Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche"

Transkript

1 København, den 26. juni 2012 Morningstar sætter fokus på den danske pensionsbranches gennemsnitsrente produkter: Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche Morningstar har igennem en længere årrække skabt gennemsigtighed og transparens blandt den danske pensionsbranches markedsrenteprodukter til fordel for pensionsopsparerne. Analysen, der er den eneste uafhængige analyse af pensionsselskabernes markedsrenteproduter, er blevet standard i pensionsbranchen. I takt med at markedsaktørerne i pensionsbranchen udvikler nye produkter har vi tilpasset analysen, således at den til enhver tid dækker de produkter, som udbydes til danske pensionsopsparere. Selvom markedsrenteprodukter efterhånden udgør en til stadighed større andel af den typiske danske pensionsinvestors opsparing er langt hovedparten af pensionsformuen stadig investeret i traditionelle gennemsnitsrente produkter. Derfor sætter Morningstar nu også fokus på gennemsnitsrente. Analysen skal komplementere Morningstars markedsrenteanalyse, således at Morningstar som den eneste uafhængige aktør dækker hovedparten af alle pensionsprodukter i Danmark. Analysen vil fremstå som en selvstændig analyse og vil i første omgang være en årsanalyse. Fremadrettet vil analysen tage højde for de nye kontributionsgrupper. Analysens elementer Morningstars analyse af danske pensionsselskaber gennemsnitsrente produkter sætter fokus på a. Hvad er investeringsafkastet? b. Hvad er investeringsafkastet under hensyntagen til pensionsselskabernes forpligtelser? c. Hvad har kunderne fået i afkast? d. Hvordan er sammenhængen mellem investeringsafkast og kundernes forrentning? e. Hvad er gået til omkostninger? f. Hvordan er udviklingen i kapitalgrundlaget? De enkelte delelementer er uddybet herunder.

2 Investeringsafkast i pensionsselskaberne En ofte anvendt metode til sammenligning af pensionsselskaberne er baseret på de realiserede investeringsafkast. Her er N1 nøgletallet, som er afkastet før pensionsafkastskat, typisk benyttet. Tabeller herunder viser N1 afkastet for hovedparten af de danske pensionsselskaber. Horisonten er henholdsvis 3, 5 og 10 år. Tallene er opgjort pr. 31. december For selskaber, der beregner nøgletallet for kundemidler, er dette afkast benyttet. Afkast 3 år Afkast 5 år Afkast 10 år Risiko Det er 100 kr. blevet til Selskab Ann. Akk. Ann. Akk. Ann. Akk. Std. afv. efter 3 år efter 5 år efter 10 år Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PensionDanmark PFA Pension PKA (sygeplejers..) SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Gns Maks Min Maks. - Min Std. afvigelse Tabel 1: N1(K) afkast, opgjort pr. 31/12/2011, Standardafvigelse er beregnet over 10 år på baggrund af årlige observationer Der er en vis variation i afkastene pensionsselskaberne imellem. Det gns. årlige afkast i 10 år på tværs af selskaberne er 5,8 pct., men det svinger i spænd fra 4,3 til 7,8 pct. Det giver en samlet difference i afkastet mellem højeste og laveste på 60 pct. point over perioden på 10 år. 2 af 20

3 Den årlige standardafvigelse for det typiske selskab i analysen er 7,0 pct. beregnet over 10 år. Det dækker over et spænd fra 4,1 pct. til 10,9 pct. Det mindst volatile gennemsnitsrenteprodukt skal typisk findes blandt de kommercielle pensionsselskaber, hvorimod afkastudviklingen for nogle arbejdsmarkedspensioner er mere volatil. Danica, Alm. Brand og PFA Pension ligger stort set med identisk standardafvigelse i niveauet 4,1-4,2. Arkitekternes Pensionskasse skiller sig ud ved analysens højeste standardafvigelse. Ann. afkast ( ) Afkast / Risiko - 10 års horisont Standardafvigelse Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PensionDanmark PFA Pension PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 1: N1(K) afkast over 10 år på y-aksen. Standardafvigelsen på x-aksen. Perioden er af 20

4 Investeringsafkastet under hensyntagen til forpligtelser Modsat markedsrenteprodukter er pensionsselskaberne forpligtet til at honorere en bestemt ydelse til pensionsopsparerne i gennemsnitsrente produkter 1. Forskellige grupper af investorer er blevet garanteret en bestemt ydelse over en vis årrække, når de går på pension. Denne forpligtelse påvirker, hvordan det enkelte pensionsselskab kan investere kundernes opsparing. Selskaber med høje garanterede ydelser vil typisk have mindre frihedsrammer i investeringsbeslutningerne, hvilket alt andet lige bør føre til en mere defensiv investeringspolitik. Muligheden for at investere mere frigjort som følge af lavere garanterede ydelser burde på lang sigt give pensionsselskabet muligheden for at skabe et højere afkast end selskaber med en højere garanteret ydelse. Ved at sammenholde afkastet med den gns. grundlagsrente i bestanden får man et indtryk af, hvordan det enkelte selskabs afkast er i forhold til andre selskaber med samme konditioner på passivsiden. Grafikken herunder viser pensionsselskabernes årlige N1-afkast over 10 år i forhold til den gns. grundlagsrente i deres bestand. Grafen viser, at der er ganske stor variation i afkastet blandt selskaber med nogenlunde samme grundlagsrente. Ann. afkast ( ) Ann. afkast over 10 år ctr. gns. garanteret rente Gns. grundlagsrente Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PensionDanmark PFA PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 2: N1(K)-afkast opgjort pr. 31/12/2011. Gns. estimeret grundlagsrente er gns. af op til de seneste fem kalenderår. Kontostyrkelse og omkostnings- og sikkerhedstillæg kan påvirke den reelle gns. grundlagsrente. 1 Flere selskaber har ændret garantien til at være en hensigtserklæring om en bestemt forrentning. Derudover har andre selskaber såkaldte betingede garantier, der giver dem muligheden for at ændre garantien over for kunden. Forhold der kan påvirke måden selskaberne investerer på. 4 af 20

5 Det skraverede grå felt angiver minimumsafkastet, der på lang sigt skal til for at honorere bestandens gennemsnitlige grundlagsrente. Over 10 år er investeringsafkastet hos alle pensionsselskaber større end grundlagsrenten. Såfremt en lavere grundlagsrente og dermed større råderum i investeringsbeslutningerne skulle udmønte sig i et større investeringsafkast burde selskaberne i grafikken ovenfor gradvist falde fra venstre mod højre med aftagende fald i takt med at grundlagsrenten øges. Den røde linje skal prøve at illustrere dette. Umiddelbart synes der ikke at være sådan en sammenhæng. Det kan muligvis hænge sammen med den observerede periode. En periode kendetegnende ved beskedne afkast til mere risikofyldte aktiver som aktier og pæne afkast til mere sikre investeringer som fx. danske obligationer. Vi viser derfor også horisonterne 3 og 5 år herunder for at vurdere om der er en større sammenhæng mellem investeringsafkast og grundlagsrente. Det synes ikke at være tilfældet. Ann. afkast ( ) Ann. afkast over 5 år ctr. gns. garanteret rente Gns. grundlagsrente Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PensionDanmark PFA Pension PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 3: N1(K)-afkast opgjort pr. 31/12/2011. Gns. estimeret grundlagsrente er gns. af op til de seneste fem kalenderår. Kontostyrkelse og omkostnings- og sikkerhedstillæg kan påvirke den reelle gns. grundlagsrente. Der er fx flere selskaber med en gns. grundlagsrente i niveauet 3,5 pct., mens der på den anden side er en vis variation i investeringsafkastet. I grafikken herover spænder investeringsafkastet fra at være i underkanten af 4 pct. om året til godt 6 pct. for selskaber med en gns. grundlagsrente i niveauet 3,5 pct. Over tre år er forskellen i afkastet endnu større, hvilket kan ses af grafikken herunder. Man skal være opmærksom på at nogle pensionsselskaber har betingede garantier, som giver dem muligheden for at ændre den gns. grundlagsrente i bestanden. Der kan også være variation i, hvordan livrenterne er sammensat i de enkelte selskaber. Nogle selskaber kan have livsvarende garantier, der øger varigheden på passivsiden, mens andre har ophørende garantier og dermed en 5 af 20

6 kortere varighed. Forhold som kan påvirke måden selskaberne investerer på og dermed investeringsafkastet. Ann. afkast ( ) Ann. afkast over 3 år ctr. gns. garanteret rente Gns. grundlagsrente Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PensionDanmark PFA Pension PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 4: N1(K)-afkast opgjort pr. 31/12/2011. Gns. estimeret grundlagsrente er gns. af op til de seneste fem kalenderår. Kontostyrkelse og omkostnings- og sikkerhedstillæg kan påvirke den reelle gns. grundlagsrente. 6 af 20

7 Kundernes afkast Der er ikke nødvendigvis over kortere perioder sammenhæng mellem investeringsafkastet i pensionsselskabet og kundernes depotrente. I gennemsnitsrente produkterne udjævnes kundernes depotrente over tid ved at der i solide år med gode investeringsafkast lægges til side til mindre gode år. Den opbyggede buffer benyttes så til at fastholde en fortsat fornuftig depotrente. Tabellen herunder viser hvad kunderne i de enkelte pensionsselskaber er blevet tilskrevet i depotrente før skat over henholdsvist 3, 5 og 10 år. Det har kunderne fået i depotrente (før skat) Depotrente I 3 år Depotrente I 5 år Depotrente I 10 år Risiko Det er 100 kr. blevet til Selskab Ann. Akk. Ann. Akk. Ann. Akk. Std. afv. efter 3 år efter 5 år efter 10 år Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PFA Pension PKA (sygeplejers..) SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Gns Maks Min Maks. - Min Std. afvigelse Tabel 5: Depotrenten er før skat, opgjort pr. 31/12/2011. Std.afvigelse i sidste række er beregnet på tværs af den ann. depotrente for alle selskaber. Depotrenten kan afhænge af pensionsselskabernes delbestande, hvilket betyder at ikke alle af pensionsselskabets opsparere nødvendigvis har modtaget den beregnede depotrente i tabellen herover. Nogle selskaber opkræver en garantibetaling, som kan påvirke kundernes faktiske forrentning. Af tabellen fremgår det at den årlige depotrente i gennemsnit var 4,9 pct. over 10 år på tværs af alle selskaber. Over fem år var renten typisk 4,6 pct. og i de senere år er den faldet til 3,8 pct. 7 af 20

8 Spredningen i depotrenten er generelt lavere end spredningen i pensionsselskabernes investeringsafkast. Over 10 år er standardafvigelsen af depotrenten på tværs af selskaberne knap en tredjedel af standardafvigelsen for investeringsafkastet. Det kan tyde på, at der har været en vis konkurrence i at give opsparerne en attraktiv depotrente selvom investeringsafkastet ikke nødvendigvis har berettiget til det. Standardafvigelsen på depotrenten er blevet større over de seneste 3 år sammenlignet med 10 år. En forklaring kan være at pensionsselskaberne ikke længere kan tilbyde høje depotrenter medmindre økonomien kan bære det. Grafikken herunder viser risikoen, som kunderne har påtaget sig i pensionsselskabernes gennemsnitsrente produkter. Ikke overraskende er standardafvigelsen af depotrenten meget lav. Det ligger mere eller mindre i produktets karakter. Ann. depotrente ( ) Depotrente / Risiko - 10 års horisont Standardafvigelse Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PFA Pension PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 6: Depotrenten over 10 år kontra standardafvigelsen i depotrenten hos de enkelte selskaber over samme periode. Depotrenten kan afhænge af pensionsselskabernes delbestande, hvilket betyder at ikke alle af pensionsselskabets opsparere nødvendigvis har modtaget den beregnede depotrente. Vi har tilføjet afkast og risiko på andre relevante aktivklasser i grafikken herunder. Det omfatter bl.a. den danske risikofrie rente. Den har kun beskeden mindre risiko, men tilsvarende noget lavere afkast. Det globale aktieindeks har i den 10-årige periode stort set givet et nulafkast, men med en årlig standardafvigelse på mere end 15 pct. Investorerne i danske gennemsnitsrente produkter er blevet belønnet med et risikojusteret afkast over de seneste 10 år, som kun få andre aktivklasser kan gøre efter. Ingen af de viste aktivklasser kan matche det risikojusterede afkast hos pensionsselskabernes gennemsnitsrente produkt. 8 af 20

9 Depotrente / Risiko - 10 års horisont - inkl. relevante aktivklasser Risikofri rente Ann. depotrente ( ) Verdensindekset Råvarer Ejendomme Lange danske stater Standardafvigelse Grafik 6A: Depotrenten over 10 år kontra standardafvigelsen i depotrenten hos de enkelte selskaber over samme periode. Derudover er vist afkast / risiko over samme periode for relevante aktivklasser. Depotrenten kan afhænge af pensionsselskabernes delbestande, hvilket betyder at ikke alle af pensionsselskabets opsparere nødvendigvis har modtaget den beregnede depotrente. 9 af 20

10 Sammenhæng mellem investeringsafkast og depotrente Når alt kommer til alt er der som udgangspunkt kun investeringsafkastet til at finansiere kundernes depotrente. Over en årrække kan der være mulighed for at tilbyde kunderne en højere depotrente end det som investeringsafkastet berettiger til, men i det lange løb bør investeringsafkastet alt andet lige overstige den tilskrevne depotrente. Grafikken herunder viser sammenhængen mellem pensionsselskabernes investeringsafkast og depotrenten over de seneste 10 år. Af grafikken fremgår det at depotrenten ligger i et interval fra 4,3 pct. om året i 10 år til 5,6 pct. som højeste depotrente. Spændet for investeringsafkastet er noget større. Det svinger fra 4,3 pct. som laveste årlige afkast i 10 år til 7,8 pct. Er den markerede prik for det enkelte pensionsselskab over den sorte linje er det et udtryk for at investeringsafkastet er højere end depotrenten. Er selskabet under betyder det med andre ord at depotrenten ikke er blevet modsvaret af et tilsvarende investeringsafkast. Der er udbetalt mere end der er tjent. Grafikken viser investeringsafkastet før skat og depotrenten før skat. Der er imidlertid også en række omkostninger forbundet med at drive pensionsselskabet som fx. risikotillæg, investeringsomkostninger, garantibetaling m.m. Det er altså ikke tilstrækkeligt at investeringsafkastet blot kan modsvare depotrenten. Omkostningsniveauet varierer fra selskab til selskab, men den gule skraverede linie indikerer et omtrentlig niveau, som skal finansieres via investeringsafkastet til betaling af disse omkostninger. Ann. afkast ( ) Ann. afkast over 10 år ctr. depotrente før skat Depotrente før skat Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PFA Pension PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 7: N1(K)-afkast er vist på y-aksen, depotrenten før skat er x-aksen. Afkastene er annualiseret og opgjort pr. 31/12/2011. Depotrenten kan afhænge af pensionsselskabernes delbestande, hvilket betyder at ikke alle af pensionsselskabets opsparere nødvendigvis har modtaget den beregnede depotrente. 10 af 20

11 På lang sigt kan man argumentere for, at investeringsafkastet efter betaling af diverse omkostninger bør gå til pensionsopsparerne. Er det tilfældet vil selskaberne ideelt set være indplaceret omkring den gule linje alt efter deres omkostningsniveau. Ligger selskabet under den sorte/gule linje er det ikke nødvendigvis optimalt medmindre de har en buffer, der kan absorbere den manglende finansiering. På den anden side, hvis selskabet ligger for langt over linjerne er det et udtryk for at en større del af investeringsafkastet ikke er tilfaldet kunderne. De næste to grafikker herunder viser samme sammenhæng men over tidshorisonterne 3 og 5 år. Ikke overraskende er billedet mere ujævnt i takt med at horisonten reduceres. På fem års sigt, hvor den gns. depotrente er en tand lavere end den 10 årige depotrente, har flere selskaber brugt af deres buffer for at kunne fastholde en attraktiv depotrente eftersom at investeringsafkastet ikke kunne modsvare den betalte depotrente. Over tre år er billedet modsat. Det er en periode, der har været kendetegnede ved pæne kursstigninger på både obligations- og aktiemarkederne, hvilket har betydet at investeringsafkastet overstiger depotrenten. Ann. afkast ( ) Ann. afkast over 5 år ctr. depotrente før skat Depotrente før skat Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PFA Pension PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 8: N1(K)-afkast er vist på y-aksen, depotrenten før skat er x-aksen. Afkastene er annualiseret og opgjort pr. 31/12/2011. Depotrenten kan afhænge af pensionsselskabernes delbestande, hvilket betyder at ikke alle af pensionsselskabets opsparere nødvendigvis har modtaget den beregnede depotrente. 11 af 20

12 Ann. afkast ( ) Ann. afkast over 3 år ctr. depotrente før skat Depotrente før skat Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PFA Pension PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 9: N1(K)-afkast er vist på y-aksen, depotrenten før skat er x-aksen. Afkastene er annualiseret og opgjort pr. 31/12/2011. Depotrenten kan afhænge af pensionsselskabernes delbestande, hvilket betyder at ikke alle af pensionsselskabets opsparere nødvendigvis har modtaget den beregnede depotrente. 12 af 20

13 Omkostninger Pensionsselskaberne beregner op til flere omkostningsrelaterede nøgletal. Et af dem er omkostningsprocenten i forhold til pensionshensættelserne. Det vil sige kundernes opsparing. Det er et udtryk for, hvor meget omkostningerne i selskabet udgør af dets hensættelser. Ofte opkræves omkostningerne som en andel af kundens præmieindbetaling, men ikke desto mindre er det altså omkostninger, der fragår opsparingen. Tabellen herunder viser denne omkostningsprocent opgjort over henholdsvist 3, 5 og 10 år. Omkostningsprocent af hensættelser Omk.pct. 3 år Omk.pct. 5 år Omk.pct. 10 år Selskab Ann. Akk. Ann. Akk. Ann. Akk. Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PensionDanmark PFA PKA (sygeplejerskerne) SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Gns Maks Min Maks. - Min Std. afvigelse Tabel 10: Omkostningerne er omk. pct. af hensættelser fra selskabenes årsrapporter, opgjort pr. 31/12/2011. Omkostningerne er tidsvægtet. Nøgletallet indeholder ikke kun omkostninger relateret til gennemsnitsrente, men også selskabernes evt. markedsrenteprodukter. Der er endog ganske stor variation i omkostningerne selskaberne imellem. Omkostningsprocenten i de billigste selskaber er 0,1 pct. af hensættelserne og op til 2,0 pct. i det dyreste. Forskellen mellem 13 af 20

14 dyr og billig er blevet mindre over de senere år primært som følge af at de dyreste ikke er helt så dyre som tidligere. Den gns. omkostningsprocent på tværs af alle selskaber er faldende over tid. Over 10 år er den årlige gns. omkostningsprocent 0,6 pct., mens den over 3 år er faldet til 0,4 pct. af hensættelserne. Den højeste totale omkostningsprocent over 10 år er hele 21,6 pct. af hensættelserne, som er gået til omkostninger. Den laveste er 1,0 pct. Hertil kommer så forrentningen af kundernes opsparing. Grafikken herunder viser sammenhængen mellem depotrenten før skat og omkostningsprocenten af hensættelserne. Hovedparten af selskaberne ligger med årlige omkostningsprocenter over 10 år på mindre end 1 pct. af hensættelserne, mens Topdanmark Liv I og især Skandia skiller sig ud med høje omkostningsprocenter. For sidstnævntes udgør omkostningsprocenten knap halvdelen af depotrenten. Hertil kommer at de opkrævede omkostninger hos opsparerne i Skandia ikke har været tilstrækkelige til at dække Skandias faktiske omkostninger. Inklusiv denne difference ville omkostningsprocenten være i niveauet 3 pct. af hensættelserne. AP, Danica, FSP, Nordea, Pensam, Topdanmark (og som nævnt Skandia) er eksempler på selskaber, hvor de opkrævede omkostninger ikke kunne finansiere de faktiske omkostninger fuldt ud over de seneste 5 år. Med undtagelse af Skandia og til dels Topdanmark er der for de øvrige selskaber dog tale om et beskedent negativt omkostningsresultat. Hos Skandia er det akk. omkostningsresultat over fem år - 7,9 pct. og for Topdanmarks vedkommende er det -0,9 og -0,5 for henholdsvis Topdanmark I og Topdanmark V. Depotrente før skat ( ) Depotrente før skat ctr. omk. pct. af hensættelser - 10 års horisont Omk. pct. af hensættelser Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PFA Pension PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 10: Depotrente før skat relativt til omkostninger af hensættelser, annualiseret over 10 år, opgjort pr. 31/12/ af 20

15 Over tre år er sammenhængen mellem årlige depotrente før skat og omkostningsprocenten af hensættelserne som vist i grafikken herunder. På denne korte horisont synes der med optimistiske øjne at være en vis sammenhæng mellem omkostningsprocent og depotrente. Skandia er dyrest og har laveste depotrente. DIP er blandt de billigste og har periodens højeste depotrente. Depotrente før skat ( ) Depotrente før skat ctr. omk. pct. af hensættelser - 3 års horisont Omk. pct. af hensættelser Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PFA PKA SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Grafik 11: Depotrente før skat relativt til omkostninger af hensættelser, annualiseret over 3 år, opgjort pr. 31/12/ af 20

16 Udvikling i kapitalgrundlaget som følge af afkast, depotrente & omkostninger Vi har set nærmere på sammenhængen mellem investeringsafkast, depotrente, omkostninger og udviklingen i pensionsselskabernes kapitalgrundlag. Den benyttede tidshorisont er 5 år. Selskab N2 afkast Kapitalgrundlag m.m. for perioden Depotrente efter skat Akkumulerende tal for perioden Ultimo 2011 Omk. % af hens. Est. risikoforrentning Est. forøgelse af hens. Est. ændr. kap. grundlag Est. kap. grundlag ult Est. kap. grundlag inkl. BP fripolice.. Alm. Brand AP Pension Arkitekterne Danica DIP FSP FunktionærPension IP JØP Lærernes Pension MP Pension Nordea Pensam PFA Pension PKA (sygeplejers..) SAMPENSION SEB Skandia Topdanmark Liv I Topdanmark Liv V Gns Maks Min Maks. - Min Std. afvigelse Tabel 12: N2-afkast, depotrente efter skat er opgjort pr. 31/12/2011. Tallene er akkumuleret. Depotrenten efter skat er depotrenten før skat korrigeret for 15 pct. Est. risikoforrentning er fra Finanstilsynets hjemmeside. Så vidt det har været muligt er det risikoforrentningen af egenkapitalen der er estimeret. Est. forøgelse af hensættelser er ændring i akk. værdiregulering ultimo fra primo til ultimo for hvert kalenderår ift. pensionshensættelser og dækker primært ændringer i forpligtelser som følge af ændret diskonteringsrente og levetid. Plus er et udtryk for forøgede hensættelser. Est. ændring i kapitalgrundlag er summen af bonusgrad, kundekapitalgrad og ejerkapitalgrad (BKE). Ændring kapitalgrundlag viser udviklingen i BKE fra ultimo 2006 (starten på 5 års perioden) og frem til og med ultimo BKE er justeret for meget store omvalg til markedsrente. Est. kap.grundlag ultimo 2011 er summen af bonusgrad, kundekapitalgrad og ejerkapitalgrad (BKE). Est. kapitalgrundlag inkl. bonuspotentiale på fripoliceydelser (BF) er BKE tillagt BF i forhold til retrospektive hensættelser. 16 af 20

17 Tabellen herover viser at hovedparten af selskaberne over de seneste fem år har tilskrevet kunderne en depotrente, der er større end det realiserede investeringsafkast. Hovedparten af denne underfinansiering er hentet fra kapitalgrundlaget, som typisk er blevet reduceret tilsvarende over perioden. Herudover har de fleste af selskaberne måtte forøge deres hensættelser som følge af lavere diskonteringsrente og længere levetid. Den estimerede risikoforrentning er et estimat over betalingen, der er tilfaldet egenkapitalen. Her bør man også være opmærksom på en evt. skyggekonto, der indeholder egenkapitalens evt. tilgodehavende. Nogle af de største tilgodehavender skal findes hos Skandia, MP Pension, Arkitekterne og FSP. Her udgør tilgodehavenderne mellem 9,3 og 13,7 pct. af de gns. retrospektive hensættelser i De to sidste kolonner viser det aktuelle kapitalgrundlag ved udgangen af Det kan betragtes som det enkelte pensionsselskabs risikovillig kapital i forhold til hensættelserne. Jo større tal, des større stødpude til at imødegå tab på aktivsiden. 17 af 20

18 Om analysen Vi har bestræbt os på at inkludere hovedparten af danske pensionsselskaber med gennemsnitsrenteprodukter. I alt er 20 selskaber med og den analyserede formue overstiger mia. kr. Selskabernes samlede pensionshensættelser ultimo 2011 er vist herunder. PFA, Danica og Nordea er størst og udgør tilsammen tæt ved halvdelen af den analyserede formue. Pens.hens.ult i Pensionsselskab mio. kr. Alm. Brand 11,333 AP Pension 33,789 Arkitekterne 4,430 Danica 181,390 DIP 20,349 FSP 7,979 FunktionærPension 8,498 IP 5,244 JØP 37,284 Lærernes Pension 39,803 MP Pension 55,370 Nordea 108,734 Pensam 48,460 PFA Pension 228,196 PKA (sygeplejerskerne) 53,959 SAMPENSION 84,049 SEB 54,079 Skandia 8,186 Topdanmark Liv I 16,484 Topdanmark Liv V 8,975 I alt 1,016,592 De benyttede data i analysen er indsamlet fra selskabernes årsrapporter. For god ordens skyld har vi givet alle selskaberne muligheden for at kontrollere at de benyttede tal er korrekte. En række nøgletal er estimerede. Det omfatter bl.a. Gns. grundlagsrente i bestanden. Tallet er beregnet på baggrund af noteoplysningerne fra årsrapporterne, hvor hver bestand er vægtet ud fra ultimo formuen og bestandens grundlagsrente. Est. forøgelse af hensættelser. Tallet er beregnet som ændring i akk. værdiregulering ultimo fra primo til ultimo for hvert kalenderår (seneste fem kalenderår) ift. pensionshensættelser og dækker primært ændringer i forpligtelser som følge af ændret diskontoreringsrente og levetid. Et positivt tal er et udtryk for forøgede hensættelser. 18 af 20

19 Est. risikoforrentning. Tallet er hentet fra Finanstilsynets hjemmeside. Så vidt oplysningerne har været tilstrækkelige er det risikoforrentningen for egenkapitalen, som er estimeret. For yderligere information om det eller denne analyse eller om Morningstar generelt, kontakt: Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA Chefanalytiker, Morningstar Tel: Mobil: af 20

20 Om Morningstar Morningstar er en førende global leverandør af information og analyser på området for investeringsforeninger og forvaltede produkter. Morningstar leverer data, information og analyse til en række af verdens førende finansielle institutioner, hjemmesider og medier. Morningstar har gennem de seneste 25 år udnyttet de teknologiske fremskridt, som har revolutioneret verdens finansielle markeder, og Morningstar er i dag et anerkendt navn og brand inden for branchen af finansiel service ikke bare i USA, men over hele verden. Morningstars mål er at revolutionere investering ved at forsyne investorerne med informationer, ideer, viden og redskaber, som kan hjælpe investorer til at overskue og udnytte det brede udbud af investeringsprodukter, som i dag er til rådighed. Morningstar i USA har siden 1984 leveret et bredt og funktionelt udbud af services inden for information, analytiske redskaber og investeringsvejledning. Synonymt med fordomsfri, uafhængig, sammenlignelig og let forståelig information om investeringsforeninger og aktier har Morningstar gang på gang udviklet innovative analyseprincipper frem til faktiske verdensomspændende standarder. Morningstar er den globale standard inden for investeringsinformation med kontorer og eller hjemmesider i: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Tyskland, Hongkong, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kina, Letland, Litauen, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Sverige, Spanien, Sydafrika, England og USA. 20 af 20

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen København, den 27. april 2010 Analyse af danske obligationsfondes afkast og performance: Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen Der er lavet talrige analyser af aktiefondenes afkast i forhold

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Flot 2010 for markedsrenteprodukter

Flot 2010 for markedsrenteprodukter Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 19. januar 2011 Analyse af Markedsrenteprodukter: Flot 2010 for markedsrenteprodukter

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) 2006-2010 23. september 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning ApS Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter

Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 7. maj 2012 Pensionsanalyse af markedsrenteprodukter i den danske pensionsbranche:

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital 0,5

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Stadig pæne afkast trods turbulensen

Stadig pæne afkast trods turbulensen Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 15. august 2012 Pensionsanalyse af markedsrenteprodukter i den danske pensionsbranche:

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Morningstar Rating Analyse

Morningstar Rating Analyse Morningstar Research December 2015 Morningstar Rating Analyse af danske og europæiske investeringsfonde Forfatter: Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA Indholdsfortegnelse Morningstar Rating analyse november 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Active Revolution eller Varm Luft? Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA, Morningstar Denmark Kilde: Morningstar Direct, alle kalenderår opgjort ultimo

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital Investeringsafkastet

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Nøgletalssammenligning

Nøgletalssammenligning Kommentar til nøgletalssammenligning for 1994-2010 Livs- og pensionsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser har siden 1995 været forpligtet til at offentliggøre 11 nøgletal i deres regnskaber.

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Bestyrelsens

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Tabel Nøgletal for Livsforsikringsselskaber

Tabel Nøgletal for Livsforsikringsselskaber Tabel 4.1.6 Nøgletal for Livsforsikringsselskaber 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 1. Afkast før pensionsafkast- skat N1. -3,1 2. Afkast før pensionsafkast- skat N1E. 5,7 3. Afkast før pensionsafkast-

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

En finansanalytikers syn på performancemåling af liv- og pensionsselskaberne. 30. Marts 2006

En finansanalytikers syn på performancemåling af liv- og pensionsselskaberne. 30. Marts 2006 En finansanalytikers syn på performancemåling af liv- og pensionsselskaberne 30. Marts 2006 Agenda Lidt historik Performancemåling Afkast Omkostninger Informationsbehov Historie Første rapport i 1996 de

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Traditionel livsforsikring Livs- og pensionsprodukter baseret på ydelsesgarantier, beregnet

Læs mere

Op og ned i 3. kvartal for pensionsinvestorer i markedsrente

Op og ned i 3. kvartal for pensionsinvestorer i markedsrente Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 31. oktober 2011 Analyse af Markedsrenteprodukter: Op og ned i 3. kvartal for

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2010

Generalforsamling 19. april 2010 Generalforsamling 19. april 2010 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091 for pensionskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark 1 PFA Pension 408.477 2 Danica Pension 315.579 3 Sampension 257.357 4 Nordea Liv A/S 213.360 5 PensionDanmark 170.951 6 Industriens

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse 1 Resultat pension 1.563 1.716 1.960 Resultat Syge- og ulykkesforsikring -306-612 -481 Forsikringsresultat i alt 1.257 1.104 1.480

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Topdanmarks resultat 2005

Topdanmarks resultat 2005 Topdanmarks resultat 2005 Highlights 2 2005: Stigning i resultatet på 50 pct. til 1.160 mio. kr. efter skat Resultat pr. aktie steg med 61 pct. til 58 kr. Præmiefremgang på 6,6 pct. i skade og 11,6 pct.

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD Vælger Kommissorium LD har bedt Kirstein om at foretage en sammenligning af afkast, risiko og omkostninger for LD Vælger og en repræsentativ referencegruppe LD har bedt Kirstein

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 17. oktober 2016 Ref. ALN J.nr. 6073-0325 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 29 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Tjek dit afkast og TEKST: STEEN VALGREEN-VOIGT

Tjek dit afkast og TEKST: STEEN VALGREEN-VOIGT Tjek dit afkast og TEKST: STEEN VALGREEN-VOIGT Havregrød og postevand eller store saftige bøffer med en kold øl fra mikrobryggeriet. Om det bliver det ene eller det andet, du skal indtage, når du går på

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Investormøde Præsentation af Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Hovedpunkter i præsentation 2 Præsentation af Sådan vil skabe værdi Hovedpunkter i resultatet for 1. halvår

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2009

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2009 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner:... 3 2. Hovedtendenser i selskabernes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer,

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg

Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg Danica Pension Att.: Direktionen Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby 28. oktober 2013 Ref. ubp J.nr. 6073-0071 Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg Påtale

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - ultimo august 2015 Ultimo august 2015 har profiler med høj risiko givet det bedste afkast Afkast år til dato ultimo august År til pensionering 30 15 5 0 Profil

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber.

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid initiativet Lørdag 23.

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Highlights 2 1. halvår 2006 : Resultatet efter skat steg fra 436 mio. kr. til 689 mio. kr. Resultat pr. aktie steg fra 21,4 kr. til 35,2 kr. Præmiefremgang på 5,6 pct. i skade

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere