Beregning af forventet pensionsopsparing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af forventet pensionsopsparing"

Transkript

1 Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest fordelagtige produkt (hvor alle produkter indenfor både bank og forsikring potentielt kan analyseres) for kunden, forstået som det produkt, der giver den højeste prognosticerede pensionsformue på pensionstidspunktet baseret på en konkret beregning, og som kan rummes indenfor kundens subjektive risikovillighed, idet alle produkter er klassificeret i én ud af 7 risikogrupper. Rådgivningssystemerne BEDSTpension Expert og BEDSTpension ADVICE er beregnet til rådgivning i en opsparingsfase. Med meget kort tid til pensionsalderen anbefales kunderne i stedet en nedsparingsrådgivning. BEDSTpensions koncept, beregning af forventet årligt afkast Prognosticeret bruttoafkast: Selskabernes aktivsammensætning er udgangspunktet - Prognosticerede omkostninger: Selskabernes direkte omkostninger fratrækkes Selskabernes indirekte/skjulte omkostninger fratrækkes - Skat PAL skat på 15,3% fratrækkes Nettoafkast BEDSTpension ADVICE præsenterer kunden for de 5 bedste produkter, og kunden kan herefter tage kontakt til udbyderen af et af disse produkter med henblik på at nytegne eller skifte pensionsprodukt. BEDSTpension påtager sig ikke for hverken firma eller privatkunder at indtegne ordninger, ligeledes servicerer BEDSTpension ikke løbende firmakunder, idet disse administrative opgaver overlades til selskaberne. Side 1

2 BEDSTpension baserer sin rådgivning på de seneste tilgængelige, sammenlignelige oplysninger, som p.t. er de centrale oplysninger om aktivsammensætningerne fra ultimo For nye produkter eller ved væsentlige ændringer anvendes de seneste tilgængelige oplysninger. Også andre forhold kan ændre sig over tid, og derfor sender BEDSTpension 1 gang årligt en opfølgningsmail til kunden, hvor der gøres opmærksom på, om der er sket ændringer, der kunne tale for at gennemgå rådgivningen på ny, for at kontrollere om der er opstået nye og bedre muligheder for kunden. Hvilke pensionsprodukter dækker BEDSTpension? BEDSTpension fokuserer p.t. på kunder med ordninger på det kommercielle pensionsmarked. BEDSTpension henvender sig udelukkende til kunder, der efter valg af produkt ønsker, at den løbende investeringspleje foretages af udbyderen. Som følge heraf vurderes produkter fra arbejdsmarkeds- og tværgående pensionskasser m.v. som udgangspunkt ikke. Ligeledes dækkes produkter som rent selvvalg blandt fonde i unit-link produkter eller rent selvvalg blandt pengeinstitutternes pensionspuljer og investeringsordninger ikke. Et produkt er defineret som det navn, kunden normalt vil kende sit produkt under, og det er det niveau den forventede pensionsopsparing beregnes på. Det kan f.eks. være Bankvalg, middel, i et pengeinstitut, eller f.eks. AP udløbsfond 2047, Skandia Bonuspension eller Danica Traditionel Nytegning. En oversigt over produkterne findes som appendiks til dette dokument. BEDSTpensions analyse af pensionsprodukter baserer sig på selskabernes egne skriftlige oplysninger, f.eks. fra deres hjemmeside, andre tilgængelige publikationer, regnskaber, indberetninger til Finanstilsynet eller fra oplysninger, der er modtaget direkte fra selskabet. BEDSTpension kontrollerer i videst muligt omfang selskabernes oplysninger, men går ud fra at selskabets egne oplysninger er korrekte. Såfremt BEDSTpension ikke har kunnet få tilstrækkelige oplysninger om et pensionsprodukt, vil produktet ikke kunne anbefales i BEDSTpensions rådgivningssystem. BEDSTpension giver altid selskaberne mulighed for at kontrollere de oplysninger, vi har om selskabets produkter samt mulighed for at give yderligere oplysninger. Beregning af prognose for bruttoafkast før omkostninger BEDSTpensions koncept består ikke i investeringsrådgivning, der søger at opnå overnormale afkast ved enten selv at rådgive om aktivsammensætningen eller ved at identificere selskaber og forvaltere, der kan skabe et overnormalt afkast. Derimod bygger konceptet på den meget solide historiske erfaring, at en højere risiko over tid også følges af et højere afkast. Side 2

3 Den basale forudsætning for BEDSTpension er, at prognosen for bruttoafkastet bestemmes af produktets underliggende aktivsammensætning. Ved beregning af størrelsen af en kundes forventede pensionsopsparing er det forventede afkast af de forskellige aktivklasser en helt afgørende forudsætning. Produktets % fordeling af aktiverne på de nedenfor angivne aktivklasser giver, sammen med de angivne afkast, en prognose for den vægtede bruttoafkastprocent for produktet. Det er naturligvis væsentligt for BEDSTpensions koncept, at kundens subjektive risikovillighed matcher aktivsammensætning og den heraf følgende risiko, idet en placering af pensionsmidler i for lav en risikogruppe relativt sikkert vil medføre et for lavt afkast, på den anden side kan placering i for høj en risikogruppe give et tab, som ikke er acceptabelt for kunden. Afkast og risikoforudsætninger Som et hovedprincip bruger BEDSTpension Samfundsforudsætninger for pensionsfremskrivninger 2013, som fastsat af Forsikring & Pension og Finansrådet i fællesskab, der er sektorens fælles principper for afkastforudsætninger ved pensionsfremskrivninger. Vi har dog fundet det nødvendigt at underopdele aktivklasserne obligationer og aktier yderligere for at afspejle selskabernes faktiske investeringer, der i højere og højere grad går imod såkaldte alternative investeringer og for at kunne foretage rimelige sammenligninger mellem de forskellige udbydere af pensionsprodukter. Herudover anslås risikoen ved de enkelte aktivklasser. Risikoen er beregnet på baggrund af BEDSTpensions estimat for den enkelte aktivklasses årlige standardafvigelse, samvariation med andre aktiver og deres forventede afkast. Alle tal er i procent pro anno. De opgivne afkast er bruttoafkast, inden gebyrer og provisioner, investeringsomkostninger og 15,3% PAL skat. De 2,0% afkast for indeksobligationer er realafkast, og derfor er nominelt afkast sat til inflation plus 2,0% eller 4,0% i alt. Side 3

4 Tabel over forudsatte prognoserenter og risiko 2013 Aktivklasser 'Samfunds BEDSTpension BEDSTpension forudsætninger' 2013 Risiko Inflation 2,0% 2,0% Obligationer og pantebreve 4,0% Kontant placering* 1,5% 2,0% 1,0% Danske Obligationer, korte 3,0% 2,0% Danske Obligationer, lange 4,5% 7,0% Øvrige danske og udenlandske obligationer 4,0% 5,0% Højrente og emerging markets obligationer 5,0% 10,0% Non investment grade obligationer 6,0% 20,0% Indeksobligationer 2,0% 2,0% plus inflation 7,0% Aktier 7,0% Danske aktier 7,0% 25,0% Globale aktier 7,0% 25,0% Emerging markets aktier 8,0% 30,0% Unoterede aktier 8,0% 30,0% Ejendomme 7,0% 7,0% 25,0% Andet** 0,0% *For kontantpuljer kan rentesatsen efter 2017 ifølge Samfundsforudsætninger ikke sættes højere end den aktuelle sats, og ikke over 1,5% før skat, medmindre der er en bindende aftale om en højere sats efter **Andet benyttes til fx markedsværdien finansielle instrumenter brugt til afdækning. Udvidelse af aktivklassen Obligationer og pantebreve Kontant placering aktivklassen anvendes, da en række pensionsforvaltere vælger at ligge likvid med en ikke ubetydelig del af deres portefølje, hvilket normalt giver et lavere afkast end obligationer. Obligationer opdeles, hvor det er muligt i korte obligationer (gennemsnitlig anslået options justeret varighed op til maksimalt 2,5 år) og lange (anslået optionskorrigeret varighed på over 4,5 år), da der er væsentlig forskel på risiko og afkast for de to typer obligationer. For varigheder over 2,5 år og under 4,5 år anvendes Samfundsforudsætninger i klassen Øvrige, denne aktivklasse anvendes også, hvor varigheden ikke er oplyst, og heller ikke kan anslås. Statsobligationer, danske realkreditobligationer og andre obligationer, der må anses som særligt sikre, placeres i disse grupper. Herudover investerer udbyderne i stigende grad i Højrente (kreditobligationer) og Emerging Markets obligationer, som normalt er mere risikofyldte end f.eks. realkreditobligationer, og visse pensionsforvaltere investerer i non-investment grade obligationer, der kan nærme sig aktier i risiko- og afkast karakteristik. Side 4

5 Udvidelse af aktivklassen Aktier For aktier er der ligeledes udvidet med Emerging markets aktier samt Unoterede aktier, den sidste aktivtype dækker ofte over hedge fonde m.v., hvor der ofte er gode gevinstmuligheder, men også høj risiko. Disse nye aktieklasser og højrenteobligationer benævnes ofte alternative investeringer. Afvigelse for bankernes kontantordning Aktivklassen Kontant placering anvendes kun for forvalternes en gros placering af likviditet. For så vidt angår bankernes kontantpuljer, anvendes den af bankerne til enhver tid gældende variable rentesats uændret frem til pensionsalderen. Det må antages, at for en given inflation og konkurrencesituation, vil bankerne fastholde deres nuværende satser. BEDSTpension afviger altså fra Samfundsforudsætninger, der maksimerer rentesatsen til 1,5% før skat for kontantordninger fra 2017 og frem. Eksempel på beregning af prognose for bruttoafkast: traditionelle gennemsnitsrente pensionsprodukter Aktivspecifikation BEDSTpension BEDSTpension i bekendtgørelsen aktivklasse afkast Grunde og bygninger direkte ejet Ejendomme 7,0% 1.2 Ejendomskapitalandele Ejendomme 7,0% 1. Grunde og bygninger i alt 2. Andre dattervirksomheder Ejendomme 7,0% 3.1 Børsnoterede kapitalandele Danske aktier 7,0% 3.2 Unoterede kapitalandele Unoterede aktier 8,0% 3.3 Børsnoterede udl. kapitalandele Globale aktier 7,0% 3.4 Unoterede udl. kapitalandele Unoterede aktier 8,0% 3. Kapitalandele i alt 4.1 Statsobligationer (Zone A) Danske Obligationer, lange 4,5% 4.2 Realkreditobligationer Danske Obligationer, lange 4,5% 4.3 Indeksobligationer Indeksobligationer 4,5% 4.4 Kreditobl. investment grade Højrente 5,0% 4.5 Kreditobl. non-investment grade Non investment grade 6,0% Øvrige danske og 4.6 Andre obligationer udenlandske 4,0% 4. Obligationer i alt 5. Pantesikrede udlån Øvrige danske og udenlandske 4,0% 6. Øvrige finansielle inv.aktiver Kontant Placering 2,0% 7. Afledte finansielle instrumenter Andet 0,0% Side 5

6 I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr om finansielle rapporter for forsikringsselskaber, 96, skal årsrapporten indeholde en specifikation af selskabets aktiver og deres afkast. Egenkapitalen forrentes normalt efter særlige regler og aktivsammensætningen er derfor korrigeret herfor, hvor det er muligt, således at aktivsammensætningen afspejler kundemidlernes sammensætning. For de fleste selskaber er det dog ikke muligt at få detaljerede oplysninger om placering af kundemidler, her bliver den ovenstående årsrapporttabel for aktivsammensætningen benyttet som standard. BEDSTpension vurderer altid aktiverne udfra oplysningerne i årsrapporten, og der korrigeres, hvor det skønnes nødvendigt. Selskaberne er alle blevet kontaktet vedrørende deres aktivsammensætning, som er korrigeret på produktniveau, hvor det skønnes nødvendigt. Afdækninger og ydelsesgarantier i gennemsnitsrente produkter I de traditionelle produkter i pensionsselskaberne er der i gennemsnitsrentemiljøet ofte afgivet ydelsesgarantier, typisk på 0,5% på nyere ordninger, højere på ældre ordninger. Ydelsesgarantierne er ofte sikret ved finansielle instrumenter, der typisk har en omkostning, som vil reducere det forventede afkast, der således bliver lavere end aktivsammensætningen normalt ville tilsige, mens udsvingene i afkast til gengæld bliver lavere end man kunne forvente. Selskaberne giver normalt ikke oplysninger, der gør, at der kan foretages beregninger på omkostninger og fordele i form af risikoreduktion som følge af afdækningerne. Afdækninger med finansielle instrumenter er derfor normalt ikke taget med i hverken afkast eller risikoberegninger, undtagen hvor det klart er oplyst af selskabet. Ligeledes tages der ikke højde for ydelsesgarantier, der kan reducere risikoen, f.eks. hvis der er kort tid til pensionsalderen. Hvis der er tale om en ydelsesgaranti på over 3% eller derover, så vil man med de nuværende renteforhold normalt skulle beholde sin ordning, medmindre selskabet ved en flytning tilbyder et reservetilskud som tillæg til den pensionsopsparing, man har på sin konto. Den nye kontributionsbekendtgørelse hvad er din rentegruppe? Den eksakte ydelsesgaranti vil stort set for alle selskaber være effektivt reduceret ved hjælp af kontostyrkelse eller lignende. Fra og med 1. januar 2011 skal pensionsordninger i gennemsnitsrentemiljøet være opdelt i såkaldte rente- og omkostningsgrupper. Det betyder, at investeringer og afkast er identiske for ydelsesgarantier, der spænder maksimalt over et procent point, f.eks. fra 2,5% til 3,5% og fra 3,5% til 4,5%. Samtidigt skal ordningerne også være opdelt i grupper, hvor omkostningerne kan siges at være ensartede, det samme gælder for risiko, for de ordninger hvor der er valgt forsikringsdækninger. I forbindelse med indførelse af rentegrupper, korrigeres aktivsammensætningen hvor det er muligt, for at afspejle risikoen bedst muligt i hver rentegruppe. Hver rentegruppe betragtes som et enkelt produkt, hvor det er muligt at opdele aktivsammensætningen på rentegrupperne. Hvor der findes oplysninger om Side 6

7 aktivsammensætningen for i hvert fald den nytegnende bestand, anføres dette i navnet for produktet, f.eks. Danica Pension Danica Traditionel Nytegning. Ellers betegnes produktet med nummeret for rentegruppen, eller hvis der ikke kan opdeles på rentegrupper anføres blot navnet for selskabet, f.eks. PFA Pension PFA Traditionel. Prognose for omkostninger Direkte omkostninger er defineret, som de omkostninger, der opkræves af udbyderen af produktet, og de relaterer sig normalt til depotets/kontoens saldo, til præmiens/det årlige indskuds størrelse eller udgør et fast beløb. Direkte omkostninger kan dog også opkræves i forhold til den underliggende sammensætning af aktiver, f.eks. i bankernes puljeprodukter, eller der kan i unit link produkter opkræves kurtage direkte af kundens erhvervelse af aktiverne i en fond. I omkostningsberegningerne tages ikke hensyn til en eventuel mæglerhonorering. Et mæglerhonorar skyldes forsikringstagerens personlige beslutning, som BEDSTpension ikke tager hensyn til. Ved sammenligning af forskellige pensionsprodukter tager BEDSTpension generelt ikke hensyn til omkostninger til flyttegebyrer mellem selskaber og produkter, eventuelle etableringsomkostninger i det nye selskab og eventuelle højere omkostninger i kortere perioder for nyoprettede ordninger. Ved flytning af en pensionsordning opkræver det afgivende selskab et gebyr, typisk mellem 0 og 1500 kr., det kan dog for visse ældre ordninger være højere. Herudover opkræver de fleste pensionsselskaber i hvert fald for private ordninger - et gebyr ved modtagelse af en pensionsordning (indskudsomkostninger), og opkræver evt. en højere procentsats af præmien i en kortere årrække for nyoprettede ordninger. Disse omkostninger må vurderes individuelt, inden en ordning eventuelt flyttes. BEDSTpensions koncept indirekte og direkte omkostninger Indirekte omkostninger er defineret som omkostninger, der ikke opkræves direkte af kunden, men som reducerer kundens bruttoafkast på aktiverne, inden afkastet tilskrives kundens depot/konto. Indirekte omkostninger består typisk af investeringsomkostninger, driftsherretillæg, risiko- og omkostningsunderskud, kurtage og depotomkostninger. Skjulte omkostninger i investeringsforeninger fastsættes til den af InvesteringsForeningsRådet (IFR) angivne Årlige Omkostning i Procent (ÅOP). Hvis ÅOP ikke kan oplyses, tages udgangspunkt i TER (Total Expense Ratio) eller der søges sammenlignelige omkostninger fra hjemmesider eller regnskaber, eller omkostningen fastsættes skønsmæssigt. Side 7

8 De indirekte omkostninger reduceres med eventuelt kick back fra investeringsforeninger m.v. (reduktion af ÅOP). Såfremt selskabet vurderes historisk at udskifte fondene hyppigere end med de 7 års mellemrum, der er fastsat i ÅOP beregningerne, reduceres kick-back forholdsmæssigt. BEDSTpension anslår ikke omkostninger af spreads dvs. forskelle mellem købs- og salgskurser for aktiverne. En aktivt styret portefølje vil alt andet lige have et teoretisk tab ved at omsætte porteføljen og hermed tabe markeds spreadet. Herudover anvender visse selskaber spreads på deres fonde, uden at disse er inkluderet i beregningen af den samlede ÅOP. - Omkostninger i Pensionsselskaber Direkte omkostninger (f.eks. fra selskabernes anmeldelser til Finanstilsynet) Direkte præmie- og indskudsomkostninger Depotomkostninger og evt. gebyrer Indirekte (for gennemsnitsrente produkter anvendes 3 årige gennemsnit fra selskabernes årsrapporter) Investeringsomkostninger, gennemsnit for sidste 3 år Driftsherretillæg (forrentning af Egenkapital) Risiko og omkostningsunderskud, gennemsnit for sidste 3 år Skjulte (for gennemsnitsrente oplyses investeringsforeningsandele i regnskabet og de skjulte omkostninger beregnes normalt ud fra skønnede forudsætninger om disse) Skjulte investeringsomkostninger i investeringsforeninger Ved flytning af Firma ordninger ud af et gennemsnitsrentemiljø med ydelsesgarantier skal der for ældre ordninger være særlig opmærksomhed på at det modtagende selskab rådgiver individuelt vedrørende dette forhold, hvis kundernes eksisterende depoter også flyttes. - Omkostninger i Pengeinstitutter Direkte omkostninger (oplysninger findes iht. skiltningspligten på nettet/i filialerne) Puljegebyrer m.v. Indirekte omkostninger (skal oplyses årligt i henhold til bekendtgørelse nr fremgår af kundens årsopgørelse og informationen skal forefindes i filialen) Handelsomkostninger, depotafgifter mv. Side 8

9 Skjulte omkostninger (investeringsforeningsandele oplyses i regnskabet og de skjulte omkostninger beregnes ud fra skønnede forudsætninger om disse) Skjulte investeringsomkostninger i investeringsforeninger Historiske afkast og risiko BEDSTpensions koncept er at anbefale det produkt, der giver kunden den størst mulige prognose for pensionsopsparingens størrelse på pensionstidspunktet, under hensyntagen til kundens risikovillighed. Vi viser normalt altid de 5 bedste produkter, der ligger tættest på den størst mulige prognose for pensionsopsparingen. Som et supplement vises det akkumulerede historiske afkast, såfremt det kan findes, for de seneste op til 5 år ( ), opgjort (i begge tilfælde før PAL skat) som kontorenten i de traditionelle selskabers gennemsnitsrenteprodukt og nettoafkastet i markedsrenteordninger. BEDSTpension anbefaler ikke kunden at træffe beslutninger baseret på de historiske afkast, da disse normalt ikke siger noget om fremtidige afkast, men de kan ses som en supplerende information om de pågældende selskaber. De kunder, der måtte ønske det, har derfor mulighed for at vælge et andet produkt end det anbefalede, f.eks. et af de 4 øvrige produkter som ligger relativt tæt på det anbefalede med den højeste pensionsopsparing, men som måske har et bedre historisk afkast. Risikovillighed Risikovilligheden for den enkelte kunde bestemmes i BEDSTpensions systemer ved en risikotest med 20 spørgsmål, der placerer kunden i én ud af 7 risikogrupper BEDSTpensions risikotest er obligatorisk for alle individuelle private kunder, men i sagens natur ikke for firmakunder. Kunden har mulighed for at afvige fra resultatet af sin risikotest, men ved det endelige valg sikres det, at kunden er oplyst om de mulige konsekvenser i forhold til forventet afkast og sandsynligt interval for prognosticeret bruttoafkast (tab og gevinst) på de pensionsprodukter, der er indeholdt i den valgte risikogruppe. Beregning af risiko på pensionsprodukter maksimalt forventet tab og gevinst på 1 års sigt. Risikoen på et produkt beregnes ud fra et normalt middelværdi varians scenarie, eller VAR, variance at risk, som er et almindeligt anvendt risikobegreb. Der beregnes en forventet spredning på afkastet af pensionsproduktet, hovedsageligt beregnet ud fra spredningen på enkeltaktiverne som er angivet i Tabel over forudsatte prognoserenter og risiko på side 4. Der beregnes ikke noget maksimalt tab og gevinst på bankernes kontantordninger, idet det antages, at renten aldrig bliver negativ (hvilket er den historiske erfaring fra Danmark). Den realiserede rente vil naturligvis bevæge sig op og ned over tid i begrænset omfang. Disse Side 9

10 ordninger betragtes altså som helt sikre, hvilket understøttes af den ubegrænsede indskydergaranti for pensionsmidler. Afkastet er til gengæld normalt beskedent. For de traditionelle gennemsnitsrente produkter antages det, at de kollektive bonusreserver tager det første tab, inden der indføres kursværn (kursværn kan dog indføres allerede, når risikoforrentningen ikke kan indtægtsføres). For alle andre produkter er det kollektive bonuspotentiale nul. Det skal bemærkes, at eventuelle garantier ikke tages i betragtning i beregningen af det maksimale tab/gevinst på 1 års sigt, under normale markedsforhold skal kunderne selv indtjene eventuelle tab senere i opsparingsforløbet. Det maksimale tab for alle andre produkter end kontantordninger, defineres som: Forventet maksimalt tab efter 1 år = prognose for bruttoafkast i år 1plus eventuelt kollektivt bonuspotentiale minus 2 gange spredningen på afkastet. Såfremt det antages, at bruttoafkastet er normalfordelt, så vil det maksimale tab ovenfor kun overskrides i 2,5% af tilfældene eller ca. hver 40nde år i gennemsnit. I praksis vil der til det maksimale investeringstab naturligvis også komme de sikre omkostninger, der skal afholdes under alle omstændigheder. For livscyklusprodukter beregnes den maksimale tabsrisiko konkret for aktivsammensætningen, der gælder aktuelt for kunden i BEDSTpension vil via den årlige kontaktmail sikre, at kunden informeres, såfremt der er sket væsentlige ændringer, som kan tale for et fornyet rådgivningsforløb, et af disse forhold kan være aftrapning af risiko. For livscyklusprodukter afhænger risikogruppen altså både af aktivsammensætningen og kundens alder. Beregning af forventet spredning på prognoseafkastet af et pensionsprodukt I BEDSTpension regner vi på op til 13 aktivklasser, jf. Tabel over forudsatte prognoserenter og risiko. Hvis hvis angiver aktivklasse nr. i s procentvise andel af den samlede aktivportefølje, og angiver spredningen på prognoseafkastet på aktivklasse nr. i, og korrelationskoefficienten angiver korrelationen mellem prognoseafkastet på aktiv nr. i og aktiv nr. j, så beregnes variansen på prognoseafkastet af et pensionsprodukt p som: Den maksimale spredning og varians fås, hvis korrelationskoefficienterne k antager deres maksimale værdi 1. Da BEDSTpension anvender spredningen til at anslå det forventede maksimale tab over 1 år, har vi valgt at anvende konservative forudsætninger for ikke at undervurdere det tab, en kunde kan komme ud for. Hertil kommer to forhold: 1) Procentvise afkast er sædvanligvis ikke normalfordelte, men har tykke haler, det går altså oftere galt, end en normalfordeling ville tilsige. BEDSTpension anvender derfor spredninger, der er i den høje ende af, hvad der normalt ses anvendt. 2) De normale risikoudjævnene faktorer sættes ofte ud af kraft, Side 10

11 når det virkeligt går galt. Hvor obligationer og aktier dagligt normalt bevæger sig mod hinanden (negativ korrelationskoefficient og god reduktion af den samlede porteføljes risiko), så vil der i krisetider som i f.eks. 2008, ofte være tale om en flugt mod sikkerhed eller kontanter, hvorfor alle aktivklasser falder mere eller mindre i værdi samtidigt. BEDSTpensions forudsætninger om korrelationskoefficienter: Kontant placering antages uafhængig af andre aktivklasser, korrelationskoefficient = 0, mens alle obligationsplaceringer antages at være perfekt korrelerede indbyrdes med koefficient = 1, mens korrelationen mod alle realaktiver som aktier/ejendomme er positiv, for almindelige obligationer med koefficienten 0,2. Korte obligationer antages noget lavere korreleret med realaktiver (0,1), mens kreditobligationer er tættere korreleret (0,3 hhv. 0,5). Den nedenstående tabel opsummerer forudsætningerne om indbyrdes korrelation: Korrelations Koefficienter Kont Korte Lange Øvr. Højrt Non Ind Dk Glob Emrg Unot Ejnd And Inflation Obligationer 1. Kontant placering 1 2. Danske Obl., korte Danske Obl., lange Øvrige danske og udl Højrente/emerg. Mark Non investment grade Indeksobligationer Danske aktier 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0, Globale aktier 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0, Emerging markets 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0, Unoterede aktier 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0, Ejendomme 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0, Andet Alle realaktiver, aktier og ejendomme er forudsat indbyrdes korreleret perfekt med en koefficient = 1. Definition af risikogrupper Alle pensionsprodukter er klassificeret i en given risikogruppe i henhold til deres maksimale forventede tab over en 1 årig horisont, hvor maksimalt tab er defineret som en 40 års begivenhed som angivet ovenfor. Side 11

12 Risikogrupperne er angivet nedenfor i henhold til udfaldet af risikotesten, den maksimalt forventede gevinst og tab er anført nedenfor for de pensionsprodukter, der er tilknyttet en given risikogruppe. 1. Maksimal sikkerhed: Maksimalt tab på 1% 2. Sikkerhed: Maksimalt tab fra 1% til 5% 3. Konservativ: Maksimalt tab fra 5% til 15% 4. Balanceret: Maksimalt tab fra 15% til 25% 5. Vækst: Maksimalt tab fra 25% til 35% 6. Stærk vækst: Maksimalt tab fra 35% til 50% 7. Aggressiv: Maksimalt tab kan være over 50% Årsprincip, inflation og andre særlige forhold Pensionsopsparingen beregnes ud fra et årsprincip. Det betyder, at aktivsammensætning og afkastforudsætninger fastsættes på årsbasis, og som hovedregel opdateres disse ikke i årets løb. Ved introduktion af nye produkter eller væsentlige produktændringer opdateres oplysningerne dog, når de er tilgængelige. Ligeledes opdateres direkte omkostninger, når disse ændres. Hvor intet andet er anført er ultimo 2012 oplysninger derfor beregningsforudsætningen for BEDSTpension i 2013 (idet nyere oplysninger p.t. ikke er tilgængelige). Produktets årlige tilvækst beregnes som: Ultimo depot saldo gange (bruttoafkast før omkostninger minus direkte og indirekte omkostninger og minus beregnet PAL skat) plus præmien (reduceret med eventuelle direkte omkostninger). Den nye ultimo saldo for 2013 er herefter ultimo saldo 2012 plus årets tilvækst. For de traditionelle ordninger må årets tilvækst dog justeres for eventuel opbygning af reserver, som det er nærmere beskrevet nedenfor i næste hovedafsnit. For så vidt angår kursværn, regnes der altid med den aktuelle værdi, som skal anmeldes til Finanstilsynet, og som derfor er tilgængelig. Kursværn er et meget vigtigt forhold, idet beløbet tabes af depotet ved flytning til en anden ordning, omvendt vil ordninger, der flyttes til et selskab med kursværn, regne med det samme tab over tid (idet det fremtidige afkast vil blive reduceret med kursværnet, der er et udtryk for manglende aktiver i pensionsselskabet i forhold til depoterne). Inflationen er en parameter givet af samfundsforudsætningerne. Alle nominelle faste beløb, præmier og grænser ultimo 2012 inflationsreguleres til ultimo 2013 og efterfølgende år (idet depotsaldo udelukkende fremskrives som beskrevet, idet bruttoafkastet pr. definition inkluderer inflation). Princippet betyder, at pensionsopsparingen beregnes i fremtidens prisniveau. Side 12

13 BEDSTpensions koncept - opbygning og afvikling af reserver i Pensionsselskaber Fra nettoafkast til depotrente: Det antages, at selskaberne under normale markedsforhold altid vil tilskrive en mindste depotrente til kunderne og herefter afvikle et eventuelt kursværn hurtigst muligt. Når et evt. kursværn er afviklet, afvikles en evt. skyggekonto, idet der under normale markedsforhold antages at være grænser for hvor meget der kan afvikles pr. år. Hvis der hverken er kursværn eller skyggekonto, opbygges der herefter tilstrækkelige bonusreserver over 10 år (med mindre selskabet har en erklæret politik om ikke at opbygge bonusreserver), mens det resterende afkast tilskrives depoterne. Depotrenten = Kundernes investeringsafkast efter PAL skat og risiko- og omkostningsunderskud -Eventuel afvikling af kursværn. Selskaber med kursværn antages at afvikle dette hurtigst muligt til nul. Dog forudsættes de første 1,5% (1,75% før PAL) af afkastet altid tilskrevet til kundernes depoter som et minimumsafkast. -Skyggekonto Selskaber med skyggekonto antages normalt at ville afvikle disse med maksimalt 0,50% om året (maksimum inkluderer også et evt. løbende risiko/omkostningsunderskud), efter at kursværn er afviklet til nul og minimumsafkast er tilskrevet depoterne. -Bonusopbygning eller + ved bonusafvikling Alle selskaber antages at ønske en kollektiv bonusreserve på 6%, denne antages opbygget eller afviklet over 10 år (efter at kursværn og skyggekonto er afviklet til nul og minimumsafkast er tilskrevet depoterne) Kursværn betragtes i BEDSTpension som et tab af depotværdien. Nye kunder vil opleve et tab i de kommende år svarende til kursværnet i mistet afkast (som går til at oprette aktiverne i selskabet, så de svarer til kundernes depoter), mens gamle kunder vil miste en værdi svarende til kursværnet hvis de flytter ordning. Kursværn, der skal være rimelige og anmeldt til Finanstilsynet, er derfor normalt ikke en årsag til ikke at flytte en ordning (som tidligere nævnt kan en ydelsesgaranti for en kunde med kort tid til pension ændre dette billede). Selskaber som udelukkes fra anbefalingslisten BEDSTpension anbefaler som udgangspunkt ikke produkter, hvor der ikke kan gives eksakte oplysninger om aktivsammensætningen, og hvor produktet dermed unddrager sig præcise beregninger vedrørende risiko og forventet afkast og dermed markedskontrol. BEDSTpension vil som udgangspunkt ikke anbefale at flytte opsparingen til traditionelle ordninger i selskaber, der har et betydeligt underskud på reserverne. Såfremt summen af kursværn og skyggekonti tilsammen udgør over 3% af livsforsikringshensættelsen vil selskabet Side 13

14 ikke blive anbefalet. Hertil kommer at selskaber, der har lukket for nytegning eller produkter som ikke kan tegnes af privatpersoner, naturligvis ikke anbefales. Beregning af samlet pensionsopsparing Alle kundens eksisterende pensionsprodukter beregnes individuelt, ét af gangen. Alle produkter fremskrives år for år fra den aktuelt angivne alder og frem til pensionsalderen, og den samlede pensionsopsparing beregnes som summen af alle produkterne. Det antages for enkelthedens skyld, at alle produkter er tegnet som kapitalpensioner, dvs. at beløbet udbetales som et engangsbeløb ved pensionsalder. I praksis udbetales mange ordninger i rater over flere år eller evt. som livsvarige ydelser, disse vil dog være proportionale med den samlede opsparing ved pensionering. For de såkaldte livscyklusprodukter er aktivsammensætningen varierende over tid, idet risikoen nedtrappes, her beregnes nedtrapningen altid som for en kapitalpension, idet ordningens art ikke er kendt for BEDSTpension. Visse livscyklusprodukter aftrappes efter kalenderåret eller efter kundens alder, BEDSTpension regner altid med en tidsskala, der er angivet som antal helår til pensionsalderen, og kalenderår/faktisk årsalder omregnes derfor altid til år til pension, hvor pensionsalderen antages at være 65 år (hvis et livscyklusprodukt nedtrapper aktieandelen ved alder 60, antager BEDSTpension at nedtrapningen sker ved 5 år til pensionsalder). Den samlede pensionsopsparing beregnes som et før skat beløb (investeringsafkastet undervejs er dog beskattet i form af PAL skat). Appendiks: Produktoversigt I dette appendiks anføres de produkter, som BEDSTpension har inkluderet i vores rådgivningssystem. Traditionelt gennemsnitsrenteprodukt. Gennemsnitsrenteprodukter udbydes af pensionsselskaber og pensionskasser, og indeholder normalt en ydelsesgaranti på mindst 0% (der sikrer, at man ved ordningens udløb mindst får sine indbetalinger minus omkostninger igen). Hvor der er tale om en pensionskasse med gennemsnitsrente uden garanti er dette anført. Side 14

15 Alm. Brand Liv og Pension Traditionel AP Pension AP Traditionel Nytegning Arkitekternes Pensionskas Traditionel uden garanti BankPension Traditionel (profil 1) Danica Pension Danica Traditionel Nytegning Danica Pension Traditionel 3 Danica Pension Traditionel 2 Danica Pension Traditionel 4 Nordea Liv & Pension Traditionel Nytegning Nordea Liv & Pension Traditionel 2 Nordea Liv & Pension Traditionel 3 Nordea Liv & Pension Traditionel 4 Pensionskassen for Jordbr Traditionel uden garanti Pensionskassen for Magist Traditionel uden garanti PFA Pension PFA Traditionel Nytegning SEB Pension SEB Traditionel 3 SEB Pension SEB Traditionel 2 SEB Pension SEB Traditionel Nytegning SEB Pension SEB Traditionel 4 Skandia Bonuspension Skandia Traditionel (A) Topdanmark Spar-Top Plus Rentegruppe 1 Topdanmark Traditionel (V) Gr 6 Topdanmark Spar-Top Plus Gr 2 Aktivsammensætningen for AP og Topdanmark er p.t. ultimo 2011 Markedsrenteprodukter Markedsrenteprodukter udbydes af pensionsselskaber og af pengeinstitutter. Afkastet er direkte knyttet til markedsudviklingen i et givent år. Produkterne kan underopdeles i de rene markedsrenteprodukter med fast aktivsammensætning, og Livscyklusprodukter, hvor aktivernes risiko nedsættes over årene, således at afkastudsvingene formindskes over tiden. Markedsrenteprodukter er normalt ikke garanterede, men der findes nogle få produkter på det danske marked, som er garanterede, uanset at de må betegnes som markedsrenteprodukter: Livscyklusprodukter med garanti Selskab PFA Pension Danica Pension Danica Pension Danica Pension Produkt PFA Valg med vandstandsgaranti Danica Bal. gar. Middel Danica Bal. garanti Lav Danica Bal. gar. Forsigtig Side 15

16 Markedsrente med fast aktivsammensætning og med garanti Selskab Produkt Danica Pension Nordea Liv & Pension Nordea Liv & Pension Danica valg Garanti Aktiv Mellem risiko garanti Aktiv Lav risiko garanti Normalt er markedsrenteprodukter uden garanti, hvor afkastet altid direkte afhænger af markedsafkastet. Side 16

17 Livscyklus AP Pension AP Udløbsfonde Danica Pension Danica Balance Aggressiv Danica Pension Danica Balance Forsigtig Danica Pension Danica Balance Høj Danica Pension Danica Balance Lav Danica Pension Danica Balance Middel Danske Bank Bankvalg Høj aktieandel Danske Bank Bankvalg Lav aktieandel Danske Bank Bankvalg Middel aktieandel Danske Bank Bankvalg Uden aktier Nordea Pulje Høj risiko Nordea Pulje Lav risiko Nordea Pulje Middel risiko Nordea Liv & Pension Vækstpension Høj Risiko Nordea Liv & Pension Vækstpension Lav Risiko Nordea Liv & Pension Vækstpension Mellem Risiko Nykredit Bank PensionsInvest - Høj Nykredit Bank PensionsInvest - Lav Nykredit Bank PensionsInvest - Middel risko PFA Pension PFA Flexvalg PFA Pension PFA Plus Profil A PFA Pension PFA Plus Profil B PFA Pension PFA Plus Profil C PFA Pension PFA Plus Profil D SEB Pension Markedspension høj aktieandel SEB Pension Markedspension lav aktieandel SEB Pension Markedspension mellem aktieand Spar Nord Bank Puljer - Bankvalg Sydbank Bankvalg - Høj Sydbank Bankvalg - Lav Sydbank Bankvalg - Middel Topdanmark Profilpension Høj Topdanmark Profilpension Lav Topdanmark Profilpension Mellem Aktivsammensætningen for Topdanmark er p.t. ultimo 2011 Side 17

18 Markedsrente med fast aktivsammensætning AP Pension AP Profil 15 AP Pension AP Profil 25 AP Pension AP Profil 35 AP Pension AP Profil 7 AP Pension Basic Høj Risiko AP Pension Basic Lav Risiko AP Pension Basic Meget Høj AP Pension Basic Mellem Risiko BankPension Høj Risiko (profil 4) BankPension Lav Risiko (profil 3) BankPension Mellem Risiko (profil 2) Danica Pension Danica valg 100% aktier Danica Pension Danica valg 100% obl. Danica Pension Danica valg Høj risiko Danica Pension Danica valg Lav risiko Danica Pension Danica valg Middel risiko Jyske Bank Pengepleje Pension Balanceret Jyske Bank Pengepleje Pension Dæmpet Jyske Bank Pengepleje Pension Stabil Jyske Bank Pengepleje Pension Vækst Jyske Bank Pulje 1 Vækst Jyske Bank Pulje 2 Balanceret-Dynam. Jyske Bank Pulje 3 Stabil Jyske Bank Pulje 4 Dæmpet Nordea Liv & Pension Aktiv Aktiefond (VP5) Nordea Liv & Pension Aktiv Høj risiko (VP 4) Nordea Liv & Pension Aktiv Lav risiko (VP2) Nordea Liv & Pension Aktiv Mellem risiko (VP3) Nordea Liv & Pension Index Aktiefond Nordea Liv & Pension Index Høj risiko Nordea Liv & Pension Index Lav risiko Nordea Liv & Pension Index Mellem risiko Skandia Basic 1 Skandia Basic 2 Skandia Basic 3 Skandia Basic 4 Skandia Match 1 Skandia Match 2 Skandia Match 3 Skandia Match 4 Skandia Match 5 Skandia Match 6 Side 18

19 Skandia Match 7 Spar Nord Bank Puljer - Gruppe 1 Spar Nord Bank Puljer - Gruppe 2 Spar Nord Bank Puljer - Gruppe 3 Spar Nord Bank Puljer - Gruppe 4 Sydbank Bankvalg - 1 Sydbank Bankvalg - 2 Sydbank Bankvalg - 3 Topdanmark Topdanmark vælger - Høj Topdanmark Topdanmark vælger - Lav Topdanmark Topdanmark vælger - Mellem Aktivsammensætningen for Topdanmark er p.t. ultimo 2011 Side 19

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - ultimo august 2015 Ultimo august 2015 har profiler med høj risiko givet det bedste afkast Afkast år til dato ultimo august År til pensionering 30 15 5 0 Profil

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Krystalkuglen. Hvad kan man bruge garantier til?

Krystalkuglen. Hvad kan man bruge garantier til? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 2 - Marts 2010 Hvad kan man bruge garantier til? En stor del af pensionsopsparingen er stadig placeret i produkter med en garanti for en pension af en given størrelse

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche København, den 26. juni 2012 Morningstar sætter fokus på den danske pensionsbranches gennemsnitsrente produkter: Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche Morningstar har igennem en længere

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter

Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 7. maj 2012 Pensionsanalyse af markedsrenteprodukter i den danske pensionsbranche:

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2012 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer RETNINGSLINJER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. september 2013 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de puljer, som Skandinaviska Enskilda Banken

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2014. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2014. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2014 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 9. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2013 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 20. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling

LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling LP-information 7/15 Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling Resume Hermed fremsendes en opdateret udgave af s henstilling om opgørelse og offentliggørelse af afkast

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2011. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2011. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2011 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 15. marts 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3 Det

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 4 - August 2010 Går du med livrente og seler? Foranlediget af indførelsen af et indbetalingsloft på 100.000 kr. årligt til ratepensioner, har der på det seneste været

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing

Sådan bruger du Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing På de næste sider får du en introduktion i, hvordan du skal udfylde "Din risikoprofil" via Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing. Vi

Læs mere

Med livrente og seler

Med livrente og seler Undersøgelse: Livrente Med livrente og seler Bliver I typisk gamle i din familie? Vil du gerne være sikker på, at der er penge på din pensionsopsparing hele livet også, hvis du bliver 100 år? Så skulle

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Krisen, og hvad har vi lært af det?

Krisen, og hvad har vi lært af det? 12.11.2010 Krisen, og hvad har vi lært af det? 11. november 2010 # 2 Lidt om AP Pension Livs- og pensionsforsikring Østbanegade 135, København Ø Åhaveparkvej 11, Viby J 211 medarbejdere Kundeejet Vi administrerer

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014 Indledning For året 2010 og frem har vi beregnet og offententliggjort ÅOK og ÅOP for alle kunder med en opsparing i Alm. Brand Liv og Pension. ÅOK og ÅOP er tilgængelige for vores kunder via Mit Kundeoverblik

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1. Konklusioner Den internationale finansielle krise har sat sine tydelige spor på selskabernes investeringsafkast i 2008.

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II.

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version II Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold 1. Introduktion 2. Danske

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

Pensionist i FSP. Generelt:

Pensionist i FSP. Generelt: 1 Pensionist i FSP 10/2011 Pensionist i FSP s stillede den 1. marts 2011, 22 spørgsmål til FSP/FSP s bestyrelse. Spørgsmålene er besvaret den 13. april 2011. Spm. 8, 9, 10,11 og 15 er besvaret med en henvisning

Læs mere