Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche"

Transkript

1 København, den 26. juni 2012 Morningstar sætter fokus på den danske pensionsbranches gennemsnitsrente produkter: Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche Morningstar har igennem en længere årrække skabt gennemsigtighed og transparens blandt den danske pensionsbranches markedsrenteprodukter til fordel for pensionsopsparerne. Analysen, der er den eneste uafhængige analyse af pensionsselskabernes markedsrenteproduter, er blevet standard i pensionsbranchen. I takt med at markedsaktørerne i pensionsbranchen udvikler nye produkter har vi tilpasset analysen, således at den til enhver tid dækker de produkter, som udbydes til danske pensionsopsparere. Selvom markedsrenteprodukter efterhånden udgør en til stadighed større andel af den typiske danske pensionsinvestors opsparing er langt hovedparten af pensionsformuen stadig investeret i traditionelle gennemsnitsrente produkter. Derfor sætter Morningstar nu også fokus på gennemsnitsrente. Analysen skal komplementere Morningstars markedsrenteanalyse, således at Morningstar som den eneste uafhængige aktør dækker hovedparten af alle pensionsprodukter i Danmark. Analysen vil fremstå som en selvstændig analyse og vil i første omgang være en årsanalyse. Fremadrettet vil analysen tage højde for de nye kontributionsgrupper. Analysens elementer Morningstars analyse af danske pensionsselskaber gennemsnitsrente produkter sætter fokus på a. Hvad er investeringsafkastet? b. Hvad er investeringsafkastet under hensyntagen til pensionsselskabernes forpligtelser? c. Hvad har kunderne fået i afkast? d. Hvordan er sammenhængen mellem investeringsafkast og kundernes forrentning? e. Hvad er gået til omkostninger? f. Hvordan er udviklingen i kapitalgrundlaget? De enkelte delelementer er uddybet herunder.

2 Investeringsafkast i pensionsselskaberne En ofte anvendt metode til sammenligning af pensionsselskaberne er baseret på de realiserede investeringsafkast. Her er N1 nøgletallet, som er afkastet før pensionsafkastskat, typisk benyttet. Tabeller herunder viser N1 afkastet for hovedparten af de danske pensionsselskaber. Horisonten er henholdsvis 3, 5 og 10 år. Tallene er opgjort pr. 31. december For selskaber, der beregner nøgletallet for kundemidler, er dette afkast benyttet. Afkast 3 år Afkast 5 år Afkast 10 år Risiko Det er 100 kr. blevet til Selskab Ann. Akk. Ann. Akk. Ann. Akk. Std. afv. efter 3 år efter 5 år efter 10 år Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PensionDanmark PFA Pension PKA (sygeplejers..) SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Gns Maks Min Maks. - Min Std. afvigelse Tabel 1: N1(K) afkast, opgjort pr. 31/12/2011, Standardafvigelse er beregnet over 10 år på baggrund af årlige observationer Der er en vis variation i afkastene pensionsselskaberne imellem. Det gns. årlige afkast i 10 år på tværs af selskaberne er 5,8 pct., men det svinger i spænd fra 4,3 til 7,8 pct. Det giver en samlet difference i afkastet mellem højeste og laveste på 60 pct. point over perioden på 10 år. 2 af 20

3 Den årlige standardafvigelse for det typiske selskab i analysen er 7,0 pct. beregnet over 10 år. Det dækker over et spænd fra 4,1 pct. til 10,9 pct. Det mindst volatile gennemsnitsrenteprodukt skal typisk findes blandt de kommercielle pensionsselskaber, hvorimod afkastudviklingen for nogle arbejdsmarkedspensioner er mere volatil. Danica, Alm. Brand og PFA Pension ligger stort set med identisk standardafvigelse i niveauet 4,1-4,2. Arkitekternes Pensionskasse skiller sig ud ved analysens højeste standardafvigelse. Ann. afkast ( ) Afkast / Risiko - 10 års horisont Standardafvigelse Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PensionDanmark PFA Pension PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 1: N1(K) afkast over 10 år på y-aksen. Standardafvigelsen på x-aksen. Perioden er af 20

4 Investeringsafkastet under hensyntagen til forpligtelser Modsat markedsrenteprodukter er pensionsselskaberne forpligtet til at honorere en bestemt ydelse til pensionsopsparerne i gennemsnitsrente produkter 1. Forskellige grupper af investorer er blevet garanteret en bestemt ydelse over en vis årrække, når de går på pension. Denne forpligtelse påvirker, hvordan det enkelte pensionsselskab kan investere kundernes opsparing. Selskaber med høje garanterede ydelser vil typisk have mindre frihedsrammer i investeringsbeslutningerne, hvilket alt andet lige bør føre til en mere defensiv investeringspolitik. Muligheden for at investere mere frigjort som følge af lavere garanterede ydelser burde på lang sigt give pensionsselskabet muligheden for at skabe et højere afkast end selskaber med en højere garanteret ydelse. Ved at sammenholde afkastet med den gns. grundlagsrente i bestanden får man et indtryk af, hvordan det enkelte selskabs afkast er i forhold til andre selskaber med samme konditioner på passivsiden. Grafikken herunder viser pensionsselskabernes årlige N1-afkast over 10 år i forhold til den gns. grundlagsrente i deres bestand. Grafen viser, at der er ganske stor variation i afkastet blandt selskaber med nogenlunde samme grundlagsrente. Ann. afkast ( ) Ann. afkast over 10 år ctr. gns. garanteret rente Gns. grundlagsrente Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PensionDanmark PFA PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 2: N1(K)-afkast opgjort pr. 31/12/2011. Gns. estimeret grundlagsrente er gns. af op til de seneste fem kalenderår. Kontostyrkelse og omkostnings- og sikkerhedstillæg kan påvirke den reelle gns. grundlagsrente. 1 Flere selskaber har ændret garantien til at være en hensigtserklæring om en bestemt forrentning. Derudover har andre selskaber såkaldte betingede garantier, der giver dem muligheden for at ændre garantien over for kunden. Forhold der kan påvirke måden selskaberne investerer på. 4 af 20

5 Det skraverede grå felt angiver minimumsafkastet, der på lang sigt skal til for at honorere bestandens gennemsnitlige grundlagsrente. Over 10 år er investeringsafkastet hos alle pensionsselskaber større end grundlagsrenten. Såfremt en lavere grundlagsrente og dermed større råderum i investeringsbeslutningerne skulle udmønte sig i et større investeringsafkast burde selskaberne i grafikken ovenfor gradvist falde fra venstre mod højre med aftagende fald i takt med at grundlagsrenten øges. Den røde linje skal prøve at illustrere dette. Umiddelbart synes der ikke at være sådan en sammenhæng. Det kan muligvis hænge sammen med den observerede periode. En periode kendetegnende ved beskedne afkast til mere risikofyldte aktiver som aktier og pæne afkast til mere sikre investeringer som fx. danske obligationer. Vi viser derfor også horisonterne 3 og 5 år herunder for at vurdere om der er en større sammenhæng mellem investeringsafkast og grundlagsrente. Det synes ikke at være tilfældet. Ann. afkast ( ) Ann. afkast over 5 år ctr. gns. garanteret rente Gns. grundlagsrente Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PensionDanmark PFA Pension PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 3: N1(K)-afkast opgjort pr. 31/12/2011. Gns. estimeret grundlagsrente er gns. af op til de seneste fem kalenderår. Kontostyrkelse og omkostnings- og sikkerhedstillæg kan påvirke den reelle gns. grundlagsrente. Der er fx flere selskaber med en gns. grundlagsrente i niveauet 3,5 pct., mens der på den anden side er en vis variation i investeringsafkastet. I grafikken herover spænder investeringsafkastet fra at være i underkanten af 4 pct. om året til godt 6 pct. for selskaber med en gns. grundlagsrente i niveauet 3,5 pct. Over tre år er forskellen i afkastet endnu større, hvilket kan ses af grafikken herunder. Man skal være opmærksom på at nogle pensionsselskaber har betingede garantier, som giver dem muligheden for at ændre den gns. grundlagsrente i bestanden. Der kan også være variation i, hvordan livrenterne er sammensat i de enkelte selskaber. Nogle selskaber kan have livsvarende garantier, der øger varigheden på passivsiden, mens andre har ophørende garantier og dermed en 5 af 20

6 kortere varighed. Forhold som kan påvirke måden selskaberne investerer på og dermed investeringsafkastet. Ann. afkast ( ) Ann. afkast over 3 år ctr. gns. garanteret rente Gns. grundlagsrente Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PensionDanmark PFA Pension PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 4: N1(K)-afkast opgjort pr. 31/12/2011. Gns. estimeret grundlagsrente er gns. af op til de seneste fem kalenderår. Kontostyrkelse og omkostnings- og sikkerhedstillæg kan påvirke den reelle gns. grundlagsrente. 6 af 20

7 Kundernes afkast Der er ikke nødvendigvis over kortere perioder sammenhæng mellem investeringsafkastet i pensionsselskabet og kundernes depotrente. I gennemsnitsrente produkterne udjævnes kundernes depotrente over tid ved at der i solide år med gode investeringsafkast lægges til side til mindre gode år. Den opbyggede buffer benyttes så til at fastholde en fortsat fornuftig depotrente. Tabellen herunder viser hvad kunderne i de enkelte pensionsselskaber er blevet tilskrevet i depotrente før skat over henholdsvist 3, 5 og 10 år. Det har kunderne fået i depotrente (før skat) Depotrente I 3 år Depotrente I 5 år Depotrente I 10 år Risiko Det er 100 kr. blevet til Selskab Ann. Akk. Ann. Akk. Ann. Akk. Std. afv. efter 3 år efter 5 år efter 10 år Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PFA Pension PKA (sygeplejers..) SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Gns Maks Min Maks. - Min Std. afvigelse Tabel 5: Depotrenten er før skat, opgjort pr. 31/12/2011. Std.afvigelse i sidste række er beregnet på tværs af den ann. depotrente for alle selskaber. Depotrenten kan afhænge af pensionsselskabernes delbestande, hvilket betyder at ikke alle af pensionsselskabets opsparere nødvendigvis har modtaget den beregnede depotrente i tabellen herover. Nogle selskaber opkræver en garantibetaling, som kan påvirke kundernes faktiske forrentning. Af tabellen fremgår det at den årlige depotrente i gennemsnit var 4,9 pct. over 10 år på tværs af alle selskaber. Over fem år var renten typisk 4,6 pct. og i de senere år er den faldet til 3,8 pct. 7 af 20

8 Spredningen i depotrenten er generelt lavere end spredningen i pensionsselskabernes investeringsafkast. Over 10 år er standardafvigelsen af depotrenten på tværs af selskaberne knap en tredjedel af standardafvigelsen for investeringsafkastet. Det kan tyde på, at der har været en vis konkurrence i at give opsparerne en attraktiv depotrente selvom investeringsafkastet ikke nødvendigvis har berettiget til det. Standardafvigelsen på depotrenten er blevet større over de seneste 3 år sammenlignet med 10 år. En forklaring kan være at pensionsselskaberne ikke længere kan tilbyde høje depotrenter medmindre økonomien kan bære det. Grafikken herunder viser risikoen, som kunderne har påtaget sig i pensionsselskabernes gennemsnitsrente produkter. Ikke overraskende er standardafvigelsen af depotrenten meget lav. Det ligger mere eller mindre i produktets karakter. Ann. depotrente ( ) Depotrente / Risiko - 10 års horisont Standardafvigelse Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PFA Pension PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 6: Depotrenten over 10 år kontra standardafvigelsen i depotrenten hos de enkelte selskaber over samme periode. Depotrenten kan afhænge af pensionsselskabernes delbestande, hvilket betyder at ikke alle af pensionsselskabets opsparere nødvendigvis har modtaget den beregnede depotrente. Vi har tilføjet afkast og risiko på andre relevante aktivklasser i grafikken herunder. Det omfatter bl.a. den danske risikofrie rente. Den har kun beskeden mindre risiko, men tilsvarende noget lavere afkast. Det globale aktieindeks har i den 10-årige periode stort set givet et nulafkast, men med en årlig standardafvigelse på mere end 15 pct. Investorerne i danske gennemsnitsrente produkter er blevet belønnet med et risikojusteret afkast over de seneste 10 år, som kun få andre aktivklasser kan gøre efter. Ingen af de viste aktivklasser kan matche det risikojusterede afkast hos pensionsselskabernes gennemsnitsrente produkt. 8 af 20

9 Depotrente / Risiko - 10 års horisont - inkl. relevante aktivklasser Risikofri rente Ann. depotrente ( ) Verdensindekset Råvarer Ejendomme Lange danske stater Standardafvigelse Grafik 6A: Depotrenten over 10 år kontra standardafvigelsen i depotrenten hos de enkelte selskaber over samme periode. Derudover er vist afkast / risiko over samme periode for relevante aktivklasser. Depotrenten kan afhænge af pensionsselskabernes delbestande, hvilket betyder at ikke alle af pensionsselskabets opsparere nødvendigvis har modtaget den beregnede depotrente. 9 af 20

10 Sammenhæng mellem investeringsafkast og depotrente Når alt kommer til alt er der som udgangspunkt kun investeringsafkastet til at finansiere kundernes depotrente. Over en årrække kan der være mulighed for at tilbyde kunderne en højere depotrente end det som investeringsafkastet berettiger til, men i det lange løb bør investeringsafkastet alt andet lige overstige den tilskrevne depotrente. Grafikken herunder viser sammenhængen mellem pensionsselskabernes investeringsafkast og depotrenten over de seneste 10 år. Af grafikken fremgår det at depotrenten ligger i et interval fra 4,3 pct. om året i 10 år til 5,6 pct. som højeste depotrente. Spændet for investeringsafkastet er noget større. Det svinger fra 4,3 pct. som laveste årlige afkast i 10 år til 7,8 pct. Er den markerede prik for det enkelte pensionsselskab over den sorte linje er det et udtryk for at investeringsafkastet er højere end depotrenten. Er selskabet under betyder det med andre ord at depotrenten ikke er blevet modsvaret af et tilsvarende investeringsafkast. Der er udbetalt mere end der er tjent. Grafikken viser investeringsafkastet før skat og depotrenten før skat. Der er imidlertid også en række omkostninger forbundet med at drive pensionsselskabet som fx. risikotillæg, investeringsomkostninger, garantibetaling m.m. Det er altså ikke tilstrækkeligt at investeringsafkastet blot kan modsvare depotrenten. Omkostningsniveauet varierer fra selskab til selskab, men den gule skraverede linie indikerer et omtrentlig niveau, som skal finansieres via investeringsafkastet til betaling af disse omkostninger. Ann. afkast ( ) Ann. afkast over 10 år ctr. depotrente før skat Depotrente før skat Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PFA Pension PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 7: N1(K)-afkast er vist på y-aksen, depotrenten før skat er x-aksen. Afkastene er annualiseret og opgjort pr. 31/12/2011. Depotrenten kan afhænge af pensionsselskabernes delbestande, hvilket betyder at ikke alle af pensionsselskabets opsparere nødvendigvis har modtaget den beregnede depotrente. 10 af 20

11 På lang sigt kan man argumentere for, at investeringsafkastet efter betaling af diverse omkostninger bør gå til pensionsopsparerne. Er det tilfældet vil selskaberne ideelt set være indplaceret omkring den gule linje alt efter deres omkostningsniveau. Ligger selskabet under den sorte/gule linje er det ikke nødvendigvis optimalt medmindre de har en buffer, der kan absorbere den manglende finansiering. På den anden side, hvis selskabet ligger for langt over linjerne er det et udtryk for at en større del af investeringsafkastet ikke er tilfaldet kunderne. De næste to grafikker herunder viser samme sammenhæng men over tidshorisonterne 3 og 5 år. Ikke overraskende er billedet mere ujævnt i takt med at horisonten reduceres. På fem års sigt, hvor den gns. depotrente er en tand lavere end den 10 årige depotrente, har flere selskaber brugt af deres buffer for at kunne fastholde en attraktiv depotrente eftersom at investeringsafkastet ikke kunne modsvare den betalte depotrente. Over tre år er billedet modsat. Det er en periode, der har været kendetegnede ved pæne kursstigninger på både obligations- og aktiemarkederne, hvilket har betydet at investeringsafkastet overstiger depotrenten. Ann. afkast ( ) Ann. afkast over 5 år ctr. depotrente før skat Depotrente før skat Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PFA Pension PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 8: N1(K)-afkast er vist på y-aksen, depotrenten før skat er x-aksen. Afkastene er annualiseret og opgjort pr. 31/12/2011. Depotrenten kan afhænge af pensionsselskabernes delbestande, hvilket betyder at ikke alle af pensionsselskabets opsparere nødvendigvis har modtaget den beregnede depotrente. 11 af 20

12 Ann. afkast ( ) Ann. afkast over 3 år ctr. depotrente før skat Depotrente før skat Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PFA Pension PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 9: N1(K)-afkast er vist på y-aksen, depotrenten før skat er x-aksen. Afkastene er annualiseret og opgjort pr. 31/12/2011. Depotrenten kan afhænge af pensionsselskabernes delbestande, hvilket betyder at ikke alle af pensionsselskabets opsparere nødvendigvis har modtaget den beregnede depotrente. 12 af 20

13 Omkostninger Pensionsselskaberne beregner op til flere omkostningsrelaterede nøgletal. Et af dem er omkostningsprocenten i forhold til pensionshensættelserne. Det vil sige kundernes opsparing. Det er et udtryk for, hvor meget omkostningerne i selskabet udgør af dets hensættelser. Ofte opkræves omkostningerne som en andel af kundens præmieindbetaling, men ikke desto mindre er det altså omkostninger, der fragår opsparingen. Tabellen herunder viser denne omkostningsprocent opgjort over henholdsvist 3, 5 og 10 år. Omkostningsprocent af hensættelser Omk.pct. 3 år Omk.pct. 5 år Omk.pct. 10 år Selskab Ann. Akk. Ann. Akk. Ann. Akk. Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PensionDanmark PFA PKA (sygeplejerskerne) SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Gns Maks Min Maks. - Min Std. afvigelse Tabel 10: Omkostningerne er omk. pct. af hensættelser fra selskabenes årsrapporter, opgjort pr. 31/12/2011. Omkostningerne er tidsvægtet. Nøgletallet indeholder ikke kun omkostninger relateret til gennemsnitsrente, men også selskabernes evt. markedsrenteprodukter. Der er endog ganske stor variation i omkostningerne selskaberne imellem. Omkostningsprocenten i de billigste selskaber er 0,1 pct. af hensættelserne og op til 2,0 pct. i det dyreste. Forskellen mellem 13 af 20

14 dyr og billig er blevet mindre over de senere år primært som følge af at de dyreste ikke er helt så dyre som tidligere. Den gns. omkostningsprocent på tværs af alle selskaber er faldende over tid. Over 10 år er den årlige gns. omkostningsprocent 0,6 pct., mens den over 3 år er faldet til 0,4 pct. af hensættelserne. Den højeste totale omkostningsprocent over 10 år er hele 21,6 pct. af hensættelserne, som er gået til omkostninger. Den laveste er 1,0 pct. Hertil kommer så forrentningen af kundernes opsparing. Grafikken herunder viser sammenhængen mellem depotrenten før skat og omkostningsprocenten af hensættelserne. Hovedparten af selskaberne ligger med årlige omkostningsprocenter over 10 år på mindre end 1 pct. af hensættelserne, mens Topdanmark Liv I og især Skandia skiller sig ud med høje omkostningsprocenter. For sidstnævntes udgør omkostningsprocenten knap halvdelen af depotrenten. Hertil kommer at de opkrævede omkostninger hos opsparerne i Skandia ikke har været tilstrækkelige til at dække Skandias faktiske omkostninger. Inklusiv denne difference ville omkostningsprocenten være i niveauet 3 pct. af hensættelserne. AP, Danica, FSP, Nordea, Pensam, Topdanmark (og som nævnt Skandia) er eksempler på selskaber, hvor de opkrævede omkostninger ikke kunne finansiere de faktiske omkostninger fuldt ud over de seneste 5 år. Med undtagelse af Skandia og til dels Topdanmark er der for de øvrige selskaber dog tale om et beskedent negativt omkostningsresultat. Hos Skandia er det akk. omkostningsresultat over fem år - 7,9 pct. og for Topdanmarks vedkommende er det -0,9 og -0,5 for henholdsvis Topdanmark I og Topdanmark V. Depotrente før skat ( ) Depotrente før skat ctr. omk. pct. af hensættelser - 10 års horisont Omk. pct. af hensættelser Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PFA Pension PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 10: Depotrente før skat relativt til omkostninger af hensættelser, annualiseret over 10 år, opgjort pr. 31/12/ af 20

15 Over tre år er sammenhængen mellem årlige depotrente før skat og omkostningsprocenten af hensættelserne som vist i grafikken herunder. På denne korte horisont synes der med optimistiske øjne at være en vis sammenhæng mellem omkostningsprocent og depotrente. Skandia er dyrest og har laveste depotrente. DIP er blandt de billigste og har periodens højeste depotrente. Depotrente før skat ( ) Depotrente før skat ctr. omk. pct. af hensættelser - 3 års horisont Omk. pct. af hensættelser Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PFA PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 11: Depotrente før skat relativt til omkostninger af hensættelser, annualiseret over 3 år, opgjort pr. 31/12/ af 20

16 Udvikling i kapitalgrundlaget som følge af afkast, depotrente & omkostninger Vi har set nærmere på sammenhængen mellem investeringsafkast, depotrente, omkostninger og udviklingen i pensionsselskabernes kapitalgrundlag. Den benyttede tidshorisont er 5 år. Selskab N2 afkast Kapitalgrundlag m.m. for perioden Depotrente efter skat Akkumulerende tal for perioden Ultimo 2011 Omk. % af hens. Est. risikoforrentning Est. forøgelse af hens. Est. ændr. kap. grundlag Est. kap. grundlag ult Est. kap. grundlag inkl. BP fripolice.. Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PFA Pension PKA (sygeplejers..) SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Gns Maks Min Maks. - Min Std. afvigelse Tabel 12: N2-afkast, depotrente efter skat er opgjort pr. 31/12/2011. Tallene er akkumuleret. Depotrenten efter skat er depotrenten før skat korrigeret for 15 pct. Est. risikoforrentning er fra Finanstilsynets hjemmeside. Så vidt det har været muligt er det risikoforrentningen af egenkapitalen der er estimeret. Est. forøgelse af hensættelser er ændring i akk. værdiregulering ultimo fra primo til ultimo for hvert kalenderår ift. pensionshensættelser og dækker primært ændringer i forpligtelser som følge af ændret diskonteringsrente og levetid. Plus er et udtryk for forøgede hensættelser. Est. ændring i kapitalgrundlag er summen af bonusgrad, kundekapitalgrad og ejerkapitalgrad (BKE). Ændring kapitalgrundlag viser udviklingen i BKE fra ultimo 2006 (starten på 5 års perioden) og frem til og med ultimo BKE er justeret for meget store omvalg til markedsrente. Est. kap.grundlag ultimo 2011 er summen af bonusgrad, kundekapitalgrad og ejerkapitalgrad (BKE). Est. kapitalgrundlag inkl. bonuspotentiale på fripoliceydelser (BF) er BKE tillagt BF i forhold til retrospektive hensættelser. 16 af 20

17 Tabellen herover viser at hovedparten af selskaberne over de seneste fem år har tilskrevet kunderne en depotrente, der er større end det realiserede investeringsafkast. Hovedparten af denne underfinansiering er hentet fra kapitalgrundlaget, som typisk er blevet reduceret tilsvarende over perioden. Herudover har de fleste af selskaberne måtte forøge deres hensættelser som følge af lavere diskonteringsrente og længere levetid. Den estimerede risikoforrentning er et estimat over betalingen, der er tilfaldet egenkapitalen. Her bør man også være opmærksom på en evt. skyggekonto, der indeholder egenkapitalens evt. tilgodehavende. Nogle af de største tilgodehavender skal findes hos Skandia, MP Pension, Arkitekterne og FSP. Her udgør tilgodehavenderne mellem 9,3 og 13,7 pct. af de gns. retrospektive hensættelser i De to sidste kolonner viser det aktuelle kapitalgrundlag ved udgangen af Det kan betragtes som det enkelte pensionsselskabs risikovillig kapital i forhold til hensættelserne. Jo større tal, des større stødpude til at imødegå tab på aktivsiden. 17 af 20

18 Om analysen Vi har bestræbt os på at inkludere hovedparten af danske pensionsselskaber med gennemsnitsrenteprodukter. I alt er 20 selskaber med og den analyserede formue overstiger mia. kr. Selskabernes samlede pensionshensættelser ultimo 2011 er vist herunder. PFA, Danica og Nordea er størst og udgør tilsammen tæt ved halvdelen af den analyserede formue. Pens.hens.ult i Pensionsselskab mio. kr. Alm. Brand 11,333 AP Pension 33,789 Arkitekterne 4,430 Danica 181,390 DIP 20,349 FSP 7,979 FunktionærPension 8,498 IP 5,244 JØP 37,284 Lærernes Pension 39,803 MP Pension 55,370 Nordea 108,734 Pensam 48,460 PFA Pension 228,196 PKA (sygeplejerskerne) 53,959 SAMPENSION 84,049 SEB 54,079 Skandia 8,186 Topdanmark Liv I 16,484 Topdanmark Liv V 8,975 I alt 1,016,592 De benyttede data i analysen er indsamlet fra selskabernes årsrapporter. For god ordens skyld har vi givet alle selskaberne muligheden for at kontrollere at de benyttede tal er korrekte. En række nøgletal er estimerede. Det omfatter bl.a. Gns. grundlagsrente i bestanden. Tallet er beregnet på baggrund af noteoplysningerne fra årsrapporterne, hvor hver bestand er vægtet ud fra ultimo formuen og bestandens grundlagsrente. Est. forøgelse af hensættelser. Tallet er beregnet som ændring i akk. værdiregulering ultimo fra primo til ultimo for hvert kalenderår (seneste fem kalenderår) ift. pensionshensættelser og dækker primært ændringer i forpligtelser som følge af ændret diskontoreringsrente og levetid. Et positivt tal er et udtryk for forøgede hensættelser. 18 af 20

19 Est. risikoforrentning. Tallet er hentet fra Finanstilsynets hjemmeside. Så vidt oplysningerne har været tilstrækkelige er det risikoforrentningen for egenkapitalen, som er estimeret. For yderligere information om det eller denne analyse eller om Morningstar generelt, kontakt: Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA Chefanalytiker, Morningstar Tel: Mobil: af 20

20 Om Morningstar Morningstar er en førende global leverandør af information og analyser på området for investeringsforeninger og forvaltede produkter. Morningstar leverer data, information og analyse til en række af verdens førende finansielle institutioner, hjemmesider og medier. Morningstar har gennem de seneste 25 år udnyttet de teknologiske fremskridt, som har revolutioneret verdens finansielle markeder, og Morningstar er i dag et anerkendt navn og brand inden for branchen af finansiel service ikke bare i USA, men over hele verden. Morningstars mål er at revolutionere investering ved at forsyne investorerne med informationer, ideer, viden og redskaber, som kan hjælpe investorer til at overskue og udnytte det brede udbud af investeringsprodukter, som i dag er til rådighed. Morningstar i USA har siden 1984 leveret et bredt og funktionelt udbud af services inden for information, analytiske redskaber og investeringsvejledning. Synonymt med fordomsfri, uafhængig, sammenlignelig og let forståelig information om investeringsforeninger og aktier har Morningstar gang på gang udviklet innovative analyseprincipper frem til faktiske verdensomspændende standarder. Morningstar er den globale standard inden for investeringsinformation med kontorer og eller hjemmesider i: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Tyskland, Hongkong, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kina, Letland, Litauen, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Sverige, Spanien, Sydafrika, England og USA. 20 af 20

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter

Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 7. maj 2012 Pensionsanalyse af markedsrenteprodukter i den danske pensionsbranche:

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091 for pensionskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark 1 PFA Pension 408.477 2 Danica Pension 315.579 3 Sampension 257.357 4 Nordea Liv A/S 213.360 5 PensionDanmark 170.951 6 Industriens

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling

LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling LP-information 7/15 Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling Resume Hermed fremsendes en opdateret udgave af s henstilling om opgørelse og offentliggørelse af afkast

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3 Det

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat Anmeldt 2007 beregnet i forhold Realiseret 2006 målt i forhold til årets faktiske gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektive r, som,, Lægernes Pensionskasse 1,00% 0,770% FunktionærPension,

Læs mere

Krisen, og hvad har vi lært af det?

Krisen, og hvad har vi lært af det? 12.11.2010 Krisen, og hvad har vi lært af det? 11. november 2010 # 2 Lidt om AP Pension Livs- og pensionsforsikring Østbanegade 135, København Ø Åhaveparkvej 11, Viby J 211 medarbejdere Kundeejet Vi administrerer

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - ultimo august 2015 Ultimo august 2015 har profiler med høj risiko givet det bedste afkast Afkast år til dato ultimo august År til pensionering 30 15 5 0 Profil

Læs mere

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser Af kursværdi Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser min. 29 kr. Aktier fra Sverige min. 175 kr. handel via netbank 0,17 % min. 75 kr. handel via netbank 0,17 % Aktier fra Norge og Finland

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014 Indledning For året 2010 og frem har vi beregnet og offententliggjort ÅOK og ÅOP for alle kunder med en opsparing i Alm. Brand Liv og Pension. ÅOK og ÅOP er tilgængelige for vores kunder via Mit Kundeoverblik

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Pensionsaftale kom pensionssektoren til undsætning - på bekostning af pensionsopsparerne

Pensionsaftale kom pensionssektoren til undsætning - på bekostning af pensionsopsparerne 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Pensionist i FSP. Generelt:

Pensionist i FSP. Generelt: 1 Pensionist i FSP 10/2011 Pensionist i FSP s stillede den 1. marts 2011, 22 spørgsmål til FSP/FSP s bestyrelse. Spørgsmålene er besvaret den 13. april 2011. Spm. 8, 9, 10,11 og 15 er besvaret med en henvisning

Læs mere

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,9 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Gross premiums and member contributions

Gross premiums and member contributions Danish Insurance Association Life insurance companies by group affiliation - Market shares 2013 Group affiliation Premium income adjusted for provisions in DKK-m member Market share in per PFA Pension

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?

Krystalkuglen. Går du med livrente og seler? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 4 - August 2010 Går du med livrente og seler? Foranlediget af indførelsen af et indbetalingsloft på 100.000 kr. årligt til ratepensioner, har der på det seneste været

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1. Konklusioner Den internationale finansielle krise har sat sine tydelige spor på selskabernes investeringsafkast i 2008.

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Med livrente og seler

Med livrente og seler Undersøgelse: Livrente Med livrente og seler Bliver I typisk gamle i din familie? Vil du gerne være sikker på, at der er penge på din pensionsopsparing hele livet også, hvis du bliver 100 år? Så skulle

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2012 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger 1 Indholdsfortegnelse Om analysen... 3 Markedsføringsprovisionen...

Læs mere

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr.

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr. Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 42. Bruttopræmier 281.853 43. Afgivne forsikringspræmier -10.846 44. Ændring i præmiehensættelser -32.961

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10 Din pension Arkitekternes Pensionskasse Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen Side

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Krystalkuglen. Hvad kan man bruge garantier til?

Krystalkuglen. Hvad kan man bruge garantier til? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 2 - Marts 2010 Hvad kan man bruge garantier til? En stor del af pensionsopsparingen er stadig placeret i produkter med en garanti for en pension af en given størrelse

Læs mere