Forsikringsmarkedet 2010 Optimering af en virksomheds kontaktpunkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsmarkedet 2010 Optimering af en virksomheds kontaktpunkter"

Transkript

1 Forsikringsmarkedet 2010 Optimering af en virksomheds kontaktpunkter Nærværende rapport og resultater må ikke videregives uden forudgående aftale med TNS Gallup.

2 En brancherapport for hele forsikringsmarkedet TNS Gallup har for Post Danmark undersøgt 500 danske forsikringskunders opfattelser af hvilke kontaktpunkter, der formidler forsikringsselskabers information og reklamebudskaber bedst. Målgruppen er danskere over 21 år, der enten er forsikringskunder eller har planer om et snarligt køb af en forsikring. Kontaktpunkternes værdi for forsikringskunderne er blevet vurderet af kunderne ud fra tre dimensioner: 1) om kontaktpunktet er informationsgivende, 2) om kontaktpunktet emotionelt set berører forbrugerne og dermed gør det enkelte forsikringsselskab mere attraktivt, og 3) hvilken værdi kontaktpunktet har, når forbrugeren skal træffe den endelige købsbeslutning. Udgangspunktet for undersøgelsen er en kortlægning af forsikringsselskabernes væsentligste kontaktpunkter, dvs. massemedier, fysiske forsendelser, digital skriftlig kommunikation, sponsorater, én til én kommunikation, indirekte kontaktpunkter (eksempelvis familie og venner) og andre kontaktpunkter. Der arbejdes således med 35 specifikke kontaktpunkter under disse overskrifter. Der skelnes i TNS Gallups analyse mellem to væsentlige perspektiver. Det ene drejer sig om hvert kontaktpunkts relative værdi umiddelbart vurderet af forbrugerne. Det andet perspektiv er forbrugernes vurdering af kontaktpunkternes synlighed. Hvor første perspektiv er en isoleret vurdering af TVs væsentlighed i forhold til et møde med en virksomheds salgspersonale, er det andet perspektiv udtryk for forbrugernes læggen mærke til virksomhedernes anvendelse af kontaktpunkterne igennem et tidsrum. Metoden kan hvis budgetterne for hvert af kontaktpunkterne for hver af virksomhederne kendes anvendes til samlet set at beregne Return On Investment på tværs af alle kontaktpunkterne. Dermed kan værdien og effekterne på tværs af ellers meget forskelligartede kontaktpunkter sammenlignes. Noget som traditionelt volder hovedbrud i medie- og kommunikationsverdenen. I denne rapport kendes virksomhedernes allokering af ressourcer til hver enkelt kontaktpunkt ikke. Ligeledes er virksomhederne i den danske forsikringsbranche anonymiserede. Formålet har været at belyse de kontaktpunkter, som må siges generelt at have betydning for den danske forsikringsbranche midt på året Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > 2

3 Resumé Forsikringsbranchens forretningsmodel hviler på begreber som seriøsitet, troværdighed, tryghed osv. Derfor er det heller ikke overraskende, at forsikringskunderne vurderer én-til-én dialogen med forsikringsrådgiveren som det mest værdifulde kontaktpunkt ud af alle relevante kontaktpunkter. Det personlige møde har størst værdi, men også direkte dialog ved en og en telefonsamtale sætter kunderne stor pris på. Hjemmesider hvor forsikringsselskaberne kan sammenlignes ligger som top 2 over mest værdsatte kontaktpunkter. Men også forsikringsselskabernes egne hjemmesider vurderes som et værdifuldt kontaktpunkt, Fysiske breve værdsættes i måske overraskende stor grad. Højst ligger det opfordrede brev fra eget selskab om et godt tilbud eller ny relevant information. Men også forventede breve som policer, forsikringsbetingelser, årsoversigter og fakturaer vurderes som væsentlige kontaktpunkter til forsikringsselskabet. Længere nede på listen, men stadig over gennemsnittet for værdsatte kontaktpunkter, ligger uopfordrede direct mails fra eget selskab. I den anden ende ligger massemedierne og sponsoraterne, som generelt vægtes betydeligt lavere af kunderne. Overordnet set ligger fire grupper af kontaktpunkter højt i kundernes vurdering: én-til-én kommunikation, online kommunikation, fysiske forsendelser og indirekte påvirkning (dvs. igennem tredjemand). Forsikringskunder søger generelt seriøsitet og fordybelse og er knap så modtagelige over for den hurtige og mere overfladiske information. Rapporten viser til sidst en metode til at sammenholde forsikringsselskabernes synlighed med de ressourcer, der er anvendt hertil. På tværs af de forskellige kontaktpunkter kan en analyse som denne altså vise de forskellige kontaktpunkters effekter målt ud fra kundernes opfattelse af disse. Effekterne opgøres således i en fælles valuta. Som det fremgår, kræver en sådan beregning af Return On Investment information om forsikringsselskabets allokering af midler til hvert af kontaktpunkterne. Dette ligger uden for denne rapports ambitioner, hvorfor dette element kun er eksemplificeret. Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > 3

4 Indhold Baggrund og formål Kortlægning af kontaktpunkter Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter Forsikringsmarkedet 2010 Optimering af en virksomheds kontaktpunkter Kontaktpunkter og deres værdi ift. forbrugerne Kontaktpunkternes værdi på tværs af demografiske segmenter og kundegrupper Kortlægning af synligheden af kontaktpunkter TNS Gallup Kontaktperson Dorthe Ibinger Jette Scheby Forsikringsselskabernes synlighed Estimering af ROI for de forskellige aktørers kontaktpunkter Post Danmark Marts 2010 TNS Bilag: Generelt om undersøgelsen / CPO - teknisk indsigt i modellen

5 Baggrund og formål Forsikringsmarkedet 2010

6 Baggrund og formål Nærværende rapport har til formål at kaste lys over forsikringsselskabernes mange kontaktpunkter med deres forbrugere. Mikset af kontaktpunkter er i dag stort og spænder lige fra Massemarkedsføring - annoncering, sponsorater mv. Digitalt - hjemmesider, e-boks, bannerreklamer, s mv. Indirekte når forbrugerne har dialog om selskaberne med bekendte Én-til-én / direkte ved personlig eller skriftlig dialog med selskabet I takt med at forsikringsselskaberne får flere og flere steder at møde forbrugerne der kommer flere og flere kontaktpunkter, som selskaberne kan benytte sig af bliver det endnu mere relevant at få kortlagt, hvor værdifuldt hvert af de enkelte kontaktpunkter er. For at kunne optimere brugen af de respektive kontaktpunkter og prioritere budgettets fordeling mellem de respektive kontaktpunkter, er det nødvendigt at vide, hvilke kontaktpunkter der er mest værdiskabende. Netop dette er fokus i nærværende brancherapport. Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Baggrund og formål 6

7 Baggrund og formål Undersøgelsen kan deles op i fire delformål: Kortlægning af forsikringsbranchens kontaktpunkter til forbrugerne på markedet Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter relativt i forhold til hinanden ud fra hvor stor indflydelse de har på forbrugerne på markedet Kortlægning af kontaktpunkternes evne til at skabe synlighed for det enkelte forsikringsselskab Estimering af ROI for de forskellige aktørers kontaktpunkter Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Baggrund og formål 7

8 Kontaktpunkter på forsikringsmarkedet Følgende 35 kontaktpunkter er identificeret som relevante på forsikringsmarkedet, idet de med stor gennemslagskraft formår at skabe plads i forbrugerens bevidsthed. Kontaktpunkterne er identificeret ved en kvalitativ analyse i marts 2010 og er her nævnt i vilkårlig rækkefølge, formuleret som de italesættes af forbrugerne. Online forsendelse og digital markedsføring(7) Forsikringsselskabers egne hjemmesider Årsopgørelser sendt som /e-boks/via netbank/via selskabets hjemmeside Policer og forsikringsbetingelser. sendt som e- mail/e-boks/via netbank/via selskabets hjemmeside Fakturaer og betalingsoversigter sendt som / e-boks/via netbank/via selskabets hjemmeside korrespondance med selskabet (f.eks. tilbud, skader, forespørgsler) Reklamer på hjemmesider/banner reklamer Set i forbindelse med surfing på nettet Én-til-én (5) Direkte dialog med forsikringsrådgiver ved personligt møde Direkte dialog med forsikringsrådgiver pr. eller telefonisk Råd og anbefalinger fra min bankrådgiver Råd og anbefalinger fra anden finansiel rådgiver end min bankrådgiver Eget eller andre selskaber ringer uopfordret for at lave forsikringstjek (uopfordret salgsopringning) Sponsorater (4) Sponsering af sociale og samfundsmæssige initiativer f.eks. offentlige kampagner Sponsering af kommercielle begivenheder, herunder f.eks. musikarrangementer Information i forbindelse med selskabers sponsorat af sportsbegivenheder Programsponsorater i forbindelse med TV udsendelser Massemarkedsføring i øvrigt (5) Annoncer i fagblade eller materiale fra fagforeninger (uddelt f.eks. på uddannelsessteder) Annoncer i dagblade, ugeblade og magasiner Store reklamer ved busstoppesteder, stilladser og andre steder i gadebilledet Radioreklamer TV-reklamer Andre typer (1) Tilbud gennem firma/ ansættelsessted Fysiske forsendelser (7) Breve og tilbud sendt fysisk til mig efter aftale med forsikringsselskabet Policer og forsikringsbetingelser sendt med fysisk brev Årsopgørelser sendt som fysisk brev Fakturaer og betalingsoversigter sendt som fysisk brev Eget forsikringsselskabs fysiske nyhedsbreve Fysiske breve og tilbud sendt uopfordret fra eget selskab Fysiske breve og tilbud sendt uopfordret fra andre selskaber end mit eget Indirekte (6) Råd og anbefalinger fra familie og venner Artikel, indslag og anden omtale i dagspresse, f.eks. TV-program som Kontanten Artikler, indslag og anden omtale i fagblade og magasiner Set eller omtalt på sociale netværkssider (f.eks. Facebook, Twitter) Informationer på diverse nyhedshjemmesider Hjemmesider hvor man kan sammenligne forsikringsselskaber Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Kortlægning af kontaktpunkter 8

9 Hvilke kontaktpunkter skaber størst værdi? Kontaktpunkterne er i det følgende værdisat efter, hvor stærkt det er til at skabe plads for forsikringsselskaber i forbrugerens bevidsthed. Værdisætningen er kort fortalt baseret på følgende delelementer: Hvor indflydelsesrigt er hvert kontaktpunkt? 1 Information Værdien af et kontaktpunkt øges, hvis kontaktpunktet er informationsgivende 2 Emotion rykker ved forbrugerne emotionelt og gør selskabet mere attraktivitet 3 Power Value har stor betydning, når forbrugerne skal træffe deres endelige købsbeslutning Faktorerne er sammenregnet til ét mål for kontaktpunktets værdi Indekseret Se bilag for yderligere uddybning af modellen Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter 10

10 Én-til-én dialog har størst værdi for forbrugerne: Top3 består af to én-til-én-aktiviteter Kontaktpunkter med værdisætning over middel (20 ud af 35) Værdisætning indekseret ) Direkte dialog med forsikringsrådgiver ved personligt møde 2) Hjemmesider hvor man kan sammenligne forsikringsselskaber 3) Direkte dialog med forsikringsrådgiver pr. eller telefonisk 4) Breve og tilbud sendt fysisk til mig efter aftale med forsikringsselskabet 5) Forsikringsselskabers egne hjemmesider 6) Policer og forsikringsbetingelser sendt med fysisk brev 7) korrespondance med selskabet (f.eks. tilbud, skader, forespørgsler) 8) Råd og anbefalinger fra familie og venner 9) Årsopgørelser sendt som fysisk brev 10) Fakturaer og betalingsoversigter sendt som / e-boks/via netbank/via selskabets hjemmeside 11) Årsopgørelser sendt som /e-boks/via netbank/via selskabets hjemmeside 12) Fakturaer og betalingsoversigter sendt som fysisk brev 13) Eget forsikringsselskabs fysiske nyhedsbreve 14) Artikel, indslag og anden omtale i dagspresse, f.eks. TV-program som Kontanten 15) Policer og forsikringsbetingelser. sendt som /e-boks/via netbank/via selskabets hjemmeside 16) Tilbud gennem firma/ ansættelsessted 17) Råd og anbefalinger fra min bankrådgiver 18) Artikler, indslag og anden omtale i fagblade og magasiner 19) Fysiske breve og tilbud sendt uopfordret fra eget selskab 20) Råd og anbefalinger fra anden finansiel rådgiver end min bankrådgiver Også fysiske forsendelser og digital/online skaber plads for selskaberne i forbrugernes bevidsthed. Massemarkedsføring og sponsorater er til gengæld slet ikke repræsenteret blandt kontaktpunkter med indflydelse over gennemsnittet (61). Kontaktpunkternes værdi vil variere afhængig af hvilken kundegruppe, der er tale om. Dette uddybes i senere afsnit side Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Indirekte Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Én-til-én Andre typer Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter 11

11 Sponsorater og massemarkedsføring har mindre værdi for forbrugerne Kontaktpunkter med værdisætning under middel (15 ud af 35) 21) Informationer på diverse nyhedshjemmesider 22) Annoncer i fagblade eller materiale fra fagforeninger (uddelt f.eks. på uddannelsessteder) 23) Sponsering af sociale og samfundsmæssige initiativer f.eks. offentlige kampagne 24) Eget eller andre selskaber ringer uopfordret for at lave forsikringstjek (uopfordret salgsopringning) 25) TV-reklamer 26) Sponsering af kommercielle begivenheder, herunder f.eks. Musikarrangementer 27) Annoncer i dagblade, ugeblade og magasiner 28) Set i forbindelse med surfing på nettet 29) Information i forbindelse med selskabers sponsorat af sportsbegivenheder 30) Programsponsorater i forbindelse med TV udsendelser 31) Fysiske breve og tilbud sendt uopfordret fra andre f.selskaber end mit eget 32) Reklamer på hjemmesider/banner reklamer 33) Set eller omtalt på sociale netværkssider (f.eks. Facebook, Twitter) 34) Radioreklamer 35) Store reklamer ved busstoppesteder, stilladser og andre steder i gadebilledet Værdisætning indekseret Generelt er alle uopfordrede kontaktpunkter dårligere til at skabe plads i forbrugernes bevidsthed. Til bestemte kundegrupper vil denne type kontaktpunkter fortsat have sin berettigelse, men forbrugerne forventer i dag en meget tilpasset og relevant henvendelse fra selskaberne, lige som de oplever det med mange af de øvrige kontaktpunkter, der performer godt. Massemarkedsføring iøvrigt Sponsorater Fysiske forsendelser Onlineforsendelse/ digital markedsføring Indirekte Én-til-én Andre typer Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter 12

12 Grupperet gennemsnitlig værdi for kontaktpunkter Værdisætning indekseret Fysiske forsendelser Online forsendelse og digital markedsføring Indirekte Én-til-én Fysiske forsendelser, én-til-én og andre typer ligger på niveau og er alle væsentlige for forsikringsbranchen. Også Indirekte og Online forsendelse og digital markedsføring er betydningsfulde kontaktpunkter. Mens Massemarkedsføring i øvrigt og Sponsorater har en mindre værdi. Massemarkedsføring i øvrigt 30 Sponsorater 38 Andre typer * 76 *Vedr. kontaktpunktet : Tilbud gennem firma/ansættelsessted Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter 13

13 Kontaktpunkternes værdi på tværs af køn og alder Værdisætning indekseret Grupperede kontaktpunkter Alle årige årige 60 år + Mænd Kvinder Fysiske forsendelser Online forsendelse og digital markedsføring Indirekte Én-til-én Massemarkedsføring i øvrigt Sponsorater Andre typer Fysiske forsendelser vurderes en anelse bedre blandt den ældre del af befolkningen. Fysiske forsendelser og massemedier har større værdi hos kvinder. Indirekte og én-til-én kontakt har en større betydning blandt den yngre gruppe. Min. 10% højere end blandt Alle Min. 10% lavere end blandt Alle Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter 14

14 Kontaktpunkternes værdi på tværs af geografi Grupperede kontaktpunkter Alle Sjælland Værdisætning indekseret Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland* Fysiske forsendelser Online forsendelse og digital markedsføring Indirekte Én-til-én Massemarkedsføring i øvrigt Sponsorater Andre typer Generelt har de grupperede kontaktpunkter samme værdi på tværs af regioner. *lille base Min. 10% højere end blandt Alle Min. 10% lavere end blandt Alle Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter 15

15 Kontaktpunkternes værdi på tværs af socialklasser Værdisætning indekseret Grupperede kontaktpunkter Alle Høj Socialklasse * Mellem socialklasse Lav socialklasse Fysiske forsendelser Online forsendelse og digital markedsføring Indirekte Én-til-én Massemarkedsføring i øvrigt Sponsorater Andre typer Fysiske forsendelser har en lavere værdi i den høje socialklasse, hvor online forsendelser har en højere værdi. Massemedier og sponsorater har lille værdi i den høje socialklasse, og især massemedier har en højere værdi i den lave socialklasse. *Social klasse er defineret ud fra indkomst, erhverv og uddannelse. Se bilag for præcis beregning. Min. 10% højere end blandt Alle Min. 10% lavere end blandt Alle Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Værdisætning af de enkelte kontaktpunkter 16

16 Kortlægning af synligheden af kontaktpunkter Forsikringsmarkedet 2010

17 Kontaktpunkternes evne til at skabe synlighed Kontaktpunkternes evne til at skabe synlighed for det enkelte forsikringsselskab afhænger, foruden værdien af kontaktpunktet, af selskabets anvendelse af kontaktformen. I det følgende er værdien af kontaktpunktet derfor sammenholdt med, om forbrugerne har set eller hørt om selskabet gennem kontaktpunktet. Information Kontaktpunktets værdi Emotion Power Value Synlighed Brand association Synligheden af et kontaktpunkt vil øges, hvis en stigende andel forbrugere har set eller hørt om selskabet gennem kontaktformen. Se bilag for præcis beregning. Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Kortlægning af synligheden af kontaktpunkter 18

18 Det enkelte forsikringsselskabs samlede synlighed og selskabets synlighed fordelt på de respektive grupperinger af kontaktpunkter Selskab A Selskab B Selskab C Selskab D Selskab E Selskab F Selskab G Branche gennemsnit Synlighed * 22% 13% 12% 11% 10% 8% 8% 7% Fysiske forsendelser 33% 31% 21% 25% 24% 26% 24% 26% Online forsendelse og digital markedsføring 22% 24% 20% 17% 19% 20% 22% 21% Indirekte 15% 16% 22% 22% 22% 23% 17% 19% Én-til-én 13% 18% 9% 17% 11% 8% 14% 14% Massemarkedsføring i øvrigt 10% 7% 22% 14% 15% 17% 18% 14% Sponsorater 6% 3% 2% 5% 8% 6% 5% 5% Andre typer 2% 3% 4% 0% 1% 1% 1% 2% * Selskaberne A G opnår i alt 84% af synligheden, mens mindre selskaber i forsikringsbranchen opnår de resterende 16 % af synligheden Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Kortlægning af synligheden af kontaktpunkter 19

19 Budgetallokering Virksomheden kan med fordel holde budgetfordelingen mellem de respektive grupperinger af kontaktpunkter op imod den synlighed, der skabes hos forbrugeren. I det følgende er synligheden opdelt på de respektive grupperinger af kontaktpunkter, således at et selskab kan kigge på deres samlede synlighed i markedet og betragte, hvor stor en andel af denne synlighed, der er genereret ved hhv. Massemedier, Sponsorater, Online etc. Udfaldet af, hvordan andelene fordeler sig på de respektive grupperinger af kontaktpunkter, sammenholdes derefter med selskabets budgetallokering, og det er muligt at anskue og overvåge hvert kontaktpunkt ud fra ROI-betragtning, hvilke kontaktpunkter kan betale sig, og hvilke er ineffektive? Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Kortlægning af synligheden af kontaktpunkter 20

20 Synligheden på de respektive grupperinger af kontaktpunkter holdt op imod selskabets budgetallokering - Selskab A 1. kvartal % 6% 10% 13% 15% 22% Hold virksomhedens budgetallokering op imod den synlighed, der skabes for hver gruppering af kontaktpunkter. Ressourceforbruget på det enkelte kontaktpunkt skal vurderes op imod den opnåede synlighed. På de grupperinger, hvor synligheden ikke modsvarer budgetandelen, bør det overvejes at nedjustere budgetforbruget. På de grupperinger af kontaktpunkter, hvor synligheden mere end modsvarer budgetforbruget, bør det overvejes at opjustere budgetandelen. Andre typer Sponsorater Massemarkedsføring i øvrigt Én-til-én 33% Indirekte Online forsendelse og digital markedsføring Fysiske forsendelser Andel af budget allokering Andel af synlighed Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Kortlægning af synligheden af kontaktpunkter 21

21 Bilag: Generelt om undersøgelsen Forsikringsmarkedet 2010

22 Undersøgelsens udførelse Udført ved hjælp af TNS Gallups model CPO (Contact Performance Optimisation), som bygger på metoden Market Contact Audit (MCA ), udviklet af Integration Marketing & Communications Ltd (IMC), der: Kortlægger en given branches kontaktpunkter til forbrugerne på markedet Værdisætter de enkelte kontaktpunkter relativt ift. hinanden ud fra hvor stor indflydelse de har på forbrugerne i den pågældende branche Kortlægger / Monitorerer / Overvåger markedet for, hvilke kontaktpunkter der benyttes af hvilke aktører på det givne marked Gennemførelse: Undersøgelsen er gennemført af TNS Gallup i marts-april Der er gennemført en kvalitativ foranalyse med 2 gruppesamtaler Efterfølgende er gennemført 500 online interviews med et repræsentativt udsnit af forbrugere i målgruppen for forsikringer Målgruppen er defineret som 21 år + med nuværende forsikring eller planer om snarlig køb af forsikring Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Bilag: Generelt om undersøgelsen 28

23 Om kontaktpunkter Der findes i dag utallige modeller til at måle effekten og værdien af de enkelte kommunikationskanaler, eksempelvis TV-reklamer, DM, online kampagner osv. Der mangler imidlertid det overordnede overblik, hvor hver af kommunikationskanalerne og kontaktpunkterne indgår og kan sammenlignes på tværs af mediegrupper/kanaltyper. Før dette overblik etableres, er det ikke muligt for selskaberne at prioritere og planlægge brugen af kontaktpunkterne optimalt. Mail-outs Blogs / reviews Promoters Radio reklamer Word of mouth Test kørsler Uopfordrede breve Efterspurgte Breve sendt efter breve aftale Kundemagasiner Telemarketing Events Sponsorater Billboards TV reklamer Adresseløse forsendelser Fakturaer In-Store Display Websites Årsopgørelser og meget mere Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Bilag: Generelt om undersøgelsen 29

24 Performance Overvågning Influence Index (0-100) Contact Clout Factor (CCF) Hvordan måles værdien og synligheden af kontaktpunkter? Metoden består af 4 simple spørgsmål 1 ACCURACY / Information Hvilke kontaktpunkter giver god information? Frasorter mindst informative 2 APPEAL / Emotion Hvilke kontaktpunkter er attraktive? Frasorter mindst attraktive 3 IMPORTANCE / Power Value Hvilke kontaktpunkter oplever forbrugeren som de vigtigste for deres køb/valg? Vælg og prioriter top 10 4 ASSOCIATIONS Gennem hvilke kontaktpunkter ser forbrugerne de respektive mærker i den konkrete kategori? Hvilke af disse mærker har du set/hørt gennem <K.P.> på det seneste? Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Bilag: Generelt om undersøgelsen 30

25 Viden om kontaktpunkternes værdi og virksomhedernes tilstedeværelse på de respektive kontaktpunkter kombineres til en fælles valuta som udtryk for synlighed Kontaktpunktets værdi (CCF) Sponsorater Messer Artikler Mund til Mund Direct Mails Har set eller hørt om selskabet gennem kontaktpunktet Messer Direct Mails Mund til Mund Sponsorater Artikler Fælles valuta for synlighed Brand Experience Points (BEP) Hvor meget erfaring forbrugerne har med den enkelte virksomhed på de respektive kontaktpunkter Brand Experience Points er virksomhedens/mærkets forbrugererfaringspoint og tager to ting i betragtning: Hvor stor indflydelse / værdi / gennemslagskraft / effekt det enkelte kontaktpunkt har Hvor meget tilstede virksomhedens brand er på det enkelte kontaktpunkt Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Bilag: Generelt om undersøgelsen 31

26 Definitioner brugt i rapporten Scoren for hvert af de determinerende spørgsmål lægges sammen. Eksempel: i indkomst, faglært arbejder og højst 10 års skolegang = = 7 = Mellem Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Bilag: Generelt om undersøgelsen 33

27 Projektets bemanding TNS Gallup, Danmark Dorthe Ibinger Seniorkonsulent, Business & Finance Dorthe har arbejdet med markedsanalyser siden 2001, hvor hun startede hos Tranberg Marketing. Siden 2008 har Dorthe arbejdet hos TNS Gallup i Business & Finance teamet. Har stor erfaring med den finansielle sektor, og arbejder i dag med nogle af de største kunder indenfor bank, realkredit, ejendomsmæglere og forsikring. Har de seneste år arbejdet intenst med kommunikation, image og kundefastholdelse i den finansielle sektor. Dorthe er uddannet HD/A ved Copenhagen Business School. Lars Bo Andersen Seniorkonsulent, Qualitative Jette Scheby Underdirektør, Serviceteam Lars Bo har arbejdet med kvalitativ research siden 1996 og har tidligere været ansat hos bl.a. Vilstrup, Alsted og Ulveman. Har været hos TNS Gallup siden Har stor erfaring med analyser inden for den finansielle sektor og har arbejdet for en række af de største banker samt realkredit-, pensions- og forsikringsselskaber på det danske marked. Har på det finansielle marked bl.a. gennemført kommunikationstests, imagetests, segmenteringsstudier, behovsanalyser og koncept- og produkttests. Lars Bo har en BA i statskundskab. Jette (cand. merc) er underdirektør hos TNS Gallup med ansvar for afdelingen FMCG / Service team. Jette har arbejdet bredt med markedsanalyser i mere end 20 år og har en fortid hos Research International, hvor hun bl.a. har været konsulent, medejer og underdirektør. Jette har massiv erfaring med markedsanalyse og store, omfattende projekter. Optimering af en virksomheds kontaktpunkter > Bilag: Generelt om undersøgelsen 34

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011

Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011 Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011 En brancherapport for hele bankmarkedet TNS Gallup har for Post Danmark undersøgt over 1100 danske bankkunders opfattelser af hvilke

Læs mere

Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder

Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder September 2014 Newsletters Letters 1. Introduktion Brand Experience Følgende parametre påvirker

Læs mere

Nærvær Opmærksomhed dokumenteret effekt. Et brev betyder mere

Nærvær Opmærksomhed dokumenteret effekt. Et brev betyder mere Nærvær Opmærksomhed dokumenteret effekt Et brev betyder mere Vælg brevet, når du vil have opmærksomhed og dokumenteret effekt Hvis du vil have dine budskaber igennem, så skal du vælge brevet. Det viser

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5 Word of Mouth I samarbejde med CBS Maj 2011 2010 2011 Side 1 Baggrund Vores beslutningsprocesser bliver påvirket af stadig flere stimuli vi skal tage stilling til. Mediebilledet fragmenteres og digitale

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Effekt Effekt Effekt. Sådan skaber du succes med direct mail

Effekt Effekt Effekt. Sådan skaber du succes med direct mail Effekt Effekt Effekt Sådan skaber du succes med direct mail PostNord Susanne Rose Plum Head of Marketing & Sales Support, Mail & Communication, PostNord Juryformand, Direct Marketing Prisen EFFEKT EFFEKT

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Projekt Business Brev DORTHEAVEJ 3 DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON +45 38 88 71 71 FAX +45 38 88 71 00 RECEPTION@TRANBERG.DK WWW.TRANBERG.

Projekt Business Brev DORTHEAVEJ 3 DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON +45 38 88 71 71 FAX +45 38 88 71 00 RECEPTION@TRANBERG.DK WWW.TRANBERG. Projekt Business Brev DORTHEAVEJ 3 DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON +45 38 88 71 71 FAX +45 38 88 71 00 RECEPTION@TRANBERG.DK WWW.TRANBERG.DK I efteråret 2007 påbegyndte Tranberg Marketing dataindsamlingen

Læs mere

NYHEDSBREVE OUTSOURCING AF NYHEDSBREV UDSENDELSE Pinkmarketing Bispensgade 10, 3 sal tv 9000 Aalborg www.pinkmarketing.dk I rigtig mange tilfælde er nyhedsbrevene virksomhedens bedste mulighed for at skabe

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Medietrends. De vigtigste nye begreber og muligheder på det danske mediemarked i 2011

Medietrends. De vigtigste nye begreber og muligheder på det danske mediemarked i 2011 Medietrends De vigtigste nye begreber og muligheder på det danske mediemarked i 2011 Medietrends 2011 2 Buzz Bizz Medietrends 2011 3 Nye medie begreber Paid Owned Earned Medietrends 2011 4 Til et økosystem

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Om Promovator A/S Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Promovator A/S består af: Promovator (strategisk sponsorrådgivning) Promovator LIVE (strategisk brand

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014 SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse Vinter 2014 Vinter 2014 Ved Maximilian Frimmer Undervisningschef, CDMKurser Lasse Gammeljord Ejer, BullsEye Communications 2 Dagens program Kl. 09.00-09.05

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

> Giv dit medie optimal opmærksomhed! Den inspirerende Medieinformation 2012

> Giv dit medie optimal opmærksomhed! Den inspirerende Medieinformation 2012 > Giv dit medie optimal opmærksomhed! Den inspirerende Medieinformation 2012 Anbefalinger fra Mediabureauerne > Orienter & kommuniker mere om konkrete nyheder > Bureauerne oplever for ofte at de ikke orienteres

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Udskilningsløbets konsekvenser er uforudsigelige, men Vi er midt i et benhårdt udskilningsløb

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

BtB markedsføring: Skab resultater online

BtB markedsføring: Skab resultater online BtB markedsføring: Skab resultater online 1 Om mig Morten Longgaard Knudsen HD afsætning, IAA Diploma Arbejdet med BtB markedsføring siden 1995 TDC, Atea, Novicell Projektleder, marketingchef, marketing

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Sociale medier en katalysator for salget

Sociale medier en katalysator for salget Sociale medier en katalysator for salget Anne Tingleff 13/9 2012 2 Facebook versus LinkedIn i Danmark Sociale medier i Danmark Danmarks statistik 2011 54% af danskerne bruger sociale medier Ca. 85 % af

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Kan sociale medier bruges som forretningsmodel

Kan sociale medier bruges som forretningsmodel Kan sociale medier bruges som forretningsmodel Her tænker jeg ikke på udbyderne der stiller sociale medier til rådighed: Facebook Myspace Twitter FourSquare LinkedIn 1 Jeg tænker på dem, som kan levere

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Marketingplan Danmark Løber

Marketingplan Danmark Løber Marketingplan Danmark Løber 1. Resume Motionsløb er i dag en omfattende industri, som kun overgås af ganske få idrætter i samlet omsætning. Alene træningen udført af de mange VM halvmaraton deltagere vurderes

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

ARBEJDS- ARK #99. Oplevelsesbaseret Eventudvikling

ARBEJDS- ARK #99. Oplevelsesbaseret Eventudvikling ARBEJDS- ARK #99 ARBEJDSARK #1: EVENTGÆSTENS TOUCH POINTS BLIV KLOGERE PÅ EVENTGÆSTENS TOUCH POINTS Her finder du en oversigt over nogle at de berøringspunkter, som eventgæster typisk har. Din event kan

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

e-mailmarkedsføring Din måske vigtigste markedsføringskanal! Success Online Frederikssund d. 23. juni 2015 Dick Liboriussen Hannibal Media

e-mailmarkedsføring Din måske vigtigste markedsføringskanal! Success Online Frederikssund d. 23. juni 2015 Dick Liboriussen Hannibal Media e-mailmarkedsføring Din måske vigtigste markedsføringskanal! Success Online Frederikssund d. 23. juni 2015 Dick Liboriussen Hannibal Media Hovedpunkterne E-mailmarkedsføring og nyhedsbreve - Hvorfor? E-mailmarkedsføring

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

Kampagnestyring & kundekommunikation. Maj 2011 Mette Heering Pontoppidan CRM Chef

Kampagnestyring & kundekommunikation. Maj 2011 Mette Heering Pontoppidan CRM Chef Kampagnestyring & kundekommunikation Maj 2011 Mette Heering Pontoppidan CRM Chef Nøgleinformation Leverer kabel-tv til over 1,2 mio. kunder og bredbånd til 400.000 kunder Leverer Danmarks bredeste tv-udbud

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG Spies Rejser skræddersyer kataloger med fokus på netop de destinationer, kunderne foretrækker. Salgsmodellering

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere