktieand Spar Nord Bank Puljer - Bankvalg Sydbank Bankvalg - Høj Sydbank Bankvalg - Lav Sydbank Bankvalg - Middel Topdanmark Profilpension Høj Topdanmark Profilpension Lav Topdanmark Profilpension Mellem Aktivsammensætningen for Topdanmark er p.t. ultimo 2011 Side 17

18 Markedsrente med fast aktivsammensætning AP Pension AP Profil 15 AP Pension AP Profil 25 AP Pension AP Profil 35 AP Pension AP Profil 7 AP Pension Basic Høj Risiko AP Pension Basic Lav Risiko AP Pension Basic Meget Høj AP Pension Basic Mellem Risiko BankPension Høj Risiko (profil 4) BankPension Lav Risiko (profil 3) BankPension Mellem Risiko (profil 2) Danica Pension Danica valg 100% aktier Danica Pension Danica valg 100% obl. Danica Pension Danica valg Høj risiko Danica Pension Danica valg Lav risiko Danica Pension Danica valg Middel risiko Jyske Bank Pengepleje Pension Balanceret Jyske Bank Pengepleje Pension Dæmpet Jyske Bank Pengepleje Pension Stabil Jyske Bank Pengepleje Pension Vækst Jyske Bank Pulje 1 Vækst Jyske Bank Pulje 2 Balanceret-Dynam. Jyske Bank Pulje 3 Stabil Jyske Bank Pulje 4 Dæmpet Nordea Liv & Pension Aktiv Aktiefond (VP5) Nordea Liv & Pension Aktiv Høj risiko (VP 4) Nordea Liv & Pension Aktiv Lav risiko (VP2) Nordea Liv & Pension Aktiv Mellem risiko (VP3) Nordea Liv & Pension Index Aktiefond Nordea Liv & Pension Index Høj risiko Nordea Liv & Pension Index Lav risiko Nordea Liv & Pension Index Mellem risiko Skandia Basic 1 Skandia Basic 2 Skandia Basic 3 Skandia Basic 4 Skandia Match 1 Skandia Match 2 Skandia Match 3 Skandia Match 4 Skandia Match 5 Skandia Match 6 Side 18

19 Skandia Match 7 Spar Nord Bank Puljer - Gruppe 1 Spar Nord Bank Puljer - Gruppe 2 Spar Nord Bank Puljer - Gruppe 3 Spar Nord Bank Puljer - Gruppe 4 Sydbank Bankvalg - 1 Sydbank Bankvalg - 2 Sydbank Bankvalg - 3 Topdanmark Topdanmark vælger - Høj Topdanmark Topdanmark vælger - Lav Topdanmark Topdanmark vælger - Mellem Aktivsammensætningen for Topdanmark er p.t. ultimo 2011 Side 19

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) 2006-2010 23. september 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning ApS Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - ultimo august 2015 Ultimo august 2015 har profiler med høj risiko givet det bedste afkast Afkast år til dato ultimo august År til pensionering 30 15 5 0 Profil

Læs mere

Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse

Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse November 2013 Analysen må ikke offentliggøres eller anvendes overfor 3. mand uden BEDSTpensions forudgående skriftlige accept. BEDSTpension finansiel

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo januar 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo januar 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo januar 2016 ÅTD ultimo januar 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo januar 2016 År til pensionering 30 15 5 0 PFA

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo september 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo september 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo september 2016 ÅTD ultimo september 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo september 2016 År til pensionering 30 15

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo juli 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo juli 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo juli 2016 ÅTD ultimo juli 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo juli 2016 År til pensionering 30 15 5 0 PFA Plus profil

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo oktober 2015

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo oktober 2015 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - ultimo oktober 2015 Ultimo oktober har profiler med høj risiko givet det bedste afkast Afkast år til dato ultimo oktober År til pensionering 30 15 5 0 Profil

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Krystalkuglen. Hvad kan man bruge garantier til?

Krystalkuglen. Hvad kan man bruge garantier til? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 2 - Marts 2010 Hvad kan man bruge garantier til? En stor del af pensionsopsparingen er stadig placeret i produkter med en garanti for en pension af en given størrelse

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2013 Juli 2014 Denne rapport er udelukkende til selskabets interne brug, og rapporten må ikke i uddrag eller i sin helhed overdrages

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Gældende fra den 7. juni 2017 Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto, hvorpå der indskydes

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S

Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche København, den 26. juni 2012 Morningstar sætter fokus på den danske pensionsbranches gennemsnitsrente produkter: Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche Morningstar har igennem en længere

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD Vælger Kommissorium LD har bedt Kirstein om at foretage en sammenligning af afkast, risiko og omkostninger for LD Vælger og en repræsentativ referencegruppe LD har bedt Kirstein

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital Investeringsafkastet

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

Nøgletalssammenligning

Nøgletalssammenligning Kommentar til nøgletalssammenligning for 1994-2010 Livs- og pensionsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser har siden 1995 været forpligtet til at offentliggøre 11 nøgletal i deres regnskaber.

Læs mere

Pension. Viden til tiden

Pension. Viden til tiden Pension Viden til tiden Lidt om mig Søren Markersen Manager, Teknik chef Deloitte Pension Management Exam. Pensionsrådgiver Exam. Assurandør Tryg SEB Pension Danica Pension Pensionsgruppen (Skandia) Agenda

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing

Sådan bruger du Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing På de næste sider får du en introduktion i, hvordan du skal udfylde "Din risikoprofil" via Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing. Vi

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto. Puljekontoen er en underkonto til pensionshovedkontoen,

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 28.11.2017 114/11 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten, kan Lægernes Bank gøre

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer RETNINGSLINJER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. september 2013 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de puljer, som Skandinaviska Enskilda Banken

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

Prudent person-princippet

Prudent person-princippet Til samtlige forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 18. december 2014 LIFA J.nr. 6670-0189 Prudent person-princippet Finanstilsynet vil i lighed med tidligere år gerne henlede

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, den kvantitative del

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2012 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere